Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi"

Transkriptio

1 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemen kaupunki Helsinki Tekniset palvelut/ maankäyttö Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Sivu 1 (16) Hallituskatu Rovaniemi TÄRINÄSELVITYS Vaaralan asemakaava-alue, Rovaniemi Mittaukset suoritettu Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A HELSINKI puh (09) fax (09) TURKU Hämeenkatu 32 E TURKU puh (02) fax (02)

2 2/16 Sisällysluettelo 1 Yleistä Mittaus- ja arviointimenetelmät Tärinän suositusarvot Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Runkomelun suositusarvo ja kaavamääräys Mittauspisteet Mittaustulokset Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Tärinän tunnusluku v w, Värähtelyn taajuussisältö Arvio runkomelun enimmäistasosta Tulosten tarkastelua Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Tärinän aiheuttama runkomelu Muita huomioita Johtopäätökset Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Tärinän aiheuttama runkomelu Alueiden kaavoituskelpoisuus Yhteenveto Kirjallisuutta Lisätietoja Liite 1. Mittauspistekohtaiset tulossivut Liite 2. Mittauspisteet ja mittaustulokset Liite 3. Junatiedot

3 3/16 1 YLEISTÄ Promethor Oy mittasi raide- ja tieliikenteen aiheuttamaa tärinää Rovaniemen Vaaralan alueella. Mittauksia suoritettiin yhdeksässä mittauspisteessä. Tärinää mitattiin suoraan maasta. Mittauksilla selvitettiin tärinän voimakkuus kohteessa 1) rakennusten vaurioitumisriskin, 2) asumisviihtyvyyden ja 3) runkomelun kannalta. Selvityksen ovat laatineet Jani Kankare ja Kimmo Kokki Promethor Oy:stä. 2 MITTAUS- JA ARVIOINTIMENETELMÄT Tärinämittaukset suoritettiin VTT:n tiedotteen "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" mukaisesti. Mittaustulosten analysointi ja tulkinta ihmisen kokeman tärinähaitan kannalta tehtiin VTT:n ohjeiden "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" ja "Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa" mukaan. Mittaustulosten tulkinta rakenteiden vaurioitumistodennäköisyyden kannalta tehtiin VTT:n ohjeen "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin Vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen" mukaan. Kyseisiä ohjeita voidaan käyttää tie- ja raideliikennetärinän arvioinnissa. Rakenteiden vaurioriskiä arvioitiin värähtelyn taajuuspainottamattoman heilahdusnopeuden resultantin maksimiarvon v res avulla. Se määritettiin nopeussignaaleista, jotka saatiin integroimalla mitatut kiihtyvyyssignaalit. Ihmisen kokeman häiriön kuvaamiseksi tärinäsignaaleista laskettiin tunnusluku v w,95 VTT:n suositusten mukaan *. Mitatut tärinäsignaalit taajuuspainotettiin standardin ISO mukaisella kokokehontärinän painotusfunktiolla, minkä jälkeen niistä laskettiin liukuvan tehollisarvon maksimit v w,max. Näistä valittiin 15 suurinta, joiden perusteella laskettiin tunnusluku v w,95. Värähtelyn tunnusluvulla v w,95 tarkoitetaan arvoa, jota pienempänä painotettu värähtelynopeuden tehollisarvo pysyy 95 prosentin tilastollisella todennäköisyydellä. Mittaus suoritettiin miehittämättömänä eli mittauslaitteisto toimi itsenäisesti. Tällöin mittaussignaali tallentui laitteen muistiin, josta se analysointiin myöhemmin. Signaalien pääteltiin olevan liikenteen aiheuttamia mm. tärinäsignaalien kestoajan, muodon ja amplitudin perusteella. Suomessa ei ole standardoitua menetelmää runkomelun arviointiin. Tässä raportissa raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua arvioidaan VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti. Arvio määritetään Slow -aikavakiolla * VTT:n suosituksesta poiketen tunnuslukujen laskennassa 15 suurinta signaalia valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen. VTT:n suosituksessa suurimmat signaalit valitaan pystysuuntaisten signaalien mukaan kaikille akselisuunnille. Kun käytetyt signaalit valitaan kustakin akselisuunnasta erikseen, laskettu tunnusluku on aina yhtä suuri tai suurempi kuin pystyakselin mukaan valituista signaaleista laskettu. Pystysuunnan mukaan määritetyistä signaaleista lasketut vaakasuuntaiset tunnusluvut saattavat olla todellista pienempiä, erityisesti kun vaakasuuntainen tärinä on merkittävää.

4 4/16 määritetyistä A-painotetuista maasta mitatuista nopeussignaaleista käyttämällä referenssinopeutena 1 nm/s ja muuttamalla saatu tulos runkomelutasoksi VTT:n tiedotteen mukaisia lisätekijöitä käyttäen. 3 TÄRINÄN SUOSITUSARVOT 3.1 Tärinän suositusarvot rakennusten vaurioriskin kannalta Suomessa rakennusten rakenteiden vaurioriskille ei ole toistaiseksi annettu virallisia rajaarvoja. VTT:n tiedotteen "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002" mukaan rakennusten vaurioriskiä voidaan arvioida värähtelyn heilahdusnopeuden resultantin suurimman arvon v res ja hallitsevan taajuuden avulla. Tiedotteessa on annettu taulukon 1 mukaiset suositusarvot rakennusten vaurioitumisalttiuden arvioimiseksi. Taulukko 1. VTT:n tiedotteessa "Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin, 2002 annetut suositusarvot tärinän aiheuttamalle rakennusten vaurioriskille. Tärinäalttiusluokka I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennukset. Teräs- ja betoniset teollisuusrakennukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut niihin rinnastettavat rakenteet. II. Perinteisesti rakennetut betoni-, tiili- tai puurakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet. Luokan I rakennukset, joissa on muurattuja kellariseiniä tai tiiliverhoilu. III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja kulttuurihistoriallisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävät rakennukset. Hallitseva taajuus [Hz] Resultantin maksimi v res [mm/s] < > < > 30 6 < > Tärinän suositusarvot asumisviihtyvyyden kannalta Ympäristönsuojelulaissa (nro 86/2000) ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (osa B3, 2004) velvoitetaan ottamaan liikennetärinän vaikutukset huomioon muun muassa kaavoituksessa. Suomessa ei kuitenkaan ole virallisia raja-arvoja liikenteen aiheuttamalle kokokehon tärinälle, joka kohdistuu ihmisiin rakennuksissa. VTT on antanut suosituksen normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta tunnuslukuun v w,95 perustuen tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta". Tämä ohjeellinen värähtelyluokitus on esitetty taulukossa 2.

5 5/16 Taulukko 2. VTT:n tiedotteessa 2278 "Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta" annettu suositus normaalien asuinrakennusten värähtelyluokituksesta. Värähtelyluokka A B C D Olosuhteet Hyvät asuinolosuhteet Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä. Suhteellisen hyvät olosuhteet Ihmiset voivat havaita värähtelyn, mutta ne eivät ole häiritseviä. Suositus uusien asuinrakennusten ja väylien suunnittelussa Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöstä. Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi valittaa häiriöistä. Värähtelyn tunnusluku v w,95 [mm/s] 0,10 0,15 0,30 0, Runkomelun suositusarvo ja kaavamääräys Suomessa ei ole virallisia raja-arvoja runkomelun enimmäistasolle. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009 on esitetty suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi. Suositusarvot on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. VTT:n tiedotteessa 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 2009 esitetty suositus runkomelutasojen raja-arvoiksi. Rakennustyyppi Runkomelutaso L prm [db] Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit Asuinhuoneistot 30/35 * Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat potilashuoneet, majoitustilat päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut huoneet Kokoontumis- ja opetustilat luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huonetilat, joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman äänentoistolaitteiden käyttöä muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot 30/35 * 35 Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45 * * Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on VTT:n ohjeen mukaan suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa.

6 6/16 4 MITTAUSPISTEET Tärinää mitattiin kaikkiaan yhdeksässä mittauspisteessä. Tärinää mitattiin 3-aksiaalisena suoraan maasta kaikissa mittauspisteissä. Mittauspisteiden koordinaatit on esitetty taulukossa 4 ja mittauspisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 1 3. Selvitysalueen maaperä koostuu pääosin moreeni- ja karkearakeisista kerrostumista. Taulukko 4. Mittauspisteiden sijaintikoordinaatit. Mittauspiste Koordinaatit Latitudi Longitudi MP1 66º31.026' 25º52.937' MP2 66º30.864' 25º53.313' MP3 66º30.833' 25º53.477' MP4 66º30.760' 25º53.845' MP5 66º30.714' 25º54.517' MP6 66º30.742' 25º54.554' MP ' ' MP8 66º31.172' 25º52.125' MP9 66º31.066' 25º52.271' Mittauspisteissä maahan upotettiin 500 mm pituinen ja 20 mm paksuinen terästanko, jonka päähän asennettiin kiihtyvyysanturit. Myöhemmin tässä raportissa tärinän mittaussuunnista pystyakselia nimitetään z-suunnaksi, vaakasuuntaista junarataa tai kantatietä vastaan kohtisuoraa akselia y-suunnaksi ja radan/tien suuntaista akselia x-suunnaksi.

7 7/16 Kuva 1. Mittauspisteiden 1,2,8 ja 9 sijainnit. Kuva 2. Mittauspisteiden 2 6 sijainnit.

8 8/16 Kuva 3. Mittauspisteen 7 sijainti.

9 9/16 5 MITTAUSTULOKSET 5.1 Värähtelyn heilahdusnopeuden resultantti v res Rakennusten vaurioitumisriskiä arvioitiin painottamattoman värähtelynopeuden resultantin suurimman arvon avulla. Taulukossa 5 on esitetty suurimmat mitatut resultanttien arvot. Liitteessä 1 on esitetty 15 suurinta mitattua resultanttia kaikissa mittauspisteissä. Taulukko 5. Suurimmat havaitut heilahdusnopeuden resultantin arvot (v res ). Mittauspiste Resultantti [mm/s] Pvm Klo MP1 0, MP2 0, MP3 1, MP4 0, MP5 0, MP6 0, MP7 0, MP8 5, MP9 0,

10 10/ Tärinän tunnusluku v w,95 Mittauslaitteiden tallentamista signaaleista laskettiin taajuuspainotettujen heilahdusnopeuksien liukuvien tehollisarvojen maksimit v w,max VTT:n suosituksen mukaisesti. Näistä valittiin jokaisessa mittaussuunnassa 15 suurinta. Näin saatujen v w,max -arvojen keskiarvon ja keskihajonnan avulla lasketut tärinän tunnusluvut v w,95 on esitetty taulukossa 6. Laskuissa käytetyt v w,max -arvot on esitetty liitteessä 1. Taulukko 6. Tärinän tunnusluku v w,95 (suositusarvo 0,30 mm/s). Mittauspiste v w,95 [mm/s] z y x MP1 5 0,19 0,22 MP2 4 0,21 0,14 MP3 7 0,38 0,33 MP MP MP6 6 0,36 0,34 MP7 9 0,12 9 MP8 0,27 1,68 1,54 MP9 5 0,22 0,23

11 11/ Värähtelyn taajuussisältö Mitattujen tärinäsignaalien taajuussisältöä tutkittiin FFT-muunnoksella lasketuista taajuusspektreistä. Liitteessä 1 on esitetty tärinän taajuuspainotetut taajuusjakaumat terssikaistoittain. Tärinän hallitsevat taajuusalueet on koottu taulukkoon 7. Taulukko 7. terssikaista). Tärinän hallitsevat taajuudet eri akselisuunnissa (sulkeissa merkittävin Mittauspiste Hallitsevat taajuudet [Hz] z y x MP1 > 40 (50) > 40 (50) > 40 (50) MP2 > 10 (12,5) > 10 (16) > 10 (16) MP3 > 10 (40) > 10 (40) > 10 (40) MP MP5 - > 20 (50) > 20 (40) MP6 > 40 (50) > 40 (50) > 40 (50) MP7 < 20 (8) > 10 (50) > 10 (50) MP8 > 20 (40) > 20 (40) > 20 (40) MP9 > 10 (12,5) > 10 (12,5) > 10 (12,5)

12 12/ Arvio runkomelun enimmäistasosta Maasta ja rakennuksesta mitatuista tärinäsignaaleista voidaan arvioida rakennukseen aiheutuvaa runkomelutasoa VTT:n tiedotteen 2468 Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi mukaisesti. Runkomelutaso L prm on tilastollinen suure joka määritetään 15 suurimman tärinätapahtuman perusteella. Arvo kertoo tason, jonka mittaustulos alittaa 95 %:ssa tapauksista. Mitatuista tärinäsignaaleista määritetyt runkomelutasot on esitetty taulukossa 8. Mittaustulokset sisältävät VTT:n suosituksen mukaisen 6 db varmuusvaran. Taulukko 8. VTT:n menetelmällä tärinäsignaaleista arvioidut runkomelutasot L prm. Mittauspiste L prm [db] z y x MP MP MP MP MP MP MP MP MP TULOSTEN TARKASTELUA 6.1 Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Mitattujen tärinäsignaalien merkittävimmät taajuudet ovat osassa mittauspisteitä alle 30 Hz ja osassa yli 30 Hz. Näin ollen vaurioriskiä arvioidaan vertaamalla tärinän resultantin maksimiarvoja suositusarvoon 5 tai 6 mm/s (vertaa luku 3.1). Tärinän heilahdusnopeuden resultantin arvo 5,9 mm/s on hyvin lähellä suositusarvoa 6 mm/s mittauspisteessä 8. Liikenteen aiheuttama tärinä aiheuttaa rakenteiden vaurioitumisriskin kyseisen mittauspisteen läheisyydessä. Tärinän heilahdusnopeuden resultantin arvo on selvästi alle 5 mm/s kaikissa muissa mittauspisteissä. Tämän perusteella voidaan arvioida, että liikenteen aiheuttama tärinä ei aiheuta rakenteiden vaurioitumisriskiä näiden mittauspisteiden läheisyydessä.

13 13/ Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Mittauspisteissä 1, 2, 4, 5, 7 ja 9 mitatut tärinän tunnusluvun v w,95 arvot 4 0,23 mm/s täyttävät (ovat pienempiä) suositusarvon 0,30 mm/s (luokka C) uusille normaaleille asuinrakennuksille. Mittauspisteissä 3 ja 6 tärinän tunnusluvun v w,95 arvot 0,36 0,38 mm/s ylittävät VTT:n suositusarvon uusille normaaleille asuinrakennuksille (C-luokka). Kyseisissä mittauspisteissä värähtelyn hallitsevat taajuudet (40 50 Hz) ovat selvästi tyypillisien rakennuksien ominaistaajuuksien (noin 10 Hz) yläpuolella, jolloin maasta rakennukseen siirtyvässä värähtelyssä esiintyy vaimenemista. Näin ollen voidaan olettaa, että mittauspisteiden 3 ja 6 kohdalle suunnitelluissa rakennuksissa tärinän tunnusluvut täyttävät (ovat pienempiä) suositusarvon 0,3 mm/s (luokka C) uusille normaaleilla asuinrakennuksille. Mittauspisteessä 8 mitattu tärinän tunnusluvun v w,95 arvo 1,68 mm/s ei täytä (on suurempi) suositusarvoa 0,30 mm/s (luokka C) uusille normaaleille asuinrakennuksille. 6.3 Tärinän aiheuttama runkomelu Mittauspisteissä 1, 3, 4, 6-9 mitatuista tärinäsignaaleista määritetyn arviointituloksen mukaan runkomelutaso L prm asunnoissa on db ja ei näin ollen täytä (ylittää) suositusarvoa 35 db. Lainaus VTT:n tiedotteesta 2468, Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arvioiminen, I Esiselvitys. Julkaisussa esitetyt kriteerit, raja-arvot ja arviointiohjeet perustuvat pääasiassa kirjallisuuskatsaukseen ja niiden soveltuvuus tulisi varmistaa mittauksin, jotta Suomen liikennettä, väylää, maaperää ja rakentamistapaa koskevat erityispiirteet tulevat otetuksi oikein huomioon. Koska värähtelyn syntymiseen ja leviämiseen vaikuttaa monia epävarmuustekijöitä, esitettyä arviointia voidaan pitää toistaiseksi vain suuntaaantavana. Epävarmuustekijöiden vuoksi tärinäsignaaleista määritettyjä runkomelutasoja voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina arvioina. Todelliset runkomelutasot pystytään toistaiseksi selvittämään luotettavasti ainoastaan äänitasomittauksilla. 6.4 Muita huomioita Mittaustulokset edustavat mittauskohteen tärinää vain niissä olosuhteissa, joissa mittaukset suoritettiin. Muun muassa raiteiden kunnon, junakaluston tai ajonopeuksien poiketessa oleellisesti mittausajankohdasta on tärinäarvojen muuttuminen mahdollista.

14 14/16 7 JOHTOPÄÄTÖKSET 7.1 Tärinän aiheuttama rakennusten vaurioitumisriski Mittaustulosten perusteella liikenteen tärinä aiheuttaa rakenteiden vaurioriskin mittauspisteen 8 läheisyydessä. Muualla mittaustulosten perusteella rakenteiden vaurioriski on hyvin vähäinen. 7.2 Tärinän aiheuttama viihtyvyyshaitta Mittauspisteiden 1-7 ja 9 läheisyydessä tärinän tunnusluvun voidaan arvioida täyttävän VTT:n suositusarvon uusille normaaleille asuinrakennuksille (C-luokka) valmiissa rakennuksessa. Arvio on tehty huomioimalla mittaustulokset sekä tärinän hallitsevat taajuudet (arvio maanpinnan tärinän vaimentumisesta sen siirtyessä rakennukseen). Mittauspisteen 8 läheisyyteen ei suositella rakennettavan asuinrakennuksia ilman tarkentavia selvityksiä tai tärinävaimennusta. 7.3 Tärinän aiheuttama runkomelu Arvioidut runkomelutasot ylittävät suositusarvon mittauspisteissä 1, 3, 4 ja 6-9. Epävarmuustekijöiden vuoksi määritettyjä runkomelutasoja voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina arvioina. 7.4 Alueiden kaavoituskelpoisuus Mittaustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella mittauspisteen 8 läheisyyteen ei suositella asuinrakentamista ennen tarkentavaa selvitystä. Tarkentava selvitys voidaan tehdä siten, että samanaikaisesti mitataan tärinää 1) kiinteistöllä maasta ja 2) sen läheisyydessä olevasta asuinrakennuksesta sekä rakennuksen vierestä maasta. Tällöin saadaan selville vaimeneeko mittauspisteen 8 alueella tärinä niin voimakkaasti rakennukseen siirtyessään, että asuinrakentaminen ko. kiinteistölle on mahdollista muiden mittauspisteiden alueiden kaavoittaminen asuinrakentamiseen on mahdollista. Suosittelemme kuitenkin tarkentavaa tärinämittausta ainakin pisteiden 3 ja 6 alueilla. Tarkentava mittaus voidaan suorittaa pisteeseen 8 esitetyn kaltaisesti. mittauspisteiden 1, 3 ja 6-9 alueella runkomelun osalta tilanne tulee vielä tarkistaa. Käytännössä tämä tehdään suorittamalla äänitasomittausta valmiissa rakennuksissa mittauspisteiden alueilla.

15 15/16 8 YHTEENVETO Tärinämittaustulosten ja niistä tehtyjen arvioiden perusteella tärinä ei aiheuta rakennuksille rakenteiden vaurioriskiä mittauspisteen 8 lähialuetta lukuun ottamatta tärinä ei todennäköisesti ylitä asuinrakennuksissa asumisviihtyvyyden suositusarvoa mittauspisteen 8 lähialuetta lukuun ottamatta osassa mittauspisteistä tärinäsignaaleista määritetty runkomelu ylittää suositusarvon. Runkomelun määrittäminen tärinäsignaaleista sisältää kuitenkin useita epävarmuustekijöitä eikä varmaa johtopäätöstä runkomelun suositusarvojen ylittymisestä tästä johtuen voida tehdä. Tämän selvityksen perusteella alueelle voidaan kaavoittaa asuinrakennuksia mittauspisteen 8 lähialuetta lukuun ottamatta. Suosittelemme kuitenkin tarkentavia selvityksiä pisteiden 1, 3 ja 6-9 alueille. Kaavamääräyksinä suositellaan esitettävän arvot tärinän ja runkomelun voimakkuudelle asumisviihtyvyyden kannalta tärinän osalta kaavamääräys voidaan muotoilla esim. Rata- ja tieliikenteestä aiheutuva tärinä tulee huomioida rakennusten rakenteissa siten, että normaaleissa asuinrakennuksissa liikennetärinän osalta ei ylitetä VTT:n laatiman ohjeen värähtelyluokan C arvoa 0,30 mm/s tai voimassa olevaa määräysarvoa. ) runkomelun osalta kaavamääräys voidaan muotoilla esim. Rata- ja tieliikenteestä aiheutuva tärinä tulee huomioida rakennusten rakenteissa siten, että liikennetärinän aiheuttaman runkomelun L prm osalta ei ylitetä suositus-arvoa 35 db tai voimassa olevaa määräysarvoa. ) 9 KIRJALLISUUTTA Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT Working Papers 50, J. Törnqvist ja A. Talja, Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Espoo 2006 Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT:n tiedotteita 2278, A. Talja, Otamedia Oy, Espoo 2005 Rautatieliikenteen vaikutus rakenteisiin, J. Törnqvist ja O. Nuutilainen, Luonnos, Otamedia Oy, Espoo 2002 Standardi NS 8176.E, Vibration and Shock, Measurement Of Vibration In Buildings From Landbased Transport And Guidance To Evaluation Its Effect On Human Beings, Norjan standardisoimisvirasto, Norja 1999 Standardi ISO 2631, Mechanical Vibration And Shock Evaluation Of Human Exposure To Whole-body Vibration, Osat 1 ja 2, International Organization of Standardization, Sveitsi 1997

16 16/16 10 LISÄTIETOJA Jani Kankare Promethor Oy sp. puh

17 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 1 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,6 0,12 0, ,6 0,14 0, ,6 0,13 1 0, ,6 0,14 0, , , ,37 0, ,12 0, ,14 0,41 0, ,15 0,33 0, ,10 0,35 0, ,10 0,37 0, ,48 0, ,10 0,32 0, ,10 0,32 0, ,10 0,36 0,45 MP 1 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : :05 0, :33 0, : :05 0, :09 0, : :56 0, :02 0, : :59 0, :19 0, : :05 0, :54 0, : :33 0, :52 0, : :19 0, :05 0, : :39 0, :18 0, : :37 0, :59 0, : :49 0, :05 0, : :59 0, :09 0, : :54 0, :56 0, : :09 0, :57 0, : :09 0, :43 0, : :26 0, :27 0,15 v w,95 = 5 v w,95 = 0,19 v w,95 = 0,22 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 3,0 2,5 1,5 z-suunnassa 3,0 2,5 1,5 x-suunnassa 3,0 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 2,5 1,5 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

18 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 2 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 5,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,7 0,11 0,70 0, ,6 5 0, , , , , ,3 4 0,29 0, ,3 3 0,16 0, ,2 4 0,19 0, ,2 4 0,15 0, ,2 3 0,18 0, ,2 2 0,16 0, ,2 2 0,15 0, ,2 2 0,15 0, ,2 2 0,10 0, ,1 2 0,10 0, , ,11 MP 2 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : :29 0, :11 0, : :11 0, :11 0, : :28 0, :28 0, : :11 0, :29 0, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :24 3 v w,95 = 4 v w,95 = 0,21 v w,95 = 0,14 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 2,5 z-suunnassa 2,5 x-suunnassa 1,5 1,5 2,5 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 1,5 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

19 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 3 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,2 0,15 1,15 0, ,1 0,16 0 0, ,9 0,17 0,84 0, ,9 0,11 0, ,9 0,16 0,85 0, ,9 0,14 0,60 0, ,8 0,13 0,79 0, ,8 0,16 0,68 0, ,8 0,15 0,71 0, ,8 0,14 0,72 0, ,8 0,14 0, ,8 0,15 0,70 0, ,7 0,14 0,68 0, ,7 0,14 2 0, ,7 0,15 2 0,70 MP 3 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : :53 0, :53 0, : :43 0, :41 0, : :57 0, :19 0, : :41 0, :38 0, : :10 0, :43 0, : :07 0, :57 0, : :20 0, :56 0, : :28 0, :46 0, : :10 0, :41 0, : :43 0, :43 0, : :38 0, :03 0, : :56 0, :07 0, : :46 0, :28 0, : :41 0, :01 0, : :44 0, :20 0,22 v w,95 = 7 v w,95 = 0,38 v w,95 = 0,33 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 4,0 z-suunnassa 4,0 x-suunnassa 3,0 3,0 4,0 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 3,0 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

20 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 4 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 5,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 3 0,11 0, , , , , , , ,1 1 0, , , , , , , , , MP 4 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : : :01 0, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :45 2 v w,95 = 2 v w,95 = 3 v w,95 = 7 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,4 0,3 0,2 0,1 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

21 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 5 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x , , ,1 1 0, , , , , , , , , , MP 5 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :46 1 v w,95 = 1 v w,95 = 2 v w,95 = 4 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. z-suunnassa x-suunnassa 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 0,4 0,3 0,2 0,1 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

22 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 6 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,8 0,12 0, ,8 8 0,83 0, ,8 8 0,76 0, ,8 0,10 0,70 0, ,7 0,10 0, ,7 9 0,71 0, ,7 8 0,69 0, ,7 0,11 0,32 0, ,7 0, ,7 0,10 0,37 0, , , , , , , ,6 8 0,44 0 MP 6 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : :11 0, :30 0, : :20 0, :30 0, : :53 0, :20 0, : :00 0, :21 0, : :08 0, :53 0, : :35 0, :00 0, : :00 0, :35 0, : :59 0, :01 0, : :13 0, :13 0, : :21 0, :11 0, : :00 0, :03 0, : :31 0, :46 0, : :33 0, :14 0, : :03 0, :43 0, : :09 0, :46 0,17 v w,95 = 6 v w,95 = 0,36 v w,95 = 0,34 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 5,0 z-suunnassa 5,0 x-suunnassa 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 4,0 3,0 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

23 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 7 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,3 4 0,29 0, ,3 5 0,28 0, ,3 4 0,25 0, ,3 6 0,22 0, ,3 9 0,26 0, ,2 8 0,24 0, ,2 5 0,24 0, ,2 0,21 0,15 0, ,2 8 0,22 0, ,2 0,13 0,20 0, ,2 0,12 0, ,2 3 0,21 0, ,2 0,12 0,19 0, ,2 3 0,21 0, ,2 0,15 0,18 0,12 MP 7 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :52 0, :20 0, :20 0, : :14 0, :09 0, : :35 0, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :49 5 v w,95 = 9 v w,95 = 0,12 v w,95 = 9 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 1,5 z-suunnassa 1,5 x-suunnassa 1,5 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

24 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 8 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 6,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,9 0,75 5,10 4, ,9 0,66 4,22 3, ,9 0 3,54 2, ,4 0,28 3,33 1, ,3 0,39 2,93 2, ,1 0,28 2,96 1, ,8 0,26 2,79 1, ,8 0,32 1,52 2, ,5 0,33 2,13 1, ,4 0,32 1,73 1, ,3 0,29 6 1, ,3 0,26 8 1, ,2 0,25 1,82 1, ,2 0,29 1,73 1, ,1 0,30 1,14 1,99 MP 8 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x :20 0, :20 1, :20 1, :26 0, :54 1, :54 1, :54 0, :02 1, :26 1, :11 0, :59 1, :11 1, :21 0, :26 1, :01 0, :01 0, :11 1, :59 0, :39 0, : :39 0, :27 0, :00 0, :40 0, :59 0, :01 0, :43 0, :53 0, :47 0, :40 0, :25 0, :39 0, :21 0, :41 0, :40 0, :41 0, :27 0, :59 0, :40 0, :40 0, :11 0, :00 0, :43 0, :43 0, :02 0,76 v w,95 = 0,27 v w,95 = 1,68 v w,95 = 1,54 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 2 z-suunnassa 2 x-suunnassa 15,0 1 5,0 15,0 1 5,0 2 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 15,0 1 5,0 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

25 Tärinä Liite 1 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 9 (9) Mittauspisteen kuvaus: Mittausjakso: 3-aksiaalinen mittaus maasta Suurimmat resultantit Pvm Klo Resultantti (Suositusarvo (max) 5,0 mm/s) Mitatut 15 suurinta resultantin arvoa. Resultantin arvoa käytetään vaurioriskin arvioinnissa. Nopeuden maksimi [mm/s] [mm/s] z y x ,7 7 0,48 0, ,6 0, , , ,4 0,12 0,37 0, ,2 6 0,23 0, ,2 4 0,20 0, ,2 3 0,16 0, ,2 2 0, ,2 4 0,13 0, ,2 3 0,12 0, ,1 2 0,13 0, ,1 2 0,13 0, MP 9 Tunnusluvun laskuissa käytetyt v w,max -arvot (Suositusarvo (max) 0,30 mm/s) Tärinän tunnusluvun v w,95 laskemisessa käytetyt v w,max -arvot. Tunnuslukua käytetään asumis- tai käyttöviihtyvyyden arvioinnissa Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] Pvm Klo v w,max [mm/s] z y x : :06 0, :05 0, : :05 0, :06 0, : :57 0, :57 0, : :39 0, :39 0, : :54 0, : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : v w,95 = 5 v w,95 = 0,22 v w,95 = 0,23 Tärinän spektrit 15:n voimakkaimman tärinäsignaalin keskimääräinen (pylväät) ja suurin taajuuspainotettu taajuusjakauma terssikaistoittain kaikissa mittauspisteissä. 5,0 z-suunnassa 5,0 x-suunnassa 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 y-suunnassa z-suunta: pystyakseli 4,0 3,0 y-suunta: x-suunta: rataa vastaan kohtisuora radan suuntainen

26 Tärinä Liite 2 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 1 (3) Mittaustulokset (tärinän tunnusluvut) Mittaustuloksena on ilmoitettu tärinän tunnusluku vw,95, jota suositellaan käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. VTT:n suosituksen mukaan uusilla asuinalueilla normaaleille asuinrakennuksille on pyrittävä siihen, ettei tunnusluku ylitä arvoa 0,30 mm/s.

27 Tärinä Liite 2 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 2 (3) Mittaustulokset (tärinän tunnusluvut) Mittaustuloksena on ilmoitettu tärinän tunnusluku vw,95, jota suositellaan käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. VTT:n suosituksen mukaan uusilla asuinalueilla normaaleille asuinrakennuksille on pyrittävä siihen, ettei tunnusluku ylitä arvoa 0,30 mm/s.

28 Tärinä Liite 2 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 3 (3) Mittaustulokset (tärinän tunnusluvut) Mittaustuloksena on ilmoitettu tärinän tunnusluku vw,95, jota suositellaan käytettäväksi maankäytön suunnittelussa. VTT:n suosituksen mukaan uusilla asuinalueilla normaaleille asuinrakennuksille on pyrittävä siihen, ettei tunnusluku ylitä arvoa 0,30 mm/s.

29 Tärinä Liite 3 Raportti PR-TÄR1152 Rovaniemi, Vaarala Sivu 1 (1) Junatiedot Tässä liitteessä on esitetty VR Oy:ltä (Ismo Simola) saadut junatiedot. Aikavälillä kulkeneet yli 1000 tonnin painoiset junat (arvioitu ohitusaika Vaaralan kohdalla) pvm klo juna veturi ton pituus aks suunta : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - ROI : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM : DV KJÄ - KEM

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS

LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS 2 Tärinä Senaatti-kiinteistöt Senaatti-kiinteistöt Turku 3.2. Lintulahdenkatu a 0030 Helsinki Sivu (2) LAHDEN VARIKKOALUEEN TÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 2. 26.. Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3481 TÄR01 Sivu 1 (13) Hämeenlinnan kaupunki Maankäytön suunnittelu Leena Roppola Raatihuoneenkatu 9 11 13101 Hämeenlinna Turku 22.5.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

Lisätiedot

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS

TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS 110 Tärinä Raportti PR-TÄR1228-1 Järvenpään kaupunki Helsinki 14.8.2012 Ilkka Holmila Kaupunkiarkkitehti Sivu 1 (10) + liitteet (5) Seutulantie 12 04401 Järvenpää TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Perhelän

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS 3 Tärinä Raportti PR-TÄR2 Rovaniemen kaupunki Turku 30.. Tekniset palvelut PL 2 Sivu (3) + liitteet () 960 Rovaniemi TIE- JA RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSELVITYS Koskenrannan alue, kortteli 37, tontti, Rovaniemi

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3055 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 29.5.2014 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Starkin alue, Lahti Mittaukset suoritettu 17. 31.3.2014 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Liikennetärinä Raportti PR3392 TÄR02 Sivu 1 (12) Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Virpi Elovaara Hornintie 2 4 24800 Halikko Turku 16.5.2016 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Raportin

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3379 TÄR01 Sivu 1 (11) Quorum Kehitysrahasto Ky Antti Hänninen Turku 21.1.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR4140 TÄR01 Sivu 1 (15) Janakkalan kunta Piia Tuokko Turku 13.4.2017 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Harvialan asemakaavoitus, Janakkala Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR TÄR1274 1 Sivu 1 (11) Lahden kaupunki Anne Karvinen Jussilainen PL 126 15141 Lahti Turku 27.12.2013 MITTAUSRAPORTTI LIIKENNETÄRINÄSELVITYS Mittaukset suoritettu 10. 17.12.2013

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen 112 Tärinä Kauniaisten kaupunki Helsinki 28.9.2012 Mauri Liimatainen Maankäyttöpäällikkö Sivu 1 (12) + liitteet (13) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen TÄRINÄSELVITYS Villa Breda, Kauniainen Mittaukset

Lisätiedot

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 7 Tärinä Raportti PR-TÄR3 Vihdin kunta Turku.2. Matti Hult Asematie 3 Sivu (7) + liitteet 030 Nummela RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Otalammen taajaman pohjoisosan asemakaavoitus (Helminharju) ja vanhan kaavan

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3389 TÄR01 Sivu 1 (7) Lujatalo Oy Reijo Pitkämäki Sokerilinnantie 11 B 02600 Espoo Turku 13.8.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Kotkansiipi 7, Vantaa Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3806 TÄR01 Sivu 1 (11) Espoon kaupunki Sari Metsälä Turku 18.4.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3507 TÄR01 Sivu 1 (14) Heini Peltonen Turku 25.6.2015 KERAN OSAYLEISKAAVAN (RANTARADAN) TÄRINÄSELVITYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3322 TÄR01 Sivu 1 (12) Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristöala Maankäyttö Armi Patrikainen PL 126 15101 Lahti Turku 11.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Hennala,

Lisätiedot

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus

Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus 114 Tärinä Raportti nro PR-TÄR1035 VR Yhtymä Oy Tilaaja: Lasse Kajander Turku 21.6.2007 VR Yhtymä Oy Sivut 1 (14) + 5 liitettä PL 488 00101 Helsinki Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus Kohde: Sorinkatu

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3370 TÄR01 Sivu 1 (13) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Vesijärvenkatu 31c 15140 Lahti Turku 19.12.2014 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tornator, Hennala,

Lisätiedot

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS

TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3694 TÄR01 Sivu 1 (10) Renor Oy Vuokko Heiskanen Pursimiehenkatu 26 C PL 199 00151 Helsinki Turku 18.12.2015 TÄRINÄ JA RUNKOMELU, ESISELVITYS Raportin vakuudeksi Olli Laivoranta

Lisätiedot

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495

IX (TAMPELLA) , KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN- RAITTI. AK-MUUTOS, KAAVA NRO 8495 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinä- ja runkomeluselvitys Päivämäärä 12.4.2013 ID-numero 644145 IX (TAMPELLA) -956-1, KELLOPORTINKATU 1, PUISTO- JA VESIALUETTA, TYÖNPUISTO JA VAPRIIKIN-

Lisätiedot

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 120 Tärinä Raportti PR-TÄR1174 Hyvinkään kaupunki Helsinki 2.5.2011 Tekninen keskus Suutarinkatu 2 Sivu 1 (20) + liitteet (48) 05801 Hyvinkää HANGONRATAPIHA-ALUE, HYVINKÄÄ RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Hyvinkään

Lisätiedot

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 121 Tärinä Raportti PR-TÄR1157 Sipoon kunta Helsinki 26.11.2010 Kehitys- ja kaavoituskeskus Kaavoitusyksikkö Sivu 1(21) PL 7 / Iso Kylätie 18 04130 Sipoo TALMA NIKKILÄ-RATAOSUUS, SIPOO RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365

FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku. Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009. Selvitysalue. Geomatti Oy työ 365 FCG Planeko Oy Puutarhakatu 45 B 20100 Turku Kyrön kylä, Pöytyä Tärinäselvitys 26.10.2009 Geomatti Oy työ 365 Mittauspisteet A1, A2 ja A3 (Promethor Oy) Värähtelyluokan C ja D raja yksikerroksiselle rakennukselle

Lisätiedot

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ

LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Tärinä Raportti PR TÄR1276 1 Sivu 1 (6) Vihdin kunta Matti Hult Turku 31.12.2013 LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄSTÄ Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu 9 A 00510 HELSINKI

Lisätiedot

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI

PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Vastaanottaja Ilkka Koskinen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2010 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI LIITE 8 PEAB OY SIUKUNKADUN TÄRINÄSELVITYS, SEINÄJOKI Päivämäärä 05/03/2010 Laatija

Lisätiedot

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Orimattilan kunta Päivämäärä 6.6.2014 (täydennetty 2.7.2014) HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDEN- TÄVÄ TÄRINÄSELVITYS Viite 82141930 HENNA, ORIMATTILA HENNAN ALUEEN TÄYDENTÄVÄ TÄRINÄSELVITYS

Lisätiedot

VT3 tärinämittaukset, Laihia

VT3 tärinämittaukset, Laihia VT3 tärinämittaukset, Laihia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Jussi Kurikka-Oja 16.6.2014 1 Taustatiedot Tässä tärinämittausraportissa kuvataan Laihialla VT3:n varrella tehtyjen tärinämittausten toteuttamistapa

Lisätiedot

Keskustaajaman asemakaavan päivitys

Keskustaajaman asemakaavan päivitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Osmontie 34 PL 950 00601 Helsinki PARIKKALAN KUNTA Keskustaajaman asemakaavan päivitys Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19440 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta

AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Tärinäselvitys RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT. Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta RAKENNUSLIIKE S.OJALA & POJAT AKM 224 YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19860 Raportti

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys

Tampereen kaupunki Ranta-Tampellan tärinäselvitys Ramboll Finland Oy Tampereen kaupunki Raportti 30.4.2009 Tampereen kaupunki Viite 82123898 Versio Pvm 30.4.2009 Hyväksynyt Tarkistanut Jouko Noukka Kirjoittanut Jussi Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS LIITE 5. Liikennetärinä Raportti PR3470 TÄR01 Sivu 1 (10) TA Asumisoikeus Oy Ari Uotila Turku 29.4.2015 RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tontti AK 78, rek.nro 1 9903 46 Raportin vakuudeksi Jani

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

RAIDELIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3423 TÄR01 Sivu 1 (10) Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut Marja Pelo Kultasepänkatu 04201 Kerava Turku 12.3.2015 RAIDELKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Tehtaanmäki, Kerava

Lisätiedot

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Aseman seutu ja Siilinpää, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 26.2.2016 26.2.2016 1 (9) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS

KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO. 8428 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 11.5.2012 ID-numero 384941 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. AK-MUUTOS, KAAVA NRO.

Lisätiedot

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN

NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN 114 Tärinä, Lohjan kaupunki Raportti PR-TÄR1108-2 Lohjan kaupunki Turku 25.11.2009 Heikki Rouvinen PL 71 Sivu 1(14) 08101 Lohja NORDKALK OY:N LOUHINNAN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN SELVITYS KAAVOITUSTA VARTEN Tärinän

Lisätiedot

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS

TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS 116 Tärinä Raportti PR-TÄR1213 Tampereen kaupunki Turku 20.2.2012 Antonia Sucksdorff Sivu 1 (16) + liitteet TIE- JA RAIDELIIKENNETÄRINÄSELVITYS Kohde: Iidesjärven osayleiskaava, AK-4 kortteli ID numero:

Lisätiedot

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta

Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Pyöreälahden asemakaava ja asemakaavan muutos, tärinäselvitys Siilinjärven kunta Jussi Kurikka-Oja 4.9.2014 1 Taustatiedot Tämä tärinäselvitys on laadittu Siilinjärvellä, Pyöreälahden alueelle 2. kunnanosassa

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe

LIIKENNETÄRINÄMITTAUS Toinen vaihe Työnro: 3409 Tilaaja: Porin kaupunki 3.10.2016 Muokattu versio 7.11.2016; yhteystiedot poistettu. LIIKENNETÄRINÄMITTUS Toinen vaihe Hallituskatu ja Maaherrankatu, Pori 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT Kohteen yleistiedot:

Lisätiedot

Tärinäselvitys Siikaluodon alue

Tärinäselvitys Siikaluodon alue Pietarsaaren kaupunki Jussi Kurikka-Oja Anne Kangasaho 23.12.2015 23.12.2015 1 (7) SISÄLTÖ 1 TAUSTATIEDOT... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 2.1 Tärinän häiritsevyyden arviointi... 2 2.2 Tärinän arviointi

Lisätiedot

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvitys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-3 1(12) 14.5.2008 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi Värähtelyselvitys,

Lisätiedot

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä.

Mittaustulosten mukaan tärinä ei aiheuta suunnittelualueen rakennuksille vaurioriskiä. Liikennetärinäselvitys PR3169 TÄR01 ja tie ja raideliikennemeluselvitys PR3169 Y02 TIIVISTELMÄ Osoitteessa Asemakatu 7 Kuopio on suunnitteilla rakennettavaksi kaksi asuinkerrostaloa. Promethor Oy mittasi

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola

TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE. Vastaanottaja Tampereen kaupunki, Juha Jaakola Vastaanottaja, Juha Jaakola Asiakirjatyyppi Runkomeluselvitysraportti Päivämäärä 2/2011 TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN ASEMAKAAVA-ALUEEN RUNKOMELUN RISKIARVIOINTI, TAMPERE TAMPEREEN KAUPUNKI RANTA-TAMPELLAN

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 19.4.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki

Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka

Lisätiedot

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS

LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Liikennetärinä Raportti PR3390 TÄR01 Sivu 1 (13) Saajos Kiinteistöt Oy Seppo Saajos Turku 19.7.2015 LIIKENTEEN TÄRINÄ JA RUNKOMELUSELVITYS Puistokatu, Lohja L42 Saajos, 11. kaupunginosa Keskilohja korttelin

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.4.213 SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA RISUHARJUN ASEMAKAAVAN TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968

Nivalan yleiskaava. Tärinäselvitys NIVALA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.2.2013 P 20968 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NIVALA Nivalan yleiskaava Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 20968 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1

Lisätiedot

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012

Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Raportti 5436-2b 1(15) 20.12.2012 Raideliikenteen tärinäselvitys Karhunmäki Joensuu, syksy 2012 Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 5436-2b 20.12.2012 Korjattu kappaletta 4 ratarakenteen vaimennusratkaisun

Lisätiedot

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä

LIITE 12. Pekka Taina DI, FISE A akustiikka, FISE A tärinä LIITE 12 Raportti 6835-3a 1(1) 5.12.216 TILAAJA: TEKIJÄT: Rakennusliike Lapti Oy Erno Ruotsalainen Itkonniemenkatu 15 75, Kuopio p. 4 822 2166 erno.ruotsalainen@lapti.fi Jarkko Punnonen DI, FISE A tärinä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3811 Y02 Sivu 1 (6) GrIFK Alpine ry Jussi Kattelus Turku 9.1.2017 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelumittaus 5.1.2017 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus

Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Snellmaninkatu 10 53100 Lappeenranta NAKKILA Taajamaosayleiskaava ja osayleiskaavan tarkistus Tärinäselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P 11420 Raportti Matti Hakulinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Lohjan kaupunki Päivämäärä 25.6.2012 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELII- KENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 GUNNARLA, LOHJA SELVITYS RAUTATIELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588

Tipotie. Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS. Työnumero 7588 Tipotie Tärinä- ja Runkomeluselvitys 1 Työnumero 7588 Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen TÄRINÄ- JA RUNKOMELUSELVITYS Tipotie TARATEST OY PUH 03-368 33 22 * Mittaustyöt

Lisätiedot

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere

Runkomelu. Tampereen kaupunki Juha Jaakola PL Tampere Tampereen aupuni Juha Jaaola PL 487 33101 Tampere LAUSUNTO RAIDELIIKENTEEN NOPEUDEN KASVATTAMISESTA RANTA- TAMPELLAN ALUEEN RUNKOMELU- JA TÄRINÄRISKIIN Ranta-Tampellan alueen tärinää on arvioitu selvitysessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava

Sastamalan kaupunki. Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Sastamalan kaupunki Ruotsila - Kikkerlän asemakaavanmuutos ja asemakaava Asemakaavaselostuksen liitteet: LIITE 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2008 LIITE 2 Meluselvitys, Promethor 2008 LIITE 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a

Pentinpelto, Parkano. Tärinä- ja runkomeluselvitys. Selvityksen muutokset. Raportti a Raportti 4557-1a Tärinä- ja runkomeluselvitys Pentinpelto, Parkano Selvityksen muutokset Numero Päiväys Muutokset 4557-1a Ensimmäinen versio Raportti 4557-1a 2(11) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1

Lisätiedot

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS

KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja NCC Suomi Oy Päivämäärä..07 KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS KORTTELI 76, RIIHIKETO, PORI, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä..07 Laatija Kuvaus Kirsi Koivisto Tärinäselvitys Viite Ramboll

Lisätiedot

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys

Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys A Muutokset Rev A: Tarkennettu suosituksia Alkuperäinen selvitys Kempeleen taajaman osayleiskaava Tärinäselvitys.A.6.07 Muutokset.6.07 Rev A: Tarkennettu suosituksia..07 Alkuperäinen selvitys .A.6.07 (9) Kempeleen taajaman osayleiskaava SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386

Joensuun kaupunki Tekninen virasto. Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys ERILLISLIITE Geomatti Oy, työ 386 ERILLISLIITE 4 Joensuun kaupunki Tekninen virasto Kuhasalontien eteläpuolen tärinäselvitys 23.7.2011 Geomatti Oy, työ 386 Näkymä tärinäselvitysalueelle. 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO.......3 2. TÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS

HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Hattulan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 08/2010 HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS HATTULAN KUNTA HATTULAN OYK, TÄRINÄSELVITYS Päivämäärä 10/08/2010 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI

TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR Y2008 10 Sivu 1 (7) Oy Turku Energia Jätteenpolttolaitos PL 105 (Linnankatu 65) 20101 Turku Turku 13.11.2013 TURUN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN MELURAPORTTI Raportin vakuudeksi Olli

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, TÄRINÄMITTAUKSET JA 4000-5000T JUNAMASSAT, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Liite 3 Haapajärvi, Ylipään alueen asemakaavan muutos Tärinäselvitys Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 6.6.2013 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue

ÄHTÄRIN KAUPUNKI JUNATÄRINÄSELVITYS. Villelän alue ja entinen sahan alue JUNATÄRINÄSELVITYS 16WWE1552 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 24.8.2011 Päivitetty JUNATÄRINÄSELVITYS Villelän alue ja entinen sahan alue Mittalinja 1 (sahan alue yllä) ja mittalinja 2 (Villelän alue alla). i Kaikki oikeudet

Lisätiedot

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA

RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA Vastaanottaja Hannu Salonen Ympäristöpalvelut Oy Päivämäärä 17.8.2015 RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI SELVITYS MAANKAATO- PAIKAN LIIKENTEEN AI- HEUTTAMISTA TÄRINÄ- VAIKUTUKSISTA RISTINUMMENTIE 121, KIRKKONUMMI

Lisätiedot

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun

Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Liikennetärinän vaikutus maankäytön suunnitteluun Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät Jyväskylä 25. 26.3.2015 Asko Talja, erikoistutkija VTT Lifetime management Machine

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus

NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ. Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Vastaanottaja Nastolan kunta, kaavoitus Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 31.12.2013 NASTOLAN KUNTA UUDENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS ARVIOINTITASO 2, RAIDELIIKENNETÄRINÄ NASTOLAN KUNTA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI- TASO 2 HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Vastaanottaja Haapajärven kaupunki LIITE 8b Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 8.6.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTI-

Lisätiedot

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella

Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulun kaupunki Asemakaavoitus 15.10.2009 PL 32 90015 Oulun kaupunki Oulun kaupunki Rautatieliikenteen tärinäriskikartoitus Ritaportin asemakaava-alueella Oulu Oulun kaupunki SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 TÄRINÄMITTAUKSET...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti

TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS. Vastaanottaja Tampereen kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.11.2012 ID 573528 TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN POHJOISOSAN ASEMAKAAVA 8330, TÄRINÄSELVITYKSEN PÄIVITYS TAMPEREEN KAUPUNKI RATAPIHANKADUN

Lisätiedot

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet

Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Kalliotunnelien ratarakenteiden tärinänvaimennuksen mitoituksen ja suunnittelun perusteet Lauri Uotinen 12.12.2008 1 2008 19.5. 26.11. 6 kk 2009 2 3 P 4 5 6 7 12 % 15 % 11 % 156 s. 7 % 13 % 9 % 17 % 8

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys

Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunto 4580-2b 1(15) Keski-Suokylän asemakaava, liikenteen tärinä- ja runkomeluselvitys Lausunnon muutokset Numero Päiväys Muutokset 4580-2b Runkomelun raja-arvoksi muutettu L prm = 35 db. Päivitetty

Lisätiedot

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset

16WWE Päivitetty Temotek Oy Teknologiantie 4F OULU. Kortteli 61, Muhos. Rautatietärinämittaukset 16WWE1124 23.06.2011 Päivitetty 10.1.2012 Temotek Oy Teknologiantie 4F 90590 OULU Kortteli 61, Muhos SISÄLLYS Kortteli 61, Muhos 16WWE1124 SaL, MiK 23.6.2011 i Sivu 1. TOIMEKSIANTO 1 2. RAUTATIETÄRINÄMITTAUKSET

Lisätiedot

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti

TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ. Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi. Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Vastaanottaja Jyväskylän kaupunki. Mauri Hähkiöniemi Asiakirjatyyppi Tärinäselvitysraportti Päivämäärä 14.12.2015 TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ TÄRINÄSELVITYS KELJON KOULU, JYVÄSKYLÄ Päivämäärä

Lisätiedot

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula

Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Koskenmäen tärinäselvitys Tuusula 8.9.2006 Viite 82113693 Versio Pvm 8.9.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut JKO Ramboll PL 718 33101 Tampere Finland Puhelin+45

Lisätiedot

Tärinä- ja runkomeluselvitys

Tärinä- ja runkomeluselvitys Tärinä- ja runkomeluselvitys Tampereen poliisitalon asemakaavamuutosta nro 843 varten ID 866 71 1.4.214 Kannen kuva: Viistokuva kaava-alueesta 211 ( Tampereen kaupunki) Vantaa 214 Tärinä- ja runkomeluselvitys

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi

ILMANLAATUSELVITYS. Starkin alue, Lahti. Turku Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki. Raportin vakuudeksi Ilmanlaatu Raportti PR3055 P01 Sivu 1 (5) Rakennusosakeyhtiö Hartela Olli Teerijoki Turku 8.6.2016 ILMANLAATUSELTYS Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI iikinportti 4 B 18 00790

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035.

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO T JUNAMASSAT HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035. HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 LIITE 8b Vastaanottaja Haapajärven kaupunki Asiakirjatyyppi Tärinäselvitys Päivämäärä 4.12.2012 HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO

Lisätiedot

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen aseman ympäristössä. Muhoksen Kunta Muhoksen Kunta Työ n:o 11011 PL 39 13.6.2011 91501 Muhos Muhoksen Kunta Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Muhoksen Kunta 1 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 1 2 MITTAUSALUEEN

Lisätiedot

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää

Värähtelyselvityksen täydennys, Lepolan alue, Järvenpää Lausunto 3809-6a 1(17) 14.1.2009 Tilaaja: Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kaavoitus ja Yhteyshenkilö: Ilkka Holmila kaupunginarkkitehti PL 41 04401 Järvenpää 040-315 2455 ilkka.holmila@jarvenpaa.fi

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Rakennusakustiikka Raportti PR4056 R01 Sivu 1 (4) Karitma Oy Tarja Kirjavainen Sorvaajankatu 15 00880 Helsinki Helsinki 22.11.2016 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUS Mittaukset tehty 3.11.2015 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla

Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla NIVALAN KAUPUNKI Tärinäselvitys Nivalan aseman kohdalla RAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30366P002 RAPORTTI 1 (11) Mauno Aho Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot... 1 2.1 Maaperä...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Vastaanottaja Siilinjären kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päiämäärä 2/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS SIILINJÄRVEN KUNTA KASURILA 3 TÄRINÄSELVITYS Päiämäärä 10/02/2011 Laatija Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ

HIEKKAHARJU 5 KAAVA-ALUE. SELVITYS JUNALIIKENTEEN AIHEUTTAMASTA TÄRINÄSTÄ JA TÄRINÄVAIKUTUSTEN PIENENTÄMISMENETELMISTÄ RAPORTTI JUNATÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vantaan kaupunki Heikki Pajunen Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: + 358 20 755 6275 Fax: 020 755 6201 kirsi.koivisto@ramboll.fi

Lisätiedot

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010

Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Osa IV g Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen louhintatärinän tarkkailu v. 2010 Talvivaaran kaivoksen tarkkailusuunnitelman mukaan tärinää mitataan vuosittain Pirttimäen alueella kertamittauksena.

Lisätiedot

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS

LIIKENNETÄRINÄSELVITYS TYÖ: 11073 2.11.2015 LIIKENNETÄRINÄSELVITYS LEMPÄÄLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVA TARATEST OY Turkkirata 9 A 33960 Pirkkala p. 03-368 3322 www.taratest.fi (2) Sisällysluettelo 1 Tehtävä................ 3 2 Tärinäselvitys..............

Lisätiedot

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset

Lue! FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset FAENZA CLIP TILE -laattalattian askeläänitason koemittaus 8.2.2007 Tulokset 1. Tausta 2. Mittausmenetelmät 3. Mittauslaitteet 4. Määräysarvot 5. Mittaustulokset ja havainnot 6.Tulosten tarkastelu 7. Lisätietoja

Lisätiedot

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID

Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 8527 tärinä- ja runkomeluselvitys ID Tesoman rautatiekorttelin asemakaavamuutoksen nro 7 tärinä- ja runkomeluselvitys ID 96 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 9.. 9.. 9 () SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3...3 Tilaajat... 3 Akustiikkasuunnittelija...

Lisätiedot

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA

OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA POISTETTAVA ASEMAKAAVA 6-11-1-M501 K1/1 K2/1 K3/1 6-9901-0 3-9903-0 6 7 9 6 11 8 4 1 5 6 1 9 8 7 5 10 13 5 7 12 1 8 1 5 4 3 3 7 6 4 3 4:2 2 3 Sankaripuisto Ajurinkatu Hapelähteenkatu Mäkikatu Haapaniemenkatu Asemakatu Suokatu

Lisätiedot

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET

ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Rakennusakustiikka Raportti PR3701 R04 Sivu 1 (5) Virpi Toivio Sorvaajankatu 15 008 Helsinki Turku 6.11.2015 ASKELÄÄNITASOKOEMITTAUKSET Mittaukset tehty 21.10.2015 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella

Airix Ympäristö Oy. Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella asemakaavaalueella Airix Ympäristö Oy Työ n:o 11200 Mäkelininkatu 17A 27.11.2012 90100 OULU Airix Ympäristö Oy Junaliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus maaperästä ja tärinäriskiselvitys Limingan aseman koillispuolisella

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.11.2012 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2 NURMIJÄRVEN KUNTA ALTIAN ALUE TÄRINÄSELVITYS, ARVIOINTITASO 2

Lisätiedot

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA

MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Vastaanottaja Muhoksen kunta Päivämäärä 24.2.2015 päivitetty 16.3.2016 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN AIHEUTTAMAN TÄRINÄN VAIKUTUKSESTA Viite 82141930 MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OYK SELVITYS LIIKENTEEN

Lisätiedot

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO

TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 1 101003177-001 TAMPEREEN RAITIOTIE LÄNTINEN HAARA PYYNIKINTORI - LENTÄVÄNNIEMI RUNKOMELU JA TÄRINÄMUISTIO 27.5.2016 2 SISÄLLYS 1 TEHTÄVÄ... 3 2 RUNKOMELU... 4 2.1 Runkomelun synty... 4 2.2 Runkomelun

Lisätiedot