Liisa Polvinen. Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun. toiminnanohjausjärjestelmään. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liisa Polvinen. Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun. toiminnanohjausjärjestelmään. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008"

Transkriptio

1 Liisa Polvinen Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008 gg

2

3 Liisa Polvinen Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008 Tiehallinto Helsinki2008

4 RAPORTTI Verkkojulkaisu pdf ( ISSN TIEH v Helsinki 2008 TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 Liisa Polvinen: Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään. Helsinki Tiehallinto, Keskushallinto. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 48/2008, 89 s. + liitt. 3 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: Aiheluokka: Toiminnansuunnittelu, hankkeet, projektit, julkinen sektori U336, U657 TIIVISTELMÄ Tiehallinto ja Ratahallintokeskus (väylävirastot) ovat hankkineet yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän. Työn tavoitteena on kuvata väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessit ja selvittää, onko väylävirastoille löydettävissä Sampo-järjestelmään yhtenäiset toimintamallit prosesseille, sekä määrittää virastoille yhteinen sanasto. Lisäksi työn tavoitteena on tutkia, millaisia menetelmiä ja malleja on olemassa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin läpiviemiseksi. Teoriaosuudessa tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmiä ja niiden käyttöönottoprosessimalleja sekä prosesseja ja niiden kuvaamista. Empiriaosuuden alussa tarkastellaan toteutus- ja käyttöönottoprojektin etenemistä teoriassa esitetyn mallin mukaisesti. Työssä kuvataan hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien nykytila, tavoitetila sekä järjestelmään sovittaminen. Väylävirastot löysivät yhtenäisen tavoitetilan. Prosessien sovittaminen järjestelmään on vielä kesken. Kesällä 2008 näytti siltä, että väylävirastojen yhtenäiset tavoitetilan prosessit saadaan sovitettua pienillä muutoksilla järjestelmään. Järjestelmä tuo toimintaan paljon muutoksia ja vaikutuksia. Kevään aikana yhtenäisen sanaston tärkeys korostui.

6 Liisa Polvinen: Implementation of project and portfolio management processes in the Enterprise Resource Planning system of the Transport Administrations Helsinki Finnish Road Administration, Central Administration. Finnra internal reports, 89 p. + app. 3 p.,issn , TIEH v. SUMMARY The Finnish Road Administration and the Finnish Rail Administration (the Transport Administrations) have acquired a joint enterprise resource planning (ERP) system. The aim of this thesis is to model the project and portfolio management processes, to clarify whether it is possible to find a harmonious mode for the Transport Administrations processes, and to determine a harmonious vocabulary. In addition the aim is to study what kind of models and processes exists for the ERP implementation. In the theoretical part the ERP systems, their implementation processes, processes and their modelling, are studied. In the empirical part the ERP implementation process is studied in the light of a model presented in the theoretical part. The state of the project and the portfolio management processes are modelled as-is, to-be and when adapting to the system. The Transport Administrations found a harmonious state to-be. The adaptation of the processes in the ERP system is still ongoing. The system brings a lot of influences and changes to the working methods. During the spring 2008 the importance of a harmonious vocabulary was emphasized.

7 ESIPUHE Tämä työ on tehty Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen yhteisen Sampohankkeen toteutusprojektin yhteydessä keväällä Työn päätavoite oli kuvata väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessit sekä selvittää, onko väylävirastoille löydettävissä Sampo-järjestelmään yhtenäiset toimintamallit näille prosesseille. Tämän pohjaksi selvitettiin väylävirastojen nykyisten prosessien toimintamallit ja niiden ongelmat. Prosessien kuvaamisen yhteydessä testattiin, soveltuvatko valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat tällaiseen tarkoitukseen. Lisäksi työn tavoitteena oli löytää väylävirastojen toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektin läpiviemiseen soveltuva käyttöönottoprosessimalli. Työssä selvitettiin, löytyykö kirjallisuudesta julkiselle sektorille suunnattuja käyttöönottoprosessimalleja, ja eroavatko ne yksityissektorin käyttämistä malleista. Työtä ohjasi Leena Sälejoki-Hiekkanen. Työtä kommentoivat Ari Huomo ja Ulf Lindström Tiehallinnosta sekä Juha-Matti Vilppo, Matti Orivuori ja Kaarina Korander Ratahallintokeskuksesta. Helsinki syyskuu 2008 Tiehallinto Asiantuntijapalvelut

8

9 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään 7 Sisältö 1 JOHDANTO Työn tausta Työn tavoitteet ja rajaus Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne 15 2 VÄYLÄVIRASTOT 18 3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Toiminnanohjausjärjestelmän historia Toiminnanohjausjärjestelmän nykytila Toiminnanohjausjärjestelmän tulevaisuus Toiminnanohjausjärjestelmä julkisella sektorilla 24 4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI Käyttöönoton elinkaarimalli Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kokemusympyrä Viiden askelman käyttöönottoprosessi SAP:n tiekarttamalli Mallien analysointi Onnistuneen käyttöönottoprosessin perusta Käyttöönottoprosessi julkisella sektorilla 33 5 PROSESSI JA SEN KUVAAMINEN Prosessi Prosessin tunnistaminen ja määrittely Prosessikuvaus Prosessin kuvaaminen Prosessin kuvaamisen vaiheet Prosessikuvaamisen eri menetelmiä Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuuri Prosessikuvaus Toimintamalli 43 6 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS- JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI Väylävirastojen toiminnanohjausjärjestelmä Projektin valmistelu Määrittely ja räätälöinti Realisointi Lopullinen valmistelu Julkaiseminen ja tuki 51

10 8 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään 7 HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN KUVAUKSET Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosesseihin liittyvät käsitteet Hanke Hankesalkku Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien nykytilat Tiehallinnon nykytila Ratahallintokeskuksen nykytila Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien tavoitetila Hankkeen hallintaprosessin tavoitetila Hankesalkun hallintaprosessin tavoitetila Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien tavoitetilan toimintamallit Tavoitetilan järjestelmät Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessit järjestelmässä Hankkeen hallintaprosessi järjestelmässä Hankesalkun hallintaprosessi järjestelmässä Yhteinen sanasto määrittelyiden yhteydessä 70 8 JÄRJESTELMÄN TUOMAT TOIMINNAN MUUTOKSET JA VAIKUTUKSET Yleiset muutokset Toiminnan muutokset ja vaikutukset hankkeen hallintaprosessiin Toiminnan muutokset ja vaikutukset hankesalkun hallintaprosessiin Vaikutukset henkilöstöön Vaikutukset sidosryhmiin ja asiakkaisiin 75 9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-SUOSITUKSET Johtopäätökset Jatkotoimenpidesuositukset Kehittämisideoiden tallentaminen jatkotoimenpiteitä varten Koko prosessin kuvaaminen Toiminnanohjauksen kohdearkkitehtuurin kehittäminen Valtiohallinnon uudelleen järjestelyt YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 89

11 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään 9 LYHENTEET ASAP = Accelerated SAP B2B = Business to Business B2C = Business to Customer B2E = Business to Employee BPML = Business Process Master List CPM = Corporate Performance Management CRM = Customer Relationship Management DOKU = Tiehallinnon dokumenttien hallintajärjestelmä EAI = Enterprise Application Integration ELM = Employee Lifecycle Management ERP = Enterprise Resource Planning ERP II = Enterprise Resource Planning II HHJ = Hankkeiden hallintajärjestelmä IK-laskenta = Infrarakentamisen kustannushallinta laskenta LTS = Lyhyen tähtäyksen suunnittelu MRP = Materials Requirement Planning MRPII = Manufacturing Resource Planning PLM = Product Lifecycle Management PTS = Pitkän tähtäyksen suunnittelu SCM = Supply Chain Management SRM = Supplier Relationship Management TAE = Talousarvioesitys TE = TietoEnator GRM Oyj T&K = Tutkimus ja kehittäminen TTS = Toiminnan ja talouden suunnittelu VTT = Valtion teknillinen tutkimuskeskus

