Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma"

Transkriptio

1 Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma Keuda 2017

2 Sisällys Johdanto Kiusaaminen Ennaltaehkäisevä toiminta Kiusaamistapausten käsittely Työpaikkakiusaaminen Häirintä Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ero Kiusaamis- ja häirintätapausten selvittely Toimintamalli kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseksi Kiusaaminen rikoksena Kiusaamisen selvittely, kun osapuolena on henkilökuntaan kuuluva Työpaikkakiusaamisen, vastuuttoman työkäyttäytymisen sekä häirinnän ennaltaehkäisy ja käsittelyprosessi /1/ Väkivalta Arviointi ja seuranta Viitteet Kirjallisuutta Verkkojulkaisuja

3 Johdanto Tämän suunnitelman tarkoituksena on ohjata Keudan toimintaa kiusaamis-, häirintäja väkivaltatilanteisiin puuttumisessa. Yhteisellä suunnitelmalla pyritään takaamaan opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja henkilökunnalle turvalliseen työympäristöön sekä ongelmatilanteiden asianmukaiseen käsittelyyn kaikissa toimipisteissä. Turvallinen opiskeluympäristö taataan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 80 :ssä. Opiskelijan on lain mukaan suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (94 ). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 :n mukaan ammatillisten oppilaitosten on laadittava suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpantava ja valvottava sen noudattamista ja toteutumista. Suunnitelman sisällössä on huomioitu myös Opetushallituksen määräys nro 10/011/2014. Henkilöstön osalta työturvallisuuslain (738/2002) 28 :ssä todetaan, että jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Saman lain 18 :n mukaisesti työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva on vastuussa omalla toiminnallaan ja esimerkillään oppilaitoksen turvallisuudesta ja hyvinvointia edistävästä oppimis- ja työilmapiiristä. Jokaisen on hyväksyttävä, että oppilaitoksen ja työpaikkojen toimintaympäristöissä ja koulumatkoilla kohtaa erilaisia ihmisiä. Kaikkien kanssa on pystyttävä asialliseen yhteistyöhön ja kaikkia kohtaan on käyttäydyttävä ystävällisesti ja hyvien käytöstapojen mukaan. Myönteinen ilmapiiri lisää suvaitsevaisuutta, jonka lisäksi tarvitaan selkeitä toimenpiteitä kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn. Ihmisten kesken syntyy oppilaitoksen arjessa ajoittain riitaa ja eripuraa. Kiusaamiseksi sanotaan vasta sellaista toimintaa, joka on toistuvaa ja tietoista pahan mielen aiheuttamista yhdelle ja samalle henkilölle. Kiusaamiseen tai siihen mahdollisesti johtaviin ilmiöihin pitää puuttua ajoissa ja aktiivisesti. Kouluterveyskyselyn 2017 mukaan ammatillisissa oppilaitoksissa alle 4 % opiskelijoista kokee kiusaamista vähintään kerran viikossa. Haukkuminen, nimittely ja niin sanottu epäsuorakiusaaminen, esimerkiksi ryhmästä pois sulkeminen ovat ammattioppilaitoksissa tyypillisimpiä kiusaamisen muotoja. Aikuiset eivät aina ymmärrä nuorten tapaa kommunikoida ja viestittää keskenään, rajanveto huumorin ja 3

4 kiusaamisen välillä ei ole yksiselitteinen. Toisaalta nuoret itse herkästi vaistoavat, onko kahden nuoren sanailu harmitonta vai satuttavaksi tarkoitettua. Pelkästään aikuisten voimin tapahtuva kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen ei välttämättä ole riittävän tehokasta, tärkeää onkin saada myös nuoret itse kiusaamisen vastaiseen toimintaan mukaan. Oppilaitos on myös siellä toimivien aikuisten työpaikka. Siksi tämä kiusaamisen ja häirinnän vastainen toimintamalli on ohjeistuksena koko oppilaitosyhteisölle siitä, miten Keudassa sekä ennaltaehkäistään että käsitellään esille tulleet kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatapaukset. 1 Kiusaaminen Kiusaaminen voi olla: fyysistä toimintaa kuten toisen tönimistä, tavaroiden piilottelua tai leikiksi naamioitua toimintaa, jolloin esimerkiksi toista tönäistään sattumalta, seistään tiellä tai viedään istumapaikka. sanallista toimintaa kuten nimittelyä, pilan tekemistä, uhkailua, kuiskuttelua, matkimista, juorujen levittämistä, kohteen tekemisten tai sanomisten jatkuvaa kommentointia tai puhelin- ja sähköpostihäirintää. hiljaista toimintaa kuten toisen mitätöintiä elein ja ilmein, huokailua, tuijottamista, ryhmästä pois sulkemista tai toisen kohtelua kuin hän olisi ilmaa. Tällaista ruumiinkieleen perustuvaa kiusaamista voi olla kohteen vaikeaa todentaa ja ulkopuolisen vaikeaa havaita. Kiusaaminen voi siis olla suoraa aktiivista toimintaa tai epäsuoraa toimintaa. Pitkällä aikavälillä kiusaamista voi tapahtua monella eri tavalla, joten tekojen muoto ei pelkästään ratkaise onko kyseessä kiusaaminen vai ei. Kiusaamista voi tapahtua arjen reaalimaailman lisäksi myös sosiaalisessa mediassa tai internetin virtuaalisissa maailmoissa. Kiusaamisen epätasapaino Kiusaamisessa vallitsee epätasapaino osapuolten välillä. Kiusattu voi olla henkisesti, ruumiillisesti tai sosiaalisesti alisteisessa suhteessa kiusaajaan. Kiusaaja voi olla sanavalmiimpi, teräväkielisempi, fyysisesti vahvempi tai hän osaa manipuloida 4

