Suunnattu osakeanti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnattu osakeanti 2.6.2009"

Transkriptio

1 Suunnattu osakeanti

2 Tärkeä tiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ( Talvivaara ) on valmistanut tämän esityksen käytettäväksi ainoastaan Talvivaaran osakkeiden suunnitellun ehdollisen suunnatun osakeannin yhteydessä, eikä sitä saa kopioida tai välittää, kokonaan tai osittain, kenellekään toiselle henkilölle. Osallistumalla kokoukseen, jossa tämä esitys on esitetty, tai lukemalla esitysmateriaalin, te sitoudutte seuraaviin rajoituksiin. Tämä esitys on tarkoitettu vain tiedon antamiseen eikä se muodosta tarjousta ostaa, myydä, antaa tai merkitä arvopapereita tai kehoitusta tarjoutua ostamaan, myymään, antamaan tai merkitsemään arvopapereita, eikä arvopapereita tulla myymään sellaisissa valtioissa, joissa sellainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ilman näiden valtioiden arvopaperilakien mukaista rekisteröintiä tai hyväksyntää. Tämä esitys ei ole Esitedirektiivissä (Direktiivi 2003/71/EY), sellaisena kuin se on implementoitu Suomessa ja Iso-Britanniassa, tarkoitettu esite, eikä Suomen Finanssivalvonta ( FFSA ) tai Iso-Britannian rahoituspalveluviranomainen (Financial Services Authority, FSA ) ole tätä esitystä hyväksynyt. Talvivaara on yksin vastuussa tästä esityksestä ja sen laatimisesta. Merrill Lynch International ( Merrill Lynch ) ja Liberum Capital Limited ( Liberum ja yhdessä Merrill Lynchin kanssa ( Pankit )), jotka kukin ovat FSA:n Iso-Britanniassa hyväksymiä ja sääntelemiä, toimivat suunnatussa osakeannissa vain ja ainoastaan Talvivaaran puolesta, eivätkä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai suunnattuun osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Talvivaaralle. Pankit tai mikään niiden osakkuusyhtiöistä tai agenteista ei ole antanut eikä tule antamaan mitään vakuutusta, nimenomaista tai välillistä, eikä ole hyväksynyt tai tule hyväksymään mitään vastuuta liittyen tämän esityksen, minkään muun kiinnostuneille tahoille tai niiden neuvonantajille annetun suullisen tai kirjallisuuden tiedon tai tiedon, joka on annettu julkisesti kiinnostuneiden tahojen tai niiden neuvonantajien tietoon, täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, ja kaikki vastuu näin ollen nimenomaisesti kiistetään. Henkilöiden, jotka saavat tämän esityksen, tulee tehdä kaikki kaupankäynti- ja sijoituspäätöksensä luottaen omaan arviointikykyynsä, eivät luottaen Pankkeihin. Pankit eivät tarjoa kenellekään kyseisistä henkilöistä neuvoja liittyen tässä esityksessä käsiteltyjen asioiden soveltuvuuteen tai tarjoa kyseisille henkilöille muutenkaan mitään sijoitusneuvoja tai henkilökohtaisia suosituksia. Tämän esityksen jakelu ja Talvivaaran arvopapereiden suunnattu anti voi olla joissain valtioissa lain nojalla rajoitettua. Mihinkään toimenpiteisiin, jotka sallisivat kyseisten arvopapereiden tarjoamisen tai omistamisen tai tämän esityksen tai minkään muun kyseisiin osakkeisiin liittyvän anti- tai tiedotusmateriaalin jakelun valtioissa, joissa sellaisia toimenpiteitä edellytetään, ei ole ryhdytty. Talvivaara, Merrill Lynch ja Liberum vaativat, että henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän esityksen, tulee ottaa selvää tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä TÄSSÄ ESITYKSESSÄ ESITETTY SUUNNATTU OSAKEANTI EI OLE TARKOITETTU YLEISÖLLE. TÄMÄ ESITYS ANNETAAN VAIN INFORMOINTITARKOITUKSESSA JA ON SUUNNATTU VAIN (A) (I) HENKILÖILLE, JOTKA OVAT AMMATTIMAISIA SIJOITTAJIA VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000) (FINANCIAL PROMOTION) MÄÄRÄYKSEN 2005 ARTIKLAN 19(5) TARKOITTAMALLA TAVALLA ( MÄÄRÄYS ) TAI (II) MÄÄRÄYKSEN ARTIKLAN 49(2)(A)-(D) MUKAISILLE KORKEAN VARALLISUUSTASON OMAAVILLE TAHOILLE (HIGH NET WORTH ENTITIES) TAI (III) MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE SE VOIDAAN MUUTOIN LAILLISESTI KOMMUNIKOIDA SEKÄ (B) (I) EUROOPAN TALOUSALUEEN (ETA) JÄSENMAISSA HENKILÖILLE, JOTKA OVAT KOKENEITA SIJOITTAJIA DIREKTIIVIN 2003/71/EY (ESITEDIREKTIIVI) ARTIKLAN 2(1)E TARKOITTAMASSA MERKITYKSESSÄ ( KOKENEET SIJOITTAJAT ) JA/TAI (II) ISO-BRITANNIASSA HENKILÖILLE, JOTKA OVAT KOKENEITA SIJOITTAJIA (KAIKKI EDELLÄ MAINITUT HENKILÖT YHDESSÄ, RELEVANTIT HENKILÖT ). HENKILÖIDEN, JOTKA EIVÄT OLE RELEVANTTEJA HENKILÖITÄ EI TULE TOIMIA TÄMÄN ESITYKSEN NOJALLA TAI NOJAUTUA SIIHEN. TÄSSÄ ESITYKSESSÄ MAINITUT SIJOITUKSET TAI SIJOITUSTOIMINTA OVAT AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN SAATAVILLA JA NIIHIN RYHDYTÄÄN AINOASTAAN RELEVANTTIEN HENKILÖIDEN KANSSA. TÄMÄ ESITYS EI ITSESSÄÄN MUODOSTA TARJOUSTA TALVIVAARAN ARVOPAPERIEN MYYMISEKSI TAI MERKITSEMISEKSI. Tätä esitystä ei ole tarkoitettu julkaistavaksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltain osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia), Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa tai mihinkään maahan tai missään maassa, jossa se olisi lainvastaista. Tämä esitys ei muodosta kokonaan tai osin tarjousta tai kehotusta Talvivaaran arvopapereiden ostamiseen tai merkitsemiseen Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa tai missään valtiossa missä sellainen tarjous tai kehotus on lainvastaista. Erityisesti, tässä esityksessä mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen Yhdysvaltojen arvopaperilaki ) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai ilman poikkeusta Yhdysvaltojen arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista tai sellaisen transaktion yhteydessä, johon Yhdysvaltojen arvopaperilaki soveltuu. Poikkeuksia lukuunottamatta, tässä esityksessä mainittuja arvopapereita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen arvopaperilain Regulation S:ssä määritellyllä tavalla. Talvivaaran antiosakkeita ei tarjota yleisölle suunnatun osakeannin yhteydessä Iso- Britanniassa, Suomessa, Yhdysvalloissa tai muualla. Tarpeellisia hyväksyntöjä ei ole saatu, eikä tulla saamaan, minkään Kanadan territorion tai provinssin arvopaperimarkkinaviranomaiselta; esitettä ei ole jätetty Australian Securities and Investments Commissionille tai Japanin Valtiovarainministeriölle tai