Musiikkialan talous Suomessa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkialan talous Suomessa 2013"

Transkriptio

1 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 7 Musiikkialan talous Suomessa 2013 Eero Tolppanen Lokakuu 2014

2 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Johdanto Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa on vuonna 2013 kasvanut 3,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talouden arvo on nyt 863,2 miljoonaa euroa, verrattuna edellisvuoden 837,2 miljoonaan. Kasvu näkyy selvimmin elävän musiikin sektorilla, joka on nyt jopa 438,8 miljonaa euroa. Elävä musiikki onkin edelleen suomalaisen musiikkialan rahallisesti suurin sektori, nyt puolet musiikkialan koko arvosta. Myös tekijänoikeuskorvaukset ovat kasvaneet selvästi, 3,5 % 82,4 miljoonaan euroon. Äänitteiden vähittäismyynnin arvo on vuonna ,3 miljoonaa euroa. Apurahat tuovat alalle 18,3 miljoonaa euroa. Koulutuksen arvoksi on arvioitu 270 miljoonaa euroa. Tämä julkaisu on päivitys kahteen edelliseen musiikkialan taloudellista arvoa mittaavaan selvityksen, Musiikkialan talous Suomessa 2011 sekä Musiikkialan talous Suomessa Vuoden 2013 lukujen rinnalla onkin syytä tutustua myös näihin julkaisuihin. 1 Lähteet ja menetelmät on mahdollisuuksien mukaan rinnastettu Iso-Britanniassa ja Ruotsissa tehtyihin vastaaviin selvityksiin, jotta selvitystä on mahdollista käyttää myös kansainväliseen vertailuun. MITEN ARVO ON LASKETTU? Metodeiltaan ja rajaukseltaan selvitys jatkaa edellisen mallia. Se keskittyy musiikkialan suppeaan klusteriin eli alan ytimeen. Ydin itsessään koostuu kolmesta keskeisestä sektorista: elävä musiikki, tekijänoikeuskorvaukset sekä äänitteiden vähittäismyynti. Näiden lisäksi arvoon on laskettu mukaan musiikkialalle jaettavat apurahat sekä musiikin koulutus. Alan kokonaisarvon määrityksen lähtökohtana ovat musiikkialan ytimen muodostavat, erilaisiin tulovirtoihin perustuvat sektorit. Sektoreien tulovirrat ovat alan ulkopuolelta tulevia rahoja eli kuluttajien maksamia loppuhintoja tai musiikin käyttäjien maksamia korvauksia, jotka tuloutuvat sektorin sisällä eri toimijoille. Näin vältymme laskemasta musiikkialan sisällä liikkuvia rahavirtoja useampaan kertaan, esimerkiksi levy-yhtiön maksamaa korvausta äänitysstudiolle. 1. Eero Tolppanen & Tommi Tuomainen: Musiikkialan talous Suomessa Music Finland Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2, kesäkuu PDF-julkaisu: musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/tunnuslukuja_ja_ tutkimuksia2.pdf Eero Tolppanen: Musiikkialan talous Suomessa Music Finland Tunnuslukuja ja tutkimuksia 4, lokakuu PDF-julkaisu: musicfinland.fi/fi/media/dokumentit/tunnuslukuja_ja_tutkimuksia_4_ talous2012.pdf 2