5 kaverinsa kiusattua vastaan. Kiusaaminen on systemaattista vallan tai voiman väärinkäyttöä, jolla kiusattu saa yliotteen kiusatusta. Kiusaamisen toistuvuus ja kiusatun oma kokemus Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan henkilöön toistuvasti kohdistuvaa vallan väärinkäyttöä. Kiusaaminen on tarkoituksellista, kukaan ei kiusaa tietämättään. Ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteistä määritelmää siihen, kuinka usein tapahtuman pitää toistua, että se katsotaan kiusaamiseksi. Olennaista onkin huomioida kohteeksi joutuneen oma kokemus, jo muutamasta kerrasta voi kiusatulle tulla kokemus kiusaamisen uhkasta. Kiusaamisen ryhmäilmiö Kiusaamiselle tyypillistä on, että se tapahtuu ryhmässä ja perustuu ryhmän jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaaminen ei ole vain kiusaajan ja kiusatun kahdenkeskinen tapahtuma vaan kiusaamisprosessi koskettaa muitakin ryhmän jäseniä. Kiusaamisen aloittava ja aktiivisesti toimiva kiusaaja tarvitsee toiminnan jatkumiseksi rinnalleen muita, jotka joko lähtevät kiusaamiseen aktiivisesti mukaan tai muuten hyväksyvät omalla toiminnallaan kiusaamisen. Kiusaaminen voi kytkeytyä myös opiskelijoiden ryhmäytymisprosessiin. Ryhmän muodostuessa ilman ulkopuolista ohjausta ryhmään valikoituu samankaltaisen arvomaailman ja yhteensopivat vuorovaikutustaidot omaavia. Ryhmän sisäisen yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisen välineenä saatetaan käyttää ryhmän ulkopuolisia jäseniä. Ryhmän vieroksunnan kohteeksi joutunut joutuu kokemaan hauskanpidon varjolla tehtyä ilkeämielistä toimintaa kuten esimerkiksi kuittailua tai juoruilua. 1.1 Ennaltaehkäisevä toiminta Aikuisella on oltava tietoisuus siitä, millaisen mallin ja esikuvan hän omalla käyttäytymisellään ja toiminnallaan antaa nuorille. Tähän perustuen jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on omalla toiminnallaan osoitettava ehdotonta kielteistä suhtautumista kiusaamisen kaikkiin muotoihin. Rajanveto erilaisten yksittäisten ristiriitatilanteiden ja varsinaisen kiusaamisen välillä ei ole selkeä. Opiskelijoiden kahnaukset ovat voineet alkaa myös vapaa-ajalla ja jatkua jo pidempään, muuttuen pikkuhiljaa kiusaamiseksi. Olennaista on, että yksittäisiltä tapauksilta näyttäviin ristiriitatilanteisiin puututaan välittömästi. 5

6 Vastuuohjaajan tunnit ja henkilökohtaiset keskustelut mm. HOKS-keskustelut ovat oivia tilanteita ottaa puheeksi myös omassa ryhmässä viihtyminen. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomioita ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kannustavan ja suvaitsevan ryhmähengen muodostumiseen. Alkusyksystä on kaikille aloittaville ryhmille ryhmäytymispäivä-/päiviä, jotka osaltaan helpottavat uusien opiskelijoiden tutustumista uuteen ryhmäänsä ja vastuuohjaajaansa. Ryhmäytymispäivän suunnittelussa ja toteuttamisessa vastuuohjaaja saa tukea ryhmäytymisen menetelmiin perehtyneiltä hyvinvointiryhmän jäseniltä esimerkiksi kuraattorilta tai opinto-ohjaajalta. Vastuuohjaaja on keskeisessä asemassa ryhmän yhteishengen ja sosiaalisesti turvallisen ryhmän luomisessa. Ryhmäytyminen on koko lukuvuoden ajan tapahtuva prosessi, jota toteutetaan arjen opetustilanteissa vastuuohjaajan tai opettajan johdolla. Esimerkiksi työparien ja -ryhmien muodostuminen tapahtuu pääsääntöisesti vastuuohjaajan/opettajan johdolla, jolloin varmistetaan, ettei yksikään opiskelija jää ulkopuoliseksi ryhmästä. Aloittaville opiskelijoille tehdään ns. viihtyvyyskysely (liite 1) lukuvuoden puolivälissä. Kyselyn järjestämisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä vastaa kuraattori. Viihtyvyyskyselyn tulokset käsitellään aina yhdessä ryhmän opiskelijoiden kanssa. Tulosten käsittelyn yhteydessä otetaan puheeksi myös yleisellä tasolla kyselyn yhteydessä mahdollisesti esille tullut kiusaaminen. Tarvittaessa ryhmässä voidaan teettää ns. kiusaamiskysely (liite 2). Kyselyn järjestämisestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä vastaa kuraattori. Viihtyvyys- ja kiusaamiskyselyitä voidaan järjestää tarpeen mukaan myös jatkaville opiskelijoille opintojen missä vaiheessa tahansa. Aina kyselyitä tehtäessä on myös mietittävä mahdolliset jatkotoimenpiteet. 1.2 Kiusaamistapausten käsittely Jokainen henkilökuntaan kuuluva puuttuu näkemäänsä kiusaamiseen välittömästi. Opiskelijoiden keskinäiset kiusaamistapaukset viedään käsiteltäviksi vastuuohjaajalle tai kuraattorille. Jos kiusaamisessa osapuolena on koulun henkilökuntaan kuuluva, asia viedään toimialapäällikön tai esimiehen selvitettäväksi. Kiusaamistapaukset käsitellään mahdollisimman pian niiden tultua esille. Alaikäisten opiskelijoiden kohdalla tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. 6

7 1.3 Työpaikkakiusaaminen Keudan tavoite on nollatoleranssi kiusaamisen osalta eli työyhteisössä ei suvaita mitään kiusaavaa tai epäasiallista kohtelua. Nollatoleranssiin pääsemiseksi jokaisen työyhteisön jäsenen tulee nostaa asia puheeksi havaitessaan tai kokiessaan kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Jokaisen esimiehen tulee puuttua tilanteeseen viivyttelemättä ja asianmukaisesti havaitessaan kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Asian tunnistamista, puheeksi ottamista ja käsittelyä voi vaikeuttaa se, että usein arjessa siitä puhutaan usealla eri nimellä, esim. kiusaaminen, henkinen väkivalta, häirintä tai epäasiallinen kohtelu. Tässä suunnitelmassa käytetään työpaikalla tapahtuvan kiusaamisen eri muodoista Työterveyslaitoksen Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirjassa esitettyjä määritelmiä /1/. Työkirja on toiminut tämän suunnitelman henkilöstöä koskevan osuuden lähdemateriaalina. Kevään 2018 aikana tässä suunnitelmassa esitettyjä ohjeistuksia tarkennetaan sekä suunnitellaan tarvittavia valmennuksia ja muita infomateriaaleja Keudan henkilöstöpalveluiden ja työsuojeluorganisaation toimesta. Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan yhteen tai useampaan henkilöön kohdistuvaa jatkuvaa tai toistuvaa epäasiallista ja kielteistä kohtelua, joka johtaa kiusaamisen kohteena olevan henkilön joutumiseen puolustuskyvyttömään asemaan. Epäasiallista kohtelua on mm. tiedon panttaaminen ja työsuorituksen epäoikeudenmukainen kritisointi. Vastaavasti esimerkkejä kielteisestä kohtelusta ovat mustamaalaaminen, sosiaalinen eristäminen, huutaminen, loukkaaminen ja pilkkaaminen huumorin varjolla. Epäasiallinen ja kielteinen kohtelu voi kohdistua työhön tai persoonaan. Vastuutonta työkäyttäytymistä on toiminta, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä. Esimerkkejä vastuuttomasta työkäyttäytymisestä ovat mm. omavaltainen käytös, työn tekemistä koskevien määräysten ja yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen, aiheeton syyttävä tai muiden osaamista ja työntekoa kyseenalaistava toiminta, dramaattiset tunteen purkaukset tai muunlainen mielenosoituksellinen toiminta. Arkikielessä kiusaaminen ja vastuuton työkäyttäytyminen menevät usein sekaisin. Erityisesti esimiesten tulisi tunnistaa työpaikkakiusaamisen ja vastuuttoman työkäyttäytymisen erot sekä niiden toisistaan hieman poikkeavat käsittelytavat. Vastuullinen ja ammatillinen työkäyttäytyminen sisältää vastuullisuuden työstä ja vastuullisuuden vuorovaikutuksesta. Vastuullinen käyttäytyminen suuntautuu ensisijaisesti työn tekemiseen ja oman työn, työyhteisön ja koko organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. 7

