Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa"

Transkriptio

1 Arvioinnin abc Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa 1

2 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat Arvioinnin periaatteet Arvioinnin vuosikello Formatiivinen arviointi Lukuvuosiarviointi vuosiluokilla luokka luokka luokka luokka ja 6. luokka Suomi toisena kielenä...18 Arvioinnin ABC:n tarkoituksena on antaa ohjeet lukuvuoden aikaisen formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin toteuttamiseen vuosiluokilla 1 6. Yhteisten osuuksien jälkeen on esitelty jokaisen vuosiluokan todistuspohja ohjeineen. Opas toimii sähköisessä muodossa ja päivittyy sitä mukaa, kun uutta materiaalia on jaettavissa. LIITTEET 1. Lausepankit Usein kysyttyjä kysymyksiä arvioinnista: Kehityskeskustelurunko luokat Väliarvioinnin keskustelurunko 1. luokka Laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu 2.luokka Väliarvioinnin keskustelurunko 3. ja 4. luokat Väliarvioinnin keskustelurunko 5. luokka Laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu 6. luokka Suositus käyttäytymisen arviointikriteereiksi Oulussa Sanallinen arviointi Wilmassa (päivitetty ) Kirjallisuusdiplomin suorittamisen merkitseminen Wilmaan...36 Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Painatuskeskus, Monetra Oy,

3 1. Arvioinnin periaatteet Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Nämä tehtävät ovat perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja kohdistua oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen (Perusopetuslaki 22 ). Opetussuunnitelmaan on jokaiselle oppiaineelle kirjattu oppimisen tavoitteet. Oppimisen tavoitteita ovat sekä oppiainekohtaiset taitotavoitteet että sisällölliset tavoitteet. Työskentelytaidot sisältyvät sekä ainekohtaisiin taitotavoitteisiin että laaja-alaisiin taitoihin, erityisesti Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoihin (L1) ja Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoihin (L2). ohjaa ja kannustaa yrittämään kehittää oppilasta itse- ja vertaisarviointiin on monipuolista on keskustelevaa edistää oppimista oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä oppilaan oppimisen edistymisen näkyväksi tekeminen koko prosessin ajan arvioinnin avulla saadun tiedon hyödytäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa yhteistyö kotien kanssa on vuorovaikutteita 3

4 2. Arvioinnin vuosikello Lukuvuoden aikana arviointia dokumentoidaan kahdella tasolla: Wilmaan kirjattavilla oppimissuunnitelman päivityksillä sekä jatkuvan arvioinnin erilaisilla keinoilla. Näiden kummankin tason yhteenveto on lukuvuoden päätteeksi annettava lukuvuositodistus. Tässä ohjeistuksessa on Oulun kaupungin linjaukset arvioinnin aikataulusta. Koulukohtaisesti sovitaan oppimisen aikaisen arvioinnin toteuttamisesta ja dokumentoinnista. Kehityskeskustelut Välitodistus Syyslukukauden alussa. Välitodistus annetaan kuudennella luokalla joulukuussa. Huoltajan ja oppilaan kanssa / oppilaan kanssa, jos huoltaja ei osallistu. Kehityskeskustelurunko on tämän arviointioppaan liitteenä (Liite 3). 1.luokalla oppilaalle ja huoltajille tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelu. Yhdessä määritelty tavoite kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan Arviointi- ja kehityskeskusteluille varattuun kohtaan. Tavoite on oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin ja/tai käyttäytymiseen liittyvä, oppilaan oppimista edistävä asia. Keskustelut järjestetään koulukohtaisesti sovitulla tavalla, kuitenkin niin, että oppilaan viikkotuntimäärä ei vähene. Arviointikeskustelut Keskustelun pohjana käytetään Wilman Arviointikeskustelut-välilehdellä olevaa itsearviointikaavaketta tai koulun omaa arviointikulttuurin mukaan sovittua kaavaketta. 1., 3., 4. ja 5.luokilla väliarviointi toteutetaan arviointikeskustelulla. (Liitteet 4, 6 ja 7) Nivelvaiheissa 2. ja 6.luokalla käydään laajennettu arviointikeskustelu. (Liitteet 5 ja 8) Arviointikeskustelut pidetään joulukuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Nivelvaiheen arviointikeskustelut suositellaan pidettäväksi mahdollisimman lähellä nivelvaihetta, kuitenkin huhtikuun loppuun mennessä. 4

5 Keskustelu käydään vuorovaikutuksessa huoltajan ja oppilaan kanssa. Lukuvuositodistus Arviointikeskustelun rungot eri vuosiluokille löytyvät tämän Arvioinnin ABC:n liitteistä. (Liitteet 4. 8.) Ennen arviointikeskustelua oppilaat täyttävät itsearviointilomakkeen, jota voidaan käyttää keskustelun pohjana. Keskustelussa asetettu tavoite päivitetään Wilman oppimissuunnitelmaan Arviointi- ja kehityskeskusteluille varattuun kohtaan. Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa lukuvuositodistuksen. Lukuvuositodistus on yhteenveto kaikesta lukuvuoden aikana toteutuneesta oppimisen arvioinnista. Todistuksessa arvioidaan oppilaan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Tavoite on oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin ja/tai käyttäytymiseen liittyvä asia. Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa oppilaan osaamista arvioidaan hyvän osaamisen arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit on määritety valtakunnallisesti arvosanalle kahdeksan. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle. 5

6 Välitodistus 6. lk Arviointikeskustelut 1.,3.,4. ja 5.lk:t Itsearviointi Paperiversioita ei suositella säilytettäväksi. Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Itsearviointilomake Tavoite päivitetään oppimissuunnitelmaan. Huoltajat osallistuvat. Nivelvaiheen laajennettu arviointikeskustelu 2. ja 6. luokka Kehityskeskustelut, lk:t Lokakuu Syyskuu Formatiivinen arviointi, sen dokumentointi ja oppiainekohtaiset tavoitteet Maaliskuu Huhtikuu Keskustelurunko Tavoite päivitetään oppimissuunnitelmaan. Huoltajat osallistuvat halutessaan Elokuu Heinäkuu Kesäkuu Toukokuu Lukuvuositodistus on yhteenveto lukuvuoden arvioinnista. 6

7 3. Formatiivinen arviointi Oppiaineen sisällä tapahtuva, askeleittain etenevä ja oppiainekohtaisiin opetussuunnitelmiin pohjautuva tavoitteenasettaminen ja edistyminen dokumentoidaan jatkuvan arvioinnin keinoin. Keinot määrittyvät koulun arviointikulttuurin mukaan. Vihkotyöskentely, portfoliot, projektiseinät jne. Opettajan havainnot oppimisesta Oppimisen/oppilaan työn monipuolinen dokumentointi Sähköiset työkalut Tavoitteet ja arviointiperusteet oppilaiden tiedossa Harjoitellaan itse-, vertais- ja ryhmäarviointitaitoja. Palautetta annettaessa huomioidaan yhdessä aiemmin asetetut tavoitteet ja aiempi osaaminen. Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Esimerkkejä Oulussa käytössä olevista, formatiivista arviointia tukevista sähköisistä työkaluista: Qridi Qridi on palkittu pedagoginen oppimisen ja arvioinnin digitaalinen työkalu. Kokonaisvaltainen työkalu mahdollistaa oppilaan itse-, vertais- ja ryhmäarvioinnin sekä huoltajan ja opettajan antaman arvioinnin helppokäyttöisessä ympäristössä. Monipuoliset yhteenvedot arvioinneista helpottavat opettajan työtä, luovat hyvän pohjan keskusteluille oppilaiden kanssa ja auttavat oppilaita ymmärtämään oppimistaan paremmin. Qridissä on mahdollista ohjata ja seurata oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia lukuisilla eri tavoilla. Monipuolisesti käytettynä Qridi on koulutyön organisointityökalu niin opettajalle kuin oppilaille sekä monipuolinen arviointityökalu. Skilli Skilli on laaja-alaisen osaamisen arviointityökalu, jota säännöllisesti käyttämällä opettaja saa tietoa siitä, miten oppilaiden taidot kehittyvät. Opettaja luo Skilliin oppimiskokonaisuuksia, joissa määritellään, mitä taitoja harjoitella ja arvioidaan. Vanhemmat voivat seurata oppilaan arviointeja saadessaan kutsun opettajalta. Skillin voi integroida toimimaan Office365-tunnuksilla. Wilman formatiivinen arviointi Formatiivinen arviointi on kiinteä osa opettajien, oppilaiden sekä huoltajien päivittäin käyttämää Wilma-järjestelmää. Wilman formatiivisen arvioinnin kokonaisuuteen kuuluvat aineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien formatiivinen arviointi sekä arviointikeskustelut. Formatiivinen arviointi tapahtuu yksinkertaisen ja selkeän liukukytkimen avulla. Formatiivista arviointia voi halutessaan täydentää sanallisella arvioinnilla. Wilma sisältää niin opettajan formatiivisen arvioinnin kuin oppilaan itsearvioinninkin. Wilma on ainoa järjestelmä, joka integroi formatiivisen arvioinnin kiinteäksi osaksi aineen numeroarviointia ja arviointikeskusteluja tuomalla kuvaajat nähtäville myös näihin toimintoihin. 7

8 4. Lukuvuosiarviointi vuosiluokilla luokka Lukuvuositodistus sisältää sanallisen arvion siitä, miten oppilas on lukuvuonna saavuttanut tavoitteet oppiaineissa. Arvioidaan oppilaan oppimisen edistymistä suhteessa oppiaineen tavoitteisiin. Arviointi on yhteenveto oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä. Sanallisen arvioinnin avulla kuvataan oppilaan edistymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Sanallinen arviointi mahdollistaa rastiarvioinnin tarkentamisen/ selventäminen/täydentämisen. Työskentelytaitojen arviointi perustuu sekä oppiaineen että monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn tavoitteisiin. Lauseen voi laatia itse, ottaa lausepankista tai muokata sitä tarvittaessa. Kaupungin vaakuna OULUN KAUPUNKI LUKUVUOSITODISTUS 20XX-20XX Koulun nimi päiväys Oppilaan nimi. Syntymäaika xx.xx.xxxx 1. VUOSILUOKKA Suoritus Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kehittyvä edistynyt - suomen kieli ja kirjallisuus Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (millä tavoin). Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (millä tavoin). MATEMATIIKKA Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (millä tavoin). Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (millä tavoin). Alla on kuvattu arviointitermien merkitystä ja sisältöä. Todistuksessa näillä termeillä arvioidaan sekä oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen että työskentelytaidot. Aloitteleva: Oppilaalla ei ole juurikaan tapahtunut edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Kehitystä on saattanut tapahtua jollain oppiaineen osa-alueella hieman enemmän, mutta kokonaisuudessaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Kehittyvä: Oppilaalla on tapahtunut jonkin verran edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Asetettuja tavoitteita on saavutettu ja edistymistä on saattanut tapahtua hieman enemmän jollain oppiaineen osa-alueella. Kokonaisuudessaan oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa edistyminen vaatii vielä työtä. Voimakkaasti kehittyvä: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa. Oppilas hallitsee pääasiassa hyvin oppiaineen tai työskentelyn asetetut tavoitteet ja oppimista tapahtuu jatkuvasti. Jotkin osa-alueet oppiaineessa saattavat olla hieman haastavia, mutta pääsääntöisesti oppilaan tiedot ja taidot kehittyvät koko ajan. Hyvin edistynyt: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa ja hän hallitsee oppiaineen sisällöt ja työskentelytavat vahvasti. Osaaminen on korkealla tasolla lähes kaikilla oppiaineen osa-alueilla. Tässä arvioidaan työskentelytaidot matematiikassa. 8

9 YMPÄRISTÖOPPI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Suoritus Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin kehittyvä edistynyt Edistyminen ympäristöopin opinnoissa arvioidaan kahdella rastilla. Lauseiden käyttö on vapaaehtoista. USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Kuvailevat lauseet, vapaaehtoisia Yhdistelmärastit ja vapaaehtoiset lauseet. KÄSITYÖ KUVATAIDE Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi: LIIKUNTA Oppilaalle annetaan palautetta oppimiskokonaisuuksien aikana. MUSIIKKI Oppilaan osoittama osaaminen huomioidaan oppiaineiden arvioinnissa. Käyttäytyminen arvioidaan seuraavasti: Lisätietoja Käyttäytyminen on arvioitu tämän todistuksen liitteessä. Oppilas siirretään 2. luokalle tai Oppilas kertaa 1. luokan. Seuraava lukuvuosi alkaa (tähän oikea päivämäärä automaattisesti) Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus *Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan (PoL 17 2 mom). Todistus on Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen 9

10 2. luokka Lukuvuositodistus sisältää sanallisen arvion siitä, miten oppilas on lukuvuonna saavuttanut tavoitteet oppiaineissa. Arvioidaan oppilaan oppimisen edistymistä suhteessa oppiaineen tavoitteisiin. Arviointi on yhteenveto oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä. Sanallisen arvioinnin avulla kuvataan oppilaan edistymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Sanallinen arviointi mahdollistaa rastiarvioinnin tarkentamisen/ selventäminen/täydentämisen. Työskentelytaitojen arviointi perustuu sekä oppiaineen että monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn tavoitteisiin. Lauseen voi laatia itse, ottaa lausepankista tai muokata sitä tarvittaessa. Englannissa yhdistelmärastit ja vapaaehtoiset lauseet. Kaupungin vaakuna OULUN KAUPUNKI LUKUVUOSITODISTUS 20XX-20XX Koulun nimi päiväys Oppilaan nimi. 2. VUOSILUOKKA Syntymäaika xx.xx.xxxx Suoritus Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kehittyvä edistynyt - suomen kieli ja kirjallisuus Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) ENGLANTI, A-KIELI MATEMATIIKKA Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Alla on kuvattu arviointitermien merkitystä ja sisältöä. Todistuksessa näillä termeillä arvioidaan sekä oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen että työskentelytaidot. Aloitteleva: Oppilaalla ei ole juurikaan tapahtunut edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Kehitystä on saattanut tapahtua jollain oppiaineen osa-alueella hieman enemmän, mutta kokonaisuudessaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Kehittyvä: Oppilaalla on tapahtunut jonkin verran edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Asetettuja tavoitteita on saavutettu ja edistymistä on saattanut tapahtua hieman enemmän jollain oppiaineen osa-alueella. Kokonaisuudessaan oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa edistyminen vaatii vielä työtä. Voimakkaasti kehittyvä: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa. Oppilas hallitsee pääasiassa hyvin oppiaineen tai työskentelyn asetetut tavoitteet ja oppimista tapahtuu jatkuvasti. Jotkin osa-alueet oppiaineessa saattavat olla hieman haastavia, mutta pääsääntöisesti oppilaan tiedot ja taidot kehittyvät koko ajan. Hyvin edistynyt: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa ja hän hallitsee oppiaineen sisällöt ja työskentelytavat vahvasti. Osaaminen on korkealla tasolla lähes kaikilla oppiaineen osa-alueilla. Matematiikan aineopsin työskentelyn tavoitteet sisältyvät tähän kohtaan. 10

11 YMPÄRISTÖOPPI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Suoritus Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin kehittyvä edistynyt Ympin arviointi kahdella rastilla, lauseet vapaaehtoisia. USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Yhdistelmärastit ja vapaaehtoiset lauseet. KÄSITYÖ KUVATAIDE Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi: LIIKUNTA Oppilaalle annetaan palautetta oppimiskokonaisuuksien aikana. MUSIIKKI Oppilaan osoittama osaaminen huomioidaan oppiaineiden arvioinnissa. Käyttäytyminen arvioidaan seuraavasti: Lisätietoja Käyttäytyminen on arvioitu tämän todistuksen liitteessä. Oppilas siirretään 3. luokalle tai Oppilas kertaa 2. luokan. Seuraava lukuvuosi alkaa (tähän oikea päivämäärä automaattisesti) Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus *Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan (PoL 17 2 mom). Todistus on Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen 11

12 3. luokka Lukuvuositodistus sisältää sanallisen arvion siitä, miten oppilas on lukuvuonna saavuttanut tavoitteet oppiaineissa. Arvioidaan oppilaan oppimisen edistymistä suhteessa oppiaineen tavoitteisiin. Arviointi on yhteenveto oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä. Sanallisen arvioinnin avulla kuvataan oppilaan edistymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Sanallinen arviointi mahdollistaa rastiarvioinnin tarkentamisen/ selventäminen/täydentämisen. Työskentelytaitojen arviointi perustuu sekä oppiaineen että monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn tavoitteisiin. Lauseen voi laatia itse, ottaa lausepankista tai muokata sitä tarvittaessa. Englannissa kaksi rastia ja pakollinen lause työskentelyn taidoista. Lausepankkia voi hyödyntää. Kaupungin vaakuna OULUN KAUPUNKI LUKUVUOSITODISTUS Koulun nimi 3.VUOSILUOKKA Oppilaan nimi ja synt. päiväys Suoritus Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kehittyvä edistynyt Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) ENGLANTI, A-KIELI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) MATEMATIIKKA Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Alla on kuvattu arviointitermien merkitystä ja sisältöä. Todistuksessa näillä termeillä arvioidaan sekä oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen että työskentelytaidot. Aloitteleva: Oppilaalla ei ole juurikaan tapahtunut edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Kehitystä on saattanut tapahtua jollain oppiaineen osa-alueella hieman enemmän, mutta kokonaisuudessaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Kehittyvä: Oppilaalla on tapahtunut jonkin verran edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Asetettuja tavoitteita on saavutettu ja edistymistä on saattanut tapahtua hieman enemmän jollain oppiaineen osa-alueella. Kokonaisuudessaan oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa edistyminen vaatii vielä työtä. Voimakkaasti kehittyvä: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa. Oppilas hallitsee pääasiassa hyvin oppiaineen tai työskentelyn asetetut tavoitteet ja oppimista tapahtuu jatkuvasti. Jotkin osa-alueet oppiaineessa saattavat olla hieman haastavia, mutta pääsääntöisesti oppilaan tiedot ja taidot kehittyvät koko ajan. Hyvin edistynyt: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa ja hän hallitsee oppiaineen sisällöt ja työskentelytavat vahvasti. Osaaminen on korkealla tasolla lähes kaikilla oppiaineen osa-alueilla. Matematiikan aineopsin työskentelyn tavoitteet sisältyvät tähän kohtaan. 12

