RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS"

Transkriptio

1 Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Turku RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh TURKU Rautakatu 5 A TURKU puh

2 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS Sisällysluettelo Tiivistelmä Yleistä Mittaus ja arviointimenetelmät Mittauslaitteet Tärinän suositusarvot Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Runkomelun suositusarvot Selvitysalue ja mittauspisteet Mittaustulokset Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Tärinän tunnusluku v w, Rakennukseen siirtyvän tärinän arviointi Värähtelyn taajuussisältö Arvio runkomelutasosta L prm Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset Tärinän aiheuttama vaurioitumisriski Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Runkomelu Suositeltavat kaavamerkinnät Muita huomioita Lisätietoja Kirjallisuutta Liite 1. Liite 2. Tärinän tulossivut. Runkomelun tulossivut. 2

3 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS TIIVISTELMÄ Promethor Oy mittasi toukokuussa 2015 raideliikenteen aiheuttamaa tärinää asemanseudun alueella. Mittauksilla selvitettiin asemakaavoitusta varten alueen soveltuvuus asuinrakentamiselle. Mittauksilla määritettiin tärinän voimakkuus rakennuksien rakenteiden vaurioriskin ja tilojen käyttöviihtyvyyden kannalta. Mittaustulosten perusteella raideliikenteen tärinä ei aiheuta suunnitelluille rakennuksille vaurioitumisriskiä. Tärinä ei myöskään ole voimakkuudeltaan niin suurta, että se aiheuttaisi rakennuksissa suositusarvon ylittävää tärinää viihtyvyyshaitan kannalta arvioituna. Runkomelun arviointitulokset ylittävät suositusarvon muutamissa mittauspisteissä. Arviointimenetelmään liittyvät epävarmuustekijät, selvitysalueen olosuhteet ja kokemuksemme vastaavista tilanteista huomioon ottaen käsityksemme on, että runkomelun aiheuttamat ongelmat selvitysalueelle suunnitelluissa rakennuksissa ovat hyvin epätodennäköisiä. Riskin minimoimiseksi alueelle ei kuitenkaan suositella rakennettavan osittain tai kokonaan maanalaisia asuintiloja ilman talokohtaisia selvityksiä ja suunnitelmia, sillä maanalaisissa tiloissa runkomeluriski on suurempi. Selvityksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että alue on kaavoitettavissa suunnitelmien mukaisesti. Liikennetärinän vaikutukset tulisi kuitenkin varmuudeksi ottaa huomioon asemakaavassa sopivilla kaavamerkinnöillä. Kaavamerkinnät voisivat olla tämän tyylisiä: Rakennuksissa tulee ottaa huomioon liikennetärinän vaikutukset siten, että rakennuksessa havaittavan tärinän tunnusluku v w,95 ei ylitä suositusarvoa mm/s. Rakennuksissa tulee ottaa huomioon liikennetärinän vaikutukset siten, että rakennuksessa havaittavan runkomelun L prm taso ei ylitä A painotettua suositusarvoa 35 db. 3

4 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 1 YLEISTÄ Promethor Oy mittasi raideliikenteen aiheuttamaa tärinää asemanseudun alueella. Mittauksilla selvitettiin tutkittavan alueen soveltuvuus asuinrakentamiselle: rakennuksien rakenteiden vaurioriskin kannalta tilojen käyttöviihtyvyyden kannalta tyypilliseen asuinhuoneeseen aiheutuvan runkomelun kannalta. Selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Toni Niiniviita, Olli Laivoranta ja Jani Kankare. 2 MITTAUS JA ARVIOINTIMENETELMÄT Tärinämittaukset tehtiin VTT:n tiedotteen Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta mukaisesti. Mittaus suoritettiin miehittämättömänä eli mittauslaitteisto toimi itsenäisesti. Herätekynnyksen ylityttyä mittaussignaali tallentui laitteen muistiin, josta se analysoitiin myöhemmin. Signaalien pääteltiin olevan raideliikenteen aiheuttamia signaalin muodon ja keston ja muissa mittauspisteissä samanaikaisesti havaittujen tapahtumien perusteella. Mittaustulosten analysointi ja tulkinta ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta tehtiin VTT:n ohjeiden Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa ja Ohjeita liikennetärinän arviointiin mukaan. Mittaustulosten tulkinta rakenteiden vaurioitumisriskin kannalta tehtiin VTT:n ohjeen Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen mukaan. Kyseisiä ohjeita voidaan käyttää tie ja raideliikennetärinän arvioinnissa. Rakenteiden vaurioriskiä arvioitiin värähtelyn taajuuspainottamattoman heilahdusnopeuden resultantin maksimiarvon v res avulla. Se määritettiin nopeussignaaleista, jotka saatiin integroimalla mitatut kiihtyvyyssignaalit. Ihmisen kokeman häiriön kuvaamiseksi tärinäsignaaleista laskettiin tunnusluku v w,95 VTT:n suositusten mukaan 1. Mitatut tärinäsignaalit taajuuspainotettiin standardin ISO mukaisella kokokehontärinän painotusfunktiolla, minkä jälkeen niistä laskettiin liukuvan tehollisarvon maksimit v w,max. Näistä valittiin 15 suurinta, joiden perusteella laskettiin tunnusluku v w,95. Värähtelyjen tunnusluvulla v w,95 tarkoitetaan arvoa, jota pienempänä viikon aikana 15 suurimman tärinätapahtuman painotettu tehollisarvo pysyy 95 prosentin tilastollisella todennäköisyydellä. Suomessa ei ole standardoitua menetelmää runkomelun arviointiin maasta tai rakennuksesta mitatusta tärinäsignaalista. Tässä raportissa raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua arvioidaan VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti. Arvio määritetään slow aikavakiolla määritetyistä A painotetuista maasta tai rakennuksesta mitatuista tärinän nopeussignaaleista käyttämällä referenssinopeutena 1 nm/s ja muuntamalla saatu tulos runkomelutasoksi VTT:n ohjeen mukaisilla lisätekijöillä. Maasta rakennukseen siirtyvää tärinää arvioidaan VTT:n tiedotteen 2045, Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, 2008, ja VTT:n tiedotteen 2569, Ohjeita liikennetärinän arviointiin, 2011, mukaisesti. 1 VTT:n suosituksesta poiketen tunnuslukujen laskennassa 15 suurinta signaalia valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen. VTT:n suosituksessa suurimmat signaalit valitaan pystysuuntaisten signaalien mukaan kaikille akselisuunnille. Kun käytetyt signaalit valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen, laskettu tunnusluku on aina yhtä suuri tai suurempi kuin pystyakselin mukaan valituista signaaleista laskettu. Pystysuunnan mukaan määritetyistä signaaleista lasketut vaakasuuntaiset tunnusluvut saattavat olla todellista pienempiä, erityisesti kun vaakasuuntainen tärinä on merkittävää. 4