8 Kaikki työpaikalla tapahtuva kielteinen käyttäytymien ei ole työpaikkakiusaamista, vastuutonta työkäyttäytymistä tai häirintää. Esimerkiksi lievät yksittäiset teot, esim. puheet eivät ole sellaisia. Työpaikkakiusaamista tai vastuutonta työkäyttäytymistä eivät myöskään ole /2/: työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely perusteltu puuttuminen työsuoritukseen varoituksen antaminen perustellusta syystä työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä. 2 Häirintä Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri. Häirintä voi ilmetä asiattomina vihjailuina, jotka kohdistuvat ikään, sukupuoleen, ihonvärin, mielipiteisiin tai vakaumukseen, esim. rasistiset vitsit tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan nimittely. Häirintää voi ilmetä sanoin, toimin tai asentein. Seksuaalinen häirintä on ei-haluttua seksuaalisluonteista fyysistä, sanallista tai muuta käyttäytymistä. Häirintää on esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, härskit puheet ja seksuaalisesti värittyneet yhteydenotot, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat kaksimieliset huomautukset, pornografiset aineistot, fyysinen koskettelu ja seksuaalista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset. Häirintä loukkaa opiskelu- ja työrauhaa eikä sitä tarvitse kenenkään sietää minkäänlaisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. 2.1 Sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän ero Sukupuolinen ja seksuaalinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai 8

9 tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seuraavin tavoin: seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä seuraavin tavoin: alentava ja kielteinen puhe toisesta sukupuolesta toisen sukupuolen halventaminen työpaikkakiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen. 3. Kiusaamis- ja häirintätapausten selvittely 3.1 Toimintamalli kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseksi 1. Vastuuohjaaja tai kuraattori selvittää, onko muilla opettajilla havaintoja kiusaamisesta. Alle 18-vuotiaan kiusatun opiskelijan huoltajalle tiedotetaan asiasta. Kiusattu ja kiusaaja tavataan aina erikseen. Kiusattu tavataan ensin ja tämän jälkeen kiusaaja/t. 2. Kiusatun tapaaminen. Tuodaan esille huoli, tehdyt havainnot ja kartoitetaan kiusatun näkemys tilanteesta sekä keitä kiusaamiseen on osallistunut. Tuodaan 9

10 esille, ettei kiusaamista sallita missään tilanteissa ja että tilanteeseen on puututtava ja puuttumisen jälkeen vielä seurattava. Kerrotaan kiusatulle, miten toimia, jos kiusaaminen vielä jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusatun mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve. 3. Kiusaajan tapaaminen. Tuodaan esille tapahtunut sekä muu selville saatu tieto kiusaamisesta. Painotetaan omia tai muun henkilökunnan havaintoja, näin ei tehdä kiusatusta kantelijaa. Kiusaajalle tehdään selväksi, ettei kiusaaminen ole koskaan oikeutettua. Otetaan puheeksi kiusaamisen pahimmillaan tuomat ikävät seuraamukset kiusatulle (eristäytymistä, ahdistusta, koulusta pois jäämistä, vaikeuksia opintojen etenemisessä jne.) Pyritään saamaan kiusaaja pohtimaan, miten voi omaa käytöstään muuttaa niin että kiusaaminen loppuu. Hyväksytään tosiasia, että kaikkien kanssa pitää voida työskennellä, tehdä yhteistyötä ja kaikkia pitää kohdella asiallisesti. Kerrotaan seuraamukset, jos kiusaaminen edelleen jatkuu. Sovitaan seurantatapaaminen. Selvitetään kiusaajan mahdollinen psykososiaalisen tuen tarve. 4. Seurantakeskustelu sovitaan 1-2 viikon päähän ensimmäisestä tapaamisesta. Ennen seurantatapaamista selvitetään opettajien näkemys tilanteesta. Opiskelijat tavataan edelleen erikseen. Jos todetaan kiusaamisen loppuneen, asian käsittely päättyy. Jos kiusaaminen on edelleen jatkunut, viedään asia tiedoksi opiskelijoista vastaavalle esimiehelle. Kuraattori kirjaa tapaamisista ylös vähintäänkin seuraavat asiat: mitä on tapahtunut ketkä ovat olleet osallisena mitä on sovittu kiusaajan ja kiusatun kanssa seurantatapaamisen päivämäärä. Jos seurantatapaamisessa tulee esille kiusaamisen edelleen jatkuneen samojen henkilöiden taholta, viedään asia toimialapäällikölle tiedoksi. Opiskelijoista vastaavan esimiehen toimenpiteinä voivat olla tiukka puhuttelu ja/tai kurinpidolliset toimenpiteet. Kurinpidolliset toimenpiteet ovat määriteltynä Keudan järjestyssäännöissä ja suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. 10

11 3.2 Kiusaaminen rikoksena Kiusaaminen voi olla myös asianomistajarikos, jolloin yleensä uhri tekee rikosilmoituksen ja asia menee poliisin selvitettäväksi. Tällöin seuraamuksesta päättää syyttäjä tai tuomioistuin. Kiusaaminen voi pitää sisällään muun muassa: Laittoman uhkauksen Kunnianloukkauksen Pahoinpitelyn Pakottamisen Luvattoman käytön Varkauden Rikokseen yllyttämisen 3.3 Kiusaamisen selvittely, kun osapuolena on henkilökuntaan kuuluva Toimialapäällikkö tai esimies huolehtii kiusaamistapauksen asianmukaisesta käsittelystä niissä tapauksissa, joissa osallisena on henkilökuntaan kuuluva. Käsittelyssä sovelletaan opiskelijoiden keskinäisiin kiusaamistapauksiin olevaa ohjeistusta. Ihmisten kesken syntyy ajoittain ihmissuhde- ja vuorovaikutusongelmia, mutta aina niissä ei ole kyse kiusaamisesta. Ihmisten väliset näkemyserot ja erimielisyydet eivät ole kiusaamista, vaikka ne koettaisiin loukkaaviksi. Eikä ongelmien asiallinen käsittely ole kiusaamista, vaikka se tuntuisi ahdistavalta ja aiheuttaisi epävarmuutta. Rajanveto jokapäiväisten ristiriitojen ja kiusaamisen välillä ei ole aina helppoa, sillä kokemukset ja mielipahan tuntemukset ovat henkilökohtaisia. Ristiriidat ja ongelmat täytyy aina selvittää ja kiusaamistapaukset käsitellä. Opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan työntekijän opiskelijaan kohdistama kiusaaminen ei ole hyväksyttävää ja tapaukset käsitellään heti. Tällainen kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi toistuvana opiskelijan ivaamisena tai muuna mitätöintinä, 11

12 opiskelijan täydellisenä huomiotta jättämisenä tai aiheettomana rankaisemisena. Opiskelijat voivat kertoa kokemastaan tai huomaamastaan kiusaamisesta suoraan opiskelijoista vastaavalle esimiehelle tai muulle luotettavaksi kokemalleen henkilölle, joka vie asiaa opiskelijan luvalla eteenpäin. Jokainen henkilökunnan jäsenen vie huomaamansa tai tietoonsa saamansa kiusaamistapauksen kiusatun luvalla eteenpäin opiskelijoista vastaavan esimiehen käsiteltäväksi. Henkilökunnan keskinäinen kollegiaalisuus ei saa estää kiusaamiseen puuttumista. 3.4 Työpaikkakiusaamisen, vastuuttoman työkäyttäytymisen sekä häirinnän ennaltaehkäisy ja käsittelyprosessi /1/ Ennaltaehkäisy Ennaltaehkäisyyn panostaminen on tärkeätä nollatoleranssin saavuttamiseksi. Alla on lueteltu esimerkinomaisesti asioita, joiden kautta ennaltaehkäisyä voidaan tehdä. Lisää ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä löytyy Työterveyslaitoksen Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä työkirjasta /1/. Tunnistetaan yhdessä vuorovaikutuksen kehittämistarpeita työyhteisössä, ja laaditaan kehittämissuunnitelma. Kehittämistarpeita voi nousta esim. henkilöstökyselyn tulosten kautta. Tavoitteena on myönteisen ja työnsuuntaisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen parantaminen. Mitä muuttamalla ja parantamalla päästään haluttuihin muutoksiin? Huomioidaan vuorovaikutuksen kehittämistarpeet mm. onnistumiskeskusteluissa. Tunnistetaan yhdessä millaista epäasiallista ja ei-toivottavaa käyttäytymistä työyhteisössä ilmenee. Ei puhuta siitä mitä joku tekee vaan mitä työyhteisössä esiintyy. Mitä haittaa epäasiallisesta ja ei-toivottavasta käyttäytymisestä on työn tekemiselle? Missä menee toivotun ja ei-toivotun tai asiallisen ja epäasiallisen käyttäytymisen raja? Mitä muuttamalla ja parantamalla päästään haluttuihin muutoksiin? Huomioidaan kehittämistarpeet esim. onnistumiskeskusteluissa. Millaisia tekijöitä työssä, työjärjestelyissä, töiden organisoinnissa tai muuten arjen sujumisessa on, jotka altistavat työntekijöiden välisille, ammattiryhmien välisille tai työntekijöiden ja esimiesten välisille ristiriidoille tai epäasialliselle käyttäytymiselle työyhteisössämme? Puhutaan työstä ja työn tekemisestä, ei yksittäisten ihmisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä tai ihmisten ominaisuuksista. Laaditaan yhdessä hyvän työkäyttäytymisen pelisäännöt ja varmistetaan että kaikki tietävät, että niistä poikkeavaan käyttäytymiseen puututaan johdonmukaisesti. 12

13 Miten toimia, jos tunnet joutuvasi työpaikkakiusaamisen, vastuuttoman työkäyttäytymisen tai häirinnän kohteeksi? Jos olet hämmentynyt tilanteesta tai epäilet tulkinneesi tilannetta väärin, voit keskustella tilanteesta sellaisen työkaverin kanssa, jolta uskot saavasi rehellisen näkökannan asiaan, ennen asian ottamista puheeksi epäasiallisesti käyttäytyneen henkilön kanssa tai ennen asian viemistä esimiehelle. Jos mahdollista, ota asia ensivaiheessa puheeksi suoraan epäasiallisesti käyttäytyneen henkilön kanssa: Millaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena tai kiusaavana? Pyydä häntä lopettamaan. Puhu hänen käyttäytymisestään, älä ominaisuuksista. Voit tarvittaessa pyytää työkaverin tai esim. työsuojeluvaltuutetun mukaan keskusteluun. Jos asian puheeksi ottaminen ko. henkilön kanssa tuntuu vaikealta, voit viedä sen myös suoraan esimiehelle. Voit kirjata tapahtumia muistiin (mitä tapahtui, milloin, ketä oli läsnä). Se voi auttaa asian selvittämistä esimiehelle etenkin, jos kokonaisuus koostuu useammasta tapahtumasta. Kerro asiasta suoraan omalle esimiehelle mahdollisimman pian, jos keskustelu ko. henkilön kanssa ei auta tai jos asiasta keskusteleminen epäasiallisesti käyttäytyneen henkilön kanssa tuntuu vaikealta. Mikäli kiusaamista, vastuutonta työkäyttäytymistä tai häirintää koetaan oman esimiehen taholta, ilmoitetaan asiasta esimiehen esimiehelle. Mikäli esimies ei aloita asian selvittämistä kohtuullisessa ajassa (suositus kaksi viikkoa), vie asia esimiehen esimiehelle. Jos kyseessä on kahden tai useamman henkilön välinen ristiriita, esimies keskustelee ensin epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden kanssa, sen jälkeen epäasiallisesti käyttäytyneen henkilön kanssa. Tämän jälkeen esimies järjestää yhteispalaverin jossa ovat kaikki osapuolet läsnä. Voit tarvittaessa pyytää palaveriin tukihenkilön, esim. työsuojeluvaltuutetun. Tarkempia ohjeita valmistautumisesta keskusteluun sekä itse keskustelusta löydät:

14 Ohjeita esimiehelle tilanteen selvittämiseen: Esimiehen on aina selvitettävä viivyttelemättä saamansa tieto työpaikkakiusaamisesta, vastuuttomasta työkäyttäytymisestä tai häirinnästä. Tarkoituksena on selvittää, onko tapahtunut kiusaamista, vastuutonta työkäyttäytymistä tai häirintää, sekä jos sellaista todetaan lopettaa se. Tilanne tulee selvittää tasapuolisesti ja oikeuden mukaisesti asianosaisten henkilöiden kanssa (ei anonyymisti). Jos saat tiedon muulta kuin epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneelta, käy aina ensin keskustelu tilanteesta kohdehenkilön kanssa, ja päätä sen jälkeen jatkotoimenpiteet. Muista olla tasapuolinen ja johdonmukainen. Puhu keskusteluissa työstä ja työn tekemisestä, älä henkilön persoonasta tai piirteistä. Älä menetä malttiasi. Jos tilanne kärjistyy puolin tai toisin, keskeytä keskustelu ja sovi uusi ajankohta. Valmistaudu keskusteluun esim. Sopuisa työyhteisö oppaan kautta. VASTUU TILANTEEN SELVITTÄMISESTÄ ON AINA TYÖNANTAJALLA! Työpaikkakiusaamisen tai häirintätilanteen selvittäminen: Ota asia aina vakavasti Lähde selvittelyyn ilman ennakkokäsityksiä Keskustele ensin kiusaamista tai häirintää kokeneen henkilön kanssa, ja sen jälkeen epäasiallisesti toimineeksi nimetyn kanssa. Riittävä kuulluksi tulemisen tunne on tärkeä. Järjestä tämän jälkeen yhteistapaaminen. Keskusteluissa tulee puhua konkreettisista asioista: mitä on tapahtunut ja milloin. Jos kiusaamista tai häirintää ilmenee, laatikaa sopimukset työn tekemistä ja käyttäytymistä koskevista toimenpiteistä kiusaamisen tai häirinnän lopettamiseksi. Kirjaa muistioon keskustelun tavoite, laaditut sopimukset sekä asian jatkoseuranta aikatauluineen. 14

15 Mikäli asiasta ei päästä sopimukseen tai tilanne jatkuu, miettii työnantaja jatkotoimenpiteet. Työsuojeluorganisaatio ja työterveyshuolto voivat toimia apuna tilanteen selvittelyssä. Vastuuttoman työkäyttäytymisen puheeksi ottaminen: Ota vastuuton työkäyttäytyminen puheeksi kahden kesken vastuuttomasti käyttäytyneen henkilön kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Valmistaudu tilaisuuteen: selkiytä itsellesi keskustelun tavoite ja varmista asiaa koskevat tiedot. Laadi itsellesi suunnitelma keskustelun läpiviemisestä. Kun kutsut henkilön keskusteluun, kerro että on tarkoitus keskustella työhön liittyvästä käyttäytymisestä. Puheeksi ottaminen vastuuttomasti käyttäytyneen henkilön kanssa: o Kerro henkilölle keskustelun tavoite, sekä havainnot ja tiedot henkilön haitallisesta käyttäytymisestä. o Perustele miksi kyseessä oleva käyttäytyminen ei ole hyväksyttävää ja miten se vaikuttaa työhön. o Ole selkeä. Älä selittele äläkä esitä olettamuksia. o Kuuntele työntekijän näkemys asiasta. Tarvittaessa kysy, selvennä ja tarkenna. o Konkretisoi käyttäytyminen johon tulee tulla muutos. Aseta muutokselle tavoite ja sopikaa yhdessä, miten muutos näkyy toimintana. o Tarkista lopuksi, että teillä on yhteinen näkemys siitä mistä puhuttiin ja mitä sovittiin. o Dokumentoi keskustelu ja sopimus. Sopikaa seuranta-ajankohta. Lisäohjeita esimiehelle: 15

16 Miten toimia kiusaajaksi nimettynä: 4 Väkivalta Jokaisella opiskelijalla ja oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön. Väkivalta tai sillä uhkaaminen ovat vallankäyttöä joka ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää toimintaa. Väkivalta voi ilmetä fyysisenä, psyykkisenä, seksuaalisena tai taloudellisena väkivaltana. Myös kiusaaminen ja häirintä voivat olla väkivaltaa. Väkivallan tai sen uhan ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelyyn on Keudalla olemassa järjestysäännöt ja kurinpidolliset toimenpiteet. Vakavien uhka- tai väkivaltatilanteiden varalta Keudassa on olemassa yhteinen Kriisitilanteiden toimintamalli. Tämän lisäksi jokaisessa toimipisteessä on oma kriisisuunnitelma, jossa on nimettynä kriisiryhmän vastuuhenkilöt. 5 Arviointi ja seuranta Tätä kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista suunnitelmaa tullaan päivittämään tarvittaessa Keudan opiskelijahuoltoryhmän nimittämän työryhmän toimesta. Hyvinvointiryhmissä seurataan viihtyvyyskyselyiden ja mahdollisten kiusaamiskyselyiden tuloksia sekä kiusaamis- ja häirintätapausten toimintamallin mukaisia selvittelyiden määriä. Kouluterveyskyselyn tulokset antavat vertailutietoa vastaavien oppilaitosten tilanteesta luotettavasti. Tätä suunnitelmaa on käsitelty Opiskelijakunta Kuomassa , Keudan johtoryhmässä , Opetus- ja koulutuspalveluiden johtoryhmässä

17 Viitteet 1. Vartia, M., Joki, M., Kalavainen, S., Olin, N., Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä työkirja, Työterveyslaitos 2. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu, viitattu Kirjallisuutta Hamarus, P Koulukiusaaminen. Huomaa, puutu, ehkäise. Helsinki. Kirjapaja Salmivalli, C Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä. Tampere. Tammer-Paino Oy Salmivalli, C Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. Juva. PSkustannus Verkkojulkaisuja Pörhölä, M hman_muotoutuminen Nuorten Akatemia,

18 LIITE 1 Viihtyvyyskysely HUOM. KYSELYYN VASTATAAN NIMETTÖMÄNÄ. 1. Minkälaiseksi arvioit oman opiskelumotivaatiosi? heikko kohtalainen en osaa arvioida hyvä erittäin hyvä 2. Mitkä asiat mielestäsi hankaloittavat opiskeluasi? 3.Mitä mieltä olet ryhmäsi opiskeluilmapiiristä? Pyri perustelemaan vastauksesi. IImapiiri on huono, koska kohtalainen, koska hyvä, koska erittäin hyvä, koska erinomainen, koska 4. Onko luokassasi/ryhmässäsi jotain asioita, johon toivoisit muutosta? 5. Kiusataanko luokassasi? Ketä? Miten? KIITOS VASTAUKSISTA! 18

19 LIITE 2 Kiusaamiskysely HUOM! KYSELYYN VASTATAAN NIMETTÖMÄNÄ Kiusaaminen on toistuvaa yhteen henkilöön kohdistuvaa fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, haukkumista, nimittelyä, uhkailua, toisen tekemisen mitätöintiä, ryhmästä eristämistä, juorujen levittämistä, kiristämistä, tavaroiden piilottelua. Kiusaamista voi ilmetä myös opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan välillä. Kiusaamista ei ole se, jos kaksi yhtä vahvaa opiskelijaa nahistelee tai riitelee keskenään. 1. Onko sinua kiusattu nyt meneillään olevien opintojesi aikana? Kyllä. o Miten sinua on kiusattu? o Kuinka usein sinua on kiusattu (päivittäin, muutaman kerran viikossa, muutaman kerran kuukaudessa, harvemmin)? o Missä ja minkälaisissa tilanteissa? Ei (voit siirtyä kysymykseen 2) 1a. Jos sinua on kiusattu tämän lukuvuoden aikana, niin oletko kertonut kiusaamisesta kenellekään? Kyllä. Kenelle? Miten kiusaamisasia käsiteltiin? En, koska 2. Oletko itse kiusannut tai osallistunut toisen opiskelijan kiusaamiseen nyt meneillään olevien opintojesi aikana? Kyllä. Miten? En 3. Oletko huomannut kiusaamista ryhmässänne? Kyllä. Minkälaista? En. 4. Entä muualla oppilaitoksessamme, oletko huomannut kiusaamista esim. tauoilla? Kyllä. Minkälaista? En KIITOS VASTAUKSISTA! 19

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija

Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Epäasiallisen kohtelun tunnistaminen ja toimenpiteet työpaikalla Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Käsitteitä Epäasiallisena kohteluna voidaan pitää kaikkea sellaista kielteistä käyttäytymistä työpaikalla,

Lisätiedot

Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Lopen kunnan suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 17.5.2018 ( 68 ) Sisällys 1. Kiusaaminen ja häirintä... 3 2. Ennaltaehkäisevä työ oppilaiden

Lisätiedot

Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät. Tanja Auvinen Etunimi Sukunimi

Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät. Tanja Auvinen Etunimi Sukunimi 11.10.2018 Seurakuntatyö ja #metoo Papiston päivät Tanja Auvinen SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA SEN EHKÄISEMINEN SUOMESSA Seksuaalinen häirintä lainsäädännössä Mitä on seksuaalinen häirintä? Seuraukset Mitä

Lisätiedot

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen

Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen Helsingin hengessä - sopua ja sovittelua työyhteisön arkeen 1 Tarve yhteiselle toimintaohjeelle Kaupungin työyhteisöt ovat hyvin toimivia. Kaikilla työpaikoilla esiintyy kuitenkin näkemyseroja ja ristiriitoja.

Lisätiedot

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla

Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla Kiusaajana tai kiusattuna työpaikalla MaRan Marraspäivä ajankohtaista työelämän hyötytietoa Scandic Simonkenttä 19.11.2014 MaRa koulutuspalvelut Sami Nisametdin Kysymyksenasettelu Mikä on häirintää tai

Lisätiedot

Asiallinen käytös sallittu

Asiallinen käytös sallittu Asiallinen käytös sallittu Teollisuusliitto 1 2 Teollisuusliitto Epäasiallinen käytös ja häirintä eivät kuulu työelämään Työpaikalla ja työhön liittyvissä tilaisuuksissa kenenkään ei pidä joutua pelkäämään

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 (6) Epäasiallisen kohtelun selvittely Toimintaperiaatteet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri työnantajana edellyttää työpaikalla hyvää käytöstä eikä hyväksy työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tai heidän

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 (6) Epäasiallisen kohtelun selvittely Toimintaperiaatteet Pirkanmaan sairaanhoitopiiri työnantajana edellyttää työpaikalla hyvää käytöstä eikä hyväksy työntekijöiden, potilaiden ja asiakkaiden tai heidän

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi va kivallalta, kiusaamiselta ja ha irinna lta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9 PAIMION KAUPUNKI JA SAUVON KUNTA Johdanto Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA B 14 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 Mitätöi lehden XII - 99 OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. VASTUU HYVÄSTÄ KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA Työnantajan yleinen vastuu.

Lisätiedot

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely

- työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien ja ongelmien yhteinen käsittely HYVÄN TYÖKÄYTTÄYTYMISEN EDISTÄMINEN SEKÄ KIUSAAMISEN JA SYRJINNÄN ESTÄMINEN LIEK- SAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA. TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimivassa työyhteisössä sen jokaisella jäsenellä on selkeä käsitys organisaation

Lisätiedot

TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA

TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA TOIMINTAMALLI OPISKELUSSA ESIINTYVIIN EPÄASIALLISEN KOHTELUN JA HÄIRINNÄN TILANTEISIIN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTOSSA MITÄ EPÄASIALLINEN KOHTELU ON? Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää,

Lisätiedot

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto

Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Erilaisuus pelastustoimessa- Entä jos jäänkin yhteisön ulkopuolelle? Pekka Vänskä Uudenmaan pelastusliitto Jäävuoriteoria Henkinen väkivalta, työssä kiusaaminen ja työsyrjintä Henkinen väkivalta on pitkään

Lisätiedot

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan Teksti Martti Herman Pisto Kuvat Paula Koskivirta, Martti Herman Pisto ja Eduhouse Yritysturvallisuus Häirintää, piinaamista, henkistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua Kun työpaikalla kiusataan ja vainotaan

Lisätiedot

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla

Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Ohjeistus seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn elokuva- ja tv-alalla Elokuvatuottajat ry Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Finlands Dramatiker och Manusförfattare

Lisätiedot

PAIMION LUKIO kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta,

PAIMION LUKIO kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, 1 PAIMION LUKIO 2016 Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 1. Käsitteiden avausta s 2 1.1. Kiusaaminen ja väkivalta 2 1.2. Seksuaalinen häirintä 3 2. Yhteisöllinen

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi. Toukokuu Lakimiesliitto

Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi. Toukokuu Lakimiesliitto Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän estämiseksi Toukokuu 2018 Lakimiesliitto Taustaa Lakimiesliiton tekemän kyselyn (2018) mukaan työelämässä häirintää on omakohtaisesti kohdannut 26 % naisista ja 5

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Opiskeluhuoltosuunnitelman liite nro 3 SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mitä tarkoitetaan väkivallalla, kiusaamisella ja häirinnällä...

Lisätiedot

HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU

HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU HKJAO 27.2.2018 19 Liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA Päivitetty 5.2.2018 TYÖSUOJELU HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU Terveydelle haitallista häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan Lapinlahden kunnan työpaikoilla

Lisätiedot

Ristiriidoista ratkaisuihin

Ristiriidoista ratkaisuihin Ristiriidoista ratkaisuihin Tarja Räty Asiantuntija (työelämän kehittäminen, työhyvinvointi) Työturvallisuuskeskus TTK 19.3.2015 Erilaisia näkemyksiä ja ristiriitoja Ristiriitoihin ihmisten välillä vaikuttavat

Lisätiedot

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla

TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA. Lapinlahden kunnan työpaikoilla LAPINLAHDEN KUNTA 12.02.2016 TYÖSUOJELU TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINTA Lapinlahden kunnan työpaikoilla Tällä työpaikalla häirintää ja epäasiallista kohtelua hallitaan

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä ja siihen puuttuminen

Seksuaalinen häirintä ja siihen puuttuminen Seksuaalinen häirintä ja siihen puuttuminen Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija, 18.1.2011 Mitä on kiusaaminen? Työpaikkakiusaaminen

Lisätiedot

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit

- rasistinen häirintä - sukupuolinen häirintä, fyysisen koskemattomuuden. - väkivaltainen käytös - epäasialliset viestit/sähköpostit/kommentit 1 (8) TOIMINTAMALLI PUUTTUMISESTA EPÄASIALLISEEN KOHTELUUN 1. Ohjeen tarkoitus Tämä ohje antaa menettelytavat epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Epäasiallisen kohtelun yksiselitteinen

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely luokat Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 7.-9. luokat Perustietoja vastaajasta 1. Sukupuoli * i poika tyttö muu en halua vastata 2. Luokka * i 7. luokka 8. luokka 9. luokka 3. Koulusi * Anttolan yhtenäiskoulu

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen

Vaasan kaupungin toisen asteen koulutus TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA. Oppilaitosten toiminnan kehittäminen Pvm 18.4.2011 Muodollinen tarkistus Pvm 18.4.2011 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.4.2011 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnassa Pvm 18.4.2011 Laatija Hillevi Kivelä Hillevi Kivelä Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015

Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Stop epäasialliselle kohtelulle kokemuksia Tehyn hankkeesta Johtamisen ja esimiestyön päivät 22.5.2015 Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy Mitä on työpaikkakiusaaminen? Työtoverista puhutaan niin

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

LOIMAAN LUKIO SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ

LOIMAAN LUKIO SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ LOIMAAN LUKIO SUUNNITELMA OPISKELIJAN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ Lukiolaki 30.12.2013/1268 21 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Epäasialliseen kohteluun puuttuminen PAMissa Sisältö PAMissa ei hyväksytä epäasiallista kohtelua... 2 Mistä tunnistaa epäasiallisen kohtelun?... 3 Miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa

Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Asikkalan kunnassa Yhteistyötoimikunta 9.11.2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 Johdanto Työelämässä voi esiintyä epäasiallista käyttäytymistä tai häirintää.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN, HÄIRINNÄN JA VÄKIVALLAN VASTAINEN SUUNNITELMA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

KIUSAAMISEN, HÄIRINNÄN JA VÄKIVALLAN VASTAINEN SUUNNITELMA Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto KIUSAAMISEN, HÄIRINNÄN JA VÄKIVALLAN VASTAINEN Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 KIUSAAMISEN MÄÄRITTELY... 4 2.1 Kiusaamista on... 4 2.2 Kiusaamisen tunnuspiirteitä...

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten

Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä Hyvään käytökseen sitoutuminen ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten Valmisteltu yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden

Lisätiedot

OPPILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ. 1. Väkivaltatilanteisiin puuttuminen

OPPILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ. 1. Väkivaltatilanteisiin puuttuminen OPPILAIDEN JA HENKILÖKUNNAN SUOJAAMINEN VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 1. Väkivaltatilanteisiin puuttuminen Perusopetuslain 29 :n mukaisesti kaikilla oppilailla on oikeus sekä fyysisiltä että

Lisätiedot

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 1. Yleistä Tämä toimintamalli ohjaa kiusaamisen vastaista toimintaa Puolangan lukiossa. Toimintamallissa tarkastellaan mitä eri osapuolten

Lisätiedot

Lapuan lukio SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ. Sisällys. Johdanto

Lapuan lukio SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ. Sisällys. Johdanto Lapuan lukio SUUNNITELMA OPISKELIJOIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys Johdanto 1. Kiusaaminen 1.1. Kiusaamisen määritelmä 1.2. Kiusaamisen ehkäiseminen 1.3. Kiusaamiseen

Lisätiedot

Häirinnästä vapaa työpaikka. Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen

Häirinnästä vapaa työpaikka. Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen Häirinnästä vapaa työpaikka Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueet ja kasvupalvelut Työelämä 2020 PL 32, 00023 Valtioneuvosto Puh. 029 516 001

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tervon yhtenäiskoulu Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Tervon yhtenäiskoulu Sisällys 1. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintavelvoite... 2 2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite...

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Kaupunginhallitus 14.5.2018 Liite 1 189 Henkilöstöpalvelut Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla Käsittely: Yt ja työsuojelujaos 11.4.2018 Yt- toimikunta 18.4.2018 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Puumalan yhtenäiskoulu Hyvinvointilautakunta 20.3.2017 19 LIITE NRO 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2019 Puumalan yhtenäiskoulu Sisällys 1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma... 3 1.1 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

Työpaikan pelisäännöt. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Strategia ja tukipalvelut

Työpaikan pelisäännöt. PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Strategia ja tukipalvelut Työpaikan pelisäännöt Perusteet pelisäännöille Lainsäädännössä on määritelty yleisluontoisesti työnantajan ja työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa sekä annettu yleisiä ohjeita käyttäytymisestä

Lisätiedot

Esimiehen keinot tukea tervettä työtä. Elisa Valtanen, psykologi Nina Olin, vanhempi konsultti

Esimiehen keinot tukea tervettä työtä. Elisa Valtanen, psykologi Nina Olin, vanhempi konsultti Hyvinvointia työstä Esimiehen keinot tukea tervettä työtä Elisa Valtanen, psykologi Nina Olin, vanhempi konsultti Toimiva työyhteisö Työntekoa tukeva organisaatio Työn maailma Selkeä perustehtävä Työntekoa

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa 09.08.2016 Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäiseminen Helsingin yliopistossa Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Epäasiallinen kohtelu ja häirintä työ- ja opiskeluyhteisössä... 2 3 Toimintaohjeita... 3 3.1

Lisätiedot

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Kuopion Tanssistudion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Johdanto Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa oppilaitoksia laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää,

Lisätiedot

Saavutettavuus ja esteettömyys

Saavutettavuus ja esteettömyys Saavutettavuus ja esteettömyys Esteetön kulkeminen kampuksella Monenlaisten oppijoiden tukeminen Mahdollisuudet henkilökohtaisiin opetusjärjestelyihin à Ota yhteyttä opintotutoreihin tai opiskelijapalvelut@aalto.fi

Lisätiedot

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma. Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma. Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto 1 Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto www.ahlman.fi 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Kiusaamisen määrittely... 4 2.1 Kiusaamisen muotoja: väkivalta,

Lisätiedot

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia Tervolan kunnan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sivistyslautakunta 11.10.2016 94 1 1. Oppilaan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön

Lisätiedot

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 11.6.2012 Mitä on seksuaalinen häirintä? Seksuaalinen häirintä on aina ei-toivottua ja

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi menettelytapaohjetta

Asiantuntijalausunto koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi menettelytapaohjetta Pirkannmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Raija Ruoranen Teiskontie 35 PL 2000, 33521 Tampere Asiantuntijalausunto koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi menettelytapaohjetta

Lisätiedot

Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa

Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa Kiusaaminen ja loukkaava vuorovaikutus oppimistilanteissa Interaktiivinen opetus ja oppiminen Sini Tuikka Tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, puheviestintä Henkinen väkivalta

Lisätiedot

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma. Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto

Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma. Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto 1 Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastainen suunnitelma Ahlmanin ammatti -ja aikuisopisto www.ahlman.fi 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Kiusaamisen määrittely... 4 2.1 Nettikiusaaminen... 6 2.4

Lisätiedot

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon alan unioni r.y. ja Kirkon alat ry suosittavat

Lisätiedot

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen. Kokkolan kaupungin toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi

Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen. Kokkolan kaupungin toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi Polku vastuulliseen työkäyttäytymiseen Kokkolan kaupungin toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi 1 Sisällysluettelo 1 Toimintamallin tavoite ja tarkoitus... 3 1.1 Vastuullinen

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS

TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS RUOKOLAHDEN KUNTA Työsuojelu 2010 TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTA- EHKÄISYN JA LOPETTAMISEN OHJEISTUS

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Sopuisa työyhteisö kohti epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen nollatoleranssia Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija 17.9.2015 Sopuisa työyhteisö SOPUISA työyhteisö ajattelutapa

Lisätiedot

TYÖNILO KUULUU KAIKILLE Työpaikkahäirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen ohjeistus

TYÖNILO KUULUU KAIKILLE Työpaikkahäirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen ohjeistus TYÖNILO KUULUU KAIKILLE Työpaikkahäirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyn ja lopettamisen ohjeistus RUOKOLAHDEN KUNTA Työsuojelu 2018 Sisällys 1. TYÖN ILO KUULUU KAIKILLE...3 2. TYÖTURVALLISUUSLAIN

Lisätiedot

Ensihoitopalvelualan opintopäivät Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry

Ensihoitopalvelualan opintopäivät Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry Ensihoitopalvelualan opintopäivät Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry 26.3.2018 K.O 1 Kotimaa 12.08.2017 12:41 Ensihoitajien kohtaama seksuaalinen häirintä yleistä UUTINEN 13.02.2018 Ensihoitajat:

Lisätiedot

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti

Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti Tapio Bergholm, erikoistutkija, SAK Tasa arvolain laajennus HE 19/2014 sivu 1 Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellot laajennettaisiin koskemaan myös sukupuoli

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio)

Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) Opiskeluhuollon asiakaspalautekysely (esiopetus, perusopetus, toisen asteen ammatillinen koulutus, lukio) - Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyllä kerätään asiakaspalautetta yhteisöllisestä ja yksilökohtaisesta

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija, 29.10.2010 Termeistä Työpaikkakiusaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Jouni Sipponen 18.2.2011 Termeistä ja käsitteistä Työpaikkakiusaaminen,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa

SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa SUUNNITELMA KIUSAAMISEN EHKÄISEMISEKSI Nilakan yhtenäiskoulussa 2012 Lähestymiskulma kiusaamisen ehkäisyyn NYKssa Panostamme ennaltaehkäisevään toimintaan. Kasvaminen on kuitenkin prosessi, jossa sattuu

Lisätiedot

Hyllykallion koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Hyllykallion koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Hyllykallion koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Kiusaamisen muotoja koulussa ovat esimerkiksi toistuva ja rasittava lyöminen, töniminen, potkiminen,

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011

Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle. Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Hyvä käytös sallittu! Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle Hannu Tamminen KUOPIO 18.2.2011 Häirintää ja väkivaltaa työpaikalla koskevan puitesopimus (EU-taso) Sopimuksessa tuomitaan

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin tukiryhmä-malli

Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin tukiryhmä-malli Kiusaaminen SEIS! Hyvinvoinnin tukiryhmä-malli Toimintatapa kiusaamistilanteisiin ennen kasvatuskeskusteluja Kiusaamisella tarkoitetaan esim: Jatkuva nimittely, loukkaava puhe, ulkonäön tms. arvostelu,

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä - lainsäädäntö työelämän osalta. Katja Leppänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Seksuaalinen häirintä - lainsäädäntö työelämän osalta. Katja Leppänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Seksuaalinen häirintä - lainsäädäntö työelämän osalta Katja Leppänen Asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lainsäädäntö kattavaa - kyse asenteista 1. Tasa-arvolaki 2. Työturvallisuuslaki 3. Rikoslaki

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ SEKSUAALISEN AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN KÄSITTELY JA ENNALTAEHKÄISY

TOIMINTAOHJE SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ SEKSUAALISEN AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN KÄSITTELY JA ENNALTAEHKÄISY 2018 SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ SEKSUAALISEN AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN KÄSITTELY JA ENNALTAEHKÄISY TOIMINTAOHJE TAMPEREEN HIIPPAKUNTA Tasa-arvolaissa määritellään ja kielletään

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

Hyvä käytös haltuun webinaari Tuula Haavasoja, JHL Oili Marttila, KiT

Hyvä käytös haltuun webinaari Tuula Haavasoja, JHL Oili Marttila, KiT Hyvä käytös haltuun webinaari 22.11.2018 Tuula Haavasoja, JHL Oili Marttila, KiT Hyvä käytös haltuun webinaari - Suosituksen sisältö - Käyttöönotto Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä Epäasiallinen kohtelu ja häirintä Kemijärven kaupunki Tstmk 30.10.2014 Kehysryhmä 17.11.2014 Kh XX.XX.XXXX 0 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 Hyvä käytös...3 Epäasiallinen käytös...3 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely Kajaanin kaupungin työpaikoilla Luonnos Opas pohjautuu työsuojeluhallinnon julkaisuun työsuojeluoppaita ja ohjeita 42 EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 Mikä ei ole epäasiallista

Lisätiedot