Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää"

Transkriptio

1 Lausunto (12) Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL Järvenpää Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää 1 Kohde Järvenpään kaupungin tekninen toimi on tilannut värähtelyselvityksen liittyen Järvenpäässä sijaitsevaan Lepolan alueeseen. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi pääasiassa 1 2 kerroksisia asuinrakennuksia mutta lähinnä päärataa sijaitsee myös muutamia 4 kerroksisia asuinkerrostaloja. Tämä selvitys on laadittu kaavarunkosuunnitelman perusteella ja tässä selvityksessä arvioidaan raideliikenteen aiheuttamat tärinä- sekä runkomelutasot alueella sekä annetaan suositukset maankäytönsuunnitteluun. Tätä lausuntoa varten on alueella suoritettu kolmena päivänä lyhyitä tarkastusmittauksia. Poikkitien eteläpuoleisella alueella lähimmät suunnitellut rakennukset ovat noin 210m etäisyydellä mutta poikkitien pohjoispuolella lähimmät rakennukset ovat keskimäärin noin metrin etäisyydellä lähimmästä raiteesta. Tutkimusalueiden maaperästä ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Pehmeillä maalajeilla ongelmaksi nousee yleensä tärinä, kun taas kovilla maalajeilla runkomelu saattaa olla haitallisempi. Normaalisti värähtelyhaitan suuruutta on mitattu sekä arvioitu VTT:n ohjeen Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta mukaisesti [Talja, A. 2004], joka perustuu viikon mittaisen jakson käyttöön. Koska nyt tehtävä selvitys tulee kaavoituksen tarpeisiin, ei viikon mittaista jaksoa ole tarpeellista käyttää. Tästä syystä alueilla on tehty lyhyemmät tarkastusmittaukset, jotta saadaan tarpeellinen tieto tärinä- ja runkomelutasoista alueella kaavoitusta varten. Tämä selvitys vastaa siis arviointitasoa 2 [Törnqvist, J. ja Talja, A. 2006]. 2 Värähtely Mittaukset kohteessa suoritettiin alueella välisellä ajalla. Värähtelyä mitattiin alueella useissa pisteessä sekä pysty- että vaakasuuntiin. Mittaus toteutettiin VTT:n julkaiseman Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta mukaisesti [Talja, A. 2004], sillä erotuksella että jakso oli lyhyempi. Mittausajankohdat sekä antureiden sijoitus on esitetty taulukossa 1. Yhteensä alueella mitattiin noin 170 ohitusta. Mittausajankohdat pyrittiin valitsemaan siten, että jakson aikana onnistuttaisiin mittaamaan tärinän kannalta usein ongelmallisimpia raskaita tavarajunia. Tunnuslukuja määriteltäessä on käytetty VTT:n suosituksen mukaista kerrointa 2, koska kyseessä on kaavoitusvaiheen selvitys. Kertoimen voidaan kyseisessä kohteessa olettaa tuottavan turvallisen arvion pidemmältä jaksolta saatavasta tunnusluvusta [Huhtala, T. 2006]. Mittaushetkellä maaperä ei ollut jäässä. Mittauspisteet on merkitty pohjakarttaan Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

2 Lausunto (12) Määräykset liitteessä 1. Mittaus suoritettiin miehitettynä, jolloin mittaaja pystyi varmistamaan jokaisen tuloksen aiheuttajan. Mittauslaitteisto käynnistettiin manuaalisesti hieman ennen ohitusta. Junan ohituksen aikana kirjattiin ylös sekä kalusto että ohitukseen kulunut aika, jolloin pystyttiin jälkikäteen karkeasti arvioimaan myös ajo. MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 Mittauspiste Taulukko 1. Värähtelymittauksen pisteet sekä -suunnat. Mittausajankohta Mittaussuunnat Anturin sijoitus :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: :00-22: :30-22: :30-22: :30-22:30 pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan radan suuntaisesti rataa vasten pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti rataa vasten pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti rataa vasten Etäisyys lähimmästä raiteesta n. 210m maaperä n. 210m maaperä n. 105m maaperä n. 32m maaperä n. 32m maaperä n. 64m maaperä n. 32m maaperä n. 32m maaperä n. 64m maaperä Raideliikenteen aiheuttama värähtely aiheuttaa kahdenlaista haittaa rakennuksissa 1) tärinää, jonka käyttäjät aistivat liikkeenä ja 2) runkomelua, jolloin värähtely aiheuttaa korvin kuultavaa ääntä asuntoon. Kovilla maaperillä ja matkustajajunilla ongelmaksi yleensä muodostuu runkomelu, kun taas pehmeillä maaperillä ja raskailla junilla ongelma on yleensä tärinä. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

3 Lausunto (12) a w,95 [mm/s 2 ] Kuvaus häiritsevyydestä Tärinä Ympäristösuojelulaki [Ympäristönsuojelulaki n:o ] ja ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista [SRakMK, B ] edellyttävät liikennetärinästä aiheutuvat ympäristöhaitat otettaviksi huomioon. Edellä mainitun asetuksen mukaan liikennetärinä ei saa aiheuttaa vaurioita rakennukselle, eikä kohtuutonta häiriötä rakennuksessa oleville ihmisille. Edellä mainitussa VTT:n ohjeessa on annettu Norjan standardiin perustuvat ohjearvot tärinän raja-arvoiksi. Taulukossa 2 on esitetty eri tärinäluokkien ylärajat kiihtyvyydelle sekä kuvaus luokkaan kuuluvan värähtelyn häiritsevyydestä. Yläraja on taajuuspainotetuista kiihtyvyyssignaaleista laskettu tilastollinen tunnusluku rakennuksessa. Luokka C edustaa minimitasoa, johon tulee pyrkiä uusien rakennusten suunnittelussa. Tilastollinen tunnusluku on määritelty siten, että satunnaisesti ohiajava juna ei 95 prosentin todennäköisyydellä ylitä kyseistä arvoa. Tunnusluku tulisi VTT:n ohjeen mukaan määrittää käyttäen viikon pituista jaksoa. Norjan standardi, johon ohje perustuu, ei edellytä viikon jaksoa. Taulukko 2. Värähtelyluokat, kiihtyvyys a w,95 on taajuuspainotetun kiihtyvyyden tilastollinen tunnusluku kyseisen luokan ylärajalla [Talja, A. 2004]. Luokka A Luokka B Luokka C Luokka D 3,6 5,4 11,0 21,0 Hyvät asuinolosuhteet. Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyitä. Suhteellisen hyvät asuinolosuhteet. Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa. Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöistä. Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla. Keskimäärin 25 % asukkaista voi pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöistä Runkomelu Runkomelua arvioidaan käyttämällä SLOW-aikapainotusta. Runkomelun suhteen Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia viranomaismääräyksiä. Avoradalla, jolla on suhteellisen paljon liikennettä voidaan asunnoissa raja-arvona pitää arvoa 35dB. Mikäli huiput ovat hyvin satunnaisia, voidaan raja-arvona pitää Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Asumisterveysohjeen terveyshaitan ylärajaa L A,F,max 45dB [Asumisterveysohje. 2003]. Koska FAST-ja SLOW-aikapainotuksella saatavien äänitasojen ero on noin 2 db, voidaan asumisterveysohjeen ylärajan tulkita junaliikenteen aiheuttamalle runkomelulle olevan noin 43 db. Liike- ja toimistotiloille voidaan raja-arvona pitää arvoa 45 db. Nyt kyseessä olevassa kohteessa voidaan liikennöinnin tulkita olevan tiheää, jolloin rajaarvona voidaan pitää 35dB asuinrakennusten osalta ja 45 db toimisto- ja liiketilojen osalta. Mikäli rakennuksiin sijoitetaan esimerkiksi majoitustoimintaa, tulee sille soveltaa asuinrakennusten raja-arvoa. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

4 Lausunto (12) Tulokset 3.1 Tärinä asunnoissa Mitatuista kiihtyvyyssignaaleista laskettiin ja arvioitiin tärinä- sekä runkomelutasot suunnitelluissa asunnoissa. Mittaustulosten värähtelylähteenä oli junaliikenne. Kaikki tulokset analysoitiin VTT:n julkaiseman ohjeen mukaisesti [Talja, A. 2004]. Menetelmässä jokainen mitattu lineaarinen kiihtyvyyssignaali ensin käsitellään vastaamaan ihmisen kokemaa tärinän häiritsevyyttä käyttäen taajuuspainotusta [ISO ]. Tämän jälkeen taajuuspainotetusta signaalista määritetään yhden sekunnin aikavakiota käyttämällä tehollisarvo. Tehollisarvojen huippuarvoista 15 merkitsevintä (=suurinta) valitaan tunnusluvun laskentaan. Tunnusluku saadaan lisäämällä 15 merkitsevimmän tuloksen keskiarvoon keskihajonta 1,8-kertaisena. Näin saatua tunnuslukua voidaan verrata VTT:n ohjeen mukaisiin suosituksiin. Tunnusluvun tilastollinen määrittely on, että se 95 prosentin todennäköisyydellä edustaa kaikkia liikennevälineitä. Toisin sanoen satunnaisesti mitattu ohitus ei 95 prosentin todennäköisyydellä ylitä kyseistä arvoa. Taulukko 3. Eri pisteissä määritetyt tunnusluvut a w,95, suurimmat huippuarvot a ˆ w, RMS sekä tärinäluokat taulukon 2 mukaan. Mittaussuunta Tunnusluku a w,95 jaksolta määritettynä Suurin taajuuspainotetun kiihtyvyyden tehollisarvon huippuarvo Tärinäluokka VTT:n suosituksen mukaan MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 ˆ a w, RMS jaksolla pystysuuntaan 0,4 mm/s 2 0,2 mm/s 2 A rataa vasten 1,0 mm/s 2 0,6 mm/s 2 A radan suuntaisesti 1,5 mm/s 2 0,7 mm/s 2 A pystysuuntaan 0,7 mm/s 2 0,5 mm/s 2 A radan suuntaisesti 3,4 mm/s 2 1,7 mm/s 2 A rataa vasten 3,4 mm/s 2 1,7 mm/s 2 A pystysuuntaan 24,9 mm/s 2 14,9 mm/s 2 ei mikään rataa vasten 18,0 mm/s 2 11,6 mm/s 2 D radan suuntaisesti 13,8 mm/s 2 8,3 mm/s 2 D pystysuuntaan 22,1 mm/s 2 13,7 mm/s 2 ei mikään rataa vasten 14,1 mm/s 2 8,5 mm/s 2 D radan suuntaisesti 14,6 mm/s 2 9,1 mm/s 2 D rataa vasten 9,9 mm/s 2 5,0 mm/s 2 C pystysuuntaan 12,9 mm/s 2 8,3 mm/s 2 D rataa vasten 8,6 mm/s 2 4,6 mm/s 2 C radan suuntaisesti 8,2 mm/s 2 5,1 mm/s 2 C Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

5 Lausunto (12) MP8 MP9 pystysuuntaan 4,0 mm/s 2 2,4 mm/s 2 B rataa vasten 6,1 mm/s 2 3,6 mm/s 2 C radan suuntaisesti 6,1 mm/s 2 3,9 mm/s 2 C rataa vasten 5,2 mm/s 2 2,9 mm/s 2 B Taulukossa 3 on esitetty kiihtyvyyden tilastolliset tunnusluvut a w,95 jaksolta määritettynä. Taulukossa on lisäksi esitetty suurin mitattu yksittäisen ohituksen painotetun kiihtyvyyden tehollisarvon huippuarvo a ˆ w, RMS eri pisteissä. Tunnusluvun määrittelyssä on käytetty kerrointa 2. Eri pisteistä määritetyt tunnusluvut on merkitty myös pohjakarttaan liitteessä 3. Tunnusluvun laskentaan käytetyt 15 merkitsevintä tulosta kunkin pisteen osalta on esitetty liitteessä 4. Lähellä rataa mitattaessa pystysuuntainen tärinä oli voimakkaampaa kuin vaakasuuntainen. Sekä pysty- että vaakasuuntiin mitattaessa tärinätasot olivat kuitenkin erittäin korkeita lähimmäksi rataa suunniteltujen rakennusten kohdalla. Mittauspisteissä 7 ja 8 saatiin hieman pienempiä tärinätasoja kuin samalla etäisyydellä radasta pisteissä 4 ja 5. Tämä johtuu oletettavasti siitä, että pehmeät maakerrokset ohenevat tutkitun alueen pohjoisreunalle päin siirryttäessä. Peruskalliota olikin näkyvillä aluetta pohjoisreunalta rajaavan Sipoontien alikulun läheisyydessä. Yksittäisistä ohituksista mitatut värähtelytasot jo yksinään riittävät muutamissa pisteissä (4 ja 5) ylittämään luokan C tilastollisen tunnusluvun, joka tulisi alittaa 95 prosentissa satunnaisesti mitatuista ohituksista. Yleisesti raskaat tavarajunat olivat värähtelyn kannalta ongelmallisimpia mutta myös suurella nopeudella liikennöineet kaukoliikenteen junat tuottivat suhteellisen korkeita värähtelytasoja. Mittausten aikana mittaajat aistivat maaperän voimakasta tärinää esim. raskaiden öljyjunien ohitusten aikana. Kuvassa 1 on esitetty suurin yksittäisestä ohituksesta aiheutunut tulos. Mittaustulos on mitattu tavara ohituksesta pisteestä 4 pystysuuntaan. Kuvassa pystyakselilla on taajuuspainotettu kiihtyvyys a w. Kuvassa 2 on esitetty kuvan yksi signaalista laskettu taajuuspainotetun kiihtyvyyden spektri. Kuvasta on havaittavissa, että tärinä on voimakkainta noin 6 8 Hz alueella. Tärinä oli merkitsevintä myös vaakasuuntaan samalla taajuusalueella. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

6 Lausunto (12) mm/s^ s Kuva 1. Tavara ohituksesta pisteessä 4 pystysuuntaan mitattu taajuuspainotettu kiihtyvyyssignaali. Taajuuspainotetun kiihtyvyyden huippuarvo âw 30 mm/s 2 ja tehollisarvon huippuarvon a ˆ w, RMS =14,7 mm/s 2. Kuvassa pystyakselilla on taajuuspainotettu kiihtyvyys a w. mm/s^ Hz Kuva 2. Kuvan yksi signaalista laskettu taajuuspainotetun kiihtyvyyden spektri. Tärinä on voimakkainta 6 8 Hz alueella. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

7 Lausunto (12) Poikkitien eteläpuoleisella alueella, jolla suunnitellut rakennukset ovat lähimmillään noin 210m etäisyydellä lähimmästä raiteesta, ei tärinä esitettyjen tulosten perusteella tule muodostumaan ongelmaksi. Kyseisellä alueella tullaan asunnoissa saavuttamaan tärinäluokka A tai B. Sen sijaan Poikkitien ja Sipoontien välisellä alueella tärinäongelma on tulosten perusteella huomattava, jolloin rakennukset tulevat parhaassa tapauksessa sijoittumaan tärinäluokituksessa luokkaan C, joka vastaa minimitasoa uudisrakentamisessa. Todennäköisempää on kuitenkin, että kyseisellä alueella lähimmät kerrostalot tulevat sijoittumaan joko luokkaan D tai pahimmassa tapauksessa ylittävät jopa D luokan ylärajan raja-arvon. Kaksikerroksisia asuinrakennuksia on suunniteltu sijoitettavaksi kyseisellä alueella noin 60 65m etäisyydelle lähimmästä raiteesta. Kaksikerroksisissa rakennuksissa on uusimpien tutkimusten mukaan mahdollista saavuttaa jopa 4 kertaa suurempi tunnusluku asunnoissa kuin maaperästä mitattu tunnusluku [Talja, A. et al. 2008]. Tämä johtuu rakennuksen rungon ja lattioiden resonanssitaajuuksien asettumisesta lähelle raideliikenteen maaperään tuottaman tärinän merkitsevimpiä taajuuksia, jolloin tärinä voimistuu rakenteissa. Mahdollisiin tärinän torjunta ja vaimennusratkaisuihin palataan kohdassa Runkomelu rakennuksissa Mitattujen kiihtyvyyssignaalin perusteella laskettiin värähtelynopeudet terssikaistoittain. Näistä arvoista laskettiin tasot (v ref =50nm/s), joiden perusteella arvioitiin rakennuksissa esiintyvät äänitason A-taajuuspainotetut SLOW-aikavakiolla määritetyt huippuarvot. Maaperästä mitatuista arvoista saadaan arvioitua rakennuksissa esiintyvä äänitaso lisäämällä niihin 15 db. Menettelytapa on yleisesti käytössä, koska yksityiskohtainen laskenta edellyttäisi huoneen kaikkien pintojen sekä niiden ominaisuuksien taajuuskaistaista huomioimista, ja johtaisi siten tarkoituksettoman monimutkaiseen laskentaan. Taulukossa 4 on esitetty eri pisteissä rakennuksissa arvioidut runkomelutasot. Taulukko 4. Mittauspisteittäin arvioidut runkomelutasot rakennuksissa. Arvot on määritetty laskemalla maaperästä mitattujen kiihtyvyyssignaalien perusteella A-painotetut äänitasot sekä lisäämällä näihin 15 db. Mittaussuunta Runkomelutaso rakennuksessa MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan radan suuntaisesti rataa vasten pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti rataa vasten 18 db 26 db 25 db 15 db 21 db 26 db 38 db 46 db 49 db 38 db 49 db 49 db 39 db Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

8 Lausunto (12) MP7 MP8 MP9 pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti pystysuuntaan rataa vasten radan suuntaisesti rataa vasten 40 db 50 db 51 db 37 db 43 db 44 db 38 db Kaikilla alueilla vaakasuuntainen värähtely tuotti korkeammat runkomelutasot kuin pystysuuntainen värähtely. Poikkitien eteläisellä puolella, jolla lähimmät rakennukset ovat noin 210m etäisyydellä lähimmästä raiteesta, ei runkomelu asunnoissa muodostu ongelmaksi mutta Poikkitien pohjoispuoleisella alueella raja-arvot tullaan ylittämään selkeästi. Suurimman äänitason aiheuttaneen tuloksen kiihtyvyyssignaali on esitetty kuvassa 3 ja sen terssikaistaiset arvot kuvassa 4. Mittaussignaali on mitattu kaukoliikenteen ohituksesta pisteessä 7 radan suuntaisesti. pisteestä 1 vaakasuuntaan mitattu. Runkomelun merkittävimmät taajuusalueet sekä pysty- että vaakasuuntaan ovat Hz. mm/s^ s Kuva 3. Mittauspisteessä 7 radan suuntaisesti mitattu lineaarinen kiihtyvyyssignaali. Lineaarisen kiihtyvyyden huippuarvo â=175 mm/s 2. Kuvassa pystyakselilla on lineaarinen kiihtyvyys a. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

9 Lausunto (12) db(a) Kuva 4. Suurimman arvioidun äänitason (51 db) etäisyydellä 32m pisteessä 7 radan suuntaisesti tuottaneen tuloksen terssikaistaiset A-painotetut arvot. Hz 4. Yhteenveto Poikkitien eteläpuoleisella alueella sekä tärinä- että runkomelutasot tulevat täyttämään vaatimustasot asunnoissa. Sen sijaan Poikkitien ja Sipoontien välisellä alueella esitettyjen tulosten perusteella sekä tärinä- että runkomelutasot ylittävät vaatimustasot lähimpien rakennusten osalta selvästi. Yleensä runkomelun arvioidaan alenevan noin 6 db etäisyyden kaksinkertaistuessa. Tällä perusteella runkomelutasojen osalta vaatimustaso täytetään pahimmassa tapauksessa vasta n. 200m etäisyydellä lähimmästä raiteesta. Maaperästä mitattuja tärinän tunnuslukuja määritettäessä on käytetty kaavoituksessa käytettävää kerrointa 2. Vaikka tunnusluvut ovat suhteellisen lyhyeltä ajalta määritetty, vastaavat ne kokemuksemme mukaan kohtalaisella tarkkuudella myös pidemmältä ajalta määritettyjä tunnuslukuja, kun käytetään edellä mainittua kerrointa. Karkeasti arvioituna voidaan olettaa, että 200m etäisyydellä myös kaksikerroksisissa rakennuksissa saavutetaan uudisrakentamisessa tavoitteena käytettävä tärinäluokka C. Tämä tarkoittaisi käytännössä kaikkien rakennusten siirtämistä n. 140m suunniteltua etäämmälle rautatiestä. Mikäli asuinrakennuksia halutaan sijoittaa alle 200m etäisyydelle lähimmästä raiteesta, tulee ne suojata sekä tärinältä että runkomelulta tarkoin suunnitelluin vaimennusratkaisuin. Yleisesti ratkaisut voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden sijoituksen perusteella. 1) Värähtelylähteeseen sijoitettavat vaimennusrakenteet tai tehtävät muutokset esim. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

10 Lausunto (12) radan perustamistapa, liikennöivä kalusto, ajo ja erilaiset vaimennuskerrokset. Lähteeseen vaikuttavien toimenpiteiden hyvänä puolena voidaan mainita, että ne vaikuttava koko alueen värähtelytasoihin esim. radan toisella puolella jo olemassa olevat rakennukset. Yleensä lähteeseen vaikuttavat toimenpiteet eivät kuitenkaan ole mahdollisia, koska niiden toteuttaminen aiheuttaa huomattavaa häiriötä liikennöintiin ja edellyttäisi yhteistyötä liikennöitsijän kanssa. 2) Väliaineeseen eli maaperään tehtävät vaimennusratkaisut esim. pilaristabilointi, ponttiseinä ja muut vaimennusrakenteet. Väliaineeseen tehtävien vaimennusrakenteiden huonona puolena on, että ne ovat suhteellisen kalliita ja niillä taajuuskaistoittain saavutettavasta vaimennuksesta etäisyyden suhteen on suhteellisen vähän luotettavaa tieto, jotta niitä voitaisiin suositella. Oletettavasti suojattavien rakennusten lukumäärän ja sijainnin sekä vaadittavan vaimennuksen määrän perusteella tämä ei ole järkevä vaihtoehto kyseessä olevassa kohteessa. 3) Kohteeseen sijoitettavat vaimennusratkaisut ja kaavoitus esim. rakennusten sijainti, kerroslukumäärä, vaimennusratkaisut (teräsjouset, vaimennusmatot). Yleensä kohteeseen tehtävät vaimennusrakenteet ovat käytännössä paras ja ainoa mahdollinen tapa vaimentaa runkomelua ja tärinää asunnoissa. Runkomelun eristäminen esim. vaimennusmatoilla on tässä esitetyn taajuussisällön perusteella teknisesti mahdollista mutta tärinän vaimentaminen varsin alhaisesta taajuussisällöstä johtuen on vaikeata. Kerrostalojen osalta on tärinän suhteen suositeltavaa kasvattaa kerroslukumäärää neljästä kerroksesta kuuteen kerrokseen, jolloin rungon ominaistaajuus alenee eikä vaakasuuntaisen värähtelyn merkitsevimmät taajuusalueet enää ole rungon ominaistaajuuden kanssa samalla taajuusalueella. Yleisesti runkomelu vaimenee rakennuksessa ylöspäin siirryttäessä n. 1 3dB/krs (ei päde tärinälle). Mikäli arvioidut runkomelutasot ylittäisivät vain hieman vaatimustason, olisi järkevää olla sijoittamatta alimmaisen kerrokseen asuntoja. Koska kyseessä olevassa kohteessa ylitykset ovat huomattavia, ei runkomelulta voida suojata asuntoja sijoittamalla niitä vain ylempiin kerroksiin. Mikäli runkomelun ja/tai tärinän eristämiseksi käytetään esim. teräsjousia tai vaimennusmattoja, tulee niiden vaikutus lähtötilanteen tärinä- sekä runkomelutasoihin tarkastaa taajuuskaistoittain. Pahimmassa tapauksessa on olemassa riski, että runkomelun eristämiseen käytettävät vaimennusmatot voimistavat tärinätasoja rakennuksessa yli sallittujen rajojen. Tärinän alhaisesta taajuussisällöstä johtuen, ei lyhyiden tarkistusten perusteella voida varmuudella sanoa, onko teknisesti mahdollista saavuttaa tärinän osalta uudisrakennuksille sovellettavaa vaatimustasoa lähimpien rakennusten osalta. Tärinän osalta tulisi tutkia tarkemmin alueella saavutettava tunnusluku suorittamalla suurimmat tärinätasot tuottaneella alueella pidempi, jolloin tutkittaisiin samalla tarkemmin myös tärinän vaimentumista etäisyyden suhteen. Lisäksi asunnoissa saavutettavat tunnusluvut lähimpien rakennusten osalta tulisi selvittää tarkemmin huomioimalla rungon ja lattioiden ominaistaajuudet esim. julkaisun Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, VTT tiedotteita 2425 mukaisesti. Pyynnöstänne voimme suorittaa kyseiset tutkimukset. Helsingissä Timo Huhtala DI Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

11 Lausunto (12) Liitteet: 1. Mittauspisteet ja etäisyydet merkittynä pohjakarttaan (1 s.) 2. Tärinän tunnusluvut merkittynä pisteittäin pohjakarttaan (1 s.) 3. Runkomelutasot merkittynä pisteittäin pohjakarttaan (1 s.) 4. Tuloset pisteittäin (20 s.) 5. Kaavarunkoehdotus (1 s.) Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

12 Lausunto (12) LÄHDELUETTELO Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 93 s. Huhtala, T Mittausjakson pituuden vaikutus maaperästä mitatun raideliikenteen värähtelyn asuntoihin aiheuttaman haitan arvioinnissa s. ISO Mechanical vibration and shock Evaluation of human exposure to whole-body vibration Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz). Geneve: International Organisation for Standardization. 18 s. NS 8176.E Vibration and Shock Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of its effects on human beings. 28 s. SRakMK, B Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa B3. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista s. Talja, A Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT tiedotteita s. Talja, A., Vepsä, A., Kurkela, J. ja Halonen, M Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, VTT tiedotteita s. Törnqvist, J. ja Talja, A Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT Working Papers s. Ympäristönsuojelulaki n:o Ympäristönsuojelulaki. Helsinki: Ympäristöministeriö. Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy:n kirjallisella luvalla.

13

14

15

16 MP1: pystysuuntaan Liite 4 s.1/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 210m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :33:19 0,2 P TAVARA_nro :59:34 0,2 P TAVARA_nro :32:53 0,2 P TAVARA_nro :36:31 0,2 P TAVARA_nro :19:48 0,1 P IC :29:53 0,1 E IC :50:48 0,1 E SM1/ :00:55 0,1 E IC1/ :18:07 0,1 P IC1/ :15:46 0,1 E SM :25:41 0,1 E SM :53:02 0,1 E IC :23:23 0,1 P SM :50:27 0,1 E SM :56:42 0,1 E VETURI 1 59 keskiarvo 0,1 mm/s 2 keskihajonta 0,1 mm/s 2 tunnusluku a w,95 0,4 mm/s 2 Luokka A aika :32:53 18 P TAVARA_nro :33:19 17 P TAVARA_nro :53:02 15 E IC :36:31 15 P TAVARA_nro :28:09 14 P IC1/ :15:46 14 E SM :59:34 13 P TAVARA_nro :00:55 13 E IC1/ :56:42 12 E VETURI :46:44 12 P SM :25:41 12 E SM :32:19 12 P IC :23:23 12 P SM :18:07 12 P IC1/ :53:28 11 E PEN 6 104

17 MP1: rataa vasten Liite 4 s.2/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 210m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :33:19 0,6 P TAVARA_nro :59:34 0,4 P TAVARA_nro :19:48 0,4 P IC :36:31 0,4 P TAVARA_nro :32:53 0,4 P TAVARA_nro :53:02 0,3 E IC :28:09 0,2 P IC1/ :18:07 0,2 P IC1/ :23:23 0,2 P SM :24:19 0,2 P SM1/ :15:46 0,1 E SM :56:42 0,1 E VETURI :00:55 0,1 E IC1/ :46:44 0,1 P SM :25:41 0,1 E SM keskiarvo 0,3 mm/s 2 keskihajonta 0,1 mm/s 2 tunnusluku a w,95 1,0 mm/s 2 Luokka A aika :32:53 26 P TAVARA_nro :33:19 25 P TAVARA_nro :36:31 23 P TAVARA_nro :53:02 22 E IC :28:09 22 P IC1/ :15:46 21 E SM :00:55 21 E IC1/ :59:34 20 P TAVARA_nro :46:44 20 P SM :32:19 20 P IC :56:42 20 E VETURI :25:41 20 E SM :23:23 19 P SM :18:07 19 P IC1/ :43:33 19 E SM4 2 75

18 MP1: radan suuntaisesti Liite 4 s.3/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 210m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :53:02 0,7 E IC :33:19 0,7 P TAVARA_nro :19:48 0,6 P IC :23:23 0,6 P SM :36:31 0,6 P TAVARA_nro :32:53 0,6 P TAVARA_nro :46:44 0,5 P SM :56:42 0,5 E VETURI :28:09 0,5 P IC1/ :59:34 0,4 P TAVARA_nro :43:33 0,4 E SM :24:19 0,4 P SM1/ :15:46 0,4 E SM :00:55 0,4 E IC1/ :18:07 0,3 P IC1/ keskiarvo 0,5 mm/s 2 keskihajonta 0,1 mm/s 2 tunnusluku a w,95 1,5 mm/s 2 Luokka A aika :33:19 25 P TAVARA_nro :32:53 25 P TAVARA_nro :36:31 24 P TAVARA_nro :28:09 22 P IC1/ :53:02 22 E IC :15:46 22 E SM :46:44 21 P SM :00:55 21 E IC1/ :25:41 21 E SM :56:42 20 E VETURI :23:23 20 P SM :59:34 20 P TAVARA_nro :32:19 20 P IC :18:07 19 P IC1/ :43:33 19 E SM4 2 75

19 MP2: pystysuuntaan Liite 4 s.4/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 210m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :33:19 0,5 P TAVARA_nro :59:34 0,3 P TAVARA_nro :32:53 0,3 P TAVARA_nro :36:31 0,2 P TAVARA_nro :19:48 0,2 P IC :00:55 0,2 E IC1/ :29:53 0,1 E IC :24:19 0,1 P SM1/ :50:48 0,1 E SM1/ :50:27 0,1 E SM :53:02 0,1 E IC :25:41 0,1 E SM :27:41 0,1 E PEN :18:07 0,1 P IC1/ :32:19 0,1 P IC keskiarvo 0,2 mm/s 2 keskihajonta 0,1 mm/s 2 tunnusluku a w,95 0,7 mm/s 2 Luokka A aika :32:53 15 P TAVARA_nro :28:09 14 P IC1/ :33:46 14 P TAVARA_nro :15:46 14 E SM :32:19 14 P IC :36:31 13 P TAVARA_nro :59:34 13 P TAVARA_nro :53:28 12 E PEN :18:07 12 P IC1/ :23:23 12 P SM :00:55 11 E IC1/ :25:41 11 E SM :46:44 11 P SM :56:42 11 E VETURI :24:19 11 P SM1/2 4 89

20 MP2: radan suuntaisesti Liite 4 s.5/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 210m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :33:19 1,0 P TAVARA_nro :59:34 0,9 P TAVARA_nro :32:53 0,6 P TAVARA_nro :36:31 0,5 P TAVARA_nro :19:48 0,3 P IC :00:55 0,3 E IC1/ :29:53 0,2 E IC :50:48 0,2 E SM1/ :56:42 0,2 E VETURI :18:07 0,2 P IC1/ :53:28 0,2 E PEN :27:41 0,2 E PEN :53:02 0,2 E IC :32:19 0,2 P IC :50:27 0,2 E SM keskiarvo 0,3 mm/s 2 keskihajonta 0,3 mm/s 2 tunnusluku a w,95 1,6 mm/s 2 Luokka A aika :32:19 21 P IC :15:46 21 E SM :32:53 21 P TAVARA_nro :33:46 21 P TAVARA_nro :28:09 20 P IC1/ :36:31 20 P TAVARA_nro :59:34 19 P TAVARA_nro :18:07 19 P IC1/ :56:42 19 E VETURI :53:28 19 E PEN :29:53 18 E IC :23:23 18 P SM :25:41 18 E SM :50:27 18 E SM :24:19 17 P SM1/2 4 89

21 MP3: rataa vasten Liite 4 s.6/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 105m 15 merkitsevintä tuloksta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :33:19 1,7 P TAVARA_nro :59:34 1,7 P TAVARA_nro :00:55 1,5 E IC1/ :43:33 1,3 E SM :25:41 1,1 E SM :19:48 1,1 P IC :18:07 1,0 P IC1/ :23:23 0,9 P SM :32:53 0,9 P TAVARA_nro :36:31 0,8 P TAVARA_nro :46:44 0,7 P SM :50:27 0,7 E SM :53:02 0,7 E IC :29:53 0,7 E IC :27:41 0,7 E PEN keskiarvo 1,0 mm/s 2 keskihajonta 0,4 mm/s 2 tunnusluku a w,95 3,4 mm/s 2 Luokka A aika :00:55 26 E IC1/ :32:19 24 P IC :28:09 24 P IC1/ :43:33 24 E SM :33:19 24 P TAVARA_nro :18:07 24 P IC1/ :53:02 24 E IC :59:34 24 P TAVARA_nro :29:53 23 E IC :25:41 23 E SM :27:41 23 E PEN :32:53 22 P TAVARA_nro :46:44 22 P SM :36:31 22 P TAVARA_nro :15:46 21 E SM

22 MP4: pystysuuntaan Liite 4 s.7/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :22:45 14,7 P TAVARA_NRO :26:34 12,9 P TAVARA_NRO :49:29 10,0 P TAVARA_NRO :32:05 6,3 P TAVARA_NRO :33:03 4,8 P IC1/ :55:19 4,4 P IC1/ :30:54 4,1 P IC :25:50 4,1 P IC1/ :25:58 3,9 E IC1/ :03:37 3,8 E PEN :31:20 3,6 P SR1/ :55:21 3,6 P PEN :01:10 3,1 P IC1/ :49:48 2,9 P SR1/ :26:08 2,9 E IC keskiarvo 5,7 mm/s 2 keskihajonta 3,8 mm/s 2 tunnusluku a w,95 24,9 mm/s 2 Luokka ei mikään aika :01:10 38 P IC1/ :25:50 37 P IC1/ :26:34 37 P TAVARA_NRO :55:19 37 P IC1/ :49:29 36 P TAVARA_NRO :26:01 36 E IC1/ :55:28 36 P PEN :33:03 36 P IC1/ :32:05 35 P TAVARA_NRO :27:14 35 E IC :28:08 33 E IC :02:57 33 E PEN :31:20 32 P SR1/ :55:21 32 P PEN :22:45 32 P TAVARA_NRO

23 MP4: rataa vasten Liite 4 s.8/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :25:58 11,6 E IC1/ :26:01 8,2 E IC1/ :22:45 5,6 P TAVARA_NRO :25:50 5,6 P IC1/ :27:32 5,1 E IC1/ :55:19 4,5 P IC1/ :49:29 4,2 P TAVARA_NRO :26:34 4,2 P TAVARA_NRO :31:20 4,1 P SR1/ :33:03 4,0 P IC1/ :32:05 3,9 P TAVARA_NRO :32:09 3,3 P IC1/ :27:14 3,2 E IC :28:08 3,1 E IC :01:44 2,8 E PEN keskiarvo 4,9 mm/s 2 keskihajonta 2,3 mm/s 2 tunnusluku a w,95 18,0 mm/s 2 Luokka D aika :55:28 46 P PEN :25:50 46 P IC1/ :26:01 45 E IC1/ :01:10 44 P IC1/ :28:08 44 E IC :02:57 43 E PEN :26:34 42 P TAVARA_NRO :55:19 41 P IC1/ :32:05 41 P TAVARA_NRO :33:03 41 P IC1/ :27:14 41 E IC :25:58 41 E IC1/ :15:17 40 E SM :01:44 40 E PEN :49:29 40 P TAVARA_NRO

24 MP4: radan suuntaisesti Liite 4 s.9/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :25:58 8,3 E IC1/ :22:45 6,5 P TAVARA_NRO :26:34 5,0 P TAVARA_NRO :33:03 4,9 P IC1/ :32:09 4,4 P IC1/ :31:20 3,6 P SR1/ :49:29 3,5 P TAVARA_NRO :32:05 3,2 P TAVARA_NRO :25:50 3,0 P IC1/ :26:01 2,8 E IC1/ :30:54 2,7 P IC :55:19 2,6 P IC1/ :31:58 2,5 P IC :01:10 2,5 P IC1/ :27:14 2,3 E IC keskiarvo 3,9 mm/s 2 keskihajonta 1,7 mm/s 2 tunnusluku a w,95 13,8 mm/s 2 Luokka D aika :01:10 44 P IC1/ :25:50 43 P IC1/ :55:28 43 P PEN :02:57 41 E PEN :28:08 41 E IC :26:01 41 E IC1/ :55:19 40 P IC1/ :26:34 40 P TAVARA_NRO :27:14 40 E IC :15:43 39 E SM :33:03 39 P IC1/ :15:17 39 E SM :32:05 39 P TAVARA_NRO :15:30 39 E SM :26:08 39 E IC

25 MP5: pystysuuntaan Liite 4 s.10/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :26:34 13,7 P TAVARA_NRO :49:29 10,1 P TAVARA_NRO :22:45 9,7 P TAVARA_NRO :32:05 4,8 P TAVARA_NRO :01:10 4,0 P IC1/ :25:58 3,9 E IC1/ :33:03 3,2 P IC1/ :25:50 3,2 P IC1/ :26:08 3,1 E IC :55:19 2,9 P IC1/ :28:08 2,8 E IC :03:37 2,7 E PEN :55:28 2,7 P PEN :02:57 2,6 E PEN :32:09 2,6 P IC1/ keskiarvo 4,8 mm/s 2 keskihajonta 3,5 mm/s 2 tunnusluku a w,95 22,1 mm/s 2 Luokka ei mikään aika :26:34 38 P TAVARA_NRO :01:10 37 P IC1/ :55:28 37 P PEN :49:29 37 P TAVARA_NRO :25:50 36 P IC1/ :26:01 36 E IC1/ :55:19 36 P IC1/ :32:05 36 P TAVARA_NRO :33:03 35 P IC1/ :22:45 34 P TAVARA_NRO :28:08 33 E IC :02:57 33 E PEN :25:58 33 E IC1/ :01:44 32 E PEN :03:37 32 E PEN 6 164

26 MP5: rataa vasten Liite 4 s.11/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :25:58 8,5 E IC1/ :26:01 6,1 E IC1/ :33:03 5,3 P IC1/ :26:34 5,2 P TAVARA_NRO :25:50 4,9 P IC1/ :22:45 4,0 P TAVARA_NRO :32:31 4,0 P TAVARA_NRO :49:29 3,9 P TAVARA_NRO :27:32 3,9 E IC1/ :32:09 3,8 P IC1/ :55:19 3,5 P IC1/ :30:54 2,9 P IC :28:08 2,9 E IC :03:37 2,8 E PEN :01:10 2,8 P IC1/ keskiarvo 4,3 mm/s 2 keskihajonta 1,5 mm/s 2 tunnusluku a w,95 14,1 mm/s 2 Luokka D aika :28:08 49 E IC :01:10 49 P IC1/ :26:01 48 E IC1/ :55:28 48 P PEN :15:43 47 E SM :25:50 47 P IC1/ :15:30 47 E SM :02:57 46 E PEN :26:08 46 E IC :27:14 45 E IC :15:17 45 E SM :25:58 45 E IC1/ :26:34 45 P TAVARA_NRO :55:19 44 P IC1/ :33:03 44 P IC1/

27 MP5: radan suuntaisesti Liite 4 s.12/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :25:58 9,1 E IC1/ :49:29 6,3 P TAVARA_NRO :26:34 5,2 P TAVARA_NRO :22:45 5,2 P TAVARA_NRO :32:09 4,4 P IC1/ :32:05 4,3 P TAVARA_NRO :33:03 4,2 P IC1/ :25:50 3,7 P IC1/ :01:10 3,3 P IC1/ :26:01 3,0 E IC1/ :31:20 2,9 P SR1/ :55:28 2,9 P PEN :55:19 2,8 P IC1/ :31:58 2,7 P IC :30:54 2,6 P IC keskiarvo 4,2 mm/s 2 keskihajonta 1,8 mm/s 2 tunnusluku a w,95 14,6 mm/s 2 Luokka D aika :28:08 49 E IC :01:10 47 P IC1/ :25:50 46 P IC1/ :26:08 46 E IC :27:14 46 E IC :26:01 46 E IC1/ :55:28 46 P PEN :02:57 44 E PEN :26:34 44 P TAVARA_NRO :15:43 43 E SM :55:19 43 P IC1/ :32:09 42 P IC1/ :32:05 42 P TAVARA_NRO :15:30 42 E SM :15:17 42 E SM

28 MP6: rataa vasten Liite 4 s.13/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 64m 15 merkitsevintä tuloksta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :25:58 5,0 E IC1/ :26:34 4,7 P TAVARA_NRO :22:45 4,1 P TAVARA_NRO :49:29 4,0 P TAVARA_NRO :32:05 3,9 P TAVARA_NRO :26:01 3,3 E IC1/ :25:50 3,0 P IC1/ :27:32 2,8 E IC1/ :33:03 2,6 P IC1/ :03:37 2,2 E PEN :55:19 2,2 P IC1/ :30:54 2,1 P IC :31:20 1,9 P SR1/ :32:09 1,8 P IC1/ :01:44 1,8 E PEN keskiarvo 3,0 mm/s 2 keskihajonta 1,1 mm/s 2 tunnusluku a w,95 9,9 mm/s 2 Luokka C aika :15:43 39 E SM :28:08 38 E IC :26:01 37 E IC1/ :01:10 37 P IC1/ :15:30 37 E SM :25:50 36 P IC1/ :15:17 36 E SM :55:19 35 P IC1/ :55:28 35 P PEN :26:08 34 E IC :27:14 34 E IC :26:34 34 P TAVARA_NRO :32:09 33 P IC1/ :02:57 33 E PEN :32:05 33 P TAVARA_NRO

29 MP7: pystysuuntaan Liite 4 s.14/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :59:56 8,3 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :11:37 5,2 P TAVARA_NRO :49:23 4,4 P TAVARA_NRO :23:24 4,3 P TAVARA_NRO :47:59 3,8 P TAVARA_NRO :02:06 3,7 P IC1/ :31:21 3,5 P IC1/ :58:40 3,2 P IC :25:26 3,0 P IC1/ :54:59 2,5 P PEN :30:56 2,4 P IC :16:22 2,4 P SM1/ :38:12 2,3 P IC :17:31 2,1 P SM1/ :08:50 2,1 E PEN keskiarvo 3,5 mm/s 2 keskihajonta 1,6 mm/s 2 tunnusluku a w,95 12,9 mm/s 2 Luokka D aika :59:56 40 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :23:24 40 P TAVARA_NRO :02:06 39 P IC1/ :31:21 38 P IC1/ :25:37 38 E IC1/ :25:26 38 P IC1/ :49:23 38 P TAVARA_NRO :11:37 38 P TAVARA_NRO :54:59 38 P PEN :58:40 37 P IC :47:59 37 P TAVARA_NRO :26:17 37 E IC :15:01 37 E PEN :25:31 36 E IC1/ :38:12 35 P IC

30 MP7: rataa vasten Liite 4 s.15/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :59:56 4,6 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :11:37 4,3 P TAVARA_NRO :49:23 3,4 P TAVARA_NRO :31:21 3,4 P IC1/ :25:26 3,1 P IC1/ :47:59 3,0 P TAVARA_NRO :58:40 2,9 P IC :30:56 2,6 P IC :25:37 2,5 E IC1/ :02:06 2,5 P IC1/ :23:24 2,4 P TAVARA_NRO :38:12 2,2 P IC :54:59 2,2 P PEN :33:03 2,0 P IC :08:50 2,0 E PEN keskiarvo 2,9 mm/s 2 keskihajonta 0,8 mm/s 2 tunnusluku a w,95 8,6 mm/s 2 Luokka C aika :23:24 50 P TAVARA_NRO :02:06 50 P IC1/ :25:37 49 E IC1/ :54:59 49 P PEN :59:56 49 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :25:26 49 P IC1/ :25:31 49 E IC1/ :15:01 48 E PEN :31:21 48 P IC1/ :49:23 48 P TAVARA_NRO :11:37 47 P TAVARA_NRO :47:59 47 P TAVARA_NRO :58:40 47 P IC :25:26 47 E IC :33:03 46 P IC

31 MP7: radan suuntaisesti Liite 4 s.16/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :00:22 5,1 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :11:37 3,5 P TAVARA_NRO :31:21 3,1 P IC1/ :25:37 3,0 E IC1/ :30:56 2,7 P IC :25:26 2,6 P IC1/ :47:59 2,6 P TAVARA_NRO :38:12 2,5 P IC :54:59 2,5 P PEN :23:24 2,5 P TAVARA_NRO :49:23 2,4 P TAVARA_NRO :58:40 2,3 P IC :08:50 2,2 E PEN :09:44 2,2 E SM1/ :02:06 1,9 P IC1/ keskiarvo 2,7 mm/s 2 keskihajonta 0,8 mm/s 2 tunnusluku a w,95 8,2 mm/s 2 Luokka C aika :02:06 51 P IC1/ :26:17 48 E IC :15:01 48 E PEN :25:37 47 E IC1/ :23:24 47 P TAVARA_NRO :25:26 47 P IC1/ :49:23 47 P TAVARA_NRO :59:56 46 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :15:14 46 E SM :15:10 46 E SM :15:49 46 E SM :54:59 46 P PEN :11:37 45 P TAVARA_NRO :25:31 45 E IC1/ :31:21 45 P IC1/

32 MP8: pystysuuntaan Liite 4 s.17/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :59:56 2,4 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :58:40 1,6 P IC :47:59 1,6 P TAVARA_NRO :31:21 1,4 P IC1/ :54:59 1,3 P PEN :25:26 1,3 P IC1/ :49:23 1,3 P TAVARA_NRO :23:24 1,3 P TAVARA_NRO :38:12 1,2 P IC :11:37 1,2 P TAVARA_NRO :02:06 1,2 P IC1/ :30:56 1,2 P IC :33:03 1,1 P IC :45:40 0,9 E VETURI :43:48 0,9 P SM keskiarvo 1,3 mm/s 2 keskihajonta 0,4 mm/s 2 tunnusluku a w,95 4,0 mm/s 2 Luokka B aika :26:17 37 E IC :59:56 37 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :02:06 36 P IC1/ :15:01 35 E PEN :25:37 35 E IC1/ :25:31 35 E IC1/ :23:24 34 P TAVARA_NRO :47:59 34 P TAVARA_NRO :25:26 33 P IC1/ :54:59 33 P PEN :11:37 33 P TAVARA_NRO :25:26 33 E IC :49:23 33 P TAVARA_NRO :58:40 33 P IC :31:21 33 P IC1/

33 MP8: rataa vasten Liite 4 s.18/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :59:56 3,6 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :11:37 3,0 P TAVARA_NRO :47:59 2,1 P TAVARA_NRO :58:40 2,0 P IC :38:12 1,8 P IC :54:59 1,7 P PEN :31:21 1,7 P IC1/ :25:26 1,6 P IC1/ :30:56 1,6 P IC :45:40 1,5 E VETURI :23:24 1,2 P TAVARA_NRO :49:23 1,2 P TAVARA_NRO :08:50 1,1 E PEN :25:37 1,1 E IC1/ :33:03 1,0 P IC keskiarvo 1,8 mm/s 2 keskihajonta 0,7 mm/s 2 tunnusluku a w,95 6,1 mm/s 2 Luokka C aika :02:06 43 P IC1/ :26:17 43 E IC :59:56 43 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :15:01 42 E PEN :23:24 42 P TAVARA_NRO :25:37 41 E IC1/ :25:31 41 E IC1/ :25:26 40 P IC1/ :49:23 40 P TAVARA_NRO :54:59 40 P PEN :47:59 40 P TAVARA_NRO :31:21 40 P IC1/ :15:14 39 E SM :11:37 39 P TAVARA_NRO :15:10 39 E SM

34 MP8: radan suuntaisesti Liite 4 s.19/20 etäisyys lähimmästä raiteesta= 32m 15 merkitsevintä tulosta tärinän osalta aika [mm/s 2 ] :59:56 3,9 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :31:21 2,3 P IC1/ :11:37 2,2 P TAVARA_NRO :54:59 2,2 P PEN :23:24 2,1 P TAVARA_NRO :58:40 2,1 P IC :47:59 1,9 P TAVARA_NRO :25:26 1,9 P IC1/ :30:56 1,9 P IC :38:12 1,8 P IC :43:48 1,6 P SM :49:23 1,6 P TAVARA_NRO :25:37 1,5 E IC1/ :33:03 1,4 P IC :16:33 1,4 E SM keskiarvo 2,0 mm/s 2 keskihajonta 0,6 mm/s 2 tunnusluku a w,95 6,1 mm/s 2 Luokka C aika :59:56 44 P TAVARA_NRO öljyvaunuja :26:17 43 E IC :02:06 43 P IC1/ :23:24 42 P TAVARA_NRO :25:37 42 E IC1/ :25:26 42 P IC1/ :54:59 42 P PEN :31:21 41 P IC1/ :15:01 41 E PEN :25:31 41 E IC1/ :49:23 41 P TAVARA_NRO :58:40 40 P IC :47:59 40 P TAVARA_NRO :11:37 40 P TAVARA_NRO :38:12 40 P IC

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää

Meluselvityksen täydennys Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-5 1(2) 28.7.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja mittaus Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA

MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA MENETELMÄT TÄRINÄ- JA RUNKOMELUHAITAN ARVIOINNISSA Timo Helimäki Akustikot Sinkokatu 11, 26100 RAUMA timo.huhtala@helimaki.fi 1 JOHDANTO Raideliikenne aiheuttaa ratarakenteeseen värähtelyä, joka maaperän

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen

Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen 1 (5) Helsinki 17.03.2011 Tampereen poliisitaloon kohdistuva ympäristömelu Tampereen kannen ja areenan rakentamisen jälkeen Tiivistelmä Tampereelle suunnitellun monitoimiareenan ja kannen suunnitelmat

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro

Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro Raideliikenteen runkomelu Case Länsimetro DI Timo Peltonen, DI Timo Markula, TkT Henri Penttinen Akukon Oy etunimi.sukunimi@akukon.fi Meluntorjuntapäivät 2015 Länsimetron linjaus 2 Metrotunnelit rakennetaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lauttasaarentie 25, meluntorjunta Lausunto 83-2a 1(3) 12.2.2015 Tilaaja: Anneli Keränen YIT Rakennus Oy Kerrostalot Pääkaupunkiseutu PL (Panuntie 11), 00621 Helsinki puh. 0 195 83 anneli.keranen@yit.fi Lauttasaarentie 25, meluntorjunta

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY. Vastaanottaja Nastolan kunta. Asiakirjatyyppi Lausunto Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 5.2.2014 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVA HIEKKATIEN JA HIETATIEN ALUEEN PÖLY NASTOLAN KUNTA PÖLY Tarkastus Päivämäärä 5.2.2014 Laatija

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

STABILOINTIRAKENNE LIIKENNETÄRINÄN TORJUNTAKEINONA

STABILOINTIRAKENNE LIIKENNETÄRINÄN TORJUNTAKEINONA LIIKENNETÄRINÄN TORJUNTAKEINONA Timo Huhtala 1, Mikael Ruohonen 2, Mikko Kylliäinen 1 1 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Puutarhakatu 10 33210 TAMPERE etunimi.sukunimi@ains.fi 2 A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen 1 Työnumero 7326 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Asemakaava 8309 (Pispala, vaihe 2a) Asemakaava 8048 (Santalahti) 2 Sisältö 1 TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ

Oulun Sivakka Oy. Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ JUNATÄRINÄ 16X289874-005 Oulun Sivakka Oy Kissankellontie OULU, RAJAKYLÄ JUNATÄRINÄ 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 TÄRINÄMITTAUKSET JA MITTAUSTULOKSET 2 3 RAUTATIETÄRINÄ JA SEN LEVIÄMINEN YMPÄRISTÖÖN 4 3.1 Tärinän

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy

MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy MURSKAUKSEN MELUMITTAUS Kivikontie Eritasoliittymä Destia Oy 9.12.2013 Helsinki Vesa Sinervo Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1313 vesa.sinervo@finnrock.fi SISÄLLYS TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT... 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä Pekka Taina, Tommi Saviluoto Helimäki Akustikot Oy Temppelikatu 6 B 00 HELSINKI etunimi.sukunimi@helimaki.fi Tiivistelmä Maaliikenteen runkomelualueella liikennöinti aiheuttaa maaperän värähtelyä, joka

Lisätiedot

Humppilan lentokenttä

Humppilan lentokenttä Raportti 4620-1a Meluselvitys Humppilan lentokenttä Meluselvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4620-1a Ensimmäinen versio Raportti 4667-1a 2(7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

2740 PEAB SEICON OY ATRIA OYJ:N KONTTORI HÖYRYVOIMALANKATU, SEINÄJOKI MELU- JA TÄRINÄSELVITYS 12.6.2008 SUUNNITTELUTOIMISTO 2740 ALUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSELOSTUS MJK 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy

PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 9.7.2015 PORAPAALUTUKSEN AIHEUTTAMAN MELUN MITTAUS Pasilan Uusi Silta YIT Rakennus Oy 7.7.2015 Helsinki Lf Segersvärd Oy Finnrock Ab Gsm: 010 832 1319 lf.segersvard@finnrock.fi 9.7.2015 SISÄLLYS TERMIT

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281 Ylöjärven kaupunki Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 18.1.2013 /YMP30281 Ylöjärven Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 7 Loppuvuodesta

Lisätiedot

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042

Raideliikennemeluselvitys korttelille 55042 Jarno Kokkonen Siru Parviainen 18.10.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Espoon kaupungin Koivuhovinlaakson asemakaava-alueen kortteliin (kuva 1) raideliikenteen aiheuttamia melutasoja.

Lisätiedot

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN 114 Tärinä, Lohjan kaupunki Raportti PR-TÄR1108-2 Lohjan kaupunki Turku 25.11.2009 Heikki Rouvinen PL 71 Sivu 1(14) 08101 Lohja NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN Tärinän

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta

Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen melulta 1(3) Tilaaja: SRV Westerlund Oy Sami Somero PL 515 02201 Espoo sami.somero@srv.fi Martinlaakson kaupunginosan korttelin 17544 suojaus raide-, tieliikenne- ja lentomelulta sekä kauppakeskuksen tavaraliikenteen

Lisätiedot

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulun kaupunki Asemakaavoitus 15.10.2009 PL 32 90015 Oulun kaupunki Oulun kaupunki Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulu Oulun kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TÄRINÄMITTAUKSET...

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Parikkalan kunta Päivämäärä 7..04 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 8490 KOIRNIEMEN ASEMAKAAVA, PARIKKAA SEVITYS RAUTATIEIIKENTEEN

Lisätiedot

143081-1.1 1(5)+liitteet

143081-1.1 1(5)+liitteet 1481-1.1 1(5)+liitteet DI Benoît Gouatarbès, TkT Henri Penttinen 1.7.2014 Nobinan Roihupellon linja-autovarikko Tilaaja: Nobina Finland Oy Tilaus: 11.6.2014 Yhteyshenkilö: Katja Olli ÄÄNITASOMITTAUKSET

Lisätiedot