3 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 7 Selvityksen lähteinä on käytetty pääosin alan etujärjestöjen keräämiä ja julkisesti saatavilla olevia tietoja. Julkisten lukujen käyttäminen on tärkeää laskelman toistettavuuden kannalta. Elävän musiikin yksityissektorin arvo perustuu Teoston keräämiin korvauksiin elävän musiikin esityksistä. Teoston kokonaiskeräys elävän musiikin osalta on Teoston oman arvion mukaan 3,5 % lipunmyynnin arvosta. Lipunmyynnin arvioidaan muodostavan 70 % elävän musiikin tapahtumien kokonaistuotosta, joten jakamalla kokonaiskeräys sen osuudella lipunmyynnistä ja lisäämällä tähän 30 % voidaan arvioida koko elävän musiikin arvo yksityissektorin osalta. Laskentatapaa käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 2011 musiikkialan talouden kokonaisselvityksessä, ja silloin saatu arvio vastasi aiemmin esimerkiksi VAKA-hankkeessa 2 arvioitua summaa. Laskentatavan etuna on sen päivitettävyys verrattuna tilannekohtaisempiin arvioihin, joita olisi alan pirstoutuneisuuden vuoksi myös erittäin vaikea laskea. Vastaavaa laskentaa on käytetty myös MusikSverigen Ruotsissa teettämässä selvityksessä, joten se mahdollistaa myös kansainvälisten vertailun. IFPI:n tuottama tilasto äänitemyynnin arvosta perustuu äänitteiden tukkumyyntiin, ja tätä selvitystä varten tieto on muunnettu vähittäismyynnin arvoksi. Arvo perustuu IFPIn tekemään arvioon, jonka mukaan vähittäiskaupan arvon voi arvioida olevan 161 % tukkumyynnin arvosta sisältäen vähittäiskaupan katteen ja arvonlisäveron. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt kattavat IFPI:n arvion mukaan noin 95 % äänitteiden kokonaismyynnistä Suomessa. Sektorien välillä on jonkin verran sisäisiä rahanjakoja, jotka vaikuttavat alan arvon laskemiseen. Esimerkiksi äänitteitä tuottavat levy-yhtiöt maksavat tekijänoikeuskorvausta jokaisesta yksittäisestä kappaleesta, jota monistetaan fyysisessä tai digitaalisessa muodossa. Osa äänitteen loppuhinnasta muodostuu siis korvauksesta, joka näkyy myös NCB:N (Nordic Copyright Bureaun) kautta maksettaavissa mekanisointimaksuissa ja sitä kautta tekijänoikeustuloissa. Tämä päällekkäisyys on poistettu alan kokonaistalouden luvusta. Vastaava päällekkäisyys on myös elävästä musiikista maksettavissa tekijänoikeuskorvauksissa, koska lipun hintaan sisältyvät myös tekijänoikeuskorvaukset esitettyjen kappaleiden tekijöille. Myös nämä Teoston keräämät elävän musiikin korvaukset on siis vähennetty alan kokonaistalouden luvusta. 3

4 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 Musiikkialan talous Suomessa vuonna 2013 ELÄVÄ MUSIIKKI 438,8 MILJOONAA EUROA (+6 %) Arvio elävän musiikin rahallisesta arvosta perustuu Teoston keräämiin tekijänoikeustuloihin yksityissektorin osalta (ks. tarkemmin Johdanto) sekä orkestereiden ja Kansallisoopperan vuotuiseen kokonaisrahoitukseen. Lisäksi mukaan on laskettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon musiikkiin käyttämät rahat sekä sotilasmusiikki. Näillä lähteillä elävän musiikin rahallinen arvo vuonna 2013 on 438,8 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 6 %. Teosto keräsi vuonna 2013 yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa koko elävän musiikin kentältä. Summa kertoo kasvusta elävän musiikin kentällä. Luvusta johdettu yksityissektorin arvo on 240,8 miljoonaa euroa eli jopa 11 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n tilastoiman orkesterikentän kokonaisrahoitus vuonna 2013 oli 78,1 miljoonaa euroa, jossa oli noin prosentin kasvu edellisvuoteen. Kansallisoopperan kokonaisrahoitus sen sijaan hieman laski ja oli vuonna 2013 noin 55,4 miljoonaa euroa. Kirkon ja sotilasmusiikin osalta luvut ovat samat kuin edellisessä selvityksessä, koska niiden vuotuinen päivittäminen ei ole tiedon puuttuessa mahdollista. ÄÄNITTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI 67,3 MILJOONAA EUROA (-1,0 %) Äänitemyynnin vähittäismyyntiarvo vuonna 2013 oli 27,3 miljoonaa euroa. Se oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, mikä johtui fyysisten äänitteiden myynnin laskusta. Digitaalinen myynti kuitenkin kasvoi huomattavasti etenkin suoratoiston ansiosta, jonka osuus koko markkinasta oli vuonna 2013 jopa 28 %. On huomioitava, että luku ei kata esimerkiksi suoralisensiointia yrityksille tai artistien sponsorisopimuksia eikä suoratuontia eli kuluttajien suoraan ulkomaisilta jälleenmyyjiltä ostamia fyysisiä tai digitaalisia äänitteitä. 4

5 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 7 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA VUOSINA 2013, 2012 JA 2011 (MILJOONAA EUROA) ELÄVÄ MUSIIKKI 438,8 413,8 403,4 6,0 % Yksityinen sektori 240,8 216,3 212,2 11,3 % Orkesterit 78,1 77,3 74,1 1,1 % Kansallisooppera 55,4 55,9 52,7-0,8 % Kirkko 54,0 54,0 54,0 0,0 % Sotilasmusiikki* 10,4 10,4 10,4 0,0 % ÄÄNITTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI (IFPI) 67,3 67,9 66,5-1,0 % TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET 82,4 79,6 77,9 3,5 % Säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja kustantajat (Teosto)** 60,4 56,5 54,6 6,9 % Tuottaja-, taiteilija- ja muusikkokorvaukset (Gramex) 18,7 19,7 19,2-5,3 % Kustantajien suoralisensiointi (Musiikkikustantajat) 3,3 3,4 4,1-1,5 % APURAHAT 18,3 18,7 18,0-1,9 % Yksityisten säätiöiden tuki musiikille* 5,0 5,0 5,0 0,0 % Valtion apurahat (Taike ja OKM) 7,0 7,3 6,5-4,1 % Kuntien avustukset * 4,0 4,0 4,0 0,0 % Musiikin edistämissäätiö** 2,4 2,4 2,5-2,2 % KOKONAISTALOUS ilman koulutusta Luvusta on vähennetty sektoreille päällekkäinen summa.** 593,2 567,2 553,7 4,6 % KOULUTUS 270,0 270,0 270,0 0,0% KOKONAISTALOUS Luvusta on vähennetty sektoreille päällekkäinen summa.** 863,2 837,2 823,7 3,1 % * ) Luku on arvio perustuen useaan lähteeseen ja sen vuosittainen päivittäminen ei ole mahdollista **) Tekijänoikeustuloihin kuuluvat mekanisointimaksut sekä elävän musiikin korvaukset sisältyvät sektorikohtaiseen lukuun, mutta ne on vähennetty kokonaistaloudesta kaksinkertaisen kirjaamisen välttämiseksi. Samoin kokonaistalouden arvosta on vähennetty Musiikin edistämissäätiön apurahat, jotka muodostuvat muilta sektoreilta saaduista maksuista. Päällekkäisyyksiä on vähennetty yhteensä 13,6 miljoonaa. 5

6 MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2013 TEKIJÄNOIKEUSKORVAUKSET 82,4 MILJOONAA EUROA (+3,5 %) Tekijänoikeustuloja kertyy usealta osa-alueelta kuten äänitteiden monistamisesta, radio- ja TV-soitosta, konserteista ja internetkäytöstä. Suomessa tekijänoikeustulot keräävät pääosin Teosto ja Gramex, jotka tilittävät ne edelleen oikeudenomistajille. Säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia edustava Teosto kerää ja tilittää tekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa julkisesta esittämisestä ja tallentamisesta esimerkiksi televisiossa, radiossa, konserteissa ja tapahtumissa sekä muissa musiikin käyttöyhteyksissä. Musiikin käyttäjiltä kerättyjen korvausten lisäksi Teosto kerää koko luovan alan puolesta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemiin jakokohteisiin. Teoston kokonaiskeräys vuonna 2013 oli 60,4 miljoonaa euroa, joka on 6,9 % enemmän kuin vuonna Gramex puolestaan kerää muusikko- ja tuottajakorvaukset tallenteiden julkisesta esittämisestä esimerkiksi radiossa, TV:ssä ja tapahtumissa ja tilittää korvaukset eteenpäin tallenteilla esiintyville muusikoille sekä äänitteiden tuottajille eli useimmiten levy-yhtiöille. Gramex keräsi vuodelta 2013 korvauksia yhteensä 18,7 miljoonaa euroa, 5,3 % edellisvuotta vähemmän. Kaikki musiikkikustantajien saamat korvaukset teoskatalogeistaan eivät mene Teoston kautta vaan esimerkiksi internetkäyttöön tai audiovisuaalisiin esityksiin (synkronointi) kustantajat lisensioivat teokset suoraan. Musiikkikustantajien suoralisensiointia tilastoi Suomen Musiikkikustantajat ry. Vuonna 2013 musiikkikustantajien suoralisensioinnin arvo oli 3,3 miljoonaa euroa, jossa on laskua 1,5 % vuoteen 2012 verrattuna. APURAHAT 18,3 MILJOONAA EUROA (-1,9 %) Julkisten ja yksityisten tahojen jakamista apurahoista tuli musiikkialalle vuonna 2013 yhteensä 18,3 miljoonaa euroa. Valtion apurahat (Taiteen edistämiskeskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö) muodostivat tästä suurimman osan, 7 miljoonaa euroa. Julkiselta sektorilta tulevat lisäksi kuntien avustukset, jotka on tarkan tiedon puuttuessa arvioitu noin 4 miljoonaan euroon. Yksityiset säätiöt jakavat myös apurahoja ja stipendejä, mutta näiden tarkasta määrästä musiikin osalta ei ole tilastotietoa. Arvio summasta on 5 miljoonaa euroa. Musiikin edistämissäätiöltä musiikkialan toimijoille on vuonna 2013 jaettu 2,4 miljoonaa euroa. Nämä avustukset on rahoitettu musiikkialan sisältä tulevilla rahavirroilla (mm. yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuista), joten niitä ei lasketa musiikkialan kokonaisarvoon. KOULUTUS 270 MILJOONAA EUROA Suomessa musiikkikoulutus on erittäin laaja-alaista ja hajautettu ympäri Suomen, mikä tekee lukujen keräämisestä erittäin työteliään prosessin ja lisäksi lukuja ei ole kaikilta osin saatavissa vuosittain. Tässä selvityksessä oleva arvio perustuu Aku Alasen vuonna 2012 tekemään arvioon musiikkialan koulutuksen arvosta vuonna 2011, 270 miljoonaa euroa. 6

7 TUNNUSLUKUJA JA TUTKIMUKSIA 7 SEKTORIEN OSUUDET KOKONAISTALOUDESTA (YHT. 863,2 MILJ. ) 31% KOULUTUS ELÄVÄ MUSIIKKI 50 % 9% TEKIJÄNOIKEUSTULOT 8% ÄÄNITTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTI 2% APURAHAT ,7 837,2 863,2 MUSIIKKIALAN ARVO (MILJOONAA EUROA) 800 KOULUTUS, 270 MILJOONAA EUROA (2013) 600 APURAHAT, 18,3 MILJOONAA EUROA (2013) 400 ÄÄNITTEET, 67,3 MILJOONAA EUROA (2013) TEKIJÄNOIKEUDET, 82,4 200 MILJOONAA EUROA (2013) ELÄVÄ MUSIIKKI, 439 MILJOONAA EUROA (2013)

8 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S E S T A S U O M A L A Music Finland T +358 (0) Urho Kekkosen katu 2 C FI Helsinki ISSN

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5. Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 5 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne 2011-2012 Janne Silvonen Media Clever Lokakuu 2013 I H A L U A T T K A I K K I M I T Ä I S T A I K M U S I E T Ä Ä I S

Lisätiedot

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 Paula Karhunen Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998 1. Esipuhe...2 2. Aineisto...3 3. Tekijänoikeustulon piirteitä...5 4. Säveltaiteilijan toimeentulon piirteitä...7 5. Valtion tuki

Lisätiedot

Äänitteen tuottajan opas

Äänitteen tuottajan opas J J Äänitteen tuottajan opas Sisällysluettelo Johdanto 3 1. Tuotannon yhteistyötahot 5 2. Tallennettavat teokset 9 3. Äänitteen julkaiseminen ja jakelu 13 4. Gramex-ilmoitus 17 5. Äänitteen muu käyttö

Lisätiedot

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys

Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys RAPORTTEJA 76 2012 Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys MATTI SANTALAHTI JARI HANDELBERG PERTTI KIURU Musiikkialan ennakointija osaamistarveselvitys SANTALA MATTI HANDELBERG JARI KIURU PERTTI

Lisätiedot

Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa

Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa Hyvitysmaksun jälkeen yksityisen kopioinnin haitan korvaamisesta digitaalisessa maailmassa YKSITYISEN KOPIOINNIN HAITAN KOMPENSOINTI Yksityisen kopionnin haitan kompensointi eli Suomessa tuttavallisemmin

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle

Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE Asia: Lausunto ratkaisuneuvottelija Markus Leikolan (10.5.2012) esityksestä Ratkaisumalli yksityisen kopioinnin hyvitysmaksulle Kopiosto ry kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen

Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen TAITEILIJA TAHTOO ELÄÄ TYÖLLÄÄN Kuvataiteen asemasta valtion rahoituksessa Anna Vilkuna & Hannele Romppanen SISÄLLYSLUETTELO 4 KUVATAIDE SAMANVERTAISEKSI 8 KUVATAITEILIJAN EUROT 12 Palkkaa ja eläkettä

Lisätiedot

Musiikin tekijöiden verokannusteet

Musiikin tekijöiden verokannusteet Musiikin tekijöiden verokannusteet Henkilökohtaisten tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen tekijän yhtiölle Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry Suomen Säveltäjät

Lisätiedot

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander

Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015. Jari Muikku ja Timo Argillander Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry TV-TUOTANNON TOIMINTAMALLIT JA KASVUN LÄHTEET 28.4.2015 Jari Muikku ja Timo Argillander SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 1.1. Tausta 3 1.2. Tavoitteet 3 1.3.

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI

SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI SUOMALAINEN SISÄLTÖ LUO SUOMALAISIA TYÖPAIKKOJA LUOVA ALA KASVUN MOOTTORIKSI 2 Luova ala kasvun moottoriksi Luovan alan merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita luovan

Lisätiedot

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus. suojaa luovaa työtä Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä 1. Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme TV-sarjoja ja elokuvia, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, pelaamme pelejä, kuuntelemme musiikkia ja käytämme

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia

Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen arviointia Selvitykset lainvalmistelun tueksi Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:13 Luvattoman verkkojakelun vähentämiskeinojen

Lisätiedot

Kotikopioinnin vaikutus äänitemyyntiin

Kotikopioinnin vaikutus äänitemyyntiin Kotikopioinnin vaikutus äänitemyyntiin Kai Puolamäki FT, tutkija Electronic Frontier Finland EFFi ry 14.9.2002 (Päivitetty versio 17.9.2002) Tätä kirjoitusta saa levittää vapaasti muuttamattomana, kunhan

Lisätiedot

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN

SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN SUOMEN AUDIOVISUAALISEN ALAN YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMINEN Kahden kyselyn valossa: I. Tuotantoyhtiöiden toimien maantieteellinen kartoitus 2006-2009 II. Ulkomaiset rahavirrat av- teollisuuteen, tilastointipilotti

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry

Tekijänoikeuden. loukkaukset. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Tekijänoikeuden loukkaukset Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry Sisällys 1. Tekijänoikeuden pääpiirteet 3 Tekijänoikeuden syntyminen 3 Tekijänoikeuden sisältö 4 Lähioikeudet 6 Kansainvälinen

Lisätiedot

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä

Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä Kustantaminen on yhteispeliä Tietoa musiikinkustantajan työstä ja tehtävistä 1 Suomen Musiikkikustantajat ry 4 Musiikin lähteellä 65 Kustantaminen on yhteispeliä 7 Resursseja luomiseen 8 Teokset vaativat

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013 Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013

Lisätiedot

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa

AsanLoppuasukas. sai Teostopalkinnon. Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta. Teosmyyntiä opettelemassa Ministeri Cronbergin ajatuksia luovasta taloudesta Teosmyyntiä opettelemassa Musiikki elävöittää yritystapahtumaakin TEOSTON ASIAKASLEHTI 4 2008 sai Teostopalkinnon AsanLoppuasukas Pääkirjoitus Säästöjä

Lisätiedot

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu

Miksi eroakirkosta.fi-palvelu on perustettu 1 Eroakirkosta.fi palvelu Raportti 8.12.2013 Eroakirkosta.fi palvelu aiheuttanut kirkolle lähes puolen miljardin tappiot Eroakirkosta.fi internetsivusto perustettiin marraskuussa 2003. Sen tarkoitus oli

Lisätiedot

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14

Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:14 Vapaan kentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013

Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 Marianne Toiskallio & Minna Laukkanen Audiovisuaalisen alan tuottajakentän toimialakartoitus 30.11.2013 1 Sisällys 1. Laaja-alainen ja moni-ilmeinen audiovisuaalinen ala...5 1.1. Monimuotoinen audiovisuaalinen

Lisätiedot