rekisteröity niiden toimesta; eikä antiosakkeita ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään tai ole tarjottu tai tulla tarjoamaan minkään Kanadan, Australian tai Japanin osavaltion, provinssin tai territorion arvopaperilakien mukaisesti.. Vastaavasti, antiosakkeita ei saa (ilman soveltuvaa arvopaperilakien mukaista poikkeusta) tarjota, myydä, edelleenmyydä tai toimittaa, suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, Kanadaan tai Kanadassa, Australiaan tai Australiassa tai Japaniin tai Japanissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa Iso-Britannian ulkopuolella. Tällä esityksellä viitataan tarjoukseen, johon soveltuu poikkeus Dubain rahoituspalveluviranomaisen (Dubai Financial Services Authority, DFSA ) arvopaperien tarjoamista koskevien sääntöjen (Offered Securities Rules) nojalla. Tämä esitys on tarkoitettu jakeluun ainoastaan henkilöille, jotka on määritelty DFSA:n arvopaperien tarjoamista koskevissa säännöissä. Tätä esitystä ei tule toimittaa kenellekään muulle henkilölle, eikä kenenkään muun henkilön tule siihen nojautua. DFSA:lla ei ole velvollisuutta tarkistaa tai todentaa mitään asiakirjoja liittyen poikkeuksen alaisiin osakeanteihin. DFSA ei ole hyväksynyt tätä esitystä tai ryhtynyt toimenpiteisiin todentaakseen tässä esityksessä annetun informaation eikä sillä ole mitään vastuuta tästä esitteestä. Arvopaperit, joihin esityksessä viitataan, voivat olla epälikvidejä ja/tai edelleenmyynnin suhteen rajoitettuja. Arvopapereiden mahdollisten ostajien tulisi suorittaa oma due diligence tarkastuksensa arvopapereiden suhteen. Mikäli ette ymmärrä tämän esityksen sisältöä tulee teidän konsultoida valtuutettua taloudellista neuvonantajaa. Tämä esitys sisältää tiettyjä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja koskien Talvivaaran liiketoimintaa, taloudellista kehitystä ja tulosta ja/tai sitä toimialaa, jolla Talvivaara toimii. Tämän esityksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot, mukaan lukien Talvivaaran antamat tai kolmansilta tahoilta lainatut olettamukset, mielipiteet ja näkemykset ovat ainoastaan mielipiteitä ja ennusteita, jotka ovat epävarmoja ja riskeille alttiita. Lukuisa määrä tekijöitä voi johtaa siihen, että todelliset tapahtumat eroavat merkittävästi odotetusta kehityksestä. Talvivaara, sen osakkuusyritykset tai näiden johtajat tai työntekijät eivät takaa, että tulevaisuuteen suuntautuvien lausuntojen perustana olevat olettamuksen ovat virheettömiä, eivätkä hyväksy mitään vastuuta liittyen tässä esityksessä esitettyjen mielipiteiden tulevaan tarkkuuteen tai ennustettujen tapahtumien todelliseen tapahtumiseen. Ellei soveltuva lainsäädäntö toisin vaadi, Yhtiö ja Pankit eivät ota velvollisuudekseen tarkistaa, päivittää tai vahvistaa odotuksia tai arvioita tai julkistaa mihinkään tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin mitään korjauksia, jotka heijastaisivat tapahtumia, jotka aiheutuvat muutoksista Talvivaaran odotuksissa, tai jotka heijastaisivat olosuhteita, jotka ilmenevät tämän esityksen päivämäärän jälkeen. 1

3 Talvivaaran suunnattu osakeanti Suunnatussa annissa tarjotaan merkittäväksi enintään uutta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osaketta, mikä edustaa noin 10 prosenttia yhtiön liikkeeseenlasketuista osakkeista Osakeanti suunnataan sekä uusille että nykyisille institutionaalisille osakkeenomistajille Antiosakkeiden hinta määräytyy nopeutetun tarjousmenettelyn (accelerated book-building) perusteella Merrill Lynch International ja Liberum Capital Limited toimivat osakeannin pääjärjestäjinä Osakeannista ei ole tehty antiesitettä, koska kyseessä on alle 10 prosentin anti. Annin toteutuminen on ehdollinen mm. ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle suunnata anti osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 6. heinäkuuta 2009 Uusien osakkeiden hyväksynnän kaupankäynnin kohteeksi odotetaan tapahtuvan 8. heinäkuuta

4 Osakeannin taustat ja syyt Osakeannilla kerättävien varojen käyttö Tuotantokapasiteetin kasvattamiseen prosentilla vuosien aikana liittyvä detaljisuunnittelu Tuotannon laajentamiseen liittyvät investoinnit Yhtiön yleiset rahoitustarpeet Osakeannin ajoittamiseen liittyvät taustatekijät Tietyt tuotantokapasiteetin laajennukselle välttämättömät laitteet, joilla on pitkät toimitusajat, täytyy tilata kesän 2009 aikana, jotta laajennus kyetään toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa niin, että vuonna 2011 yhtiö tuottaa yli tonnia nikkeliä ja vuodesta 2012 alkaen enimmillään tonnia nikkeliä vuodessa Talvivaara tarvitsee lisärahoitusta voidakseen sitoutua laajennuksen vaatimiin investointeihin suunnitellussa aikataulussa 3

5 Tuotantopäivitys kaivos- ja materiaalinkäsittelytoiminnot Kaivostoiminnot Tuotantokapasiteetti on riittävä 15 miljoonan malmitonnin vuosittaista louhintaa varten (vastaa tonnin vuosittaisen nikkelituotannon tarpeita) 5 miljoonaa tonnia malmia ja 0,6 miljoonaa tonnia sivukiveä on louhittu vuonna 2009 tähän mennessä Viimeaikaiset koelouhinnat, joissa malmia on räjäytetty aiempaa pienempään kokoon murskauskapasiteetin kasvattamiseksi ovat tuottaneet rohkaisevia tuloksia Kaivoskalusto tällä hetkellä 4 louheautoa, 4 porakonetta, 1 kaivinkone ja 1 pyöräkuormaaja Materiaalinkäsittely Toisen ja kolmannen vaiheen murskauksen kapasiteetti on parantunut tehtyjen teknisten parannusten tuloksena, mutta systeemin toiminta on edelleen epätasaista Tänä vuonna tähän mennessä murskattu ja kasattu noin 3,5 miljoonaa tonnia malmia Liuotuksessa noin 5,9 miljoonaa tonnia malmia Kuusilammen avolouhos Talvivaaran kaivoksella

6 Tuotantopäivitys biokasaliuotus ja metallien talteenotto Biokasaliuotus Liukeneminen etenee odotusten mukaisesti Lämpötilan kontrollointi prosessissa kriittistä, jotta metallien uudelleensaostuminen kasaan ja siitä seuraava liuotusajan pidentyminen voidaan estää Metallien talteenotto Tuotanto toteutetaan kampanjaluonteisesti elokuuhun 2009 asti murskausongelmista johtuvan liuoksen vähäisyyden vuoksi Viimeisin tuotantokampanja toteutettiin toukokuussa, ja sen aikana tuotettiin noin tonnia nikkeliä ja tonnia sinkkiä päivässä Tuotetut metallimäärät vastaavat odotuksia malmikasan koko ja keskimääräinen ikä huomioon ottaen Tuotteiden laatu on hyvä ja paranee edelleen tuotantokokemuksen ja liuoksen metallipitoisuuden kasvaessa: Metallisisältö Kosteus Nikkelisulfidi % % Sinkkisulfidi % % 5

7 Tuotantokapasiteetin laajennuksen taustaa Suunnitteluvirheet yhtiön nykyisessä murskauspiirissä pakottivat yhtiön tekemään investointipäätöksen lisämurskauskapasiteetista niin pian kuin mahdollista Murskauskapasiteettia kasvatetaan 15 miljoonasta tonnista noin 22 miljoonaan tonniin vuodessa uudelleen suunnitellun murskauspiirin asennuksen yhteydessä Koska tiettyjen kriittisten tuotantolaitteiden toimitusajat ovat pitkät, täytyy investointipäätös muidenkin tuotantovaiheiden kapasiteetin nostamiseksi tehdä viipymättä, jotta tavoitteena oleva prosentin tuotannon kasvattaminen voidaan toteuttaa halutussa aikataulussa niin, että nikkelin tuotanto vuonna 2011 on yli tonnia ja 2012 sekä siitä eteenpäin enimmillään tonnia vuodessa Tuotantokapasiteetin kasvattamisen ennakoidut kustannukset ovat hyvin edulliset, n miljoonaa euroa (mahdollisen vaihtelualueen keskivälissä) koostuen noin 15 miljoonan euron investoinneista murskauskapasiteetin kasvattamiseen (rahoitus jo järjestetty) noin miljoonan euron investoinneista metallitehtaan pullonkaulojen poistamiseen ja kaivoskaluston lisäämiseen Murskausongelmien aiheuttama viive tuotannon ylösajossa on vähentänyt yhtiön rahoituspuskurin tasolle, jolla se ei voi sitoutua tuotannon laajennuksen vaatimiin investointeihin ilman lisärahoitusta Edellyttäen että osakeanti toteutuu menestyksekkäästi, Talvivaara on päättänyt edetä tuotannon laajennusprojektissa mahdollisimman nopealla aikataululla; pääasialliset syyt tähän ovat tuotannon laajennuksen edulliset kustannukset Talvivaaran suuret, yli miljardin tonnin mineraalivarannot, jotka riittävät yli 40 vuoden toimintaan laajennetulla kapasiteetilla Talvivaaran alhaiset tuotantokustannukset; sekä mahdollinen tarjonnan ja kysynnän välinen epätasapaino nikkelin tuotannossa joka voi syntyä viimeaikaisten tuotannon leikkauksien ja kysynnän paranemisen seurauksena 6

8 Meneillään oleva murskauskapasiteetin lisäys Suunnitellut ja toteuttamisvaiheessa olevat muutokset kolme uutta sekundäärimurskainta tilattu Sandvikilta aiemmat kolmannen vaiheen murskaimet muodostavat edelleen kolmannen (tertiääri) vaiheen; aiemmista toisen (sekundääri) vaiheen murskaimista tulee uusi neljäs murskausvaihe uusi agglomerointirumpu tilattu Metsolta nykyisen kasauslaitteiston kapasiteettia kasvatetaan teknisin muutoksin Projekti etenee aikataulussa uutta rakennusta lisämurskalaitteille rakennetaan uudet murskalaitteet on valmistettu ja toimitukset ovat meneillään agglomerointirummun toimitus elokuussa noin kahden viikon tuotantoseisokki asennusten ajaksi suunniteltu elokuulle uuden murskauspiirin käynnistys syyskuussa 2009; maltillinen ylösajo täyteen kapasiteettiin tammikuuhun 2010 mennessä Uusi murskauspiiri on suunniteltu niin että murskaimien käyttöaste pienenee: Murskausvaihe Nykyinen piiri Uusi piiri Primäärimurskaus -250 mm -250 mm Sekundäärimurskaus -50 mm -60 mm Tertiäärimurskaus -12 mm -25 mm Nljännen vaiheen murskaus -12 mm Primary crushing Intermediate storage Secondary crushing Primary Secondary Secondary screening screening screening Quaternary crushing Tertiary crushing Quaternary crushing Jatkuvan käytön kapasiteetti (t/h) Käyttöaste n. 100 % n. 70 % 7

9 Suunniteltu kokonaiskapasiteetin laajennus Kaivostoiminnot Suunnitelmat tehty malmin louhinnan kasvattamiseksi n miljoonaan tonniin vuodesta 2010 alkaen Sivukiven louhintasuunnitelma 2009 n. 3 miljoonaa tonnia 2010 n. 13 miljoonaa tonnia 2011 n. 20 miljoonaa tonnia Pitkän tähtäimen kaivossuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen kasvavan tuotannon näkökulmasta Kaivoskalusto Nykyinen Lisäkalusto kalusto Yhteensä Louheautot Porakoneet Kaivinkoneet Pyöräkuormaajat 1 1 Osa vuosina 2010 ja 2011 tarvittavasta kapasiteetista tullaan teettämään urakoitsijoilla Biokasaliuotus Primäärikasa suunnitellaan muutettavaksi dynaamisesta osittain dynaamiseksi Toinen malmikerros suunniteltu kasattavaksi kesästä 2010 alkaen Kasan purku ensimmäisen kerran 2011 loppupuolelta alkaen Metallien talteenotto Uusi vetytehdas tilattava Rikkivetytehdasta laajennettava suuremman kokonaiskapasiteetin saavuttamiseksi Metallitehtaan pullonkaulojen poistaminen pumput putkistot venttiilit sähkölaitteet automaatio Laajennuksen työllisyysvaikutukset 30 louheauton kuljettajaa 5 pyöräkuormaajan kuljettajaa 5 työnjohtajaa 1 työntekijä materiaalinkäsittelyyn Rakentamisprojekti 300 henkilötyövuotta 8

10 Arvioidut laajennusinvestoinnit Investoinnit (miljoonaa euroa) Kaivoskalusto Materiaalinkäsittely Metallien talteenotto Yhteensä Yhteensä olettaen että kaivoskalusto leasing-rahoitetaan Huom. Yhtiö olettaa, että kaivoskalusto rahoitetaan osin tai kokonaan leasing-rahoituksella. 9

11 Arvioitu projektiaikataulu Projektiaikataulu Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Murskauspiiri Rakentaminen Murskalaitteiden asennus Käyttöönotto ( alkaen) Agglomerointi, kasaus Agglomerointirummun asennus Kasauslaitteiston muutostyöt Metallitehdas Pullonkaulojen poisto Asennukset 2. vaiheen käyttöönotto ( ) Vetytehdaan rakentaminen Vetytehtaan käyttöönotto Tuotanto laajennetulla kapasiteetilla 10

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag))

ESITE 10.10.2014. Nexstim Oyj. (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) ESITE 10.10.2014 Nexstim Oyj (Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (ruotsiksi publikt aktiebolag)) Osakeanti ja listautuminen First North Finland ja First North Sweden -markkinapaikoille Enintään 2

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj

FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014. Nixu Oyj FIRST NORTH NORDIC RULEBOOK -SÄÄNTÖJEN MUKAINEN YHTIÖESITE 14.11.2014 Nixu Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 1 134 091 osaketta Merkintähinta 4,40 euroa osakkeelta

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa

ESITE 18.2.2015. Osakeannin merkintäpaikka Suomessa. Taloudellinen neuvonantaja, Hyväksytty Neuvonantaja ja Osakeannin merkintäpaikka Ruotsissa ESITE 18.2.2015 Osakeanti ja suunniteltu listautuminen First North Sweden -markkinapaikalle Enintään 2.036.850 A-sarjan osaketta Lisäosake-erä enintään 750.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 2,00 euroa

Lisätiedot

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj

ESITE 12.5.2014. Herantis Pharma Oyj ESITE 12.5.2014 Herantis Pharma Oyj Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 1.600.000 osaketta Lisäosake-erä enintään 1.000.000 osaketta Merkintähinta 10,50 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities MYYNTIESITE 31.5.2002 Tässä myyntiesitteessä esitetyt tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden määrästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007

TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 TARJOUSASIAKIRJA JA ESITE 29.6.2007 Panostaja Oyj:n Julkinen ostotarjous kaikista Suomen Helasto Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista Panostaja Oyj ( Tarjouksentekijä tai Panostaja ), joka on Suomen

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista

Vaihtotarjous kaikista. liikkeeseen lasketuista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE Vaihtotarjous kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista SSAB AB (publ) ( SSAB tai Yhtiö ), joka on Ruotsin kuningaskunnan lakien mukaisesti perustettu julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot