Kauniaisten kaupunki Helsinki Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie Kauniainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen"

Transkriptio

1 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset suoritettu Raportin vakuudeksi Kimmo Kokki Suunnittelija, DI H E L S I N K I Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) T U R K U Rautakatu 5 A TURKU puh (02) fax (02)

2 2/12 Sisällysluettelo 1 Yleistä Selvityksen johtopäätökset Mittaus- ja arviointimenetelmät Tärinän suositusarvot Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Runkomelun suositusarvo Selvitysalue ja mittauspisteet Mittaustulokset Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Tärinän tunnusluku v w, Maasta rakennukseen siirtyvän tärinän arviointi Yleinen voimistuminen Resonanssitarkastelu Arvio runkomelun enimmäistasosta Värähtelyn taajuussisältö Tulosten tarkastelua Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Tärinän aiheuttama runkomelu Kaupunkiradan lisäraiteiden vaikutus alueen tärinätasoon Muita huomioita Kirjallisuutta Lisätietoja Liite 1 Mittauspistekohtaiset tulossivut Liite 2 Mittauspistekohtaiset runkomelutulossivut Liite 3 Mittauspisteet ja mittaustulokset

3 3/12 1 YLEISTÄ Promethor Oy mittasi raideliikenteen aiheuttamaa tärinää Kauniaisissa Villa Bredan alueella. Tämä tärinäselvitys on tehty asemakaavan muutoksen tueksi. Alueelle on suunnitteilla useita asuinkerrostaloja. Mittauksia suoritettiin maasta viidessä (5) mittauspisteessä sekä olemassa olevan rivitalon lattialta yhdessä (1) mittauspisteessä. Mittauksilla selvitettiin tärinän voimakkuus kohteessa 1) rakennusten vaurioitumisriskin ja 2) asumisviihtyvyyden kannalta. Mittaustuloksista arvioitiin lisäksi laskennallisesti tärinän aiheuttama runkomelutaso. Tämän selvityksen on laatinut Kimmo Kokki Promethor Oy:stä. 2 SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET Mittaustulosten perusteella liikenteen tärinä ei aiheuta tontille suunnitelluille rakennuksille vaurioriskiä. Mittaus- ja arviointitulosten perusteella tärinän tunnusluku asuinviihtyvyyden kannalta ei rajoita asuinrakentamista selvitysalueelle. Runkomelun arviointitulokset ylittävät lähes kaikissa mittauspisteistä suositusarvon 35 db(a). Aikaisempien tutkimustemme ja kokemuksemme perusteella arviointimenetelmä pääsääntöisesti kuitenkin yliarvioi rakennukseen aiheutuvaa runkomelua. Epävarmuustekijöiden vuoksi tärinäsignaaleista määritettyjä runkomelutasoja voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina arvioina. Mikäli rakennuksia ei perusteta suoraan kallioon, tehtyjen mittausten sekä aikaisempien tutkimustemme ja kokemuksemme perusteella runkomelun suositusarvojen ylittymistä selvitysalueella voidaan pitää epätodennäköisenä. Runkomeluriskistä johtuen selvityskohteen alueelle ei tule rakentaa osittain tai kokonaan maan alla sijaitsevia asuinkerroksia. Runkomelun vaimennustarve/tarpeettomuus tulee varmistaa radan läheisyyteen rakennuksia suunniteltaessa talokohtaisesti. Mittaus- ja arviointitulosten perusteella voidaan mahdollisen kaupunkiradan lisäraiteiden toteutumisen aiheuttavan korkeintaan vain vähäisesti muutoksia alueen tärinätasoihin. Uusien ratarakenteiden suunnittelussa tulee huomioida, ettei radan vaihteista aiheudu ylimääräistä runkomelua suunnitelluille rakennuksille. Vaihteiden sijoittamista rataosuuksille, joiden välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinrakennuksia, tulee välttää. 3 MITTAUS- JA ARVIOINTIMENETELMÄT Tärinämittaukset suoritettiin VTT:n tiedotteen "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" mukaisesti. Mittaustulosten analysointi ja tulkinta ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta tehtiin VTT:n ohjeiden "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" ja "Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa" mukaan. Mittaustulosten tulkinta rakenteiden vaurioitumisriskin kannalta tehtiin VTT:n ohjeen "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin Vaurioalttiuden kartoittaminen ja

4 4/12 mittaaminen" mukaan. Kyseisiä ohjeita voidaan käyttää tie- ja raideliikennetärinän arvioinnissa. Rakenteiden vaurioriskiä arvioitiin värähtelyn taajuuspainottamattoman heilahdusnopeuden resultantin maksimiarvon v res avulla. Se määritettiin nopeussignaaleista, jotka saatiin integroimalla mitatut kiihtyvyyssignaalit. Ihmisen kokeman häiriön kuvaamiseksi tärinäsignaaleista laskettiin tunnusluku v w,95 VTT:n suositusten mukaan *. Mitatut tärinäsignaalit taajuuspainotettiin standardin ISO mukaisella kokokehontärinän painotusfunktiolla, minkä jälkeen niistä laskettiin liukuvan tehollisarvon maksimit v w,max. Näistä valittiin 15 suurinta, joiden perusteella laskettiin tunnusluku v w,95. Värähtelyn tunnusluvulla v w,95 tarkoitetaan arvoa, jota pienempänä painotettu värähtelynopeuden tehollisarvo pysyy 95 prosentin tilastollisella todennäköisyydellä. Mittaus suoritettiin miehittämättömänä eli mittauslaitteisto toimi itsenäisesti. Mittarin herätekynnyksen ylityttyä mittaussignaali tallentui laitteen muistiin, josta se analysointiin myöhemmin. Signaalien pääteltiin olevan raideliikenteen aiheuttamia mittauspisteiden tärinäsignaalien kestoajan, muodon ja amplitudin perusteella. Suomessa ei ole standardoitua menetelmää runkomelun arviointiin. Tässä raportissa raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua arvioidaan VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti. Arvio määritetään slow-aikavakiolla määritetyistä A-painotetuista maasta mitatuista nopeussignaaleista käyttämällä referenssinopeutena 1 nm/s ja muuttamalla saatu tulos runkomelutasoksi VTT:n tiedotteen mukaisia lisätekijöitä käyttäen. Maasta rakennukseen siirtyvää tärinää arvioidaan VTT:n tiedotteen 2425, Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, 2008, mukaisesti. 4 TÄRINÄN SUOSITUSARVOT 4.1 Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia rajaarvoja. VTT:n tiedotteen "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002" mukaan rakennusten vaurioriskiä voidaan arvioida värähtelyn heilahdusnopeuden resultantin suurimman arvon v res ja hallitsevan taajuuden avulla. Tiedotteessa on annettu taulukon 1 mukaiset suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi. * VTT:n suosituksesta poiketen tunnuslukujen laskennassa 15 suurinta signaalia valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen. VTT:n suosituksessa suurimmat signaalit valitaan pystysuuntaisten signaalien mukaan kaikille akselisuunnille. Kun käytetyt signaalit valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen, laskettu tunnusluku on aina yhtä suuri tai suurempi kuin pystyakselin mukaan valituista signaaleista laskettu. Pystysuunnan mukaan määritetyistä signaaleista lasketut vaakasuuntaiset tunnusluvut saattavat olla todellista pienempiä, erityisesti kun vaakasuuntainen tärinä on merkittävää.

5 5/12 Taulukko 1. VTT:n tiedotteessa "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002 annetut suositusarvot tärinän aiheuttamalle rakennusten vaurioriskille. Tärinäalttiusluokka I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs- ja betoniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat rakenteet. II. Perinteisesti rakennetut betoni-, tiili- tai puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseiniä tai tiiliverhoilu. III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistoriallisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset. Hallitseva taajuus [Hz] Resultantin maksimi v res [mm/s] < > < > 30 6 < > Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Ympäristönsuojelulaissa (nro 86/2000) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa B3, 2004) velvoitetaan ottamaan liikennetärinän vaikutukset huomioon muun muassa kaavoituksessa. Suomessa ei kuitenkaan ole virallisia raja-arvoja liikenteen aiheuttamalle kokokehon tärinälle, joka kohdistuu ihmisiin rakennuksissa. VTT on antanut suosituksen normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta tunnuslukuun v w,95 perustuen tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta". Tämä ohjeellinen värähtelyluokitus on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. VTT:n tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" annettu suositus normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta. Värähtelyluokka A B C D Olosuhteet Hyvät asuinolosuhteet Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä. Suhteellisen hyvät olosuhteet Ihmiset voivat havaita värähtelyn, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien asuinrakennusten ja väylien suunnittelussa Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöstä. Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöistä. Värähtelyn tunnusluku v w,95 [mm/s] 0,15 0,30 0,60

6 6/ Runkomelun suositusarvo Suomessa ei ole virallisia raja-arvoja runkomelun enimmäistasolle. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009 on esitetty suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi. Suositusarvot on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009 esitetty suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi. Rakennustyyppi Runkomelutaso L prm [db] Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit Asuinhuoneistot 30/35 * Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat potilashuoneet, majoitustilat päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut huoneet Kokoontumis- ja opetustilat luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman äänentoistolaitteiden käyttöä muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot 30/35 * 35 Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45 * * Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on VTT:n ohjeen mukaan suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa. 5 SELVITYSALUE JA MITTAUSPISTEET Tärinää mitattiin viidessä mittauspisteessä (mp1 mp5) maasta ja yhdessä referenssimittauspisteessä (ref) olemassa olevan rivitalon lattialta. Rivitalo tullaan purkamaan. Mittauspisteiden ja suunniteltavien rakennusten sijainnit on esitetty kuvassa 1. Mahdollisten lisäraiteiden vaikutusten arvioimiseksi mittauspisteet 2 ja 4 sijoitettiin suunniteltavia rakennuksia selvästi lähemmäs rataa kuvaamaan tilannetta, jossa mahdolliset lisäraiteet sijoittuisivat suunnittelualueen puolelle. Lähimpien mittauspisteiden etäisyys radasta on noin 30 metriä. Tärinää mitattiin kaikissa mittauspisteessä 3-aksiaalisesti. Maamittauspisteessä maahan upotettiin 500 mm pituinen ja 20 mm paksuinen terästanko, jonka päähän asennettiin kiihtyvyysanturit. Lattialla kiihtyvyysanturit kiinnitettiin raskaaseen asennuselementtiin.

7 7/12 Kuva 1. Mittauspisteiden ja suunniteltavien rakennusten sijainnit. 6 MITTAUSTULOKSET 6.1 Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Rakennusten vaurioitumisriskiä arvioitiin painottamattoman värähtelynopeuden resultantin suurimman arvon avulla. Taulukossa 4 on esitetty suurimmat mitatut arvot. Liitteessä 1 on esitetty 15 suurinta mitattua arvoa kaikissa mittauspisteissä. Taulukko 4. Suurimmat heilahdusnopeuden resultantit v res (suositusarvo 4,0 mm/s). Mittauspiste Resultantti [mm/s] Pvm Klo mp1 0, mp2 0, mp3 0, mp4 0, mp5 0, ref < 0, Tärinän tunnusluku v w,95 Mittauslaitteiden tallentamista signaaleista laskettiin taajuuspainotettujen heilahdusnopeuksien liukuvien tehollisarvojen maksimit v w,max VTT:n suosituksen mukaisesti. Näistä valittiin jokaisessa mittaussuunnassa 15 suurinta. Näin saatujen v w,max -arvojen keskiarvon ja

8 8/12 keskihajonnan perusteella lasketut tärinän tunnusluvut v w,95 on esitetty taulukossa 5. Laskuissa käytetyt v w,max -arvot on esitetty liitteessä 1. Taulukko 5. Tärinän tunnusluku v w,95 (suositusarvo 0,30 mm/s). Mittauspiste v w,95 [mm/s] z y x mp1 0,04 0,08 mp2 0,02 0,09 0,06 mp3 0,01 0,04 0,03 mp4 0,01 0,16 mp5 0,01 0,07 0,07 ref 0,01 0,01 0, Maasta rakennukseen siirtyvän tärinän arviointi Maasta rakennukseen siirtyvää tärinää arvioidaan VTT:n tiedotteen 2425 Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, 2008 mukaisesti. Arviointimenetelmässä arvioidaan ensiksi maasta perustukseen siirtyvän värähtelyn vaimenemista käyttämällä taajuuskaistakohtaista kerrointa. Tämän jälkeen perustuksesta runkoon ja lattiaan siirtyvän värähtelyn vahvistumista arvioidaan käyttämällä yleisen voimistumisen ja resonanssitarkastelun kertoimia Yleinen voimistuminen Yleinen voimistuminen kuvaa nimensä mukaisesti värähtelyn tasaista voimistumista siirtyessään rakennuksen perustuksesta runkoon ja lattiaan. Yleinen voimistuminen määritetään perustuksen värähtelyn vaaka- (runko) ja pystykomponentin (lattia) perusteella käyttämällä voimistumiskerrointa k 1 = 1,5. Arviointitulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. VTT:n menetelmillä tärinäsignaaleista arvioidun perustuksen värähtelyn perusteella arvioitu värähtelyn yleinen voimistuminen rakennuksen rungossa ja lattiassa (suositusarvo 0,30 mm/s). Mittauspiste Rungon värähtelyn yleinen voimistuminen v w1,runko [mm/s] Lattian värähtelyn yleinen voimistuminen v w1,lattia [mm/s] mp1 0,15 mp2 0,02 mp3 0,02 0,01 mp4 0,08 0,01 mp5 0,01 ref - -

9 9/ Resonanssitarkastelu Resonanssitarkastelu kuvaa rakennuksen rungon tai lattian ominaistaajuuden syttymistä, jolloin värähtely voimistuu resonanssitaajuudella moninkertaiseksi. Rungon tai lattian resonanssia voi esiintyä silloin, kun maaperän tärinän hallitseva taajuuskomponentti osuu lattian tai rungon ominaistaajuudelle. Mahdollinen resonanssi voidaan välttää värähtelysuunnittelulla mitoittamalla välipohjien ja rungon rakenteet huomioimalla maaperän tärinä. Resonanssitarkastelussa käytetään resonanssikerrointa perustuksen jokaiseen taajuuskaistan värähtelykomponenttiin. Tämän jälkeen tarkastellaan merkittävimpiä resonanssitaajuuksia ja arvioidaan niiden vaikutus rakennesuunnitteluun. Mikäli resonanssikertoimen jälkeen jokin terssikaistoista ylittää suositusarvon 0,30 mm/s, tulee se huomioida kyseisen rakenteen rakennesuunnittelussa. Rungon resonanssitarkastelu tehdään perustuksen värähtelyn vaakakomponentin perusteella käyttäen resonanssikerrointa k 2 = 4. Lattian resonanssitarkastelu tehdään perustuksen värähtelyn pystykomponentin perusteella käyttäen resonanssikerrointa k 2 = 6. Taulukoissa 7 ja 8 on esitetty resonanssitarkastelun merkittävimmät taajuuskaistat ja niiden antamat tulokset. Taulukko 7. VTT:n menetelmällä tärinäsignaaleista arvioidun perustuksen värähtelyn perusteella tehty rungon resonanssitarkastelu (suositusarvo 0,30 mm/s). Mittauspiste Rungon resonanssitarkastelu v w2,runko [mm/s] Resonanssitaajuudet [Hz] (terssikaistat, joilla v w2,runko ylittää 0,30 mm/s) mp1 0,20 - mp2 0,12 - mp3 0,03 - mp4 0,12 - mp5 - ref - - Taulukko 8. VTT:n menetelmällä tärinäsignaaleista arvioidun perustuksen värähtelyn perusteella tehty lattian resonanssitarkastelu (suositusarvo 0,30 mm/s). Mittauspiste Lattian resonanssitarkastelu v w2,lattia [mm/s] Resonanssitaajuudet [Hz] (terssikaistat, joilla v w2,lattia ylittää 0,30 mm/s) mp1 - mp2 0,04 - mp3 0,02 - mp4 0,02 - mp5 0,01 - ref - -

10 10/ Arvio runkomelun enimmäistasosta Taulukossa 9 on esitetty runkomelun arviointitulokset mittauspisteittäin. Pystysuuntainen tärinä (z-suunta) säteilee runkoääntä vaakasuorista pinnoista eli mm. lattioista ja vaakasuuntainen tärinä (y- ja x-suunnat) pystysuorista pinnoista eli seinistä. Liitteessä 2 on esitetty laskennassa käytetyt runkomeluarvot ja korjaustekijät. Taulukko 9. VTT:n menetelmällä tärinäsignaaleista arvioidut runkomelutasot L prm, arvio. Mittauspiste L prm, arvio [db] z y x mp mp mp mp mp ref Lainaus VTT:n tiedotteesta 2468, Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arvioiminen, I Esiselvitys. Julkaisussa esitetyt kriteerit, raja-arvot ja arviointiohjeet perustuvat pääasiassa kirjallisuuskatsaukseen ja niiden soveltuvuus tulisi varmistaa mittauksin, jotta Suomen liikennettä, väylää, maaperää ja rakentamistapaa koskevat erityispiirteet tulevat otetuksi oikein huomioon. Koska värähtelyn syntymiseen ja leviämiseen vaikuttaa monia epävarmuustekijöitä, esitettyä arviointia voidaan pitää toistaiseksi vain suuntaa-antavana. 6.5 Värähtelyn taajuussisältö Värähtelyn taajuussisältö on osittain alle 10 Hz. Tärinän taajuuspainotetut taajuusjakaumat on esitetty liitteessä 1 terssikaistoittain VTT:n suosituksen mukaisesti. 7 TULOSTEN TARKASTELUA 7.1 Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Mitattujen tärinäsignaalien taajuussisältö on osittain alle 10 Hz. Näin ollen tässä raportissa vaurioriskiä arvioidaan vertaamalla tärinän resultantin maksimiarvoja pienimpään suositusarvoon 4 mm/s (vertaa luku 4.1). Mitatut suurimmat tärinän heilahdusnopeuden resultantin arvot 0,1 0,5 mm/s ovat selvästi suositusarvoa 4 mm/s pienempiä. Näin ollen voidaan arvioida, että raideliikenteen aiheuttama tärinä ei aiheuta rakenteiden vaurioitumisriskiä suunnitelluille rakennuksille. 7.2 Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Kaikissa mittauspisteissä mitatut tärinän tunnusluvun v w,95 arvot 0,01...0,16 mm/s täyttävät suositusarvon 0,30 mm/s (Luokka C - Suositus uusien asuinrakennusten ja väylien suunnittelussa).

11 11/12 Värähtelyn yleinen voimistuminen rakennuksessa VTT:n lattian ja rungon värähtelyn yleiseen voimistumiseen perustuvaa arviointimenetelmää käyttäen kaikki arvioidut tärinän tunnusluvun v w1,lattia ja v w1,runko arvot 0,02...0,15 mm/s täyttävät (ovat pienempiä) suositusarvon 0,30 mm/s (luokka C Suositus uusien asuinrakennusten suunnittelussa). Rakennuksen resonanssitarkastelu VTT:n lattian ja rungon värähtelyn resonanssitarkasteluun perustuvaa arviointimenetelmää käyttäen kaikki arvioidut resonanssitarkastelun tunnusluvun v w2,runko arvot 0,01...0,20 mm/s täyttävät (ovat pienempiä) suositusarvon 0,30 mm/s (luokka C Suositus uusien asuinrakennusten suunnittelussa). Rakennuksen resonanssitarkastelu ei näin ollen aseta rungon suunnitteluun erityisvaatimuksia. 7.3 Tärinän aiheuttama runkomelu Mittauspisteissä 1 ja ref mitatuista tärinäsignaaleista arvioitu runkomelutaso L prm,arvio suunnitelluissa rakennuksissa täyttää (alittaa) suositusarvon 35 db. Muissa mittauspisteissä mitatuista tärinäsignaaleista arvioitu runkomelutaso L prm,arvio suunnitelluissa rakennuksissa ei täytä (ylittää) suositusarvoa 35 db. Runkomelun arviointitulosten ylittymisen vaikutus alueen suunnitteluun on käsitelty luvussa 2, Selvityksen johtopäätökset. 7.4 Kaupunkiradan lisäraiteiden vaikutus alueen tärinätasoon Uuden nykyaikaisin menetelmin perustetun raiteen liikenteen aiheuttaman tärinän voidaan arvioida olevan vanhoja raiteita vähäisempää mikäli junanopeudet ja akselipainot eivät nouse. Tärinätasoja mahdollisesti nostavaksi tekijäksi jää etäisyyden suhteellinen pieneneminen raiteiden ja suunniteltavien asuinrakennusten välillä. Mahdollisten lisäraiteiden vaikutusten arvioimiseksi mittauspisteet 2 ja 4 sijoitettiin suunniteltavia rakennuksia selvästi lähemmäs rataa kuvaamaan tilannetta jossa mahdolliset lisäraiteet sijoittuisivat suunnittelualueen puolelle. Asuinrakentamisen kannalta mittauspisteiden 2 ja 4 tulokset eivät poikkea merkittävästi suunniteltujen rakennuksien kohdalta saatuihin tuloksiin. Edellä esitetyn perusteella tärinän osalta voidaan arvioida mahdollisten lisäraiteiden toteutumisen aiheuttavan korkeintaan vain vähäisesti muutoksia alueen tärinätasoihin. Mittaustulosten perusteella lisäraiteiden toteutuessa tärinätasot tulevat pystymään suunniteltavissa rakennuksissa suositusarvojen alapuolella. 7.5 Muita huomioita Mittaustulokset edustavat mittauskohteen tärinää vain niissä olosuhteissa, joissa mittaukset suoritettiin. Raiteiden kunnon, junakaluston tai ajonopeuksien poiketessa oleellisesti mittausajankohdasta on tärinäarvojen muuttuminen mahdollista.

12 12/12 Mittausten aikana maa ei ollut roudassa. 8 KIRJALLISUUTTA Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, I Esiselvitys, VTT:n tiedotteita 2468, A. Talja ja A. Saarinen, Valtion Tekninen Tutkimuskeskus, Espoo 2009 Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi, VTT:n tiedotteita 2425, A. Talja, A. Vepsä, J. Kurkela ja M. Halonen, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo 2008 Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT Working Papers 50, J. Törnqvist ja A. Talja, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo 2006 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT:n tiedotteita 2278, A. Talja, Otamedia Oy, Espoo 2005 Ohjeita liikennetärinän arviointiin, VTT:n tiedotteita 2569, A. Talja, Espoo 2011 Rautatieliikenteen vaikutus rakenteisiin, J. Törnqvist ja O. Nuutilainen, Luonnos, Otamedia Oy, Espoo 2002 Standardi NS 8176.E, Vibration and Shock, Measurement Of Vibration In Buildings From Landbased Transport And Guidance To Evaluation Its Effect On Human Beings, Norjan standardisoimisvirasto, Norja 1999 Standardi ISO 2631, Mechanical Vibration And Shock Evaluation Of Human Exposure To Whole-body Vibration, Osat 1 ja 2, International Organization of Standardization, Sveitsi LISÄTIETOJA Kimmo Kokki Promethor Oy sp. puh

13 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 1 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus maasta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,4 0,04 0,20 0, ,3 0,07 0,25 0, ,2 0,22 0, ,2 0,02 0,16 0, ,2 0,04 0,13 0, ,2 0,04 0,18 0, ,2 0,04 0,13 0, ,2 0,03 0,19 0, ,2 0,02 0,09 0, ,2 0,03 0,16 0, ,2 0,03 0,11 0, ,2 0,04 0,15 0, ,2 0,03 0,14 0, ,2 0,02 0,09 0, ,2 0,19 0,11 mp1 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :41 0, :27 0, :27 0, :57 0, :09 0, :09 0, :57 0, :27 0, :48 0, :57 0, :09 0, :28 0, :27 0, :58 0, :39 0, :18 0, :09 0, :44 0, :27 0, :27 0, :30 0, :40 0, :09 0, :58 0, :01 0, :48 0, :57 0, :09 0, :58 0, :09 0, :57 0, :28 0, :09 0, :09 0, :40 0, :09 0, :28 0, :39 0, :27 0, :30 0, :43 0, :58 0, :58 0, :09 0, :09 0,07 v w,95 = 0,04 v w,95 = 0,08 v w,95 = Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 0,20 z-suunnassa 0,20 x-suunnassa 0,15 0,15 0,20 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,15 y-suunta: rataa vastaan kohtisuora x-suunta: radan suuntainen

14 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 2 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus maasta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,2 0,22 0, ,2 0,04 0,22 0, ,2 0,03 0,21 0, ,2 0,20 0, ,2 0, ,2 0,03 0,20 0, ,2 0,03 0,17 0, ,2 0,04 0,17 0, ,2 0,04 0,17 0, ,2 0,03 0,16 0, ,2 0,04 0,14 0, ,2 0,03 0,15 0, ,2 0,03 0,16 0, ,2 0,03 0, ,2 0,03 0,16 0,03 mp2 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :27 0, :19 0, :48 0, :43 0, :48 0, :24 0, :09 0, :48 0, : :48 0, :27 0, : :58 0, :43 0, : :48 0, :24 0, : :58 0, :48 0, : :28 0, :09 0, : :48 0, :48 0, :39 0, :48 0, :55 0, :57 0, :57 0, :48 0, :58 0, :49 0, :17 0, :49 0, :48 0, :09 0, :49 0, :55 0, :57 0, :48 0, :48 0, :28 0, :10 0,04 v w,95 = 0,02 v w,95 = 0,09 v w,95 = 0,06 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 0,20 z-suunnassa 0,20 x-suunnassa 0,15 0,15 0,20 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,15 y-suunta: rataa vastaan kohtisuora x-suunta: radan suuntainen

15 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 3 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus maasta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,1 0, ,1 0,02 0,07 0, ,1 0,01 0, ,1 0,02 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,02 0,06 0, ,1 0,01 0, ,1 0,02 0, ,1 0,03 0, ,1 0, ,1 0, ,1 0,01 0, ,1 0,02 0, ,1 0,02 0, ,0 0,01 0,04 mp3 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :27 0, :27 0, :27 0, :39 0, :34 0, :28 0, :28 0, :16 0, :34 0, :34 0, :28 0, :09 0, :17 0, :10 0, :39 0, : :16 0, :39 0, : :39 0, :27 0, : :39 0, :16 0, : :27 0, :16 0, : :48 0, :43 0, : :09 0, :10 0, : :17 0, :40 0, : :11 0, :09 0, : :40 0, :58 0, : :09 0, :58 0,01 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,04 v w,95 = 0,03 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa 0,08 0,06 0,04 0,02 0,08 0,06 0,04 0,02 0,08 0,06 0,04 y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen 0,02

16 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 4 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus maasta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,5 0,03 0,40 0, ,5 0,03 0,46 0, ,4 0,03 0,44 0, ,4 0,04 0,41 0, ,4 0,02 0,41 0, ,4 0,02 0,37 0, ,3 0,02 0,33 0, ,3 0,02 0,30 0, ,3 0,02 0,28 0, ,3 0,02 0, ,3 0,03 0,22 0, ,3 0,03 0,27 0, ,3 0,02 0,24 0, ,2 0,02 0,21 0, ,2 0,01 0,21 0,12 mp4 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :27 0, :27 0, :27 0, :28 0, :28 0, :28 0, :16 0, :42 0, :56 0, :42 0, :28 0, :40 0, :56 0, :56 0, :56 0, :56 0, :26 0, : :53 0, : : :28 0, :39 0, : :47 0, :53 0, : :40 0, :23 0, : :23 0, :17 0, : :27 0, :40 0, :48 0, :18 0, :15 0, :15 0, :09 0, :56 0, :53 0, :29 0, :16 0, :09 0,04 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,16 v w,95 = Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 0,20 z-suunnassa 0,20 x-suunnassa 0,15 0,15 0,20 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,15 y-suunta: rataa vastaan kohtisuora x-suunta: radan suuntainen

17 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 5 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus maasta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 0,04 0,18 0, ,3 0,03 0,25 0, ,2 0,03 0,22 0, ,2 0,03 0,21 0, ,2 0,04 0,20 0, ,2 0,04 0,21 0, ,2 0,02 0,19 0, ,2 0,02 0,19 0, ,2 0,06 0,19 0, ,2 0,04 0,17 0, ,2 0,03 0, ,2 0,02 0,15 0, ,1 0,04 0,11 0, ,1 0,02 0,14 0, ,1 0,03 0,13 mp5 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :56 0, :27 0, :56 0, :05 0, :56 0, :27 0, :06 0, :21 0, :36 0, :27 0, :06 0, : :23 0, :22 0, : :09 0, :43 0, : :41 0, :09 0, : :22 0, :05 0, :36 0, :32 0, :01 0, :21 0, :18 0, :18 0, :43 0, :36 0, : :23 0, :52 0, : :13 0, :21 0, : :22 0, :04 0, : :52 0, :13 0, :52 0, :13 0,04 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,07 v w,95 = 0,07 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 0,20 z-suunnassa 0,20 x-suunnassa 0,15 0,15 0,20 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,15 y-suunta: rataa vastaan kohtisuora x-suunta: radan suuntainen

18 Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Värähtelyn suuruus [mm/s] Tärinä Liite 1 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 6 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: Suurimmat resultantit 3-aksiaalinen mittaus lattialta (Suositusarvo (max) 4,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Pvm Klo Resultantti Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0, ,0 0,02 0,02 0,02 ref Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :27 0, :49 0, :28 0, :15 0, :58 0, :17 0, :33 0, :48 0, :27 0, :09 0, :48 0, :49 0, :00 0, :48 0, :17 0, :28 0, :48 0, : :09 0, :28 0, : :39 0, :09 0, : :27 0, :55 0, : :28 0, :48 0, : :55 0, :54 0, : :27 0, :28 0, : :58 0, :17 0, : :57 0, :48 0, : :27 0, :39 0, :35 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,01 v w,95 = 0,01 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,02 y-suunnassa z-suunta: y-suunta: x-suunta: pystyakseli rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen 0,01

19 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 1 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Arvioidut runkomelutasot mp1 Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :27 24 L prm,arvio = 25 L prm,arvio = 33 L prm,arvio = 29 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db x Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db x Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 6 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

20 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 2 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Arvioidut runkomelutasot mp2 Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :16 32 L prm,arvio = 34 L prm,arvio = 39 L prm,arvio = 35 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db x Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db x Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 6 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

21 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 3 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Arvioidut runkomelutasot mp3 Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :58 28 L prm,arvio = 25 L prm,arvio = 36 L prm,arvio = 32 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db x Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db x Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 6 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

22 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 4 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Arvioidut runkomelutasot mp4 Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :40 32 L prm,arvio = 37 L prm,arvio = 43 L prm,arvio = 39 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db x Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db x Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 6 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

23 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 5 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Arvioidut runkomelutasot mp5 Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :13 29 L prm,arvio = 23 L prm,arvio = 36 L prm,arvio = 36 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db x Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db x Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 6 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

24 Tärinä Liite 2 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 6 (6) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus lattialta Arvioidut runkomelutasot ref Suurimmista tärinätapahtumista VTT:n ohjeen mukaiset runkomelun arviointitulokset: Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax Pvm Klo L ASmax z [db] y [db] x [db] : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :27 14 L prm,arvio = 34 L prm,arvio = 22 L prm,arvio = 18 Laskennassa käytetyt VTT:n ohjeen mukaiset lisätekijät: Rakennuksen tyyppi käytetty Perustus kalliolle 0 db Puutalo 1-2 krs -5 db Betonitalo 1-2 krs -7 db Kerrostalo -10 db Tarkasteltava asuinkerros kerros: Kerrokset db/kerros 1 Ylemmät kerrokset -1 db/kerros - Rakenneosien resonanssi Lattia, seinät, katto 6 db Muunto äänenpainetasoksi vakio -28 db x Varmuusvara* 3 db x * Sovellettu VTT:n ohjeesta. Varmuusvarana käytetään + 6 db mitattaessa värähtelyä maasta Varmuusvarana käytetään + 3 db mitattaessa värähtelyä kantavasta rakenteesta Varmuusvarana käytetään + 0 db mitattaessa värähtelyä valmiin rakennuksen lattialta

25 Tärinä Liite 3 Kauniaisten kaupunki - Villa Breda, Kauniainen Sivu 1 (1) Mittaustulokset Mittaustuloksena on ilmoitettu värähtelynopeuden resultantin suurin arvo (vaurioitumisriski) sekä tunnusluku v w,95, jota suositellaan käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. VTT:n suosituksen mukaan uusilla asuinalueilla normaaleille asuinrakennuksille on pyrittävä siihen, ettei tunnusluku ylitä arvoa 0,30 mm/s. Suluissa on esitetty VTT:n lattian ja rungon värähtelyn yleiseen voimistumiseen ja resonanssitarkasteluun perustuvan arviointimenetelmän tulokset (yleinen voimistuminen - resonanssitarkastelu). Resonanssitarkastelun tulokset ovat rakenneriippuvaisia, jotka voidaan välttää asianmukaisella rakennesuunnittelulla.

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki 6.9.2010 Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue,

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1213 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1 (16) + liitteet TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero:

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN 114 Tärinä, Lohjan kaupunki Raportti PR-TÄR1108-2 Lohjan kaupunki Turku 25.11.2009 Heikki Rouvinen PL 71 Sivu 1(14) 08101 Lohja NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN Tärinän

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3423 TÄR01 Sivu 1 (10) Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut Marja Pelo Kultasepänkatu 04201 Kerava Turku 12.3.2015 RAIDELKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tehtaanmäki, Kerava

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3390 TÄR01 Sivu 1 (13) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku 19.7.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Puistokatu, Lohja L42 Saajos, 11. kaupunginosa Keskilohja korttelin

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 121 Tärinä Raportti PR-TÄR1157 Sipoon kunta Helsinki 26.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(21) PL 7 / Iso Kylätie 18 04130 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 119 Tärinä Raportti PR-TÄR1214 Janakkalan kunta Turku 23.2.2012 Leena Turkka Juttilantie 1 Sivu 1 (19) + liitteet 14200 Turenki RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Turengin asemanseudun asemakaavamuutos Raportin

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Sastamalan kaupunki Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2008 LIITE 2 Meluselvitys, Promethor 2008 LIITE 3

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen

Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen 1 Työnumero 7326 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Asemakaava 8309 (Pispala, vaihe 2a) Asemakaava 8048 (Santalahti) 2 Sisältö 1 TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella Airix Ympäristö Oy Työ n:o 11200 Mäkelininkatu 17A 27.11.2012 90100 OULU Airix Ympäristö Oy Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset 1. Tausta 2. Mittausmenetelmät 3. Mittauslaitteet 4. Määräysarvot 5. Mittaustulokset ja havainnot 6.Tulosten tarkastelu 7. Lisätietoja

Lisätiedot

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä

KELLUVAN LATTIAN VÄRÄHTELY RUNKOMELUALUEELLA. Tiivistelmä Pekka Taina, Tommi Saviluoto Helimäki Akustikot Oy Temppelikatu 6 B 00 HELSINKI etunimi.sukunimi@helimaki.fi Tiivistelmä Maaliikenteen runkomelualueella liikennöinti aiheuttaa maaperän värähtelyä, joka

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys

SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE. Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 1 (29) SIUNTION KUNTA SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, BOLLSTADINTIEN ALUE Junaliikenteen tärinäselvitys 300427 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO SIUNTION KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Junaliikenteen tärinäselvitys

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA 6-11-1-M501 K1/1 K2/1 K3/1 6-9901-0 3-9903-0 6 7 9 6 11 8 4 1 5 6 1 9 8 7 5 10 13 5 7 12 1 8 1 5 4 3 3 7 6 4 3 4:2 2 3 Sankaripuisto Ajurinkatu Hapelähteenkatu Mäkikatu Haapaniemenkatu Asemakatu Suokatu

Lisätiedot

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET 14 Rakennusakustiikka Raportti PR-R18-1B Warmia Oy Sivu 1/4 Warmia Oy Turku 29.6.2012 Peter Jansén Lämmittäjänkatu 3 207 Kaarina ERISTELEVYN ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET WARMIA OY Mittaukset tehty 26.6.2012

Lisätiedot

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto

OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA. Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä. 1. Johdanto VSu 10129 OPTIMIA OY HONGISTON KAAVAMUUTOSALUE, HÄMEENLINNA Selvitys rautatien aiheuttamasta tärinästä 1. Johdanto Hämeenlinnassa Hongiston alueella suunnitellaan asemakaavan muutosta. Alue on valtatie

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281

Ylöjärven kaupunki. Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys /YMP30281 Ylöjärven kaupunki Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 18.1.2013 /YMP30281 Ylöjärven Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksen melu- ja tärinäselvityksen päivitys 7 Loppuvuodesta

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR3701 R04 Sivu 1 (5) Virpi Toivio Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 6.11.2015 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Mittaukset tehty 21.10.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TIELIIKENNEMELUSELVITYS

TIELIIKENNEMELUSELVITYS Ympäristömelu RaporttiPR3032Y01 Sivu1(16) Hämeenlinnankaupunki LeenaRoppola Raatihuoneenkatu9 13100Hämeenlinna Turku TELKENNEMELUSELVTYS Hämeenlinnankorkeakoulukeskus,asemakaavajaasemakaavanmuutos Raportinvakuudeksi

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä

PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI Yleistä Mikkolantie 1 B 00640 Helsinki P. 09-454 2610 info@r-konsultit.fi www.rajaytyskonsultit.fi PORVOON KAUPUNKI TOLKKINEN II PORVOO TÄRINÄMITTAUSRAPORTTI 1.9. - 16.12. 2014 1. Yleistä Räjäytyskonsultit Oy

Lisätiedot