Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark , tark , tark

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010"

Transkriptio

1 Dno 1432/ /2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark , tark , tark XXI , ja 300 SEKÄ KATUALUETTA. KALEVAN PUISTOTIE 9 JA 11, VÄINÖLÄNKATU 31, 33 JA 35 SEKÄ PETSAMONKATU 4, ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN, TONTTIJAON MUUTTAMINEN JA KATUALUEEN LIITTÄMINEN TONTTEIHIN. KAAVA NRO Kaava-alue, lähivaikutusalue katkoviivalla Ilmakuva kaava-alueesta v.2006 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti: Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Tarkoituksena on kertoa, miksi kaava laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Aloite Asemakaavan alkuperäisen aloitteen on tehnyt Tampereen Vuokra-asunnot Oy (vuonna 2004). Vuonna 2010 kaava-alueeseen liitettyjen osien aloitteen on tehnyt Tampereen Vuokra-asunnot Oy ( ) sekä As Oy Kalevan puistotie 11 ( ). 1

2 Suunnittelualue Alue sijaitsee noin 1,5 km itään kaupungin keskustasta Kalevan puistotien, Väinölänkadun, Saukonpuiston ja Petsamonkadun välissä. Ympäröivissä kortteleissa on asuinkerrostaloja, Tammelan koulu ja Ilmarin päiväkoti. Korttelissa nro 376 tontilla nro 76 on niin sanottu Ludekylän puutalokortteli. Puutalokorttelin kokonaisuuteen kuuluu yhdeksän 1920-luvun puurakenteista asuintaloa sekä piharakennus. Puutalokorttelin kokonaisuudesta kaksi rakennusta sijaitsevat tontin ulkopuolella, osin katualueella ja osin tonttien nro ja nro puolella. Tontin toteutunut kerrosala on yhteensä 1664 k-m² ja sen pinta-ala on 6476 m². Tontille on hyväksytty tonttijako (tunnus 191) ja tontti on merkitty tonttirekisteriin Korttelin nro 402 tontilla nro 1 on viisi 1940-luvun loppupuolella valmistunutta kolmikerroksista asuinkerrostaloa, niin sanotut Perhetalot, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Rakennukset on peruskorjattu täydellisesti 2000-luvun aikana. Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksiin on lisätty hissit sekä asuintiloja ullakkokerrokseen. Rakennusten muutostyöt on tehty poikkeamisluvan perusteella kaavasuunnittelun kuluessa. Tontin toteutunut kerrosala on yhteensä 8465 k-m² ja sen pinta-ala on 9578 m². Tontille on hyväksytty tonttijaot (tunnus 1908 ) ja (tunnus 4229) Tontti on merkitty tonttirekisteriin Tontilla nro on vuonna 1955 valmistunut kuusikerroksinen asuin- ja liikekerrostalo. Tontin toteutunut kerrosala on yhteensä 3500 k-m² ja sen pinta-ala on 1940 m². Tontille on hyväksytty tonttijako (tunnus 215) ja tontti on merkitty tonttirekisteriin SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA SELVITYKSET Yleiskaava Tampereen kantakaupungin vahvistetun yleiskaavan mukaan alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK). Asemakaava Kaava-alueella korttelissa nro 376 on voimassa vahvistettu asemakaava nro 86, jonka mukaan kortteli on asuntokortteli. Korttelissa on rakennusoikeutta 1943 k- m 2, josta on toteutunut 1664 k-m 2 ja vireillä on 540 k-m 2. Korttelissa nro 402 tontilla nro 1 on voimassa vahvistettu asemakaava nro 1242, jonka mukaan tontti on asunto- tai liiketontti. Tontille on merkitty rakennusalat viidelle III-kerroksiselle rakennukselle. Rakennusoikeutta on yhteensä 8040 k-m 2, ja toteutunut kerrosala 8465 k-m 2. Tontilla 300 on voimassa vahvistettu asemakaava nro -121, jonka mukaan tontti on asuintontti. Tontille on merkitty rakennusala VI-kerroksiselle rakennukselle. Tontilla on rakennusoikeutta 4116 k-m 2, josta on toteutunut 3500 k-m 2. Selvitykset Pirkanmaan maakuntamuseo on laatinut Ludekylän ja Perhetalojen ympäristöstä rakennusinventoinnin vuonna Inventoinnissa suositellaan, että suunnittelualueen rakennusten sijoittelun periaatetta ei muuteta. Lisäksi uudisrakentamista tulisi välttää ja rakennusten mahdolliset muutokset tai laajennukset tulisi tehdä vaipan sisällä. Myös osaa piha-alueista suositellaan säilytettäviksi. Inventointiin voi tutustua kaavoituksen internet-sivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana. 2

3 Meluntorjunnan arvioinnin osalta alueella tukeudutaan Tampereen kantakaupungin liikennemeluselvitykseen vuodelta Kaavan tavoitteet Kaavatyö on tullut ensimmäisen kerran vireille , jolloin kaavamuutoksen tavoitteena on ollut tontin nro kehittäminen ja mahdollisen uudisrakennuksen sijoittaminen alueelle siten, että tonttiin liitettäisiin osa Petsamonkadun katualueesta sekä Saukonpuiston puistoalueesta. Samassa yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta rakentaa kevyen liikenteen väylä Petsamonkadulta Kalevan puistotielle Kullervonkadun jatkeelle. Tontin nro kerrostalojen ullakoille rakennettiin asuintiloja poikkeusluvalla, ennen asemakaavamuutoksen hyväksyntää. Kevyen liikenteen yhteyden rakentamisesta, uudisrakennuksen sijoittamisesta alueelle, sekä tontin nro laajentamisesta Petsamonkadun katualueelle ja Saukonpuistoon luovuttiin. Tontin nro nykytilanteen mukainen kaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa yleisesti nähtäville , kaava ei kuitenkaan ole edennyt lainvoimaiseksi. Tampereen Vuokra-asunnot Oy ja As Oy Kalevan puistotie 11 jättivät vuoden 2010 alussa kaavamuutoshakemuksen tonttien nro , ja tontinrajojen tarkastusta varten. Uuden hakemuksen mukaiset tontit päätettiin liittää tontin nro vireilläolevaan kaavaan. Nykyisen, vuonna 2010 käynnistyneen, kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen kortteli- ja tonttijakoa nykyisen rakennuskannan sijaintia vastaavaksi. Kaavamuutoksella kaupungin Kullervonkadun katualuetta liitetään tontteihin nro , nro ja nro Lisäksi osa tonteista nro ja nro liitetään tonttiin nro Tonttiajon myötä alueen maankäyttö saadaan vastaamaan nykyisen käytön mukaista tilannetta. Muutoksen yhteydessä on myös ajantasaistettu suunnittelualueen kaavamerkinnät. Kaavamuutoksen yhteydessä on tutkittu mahdollisuutta rakentaa kevyen liikenteen väylä Petsamonkadulta Kalevan puistotielle Kullervonkadun jatkeelle. Alueen asemakaavan muutoksen suunnittelussa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa, Kalevan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön vieressä. Lisäksi huomioidaan suunnittelualueen rakennusinventoinnin suositukset. Hankkeen kuvaus Tontilla nro olevat viisi kerrostaloa on peruskorjattu. Peruskorjauksen yhteydessä talojen ullakkokerrokseen on rakennettu lisäasuntoja ja taloihin on rakennettu hissit. Ullakkokerrosten rakentamista varten myönnettiin poikkeuslupa. Vuonna 2010 on tarkoitus peruskorjata tontin nro rakennuskanta. Samassa yhteydessä on noussut esille kokonaisuuden kaikkien rakennusten saaminen samalle tontille. 3

4 Hakijan esitys tonttijaosta 4

5 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavatyön aikana aineistojen nähtävilläoloista julkaistaan kuulutukset kaupungin ilmoituslehdessä (Aamulehti) ja aineisto on nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B, palvelupisteestä saa opastusta kaavan valmisteluun liittyvistä asioista. Aineisto on lisäksi nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikoina Tampereen kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon postiosoite: Kirjaamo, PL 487, Tampere Kirjaamon käyntiosoite: Puutarhakatu 6 Kirjaamon sähköpostiosoite: Osalliset Muutoksen hakijat: Tampereen Vuokra-asunnot Oy ja As Oy Kalevan puistotie 11 Lähivaikutusalueella olevat naapurikiinteistöt Kaupungin eri toimialat: kaupunkiympäristön kehittäminen (kaavan tilaaja), viranomaisyksikköineen, kiinteistötoimi ja tilaajaryhmä / hyvinvointipalvelut Tampereen aluepelastuslaitos Kaupungin yhtiöt ja liikelaitokset: Tampereen Kaukolämpö Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Tampereen Vesi Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan ELY-keskus Muut ilmoituksensa mukaan Aloitus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuulutus kaupungin ilmoituslehdissä kertoo, että tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä välisen ajan Palvelupiste Frenckellissä sekä kaavoituksen internet-sivuilla. Hakija ei ole ennakkoon kuullut naapureita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hankesuunnitelma lähetettiin sen nähtävilläoloaikana yllämainituille osallisille. Asemakaavan muutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus ohjattuna kävelykierroksena kaava-alueella maanantaina Kokoontuminen ennen kävelykierrosta Kalevan puistotie 11:sta edessä klo Kävelykierrokseen oli varattu aikaa noin kaksi tuntia. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu, koska kaava-aluetta on laajennettu koskemaan myös osaa Petsamonkadun katualueesta. Katualue on otettu kaavaan mukaan, koska vanhoja asemakaavan osia olisi muuten jäänyt voimaan kyseiselle katualueelle. Katualue on mukana kaavassa teknisistä syistä, eikä katualueelle ole suunnitteilla muutoksia. Kaavamuutoksen aiemmissa vaiheissa saadut mielipiteet huomioidaan myös kaavan jatkosuunnittelussa. 5

6 Kaavan valmisteluvaihe, asemakaavaluonnos Valmisteluvaiheessa tutkitaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja järjestetään tarvittaessa neuvotteluja eri osapuolten kesken. Luonnosmateriaali kehitetään kaavaluonnokseksi. Laaditusta asemakaavaluonnoksesta liitemateriaaleineen pyydetään lausunnot asianomaisilta kaupungin toimialoilta ja muilta viranomaistahoilta. Samat asiakirjat ja lähetetään tiedoksi aloitteen tekijöille ja kuulutetaan nähtäville väliseksi ajaksi. Nähtäville asetetaan asemakaavaluonnos liiteasiakirjoineen sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjaamoon. Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä kirjataan asemakaavan selostukseen. Luonnos valmistellaan ehdotukseksi ottaen huomioon saatu palaute. Asemakaavaehdotus Luonnoksesta saadun palautteen ja valmisteluaineiston sekä vaikutusten arviointien pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Yhdyskuntalautakunta käsittelee ehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville. Nähtävilläolosta julkaistaan sanomalehtikuulutus ja siitä tiedotetaan internetissä. Kartta ja asemakaavan selostus ovat nähtävillä Palvelupiste Frenckellissä sekä kaavoituksen internet-sivuilla. Ehdotuksen selostuksessa tai sen vastineluettelossa sekä asian päätöksessä on kerrottu, kuinka saatu palaute on otettu huomioon suunnittelussa. Ehdotusta vastaan on mahdollista jättää muistutuksia kirjaamoon ja ne käsitellään lain säätämässä järjestyksessä. Kaavan hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Ohessa kaavio asemakaavan käsittelyvaiheista, josta selviää, miten osallistumismahdollisuus jatkuu yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan kaavan laatimisen yhteydessä. Suunnitelmasta arvioidaan vaikutus; 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteeseen; 3) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 6

7 KAAVAN KÄSITTELYVAIHEET KAAVIONA JA YHTEYSTIEDOT Kaavoitusviranomainen Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Projektiarkkitehti Riikka Rahkonen puh Kaavan laatija Tampereen Infra Suunnittelupalvelut, Yhdyskuntasuunnittelu Arkkitehti Jenni Mettälä puh. (03) Aineiston esittely Asiakaspalvelu Palvelupiste Frenckell Frenckellinaukio 2 B puh. (03) Mielipiteiden vastaanotto Tampereen kaupunki, kirjaamo, PL 487, Tampere käyntiosoite Puutarhakatu 6 7

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kyröskosken läntinen asemakaava-alue Turkimustien ja VT3 välisen alueen asemakaavoitus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA NUUTIN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS (Kyröskoski läntinen, korttelit 6-9 ja 302) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 24.10.2011 versio: 10.10.2011

Lisätiedot

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli)

Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) YLÖJÄRVI ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS: YMPLTK. 11.3.2014 Kirkonseudun Siltatien alueen keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos (Siltatien pohjoispuoli ja Lähdevainiontien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot