YLEISÖTILAISUUS ASEMAKAAVALUONNOKSISTA 8256 JA HAULITEHDAS. pj. Apulaispormestari Timo Hanhilahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISÖTILAISUUS ASEMAKAAVALUONNOKSISTA 8256 JA HAULITEHDAS. pj. Apulaispormestari Timo Hanhilahti"

Transkriptio

1 Klo YLEISÖTILAISUUS ASEMAKAAVALUONNOKSISTA 8256 JA HAULITEHDAS TILAISUUDEN AVAUS, pj. Apulaispormestari Timo Hanhilahti ASEMAKAAVALUONNOSTEN ESITTELY - Arkkitehdit Riikka Rahkonen ja Sari Pietilä - kysymyksiä ja keskustelua esittelyn lomassa RAKENTAMISTAPAOHJEEN ESITTELY - Arkkitehti Hanna Lyytinen Keskustelussa mukana rakennustarkastaja Eija Muttonen-Mattila Klo TILAISUUS PÄÄTTYY

2 Nähtävilläolo ja esittelyt ASEMAKAAVASUUNNITTELU Kaavaluonnokset liiteaineistoineen sekä tarkistettu OAS nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla, Palvelupiste Frenckellissä, Pispalan kirjastolla Kaavanlaatijoiden päivystykset 20.3 ja Palvelupiste Frenckellissä klo Mielipiteitä voi jättää tilaisuudessa palautelaatikkoon, nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon ja kaavoittajille päivystystilaisuuksissa

3 Kaavoituksen tavoite: Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyttäminen ja kehittäminen Mitä pitäisi säilyä? Mitä pitäisi kehittää?

4 Mitä pitäisi säilyä? alkuperäisiä rakennuksia, pihapiirejä ja aluekokonaisuuksia muinaismuistot vanhojen rakennusten ominaispiirteitä kaupunkikuvaa, näkymiä sekä kaukomaisemaa miljöössä merkittävät rakenteet: portaat ja pulterimuurit alueelle tyypillistä kulttuurikasvillisuutta ja luontotyyppejä virkistysmahdollisuudet sosiaalinen ja kulttuurinen monimuotoisuus

5 Osallisten mielipiteistä nousevia tavoitteita: Pispalan omaleimaisen miljöön säilyminen Rakennusoikeus- ja suojeluperiaatteen tasapuolisuus ja kohtuullisuus Kaavan tulisi olla vanhojen rakennusten säilyttämiseen kannustava mutta lisärakentamisen mahdollistava Maisemanäkymien säilyminen Virkistysalueiden säilyminen Läpiajoliikenteen vähentäminen ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Alueen palvelujen ja matkailun maltillinen kehittäminen

6 Nykytilanne kaava-alueet 8256 ja 8257: Asuinrakennuksia 249 kpl, joista inventoituja 159 kpl ( 63%) Piharakennuksia 157 kpl, joista inventoituja 63 kpl (40 %) Inventoitua rakennuskantaa yhteensä on 55% kokonaismäärästä Alueen vanhalle rakennuskannalle ominaista monet muutokset, alkuperäisessä asussa vähän Johtopäätös: rakennusoikeuden suhteen kaavaa ei voida tehdä puhtaasti suojelunäkökulmasta

7 Kaavaluonnosten luonne: miljöön muuttumista ja kehittymistä ei pysäytetä, vaan pyritään muutoksen hallintaan suojelukaavan ja täydennyskaavan yhdistelmä laadittu yhdyskuntalautakunnan hyväksymän kaavaperiaatteen pohjalta sitä edelleen kehittäen kaava-alueiden rajauksia tarkistettu luonnosvaiheessa

8 Rakennusoikeus: Rakennusoikeus osoitetaan kerrosneliömetreinä rakennusalalla, viiden neliön tarkkuudella Kaavaluonnosten tonttitehokkuuden yleislinja on e = 0,5 Tonttikohtaiset rakennusoikeudet esitetty rakennusoikeustaulukossa

9 Rakennusoikeus: Maankäyttö- ja rakennuslaki ei tunne käsitettä maanpäällinen kellarikerros. Jotta kivijalkojen aputiloja ei lueta kerrosalaan, tulee tilojen olla tilavuudeltaan yli 50% maan alla. Tämä on Pispalan rinnemaastossa yleensä helposti toteutettavissa laskemalla rakennusta n. 50 cm alemmaksi. Kaavalla ei siten merkittävää vaikutusta rinnerakentamiseen Pispalassa

10 Kaava mahdollistaa n,20% lisäystä asuinkerrosalaan (A-30)

11

12 Suojelu: Valtakunnallinen arvo yleismääräyksessä: Kaikki suunnittelu ja rakentaminen tulee tehdä niin, että alueen valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja arvokas rakennuskanta säilyy. Museoviranomaiselle tulee antaa lausuntomahdollisuus valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, suojelukohteita - ja alueita koskevissa merkittävissä hankkeissa.

13 Arvoalueet: sk-2 Muinaisjäänteet: sm-4

14 Suojelu: Arvokkaille pihapiireille merkintä sk-piha: Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas pihapiiri, jonka ilme, rakenteet, pinnat ja kasvillisuus tulee säilyttää perinteisenä. Muutokset ja lisärakentaminen tulee tehdä tarkkaan harkiten ja kohteen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä kunnioittaen. Arvokkaisiin pihapiireihin on osoitettu lisärakentamista.

15 Rakennuksille kaksi suojelumerkintää: srp-1 Suojeltava rakennus. Rakennus edustaa hyvin pispalalaista rakentamisen ja asumisen tapaa ja sillä on rakennushistoriallista, historiallista tai kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennusta ei saa purkaa ja sen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennuksen ulkoasua ei tule muuttaa kuin erittäin perustellusta syystä, palauttavat korjaukset ovat suositeltavia.

16 srp-2 Suojeltava rakennus. Rakennuksella on rakennushistoriallista, historiallista tai kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennuksen ominaispiirteet tulee korjaus- ja muutostöissä säilyttää. Rakennuksen ulkoasua ei tule muuttaa kuin erittäin perustellusta syystä, palauttavat korjaukset ovat suositeltavia. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Korvaava rakennus tulee sovittaa huolellisesti pihapiiriin ja katukuvaan. Suojelluissa rakennuksissa harkitut muutokset ja laajennukset mahdollisia, osalla tonteista lisärakentaminen erilliseen rakennukseen.

17 Valtakunnallinen arvo yleismääräyksessä: Kaikki suunnittelu ja rakentaminen tulee tehdä niin, että alueen valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja arvokas rakennuskanta säilyy. Museoviranomaiselle tulee antaa lausuntomahdollisuus valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, suojelukohteita - ja alueita koskevissa merkittävissä hankkeissa.

18 Tilastoja suojelusta 8256 ja 8257: Asuinrakennuksista suojeltu 155 kpl (62 %) kpl srp-1-merkinnällä (47 %) - 37 kpl srp-2-merkinnällä (15 %) Piharakennuksista suojeltu 30 kpl (19 %) - 27 kpl srp-1-merkinnällä (17%) - 3 kpl srp-2 merkinnällä (2 %). Suojeltuja rakennuksia on 140 tontilla eli 63%:lla kaavatonteista. 223 kaavatontista 35 kpl:lle (16 %) merkintä sk-piha. Arvoalueisiin kuuluu 93 tonttia eli 42 % kaavatonteista

19 Katselmukset syksyllä 2011: 10 tonttia, joilla omistaja katsoi rakennuksen huonokuntoiseksi, mukana ravan, museon ja kaavoituksen edustajat Omistajille lähetetään tarkastusraportti Suojelumerkintöjä ei ole jätetty pois käyntien pohjalta Edellytetään tarkempia kuntotutkimuksia korjauskelvottomuuden todentamiseksi Kiinteistönomistajien tulee hyväksyttää kuntotutkimuksen tekijän pätevyys ja työohjelma kaavoituksessa.

20 MRL 139 : Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Rakennuksen korjaustarvetta verrataan siihen tilaan, kun se viimeksi on ollut käyttökelpoinen ja kunnossa. Mikäli suurin osa rakennuksen rakenteista ja rakennusosista joudutaan uusimaan, on rakennus mahdollisesti korjauskelvoton. Suojelumerkinnän poistamisen edellytyksiä arvioitaessa huomioidaan myös: rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön; terveellisyys ja turvallisuus (MRL 119 ) rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo kaupunkikuvallinen merkitys ympäristön olosuhteet, jos ne vaikeuttavat huomattavasti rakennuksen ylläpitoa

21 Suojelun kannustimet: Suojellussa rakennuksessa saa: Muuttaa vaipan sisällä tiloja pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön sekä Laajentaa rakennusta rakennusalan puitteissa rakennusalalle merkitystä rakennusoikeudesta ja tontille sallitusta enimmäiskerrosalasta huolimatta. Tontilla, missä on suojeltuja rakennuksia saadaan käyttää uudisrakentamiseen varatulle rakennusalalle osoitettu rakennusoikeus siitä huolimatta, että tontille sallittu kerrosala ylittyy Hissin saa rakentaa rakennusoikeudesta huolimatta ellei se aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.

22 Suojelun kannustimet: Muut kaavalliset kannustimet: Pysäköimispaikan ja enintään 45 k-m² piharakennuksen alle saa rinteessä rakentaa varasto-, sauna-, autosuoja- ja työtilaa varsinaisen rakennusoikeuden lisäksi.

23 Kannustimilla käytettävissä n. 560 k-m2, n. e = 0,9 Kannustimilla käytettävissä n 183 k-m2, n. e = 0,73 Tontin pinta-ala 262 m2 Rakennusoikeus 130 k-m2 Käytetty n. 113 k-m2 Kannustimia ei voi hyödyntää Kannustimien hyödyntämismahdollisuudet riippuvat tontin ja talon ominaisuuksista. Rakennuslupavaiheessa arvioidaan muutosten soveltuvuutta kyseiseen rakennukseen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen kannalta.

24 Korottaminen Rinnekatu 4a Rakennusta korotettu kokonaisella kerroksella, katsottu uudisrakennukseksi, ei ole inventoitu Rinnekatu 19, II lk Rinnekatu 8, II lk

25 Korottaminen Rinnekatu 10

26 Korottaminen Rinnekatu 10, korotus vähäisesti, valokuvasovite

27 Korottaminen Rinnekatu 10, korotus kerroksella, valokuvasovite

28 Rakentamismahdollisuudet suojelutonteilla: Rakennusta voi laajentaa sivusuuntaan: 32 tonttia ( 23 %) Laajennus rakennusalan puitteissa rakennusoikeus ylittäen: 15 tonttia ( 10%) Erillinen lisärakennus: 80 tonttia (57 %) Jokin ulkoinen laajennus/uusimis- tai lisärakentamistoimenpide mahdollinen: 110 tonttia, (79 %) Vain vaipan sisäinen laajennus mahdollinen, mikäli tilojen ominaisuudet mahdollistavat: 30 tonttia ( 21 %)

29 Rakentamisen ohjaus Laadittu erillinen rakentamistapaohje Ohjeen ydinasiat kaavakartalla määräyksinä Massoittelumääräykset ohjaavat uudisrakentamisen tapaa Suojeltu rakennus määrittää lähtökohtaisesti korvaavan rakennuksen massoitteluperiaatteen, kattomuodon ja julkisivumateriaalin.

30 , Ote Pispalan kaupunkimallista

31 Kaavaluonnosten vaikutukset Vaikutukset kulttuuriperintöön Rakennusten suojelumääräykset turvaavat arvokkaan rakennuskannan säilymistä Arvoalueiden säilymistä turvaa suojelumerkintä sk-2, joka edellyttää uudisrakentamisen sopeuttamista aluekokonaisuuteen sen kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista arvoa tukien Kaavan rakennusoikeus on sovitettavissa tonteille rakentamistapamääräysten ja -ohjeen avulla niin, että alueen ominaispiirteet ja miljöö säilyvät Kaava turvaa muinaisjäännösten säilymisen yleisillä alueilla, ongelmana rakenteiden kuluminen ja umpeenkasvu. Muinaisjäännösten säilyminen yksityisillä tonteilla epävarmaa (rakentaminen, pihojen muokkaus)

32 Kaavaluonnosten vaikutukset: Vaikutukset maisemaan Vaikutukset kaukomaisemaan jäävät vähäisiksi, koska rakentamistehokkuus on maltillinen ja täydennysrakentaminen ohjataan kaavassa pienipiirteiseen suuntaan. Vaikutukset lähimaisemaan ja katunäkymiin ovat vähäisiä, jos vanhojen rakennusten laajentaminen, korottaminen sekä uudisrakentaminen tehdään kaavan ja rakentamis-tapaohjeiden suositusten mukaisesti. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla, suunnitelmien havainnollistamisella sekä rakennusvalvonnan tarkalla ohjaamisella.

33 Kaavaluonnosten vaikutukset Vaikutukset luonnonympäristöön ja virkistykseen Täydennysrakentaminen vähentää puustoa ja pihakasvillisuutta. Vaikutuksia voitaisiin lieventää merkittävien piha- ja katupuiden inventoinnilla ja kaavallisella suojelulla. Pihojen kulttuurikasvillisuuden säilyminen jää pääosin asukkaiden vastuulle. Ekologisina käytävinä toimivia puistoja ja viheralueita uhkaa rehevöityminen, umpeenkasvu ja lajistollinen köyhtyminen Kaava mahdollistaa nykyisten virkistysmahdollisuuksien säilymisen ja niiden kehittämisen erityisesti Pispalan Portin alueella

34 Lisäselvitys- ja suunnitelmatarpeita: Pohjavesi- ja hulevesiselvitys Viheralueiden hoitosuunnitelmat Maisemanhoitosuunnitelma Kulttuurikasvillisuutta koskevia ohjeita Tonttikohtaisia rakentamistapaohjeita vaativimmille rakennuspaikoille

35 Taloudelliset vaikutukset: Kaavan vaikutukset kiinteistöjen arvoihin ja yksityistalouksiin vaihtelevat sen mukaan, missä kunnossa suojelluksi esitetyt rakennukset on pidetty. Vaikka suojelumerkintä srp-1 kieltää purkamisen, suojellun rakennuksen purkamista on mahdollista hakea kuntoselvitysten perusteella poikkeamisluvalla. Kaavan suojelukannustimien hyödyntämismahdollisuudet vaihtelevat tontti- ja rakennuskohtaisesti johtuen tonttien ja rakennusten erilaisuudesta. Suurimmalla osalla suojelutonteista voidaan toteuttaa jokin rakennuksen ulkoinen laajennus- tai uudisrakentamistoimenpide. Pitkällä tähtäimellä suojelukaava todennäköisesti edesauttaa Pispalan säilymistä eräänä Tampereen arvokkaimmista alueista.

36 Suunnittelun jatko: MAKAAVASUUNNITTELU Tarvittavat lisäselvitykset tilataan Nähtävilläoloaikana saadut mielipiteet, lausunnot sekä niiden aiheuttamat korjaustarpeet esitellään Yla:lle touko-kesäkuussa 2012 Kaavaehdotus valmistellaan syksyllä 2012, yla asettaa nähtäville. II-vaiheen kaavaluonnosten valmistelu aloitetaan syksyllä kun I-vaiheen kaavaratkaisut selvillä III-vaiheen inventointi aloitetaan kevään 2012 aikana

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

PISPALA. Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu. Riikka Rahkonen, Sari Pietilä

PISPALA. Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu. Riikka Rahkonen, Sari Pietilä Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 8257 Kaavaehdotusten tarkistaminen ja asettaminen uudelleen nähtäville 21.05. 26.6.2015 väliseksi ajaksi Riikka Rahkonen, Sari Pietilä

Lisätiedot

ESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNALLE

ESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNALLE PISPALAN KAAVAPERIAATE ESITYS YHDYSKUNTALAUTAKUNNALLE 1.3.2011 KAAVAN KESKEISET TAVOITTEET Pispalan valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen Mitä pitäisi säilyä? alkuperäisiä rakennuksia,

Lisätiedot

SUUNNITTELUPALVELUT PISPALA ASEMAKAAVASUUNNITTELU. Suojelu- ja rakennusoikeustarkastelu YLEISÖTILAISUUS AHJOLASSA KLO

SUUNNITTELUPALVELUT PISPALA ASEMAKAAVASUUNNITTELU. Suojelu- ja rakennusoikeustarkastelu YLEISÖTILAISUUS AHJOLASSA KLO Suojelu- ja rakennusoikeustarkastelu YLEISÖTILAISUUS AHJOLASSA 3.6.2010 KLO 17.30-20.00 Ohjelma: 17.30 Kahvitarjoilu 18.00 tilaisuuden avaus: pj. apulaispormestari Timo Hanhilahti 18.10 Vaihtoehtojen esittely

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Lausunto asiassa dnro 02189/16/4103, joka koskee valitusta Tampereen kaupunginvaltuuston päätöksestä 12.9.2016 16. Päätöksellään kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T :

Hämeenlinnan kaupunki Kaavarekisteri :43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : 12:43:52 1 (5) A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Kuva Selitys A S E M A K A A V A M E R K I N N Ä T J A - M Ä Ä R Ä Y K S E T : Yleisten rakennusten korttelialue, jolla

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS

KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO KARTANONTIE 22, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS LUONNOS NÄHTÄVILLÄ 4. 22.2.2013 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUSLUONNOS Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

PISPALAN SUOJELU- JA RAKENNUSOIKEUSTARKASTELU

PISPALAN SUOJELU- JA RAKENNUSOIKEUSTARKASTELU PISPALAN SUOJELU- JA RAKENNUSOIKEUSTARKASTELU PALAUTE Mielipiteitä yht. 56 kpl /yksityishenkilöt Mielipiteitä yht. 5 kpl / yhteisöt ja yhdistykset Lausuntoja yht. 7 kpl tähän mennessä Ympäristöterveyden

Lisätiedot

YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257

YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 KOOSTE SUOJELU- JA RAKENNUSOIKEUSTARKASTELUSTA NÄHTÄVILLÄOLOAIKAINA 26.5.-16.8.2010 JÄTETYISTÄ LAUSUNNOISTA

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien 1a ja 1b kokous nro 5. Tampere, Frenckellin virastotalo, kokoustila Srömmer, 4.

Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien 1a ja 1b kokous nro 5. Tampere, Frenckellin virastotalo, kokoustila Srömmer, 4. 1 PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMINEN Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien 1a ja 1b kokous nro 5 Aika Keskiviikko 19.10.2011 klo 17:00-20:00 Paikka Tampere, Frenckellin virastotalo, kokoustila

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Helsingin kaupunki Lausunto 1 (5) Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta PL 21 05801 Hyvinkää Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Hyvinkään kaupungin rakennusjärjestysluonnoksesta HEL 2016-005241

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 8257 Viranomaisneuvottelu 4.12.2013

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 8257 Viranomaisneuvottelu 4.12.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 8257 Viranomaisneuvottelu 4.12.2013 Kaavalle asetetut tavoitteet Asemakaavan laatimisen tavoitteena on Pispalan valtakunnallisesti

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1404-00/19 1 (5) Hankenro 0740_58 HEL 2018-012908 7.2.2019 MUNKKINIEMI, TIILIMÄKI 22 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva

Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva 19.11.2014 Henna Helander Yliarkkitehti RAKENNUSSUUNNITTELIJA Lähtökohta on, että rakennussuunnittelijalla tulee olla sellainen rakennusalan tutkinto, mihin sisältyy

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

TAMPERE 1 (5) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Pvm 20.3.2012

TAMPERE 1 (5) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Pvm 20.3.2012 TAMPERE 1 (5) MUISTIO YLEISÖTILAISUUS PISPALAN I-VAIHEEN ASEMAKAAVALUONNOKSISTA (KAAVAT 8256 JA 8257) Keskiviikko 14.3.2012 klo 17:00-21:00, Haulitehdas, Haulikatu 8 Läsnä Yleisöä n. 70 henkeä Hanhilahti

Lisätiedot

KOOSTE VALMISTELUVAIHEEN PALAUTE Lausunnot, mielipiteet ja kaavoittajan vastineet

KOOSTE VALMISTELUVAIHEEN PALAUTE Lausunnot, mielipiteet ja kaavoittajan vastineet liite nro 4 KOOSTE VALMISTELUVAIHEEN PALAUTE Lausunnot, mielipiteet ja kaavoittajan vastineet Asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelia 47 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA

Lisätiedot

Kirkkolain nojalla suojeltu kohde. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Kirkkolain nojalla suojeltu kohde. Kohdetta koskevista suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN OSAYLEISKAAVA KOSKEE KALANNIN ALUETTA Osayleiskaavamerkinnät ja määräykset, ( 1 :25 000, kartta 1 /2) ja osayleiskaavaa tarkentavat merkinnät ja määräykset osasuurennoksilla (1:10

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Johanna Fingerroos kaavasuunnittelija 5.2.2014 RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET SATAMAN I VAIHE Vesilaitos Akaan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen

Purkamislupa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/eeva Pehkonen Purkamislupa 1 Rakennuksen tai sen osan purkamiseen vaaditaan aina purkamislupa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lisätiedot

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 5.4.2018 Taustaa - Rakuunamäen ydinalue poistumassa Puolustusvoimien käytöstä toimintojen siirtyessä Leirikentän alueelle > Asema- ja yleiskaavan

Lisätiedot

Kaavallinen tilanne, Kosken koulukeskus

Kaavallinen tilanne, Kosken koulukeskus Kosken koulukeskus 9.3.2018 Kaavallinen tilanne, Kosken koulukeskus Maakuntakaava Alueella on voimassa Ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava. Kosken koulun alue on maakuntakaavassa

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 23. Pispalan asemakaavoituksen osallisryhmän kahdeskymmeneskolmas kokoontuminen.

RAKENNUSOIKEUS 23. Pispalan asemakaavoituksen osallisryhmän kahdeskymmeneskolmas kokoontuminen. RAKENNUSOIKEUS 23 Pispalan asemakaavoituksen osallisryhmän kahdeskymmeneskolmas kokoontuminen. Aika: Torstai 10.3.2011 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueella tulee ottaa huomioon ympäristön kulttuurihistorialliset tekijät niin uudisrakentamisessa

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1313-00/17 1 (5) ASEMAKAAVOITUS Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.7.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laajasalossa osoitteessa Adelenpolku

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS (4)

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS (4) KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT-KAAVOITUS 29.1.2019 1(4) HAUHON KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 12 TONTIT 5 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 17 TONTTI 2 (kiinteistöt 109-449-4-185, 109-449-4-57, 109-449-6-143, 109-449-6-1,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1246-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0944_18 HEL 2016-004225 10.5.2016 ANNALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet ja

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_10 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 2121_10 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1372-00/18 1 (5) Hankenro 2121_10 HEL 2018-005246 6.6.2018 UUDENMAANKATU 8 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOTIKALLION RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotikallio 172-402-6-34 SELOSTUS Ranta-asemakaavan alue Joutsan rantaosayleiskaavassa, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI. Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin sisältö

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI. Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin sisältö Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Kaavakartta nro 12459 1 (5) Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017, täydennetty 1.12.2017 VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE.

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE. ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN. ALUEELLA ON OTETTAVA HUOMIOON, ETTÄ KULTTUURIHISTORIAN JA KAUPUNKIKUVAN KANNALTA MERKITTÄVÄT VANHAT RAKENNUKSET SÄILYVÄT. UUDISRAKENNETTAESSA

Lisätiedot

LIITE Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan Liitto Etelä-Karjalan museo Imatran seudun ympäristölautakunta 5

LIITE Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan Liitto Etelä-Karjalan museo Imatran seudun ympäristölautakunta 5 Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.4. 6.5.2013. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa ja 19 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin antamat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto

Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa. Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Sisäilma-asioiden huomioiminen suojelluissa kohteissa Sirkkaliisa Jetsonen Yliarkkitehti Museovirasto Rakennussuojelu Turvaa rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä ja kulttuurisesti kestävää hoitoa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Oas /17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL

Oas /17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1313-02/17 1 (5) Hankenro 5364_1 HEL 2013-016355 7.9.2017 DECKERIN HUVILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tämä osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.4.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma III kaupunginosan korttelia 12 tontteja nro 3 ja 85 koskeva asemakaavanmuutos (Sepänkatu 9) AM2051 Asemakaavan muutosalue Alue, jolle hankkeella

Lisätiedot

KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU

KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU KARHUOJAN ALUEELLINEN SUUNNITTELUTARVE- RATKAISU Päätös, raportti 12.3.2018 Nähtävillä 20.3.-18.4.2018 Hyväksytty 8.5.2018 Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelu Kaavoitus 1. Johdanto Karhuojan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

RAJALA JALASJÄRVI YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS AIR-IX SUUNNITTELU OULUSSA

RAJALA JALASJÄRVI YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS AIR-IX SUUNNITTELU OULUSSA RAJALA JALASJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000 LUONNOS OULUSSA 11.2.2005. RIITTA YRJÄNHEIKKI ARKKITEHTI SAFA, YKS-177 MIKKO KORHONEN ARKKIT.YO AIR-IX SUUNNITTELU YMPARISTOTAITO OY JALASJÄRVEN

Lisätiedot

LIITE 2/ Kauppakatu ma-yp AKP ap/3as 1ap/80Km2 1ap/80Rm2 1ap/140Pm2 III (2-29-6) sr-13.

LIITE 2/ Kauppakatu ma-yp AKP ap/3as 1ap/80Km2 1ap/80Rm2 1ap/140Pm2 III (2-29-6) sr-13. Snellmaninkatu Vahtivuorenkatu Kauppakatu 8.0 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.8 8.9 8. 8.9 8. 8.8 8. 8. 8.9 8.8 8. 8.9 8. 8. 8.8 8. 8. 8. 8. 8. 8. K/ 9 0 9 pp 000 +9.0 +9. IV III II +00.0/tt

Lisätiedot

SELOSTUS, kaavaehdotus

SELOSTUS, kaavaehdotus JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS, kaavaehdotus 28.6.2017 Ote rantayleiskaavakartasta, kaava-alueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo,

Tervanokantie. Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, Tervanokantie Kaavaehdotuksen vuorovaikutustilaisuus Seutulantalo, 9.3.2017 9.3.2017 Ohjelma Aloitus Suunnittelutilanne lyhyesti Kaavaluonnos Kaavaehdotuksen esittely Jatkovaiheet Keskustelua Lopetus 9.3.2017

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Asemakaavapäällikkö, Kaupunkiympäristön Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Poikkeamishakemus tontille Kissanmaa, Kissanmaankatu 5, käyttötarkoituksen muutos TRE:4521/10.03.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen,

Lisätiedot

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto

VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET. Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto VILLINKI RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA SUOJELUMÄÄRÄYKSET Riitta Salastie Kaupunkisuunnitteluvirasto MITÄ JA MIKSI SUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ? SUOJELUN KRITEERIT JA JA ARVOT rakennustaiteellinen arvo kulttuurihistoriallinen

Lisätiedot

PISPALAN ASEMAKAAVALUONNOSTEN 8256 JA 8257 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön

PISPALAN ASEMAKAAVALUONNOSTEN 8256 JA 8257 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön FCG Finnish Consulting Group Oy PISPALAN ASEMAKAAVALUONNOSTEN 8256 JA 8257 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja luonnonympäristöön Raportti -P16127 Asemakaava nro 8256 Asemakaava nro

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43

YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET DO :43 YLI-IIN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAKENTAMISTAPAOHJEET 31.1.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEET... 2 3 TEOLLISUUSALUE... 6 4 LOPUKSI... 7 1 1 JOHDANTO Nämä rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.4.2008 LEINOLA, Korttelin 6447 täydennysrakentaminen, osoite Kenkirajankatu 11, Kaava nro 8253. TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön kehittäminen

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

2. Mihin lakipykäliin vedoten tonttien piha alueita suojellaan kasvusto mukaan lukien (kuten inventointiraporteista

2. Mihin lakipykäliin vedoten tonttien piha alueita suojellaan kasvusto mukaan lukien (kuten inventointiraporteista Yleisötilaisuus Pispalan suojelu ja rakennusoikeustarkastelusta 3.6.2010 klo 17.30 20.30 Ahjolassa Tilaisuudessa projektiarkkitehti Riikka Rahkonen ja arkkitehti Minna Kiviluoto esittelivät nähtävillä

Lisätiedot

TAMPERE 1 (6) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Pvm 7.12.2012

TAMPERE 1 (6) Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Pvm 7.12.2012 TAMPERE 1 (6) Konsernihallinto Pvm 7.12.2012 Pispalan asemakaavan uudistaminen Muistio Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien Ia ja Ib kokouksesta 8 Aika 31.10.2012 klo 17.00 19.00 Paikka

Lisätiedot

Rakennusten sujuva suojeleminen Marja-Leena Ikkala

Rakennusten sujuva suojeleminen Marja-Leena Ikkala Rakennusten sujuva suojeleminen Museoviraston tehtävät kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehittäjä ja viranomainen. vastaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön,

Lisätiedot

Tampere, Frenckellin virastotalo, kokoustila Strömmer 4krs

Tampere, Frenckellin virastotalo, kokoustila Strömmer 4krs FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 1 (8) - 12.10.2011/korj. 14.2.2012 PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMINEN Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien Ia ja Ib kokous 4 Aika 12.10.2011 klo

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Varsinais-Suomen ELYkeskus,

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavoittajan vastine 1. Varsinais-Suomen ELYkeskus, LIITE 5. Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 9.6.-1.8.2014, Kokemäen kaupunki Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Lausunnon antaja Lausunnon sisältö

Lisätiedot

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS

TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS TAIDEMUSEON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS YLEISÖTILAISUUS Sanna Seppänen I maankäytön suunnittelija I 4.2.2019 SISÄLTÖ Tavoitteet Lähtötiedot Kaavaluonnos Kaavaprosessi ja vaikuttaminen TAVOITTEET Tavoitteet:

Lisätiedot

1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.021 Lähivirkistysalue, jolla puusto tulee säilyttää tai hoitaa siten,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 14.1.2019 RAAHEN KAUPUNKI AKM 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavanlaatijan vastineet 10.9.2018 9.10.2018 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen 1 1 LAUSUNNOT

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy

Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy Tekninen lautakunta 131 05.04.2017 Poikkeamislupa 5 Leirin kaupunginosan korttelin 71 tontille 1, ES Kiinteistöbond Oy 1261/10.03.00.02/2016 TEKLA 131 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginarkkitehti Maarit

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus

Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus Helsingin kaupunki Kirje 1 (1) Ympäristökeskus 24.5.2012 Helsingin kaupunki, kirjaamo Kaupunkisuunnitteluvirasto PL 10 00099 Helsingin kaupunki Ympäristökeskuksen kannanotto Munkkiniemen tontin 30008/22,

Lisätiedot

MUISTIO: Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien Ia ja Ib kokous nro 9

MUISTIO: Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien Ia ja Ib kokous nro 9 TAMPERE 1 (10) Konsernihallinto Pvm 19.9.2013 Pispalan asemakaavan uudistaminen MUISTIO: Ylä-Pispalan kaava-alueiden 8256 ja 8257 osallisryhmien Ia ja Ib kokous nro 9 Aika 29.5.2013 klo 17.00 19.30 Paikka

Lisätiedot

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus

Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Käyttötarkoituksen muutokset Lainsäädäntökatsaus Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Savoy-teatteri, 2.12.2014 Hallitussihteeri Erja Werdi, Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia

Lisätiedot

Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1

Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1 TAIVASSALO Vehmassalmen ranta-asemakaavan muutos Särkilahden kylän tila Kuusela 4:1 *********************************************************** 2016 Ranta-asemakaavan muutoksen selostus 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavan muutos sekä poikkeaminen TAPANILAN PIKKUKOULUN TONTTI. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto VELJESTENPIHA 7-9

Asemakaavan muutos sekä poikkeaminen TAPANILAN PIKKUKOULUN TONTTI. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto VELJESTENPIHA 7-9 Asemakaavan muutos sekä poikkeaminen TAPANILAN PIKKUKOULUN TONTTI Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 23.8.2016 VELJESTENPIHA 7-9 Esittely- ja keskustelutilaisuus Klo 17.30 Klo 17.35 Klo 17.50

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy

Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy Tekninen lautakunta 138 29.04.2015 Suunnittelutarveratkaisu 481 Seppälän kylän tilalle Rautatiealue Rn:o 1:29, Pulsan Asema Oy 261/10.03.00.03/2015 TEKLA 138 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginarkkitehti

Lisätiedot