13 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin YMPÄRISTÖOPPI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa kehittyvä edistynyt Ympin arviointi kahdella rastilla, lauseet vapaaehtoisia. Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Yhdistelmärastit ja vapaaehtoiset lauseet. KÄSITYÖ KUVATAIDE Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi: LIIKUNTA MUSIIKKI Oppilaalle annetaan palautetta oppimiskokonaisuuksien aikana. Oppilaan osoittama osaaminen huomioidaan oppiaineiden arvioinnissa. Käyttäytyminen arvioidaan seuraavasti: Lisätietoja Käyttäytyminen on arvioitu tämän todistuksen liitteessä. Oppilas siirretään 4. luokalle tai Oppilas kertaa 3. luokan. Seuraava lukuvuosi alkaa (tähän oikea päivämäärä automaattisesti) Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus *Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan (PoL 17 2 mom). Todistus on Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen 13

14 4. luokka Lukuvuositodistus sisältää sanallisen arvion siitä, miten oppilas on lukuvuonna saavuttanut tavoitteet oppiaineissa. Arvioidaan oppilaan oppimisen edistymistä suhteessa oppiaineen tavoitteisiin. Arviointi on yhteenveto oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä. Sanallisen arvioinnin avulla kuvataan oppilaan edistymistä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Sanallinen arviointi mahdollistaa rastiarvioinnin tarkentamisen/ selventäminen/täydentämisen. Työskentelytaitojen arviointi perustuu sekä oppiaineen että monialaisten oppimiskokonaisuuksien työskentelyn tavoitteisiin. Lauseen voi laatia itse, ottaa lausepankista tai muokata sitä tarvittaessa. Englannissa kaksi rastia ja pakolliset lauseet äidinkielen tapaan. Lausepankkia voi hyödyntää työskentelyn taitojen osalta. Kaupungin vaakuna OULUN KAUPUNKI LUKUVUOSITODISTUS Koulun nimi 4.VUOSILUOKKA Oppilaan nimi ja synt. päiväys Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kehittyvä edistynyt Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) ENGLANTI, A-KIELI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) MATEMATIIKKA Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa Lause 1:Pakollinen maininta oppilaan oppimisen edistymisestä suhteessa OPS:n tavoitteisiin Lause 2: Pakollinen maininta vahvuudesta Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa Lause 1: Pakollinen maininta oppilaan työskentelytaidoista ja/tai laaja-alaisista taidoista (lausepankki) Vapaaehtoinen maininta kehittymisestä työskentelyn tavoitteissa Vap.eht. maininta: Olet osoittanut osaamistasi (Millä tavoin?) Alla on kuvattu arviointitermien merkitystä ja sisältöä. Todistuksessa näillä termeillä arvioidaan sekä oppiaineen tavoitteiden saavuttaminen että työskentelytaidot. Aloitteleva: Oppilaalla ei ole juurikaan tapahtunut edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Kehitystä on saattanut tapahtua jollain oppiaineen osa-alueella hieman enemmän, mutta kokonaisuudessaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä. Kehittyvä: Oppilaalla on tapahtunut jonkin verran edistymistä oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa lukuvuoden aikana. Asetettuja tavoitteita on saavutettu ja edistymistä on saattanut tapahtua hieman enemmän jollain oppiaineen osa-alueella. Kokonaisuudessaan oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa edistyminen vaatii vielä työtä. Voimakkaasti kehittyvä: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa. Oppilas hallitsee pääasiassa hyvin oppiaineen tai työskentelyn asetetut tavoitteet ja oppimista tapahtuu jatkuvasti. Jotkin osa-alueet oppiaineessa saattavat olla hieman haastavia, mutta pääsääntöisesti oppilaan tiedot ja taidot kehittyvät koko ajan. Hyvin edistynyt: Oppilas on edistynyt paljon oppiaineen tai työskentelyn tavoitteissa ja hän hallitsee oppiaineen sisällöt ja työskentelytavat vahvasti. Osaaminen on korkealla tasolla lähes kaikilla oppiaineen osa-alueilla. Matematiikan aineopsin työskentelyn tavoitteet sisältyvät tähän kohtaan. 14

15 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti Hyvin YMPÄRISTÖOPPI Olet edistynyt asetetuissa tavoitteissa kehittyvä edistynyt Ympin arviointi kahdella rastilla, lauseet vapaaehtoisia. Olet edistynyt työskentelyn tavoitteissa YHTEISKUNTAOPPI Yhdistelmärastit ja vapaaehtoiset lauseet. USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Kuvailevat lauseet, vapaaehtoisia KÄSITYÖ KUVATAIDE Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi: LIIKUNTA Oppilaalle annetaan palautetta oppimiskokonaisuuksien aikana. MUSIIKKI Oppilaan osoittama osaaminen huomioidaan oppiaineiden arvioinnissa. Käyttäytyminen arvioidaan seuraavasti: Lisätietoja Käyttäytyminen on arvioitu tämän todistuksen liitteessä. Oppilas siirretään 5. luokalle tai Oppilas kertaa 4. luokan. Seuraava lukuvuosi alkaa (tähän oikea päivämäärä automaattisesti) Luokanopettaja Huoltajan allekirjoitus *Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan (PoL 17 2 mom). Todistus on Opetushallituksen hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen 15

16 5. ja 6. luokka Väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna vuosiluokilla 1., 3., 4. ja 5., jolloin erillistä välitodistusta ei anneta. Vuosiluokilla 2. ja 6. käydään laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu. Vuosiluokilla 6 9 annetaan väliarviointitodistus, jossa oppiaineet ja käyttäytyminen arvioidaan numeroin. Myös vuosiluokilla 6 9 voidaan antaa sanallista arviointia ja/tai käydä arviointikeskustelu numeroarvioinnin tukena. 16

17 17

18 18 5. Suomi toisena kielenä

19 LIITE 1. Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti kehittyvä Hyvin edistynyt Odotat saavasi suunnitelman annettuna. (L1, L3, L6, L7) Tarvitset vielä selkeän rakenteen työskentelyllesi. (L1, L7) Haet tukea opettajalta saadaksesi ohjausta päätöksenteossa. (L1, L3. L6,L7) Harjoittelet vuorovaikutus- ja tiimityötaitojasi. (L2, L6, L7) Yhteisen tavoitteen jakaminen on sinulle haastavaa. (L2, L6, L7) Ryhmätyöskentelyssä annat vielä muiden hallita päätöksentekoa. (L2, L6, L7) Näet asiat vielä omasta näkökulmastasi. (L1, L2, L3, L7) Opettelet vielä arvioimaan tiedon luotettavuutta. (L1, L4, L5) Tarvitset johdattelua ja ohjausta tuottaaksesi merkityksellistä tietoa. (L1, L4) Harjoittelet vielä oppimisprosessin arviointia. (L1, L6, L7) Keskustelet ryhmässä toisten kanssa, mutta et tee vielä varsinaista tiimityötä. (L2, L7) Osaat käyttää jonkin verran tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisessasi. (L5) Selviät hyvin pienistä ja kohtalaisista haasteista. (L1, L3, L6) Sinulla on havaittavissa pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta. (L1, L3, L6, L7) Otat yhä enemmän vastuuta omasta sekä ryhmän oppimisesta. (L1, L2, L6, L7) Osaat arvioida omaa edistymistäsi. (L1, L3, L6) Osoitat jaettua vastuuta. (L2, L6, L7) Sinulla on joitakin keinoja arvioida tiedon luotettavuutta. (L4, L5) Opettelet merkiltyksellisen tiedon tuottamista. (L4, L5) Arvioit oppimisprosessiasi ohjatusti. (L1, L6, L7) Hyödynnät vahvuuksiasi ja osaamistasi ryhmätyöskentelyssä. (L2, L6, L7) Sinulla on joitakin vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. (L2, L5, L6, L7) Sinulla on hyvin kehittyneet pitkäjänteisyyden taidot. (L1, L3, L6, L7) Pyydät palautetta ja hyödynnät sitä oppimisessa. (L1, L3, L6, L7) Näet oppimisen olennaisena osana elämää. (L3, L6, L7) Otat aktiivisen vastuun yhteisestä prosessista. (L2, L6, L7) Työskentelet tehokkaasti ja myönteisesti tiimissä. (L2, L6, L7) Ymmärrät erilaisia näkemyksiä. (L2, L3, L6, L7) Osaat asettua toisen asemaan. (L2, L7) Edistät selkeästi tiimityötä. (L2, L5, L6, L7) Osaat kuvata omaa ajatteluprosessiasi. (L1, L3) Sinulla on vahvat ajattelu- ja päättelytaidot. (L1, L4, L5) Osaat rakentaa uutta tietoa. (L1, L3, L4, L5) Osaat tuottaa monialaista ja oppiainerajat ylittävää tietoa. (L1, L2, L4, L5, L6, L7) Osaat arvioida omaa oppimisprosessiasi. (L1, L3, L5, L6) Osaat ennakoivasti suunnitella omaa työskentelyäsi. (L1, L3, L4, L6) Vaikka kohtaat vastoinkäymisiä, työskentelet sinnikkäästi päämääräsi kohti. (L1, L3 L6, L7) Otat vastuuta omasta oppimisestasi. (L1, L6, L7) Kykenet tehokkaaseen päätöksentekoon. (L3, L6, L7) Huomioit kaikkien näkemykset työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. (L2, L7) Työskentelet tiimin jäsenenä tukien ja rohkaisten muita. (L2, L5, L6, L7) Olet taitava päättelemään onko tieto luotettavaa. (L1, L4, L5) Osaat yhdistää uutta ja aiempaa tietoa. (L1, L4 L5) Ymmärrät selkeästi oppimisen tärkeyden. (L1, L3, L6, L7) Sinulla on taitoa arvioida omaa oppimisprosessia. (L1, L6, L7) Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisestasi. (L1, L2, L5, L6, L7) SInulla on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. (L2, L5, L7) Osaat suunnitella ja säädellä omaa työskentelyäsi. (L1, L3, L6, L7) 19

20 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti kehittyvä Hyvin edistynyt Tarvitset tukea kiinnostuksen ylläpitämisessä. (L1) Sinulla on joitakin keinoja suunnitella ja ohjata omaa työtäsi. (L1, L6, L7) Otat aktiivisen vastuun yhteisestä tavoitteesta. (L2, L3, L6, L7) Toimit yhteisen tavoitteen edistämiseksi. (L2, L6, L7) Sinulle on haastavaa ymmärtää tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. (L2, L3, L6, L7) Osoitat vähän kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. (L2, L3, L7) Harjoittelet vielä tekstien tulkitsemista ja tuottamista. (L4, L5) Tarvitset tukea tieto- ja viestintäteknologian käytössä oppimisessasi. (L5) Harjoittelet vielä työsi ja sen tulosten arvostamista. (L6) Kykenet ottamaan vastuuta oppimisprosessin tietyistä vaiheista. (L1, L6, L7) Rakennat taitojasi työsi suunnittelussa ja ohjaamisessa. (L1, L3, L6, L7) Osaat toimia ohjatusti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. (L2, L6, L7) Tarvitset tukea ymmärtääksesi muiden näkökulmia. (L2, L3, L6, L7) Ymmärrät ohjatusti tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. (L2, L3, L6, L7) Osoitat ohjatusti kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. (L2, L3, L6, L7) Ymmärrät muiden näkökulmia. (L2, L3, L6, L7) Edistät toiminnallasi ja teoillasi yhteisöäsi. (L2, L3, L6, L7) Osoitat aktiivista kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. (L2, L3, L6, L7) Rakennat myönteistä ilmapiiriä vuorovaikutustaitojesi avulla. (L2, L7) Olet vuorovaikutustilanteissa johdonmukainen. (L2, L5, L6, L7) Ymmärrät tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. (L2, L3, L6, L7) Osoitat kiinnostusta ympäristösi hyvinvointiin. (L2, L3, L6, L7) Otat yhä enemmän vastuuta omasta oppimisesta sekä ryhmän jäsenenä. (L2, L6, L7) Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa tuetusti. (L2, L5, L6, L7) Sinulla on joitakin keinoja tulkita ja tuottaa tekstejä. (L4, L5) Sinulla on joitakin keinoja tuottaa merkityksellistä tietoa. (L4, L5) 20

21 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti kehittyvä Hyvin edistynyt Itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taidot Tarvitset huomattavasti tukea työskentelytaidoissasi. Tarvitset jonkin verran tukea työskentelytaidoissasi Työskentelet jo itsenäisesti. Työskentelet itsenäisesti ja otat vastuuta yhdessä toimimisesta. Harjoittelet vuorovaikutus- ja tiimityötaitojasi. Sinulla on jonkin verran vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Työskentelet tehokkaasti tiimissä ja muodostat myönteisiä suhteita. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa tuetusti. Hyödynnät vahvuuksiasi ja osaamistasi ryhmätyöskentelyssä. Työskentelet tiimin jäsenenä tukien ja rohkaisten muita. Tarvitset selkeän rakenteen työskentelyllesi. Osaat toimia yhteisen tavoitteen mukaan ohjatusti. Osaat säädellä työskentelyäsi ja pyydät tarvittaessa ohjausta. Osaat säädellä ja arvioida omaa työskentelyäsi. Odotat saavasi suunnitelman annettuna. Sinulla on erilaisia keinoja ohjata omaa työskentelyäsi. Sinulla on pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta työskentelyssäsi. Sinulla on monia keinoja ohjata omaa työskentelyäsi. Osaat arvioida omaa edistymistäsi Osaat kuvata omaa ajatteluprosessiasi. Hallitset oppimistasi vahvasti. Tarvitset tukea ja ohjausta työskennellessäsi. Tarvitset jonkin verran tukea ja ohjausta työskennellessäsi. Vaikka kohtaat vastoinkäymisiä, työskentelet sinnikkäästi päämääräsi kohti. Sinulla on jo hyvin kehittyneet pitkäjänteisyyden, määrätietoisuuden ja sinnikkyyden taidot. Pyydät palautetta ja hyödynnät sitä oppimisessa. Harjoittelet vielä yhteisen tavoitteen mukaan toimimista. Osaat toimia yhteisen tavoitteen mukaan ohjatusti. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Huomioit kaikkien näkemykset työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. Ryhmätyöskentelyssä annat vielä muiden hallita päätöksentekoa. Otat yhä enemmän vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Kykenet päätöksentekoon ryhmässä. Työskentelet ryhmässä vastuullisesti. Otat aktiivisen vastuun omasta ja ryhmän oppimisesta. Ymmärrät erilaisia näkemyksiä. Osaat asettua toisen asemaan. Harjoittelet vielä vastuunottamista omasta työskentelystä. Otat yhä enemmän vastuuta omasta oppimisesta. Otat vastuuta omasta oppimisestasi. Otat vastuuta omasta ja ryhmäsi työskentelystä. Otat aktiivisesti vastuuta sekä omasta että ryhmän työskentelystä. 21

22 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti kehittyvä Hyvin edistynyt Taito suunnitella, arvioida ja säädellä omaa työtään Odotat saavasi suunnitelman annettuna. Sinulla on joitakin keinoja suunnitella omaa työtäsi. Selviät hyvin haasteista työsi suunnittelussa. Osaat suunnitella ennakoivasti omaa työskentelyäsi. Tarvitset selkeän rakenteen työskentelyllesi. Harjoittelet pitkäjänteistä työskentelyä. Työskentelyssäsi on jonkin verran pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta. Työskentelet sinnikkäästi huolimatta vastoinkäymisistä. Työskentelysi on pitkäjänteistä ja määrätietoista. Tukeudut opettajaan saadaksesi ohjausta päätöksenteossa. Kykenet ottamaan jonkin verran vastuuta omasta oppimisestasi. Otat vastuuta omasta oppimisestasi. Pyydät palautetta ja hyödynnät sitä oppimisessa. Näet asiat vielä omasta näkökulmastasi. Harjoittelet vielä työsi suunnittelua ja ohjaamista. Harjoittelet vielä oppimisprosessin arviointia. Pystyt ohjatusti näkemään eri näkökulmia työskennellessäsi. Rakennat taitojasi työsi suunnittelussa ja ohjaamisessa. Huomioit kaikkien näkemykset työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. Osaat jo suunnitella ja ohjata työskentelyäsi. Osaat arvioida omaa oppimisprosessiasi. Ymmärrät erilaisia näkemyksiä. Osaat asettua toisen asemaan. Suunnittelet ja ohjaat työskentelyäsi aktiivisesti. Arvioit oppimisprosessiasi ohjatusti. Osaat jo arvioida omaa oppimisprosessiasi. Kykenet ottamaan vastuuta ja osaat arvioida oppimisprosessisi eri vaiheita. Taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen Tarvitset paljon tukea vastuunottamiseen. Tarvitset jonkin verran tukea vastuunottamiseen. Työskentelet jo itsenäisesti parhaasi yrittäen. Työskentelet itsenäisesti ja otat vastuuta työskentelystäsi. Tarvitset tukea kiinnostuksen ylläpitämisessä. Sinulla on jonkin verran pitkäjänteisyyttä työskentelyssäsi. Sinulla on pitkäjänteisyyttä työskentelyssäsi. Työskentelet pitkäjänteisesti päämääräsi kohti. Harjoittelet vielä yhteisen tavoitteen mukaan toimimista. Osaat toimia yhteisen tavoitteen mukaan ohjatusti. Edistät yhteisen tavoitteen toteutumista. Otat aktiivisen vastuun yhteisestä tavoitteesta. Näet asiat vielä omasta näkökulmastasi. Tarvitset vielä tukea ymmärtääksesi muiden näkökulmia. Ymmärrät muiden näkökulmia. Muiden näkökulmien huomiointi näkyy työskentelyssäsi. Osoitat vähän kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. Osoitat ohjatusti kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. Osoitat kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. Osoitat aktiivista kiinnostusta ympäristösi hyvinvoinnista. Sinun on haastavaa ymmärtää tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. Ymmärrät ohjatusti tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. Ymmärrät tekojesi ja toimintasi vaikutukset ympäristöösi. Edistät toiminnallasi ja teoillasi yhteisöäsi. 22

23 Aloitteleva Kehittyvä Voimakkaasti kehittyvä Hyvin edistynyt Taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa Tarvitset vielä huomattavasti tukea. Tarvitset vielä jonkin verran tukea. Työskentelet jo itsenäisesti. Työskentelet itsenäisesti ja otat vastuuta. Harjoittelet vuorovaikutus- ja Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa Sinulla on jo hyvät vuorovaikutus- ja Vuorovaikutustaitosi ovat hyvin edistyneet. tiimityötaitojasi. tuetusti. tiimityötaidot. Edistät selkeästi tiimityötä. Olet vuorovaikutustilanteissa johdonmukainen. Yhteisen tavoitteen jakaminen on sinulle haastavaa. Otat tuetusti vastuuta ryhmän työstä. Otat vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Otat aktiivisen vastuun ryhmän oppimisesta. Ryhmätyöskentelyssä annat vielä muiden hallita päätöksentekoa. Työskentelet ryhmässä vastuullisesti. Työskentelet tehokkaasti tiimissä ja osaat ottaa muut huomioon. Näet asiat vielä omasta näkökulmastasi. Tarvitset vielä tukea ymmärtääksesi muiden näkökulmia. Ymmärrät erilaisia näkemyksiä. Huomioit kaikkien näkemykset työskentelyn tavoissa ja työn tuloksissa. Harjoittelet vielä vuorovaikutustaitojasi. Sinulla on joitakin vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Rakennat myönteistä ilmapiiriä vuorovaikutustaitojesi avulla. 23

24 LIITE 2 Usein kysyttyjä kysymyksiä arvioinnista: 1. Millä luokalla Oulussa alkaa numeroarviointi? Oulussa oppilas arvioidaan ensimmäisen kerran numeroin viidennen luokan lukuvuosiarvioinnissa keväällä. 2. Annetaanko oppilaille enää välitodistusta? Välitodistus annetaan vuosiluokilla 6 9. Muilla luokilla (vl. 1 5) välitodistus korvataan arviointikeskustelulla. (Ks. kysymykset 3 5) 3. Miten arviointikeskustelun tavoitteet asetetaan? Oulun kaupungin opetussuunnitelmassa arviointikeskustelusta on kirjattu seuraavaa: Arviointikeskustelussa tuodaan esille oppilaan vahvuuksia rohkaisevassa ja kannustavassa ilmapiirissä. Keskustelussa annetaan palautetta oppimistavoitteiden saavuttamisesta, tehdään näkyväksi oppimisprosessia ja asetetaan uusia tavoitteita. Opetussuunnitelmassa ei ole määritelty, millaisia tavoitteita arviointikeskustelussa asetetaan. Tavoitteiden asettaminen riippuu oppilaan kokonaistilanteesta. Tavoite tai tavoitteet liittyvät oppimisen edistymiseen, työskentelytaitoihin (sisältää myös laaja-alaiset taidot) ja käyttäytymiseen. 4. Miten arviointikeskustelu merkitään? Arviointikeskustelu merkitään oppiainekohtaisesti merkinnällä a Wilmassa kurssiarviontiin. Arviointikeskustelussa kirjataan siis a:t oppiaineiden kohdalle ja tavoitteet kevätlukukaudelle. 5. Pitääkö syksyn kehityskeskustelussa asetettujen tavoitteiden toteutuminen kirjata Wilmaan arviointikeskustelussa? Syksyllä asetetut tavoitteet käydään läpi arviointikeskustelussa. Tavoitteiden toteutumista ei kirjata, vaan keskustelun tuloksena tavoitteita päivitetään ja asetetaan uusia tavoitteita. 6. Miten A2-kieli eli 5. luokalta alkava vapaaehtoinen A-kieli arvioidaan? Viidennellä luokalla oppiaineet arvioidaan väliarvioinnissa arviointikeskustelussa, siis sanallisesti keskustellen, huhtikuun loppuun mennessä. Viidennen luokan lukuvuositodistuksessa arvioidan kaikki oppiaineet ja alkava A2-kieli numeroin. Alakoulun valinnaiset aineet (1 vvt) arvioidaan arvosanalla (H) hyväksytty. 7. Miten suomi toisena kielenä arvioidaan 6. luokan väliarvioinnissa? Suomi toisena kielenä -arviointiin (S2) on työstetty sanallinen arviointi, joka on Wilmassa. 6. luokan välitodistuksessa on mahdollista arvioida S2-kieli sanallisesti asteikolla 1 4 (aloitteleva, kehittyvä, voimakkaasti kehittyvä, hyvin edistynyt). Vuosiluokilla 1 4 S2-arvioinnissa käytetään sanallista arviointia (valmiit lauseet ja rasti ruutuun). 5 6 luokilla alle vuoden S2-oppimäärää opiskelleille käytetään sanallista arviointia (valmiit lauseet ja rasti ruutuun) ja yli vuoden opiskelleille numeroarviointia. 24

25 8. Annetaanko 6. luokalta alkaneesta ruotsin kielestä numeroarvio välitodistukseen? Kuudennella luokalla arvioidaan kaikki oppiaineet numeroin sekä väliarvioinnissa että lukuvuosiarvioinnissa, paitsi valinnaiset aineet arvosanalla (H) hyväksytty. Kaikki valinnaiset voi arvioida lukuvuositodistuksessa, vaikka kurssi olisi pidetty jo syyslukukaudella. Todistuspohja on Wilmassa. 11. Missä on alakoulun kehityskeskustelurunko? Kehityskeskustelurunko on ABC:n liitteenä. 9. Miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia arvioidaan? Monialaiset oppimiskokonaisuudet arvioidaan osana oppimisen, työskentelytaitojen ja käyttäytymisen arviointia. Monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa pitää määritellä, missä oppiaineissa oppimiskokonaisuuden eri osat/tehtävät arvioidaan. Oppilaiden tulee tietää ennen monialaisen oppimiskokonaisuuden alkamista, mitä ja miten monialaisen oppimiskokonaisuuden eri osat arvioidaan. 10. Minne monialaiset oppimiskokonaisuudet kirjataan? Kouluilla suunnitellaan hyvissä ajoin tulevan lukuvuoden monialaiset oppimiskokonaisuudet. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutus kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan. Perusteissa asetettu vaatimus on, että jokaisella oppilaalla on vähintään yhden, oman vuosiluokan viikon työpanosta vastaava kokonaisuus. Opettajat tekevät yhteistyötä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa ja ottavat myös oppilaita mukaan suunnitteluun. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitelmia on hyvä dokumentoida esimerkiksi Office365:n työtiloihin. Suunnitelmassa kuvataan myös monialaisen oppimiskokonaisuuden arviointi. 25

26 LIITE 3 Kehityskeskustelurunko luokat Ohje huoltajille Voitte pohtia etukäteen yhdessä oppilaan kanssa ja pohtia, mitä asioita haluatte nostaa keskustelussa esille. Keskusteluun käytetään noin puoli tuntia aikaa. Pääosa keskustelussa on oppilaalla, joka itse suuntaa opinpolkuaan vahvuuksien ja tavoitteiden suunnassa. 1. Keskustelussa käsitellään mm. seuraavia asioita Koulunkäynti: koulupäivän rutiinit (oppitunnit sis. perusedellytykset oppimisen sujumiseen, ruokailu, välitunnit) ja koulussa viihtyminen, kaveriasiat Arkiset toimet: syöminen, nukkuminen, kouluunlähtö ja kotiintulo, TV, tietokone ja pelit, vapaa-aika ja harrastukset, kotitehtävät 2. Keskustelun aikana oppilas asettaa itselleen tavoitteen ikätaso huomioiden. Tavoite liittyy oppiaineessa edistymiseen, työskentelytaitoihin tai käyttäytymiseen. Tavoite/keskeisimmät tavoitteet kirjataan Wilman oppimissuunnitelmaan.. Työskentelytaidot (vahvuudet ja kehittämisen kohteet): Itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taidot, taito suunnitella, arvioida ja säädellä omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen, taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa Edistyminen oppiaineissa: edistyykö oppiminen vaivatta, oppimisen vahvuudet ja kehittämisen kohteet (keskitytään keskeisimpiin asioihin) Käyttäytyminen 26

27 Liite 4. Väliarvioinnin keskustelurunko 1. luokka 1) Keskustelu koulunkäynnin kokonaistilanteesta kotona käyneen tai Wilmassa täytetyn keskustelulomakkeen pohjalta 2) Oppimistavoitteet 3) Tavoitteen asettaminen tulevalle lukukaudelle Yhteisen keskustelun pohjalta sovitut keskeiset tavoitteet kirjataan Wilmaan oppimissuunnitelmaan. Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin. Työvälineenä jatkuva havainnointi ja oppilaan itsearviointi Edistyminen asetetuissa tavoitteissa Keskusteluun mukaan: oppilaan jatkuvaa arviointia kuvaavaa materiaalia (havainnot, sähköinen materiaali, tuotokset) Työskentelyn taidot (sis. laaja-alaiset taidot) oppilaan itsearviointimateriaali Äidinkieli ja kirjallisuus/s2- kieli Matematiikka Englanti (2. luokka) Ympäristöoppi Uskonto/Elämänkatsomustieto Taito- ja taideaineet (li, mu, ks ja ku) palautteet oppilasta opettavilta opettajilta (koulu suunnittelee palautetiedon keräämisen) opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet (tarvittaessa) Käyttäytyminen 27

28 Liite 5. Laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu 2.luokka 1) Keskustelu koulunkäynnin kokonaistilanteesta kotona käyneen tai Wilmassa täytetyn keskustelulomakkeen pohjalta 3) Toisen vuosiluokan nivelvaiheen arviointikeskustelu 2) Oppimistavoitteet Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin. Työvälineenä jatkuva havainnointi ja oppilaan itsearviointi Keskustelussa tukena tai apuna käytetään kotona täytettyä Wilmalomaketta tai jotain muuta, koulukohtaisesti laadittua materiaalia. Keskustelussa oppilas arvioi kehityskeskustelussa asettamassaan tavoitteessa edistymistään. pääpaino oppimisen edistymisen arvioinnissa tavoitteena tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana sekä vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota Edistyminen asetetuissa tavoitteissa Työskentelyn taidot (sis. laaja-alaiset taidot) Äidinkieli ja kirjallisuus/s2- kieli Matematiikka Englanti (2. luokka) Ympäristöoppi Uskonto/Elämänkatsomustieto Taito- ja taideaineet (li, mu, ks ja ku) Nivelvaiheen keskustelussa käsitellään seuraavia asioita: edistyminen kielellisissä valmiuksissa kysymisen ja kuuntelemisen taidot vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin edistyminen työskentelytaidoissa erityisesti taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä edistyminen taidoissa huolehtia omista ja yhteisesti sovituissa tehtävissä palaute opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa Nivelvaiheen arviointikeskustelun merkitseminen Wilmaan: Kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Merkitään 2. luokan nivelvaiheen arviointikeskustelu pidetyksi. Käyttäytyminen Yhteisen keskustelun pohjalta sovitut keskeiset tavoitteet kirjataan Wilmaan oppimissuunnitelmaan. 28

29 Liite 6. Väliarvioinnin keskustelurunko 3. ja 4. luokat 1) Keskustelu koulunkäynnin kokonaistilanteesta kotona käyneen tai Wilmassa täytetyn keskustelulomakkeen pohjalta 2) Oppimistavoitteet 3) Tavoitteen asettaminen tulevalle lukukaudelle Yhteisen keskustelun pohjalta sovitut keskeiset tavoitteet kirjataan Wilmaan oppimissuunnitelmaan. Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin. Työvälineenä jatkuva havainnointi ja oppilaan itsearviointi Edistyminen asetetuissa tavoitteissa Keskusteluun mukaan: oppilaan jatkuvaa arviointia kuvaavaa materiaalia (havainnot, sähköinen materiaali, tuotokset) Työskentelyn taidot (sis. laaja-alaiset taidot) oppilaan itsearviointimateriaali Äidinkieli ja kirjallisuus/s2- kieli Matematiikka Englanti Ympäristöoppi Uskonto/Elämänkatsomustieto Yhteiskuntaoppi (4. luokka) Taito- ja taideaineet (li, mu, kä ja ku) palautteet oppilasta opettavilta opettajilta (koulu suunnittelee palautetiedon keräämisen) opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet (tarvittaessa) Käyttäytyminen 29

30 Liite 7. Väliarvioinnin keskustelurunko 5. luokka 1) Keskustelu koulunkäynnin kokonaistilanteesta kotona käyneen tai Wilmassa täytetyn keskustelulomakkeen pohjalta 2) Oppimistavoitteet 3) Tavoitteen asettaminen tulevalle lukukaudelle Yhteisen keskustelun pohjalta sovitut keskeiset tavoitteet kirjataan Wilmaan oppimissuunnitelmaan. Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin. Työvälineenä jatkuva havainnointi ja oppilaan itsearviointi Edistyminen asetetuissa tavoitteissa Keskusteluun mukaan: oppilaan jatkuvaa arviointia kuvaavaa materiaalia (havainnot, sähköinen materiaali, tuotokset) Työskentelyn taidot (sis. laaja-alaiset taidot) oppilaan itsearviointimateriaali Äidinkieli ja kirjallisuus/s2- kieli Matematiikka Englanti Ympäristöoppi Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Taito- ja taideaineet (li, mu, kä ja ku) Valinnaisaineet palautteet oppilasta opettavilta opettajilta (koulu suunnittelee palautetiedon keräämisen) opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet (tarvittaessa) Käyttäytyminen 30

31 Liite 8. Laajennettu nivelvaiheen arviointikeskustelu 6. luokka 1) Keskustelu koulunkäynnin kokonaistilanteesta kotona käyneen tai Wilmassa täytetyn keskustelulomakkeen pohjalta 2) Oppimistavoitteet Keskustelussa keskitytään oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin. Työvälineenä jatkuva havainnointi ja oppilaan itsearviointi Edistyminen asetetuissa tavoitteissa Työskentelyn taidot (sis. laaja-alaiset taidot) Äidinkieli ja kirjallisuus/s2- kieli Matematiikka Englanti Ruotsi Ympäristöoppi Uskonto/Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Taito- ja taideaineet (li, mu, kä ja ku) Valinnaisaineet Käyttäytyminen 3) Kuudennen vuosiluokan nivelvaiheen arviointikeskustelu Keskustelussa tukena tai apuna käytetään kotona täytettyä Wilma -lomaketta tai jotain muuta, koulukohtaisesti laadittua materiaalia. Nivelvaiheen keskustelussa käsitellään seuraavia asioita: edistyminen oppiaineissa työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen edistyminen laaja-alaisessa osaamisessa Ajattelu ja oppimaan oppiminen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Monilukutaito TVT-osaaminen Työelämätaidot ja yrittäjyys Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen opiskelumotivaatio, siihen vaikuttavat tekijät ja se, mitä oppilas voi tehdä motivaationsa kehittämiseksi Nivelvaiheen arviointikeskustelun merkitseminen Wilmaan: Kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan. Merkitään 6. luokan nivelvaiheen arviointikeskustelu pidetyksi. Keskustelussa oppilas arvioi kehityskeskustelussa asettamassaan tavoitteessa edistymistään ja mahdollisesti asettaa osatavoitteita seuraavalle lukuvuodelle. 31

32 Liite 9. [Kriteereitä ei ole vielä käytetty lautakunnassa uuden opetussuunnitelman mukana, mutta niitä voidaan hyödyntää jo 6. luokan väliarvioinnissa.] Suositus käyttäytymisen arviointikriteereiksi Oulussa Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaan käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi. Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteereitä: erinomainen 10 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa kiitettävä 9 ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen hyvä 8 käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla noudattaa useimmiten koulun sääntöjä käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti osaa toimia ryhmässä tyydyttävä 7 käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla tuntee ja hyväksyy koulun säännöt kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita osaa tuetusti toimia ryhmässä kohtalainen 6 suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä välttävä 5 erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi hylätty 4 käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta 32

33 Liite 10. Sanallinen arviointi Wilmassa (päivitetty ) 1. Valitse arvioitava ryhmä Wilman etusivulta kohdasta Ryhmät tässä jaksossa 3. Klikkaa hiirellä Arv-saraketta ja valitse suoritusmerkintä hyv (=hyväksytty) tai hyl (=hylätty) oppiaineiden arvioinnissa. Huom. Käyttäytymisen arvioinnissa valitse Arv-sarakkeeseen L-kirjain. 2. Tarkista Arviointi-ikkunassa, että arviointinäkymässä ovat kaikki ne oppilaat, jotka kurssilla pitääkin olla. Jos opiskelijamäärässä on virheitä, olethan yhteydessä koulusihteeriin luokilla jätä Käytös-sarake tyhjäksi. 5. Poissa-sarakkeen voit jättää tyhjäksi. (Koulusihteeri siirtää koulun käytännön mukaisesti Wilman poissaolot ennen arvioinnin toimeenpanoa. Jos koululla on sovittu tähän eri käytäntö, toimit koulusihteerin ohjeiden mukaisesti.) 33

34 6. Oppiaineen arviointitaulukossa on sarake, jossa on kolmen pisteen kuvake. Klikkaa hiirellä oppilaskohtaisesti tätä kuvaketta, niin pääset antamaan sanallisen arvioinnin. a. Valitse Arvosana kenttään sanallisen arvioinnin oppiainekohtainen arvosana. b. Jätä Opettaja ja Päivämäärä kentät tyhjiksi. c. Klikkaa hiirellä Lisätietoja kenttää. Sanallinen arviointi kirjoitetaan Lisätietoja kenttään. Kirjoita sanallinen arviointi tai voit valita sanallisen arvioinnin lauseet Lausepankista. (Lausepankkiin pääset klikkaamalla Lausepankki painiketta. Lauseen saat Lisätietoja-kenttään klikkaamalla lausetta.) e. Valitse haluamasi lause klikkaamalla sitä. Voit samalla valita useamman lauseen. f. Kun haluat sulkea Lausepankin, klikkaa hiirellä Lausepankin yläreunassa olevaa nuolta. d. Avaa ylhäältä Lausepankki. 34

35 7. Kun arviointi on valmis, klikkaa Sulje painiketta (huom. Sulje painikkeen klikkaaminen ei vielä tallenna arviointia). 8. Pääset tarkastelemaan arviointia klikkaamalla Arviointi-kohtaa. 10. Huomioithan, että todistuspohjassa näkyvät seuraavat asiat: oppilaan mahdollisesti suorittama Kirjallisuus-diplomi, yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti opiskelleiden oppilaiden merkinnät ( tähtimerkki sekä Lisätietoja-kohtaan sanallinen selvitys siitä, että tähdellä merkitty oppiaine on opiskeltu yksilöllistetyn oppimäärän mukaan). 9. Lopuksi klikkaa Tallenna muutokset. Huomaathan, että arviointi tallentuu vasta, kun klikkaat Tallenna muutokset -kohtaa. 35

36 Liite 11. Kirjallisuusdiplomin suorittamisen merkitseminen Wilmaan Luokka-astekohtainen kirjallisuusdiplomin suorittaminen merkitään Wilmaan jokaisella vuosiluokalla 1-9. Opettaja toimii seuraavasti, jos oppilas on suorittanut kirjallisuusdiplomin: 1. Kirjaudu Wilmaan 2. Valitse oma luokkasi/valvontaluokkasi 3. Valitse Oppilaan nimi aukeaa oppilaan Perustiedot sivu Valitse Lomakkeet 5. Tallenna tiedot. Oppilaan lukuvuositodistukseen kohtaan Lisätietoja tulostuu tämän jälkeen automaattisesti lause Olet suorittanut kirjallisuusdiplomin. (Poikkeuksena on 9. luokkalaisten päättötodistus, johon lausetta ei tule, sillä päättötodistukseen ei voi kirjata em. kaltaisia ylimääräisiä lauseita.) Opettaja voi jakaa kirjallisuusdiplomin suorittaneelle oppilaalle paperisen diplomin. Sen voi antaa todistuksen yhteydessä. Diplomipohjat ja lisätietoa diplomeista löytyy Kirjastoreitti sivustolta: 4. Valitse lomake Kirjallisuusdiplomin suorittaminen luokka-asteella Kirjallisuusdiplomin lukuvuosi kenttään kirjataan numeroin vuosiluku Kirjallisuusdiplomin luokka-aste kenttään kirjataan oppilaan luokka-aste, esim. 3.lk Tyhjiä kenttiä saat klikkaamalla vihreää + -merkkiä. Lisää oppilaan aiemmin suorittamat kirjallisuusdiplomit omille riveilleen kronologisessa järjestyksessä, jos niitä ei ole aiemmin merkitty. 36

Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa

Arvioinnin. Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa Arvioinnin abc Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa 1 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat...2 1. Arvioinnin periaatteet...3 2. Arvioinnin vuosikello...4 3. Formatiivinen arviointi...6 4. Lukuvuosiarviointi

Lisätiedot

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus

Arvioinnin ABC. Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus Arvioinnin ABC Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiosuus 1 Sisällysluettelo Alkusanat Alkusanat...2 1. Arvioinnin periaatteet...3 2. Arvioinnin vuosikello...4 3. Formatiivinen arviointi...

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa

Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Vantaan alakoulujen Oppimisen arvioinnin toteuttaminen Wilmassa Tässä ohjeistuksessa kuvataan opettajille alakoulun arvioinnin teknistä toteuttamista Wilmassa. Opetussuunnitelman perusteissa ja Vantaan

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta:

Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE. Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Hyvinkään kaupunki Vuosiluokat 3 6 Lv. 2018-2019 ARVIOINTIKESKUSTELULOMAKE Oppilas: Luokka: Keskustelun ajankohta: Tervetuloa arviointikeskusteluun! Arviointikeskustelun tehtävänä on ohjata ja kannustaa

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Vanhempainiltakiertue Iissä syyskuu 2017 Alarannan koulu 20.9.2017 Vuosiluokat 0-6 Jaana Anttonen Uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taustalla

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri

Toimintakulttuuri. Arviointikulttuuri Koulutuksen tavoitteet Säädökset ja perusta Lait ja määräykset Opintojenaikainen arviointi Usko Itseen oppijana Oman oppimisprosessin ymmärtäminen Työpaja 1 tavoitteet Toimintakulttuuri Arvostelusta oppimisen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ

SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara SIILINJÄRVEN OPETUSSUUNNITELMATYÖ Siilinjärven opettajien veso-päivä Huhtikuu 2016 13.4.2016 tai 18.4.2016 Siilinjärven ops-veso / Marja Rytivaara 2 Opetussuunnitelmatyön

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka, Opetushallitus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka, Opetushallitus 1.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille

Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus. Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille Miten arvioimme oppimista? Lahden perusopetus Arvioinnin päivä Lahden perusopetuksen opettajille 10.2.2018 Mistä oppimista tukeva arviointikulttuuri muodostuu? Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA Opsii!

VANHEMPAINILTA Opsii! VANHEMPAINILTA 6.9.2016 Opsii! ILLAN SISÄLTÖ Ops - mitä uutta? Arvioinnin ja arviointikäytänteiden muutokset Kaikki koodaataan! Laaja-alainen osaaminen ja valinnaisuus OPS MITÄ UUTTA VAI MITÄÄN UUTTA?

Lisätiedot

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista?

Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Formatiivinen arviointi Miten arvioinnilla edistetään oppimista? Katja Elo katja.elo@tuusula.fi luokanopettaja Tuusulan kunta Tuusulan OPS2016 arviointityöryhmän jäsen OPS2016: Arvioinnin merkitys oppilaalle

Lisätiedot

Arviointi Elisa Puoskari

Arviointi Elisa Puoskari Arviointi 29.10.2016 Elisa Puoskari Arvostelu Arviointi Oppilaan arviointi Oppimisen arviointi Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan oppimisprosessin

Lisätiedot

6.4 Opintojen aikainen arviointi

6.4 Opintojen aikainen arviointi 6.4 Opintojen aikainen arviointi Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla

Lisätiedot

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6 Arviointitiedote Vuosiluokat 1-6 Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat

6.8 Paikallisesti päätettävät asiat 6.8 Paikallisesti päätettävät asiat Oppimisen arviointia koskevaa opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa pohditaan erityisesti, miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016

ARVIOINTIOHJEET LEMPÄÄLÄ/OPS2016 Esi- ja perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Arviointia voidaan täydentää koulun ja opettajan harkinnan mukaan myös muulla oppimista tukevalla arvioinnilla.

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1

Siilinjärven alakoulujen opettajat Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Siilinjärven alakoulujen opettajat 4.4.2017 Marja Rytivaara, Kasurilan koulu 1 Ohjelma Klo 13.45 Asiaa arvioinnista formatiivisesta arvioinnista oppiaineiden arvioinnista nivelvaiheiden arvioinnista Asiaa

Lisätiedot

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä Hei! Tässä arviointityöryhmän kokoamia ohjeita alakoulun lukuvuosiarviointia varten. Alussa on arviointiasteikko ja arviointilausekkeet luokittain lukuvuosiarviointia varten. Seuraavilla sivuilla ovat

Lisätiedot

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA

PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA PÄÄTTÖARVIOINTI SEINÄJOEN YLÄKOULUISSA Yhteisiä nostoja opetussuunnitelman 2014 perusteista, opetussuunnitelmasta 2016 sekä Opetushallituksen laatimista arvioinnin linjauksista opetussuunnitelmaan 2004.

Lisätiedot

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014

Arvioinnin l Arvioinn uonne ja ylei in l set uonne ja ylei periaat set teet periaat Käsitteet marraskuun hautomo 2014 Koulun nimi: Kunnas Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet Oppimisen arvioinnissa arvioinnin kohteena on oppilaan oppimisen edistyminen ja tavoitteiden toteutuminen tarkasteltavan ajanjakson päättyessä.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Maaniitun koulun vanhempainilta klo

Maaniitun koulun vanhempainilta klo Maaniitun koulun vanhempainilta 24.1.2019 klo 18.00 19.00 1 Illan aiheita Ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden kielivalinnat Kirkonkylän alueen alkuluokkasuunnitelmat Oppimisen etenemisen arvioinnista

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 4.10.2016 3. JA 4. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Opetussuunnitelma Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista millainen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa

Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Oppimisen arviointi Kokkolan perusopetuksessa Arvioinnin tehtävä ja arviointikulttuurin paikalliset painotukset Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana. Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu

Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana. Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu Kuvaus formatiivisesta arvioinnista lukuvuoden aikana Anja Huurinainen-Kosunen Viikin normaalikoulu Oppimisen arviointi oppilaan oppimisen tukena Tavoitteellisuudella ja vuorovaikutuksella voidaan ohjata

Lisätiedot

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN

Opetuslautakunta Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Opetuslautakunta 29.3.2012 Liite nro 1 18 OPPILAAN ARVIOINTI JA SEN PERUSTUMINEN HYVÄN OSAAMISEN KUVAUKSIIN JA PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEREIHIN Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( )

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( ) ARVIOINNIN VUOSISUUNNITELMA lukuvuosi 2016-2017/Rauman normaalikoulu ( arviointiin liittyvien sisältöjen käsittely sekä koko koulun kehittämiseen liittyvästä arviointi) aikataulu Oppilas/oppilasryhmä Koti/huoltajat

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Oppimisen arvioinnin liitemateriaali

Oppimisen arvioinnin liitemateriaali Perusopetuksen opetussuunnitelma, paikallisesti päätettävät asiat Luku 6 Oppimisen arvioinnin liitemateriaali Perusopetuksen arviointitaulukko 1.8.2016 Lukuvuositodistukset o 1-2.lk o 3.lk o 4.lk o Käyttäytymisen

Lisätiedot

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija

Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Osaamisen arviointi taito- ja taideaineissa KÄSITYÖ 13.3.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Taustaa Perusopetuslain 1998/628 11 mukaan peruskoulussa opetetaan kaikille yhteisenä aineena käsityötä

Lisätiedot

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus

kehittämässä: -oppimäärä Arvioinnin kielitaitoa suomen kieli ja kirjallisuus Arvioinnin kielitaitoa kehittämässä: suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä Minna Harmanen opetusneuvos, Opetushallitus Oppimisen arvioinnin kansallinen konfrenssi 11.4.2017, Ryhmä C4, https://urly.fi/la1

Lisätiedot

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Juvan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 25.2.2016 1 2 Pääasiassa sanallista formatiivista arviointia Havainnointi, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn itsearviointi, Työtavat, mitkä mahdollistavat

Lisätiedot

Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9

Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9 Työskentelyn arviointi eri oppiaineissa vuosiluokilla 1-9 Tämän yhteenvedon pohjana on Vasa övningsskolan opettajien laatima ruotsinkielinen aineisto työskentelyn arvioinnin perusteista; lähtökohtana opetussuunnitelman

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo

Työpaja A1/B1. Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa. klo ja klo Työpaja A1/B1 klo 13.30-14.45 ja klo 15.30-16.45 Monipuoliset arviointikäytänteet ja osaamisen osoittaminen perusopetuksessa Minna Harmanen Annamari Kajasto Pirjo Koivula Katri Kuukka Monipuoliset arviointikäytänteet

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa

Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Esimerkkejä formatiivisesta arvioinnista yläkoulun matematiikan opiskelussa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, luku 6, Oppimisen arviointi: Oppilaan oppimista ja työskentelyä on arvioitava

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( )

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ( ) Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma ARVIOINNIN VUOSISUUNNITELMA lukuvuosi 2016-2017/Rauman normaalikoulu ( arviointiin liittyvien sisältöjen käsittely sekä koko koulun kehittämiseen liittyvästä arviointi)

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1

SISÄLLYSLUETTELO OSA 2 OSA 1 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Viranhaltijapäätös Toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointi Päätöspvm

Iisalmen kaupunki Viranhaltijapäätös Toimialajohtaja, sivistys- ja hyvinvointi Päätöspvm Viranhaltija Pykälä 92/2018 Palveluyksikkö Perusopetus- ja lukiokoulutus Asianro IIS/531/12.00.01.02/2017 Toimielin Sivistys- ja hyvinvointilautakunta Päätösluokka 12.00.01.02.42 Asiaotsikko Päätösteksti

Lisätiedot

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa

Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Arviointi Isojoen Koulukolmiossa Aikaisemmilla luokka-asteilla oppilasta arvioidaan sanallisesti ja numeroilla. Lisäksi vanhemmat saavat ajankohtaista tietoa lapsensa koulunkäynnistä arviointikeskusteluissa.

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi

Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä. Huolehdit vastuullisesti tehtävistäsi ja ympäristöstäsi LIITE LUKUVUOSITODISTUKSEEN 1. tai 2. vuosiluokka Noudatat koulun sääntöjä ja ohjeita Otat huomioon muut ihmiset Ylläpidät työrauhaa ja toimit myönteisesti ryhmän jäsenenä Pääset työn alkuun Teet työsi

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen

Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa alkaen Sivistyslautakunta 42 25.05.2016 Sivistyslautakunta 85 17.11.2016 Sivistyslautakunta 36 15.05.2017 Oppivelvollisille tarkoitettu perusopetuksen opetussuunnitelma Alavieskan kunnassa 1.8.2016 alkaen Sivltk

Lisätiedot

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus

Arviointi alkuopetuksessa - Lukuvuositodistus Ariointi alkuopetuksessa - Lukuuositodistus 4.4.2017 Tarja Koiikko 6.2 Arioinnin luonne ja yleiset periaatteet - Arioinnin perustuminen taoitteisiin ja kriteereihin Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio

Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Kuopio Oppimisen arviointi uudistuvissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Kuopio 10.11.2014 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan?

Lisätiedot

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen

Arviointikulttuuri. Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Katriina Sulonen Arviointikulttuuri Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Katriina Sulonen Hyvä arviointikulttuuri keskeisiä piirteitä ovat yhteisesti laaditut selkeät tehtävät ja periaatteet

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa

ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa ARVIOINTI Perusopetuksen ops-perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 6 Oppimisen arviointi Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

KESKENERÄINEN ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE

KESKENERÄINEN ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE Monialaisen oppimiskokonaisuuden nimi ja eheyttämisen tapa (OPS:n perusteiden mukaan: OHJE: Tähän voidaan jo merkitä, jos oppilaiden kiinnostuksen kohteet ovat olleet ensisijainen syy oppimiskokonaisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 Siilinjärven kunta ja Hamulan koulu 1 Perusopetuksen opetussuunnitelma Opetussuunnitelman perusteet 2014 Opetushallituksen hyväksymä normi Siilinjärven perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

KESKENERÄINEN YRITYS TEHDÄ ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE

KESKENERÄINEN YRITYS TEHDÄ ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE Monialaisen oppimiskokonaisuuden nimi ja eheyttämisen tapa (OPS:n perusteiden mukaan: OHJE: Tähän voidaan jo merkitä, jos oppilaiden kiinnostuksen kohteet ovat olleet ensisijainen syy oppimiskokonaisuuden

Lisätiedot

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI 6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5

SISÄLLYSLUETTELO OSA 1 OSA 2. Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 ARVIOINTIOHJEISTUS OSA 1 Oppimisen arvioinnista Vantaalla 3 Kohti uudenlaista arviointikulttuuria 4 Arvioinnin kaksi tehtävää 5 0011 0010 Arviointi 1010 perustuu 1101 tavoitteisiin 00016 0100 ja 7 1011

Lisätiedot

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen

Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä. Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki Opetusneuvos Kristiina Ikonen Eräitä oppilaan arvioinnin yleisiä kysymyksiä Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsinki 5.11.2010 Opetusneuvos Kristiina Ikonen Oppilaan arvioinnin merkitys ja tehtävä opetussuunnitelman perusteissa

Lisätiedot

Arviointi koulun arjessa

Arviointi koulun arjessa Arviointi koulun arjessa Työpaja 1 klo 9.00-9.50 Työpaja 2 klo 10.00-10.50 Työpaja 3 klo 11.00-11.50 Annamari Kajasto, opetusneuvos Erja Vitikka, opetusneuvos Tampere-talo 19.4.2018 Arviointi koulun arjessa

Lisätiedot

6. OPPIMISEN ARVIOINTI

6. OPPIMISEN ARVIOINTI 6. OPPIMISEN ARVIOINTI OPPIMISEN ARVIOINNIN PAINOPISTEET KEMPELEESSÄ Arviointi on KANNUSTAVAA ja OPPIMISTA EDISTÄVÄÄ - Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan oppilasta sekä edistetään oppilaan oppimaan

Lisätiedot

Pari sanaa arvioinnista

Pari sanaa arvioinnista Pari sanaa arvioinnista Joensuun seudun ops Jokaisella oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen jokaisena työpäivänä (Perusopetuslaki 30) Mitä minun tulee tehdä, liittyen oppiainekohtaisiin

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari

Arviointikeskustelut Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelut 29.10.2016 Arviointi Elisa Puoskari Arviointikeskustelu Oppilas on oman oppimisensa, opettaja opettamisen ja huoltaja vanhemmuuden asiantuntija, ja keskustelutilanteessa he jakavat

Lisätiedot

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA

PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA PAAVOLAN KOULUN VANHEMPAINILTA 26.9.2016 1. JA 2. LUOKKALAISTEN VANHEMMAT Opetussuunnitelma Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista Dia 3 millainen

Lisätiedot

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet

Kalliomaan koulu. Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet Kalliomaan koulu Taito- ja taideaineet ja valinnaiset aineet 2018-2019 Sisällys 1. Valinnaisten opintojen tehtävä... 3 2. Seitsemännen luokan jälkeen valittava taito- ja taideaine ja sen arviointi... 3

Lisätiedot

6.3 Arvioinnin kohteet

6.3 Arvioinnin kohteet 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen

Lisätiedot