12 10 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään Kuvaluettelo Kuva 16 Kuva 1 Toiminnanohjauksen kehittämishankkeet Kuva 2 Diplomityön rajautuminen määrittely ja räätälöinti -vaiheeseen Kuva 3 Diplomityön rakenne...17 Kuva 4 Tiehallinnon matriisiorganisaatio. (Tiehallinto a)...19 Kuva 5 Ratahallintokeskuksen organisaatio. (Ratahallintokeskus)...19 Kuva 6 Toiminnanohjausjärjestelmän yleisimmät moduulit. (Shehab et al. 2004, 362)...22 Kuva 7 Toiminnanohjausjärjestelmä II rakenne. (Møller 2005, 490)...23 Kuva 8 Käyttöönoton elinkaarimalli. (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 24)...26 Kuva 9 Kokemusympyrä...27 Kuva 10 Viiden askelman käyttöönottoprosessi. (Ehie & Madsen 2005, 549)...29 Kuva 11 SAP:n tiekartan vaiheet. (Gulledge & Simon 2005, 716)...30 Kuva 12 Prosessin kuvaamisen vaiheet. (Moisio & Ritola 2005, 5)...39 Kuva 13 Esimerkki vuokaaviosta. (Aguilar-Savén 2004, 134)...40 Kuva 14 Esimerkki tietovuokaaviosta. (Aguilar-Savén 2004, 135)...41 Kuva 15 Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne. (Valtiovarainministeriö 2007, 2)...41 Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurikehys. (Valtiovarainministeriö 2007, 4)...42 Kuva 17 Esimerkki prosessikuvasta. (Valtiovarainministeriö 2007, 34) 43 Kuva 18 Esimerkki toimintamallikuvasta. (Valtiovarainministeriö 2007, 32)...44 Kuva 19 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin vaiheet...45 Kuva 20 Väylävirastojen toiminnanohjausjärjestelmän pää- ja tukiprosessit Kuva 21 Toteutus- ja käyttöönottoprojektin organisaatiorakenne. (Deloitte 2008, 2-3)...47 Kuva 22 Käyttöönottostrategian sateenvarjomalli. (Pihlaja 2008)...51 Kuva 23 Hankkeeseen liittyvät alakäsitteet...52 Kuva 24 Väylävirastojen hanketyypit. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2008b)...53 Kuva 25 Hankesalkkuun liittyvät alakäsitteet Kuva 26 Hanke Tiehallinnossa nykytilassa...54 Kuva 27 Hankesuunnittelun prosessikuva. (Yli-Villamo 2007, 6)...56 Kuva 28 Hankkeen hallintaprosessin tavoitetila. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2008a, 6)...59 Kuva 29 Hankesalkun hallintaprosessin tavoitetila (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2008a, 8)...62 Kuva 30 Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien toimintamalli. Asiakkaana viraston suunnittelu ja ohjaus Kuva 31 Hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien toimintamalli. Asiakkaana projektin hallinta Kuva 32 Toimintamalli hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien ollessa asiakkaana Kuva 33 Hankkeen hallintaprosessin tarkentunut prosessikuva...68 Kuva 34 Hankesalkun hallintaprosessin tarkentunut prosessikuva Kuva 35 Järjestelmän prosesseille antamat yhteiset palvelut...70 Kuva 36 Käsitteiden riippuvuudet....71

13 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään 11 Kuva 37 Hankkeiden elinkaari saadaan järjestelmän avulla prosessien hallintaan Kuva 38 Sampo-järjestelmän prosessin tehtävät vs. koko prosessin tehtävät...80 Kuva 39 Kohdearkkitehtuurin alue Taulukkoluettelo Taulukko 1 Väylävirastojen toiminta tunnusluvuin. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2007a, 3)...18 Taulukko 2 Tiekarttamallin vaiheet ja niiden lopputulokset. (Gulledge & Simon 2005, )...30 Taulukko 3 Mallien vertailu...31 Taulukko 4 Prosessimäärittelyn keskeiset vaiheet...37 Taulukko 5 Väylävirastojen käsite vs. Sampo-järjestelmän käsite....71

14

15 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään JOHDANTO 13 1 JOHDANTO Tämä diplomityö on tehty Tiehallinnolle Sampo-toiminnanohjauksen kehittämishankkeeseen. Tiehallinnon lisäksi hankkeeseen osallistuu Ratahallintokeskus. Hankkeessa ja tässä työssä virastoista käytetään yhteisnimitystä väylävirastot. Työ toteutettiin hankkeen toiminnanohjaus-järjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektin alkuvaiheessa keväällä Työn tausta Tiehallinto aloitti vuonna 2005 TieERP-toiminnanohjauksen kehittämishankkeen (kuva 1). Hanke käynnistyi hankinnan valmistelulla, mitä seurasi kilpailutus. Kilpailutuksessa saadut tarjoukset eivät vastanneet Tiehallinnon tarpeita, joten hankinta keskeytettiin toukokuussa Keskeytyspäätökseen vaikutti myös valtionhallinnon lähivuosille ajoittuva Valtiokonttorin palvelukeskussuunnitelma. (Tiehallinto b) Tiehallinto ja Ratahallintokeskus alkoivat suunnitella yhteistä toiminnanohjaus-järjestelmähanketta TieERP-hankkeen keskeydyttyä. Syksyllä 2006 hankkeeseen liittyi mukaan Merenkulkulaitos. Liikenne- ja viestintäministeriön väylävirastojen yhdistämisselvitys puolsi tiivistyvää yhteistyötä Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon kesken toiminnanohjausjärjestelmä-hankkeessa. Lokakuussa 2006 virastojen yhteinen toiminnanohjaushanke sai nimekseen Sampo (kuva 1). (Tiehallinto b) Vuoden 2007 alussa valmistui väylävirastojen yhteinen toiminnanohjausjärjestelmän karkea tavoitetilan toiminnallinen määrittely. Konsulttina määrittelyvaiheessa toimi BearingPoint Finland Oy. Määrittelyn aikana virastot varmistivat, että niiden prosessit ovat riittävän samankaltaiset yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi. Määrittelyvaiheen jälkeen väylävirastot hankkivat Sampo-hankkeelle projektinjohtokonsultiksi Deloitte Oy:n, jonka tehtävänä on toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvän kilpailuttamisprosessin tukeminen ja järjestelmän toteutuksen johtaminen. (Tiehallinto b) Merenkulkulaitos vetäytyi oman jatkuvan toimintansa luonteen perusteella virastojen yhteisestä hankkeesta juuri ennen järjestelmätoimittajan hankinnan käynnistämistä. Syksyn 2007 aikana Tiehallinto ja Ratahallintokeskus kilpailuttivat järjestelmätoimittajat. Joulukuussa virastot päättivät hankkia väylävirastojen toiminnanohjauksen toimintamallin ja sitä tukevan valmisohjelmiston palveluna TietoEnator GMR Oyj:ltä (TE). Valittu ohjelmisto on CA:n Clarity-projektiportfolioiden hallinta. Sampo-hankkeen toteutus- ja käyttöönottoprojekti toteutetaan vuosina 2008 ja Järjestelmähankinnan yhteydessä hankittiin järjestelmän ylläpitopalvelu vuoden 2013 loppuun. (Tiehallinto b) Alkukevään 2008 aikana väylävirastot tarkensivat toiminnanohjausjärjestelmään tulevien prosessien tavoitetilan kuvauksia. Tarkentavan määrittelyn jälkeen alkoi prosessien sovittaminen valittuun järjestelmään yhdessä TE:n kanssa. Lokakuun 2008 loppuun mennessä prosessien sovittaminen järjestelmään tulisi olla tehtynä. Tämän jälkeen toimittaja toteuttaa järjestelmän.

16 14 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään JOHDANTO TieERP Sampo-hanke - hanke Projektinhallinta Hankinta Määrittelyt Hankinta telyt Tavoitetilan tarkennus V Väylävirastojen ävirastojen j ärjestelm järjestelmäsovitus äsovitus Järjestelmän än toteutus Kilpailutusprojekti Virastokohtaiset täydennykset Toteutus- ja käyttöönottoprojekti 4/2009 6/2009 Käyttöönotot 4-12/2009 2/2008-6/ / / / /2007 2/2007-2/2008 Jatkuvat palvelut vuoden 2013 loppuun Diplomityön tausta Diplomityön kohdealue Muutoksen hallinta Kuva 1 Toiminnanohjauksen kehittämishankkeet. Sampo-hankkeessa kehitetään talouden ohjausta, taloushallintoa sekä hankkeiden hallintaa. Väylävirastojen Sampo-hankkeelle määritetyt viisi yleistä tavoitetta ovat: - organisaatioiden prosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen yhteisen toimintamallin avulla, - tiedon hallinnan yksinkertaistaminen siten, että tiedot syötetään järjestelmään vain kerran, tieto on yhteneväistä ja ajan tasalla, palvelutuottajat osallistuvat tiedon tuottamisprosessiin, - järjestelmäintegraation parantaminen, - nykyisten elinkaaren päässä olevien järjestelmien korvaaminen sekä - toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ja ylläpito voidaan hankkia mahdollisimman suurelta osin palveluna. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2008c) Sampo-toiminnanohjausjärjestelmälle virastot ovat määrittäneet kaksi tavoitetta: - Toiminnanohjauksen tehostaminen o hankkeiden ja projektien ohjauksen parantaminen, o resurssien hallinnan parantaminen sekä o koko viraston toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan parantaminen. - Tiedonhallinnan tehostaminen o järjestelmä tuottaa tietoa päätöksenteon eri tasoille, o järjestelmä on operatiivisen toiminnan työkalu sekä o järjestelmä lisää kaikilla tasoilla raha- ja muiden resurssivirtojen läpinäkyvyyttä. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2008c) 1.2 Työn tavoitteet ja rajaus Tämän työn päätavoite on kuvata väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessit ja selvittää, onko väylävirastoille löydettävissä Sampojärjestelmään yhtenäiset toimintamallit näille prosesseille sekä määrittää virastoille yhteinen sanasto, joka sujuvoittaa kommunikointia työpajoissa ja helpottaa järjestelmän käyttöönottoa. Tämän pohjaksi selvitetään väylävirastojen nykyisten prosessien toimintamallit ja niiden ongelmat. Prosessien ku-

17 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään JOHDANTO 15 vaaminen on yksi osa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia. Prosessien kuvaamisen yhteydessä testataan, soveltuvatko valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat tällaiseen tarkoitukseen. Lisäksi työn tavoitteena on löytää väylävirastojen toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektin läpiviemiseen soveltuva käyttöönottoprosessimalli. Työssä selvitetään, löytyykö kirjallisuudesta julkiselle sektorille suunnattuja käyttöönottoprosessimalleja, ja eroavatko ne yksityissektorin käyttämistä malleista. Teoriaosassa, kappaleissa 3 5, tarkastellaan toiminnanohjausjärjestelmäteoriaa ja eri käyttöönottoprosessimalleja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto-projektille. Käyttöönottoprosessimalleja rajaudutaan tarkastelemaan vain tilaajaorganisaation näkökulmasta. Lisäksi teoriaosassa tarkastellaan prosessi-käsitettä ja prosessin kuvaamista. Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurista rajaudutaan tarkastelemaan tarkemmin vain prosessikuvausta ja toimintamallia. Empiriaosuudessa sovelletaan teoriassa esitettyä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessia väylävirastojen Sampo-hankkeen toiminnanohjaus-järjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojektiin. Työssä kuvataan projektin kulku valitun mallin mukaisesti syventyen projektin määrittely ja räätälöinti -vaiheen (kuvassa 2 sinisellä) prosessien kuvaamiseen. Projektin valmisteluvaihe oli suoritettu ennen tämän työn aloittamista. Väylävirastojen projektiin kuuluu lisäksi tekninen kehittäminen eli realisointi, lopullinen valmistelu ja järjestelmän käyttöönotto. Projektin valmistelu Määrittely ja räätälöinti Realisointi Lopullinen valmistelu Julkaiseminen ja tuki Kuva 2 Diplomityön rajautuminen määrittely ja räätälöinti -vaiheeseen. Empiriassa rajaudutaan käsittelemään vain prosessien etenemistä järjestelmässä. Työ ei sisällä järjestelmän ulkopuolelle jääviä tehtäviä eikä syksyyn ajoittuvia täydentäviä määrittelyitä. Lisäksi työssä kuvataan vain hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessit, ei kaikkia Sampo-järjestelmään tulevia prosesseja. 1.3 Tutkimuksen toteutus ja raportin rakenne Työn toteutus aloitettiin projektiin tutustumalla. Tämän jälkeen työlle määritettiin tavoitteet. Seuraavaksi tutustuttiin kirjallisuudessa esitettävään toiminnanohjausjärjestelmäteoriaan, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprosessiteoriaan ja prosessien kuvaamisteoriaan. Kirjallisuuden avulla luotiin käsitys toiminnanohjausjärjestelmistä ja niiden käyttöönottoprosesseista. Kirjallisuuden avulla selvitettiin, millaisia erityispiirteitä toiminnanohjausjärjestelmissä ja niiden käyttöönotossa on julkisella sektorilla. Lisäksi kirjallisuuden avulla tutustuttiin prosesseihin ja niiden kuvaamiseen. Työn toteuttamiseen käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmään. Teoriaa hyödynnettiin empirian rakentamisessa sekä vertailtiin sitä empirian ratkai-

18 16 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään JOHDANTO suihin. Empiriassa hyödynnettiin olemassa olevaa aineistoa sekä virastojen toteutusprojektin työpajoissa syntynyttä aineistoa. Työn lopuksi pohdittiin millaisia toiminnan muutoksia ja vaikutuksia Sampo-järjestelmä tuo väylävirastoihin sekä annettiin suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Työ sisältää kirjallisuusosuuden sekä empiriaosuuden. Kuvassa 3 on kuvattuna työn rakenne syöte/tulos -kaaviona.

19 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään JOHDANTO 17 Syöte Väylävirastojen toiminnanohjaushankkeen historia. Luku 1: Johdanto Tulos Työn tausta, rajaus ja tavoitteet. Perustietoja väylävirastoista. Valtiohallinnon uudistamishankkeet. Luku 2: Väylävirastot Väylävirastot tiivistetysti esiteltynä. Uudistamishankkeessa esitetyt virastot. Toiminnanohjausjärjestelmiin liittyvät teoriat. Toiminnanohjausjärjestelmät julkisella sektorilla. Luku 3: Toiminnanohjausjärjestelmä Toiminnanohjausjärjestelmäteoria tiivistetysti esiteltynä. Toiminnanohjausjärjestelmät julkisella sektorilla tiivistetysti. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessiin liittyvät teoriat Luku 4: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprosessi Neljä käyttöönottoprosessimallia ja käyttöönottoprosessi julkisella sektorilla. Prosessiin ja sen kuvaamiseen liittyvät teoriat. Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuuri. Luku 5: Prosessi ja sen kuvaaminen Prosessi ja yleisimmät kuvaustavat. Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin toimintaarkkitehtuurin prosessikuvaus ja toimintamalli. Viiden askelman käyttöönottoprosessimalli ja SAPin tiekarttamallin lopputulokset. Toteutus- ja käyttöönottoprojektin materiaali. Luku 6: Toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojekti Toiminnanohjausjärjestelmän toteutus- ja käyttöönottoprojekti kuvattuna viiden askelman käyttöönottoprosessimallin mukaisesti. Prosessien nykytilatiedot. Prosessien työpajat. Valtiohallinnon kokonaisarkkitehtuurin kuvauspohjat. Luku 7: Hankkeen hallinta- ja hankesalkun hallintaprosessien kuvaukset Hankkeen hallinta- ja hankesalkun hallintaprosessin nykytilan analysointi, tavoitetilan prosessikuvaus ja toimintamallit kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti kuvattuna sekä järjestelmäsovitus. Sanasto ja käsitteiden riippuvuus. Toiminnan nykytila ja tavoitetila. Luku 8: Järjestelmän tuomat toiminnan muutokset ja vaikutukset Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat toiminnan muutokset. Järjestelmän tuomat vaikutukset prosesseille, henkilöstölle sekä sidosryhmille ja asiakkaille. Teoreettiset ja empiriset tulokset. Toteutus- ja käyttöönottoprojektiin vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tekijät. Luku 9: Johtopäätökset ja jatkotoimenpidesuositukset Johtopäätökset työstä. Jatkotoimenpidesuositukset väylävirastoille. Työn tavoitteet ja kappaleiden tulokset. Luku 10: Yhteenveto Yhteenveto työstä. Kuva 3 Diplomityön rakenne.

20 18 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään VÄYLÄVIRASTOT 2 VÄYLÄVIRASTOT Sampo-hankkeessa ja tässä työssä Tiehallinnosta ja Ratahallintokeskuksesta käytetään yhteistä nimitystä väylävirastot. Ne toimivat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Tiehallinto vastaa tiestöstä ja sen liikennöitävyydestä. Ratahallintokeskus vastaa rataverkosta ja rautatieliikenteestä. (Tiehallinto a; Ratahallintokeskus) Tiehallinnossa työskentelee noin 950 ja Ratahallintokeskuksessa noin 100 henkilöä. Tiehallinnon vastuulla on kilometriä maantietä. Ratahallintokeskuksen huolehtiman rataverkon pituus on kilometriä. Taulukossa 1 on kuvattu väylävirastojen toiminta toiminnanohjauksen kannalta merkittävien tunnuslukujen kautta. (Tiehallinto a; Ratahallintokeskus) Taulukko 1 Väylävirastojen toiminta tunnusluvuin. (Tiehallinto & Ratahallintokeskus 2007a, 3) Tuote Tiehallinto euroa Tilausten lukumäärä Ratahallintokeskus Tilausten euroa lukumäärä Menot Hallinto T&K ja kehittämisohjelma Suunnittelu Liikenteen hallinta Kiinteistötoimi Hoito ja käyttö Ylläpito ja korvausinvestoinnit Laajennus-, uus- ja kehittämisinvestoinnit Yhteensä Tulot Kiinteistötoimi Ratamaksu Maksullinen toiminta ja muut tulot Ulkopuolisten rahoitusosuudet Yhteensä Tiehallinto toimii matriisiorganisaationa (kuva 4). Virasto muodostuu pääkonttorista ja yhdestätoista tulosyksiköstä. Pääkonttorin vastuulla on strateginen ohjaus ja tulosohjaus sekä prosessien kehittäminen. Tiepiirit vastaavat tienpidosta ja alueyhteistyöstä. Asiantuntijapalvelut tukee pääkonttoria ja tulosyksiköitä. Liikennekeskus keskittyy liikenteen hallinnan peruspalveluiden tuottamiseen. Pääkonttori, asiantuntijapalvelut ja liikennekeskus muodostavat keskushallinnon. Prosessinomistajat vastaavat yhteisten toimintatapojen kehittämisestä ja prosessien suorituskyvyn parantamisesta sekä toiminnan yhtenäisyydestä. Tiehallinnon ydinprosessit ovat hankinta, suunnittelu ja asiakaspalvelut. Tukiprosesseja ovat ohjaus, asiakkuus, talous, henkilöstö ja tieto. Tiehallinnon keskushallinnon muodostavat pääkonttori, asiantuntijapalvelut ja liikennekeskus. Lisäksi isoille projekteille perustetaan omat projektiorganisaatiot. (Tiehallinto a)

21 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään VÄYLÄVIRASTOT 19 Johtokunta Pääjohtaja Pääkonttori Suunnittelu Hankinta Asiakaspalvelut Ohjaus Asiakkuus Talous Henkilöstö Tieto Tiepiirit: Uusimaa Turku Kaakkois-Suomi Häme Savo-Karjala Keski-Suomi Vaasa Oulu Lappi Asiantuntijapalvelut Liikennekeskus Kuva 4 Tiehallinnon matriisiorganisaatio. (Tiehallinto a) Ratahallintokeskusta johtaa ylijohtaja apunaan johtoryhmä. Esikunta toimii ylijohtajan alaisuudessa. Virastolla on neljä osastoa: liikennejärjestelmä, investointi, rataverkko ja hallinto (kuva 5). Osastojen toiminta on jaettu kuvan 5 mukaisesti yksiköihin. (Ratahallintokeskus) JOHTOKUNTA Esikunta Ylijohtaja Liikennejärjestelmäosasto Kehittämisyksikkö Liikenteenhallintayksikkö Liikennekeskus Investointiosasto Rakennuttamisyksikkö Turvalaite- ja sähköyksikkö Suunnitteluyksikkö Hankintayksikkö Rataverkko-osasto Kunnossapitoyksikkö Ratatietoyksikkö Tekninen yksikkö Ympäristöyksikkö Hallinto-osasto Asiakirjahallintoyksikkö Henkilöstö- ja virastopalveluyksikkö Taloushallintoyksikkö Tietohallintoyksikkö Kuva 5 Ratahallintokeskuksen organisaatio. (Ratahallintokeskus)

22 20 Väylävirastojen hankkeen ja hankesalkun hallintaprosessien sovittaminen toiminnanohjausjärjestelmään VÄYLÄVIRASTOT Laki Tiehallinnosta (Finlex, 568/2000) määrittelee seuraavaa: "Tiehallinto vastaa yleisten teiden tienpidosta. Sen tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää koko maassa yleisiä teitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinnon tehtävänä on osana tienpidon kokonaisuutta edistää tienpidon toimenpitein tasapainoista aluekehitystä. Päätieverkon ohella on pidettävä huolta alemmanasteisen tieverkon riittävästä laajuudesta ja kunnosta. Tiehallinnon on osaltaan huolehdittava tieliikennejärjestelmän tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä. Tiehallinto hankkii tienpitoon liittyvät tuotannolliset palvelut ja tuotteet ulkopuolisilta." Ratahallintokeskuksesta annetussa laissa (Finlex, 1095/2005) on säädetty virastolle seuraavat tehtävät: 1) "huolehtia valtion rataverkon ylläpitämisestä, rakentamisesta ja kehittämisestä valtion talousarviossa osoitettujen määrärahojen ja muun rahoituksen sallimassa laajuudessa; 2) valmistella rautatieliikennettä koskevia liikennepoliittisia esityksiä; 3) valmistella laajat valtion rautatierakentamista koskevat suunnitelmat ja huolehtia niiden valmisteluun liittyvästä yhteistyöstä eri viranomaisten ja sidosryhmien kesken; 4) huolehtia rautatielaissa (555/2006) sille säädetyistä tehtävistä; 5) huolehtia valtion rataverkon turvallisuudesta; 6) huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta; 7) seurata ja edistää rautatiejärjestelmän kehitystä sekä osallistuu toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön; 8) hoitaa muut sille säädetyt tehtävät sekä ne rautatiejärjestelmää koskevat tehtävät ja toimeksiannot, jotka liikenne- ja viestintäministeriö sille erikseen antaa." Tulevaisuudessa Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos saattavat toimia yhtenä väylävirastona. Ensimmäisessä selvityksessä vuonna 2006 todettiin, että väylävirastojen yhdistäminen vahvistaisi kokonaisvaltaista liikenne-politiikkaa, parantaisi väylänpidon tehokkuutta ja kohentaisi hallinnon tuottavuutta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2006, 3). Maaliskuussa 2008 antamassaan vuosien kehyksessä valtiovarainministeriö linjaa, että tuottavuusohjelman toteuttamiseksi Tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen tehtäviä kootaan perustettavaan väylävirastoon (Valtiovarainministeriö 2008a, 10). Tiehallintoa koskettaa myös aluehallinnon uudistamishanke, missä ehdotetaan valtion aluehallinnon kokoamista kahteen virastoon. Tiehallinnon tiepiirit kuuluvat ehdotuksessa elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskukseen, joka vastaisi valtiohallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla. Toinen ehdotuksessa ollut virasto olisi aluehallintovirasto, joka vastaisi lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta sekä lainsäädännön toteutumisen valvonnasta. (Valtiovarainministeriö 2008b)

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen VÄYLÄVIRASTOJEN HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN SOVITTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän

Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän Miten virasto ottaa käyttöön Kiekutietojärjestelmän - käyttöönottomalli tukemaan kehittämistyötä Taloushallinnon kevätseminaari 7. -8.6.2011 Seija Friman, kehittämispäällikkö, Valtiokonttori Valtio Expo,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla

Pyyntö OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Pyyntö OKM/35/040/2011 31.03.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM058:00/2011 OKM Nimeämispyyntö Kieku-tietojärjestelmähankkeen organisointi OKM:n hallinnonalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi

Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi 29.9.2015 Jani Heikkinen JulkICTLab seminaari Kuntatalouden ohjauspalvelu osana Kuntatieto-ohjelmaa

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant

Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Susanna Syrjänen, Tiimiesimies Jaakko Marin, Service Consultant Keravan kaupungin tietotekniikan palvelukeskus Henkilöstö: noin 30 hlö Asiakkaat: Järvenpään, Keravan ja Mäntsälän kunnat Työasemia: noin

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen

Valtionhallinnon arkkitehtuurin kehittäminen arkkitehtuurin kehittäminen Kehittämisohjelman esittely RASKE2-seminaari 16.5.2006 neuvotteleva virkamies Aki Siponen Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö arkkitehtuurin kehittäminen Arkkitehtuurista ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet. Ohjelmistoprojektin hallinta OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet Ohjelmistoprojektin hallinta 1 Sisältö Projektiorganisaatio ja sidosryhmät Ohjelmistoprojektin kulku Projektin suunnittelu Ositus Osallistujat Työmäärän arviointi

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012

Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014. Timo Tirkkonen 26.1.2012 Tietomallien käyttöönotto Liikennevirastossa LiViBIM 2012 2014 Timo Tirkkonen 26.1.2012 Taustaa TAHTOTILA Tilaajat ja palvelutoimittajat yhdessä yhteistyönä tekevät Suomen infra-alasta Euroopan tehokkaimman

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Esko Syrjäkari esko.syrjakari@tilastokeskus.fi Kuntatilastopalvelun uudistaminen on osa Valtionvarainministeriön

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola

ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola ERP järjestelmät. Mitä, miksi ja kuinka? Parhaita käytäntöjä. Kevät 2017 Lauri Tapola Vanha liiketoimintamalli organisaation toiminta osastoperustaista. Lopputuote Raaka-aine Kaikilla funktioilla omat

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009

Kokemuksia projektimallin misestä sprinttimallilla. Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Kokemuksia projektimallin kehittämisest misestä sprinttimallilla Jani Lehtinen Tulosyksikön johtaja, Sovelluspalvelut Solteq Oyj 12.8.2009 Solteq Oyj Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, joka tukee asiakkaidensa

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Kuntamarkkinat 13.9.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Mistä on kyse? Kuntatoimijoiden omistama järjestelmä Sisältää

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot