1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex)"

Transkriptio

1 Sivu 1 / 6 WEBCASTING-SOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX r.y. (jäljempänä Gramex) 1.2. (jäljempänä webcasting-toiminnan harjoittaja) Osoite: 2. Sopimuksen tarkoitus Sopia tekijänoikeuslain mukaisista esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien ei-yksinomaisista luvista ja heille suoritettavista korvauksista äänitteiden käyttämisestä tämän sopimuksen 3 :ssä määritellyssä toiminnassa. 3. Sopimuksen soveltamisala 3.1. Tämä sopimus koskee webcasting-toiminnan harjoittajan suorittamaa äänitteiden yleisölle välittämistä streaming-tekniikalla Internetissä, kun palvelun ensisijainen tarkoitus ei ole myydä tai mainostaa tiettyjä tuotteita tai palveluita äänitteitä, eläviä konsertteja tai muita musiikkiin liittyviä tapahtumia lukuunottamatta. Äänitteiden yleisölle välittämisessä streaming-tekniikalla tulee noudattaa liitteestä 1 ilmeneviä toiminnallisia ehtoja ja webcasting-toiminnan harjoittajan on teknisin keinoin pyrittävä estämään laittomien kopioiden syntyminen webcasting-toiminnan seurauksena. "Webcasting-toiminnan harjoittajalla" tarkoitetaan toimijaa, joka välittää yleisölle äänitteitä streamingtekniikalla Internetissä. "Äänitteiden yleisölle välittämisellä streaming-tekniikalla Internetissä" tarkoitetaan lähetystä, joka välitetään yleisölle yleisen Internetin kautta ja joka mahdollistaa samanaikaisen lähetyksen kuuntelun käyttäjien tietokoneilla esimerkiksi www-selaimen tai soitto-ohjelman avulla Tämän sopimuksen mukainen lupa ei kata sellaisia palveluita, joissa tietyn äänitteen kuuntelu mahdollistuu käyttäjän pyynnöstä eikä myöskään äänitteiden yleisölle välittämistä yritysten sisäisissä verkoissa tai mobiiliverkoissa Sopimus kattaa lähetysten yleisölle välittämisen webcasting-toiminnan harjoittajan omalta wwwkotisivulta. Lähetysten yleisölle välittämisestä muiden kotisivuilla tai muissa yhteyksissä on sovittava erikseen. Tässä sovittava korvaus ei kata käyttöä muiden kotisivuilla tai muissa yhteyksissä.

2 Sivu 2 / Tämä sopimus kattaa äänitetietokannan muodostamisen edellyttämän kopioinnin (tallentamisen) sekä webcasting-toiminnassa tapahtuvan äänitteiden tallentamisen tietoverkkoon Tällä sopimuksella voidaan myöntää lupa webcasting-lähetyksen jakeluun myös Suomen ulkopuolelle liitteessä 2 mainituissa maissa. Korvaus määräytyy tällöin kohdassa 4.3 kerrotulla tavalla. Webcasting-lähetyksen vastaanotto ulkomailla: (TÄYTETTÄVÄ ENNEN ALLEKIRJOITUSTA) Webcasting-lähetystämme on mahdollista vastaanottaa myös Suomen ulkopuolella (raportointi kohdan 6.3 mukaan). Webcasting-lähetystämme ei ole mahdollista vastaanottaa myös Suomen ulkopuolella. 4 Korvaus 4.1. Webcasting-toiminnan harjoittaja voi valita kahdesta alla olevasta vaihtoehdosta kumpaa hinnoittelumallia sovelletaan (kts. liite 3, webcasting-hinnasto). Hinnoittelumalli A: Korvaus määräytyy webcasting-toiminnan harjoittajan www-kotisivullaan yleisölle välittämän lähetysvirran osalta mahdollisten yhtäaikaisten kuuntelijoiden enimmäismäärän ja keskimäärin vuorokaudessa soitettavien äänitteiden lukumäärän perusteella. Hinnoittelumalli B: Korvaus määräytyy ns. per track per stream hinnoittelumallin mukaisesti, jossa yhdellä äänitteellä on tietty hinta per stream (lähetysvirtaan kytkeytynyt kuuntelija). Valittu hinnoittelumalli: (TÄYTETTÄVÄ ENNEN ALLEKIRJOITUSTA) Valitsen hinnoittelumalli A:n (rasti ruutuun) Valitsen hinnoittelumalli B:n (rasti ruutuun) 4.2. Korvauksiin lisätään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukainen arvonlisävero Ulkomailla tapahtuvasta käytöstä korvaukset määräytyvät kunkin liitteessä 2 mainitun maan voimassa olevan tariffin mukaan. Ulkomailla tapahtuvan käytön määrä määritetään webcastingtoiminnan harjoittajan toimittamien login tietojen mukaan. Mikäli ulkomailla tapahtuva käyttö on vain marginaalista, tämän käytön tariffi määräytyy Gramexin tariffien mukaan. 1 5 Korvauksen suorittaminen Korvaus suoritetaan neljä kertaa vuodessa Gramexin toimittamaa laskua vastaan, elleivät osapuolet toisin sovi. Gramex laskuttaa siten aina kolme kalenterikuukautta kerrallaan. Myöhästyneille suorituksille maksetaan lainmukainen viivästyskorko. 1 Webcasting-lähetyksen marginaalisella ulkomaisella vastaanotolla tarkoitetaan vastaanottoa, jossa alle 5%:ia lähetyksen kokonaisvastaanottokontakteista tapahtuu Suomen ulkopuolella tietyssä yksittäisessä valtiossa.

3 Sivu 3 / 6 6 Raportointi 6.1. Webcasting-toiminnan harjoittaja toimittaa Gramexille osapuolten erikseen vahvistamassa teknisessä muodossa kuukausittain äänitteiden yleisölle välittämistä seuraavan kuukauden aikana tiedot kaikesta ääntä sisältävien tallenteiden käyttämisestä lähetyksissä. Tiedot ilmoitetaan sellaisella tarkkuudella, että tallenteet ovat yksiselitteisesti tunnistettavissa. Ilmoituksen tulee sisältää kokonaislähetysajan lisäksi vähintään seuraavat ohjelma- ja äänitekohtaiset tiedot: 1) Ohjelman nimi, sen tarkka alkamis- ja päättymisajankohta ja toimittaja/toimittajat, 2) Esityskesto minuutteina ja sekunteina, 3) Äänitteen nimi, 4) Pääesittäjä/esittäjät, 5) tallenteen laji, 6) tallenteen alkuperäisen tuottajan ja/tai mahdollisen muun valmistajan nimi, 7) levymerkki, jos tallenteella on sellainen, 8) tallenteen tunnus (esim. "levynumero", "tilausnumero", "kataloginumero"), 9) äänilevyn sivu, 10) Ura, 11) Kotimaisiin tallenteisiin merkintä FI ja 12) muista maista peräisin olevien tallenteiden osalta äänitysmaa, jos se ilmenee tallenteelta tai kotelosta (Koskee vain hinnoittelumalli B:n valinnutta) Webcasting-toiminnan harjoittaja toimittaa Gramexille kuukausittain äänitteiden yleisölle välittämistä seuraavan kuukauden aikana seuraavat tiedot, joiden perusteella kuukausikorvaus lasketaan: - äänitteiden keskimääräinen lukumäärä per tunti, - keskimääräinen kuukausittainen lähetystä kuuntelemaan kytkeytyvien kuuntelijoiden lukumäärä, - yhden kuuntelijan keskimääräinen kuunteluaika (minuutteina) Webcasting-toiminnan harjoittaja toimittaa Gramexille login-tiedot raportilla, josta ilmenevät palvelun kuuntelijamäärät eri maissa. Raporttia ei tarvitse toimittaa, mikäli webcasting-toiminnan harjoittaja on toimittanut Gramexiin luotettavan selvityksen siitä, että palvelu on kuunneltavissa ainoastaan Suomen alueella tai sovellettavasta menettelystä osapuolten kesken sovitaan erikseen Tämän sopimuksen edellyttämät kuukausittaiset raportit on toimitettava käyttökuukautta seuraavan kuukauden aikana. Gramex voi antaa yksityiskohtaisia ohjeita edellä lueteltujen seikkojen ilmoittamisesta. 7. Hallinnointimaksu kansainvälisestä lisensioinnista Hallinnointimaksu kansainvälisestä lisensioinnista määritetään tästä toiminnasta aiheutuvien erityiskustannusten perusteella. Ulkomailla tapahtuvan käytön ollessa marginaalista hallinnointimaksu sisältyy minimilaskutukseen.

4 Sivu 4 / 6 8. Siirrettävyys Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta. 9. Gramexin vastuu Gramex vastaa webcasting-toiminnan harjoittajan suorittamaan korvausmäärään saakka niistä esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien webcasting-toiminnan harjoittajaa vastaan kohdistamista korvausvaateista, joita esitetään tekijänoikeuslain 45, 46 ja 47 :ien perusteella tässä sopimuksessa tarkoitetusta äänitteiden käyttämisestä. 10. Toiminnan tarkastaminen Webcasting-toiminnan harjoittaja on velvollinen sallimaan Gramexin nimeämän KHT- tai HTMtilintarkastajan tarkastaa webcasting-toiminnassa käytettävät webcasting-toiminnan harjoittajan tiedostot ja toiminnot siinä laajuudessa kuin Gramexille maksettavien korvausten oikeellisuuden toteaminen sitä edellyttää. 11. Voimassaolo Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamisestaan lukien kuluvan kalenterivuoden loppuun saakka, jonka jälkeen tämä sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei jompikumpi osapuoli kirjallisesti irtisano sopimusta kolmea kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. 12. Purkamisoikeus Gramexilla on oikeus purkaa tämä sopimus heti päättyväksi, mikäli webcasting-toiminnan harjoittaja ei suorita tämän sopimuksen mukaisia korvauksia sopimuksen mukaisina ajankohtina tai ei toimita 6 :ssä mainittuja raportteja ajallaan ja täydellisinä Gramexille tai muutoin toimii tämän sopimuksen ehtojen tai Suomen tekijänoikeuslain vastaisesti. 13. Erimielisyyksien ratkaisu Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida osapuolten kesken sopia neuvottelemalla, ratkaisee ensiasteena Helsingin käräjäoikeus. Helsingissä Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry (paikka ja aika) Malliyritys Hannu Marttila Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja

5 Sivu 5 / 6 I. Yleisölle välitetyt webcasting-radiot: Webcasting-toiminnan harjoittajan kotisivun IP-osoite: Webcasting-toiminnan harjoittajan kotisivun URL-osoite: Webcasting-toiminnan harjoittajan palvelimen URL-osoite: Webcasting-toiminnan harjoittajan palvelimen IP-osoite: II. Kuuntelija- ja äänitemäärät (Koskee vain hinnoittelumalli A:n valinnutta) Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdolliset enimmäismäärät palvelussa/webcasting-radio ja soitettavien äänitteiden keskimääräiset lukumäärät per vuorokausi (liitä todistus käytettävissä olevasta kapasiteetista, josta ilmenee mahdollisten yhtäaikaisten kuuntelijoiden enimmäismäärä palvelussa): 1. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 2. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 3. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 4. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 5. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä:

6 Sivu 6 / 6 6. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 7. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: 8. Yhtäaikaisten kuuntelijoiden mahdollinen enimmäismäärä: III. Yhteystiedot Käyttäjän laskutusosoite: Yhteyshenkilö: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: