SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN PERIAATTEISTA JA EDELLYTYKSISTÄ. Asia 3 / Liite 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN PERIAATTEISTA JA EDELLYTYKSISTÄ. Asia 3 / Liite 1"

Transkriptio

1 SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI- JA VIEMÄRILAITOSTOIMINTOJEN YHDISTÄMISEN PERIAATTEISTA JA EDELLYTYKSISTÄ Asia 3 / Liite 1

2 2(10) 1 Osapuolet Espoon kaupunki Helsingin kaupunki Kauniaisten kaupunki Vantaan kaupunki 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti , että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot yhdistetään nykyisen Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) pohjalta toimivaan organisaatioon. Helsingin kaupunginhallitus päätti ja Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginhallitukset päättivät käynnistää jatkovalmistelun niin, että pääkaupunkiseudun vesihuollon järjestämisessä voidaan edetä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymän ratkaisumallin mukaisesti. Tavoitteena on, että yhdistetyt vesilaitostoiminnot toimivat uudessa organisaatiossa alkaen. Sopimuksen osapuolina olevien kaupunkien yhteisenä tavoitteena on seudun kansainvälisen kilpailukyvyn ja asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen turvaamalla toimiva ja laadukas vesihuoltojärjestelmä koko pääkaupunkiseudulla. Vesihuoltoratkaisun tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas kokonaisuus, joka tuottaa myös tulevaisuudessa kilpailukykyiset vesihuoltopalvelut koko pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun vesihuollon visiona on, että pääkaupunkiseudulla on yhteinen, hyvin toimiva ja tehokas vesihuolto-organisaatio, joka tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita seudun asiakkaiden tarpeita vastaavasti ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Organisaatio vastaa seudullisen vesihuoltokokonaisuuden kehittämisestä tasapuolisesti toteuttaen joustavasti kaupunkien yhteistä maankäyttösuunnitelmaa. Tällä sopimuksella osapuolina olevat kaupungit sopivat ja määrittelevät vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteet ja edellytykset sekä sen, miten vesi- ja viemärilaitostoiminnot yhdistetään nykyisessä YTV:ssä olevien toimintojen kanssa ja yhteistoiminnassa sovellettavista periaatteista. 3 Pääkaupunkiseudun vesihuollon ja ympäristöpalvelujen organisointiratkaisu Organisaatiouudistuksessa nykyinen YTV jakautuu joukkoliikennetoimintoihin sekä jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintoihin. Jakautumisen jälkeen joukkoliikennetoiminnot siirretään uuteen organisaatioon. Nykyisen YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toiminnoista muodostetaan pääkaupunkiseudun ympäristöpalveluille organisaatio, johon jäsenkunnat siirtävät liiketoimintakaupalla vesihuollon toiminnot (jäljempänä "YTV"). Kukin toiminto organisoidaan omaksi tulosalueeksi. Muusta hallinnosta määrätään YTV:n hallinto- ja johtosäännöissä. YTV:n ylintä päätösvaltaa käyttää seutukokous, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi (1) edustaja. YTV:n hallituksen sekä johtajan päätösvallasta määrätään organisaation hallinto- ja johtosäännöissä.

3 3(10) Jäsenkunnat esittävät valtiolle, että laki pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (1269/1996, YTV-laki) ja sitä koskevat viittaukset muissa laeissa muutetaan vastaamaan tämän sopimuksen mukaista organisointimallia ja tällä sopimuksella sovittuja periaatteita tarpeellisin siirtymäsäännöksin. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset tehdään vuoden 2009 aikana. Lain muutoksen on tultava voimaan Lainmuutoksen valmistelu käynnistetään välittömästi. Organisaatiouudistus toteutetaan vuoden 2009 aikana siten, että toiminta YTV:ssä voi alkaa Jäsenkunnat Tämän sopimuksen allekirjoittaneet Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit ovat YTV:n jäsenkuntia. Organisaation jäseneksi voidaan ottaa Helsingin seudun kunta, joka hyväksyy tämän sopimuksen määräykset ja jonka seutukokous hyväksyy jäseneksi. YTV voi tehdä yhteistoimintasopimuksia toimialaansa kuuluvien palveluiden järjestämisestä organisaation ulkopuolisten kuntien kanssa. 5 Peruspääoman määrä sekä jäsen- ja äänivaltaosuudet YTV:n vesihuollon peruspääoman suuruus on 480 miljoonaa euroa tilanteen mukaisesti. Jäsenkuntien osuudet nykyisen YTV:n varoista ja veloista joukkoliikenteen poistumisen jälkeen ennen vesihuollon toimintojen yhdistämistä määräytyvät nykyisen YTV-lain 9 :n mukaisesti. Nykyisen YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon omaisuus arvostetaan tasearvoon. Jäsenkunnan osuus YTV:n peruspääomasta muodostuu nykyisen YTV:n omaisuuden tasearvosta sekä jäsenkunnasta peruspääomaan vesihuoltotoimintojen yhdistämisen seurauksena siirtyvän omaisuuden arvosta, joka määräytyy tilanteen mukaan. Jäsenkunnat siirtävät kukin apporttina 30 %:a vesihuollon omaisuuden arvosta per YTV:n peruspääomaan. Peruspääoma muodostetaan vuoden 2010 aloittavaan taseeseen. Jäsenkuntien osuudet peruspääomasta vesihuollon osalta ovat seuraavat: Helsinki 58,0 %, Espoo 22,3 %, Vantaa 19,4 % ja Kauniainen 0,3 % tilanteen mukaisesti. Peruspääoma ositetaan edellä mainituin periaattein erikseen YTV:n vesihuollolle ja muille toiminnoille. Jäsenkuntien osuudet YTV:n varoista sekä vastuut veloista ja velvoitteista määräytyvät jäsenkuntien peruspääomaosuuksien suhteessa. Äänivaltaosuudet jaetaan kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa kuitenkin niin, että yhdellä kunnalla ei voi olla yli 50 %:a äänivallasta.

4 4(10) 6 Peruspääomalle maksettava korko Vesihuoltolain 18 :n (119/2001) mukaan vesihuollon maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. YTV:n on laadittava erilliset kirjanpidot tulosalueidensa osalta, jotta tuloutukset vesihuollon osalta voidaan toteuttaa. Peruspääomalle maksettavasta korosta ja sen suuruudesta päättää seutukokous. Peruspääomalle maksettavan koron määrää arvioitaessa on otettava huomioon YTV:n riittävä rahoitusosuus käyttöpääomassa ja investointien toteutuksessa. 7 Jäsenkuntien YTV:lle myöntämien lainojen korko ja lyhennys 8 Tuloutukset jäsenkunnille 9 YTV:n vesihuollon tehtävät Jäsenkunnat myöntävät YTV:lle perustamisvaiheessa lainoja, joiden määrä on 70 %:a liiketoimintakauppana siirtyvän omaisuuden arvosta per Vuoden 2009 aikana tapahtuvat omaisuuden olennaiset arvon muutokset otetaan huomioon lopullisessa kauppahinnassa. Peruspääomaosuuksien määrät eivät muutu, vaan kuntien velkasaamisten osuutta tarkistetaan omaisuuden arvon muutosta vastaavalla määrällä. Lainoille maksettavan koron, lainojen lyhennysohjelmien sekä muiden lainaehtojen tulee määräytyä yhtenäisin ehdoin. Mikäli jäsenkunnat myöntävät YTV:lle edellä olevasta poiketen muita lainoja, niihin sovelletaan edellä mainittuja ehtoja. Jäsenkunnille maksettavilla tuloutuksilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa peruspääomalle maksettavaa korkoa sekä jäsenkuntien organisaatiolle myöntämille lainoille maksettavaa korkoa ja lainojen lyhennyksiä, joiden yhteenlaskettu määrä vastaa tasoltaan jäsenkuntien vesilaitoksiltaan tällä hetkellä saamien tuloutusten määrää. YTV toimii vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii pääkaupunkiseudun vesihuollon järjestämisestä ja kehittämisestä toimintaalueellaan sen mukaisesti kuin vesihuoltolaissa (119/2001) on säädetty tai sen nojalla määrätty ja miten jäsenkunnissa on päätetty tai sopimuksin sovittu. YTV:n vesihuollon tehtävät ja vastuut määritellään siten, että ne ovat jäsenkuntien alueilla yhtenevät. Mikäli lainsäädännön muutoksista johtuen hulevesien johtaminen ja hulevesien ympäristövaikutuksista huolehtiminen poistetaan vesihuoltolain mukaisista tehtävistä, jäävät tehtävät toimintoineen kuitenkin YTV:lle ja hulevesitehtävät eriytetään omaksi kirjanpidolliseksi yksikökseen muusta organisaatiosta. Kustannusten korvauksesta jäsenkunnat ja YTV sopivat erikseen siten, että kustannusten korvaus kohtelee jäsenkuntia tasapuolisesti.

5 5(10) 10 YTV:n vesihuollon toiminta-alue 11 YTV:n tehtävät YTV:n toiminnan alkamisajankohtana organisaation vesihuolto toimii jäsenkuntien tuolloin voimassaolevien toiminta-aluepäätösten mukaisilla toiminta-alueilla. Kolmen (3) vuoden siirtymäajan kuluessa jäsenkuntien hyväksymät toiminta-alueet yhdistetään siten, että jäsenkuntien kulloinkin alueillaan hyväksymät toiminta-alueet muodostavat yhden yhtenäisen toiminta-alueen. YTV huolehtii nykyisen YTV-lain 2 :n pohjalta jätehuollon sekä ilmansuojelun seuranta- ja muista tehtävistä. 12 Jäsenkuntien vesihuolto- ja viemärilaitosten omaisuuden ja osuuksien sekä oikeuksien ja velvoitteiden siirrot 12.1 Omaisuus ja osuudet 12.2 Oikeudet ja velvoitteet Jäsenkunnat siirtävät kaiken vesihuolto- ja viemärilaitostoimintaansa liittyvän omaisuuden ja osuudet pois lukien maaomaisuus sekä muu erikseen sovittava omaisuus YTV:lle. Lähtökohtana siirrettävää omaisuutta määriteltäessä on kaikkien osapuolien tasapuolinen kohtelu. Siirrettävästä omaisuudesta ja sen arvosta sekä siirron ulkopuolelle jäävästä omaisuudesta laaditaan erillinen luettelo. Jos jäsenkunta on maksanut toisen jäsenkunnan investoinnista jäsenkuntien välisen sopimuksen perusteella osuuden, katsotaan tämä investointiin osallistuneen jäsenkunnan siirtyväksi omaisuudeksi ja vastaava erä vähennetään sen jäsenkunnan siirtyvästä omaisuudesta, jonka taseessa ko. investointi on ollut. Jäsenkunnat siirtävät YTV:lle omistamansa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkeet, minkä seurauksena Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:stä tulee YTV:n tytäryhtiö. Edellytyksenä siirrolle on, etteivät yhtiön vähemmistöosakkaat käytä osakassopimukseen perustuvaa lunastusoikeutta. Jäsenkuntien vesihuolto- ja viemärilaitostoimintaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet sekä liittymismaksuvelat pois lukien muut pitkäaikaiset velat siirtyvät sellaisinaan YTV:lle. Siirrettävistä oikeuksista ja velvoitteista sekä niiden arvoista laaditaan erillinen luettelo kesäkuun 2009 loppuun mennessä. Vantaan kaupunki siirtää YTV:lle Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän (KUVES) jäsenyyteen perustuvat taloudelliset vesihuolto- ja viemärilaitostoimintaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Siirtyville oikeuksille ja velvoitteille on määritelty arvot. KUVESin perussopimuksen 2 :n mukaan jäsenkunta voi siirtää oikeutensa ja velvoitteensa KUVESin viemärilaitokseen kolmannelle osapuolelle kuitenkin siten, että jäsenkunta vastaa niistä yhteisvastuullisesti kunnan sijaan tulleen yhteisön puolesta. Mikäli Vantaan kaupunki joutuu tämän nojalla vastaamaan KUVESin velvoitteista siirtohetken jälkeen YTV:n sijasta, on Vantaan kaupungilla oikeus periä regressinä YTV:ltä maksamiaan KUVESin velvoitteita.

6 6(10) Mikäli muilla jäsenkunnilla on vastaavia sopimuksia kolmannen kanssa, niihin noudatetaan, mitä edellisessä momentissa on mainittu. Siirtokelpoisista sopimuksista ja muista velvoitteista kukin jäsenkunta laatii oman luettelonsa huhtikuun 2009 loppuun mennessä. Laadittujen luetteloiden perusteella päätetään erikseen, mitkä sopimukset siirretään YTV:n nimiin ja mitkä sopimukset irtisanotaan. Kukin jäsenkunta on velvollinen käymään tarvittavat neuvottelut sopijakumppaneidensa kanssa elokuun 2009 loppuun mennessä, mikäli sopimusten siirto tai irtisanominen sitä edellyttää. Jäsenkuntien vesihuolto- ja viemärilaitostoiminnoilla ja nykyisellä YTV:llä voi olla päällekkäisiä hankintasopimuksia samoista tavara- ja palveluhankinnoista eri toimittajien kanssa. Päällekkäisten hankintasopimusten jatkaminen tai irtisanominen ratkaistaan siten, että turvataan toiminnan katkeamattomuus ja palvelujen saatavuus toiminnan alkaessa. Luettelo siirtyvistä hankintasopimuksista laaditaan huhtikuun 2009 loppuun mennessä. Jäsenkunnat ovat velvollisia irtisanomaan tarpeettomat sopimukset päättymään tai sopimuksissa mainittuna ensimmäisenä irtisanomisajankohtana. Luovuttaja vastaa velvoitteista siirtohetkeen saakka, mistä eteenpäin niistä vastaa YTV. 13 Nykyisen YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimintoihin liittyvät omaisuudet ja osuudet sekä oikeudet ja velvoitteet Nykyisen YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimintoihin liittyvän omaisuuden ja osuuksien sekä oikeuksien ja velvoitteiden kohdalla noudatetaan soveltuvin osin tämän sopimuksen kohdan 12 mukaisia periaatteita. YTV:ssä noudatetaan kuitenkin nykyisen YTV:n jätehuollon ennen siirtohetkeä syntyneiden vastuiden ja velvoitteiden osalta nykyisessä YTV:ssä aiemmin jäsenkuntien kesken sovittuja periaatteita. 14 Omaisuuden ja osuuksien sekä oikeuksien ja velvoitteiden arvonmääritykset Omaisuuden ja osuuksien sekä oikeuksien ja velvoitteiden arvot on määritelty yhtenäisin perustein jokaisen jäsenkunnan vesi- ja viemärilaitostoiminnan osalta. Nykyisen YTV:n omaisuuden kohdalla noudatetaan tasearvoja. Siirtyvän vesihuolto-omaisuuden ja osuuksien sekä oikeuksien ja velvoitteiden arvot on määritelty tilanteen mukaisesti ollen miljoonaa euroa. Arvoja korjataan vuonna 2009 tapahtuvien muutosten mukaisesti. 15 YTV:n vesihuollon investointien toteuttamisen ja rahoituksen periaatteet YTV:n vesihuollon kehittämisen ja investointien toteutuksen suunnittelujärjestelmä on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 1. Jäsenkuntien kesken sekä YTV:ssä noudatetaan tämän sopimuksen ja sen liitteen 1 mukaisia vesihuollon kehittämisen ja investointiohjelmien laatimisen periaatteita.

7 7(10) YTV on velvollinen kustannuksellaan rakentamaan ja laajentamaan vesihuoltoverkostoaan kunkin jäsenkunnan kaava-alueellaan päättämässä ja asemakaava-alueen ulkopuolella kuntakohtaisen kehittämissuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja laajuudessa. YTV toteuttaa kustannuksellaan kaikki toiminta-alueensa uusinvestoinnit ja saneeraukset. YTV rahoittaa investointinsa tulorahoituksella, lainarahoituksella tai peruspääomaa korottamalla. Mikäli jäsenkunta haluaa edellä tässä sopimuksessa mainituista periaatteista poiketen toteuttaa alueellaan vesihuollon investointeja, jäsenkunta ja YTV sopivat erikseen jäsenkunnan osuudesta investointikustannusten kattamiseen. 16 Vesihuollon maksujen yhtenäistämisen periaatteet Maksut yhtenäistetään koko YTV:n vesihuollon toiminta-alueella kolmen (3) vuoden siirtymäaikana vuoden 2012 loppuun mennessä. Jos perus- tai liittymismaksut määrätään toiminta-alueen eri osissa eri suuruisiksi, jäsenkunnan raja ei voi olla perusteena. Maksuja määritettäessä ja yhtenäistettäessä niistä saatujen tulojen tulee pitkällä aikavälillä kattaa vesihuollon strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien mukaiset investoinnit ja saneeraukset sekä muut toiminnan kustannukset ja taata jäsenkunnille kohtuullinen tuotto pääomalle. 17 YTV:n jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimintojen kehittämisen ja investointien suunnittelujärjestelmä, investointien rahoituksen periaatteet sekä taksojen ja tariffien yhtenäistämisen periaatteet 18 Varautumissuunnittelun periaatteet YTV:n toiminnan käynnistyessä jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon toimintojen kehittämisen ja investointien suunnittelujärjestelmän, investointien rahoituksen periaatteiden sekä taksojen ja tariffien kohdalla noudatetaan nykyisessä YTV:ssä sovellettavia periaatteita. YTV:n tulee laatia ja ylläpitää yhteistyössä jäsenkuntiensa kanssa varautumis- ja valmiussuunnitelmaa, joissa esitetään organisaation toimialaan liittyvien toimintojen varautuminen erilaisiin vakaviin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. YTV toimittaa varautumis- ja valmiussuunnitelman jäsenkunnille ja nämä voivat liittää suunnitelman haluamallaan tavalla kunnan valmiussuunnitelmaan. Varautumissuunnittelua hoidetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 19 Lausuntojen pyytäminen jäsenkunnilta YTV:n on pyydettävä jäsenkunnilta kirjalliset lausunnot tässä sopimuksessa tai sen liitteessä mainittujen strategioiden, suunnitelmien ja ohjelmien lisäksi tariffeista, talousarviosta ja -suunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä.

8 8(10) 20 Jäsenkuntien ja YTV:n välinen yhteistyö 20.1 Yhteistyösopimukset 20.2 Suunnittelu ja rakentaminen 20.3 Yhteistyöperiaatteisiin sitoutuminen Jäsenkuntien ja YTV:n välillä voi olla keskinäisiä sopimuksia, kuten vuokraja ostopalvelusopimuksia. Jäsenkuntien ja YTV:n väliset sopimukset ovat yhteistyösopimuksia, joiden tarkoituksena ei ole tuottaa kummallekaan osapuolelle voittoa, vaan sopimuksen kohteena olevan toiminnan kustannusten kattamisen lähtökohtana on omakustannushinta. Puhdistamojen ja muiden rakenteiden maapohjalle maksettava vuokra ja vuokrausehdot määritellään yhtenevin periaattein kaikissa jäsenkunnissa. Vuokrataso saa olla korkeintaan samaa tasoa kuin vastaavilla yleisillä rakennuksilla kuten kouluilla ja terveysasemilla sijainti huomioon ottaen. Jäsenkuntien alueella tapahtuviin vesihuollon järjestämiseen liittyviin töihin laaditaan erilliset sopimukset, joissa määritellään yhtenäisin ehdoin jäsenkuntien ja YTV:n välisen toiminnan ehdot ja osapuolten väliset vastuut. Jäsenkuntien ja YTV:n välillä on erikseen sovittava verkostojen ja rakenteiden suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakentamisyhteistyöstä, kaavoitukseen liittyvistä asioista, lupamenettelyistä sekä muusta tarvittavasta yhteistyöstä ja ohjauksesta. Vesihuollon yleissuunnittelusta esim. asemakaavoitukseen liittyen vastaavat jäsenkunta ja YTV yhdessä. Vesihuollon ja muun kunnallistekniikan ohjelmointi-, suunnittelu ja toteuttaminen synkronoidaan kaupunkikohtaisesti. Lähtökohtana on alueellisen kunnallistekniikan yhteistoteuttaminen. Verkostojen ja rakenteiden sijoittamisen menettelytavoista kuntien alueille laaditaan kuntakohtaiset yhdenmukaiset sopimukset. YTV:n tulee sen ja jäsenkuntien välisin tasapuolisin sopimuksin mahdollistaa, että jäsenkunnat voivat YTV:n tilauksesta hoitaa verkostojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja rakentamistöitä. Jäsenkunnat sitoutuvat toimimaan sovittujen yhteistyöperiaatteiden mukaisesti vesihuoltotoiminnassa. Jäsenkuntien on ohjeistettava edustajiaan toimimaan YTV:n hallintoelimissä siten, että tämän sopimuksen mukaisia yhteistyön periaatteita noudatetaan YTV:n hallinnossa. 21 Henkilöstö Tässä kohdassa luovuttajakunnilla tarkoitetaan tämän sopimuksen osapuolina olevia jäsenkuntia ja luovutuksensaajalla YTV:tä. Luovuttajakuntien vesi- ja viemärilaitoksissa työskentelevä henkilöstö siirtyy YTV:n palvelukseen tämän sopimuksen ja erillisen siirtomuistion mukaisesti

9 9(10) 22 Päätöksenteko YTV:ssä lukien ns. vanhoina työntekijöinä liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Nykyisen YTV:n jakautuessa joukkoliikennetoimintoihin sekä jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintoihin, muut kuin joukkoliikennetoimintoihin siirtyvät henkilöt jatkavat YTV:ssä nykyisissä virkaja työsuhteissaan entisin ehdoin. Luovuttajakunnat hyväksyvät sen, että luovutuksensaaja sitoutuu erikseen laadittavaan sopimukseen luottaen siihen, että luovuttajakunnat eivät ole jättäneet antamatta mitään sellaista tietoa, joka saattaisi olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden/viranhaltijoiden palvelussuhteeseen tai sen ehtoihin luovutuksensaajan kanssa. Luovuttajakunnat vakuuttavat antaneensa parhaan kykynsä mukaan kaikki tiedot, joilla on merkitystä luovutuksensaajalle työntekijöiden/ viranhaltijoiden siirtymisen kannalta. Luovuttajakunnat vastaavat kaikista työntekijöiden työsuhteeseen liittyvistä maksuista ja muista velvoitteista, kuten palkoista, lomapalkoista, lomarahoista, palkan sivukuluista, eläkekustannuksista ja kaikista muista kustannuksista, palkanlisistä ja vaatimuksista siltä osin kuin ne perustuvat ajankohtaan ennen riippumatta siitä, ovatko ne erääntyneet maksettavaksi ennen po. ajankohtaa. Luovuttajakunnat laativat laskelman edellä mainituista saatavista ja toimittavat laskelman sekä maksavat laskelman mukaiset saatavat kaikkine sosiaalikuluineen luovutuksensaajalle mennessä. Kukin luovuttajakunta vastaa siirtyvän henkilöstönsä ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä johtuvista omavastuuosuuksista asti. Luovuttajakunnat sitoutuvat siirtämään luovutuksensaajalle kaiken tarpeellisen virka- ja työsuhteisiin liittyvän dokumentaation. YTV:n päätöksenteossa noudatetaan yksinkertaista äänten enemmistöä, ellei myöhemmin tehtävässä laissa tai hallinto- ja johtosäännöissä toisin määrätä. 23 Jäsenkuntien toiminta ja päätöksenteko asti Jäsenkunnat pidättäytyvät tekemästä vesihuolto- ja viemärilaitostoiminnan kannalta taloudellisesti merkittäviä sopimuksia tai investointeja ennen Pääkaupunkiseudun vesi- ja ympäristöpalvelut -organisaation toiminnan käynnistymistä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta olennaiset toimet ovat sallittuja. Mikäli toimenpiteillä on taloudellisia vaikutuksia, joilla voi olla merkitystä osapuolten välisiin suhteisiin vesilaitosten yhdistyessä, on osapuolten informoitava toisiaan toimenpiteistään ja neuvoteltava tarvittaessa toimenpiteiden tarpeellisuudesta ennen vesilaitosten yhdistämistä. Jäsenkuntien vesilaitoksissa tehdään vesihuoltotoimintaa koskevat päätökset asti ottaen huomioon sovitut vesilaitosten yhdistämisen periaatteet ja toiminnan aloittamisen edellytykset uudessa organisaatiossa. Jäsenkunnat myötävaikuttavat kaikessa toiminnassaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sovittujen yhdistämisen periaatteiden ja edellytysten toteuttamiseen. Jäsenkunnat vastaavat osaltaan siitä, että jäsenkunnan

10 10(10) 24 Allekirjoitukset Paikka ja aika edustajille on annettu riittävät ja tarpeelliset menettelyohjeet uuden organisaation hallintoelimien päätöksentekoa varten. ESPOON KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANTAAN KAUPUNKI LIITE Vesihuollon kehittäminen ja investoinnit

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER 1 ( 9 ) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER TAUSTA JA TARKOITUS Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESIHUOLLON YHDISTÄMINEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU- JA TILAAJATOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESIHUOLLON YHDISTÄMINEN HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU- JA TILAAJATOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESIHUOLLON YHDISTÄMINEN JA HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU- JA TILAAJATOIMINTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 25.11.2008 Kaupunginjohtaja Jussi

Lisätiedot

LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017

LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017 LUONNOS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI JA JÄRVENPÄÄN ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT JATSI OY. 2017 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1. Sopijapuolet 1.1 Järvenpään kaupunki 0126541-4 PL

Lisätiedot

Kuntayhtymän perustavat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Kuntayhtymän perustavat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Liite 1,perussopimuksen muutokset HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS -MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 30.9.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen PKS neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Liite 2, hyväksyttävä perussopimus

Liite 2, hyväksyttävä perussopimus Liite 2, hyväksyttävä perussopimus HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS -MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ovat

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 115. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 16.12.2015 Sivu 1 / 1 4031/2015 02.08.00 115 Vesihuollon rakentamisen palvelusopimuksen liitteen "Vesihuollon rakentamisen erityispiireet, Espoo" hyväksyminen Espoon kaupungin ja Helsingin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun vesihuolto yhdistyy Kokemuksia valmisteluprosessista

Pääkaupunkiseudun vesihuolto yhdistyy Kokemuksia valmisteluprosessista Pääkaupunkiseudun vesihuolto yhdistyy Kokemuksia valmisteluprosessista Kuntatekniikan päivät 2009 Tampere 29.5.2009 Jukka Piekkari Toimitusjohtaja Helsingin Vesi Esityksen sisältö Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 16.09.2015 Sivu 1 / 1 4031/02.08.00/2015 89 Vesihuollon suunnittelun ja rakennuttamisen palvelusopimus ja rakentamisen palvelusopimus Espoon kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 286 10.10.2016 86 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 10.10.2016 286 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen

Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 286 Vesihuoltotoiminnan yhtiöittäminen Asianro 816/00.04.02/2015 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi: Raision kaupunginvaltuusto päätti

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä (HSL)

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä (HSL) Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä (HSL) Perussopimus 1.1.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n perussopimuksen sisältö 1 luku Yleistä 1 Kuntayhtymän perustaminen ja jäsenkunnat 2 Toimialue

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

SOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA LUONNOS 1 (6) SOPIMUS ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA 1 OSAPUOLET Tämä sopimus ( Sopimus ) Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (y-tunnus: 0210838-1, Kuntayhtymä ) purkamisesta on tehty seuraavien

Lisätiedot

Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä:

Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

o) Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 1 VALTUUSTON ESITYSLISTAN 20.6.2016 liite nro 12 PURKU- JA SIIRTOSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän purku- ja siirtosopimuksen ( Sopimus ) ovat tehneet seuraavat osapuolet: a) Heinäveden kunta b) Ilomantsin kunta

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (7) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (7) 166 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokous HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto päätti kehottaa a tai hänen määräämäänsä edustamaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY

LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY LUOVUTUSKIRJA KUOPION KAUPUNKI JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY 31.12.2018 LUOVUTUSKIRJA 2 1. OSAPUOLET Tämän luovutuskirjan ( Luovutuskirja ) osapuolina ovat: 1.1. Luovuttaja 1.2. Vastaanottaja 2. TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA luonnos 01.11.2012 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6) Osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, 1.2 Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS

HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS HRI-RAHOITUSSOPIMUS 6.9.2012 1(5) HELSINKI REGION INFOSHARE RAHOITUSSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit ( Osapuolet ). 2.

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että

Kainuun maakunta - kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien siten, että 8 KAINUUN MAAKUNTA - KUNTAYHTYMÄN PURKUSOPIMUS 1. SOPIMUK SEN TAR KOITUS Kainuun maakunta - kuntayhtymä on huolehtinut maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet

Yhteistyösopimus. 1. Osapuolet Yhteistyösopimus 1. Osapuolet Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Oriveden kaupunki Pirkkalan kunta Tampereen kaupunki Vesilahden kunta Ylöjärven kaupunki 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan

1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan VEDENJOHTAMISSOPIMUSLUONNOS SOPIJAOSAPUOLET SOPIMUKSEN AIHE SOPIMUSEHDOT 1. Maskun kunta (myöh. Masku), Keskuskaari 3 21250 MASKU, itse ja perustettavan osakeyhtiön lukuun. 2. Nousiaisten kunta (myöh.

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 296 07.12.2015 Juuan kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 576/14.142/2015 Khall 296 Juuan kunnan vesihuoltolaitos on ollut kirjanpidossa laskennallisesti

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE Liikkeenluovutusasiakirja SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN PALVELUTUOTANNON SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Luovuttaja: Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

Luonnos KAUPPASOPIMUS 1 OSAPUOLET. Lappeenrannan kaupunki, Y-tunnus: PL 11, Lappeenranta. ( Ostaja )

Luonnos KAUPPASOPIMUS 1 OSAPUOLET. Lappeenrannan kaupunki, Y-tunnus: PL 11, Lappeenranta. ( Ostaja ) KAUPPASOPIMUS 1 OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Y-tunnus: 0162193-3 PL 11, 53101 Lappeenranta ( Ostaja ) ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, Y-tunnus: 2836239-6 PL11, 53101 Lappeenranta ( Myyjä ) Myyjä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY

LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY LUOVUTUSKIRJA POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ JÄRVISEUDUN TYÖTERVEYS OY 31.12.2018 2 LUOVUTUSKIRJA 1. OSAPUOLET Tämän luovutuskirjan ( Luovutuskirja ) osapuolina ovat: 1.1. Luovuttaja Pohjois-Savon

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto liite nro 8 (1/5)

Kaupunginhallitus liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto liite nro 8 (1/5) Kaupunginhallitus 3.12.2018 liite nro 7 (1/5) Kaupunginvaltuusto 10.12.2018 liite nro 8 (1/5) SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA RAKENNUSVALVONNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Luonnos 2. Aleksi Heikkilä, 1 Sopimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 9.lokakuuta 2009 1 Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Kuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON JA SIIVOUSPALVELUJEN SIIRTÄMISESTÄ HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE välillä. päivänä kuuta 2017 1 Sopijapuolet Luovuttaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.02.2017 Sivu 1 / 1 732/2017 02.05.05 54 Suurpellon jätehuolto Oy:n osakkeiden merkintä Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki

1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, (jäljempänä Senaatti ) PL 237, Helsinki VAIHTOKIRJA 1. OSAPUOLET 2. PÄÄTÖKSET 1) Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, 1503388-4 (jäljempänä Senaatti ) PL 237, 00531 Helsinki 2) Helsingin kaupunki, jota edustaa Kaupunkiympäristöt

Lisätiedot

1 (3) Liitteet (1 kpl)

1 (3) Liitteet (1 kpl) 1 Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa 1. Sopijapuolet 1. ky (LSHP) 2. Enontekiön kunta 3. Inarin kunta 4. Kemijärven kaupunki 5. Kittilän

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 56 26.4.2016 Asianro 484/01.04.00/2016 111 Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä Raision vesihuoltopalveluiden yhtiöittämisen

Lisätiedot

OSITTAISJAKAUTUMISSUUNNITELMA. Saimaan Tukipalvelut Oy

OSITTAISJAKAUTUMISSUUNNITELMA. Saimaan Tukipalvelut Oy OSITTAISJAKAUTUMISSUUNNITELMA Saimaan Tukipalvelut Oy 2 (6) 1 Jakautuminen Saimaan Tukipalvelut Oy (jäljempänä Jakautuva Yhtiö ) jakautuu siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy selvitysmenettelyttä

Lisätiedot

ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuusto hyväksynyt 17.12.1996 26.11.2002 ( 4) 2.12.2004 ( 1-4) 29.11.2007 ( 17) 7.5.2009 ( 2, 5, 13 ja 14) 1.12.2011 ( 14 ja 19) 28.11.2012 ( 2, 5, 6,

Lisätiedot

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pudasjärven kaupunki. Vesihuollon kehittämissuunnitelma Pudasjärven kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma 12.10.2015 Vesihuollon termejä Vesihuolto; vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella.

2. Omistus- ja hallintaoikeus Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy lopullisen kauppakirjan allekirjoituksella. Esisopimuksen kohdan "Esisopimuksen perusteella tapahtuvat maksut" perusteella maksettu kauppahinnan osasuoritus 30.000 euroa ja varsinaisen kaupan solmimisen yhteydessa maksettava 280.000 euroa muodostavat

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 64 23.4.2018 Asianro 344/02.05.06/2018 409 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Turun seudun puhdistamo Oy:lle poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

1 / 5 OSAKASSOPIMUS. 1. Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus: Osoite: Villimiehenkatu 1 PL Lappeenranta. jäljempänä Lappeenranta

1 / 5 OSAKASSOPIMUS. 1. Lappeenrannan kaupunki Y-tunnus: Osoite: Villimiehenkatu 1 PL Lappeenranta. jäljempänä Lappeenranta 1 / 5 OSAKASSOPIMUS Tämä osakassopimus ( Sopimus ) koskien perustettavan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n toimintaa, hallintoa ja rahoitusta on pp.kk.2019 allekirjoitettu seuraavien osapuolten välillä: 1. Lappeenrannan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä

LUOVUTUSSOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Yritystilat Oy:n välillä LUOVUTUSSOPIMUS n kaupungin ja n Yritystilat Oy:n välillä 1. Sopijapuolet 1.1. n kaupunki Yritys- ja yhteisötunnus: 0166906-4 Kotipaikka ja osoite:, Olavinkatu 27, 57130 jälj. Luovuttaja 1.2. n Yritystilat

Lisätiedot