5 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 3 MITTAUSLAITTEET Mittauksissa käytetyt laitteet olivat: datatallentimet Rion DA 20 kiihtyvyysanturit Metra KS 48B/C. 4 TÄRINÄN SUOSITUSARVOT 4.1 Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia raja arvoja. VTT:n tiedotteen Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002 mukaan rakennusten vaurioriskiä voidaan arvioida värähtelyn heilahdusnopeuden resultantin suurimman arvon v res ja hallitsevan taajuuden avulla. Tiedotteessa on annettu taulukon 1 mukaiset suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi. Taulukko 1. VTT:n tiedotteessa Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002 annetut suositusarvot tärinän aiheuttamalle rakennusten vaurioriskille. Tärinäalttiusluokka Hallitseva taajuus [Hz] Resultantin maksimi v res [mm/s] I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs ja betoniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat rakenteet < > II. Perinteisesti rakennetut betoni tiili tai puurakenteiset asuin ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseiniä tai tiiliverhoilu. III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistoriallisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset. < > 30 < > Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Ympäristönsuojelulaissa (nro 86/2000) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa B3, 2004) velvoitetaan ottamaan liikennetärinän vaikutukset huomioon muun muassa kaavoituksessa. Suomessa ei kuitenkaan ole virallisia raja arvoja liikenteen aiheuttamalle kokokehon tärinälle, joka kohdistuu ihmisiin rakennuksissa. VTT on antanut suosituksen normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta tunnuslukuun v w,95 perustuen tiedotteessaan 2278 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta. Tämä ohjeellinen värähtelyluokitus on esitetty taulukossa 2. 5

6 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS Taulukko 2. VTT:n tiedotteessa 2278 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta annettu suositus normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta. Värähtelyluokka A B C D Olosuhteet Hyvät asuinolosuhteet Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä. Suhteellisen hyvät olosuhteet Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien asuinrakennusten ja väylien suunnittelussa Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöstä. Olosuhteet, joilla pyritään vanhoilla asuinalueilla Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöstä. Värähtelyn tunnusluku v w,95 [mm/s] 0,15 0, Runkomelun suositusarvot Suomessa ei ole virallisia raja arvoja runkomelun enimmäistasolle. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009, on esitetty suositus runkomelutasojen raja arvoiksi. Suositusarvot on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009 esitetty suositus runkomelutasojen raja arvoiksi. Rakennustyyppi Runkomelutaso L prm [db] Radio, tv ja äänitysstudiot, konserttisalit Asuinhuoneistot 30/35 * Hoito ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat potilashuoneet, majoitustilat 30/35 * päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut huoneet Kokoontumis ja opetustilat luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvää ilman äänentoistolaitteiden käyttöä 35 muut kokoontumistilat, kuten teatterit ja kirjastot Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45 * * Avoradat. Mikäli kaavamääräyksenä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja arvoa. 6

7 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 5 SELVITYSALUE JA MITTAUSPISTEET Selvitysalue sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman läheisyydessä rajautuen rautatien, Possentien ja Linnansalmen väliselle alueelle. Mittaukset tehtiin välisenä aikana ja mittaustulosten tarkastelu on VTT:n ohjeiden mukaisesti jaettu kahteen viikon mittaiseen jaksoon. Mittaus tehtiin kahden viikon mittaisena tulosten luotettavuuden lisäämiseksi. Mittausjakson normaali pituus on yksi viikko. Tärinää mitattiin alueella maaperästä yhteensä yhdeksästä (9) pisteestä. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 1 asemapiirrosluonnokseen merkittyinä. Paikanpäällä tehtyjen havaintojen ja karttatarkastelun perusteella käytettyjen mittauspisteiden arvioitiin antavan luotettavimman kuvan alueen tärinätasosta ja edustavan koko asemakaavoitettavaa aluetta. Selvitysalueelle tehdään asemakaavamuutosta, jolla alueelle tulisi asuinrakentamista, päiväkoti ja pysäköintitiloja. mp5 mp6 mp7 mp8 mp9 mp1 mp2 mp3 mp4 Kuva 1. Mittauspisteiden sijainnit merkittynä asemapiirrosluonnokseen (Johanna Närhi, Hämeenlinnan kaupunki, sähköpostilla ). 7

8 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 6 MITTAUSTULOKSET Seuraavissa luvuissa on esitetty mittaus ja arviointitulokset rakennuksien rakenteiden vaurioriskin ja tilojen käyttöviihtyvyyden kannalta. 6.1 Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Rakennusten vaurioitumisriskiä arvioidaan painottamattoman värähtelynopeuden resultantin suurimman arvon avulla. Taulukossa 4 on esitetty suurimmat mitatut resultanttien arvot. Koska tärinän hallitseva taajuus on useimmissa mittauspisteissä välillä Hz, voidaan suositeltavana enimmäisarvona valmiissa rakennuksessa pitää VTT:n ohjeiden mukaan 5 mm/s. Liitteessä 1 on esitetty mitatuista resultanteista 15 suurinta kussakin mittauspisteessä. Taulukko 4. Suurimmat mitatut heilahdusnopeuden resultantin arvot v res. Mittauspiste Paikka Resultantti [mm/s] MP1, viikko 1 maa 1,1 MP1, viikko 2 maa 0,6 MP2, viikko 1 maa 0,6 MP2, viikko 2 maa 0,6 MP3, viikko 1 maa 0,3 MP3, viikko 2 maa 0,2 MP4, viikko 1 maa 0,1 MP4, viikko 2 maa 0,1 MP5, viikko 1 maa 0,5 MP5, viikko 2 maa 0,3 MP6, viikko 1 maa 0,3 MP6, viikko 2 maa 0,4 MP7, viikko 1 maa 0,3 MP7, viikko 2 maa 0,2 MP8, viikko 1 maa 0,1 MP8, viikko 2 maa 0,1 MP9, viikko 1 maa 0,3 MP9, viikko 2 maa 0,2 8

9 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 6.2 Tärinän tunnusluku v w,95 Ihmisten kokemaa tärinähaittaa arvioidaan tärinän tunnusluvun v w,95 avulla. Uusille asuinrakennuksille suosituksena on, että tärinän tunnusluku v w,95 ei ylittäisi arvoa mm/s (luokka C). Selvitysalueelta mitatut tunnusluvun arvot on esitetty taulukossa 5. Laskuissa käytetyt v w,max arvot on esitetty liitteessä 1. Maasta mitattuja tunnuslukuja ei voi suoraan verrata suunniteltujen uudisrakennusten tiloissa havaittavaan (sallittavaan) arvoon. Uudisrakennuksissa havaittava tärinä on määritetty mittaustulosten perusteella luvussa 6.3. Taulukko 5. Mitatut tärinän tunnusluvut v w,95. v w,95 [mm/s] Mittauspiste Paikka Vaakasuuntainen rautatietä kohtisuora värähtien suuntainen väräh Vaakasuuntainen rauta Pystysuuntainen värähtelteltely MP1, viikko 1 maa 0,09 0,27 0,41 MP1, viikko 2 maa 0,06 0,14 MP2, viikko 1 maa 0,05 0,09 0,13 MP2, viikko 2 maa 0,05 0,13 0,14 MP3, viikko 1 maa 0,03 0,06 0,06 MP3, viikko 2 maa 0,03 0,07 0,05 MP4, viikko 1 maa 0,02 0,03 0,03 MP4, viikko 2 maa 0,01 0,04 0,02 MP5, viikko 1 maa 0,04 0,09 MP5, viikko 2 maa 0,03 0,09 0,07 MP6, viikko 1 maa 0,04 MP6, viikko 2 maa 0,07 0,11 MP7, viikko 1 maa 0,03 0,07 0,04 MP7, viikko 2 maa 0,05 0,07 0,06 MP8, viikko 1 maa 0,04 0,03 0,03 MP8, viikko 2 maa 0,02 0,02 0,02 MP9, viikko 1 maa 0,04 0,06 0,05 MP9, viikko 2 maa 0,03 0,04 0, Rakennukseen siirtyvän tärinän arviointi Maasta rakennukseen siirtyvää tärinää (valmiissa rakennuksessa havaittavaa tärinää) arvioidaan VTT:n tiedotteen 2425 Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, 2008 mukaisesti. Arviointimenetelmässä arvioidaan maasta perustukseen ja edelleen perustuksesta runkoon ja lattiaan siirtyvän värähtelyn vaimentumista / vahvistumista käyttämällä yleisen voimistumisen ja resonanssitarkastelun kertoimia. Yleinen voimistuminen kuvaa nimensä mukaisesti värähtelyn mahdollista yleistä voimistumista rakennuksen rungossa tai lattiassa. Resonanssitarkastelu kuvaa rakennuksen rungon tai lattian ominaistaajuuden syttymistä, jolloin värähtely saattaa voimistua jopa moninkertaiseksi. Rungon tai lattian voimakasta resonanssia voi esiintyä silloin, kun maaperän tärinän hallitseva taajuuskomponentti osuu lattian tai rungon ominaistaajuudelle. Resonanssitarkastelussa mahdollisesti ilmeneviä riskejä voidaan tarvittaessa välttää rakennusten värähtelyteknisellä suunnittelulla mm. välttämällä tiettyjä jännevälejä ja talon korkeuksia. 9

10 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS Yleinen voimistuminen Yleinen voimistuminen määritetään perustuksen värähtelyn vaaka (runko) ja pystykomponentin (lattia) perusteella käyttämällä voimistumiskerrointa k 1 = 1,5. Arviointitulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. VTT:n menetelmillä tärinäsignaaleista arvioitu värähtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen rungossa ja lattiassa (suositusarvo asuinrakennuksille mm/s). Mittauspiste Paikka Rungon värähtelyn yleinen Lattian värähtelyn yleinen voimistuminen v w1,runko [mm/s] voimistuminen v w1,lattia [mm/s] MP1, viikko 1 maa 0,18 0,09 MP1, viikko 2 maa 0,15 0,08 MP2, viikko 1 maa 0,14 0,05 MP2, viikko 2 maa 0,17 0,06 MP3, viikko 1 maa 0,07 0,03 MP3, viikko 2 maa 0,07 0,04 MP4, viikko 1 maa 0,04 0,02 MP4, viikko 2 maa 0,06 0,02 MP5, viikko 1 maa 0,04 MP5, viikko 2 maa 0,08 0,03 MP6, viikko 1 maa 0,07 0,05 MP6, viikko 2 maa 0,11 0,09 MP7, viikko 1 maa 0,07 0,04 MP7, viikko 2 maa 0,07 0,06 MP8, viikko 1 maa 0,04 0,05 MP8, viikko 2 maa 0,02 0,03 MP9, viikko 1 maa 0,06 0,05 MP9, viikko 2 maa 0,05 0,03 Rungon resonanssitarkastelu Rungon resonanssitarkastelu tehdään perustuksen värähtelyn vaakakomponentin perusteella käyttäen taajuuskaistakohtaista resonanssikerrointa k 2 = 4. Rungon resonanssitarkastelun perusteella rakennusten kerrosten lukumäärälle ei kohdistu erityisvaatimuksia selvitysalueella. Lattian resonanssitarkastelu Lattian resonanssitarkastelu tehdään perustuksen värähtelyn pystykomponentin perusteella käyttäen taajuuskaistakohtaista resonanssikerrointa k 2 = 6. Lattian resonanssitarkastelun perusteella välipohjien ominaisuuksille ei kohdistu erityisvaatimuksia selvitysalueella. 6.4 Värähtelyn taajuussisältö Mitatut tärinän taajuusjakaumat on esitetty liitteessä 1 terssikaistoittain VTT:n suosituksen mukaisesti. 10

11 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 6.5 Arvio runkomelutasosta L prm Mitatuista tärinäsignaaleista voidaan arvioida tulevissa rakennuksissa havaittavaa A painotettua runkomelutasoa L prm VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti. Mitatuista tärinäsignaaleista arvioidut runkomelutasot L prm on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7. VTT:n menetelmällä mittatuista signaaleista arvioidut runkomelutasot L prm. L prm [db(a)] Mittauspiste Paikka Vaakasuuntainen rautatietä kohtisuora värähtien suuntainen väräh Vaakasuuntainen rauta Pystysuuntainen värähtelteltely MP1, viikko 1 maa MP1, viikko 2 maa MP2, viikko 1 maa MP2, viikko 2 maa MP3, viikko 1 maa MP3, viikko 2 maa MP4, viikko 1 maa MP4, viikko 2 maa MP5, viikko 1 maa MP5, viikko 2 maa MP6, viikko 1 maa MP6, viikko 2 maa MP7, viikko 1 maa MP7, viikko 2 maa MP8, viikko 1 maa MP8, viikko 2 maa MP9, viikko 1 maa MP9, viikko 2 maa Lainaus VTT:n tiedotteesta 2468, Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arvioiminen, I Esiselvitys. Julkaisussa esitetyt kriteerit, raja arvot ja arviointiohjeet perustuvat pääasiassa kirjallisuuskatsaukseen ja niiden soveltuvuus tulisi varmistaa mittauksin, jotta Suomen liikennettä, väylää, maaperää ja rakentamistapaa koskevat erityispiirteet tulevat otetuksi oikein huomioon. Koska värähtelyn syntymiseen ja leviämiseen vaikuttaa monia epävarmuustekijöitä, esitettyä arviointia voidaan pitää toistaiseksi vain suuntaa antavana. 11

12 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 7 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET 7.1 Tärinän aiheuttama vaurioitumisriski Koska mitattujen tärinäsignaalien taajuussisällön hallitsevat komponentit ovat useimmissa mittauspisteissä välillä Hz, arvioidaan rakennusten vaurioriskiä vertaamalla tärinän resultantin maksimiarvoja suositusarvoon 5 mm/s (vertaa luku 4.1). Mitattujen resultanttien arvot 0,1 1,1 mm/s ovat selvästi suositusarvoa 5 mm/s pienempiä. Mittaustulosten perusteella raideliikenteen tärinä ei aiheuta selvitysalueella rakenteiden vaurioriskiä. 7.2 Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Valmiisiin rakennuksiin arvioidut raideliikenteestä aiheutuvat tärinätasot alittavat uusille normaaleille asuinrakennuksille annetun suositusarvon mm/s koko selvitysalueella. 7.3 Runkomelu Runkomelun arviointitulokset ylittävät suositusarvon 35 db(a) mittauspisteissä 1, 2, 5, 6 ja 9 ainakin toisena mittausviikoista. Mittauspisteet 1, 2 ja 9 sijaitsevat lähellä suunniteltuja rakennuksia ja näistä mittauspisteistä ainoastaan mittauspisteessä 1 ylitys on suuri. Arviointimenetelmä sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä ja se kokemuksemme perusteella pääsääntöisesti yliarvioi tulosta. Runkomelu on pääasiassa kovien maaperien ongelma, mutta saamiemme tietojen mukaan selvitysalueella on useamman metrin savikerros moreenikerroksen päällä. Täten ei ole todennäköistä, että runkomelu aiheuttaisi ongelmia selvitysalueelle suunnitelluissa rakennuksissa. Haitallisen runkomelun välttämiseksi suunnittelualueen rakennuksiin ei kuitenkaan tule rakentaa osittain tai kokonaan maanalaisia asuintiloja ilman talokohtaisia selvityksiä ja suunnitelmia. Maanalaisissa tiloissa runkomeluriski on maanpäälisiä tiloja suurempi. 7.4 Suositeltavat kaavamerkinnät Suosittelemme lisäämään laadittavaan asemakaavaan merkinnät, joilla velvoitetaan ottamaan liikennetärinä suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon. Merkinnät voivat olla tyyliltään seuraavanlaisia: Rakennuksissa tulee ottaa huomioon liikennetärinän vaikutukset siten, että rakennuksessa havaittavan tärinän tunnusluku v w,95 ei ylitä suositusarvoa mm/s. Rakennuksissa tulee ottaa huomioon liikennetärinän vaikutukset siten, että rakennuksessa havaittavan runkomelun L prm taso ei ylitä A painotettua suositusarvoa 35 db. 7.5 Muita huomioita Mittaustulokset edustavat mittauskohteen tärinää vain niissä olosuhteissa, joissa mittaukset suoritettiin. Muun muassa liikenneväylän kunnon, kaluston tai ajonopeuksien poiketessa oleellisesti mittausajankohdasta on tärinäarvojen muuttuminen mahdollista. Mittausten aikana raideliikenne ei tiettävästi poikennut normaalista. 12

13 Raideliikenteen tärinä ja runkomeluselvitys Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna LUONNOS 8 LISÄTIETOJA Jani Kankare Toni Niiniviita Promethor Oy Promethor Oy puh puh sp. sp. 9 KIRJALLISUUTTA 1. Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, I Esiselvitys, VTT:n tiedotteita 2468, A. Talja ja A. Saarinen, Valtion Tekninen Tutkimuskeskus, Espoo Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT:n tiedotteita 2278, A. Talja, Otamedia Oy, Espoo Ohjeita liikennetärinän arviointiin, VTT:n tiedotteita 2569, A. Talja, Espoo Rautatieliikenteen vaikutus rakenteisiin, J. Törnqvist ja O. Nuutilainen, Luonnos, Otamedia Oy, Espoo Standardi NS8176.E, Vibration and Shock, Measurement Of Vibration In Buildings From Landbased Transport And Guidance To Evaluation Its Effect On Human Beings, Norjan standardisoimisvirasto, Norja Standardi ISO 2631, Mechanical Vibration and Shock Evaluation of Human Exposure To Wholebody Vibration, Osat 1 ja 2, International Organization of Standardization, Sveitsi

14 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 1 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,1 0,23 0,69 0, ,0 0,19 0,54 0, ,7 0,16 0,45 0, ,6 0, ,6 0,09 0,31 0, ,6 0,11 0,33 0, ,6 0, ,5 0,09 0,29 0, ,5 0,09 0,31 0, ,5 0,08 0,25 0, ,4 0,07 0,25 0, ,4 0,08 0,23 0, ,4 0,08 0,26 0, ,4 0,07 0,22 0, ,4 0,09 0,31 0,34 MP1 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :48 0, :48 0, : :18 0, :18 0, :18 0, :45 0, :58 0, :58 0, :39 0, :32 0, :32 0, :06 0, :29 0, :29 0, :58 0, :25 0, : :32 0, :36 0, : :34 0, :28 0, :30 0, :15 0, :29 0, :35 0, :29 0, : :29 0, :25 0, : :33 0, :49 0, : :36 0, :36 0, : :24 0, :46 0, : :01 0, :51 0, : :59 0,15 v w,95 = 0,09 v w,95 = 0,27 v w,95 = 0,41 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

15 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 2 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,6 0,15 0,36 0, ,5 0,09 0,31 0, ,4 0,08 0,26 0, ,4 0,07 0,22 0, ,3 0, ,3 0,14 0,25 0, ,3 0,07 0,28 0, ,3 0,06 0, ,3 0,07 0,25 0, ,3 0,06 0,24 0, ,3 0,06 0,22 0, ,3 0,06 0,17 0, ,3 0,05 0,17 0, ,3 0,06 0,18 0, ,3 0,08 0,27 MP1 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :58 0, :58 0, :58 0, :26 0, :00 0, :02 0, :12 0, :31 0, :00 0, :18 0, :02 0, :31 0, :18 0, :12 0, :12 0, :16 0, :24 0, :27 0, :50 0, :30 0, :30 0, :12 0, : :24 0, :26 0, : :38 0, :47 0, :21 0, :27 0, :50 0, :19 0, :21 0, :38 0, :38 0, :19 0, :02 0, :42 0, :29 0, :31 0, :07 0, : :00 0, :29 0, :32 v w,95 = 0,06 v w,95 = 0,14 v w,95 = Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

16 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 3 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,6 0,13 0,33 0, ,4 0,18 0,34 0, ,3 0,09 0,17 0, ,3 0,11 0,22 0, ,3 0,23 0, ,2 0,09 0,21 0, ,2 0,07 0,17 0, ,2 0,05 0,16 0, ,2 0,09 0,21 0, ,2 0,09 0, ,2 0,11 0, ,2 0,04 0, ,2 0,05 0, ,2 0,04 0,13 0, ,2 0,08 0,18 0,15 MP2 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :06 0, : :58 0, :58 0, : : :34 0, :07 0, : :15 0, :29 0, :23 0, :13 0, :44 0, :45 0, :34 0, :34 0, :06 0, :48 0, :39 0, :48 0, :29 0, :48 0, :14 0, :51 0, :13 0, :34 0, :07 0, :33 0, :07 0, :39 0, :15 0, :18 0, :14 0, :44 0, :29 0, :12 0, :24 0, :23 0, :40 0, :51 0, :12 0, :52 0, :18 0, :51 0,06 v w,95 = 0,05 v w,95 = 0,09 v w,95 = 0,13 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

17 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 4 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,6 0,12 0,39 0, ,5 0,36 0, ,5 0,15 0,34 0, ,4 0,13 0,35 0, ,4 0,15 0,32 0, ,2 0,12 0,18 0, ,2 0,04 0,21 0, ,2 0,04 0,12 0, ,2 0,08 0, ,2 0,04 0,17 0, ,2 0,07 0,16 0, ,2 0,07 0,11 0, ,2 0,08 0,17 0, ,2 0,03 0,17 0, ,2 0,06 0,15 0,13 MP2 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :18 0, :19 0, :18 0, :26 0, :26 0, :19 0, :47 0, :26 0, :26 0, :50 0, :50 0, :26 0, :19 0, : :50 0, :26 0, : :11 0, :27 0, :47 0, :27 0, :39 0, :12 0, :12 0, :35 0, :11 0, :47 0, :18 0, :50 0, :35 0, :39 0, :18 0, :10 0, :34 0, :41 0, :50 0, :41 0, :39 0, :50 0, :50 0, :39 0, :58 0, :11 0, :25 0, :02 0,05 v w,95 = 0,05 v w,95 = 0,13 v w,95 = 0,14 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

18 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 5 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 0,04 0,24 0, ,2 0,12 0,19 0, ,2 0,02 0,17 0, ,2 0,03 0, ,1 0,03 0,06 0, ,1 0,02 0,13 0, ,1 0,04 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,02 0,13 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,03 0,12 0, ,1 0,03 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0,07 MP3 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :39 0, :06 0, :39 0, :34 0, :39 0, :46 0, :06 0, :44 0, :58 0, :45 0, :46 0, :49 0, :14 0, :34 0, :06 0, :06 0, :29 0, :06 0, :15 0, :26 0, :58 0, :34 0, :58 0, :18 0, :58 0, :33 0, :33 0, :23 0, :18 0, :26 0, :15 0, :37 0, :35 0, :29 0, :53 0, :14 0, :29 0, :32 0, :00 0, :23 0, :49 0, :14 0, :13 0, :00 0, :33 0,03 v w,95 = 0,03 v w,95 = 0,06 v w,95 = 0,06 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

19 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 6 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,2 0,09 0,17 0, ,2 0,02 0,17 0, ,2 0,02 0,18 0, ,2 0,02 0,15 0, ,2 0,06 0,12 0, ,2 0,06 0,13 0, ,2 0,05 0,11 0, ,1 0,06 0, ,1 0,07 0,13 0, ,1 0,05 0,12 0, ,1 0,02 0,13 0, ,1 0,03 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0, ,1 0,02 0,12 0,07 MP3 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :18 0, :58 0, :19 0, :26 0, :41 0, :21 0, :19 0, :18 0, :26 0, :47 0, :47 0, :11 0, :26 0, :26 0, :18 0, :50 0, :54 0, :58 0, :27 0, :19 0, :50 0, :39 0, :26 0, :09 0, :35 0, :12 0, :26 0, :20 0, :50 0, :50 0, :12 0, :27 0, :27 0, :58 0, :24 0, :41 0, :37 0, :46 0, :33 0, :58 0, :33 0, :00 0, :11 0, :33 0, :12 0,03 v w,95 = 0,03 v w,95 = 0,07 v w,95 = 0,05 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

20 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 7 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,1 0,07 0,08 0, ,1 0,02 0,08 0, ,1 0,03 0,08 0, ,1 0,02 0,07 0, ,1 0,02 0,07 0, ,1 0,02 0,07 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,02 0,05 0, ,1 0,02 0,04 0, ,1 0,02 0,04 0, ,1 0,03 0,04 0, ,1 0,02 0,05 0, ,1 0,02 0,05 0, ,1 0,03 0,05 0,05 MP4 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :39 0, :16 0, :15 0, :23 0, :15 0, :39 0, :16 0, :04 0, :55 0, :14 0, :55 0, :06 0, :31 0, :39 0, :23 0, :00 0, :14 0, :16 0, :06 0, :00 0, :40 0, :40 0, :58 0, :58 0, :37 0, :06 0, :14 0, :04 0, :04 0, :44 0, :58 0, :40 0, :31 0, :45 0, :49 0, :04 0, :53 0, :31 0, :27 0, :49 0, :03 0, :37 0, :55 0, :23 0, :28 0,01 v w,95 = 0,02 v w,95 = 0,03 v w,95 = 0,03 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

21 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 8 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,1 0,04 0,13 0, ,1 0,02 0, ,1 0,02 0,05 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,03 0,06 0, ,1 0,01 0,04 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,02 0,04 0, ,0 0,01 0,04 0, ,0 0,01 0,03 0, ,0 0,02 0,04 0, ,0 0,01 0,03 0, ,0 0,02 0,04 0, ,0 0,01 0,03 0, ,0 0,01 0,03 0,03 MP4 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :12 0, :12 0, :12 0, :26 0, :26 0, :50 0, :12 0, :58 0, :12 0, :58 0, :12 0, :26 0, :37 0, :36 0, :27 0, :50 0, :50 0, :55 0, :55 0, :55 0, :58 0, :02 0, :27 0, :27 0, :45 0, :02 0, :37 0, :36 0, :37 0, :53 0, :27 0, :07 0, :36 0, : :53 0, :18 0, : :18 0, :07 0, : :33 0, :02 0, : :31 0, :21 0,01 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,04 v w,95 = 0,02 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

22 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 9 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,5 0,03 0, ,3 0,05 0,28 0, ,3 0,04 0,28 0, ,3 0,05 0,28 0, ,3 0,05 0,28 0, ,3 0,04 0, ,3 0,03 0,27 0, ,3 0,07 0,27 0, ,3 0,04 0,27 0, ,3 0,03 0, ,3 0,04 0,26 0, ,3 0,04 0,26 0, ,3 0,05 0,23 0, ,3 0,03 0,26 0, ,3 0,03 0,26 0,09 MP5 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :27 0, : :28 0, :49 0, : :53 0, :49 0, : :07 0, :53 0, : :49 0, :23 0, :05 0, :49 0, :46 0, :55 0, :49 0, :40 0, :06 0, :06 0, :39 0, :18 0, :27 0, :15 0, :14 0, :33 0, :45 0, :53 0, :03 0, :56 0, :37 0, :18 0, :27 0, :49 0, :37 0, :31 0, :33 0, :56 0, :22 0, :58 0, :59 0, :44 0, :15 0, :43 0,07 v w,95 = 0,04 v w,95 = v w,95 = 0,09 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

23 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 10 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 0,05 0, ,3 0,03 0,25 0, ,2 0,03 0,24 0, ,2 0,05 0,23 0, ,2 0,04 0,22 0, ,2 0,04 0,22 0, ,2 0,03 0,22 0, ,2 0,05 0,22 0, ,2 0,05 0,22 0, ,2 0,05 0, ,2 0,05 0, ,2 0, ,2 0,05 0,19 0, ,2 0,03 0,21 0, ,2 0,07 0,16 0,14 MP5 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :53 0, :32 0, :27 0, :27 0, :28 0, :53 0, :31 0, :12 0, :14 0, :22 0, :37 0, :25 0, :37 0, :33 0, :31 0, :45 0, :42 0, :45 0, :53 0, :58 0, :27 0, :41 0, :48 0, :12 0, :01 0, :14 0, :35 0, :31 0, :27 0, :24 0, :26 0, :50 0, :18 0, :27 0, :00 0, :45 0, :12 0, :56 0, :22 0, :56 0, :38 0, :31 0, :38 0, :25 0, :27 0,05 v w,95 = 0,03 v w,95 = 0,09 v w,95 = 0,07 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

24 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 11 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 0,07 0,32 0, ,3 0,11 0,27 0, ,3 0,06 0,18 0, ,3 0,04 0,16 0, ,3 0,24 0, ,3 0,03 0,14 0, ,3 0,03 0,08 0, ,3 0,08 0,24 0, ,3 0,04 0,09 0, ,2 0,06 0,24 0, ,2 0,04 0,11 0, ,2 0,04 0, ,2 0,03 0, ,2 0,03 0,11 0, ,2 0,05 0,23 0,14 MP6 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :31 0, : : :39 0, : :44 0, :43 0, : :58 0, :24 0, :27 0, :24 0, :28 0, :32 0, :24 0, :20 0, :08 0, :55 0, :27 0, :39 0, :05 0, :42 0, :32 0, :53 0, :03 0, :31 0, :03 0, :32 0, :39 0, :27 0, :11 0, :37 0, :17 0, :04 0, :20 0, :32 0, :32 0, :49 0, :30 0, :53 0, :03 0, :06 0, :31 0, :00 0, :53 0,08 v w,95 = 0,04 v w,95 = v w,95 = Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

25 Tärinä Liite 1 Hämeenlinnan kaupunki - Asemanseudun asemakaava, Hämeenlinna Sivu 12 (18) Suurimmat resultantit Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,4 0,18 0,29 0, ,3 0,16 0,27 0, ,3 0,14 0,26 0, ,3 0,04 0,14 0, ,3 0,05 0,26 0, ,3 0,05 0,23 0, ,3 0,06 0, ,2 0,03 0,11 0, ,2 0,15 0,22 0, ,2 0,03 0, ,2 0,06 0, ,2 0,04 0,13 0, ,2 0,05 0,21 0, ,2 0,07 0,17 0, ,2 0,03 0,12 0,23 MP6 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :50 0, :50 0, : :26 0, : : :19 0, : : :27 0, :05 0, :39 0, :18 0, :37 0, :32 0, :56 0, :24 0, :09 0, :49 0, :19 0, :31 0, :09 0, :13 0, :42 0, :18 0, :04 0, :32 0, :06 0, :47 0, :19 0, :50 0, :10 0, :33 0, :54 0, :39 0, :27 0, :39 0, :09 0, :30 0, :04 0, :06 0, :14 0, :28 0, :54 0, :28 0,06 v w,95 = 0,07 v w,95 = 0,11 v w,95 = Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3423 TÄR01 Sivu 1 (10) Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut Marja Pelo Kultasepänkatu 04201 Kerava Turku 12.3.2015 RAIDELKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tehtaanmäki, Kerava

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1213 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1 (16) + liitteet TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero:

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 121 Tärinä Raportti PR-TÄR1157 Sipoon kunta Helsinki 26.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(21) PL 7 / Iso Kylätie 18 04130 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3390 TÄR01 Sivu 1 (13) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku 19.7.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Puistokatu, Lohja L42 Saajos, 11. kaupunginosa Keskilohja korttelin

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN 114 Tärinä, Lohjan kaupunki Raportti PR-TÄR1108-2 Lohjan kaupunki Turku 25.11.2009 Heikki Rouvinen PL 71 Sivu 1(14) 08101 Lohja NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN Tärinän

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA 6-11-1-M501 K1/1 K2/1 K3/1 6-9901-0 3-9903-0 6 7 9 6 11 8 4 1 5 6 1 9 8 7 5 10 13 5 7 12 1 8 1 5 4 3 3 7 6 4 3 4:2 2 3 Sankaripuisto Ajurinkatu Hapelähteenkatu Mäkikatu Haapaniemenkatu Asemakatu Suokatu

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 119 Tärinä Raportti PR-TÄR1214 Janakkalan kunta Turku 23.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) + liitteet 14200 Turenki RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Sastamalan kaupunki Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2008 LIITE 2 Meluselvitys, Promethor 2008 LIITE 3

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR3701 R04 Sivu 1 (5) Virpi Toivio Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 6.11.2015 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Mittaukset tehty 21.10.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys

Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, tärinäselvitys Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, Seinäjoen kaupunki Jussi Kurikka-Oja 6.2.2017 2 (10) 6.2.2017 Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma, SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 3 2 TÄRINÄN VOIMAKKUUDEN ARVIOINTI

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulun kaupunki Asemakaavoitus 15.10.2009 PL 32 90015 Oulun kaupunki Oulun kaupunki Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulu Oulun kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TÄRINÄMITTAUKSET...

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella Airix Ympäristö Oy Työ n:o 11200 Mäkelininkatu 17A 27.11.2012 90100 OULU Airix Ympäristö Oy Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Rakennusakustiikka Raportti PR4056 R01 Sivu 1 (4) Karitma Oy Tarja Kirjavainen Sorvaajankatu 15 00880 Helsinki Helsinki 22.11.2016 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Mittaukset tehty 3.11.2015 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

KOIVUHOVIN ALUE, KAUNIAINEN RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

KOIVUHOVIN ALUE, KAUNIAINEN RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 115 Tärinä Raportti PR-TÄR1180 Kauniaisten kaupunki Turku 9.6.2011 Maankäyttöyksikkö Kauniaistentie 10 Sivu 1 (15) 02700 Kauniainen KOIVUHOVIN ALUE, KAUNIAINEN RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot