Kauhajoen seudun verkostopilotti. Asuntotuotannon ja asumispalvelujen alueellinen yhteistyö. Esiselvitys. Sulo Kantojärvi Rejlers oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauhajoen seudun verkostopilotti. Asuntotuotannon ja asumispalvelujen alueellinen yhteistyö. Esiselvitys. Sulo Kantojärvi Rejlers oy"

Transkriptio

1 Kauhajoen seudun verkostopilotti alueellinen yhteistyö Esiselvitys Sulo Kantojärvi Rejlers oy Kauhajoki 2004

2 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 1 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto 2 2. Tutkimusaineiston käsittely 4 3. Käsitteiden täsmennys ja rajaus 5 4. Asumiseen liittyvät volyymitiedot Kuntien asukas- ja asuntomäärät Asuntojen tyyppijakautuma Kuntien asuntotuotantomäärät 7 5. Alueelliset toimijat 8 6. Esiselvityksessä esille tulleita seikkoja Rakennustonttien saatavuus Asumisen alueellinen suuntautuminen Asuntotyyppien suuntautuminen Kiinteistöyhtiöiden rooli Rahoittajien rooli Kiinteistönvälitys ja myyntitoiminta Palveluasunnot Yhteistyö eri osapuolten välillä Esille nousseita kehittämisnäkökulmia 18 Liite 1: Alueelliset toimijaorganisaatiot Liite 2: Kyselylomake kuntien maankäytön suunnittelijoille Liite 3: Kyselylomake kiinteistönvälittäjille Liite 4: Kyselylomake kiinteistöyhtiöille Liite 5: Kyselylomake rakennusliikkeille Liite 6: Kyselylomake rahoituslaitoksille

3 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 2 1. Johdanto Kauhajoen seudun Verkostopilotin tavoitteisiin kuuluu hyvinvoinnin kehittäminen seudulla. Hyvinvointi-, asuminen ja kulttuuri ovat läheisesti toisiinsa liittyviä asioita, jotka merkitsevät alueen elinvoimalle ja kehittymiselle paljon. Verkostopilotissa on tiedostettu näkökulma, jonka mukaan Suupohjaa ei voi kehittää pelkästään yritystoimintaa kehittämällä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaista ajattelua, jossa on mukana inhimillisen elämän koko kirjo. Tulevaisuudessa hyvinvointipalvelut nähdään laajasti käsitettynä eräänä seudun vetovoiman keskeisimpänä tekijänä. Kauhajoen seudun Verkostopilotin kehittämisohjelman ja organisaation mukaisesti asumispalvelujen kehittäminen kuuluu Hyvinvoiva Suupohja osioon. Hyvinvoinnin teemaryhmä on ideoinut asumispalvelujen kehittämistä useaan otteeseen v aikana. Samaan aikaan tarpeet asumispalvelujen kehittämiselle ovat nousseet yhä vahvemmin esille ohjelman muissa teemaryhmissä. Asumispalvelujen kehittämistyön edistämiseksi ja alueellisen asumispalvelujen yhteistyön kehittämiseksi on Verkostopilotti päättänyt teettää esiselvitystyön. Esiselvityksessä kartoitettiin Suupohjan alueen asuntotuotannon kehittämiseen liittyvät toimijat, joita ovat: - kuntien eri toimijatahot - alueella toimivat rakennusliikkeet - alueella toimivat kiinteistövälittäjät - alueella toimivat pankit ja vakuutuslaitokset - alueen kiinteistöyhtiöt, joiden toimintaan kuuluu asuntojen vuokraus Esiselvityksessä selvitettiin eri toimijatahojen tahtotila, tulevaisuuden visiot ja mahdollisuudet sekä mahdollinen rooli asuntotuotannon seudullisessa kehittämisessä.

4 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 3 Toimijoiden osalta selvitystyö tehtiin osin tapaamishaastattelujen osin puhelinhaastattelujen avulla. Haastatteluissa käytettiin hyväksi haastateltaville etukäteen toimitettua kysymyksenasettelua. Kysymyksenasettelua kohdennettiin tarkoituksenmukaisella tavalla eri osapuolten osalta. Esiselvitys on koottu tähän raporttiin, jossa esitetään yhteenvedot nykytilanteesta asumisen olosuhteiden liittyvien tekijöiden osalta sekä yhteenvedot eri yhteyksissä esille tulleista näkemyksistä. Esiselvitystyön on verkostopilotin ohjausryhmän toimeksiannosta laatinut Rejlers oy:lle. Esiselvityksen vastuullisena tekijänä on toiminut Rejlers oy:ssä insinööri Sulo Kantojärvi.

5 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 4 2. Tutkimusaineiston käsittely Selvitystyössä mukana olleiden toimijoiden määrä kullakin sektorilla on niin vähäinen, että saadut palautteet on tässä esiselvitystyössä jouduttu muuntamaan yleiseen muotoon, jottei vastaajien identifiointi tai liikesalaisuutta lähentelevien toimintasuunnitelmien paljastuminen olisi mahdollista. Siltä osin kuin tieto on julkista tai muutoin ollut julkisuudessa esillä, on nimiä tai muita yksilöityjä tietoja esitetty tekstissä. Projektin jatkotyöskentelyä varten ovat yksilöidymmätkin tiedot verkostopilotin käytettävissä.

6 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 5 3. Käsitteiden täsmennys ja rajaus Alueellinen rajaus Tämä esiselvitystyö on alueellisesti tehty verkostopilotin toiminta-alueelta, joka käsittää Isojoen, Jurvan, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin alueet. Asumispalvelujen käsite Tässä esiselvityksessä käytetään asumispalvelujen käsitettä kuvaamaan erilaisia varsinaiseen asumiseen, asuntojen rakentamiseen, asuntojen ylläpitämiseen ja asuinympäristön muotoutumiseen liittyvien toimintojen kokonaisuutta. Asumispalvelujen käsitteeseen laajasti ymmärrettynä sisältyy myös kaikki sellaiset palvelut, jotka ylipäätänsä tukevat mahdollisuutta asua tietyssä paikassa. Tällaisina palveluina voidaan ymmärtää kaikki esim. harrastustoimintaan liittyvät palvelut. Tässä esiselvityksessä kuitenkin nämä kaupalliset ja yhteiskunnalliset oheispalvelut on jätetty selvityksen ulkopuolelle ja niiden on katsottu kuuluvat alueen imagotekijöiden yhteyteen. Asumispalvelujen käsite tässä yhteydessä on siten toinen kuin mitä käsitteellä ymmärretään sosiaalitoimen tuetun palveluasumisen yhteydessä. Toimijat Tässä esiselvityksessä on toimijoina käsitelty eri organisaatioita, jotka tavalla tai toisella ovat suunnittelemassa, rakentamassa, välittämässä varsinaiseen asumiseen liittyviä asioita tai muutoin mukana asumiseen liittyvissä toiminnoissa.

7 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 6 4. Asumiseen liittyvät volyymitiedot 4.1. Kuntien asukas- ja asuntomäärät Tutkimusalueen asukasmäärät eri kunnissa ovat seuraavat: väestö Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Yhteensä Väestömäärä on pienesti laskenut pitkän aikajakson. Muutos v on n. -0,7 % (n. 220 henkeä koko alueella). Muutos on suhteellisesti suurin pienissä kunnissa ja vastaavasti pienin Kauhajoella. Kuntien omien väestöennusteiden perusteella väestömäärän toivotaan kehittyvän suotuisasti tai edes pysyvän nykyisellään. Viime vuosien väestökehityksen valossa nähtynä tämä tavoite ei ole toteutumassa ilman erityistoimia Asuntojen tyyppijakautuma Isojoki Jurva Karijoki Kauhajoki Teuva Pientaloasunnot Rivitaloasunnot Kerrostaloasunnot Muut Asunnot yhteensä Vaikka kokonaisuutena alueen väestökehitys on negatiivinen, asuntojen määrä kasvaa jatkuvasti. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joista keskeisimmät tekijät ovat ruokakuntien koon jatkuva pienentyminen, kuntien sisäinen muuttoliike

8 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 7 keskustaajamiin sekä heikkokuntoisten asuntojen poistuminen asuntokäytöstä elinolosuhteiden muutoksen, muuttoliikkeen ja asumistasovaatimusten kasvun johdosta Kuntien asuntotuotantomäärät Tutkimusalueen keskimääräiset asuntotuotantomäärät v ovat kunnittain seuraavat: asuntotuotanto 2003 Isojoki 6 Jurva 15 Karijoki 8 Kauhajoki 59 Teuva 13 Yhteensä 101 Esitetyt asuntotuotantomäärät ovat keskiarvoja valmistuneiden asuntojen, rakennuslupien ja aloitettujen hankkeiden kesken, koska siten saadaan parhaiten keskimääräisyyttä kuvaavat lukuarvot kunnittain.

9 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 8 5. Alueelliset toimijat Alueellisten merkittävien toimijoiden yhteenveto on esitetty liitteessä. Yhteenvedossa oleva luettelo on kooste sekä haastattelussa mukana olleista että muutoin esille tulleista toimijatahoista. Luetteloa on täydennetty haastatteluissa esille tulleilla tiedoilla ja siten se on täydellisempi kuin alkuperäiseen kyselyyn osallistuneet. Selvityksen mukaan kaikilla liitteessä mainituilla toimijoilla ei kuitenkaan nykytilanteessa ole keskeistä roolia asumispalvelujen kehittämisessä. Ylivoimaisesti keskeisimpiä toimijoita asuntotuotannon ja asumispalvelujen alueellisessa kehittämisessä ja järjestämisessä ovat kuntien omat organisaatiot eri toimialojensa puitteissa. Kuntien kädessä on yksinoikeudella asemakaavoitus ja volyymiltään suurimmat asuntotonttien tonttikauppa. Lisäksi kuntien hallinnassa on joko suoraan tai suorassa ohjausvallassa olevien kiinteistöyhtiöiden kautta keskeisin osa vuokra-asunnoista. Pankeilla ei ole merkittävää tonttimaan kauppaa tai muuta asuntotuotannon suoraa toimintaa lukuun ottamatta Suupohjan osuuspankin Kauhajoen toimipisteen asuntotonttien myyntitoimintaa. Pankkien rooli asuntorakentamisessa on ensisijassa rahoittajan rooli asiakkaiden itsensä tekemien ratkaisujen seurauksena. Nykyisessä rahoitustilanteessa rakentajilla on todelliset mahdollisuudet ratkaista rahoituslaitos muilla perusteilla, kuin pitkällä asiakassuhteella. Tämä vähentää ja pääosin poistaa rahoittajien mahdollisuudet voimakkaaseen ohjaukseen lainoituksen avulla. Alueella aikaisemmin perustajaurakointia (grynderit) harjoittaneet rakennusliikkeet ovat useimmat pikkuhiljaa luopumassa grynderirakentamisesta. Joitain uusia pieniä toimijoita on tullut markkinoille. Monien urakoitsijoiden vuosituotanto on kuitenkin vain muutamia asuntoja vuodessa.

10 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 9 Kiinteistönvälittäjien rooli keskittyy asuntojen vaihtoon liittyvään markkinointiin ja kaupan tekoon. Kiinteistönvälittäjillä ei ole itse asuntojen tuotantoon liittyviä toimintoja. Joissain tapauksissa kiinteistönvälittäjät toimivat gryndereiden uustuotannon myyjinä sekä vähäisessä määrin yksityisten vuokra-asuntojen välittäjinä.

11 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu Esiselvityksessä esille tulleita seikkoja 6.1. Rakennustonttien saatavuus Kunnilla on ollut toistaiseksi saatavissa raakamaata asuntoalueiden kaavoitusta varten. Raakamaan hinta ja sitä kautta kuntien tonttihinnoittelu on kaikissa kunnissa kohtuullista eikä muodostu rakentamisen esteeksi. Tonttikustannus ja liittymismaksut muodostavat asuntorakentamisessa vain 3 4 % kokonaiskustannuksista laskettuna kuntien kaavatonttien hinnoilla. Kaavoitustekijöistä johtuen kaavaalueilla on jossain määrin yksityisiä rakentamattomia tontteja. Näiden rakentuminen tapahtuu kuitenkin verkkaiseen tahtiin. Yksityisten tonttihinnat ovat korkeammat ja nostavat enimmillään em. kustannusosuuden kaksinkertaiseksi. Osittain tähän vaikuttaa se, että yksityiset myyvät tontteja kaava-alueiden ulkopuolelta, jossa tontin pinta-alavaatimus nostaa absoluuttista tonttikustannusta. Raakamaan saatavuudesta ja kaavoitusvalmiudesta johtuen kunnilla on kohtuullisesti jatkuvasti vapaita asuntotontteja erilaisia asuntoja varten. Tonttien hinnoista tai saatavuudesta ei asuntorakentaminen olo kiinni Asumisen alueellinen suuntautuminen Kaikilla kunnilla on asemakaavoitettuja sekä omakoti- että rivitalotontteja saatavissa lähes rajoituksetta. Kaava-alueen tonteille on myös kunnallistekniikka aina saatavissa. Saatavuuden näkökulmasta ei tonttipuute estä asuntojen rakentamista. Keskeisten paikkojen tai muuten edullisten rakentamispaikkojen kysyntä on havaittu olevan tarjontaa runsaampaa, mutta sillä ei ole oleellista merkitystä kokonaisuuden kannalta.

12 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 11 Eri asunnonhankkijoilla on toisistaan poikkeavia jäljempänä mainittuja pyrkimyksiä asunnon sijainnin ja tyypin perusteella. Enenevässä määrin nuoret haluavat rakentaa jo asunnon hankinnan ensi vaiheessa väljästi ja silloin paine suuntautuu kaava-alueen tonttien ulkopuolelle siitäkin huolimatta, että hajaasutusalueella rakentamista rajoittavat monet tekijät (tonttikoon vähimmäisvaatimus, jätevesien käsittelyn vaatimukset, tiestöolosuhteet, etäisyys työpaikkaan ja palveluihin jne ). Toisaalta iäkkäämmät asunnon hankkijat pyrkivät hankkimaan asuntonsa taajamasta läheltä palveluja ja yleensä rivitalosta, jolloin kiinteistönhoitotehtävät huolehtii kiinteistöyhtiö. Missään yhteydessä ei tullut esille seikkoja, joiden mukaan rakentajat olisivat valitsemassa tonttia erilaisten kuntien tarjoamien etuisuuksien perusteella. Toisaalta tähän vaikuttaa se, että rakennuskustannusten näkökulmasta tonttikustannus on kaiken kaikkiaan marginaalinen kuluerä. Joskaan näitä tonttikustannusten alennustarjouksia ei ole myöskään alueen kunnissa käytetty. Tämän selvityksen puitteissa ei ole ollut mahdollisuutta selvittää vuokraasuntojen saatavuuden vaikutusta asukkaiden sijoittumiseen paikkakunnalle. Toisaalta hyvä vuokra-asuntojen saatavuus on edesauttanut henkilöiden mahdollisuutta valita asuinpaikka pelkästään muutoin sopivan työpaikan perusteella. Asuinpaikan valintaan sekä kunnan sisällä että laajemmaltikin on työmatkakustannusten verotuskäytäntö tuonut joustavuutta sillä tavoin, että ihmiset kulkevat pidempiä työmatkoja vaikka siitä aiheutuukin ylimääräisiä kustannuksia ja ajankäyttöä. Lisäksi liikkuvuudeltaan ei niin kiinteästi sijoittuneiden henkilöiden osalta näyttää asunnon myyntimahdollisuuksilla olevan suuri merkitys. Tämä näkyy alueella mm. siinä, että perhe sijoittuukin Seinäjoen läheisyyteen ja mieluummin kuljetaan työmatka. Vapaa-ajan ym. asumista tukevien palvelujen kehittämisen näkökulmasta asukkaiden tarvitsemilla palveluksilla, niiden saatavuudella, palvelutapahtuman si-

13 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 12 sällöllä ja laadulla on merkitystä, kun ihmiset valitsevat asuinpaikkaansa muiden asumiseen vaikuttavien seikkojen ollessa tasavertaisia. Toisaalta seutukunta pystyy tarjoamaan hyvät ja laadulliset palvelut täysin kilpailukykyisesti isompienkin keskusten kanssa, kun saatavuus mitataan käytettävällä ajalla, ei matkalla Asuntotyyppien suuntautuminen Asuntojen koko kasvaa kaiken aikaa. Siihen on vaikuttamassa monet tekijät. Keskeisimmät tekijät ovat: - nuoret rakentavat jo ensi vaiheessa asunnon pitkän ajan asumisen tavoitteiden mukaisesti - rahoituskustannusten alhaisuus houkuttaa ja mahdollistaa entistä väljemmän ja siten laadukkaamman mitoituksen - sisäinen muuttoliike kohdistuu ensi sijassa olemassa oleviin asuntoihin - asuntokäytöstä poistuva kiinteistökanta on asuntokooltaan vaatimatonta verrattuna uustuotantoon. Työpaikkojen ja perheolosuhteiden muuttumisen johdosta asunnon vaihtoja on melko runsaasti. Uudehkojen asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan. Varsinkin uudehkoista (1990-luvun alkupuolella rakennetut) omakoti- ja rivitaloasunnoista on kysyntää huomattavasti yli tarjonnan. Suurin syy ongelmaan on se, että 1990-luvun alkupuolella rakennettiin asuntoja huomattavasti alle normaalitason. Eri lähteiden mukaan näyttää siltä, että omistusasunnon hankintaan päätyneet varsinkin nuoret haluavat entistä suurempia ja laadukkaampia asuntoja. He pyrkivät toteuttamaan pitkän ajan asumistarpeensa ensi asunnon yhteydessä eikä siten kuin aikaisemmin, jolloin asuntoa suurennettiin vaihtamalla perhekoon kas-

14 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 13 vaessa. Ensiasunnon hankkijalle annettavat yhteiskunnalliset tuet saattavat ohjata käyttäytymistä tähän suuntaan. Erilaiset vanhuksien palveluasuntojen tarpeet ja pyrkimys hoidollisesti tuettuun asumiseen on jatkuvasti lisääntynyt. Kunnissa on toteutettu sekä kunnallisina että yksityisinä ratkaisuina erilaisia pienkoteja ja palveluasuntoja eri tavoin tuettua asumista tarvitseville väestöryhmille. Lisäksi kunnissa on vireillä useita palveluasuntoratkaisuja lähinnä vanhuksille, jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta jotka eivät pysty enää asumaan yksin. Ratkaisut ovat kustannustehokkuuden näkökulmasta johtuen yleensä suhteellisestikin melko mittavia hankkeita. Lähes joka paikassa tuli esille pienten vuokra-asuntojen puute. Merkittävä määrä vuokra-asuntoja on viimeisten vuosikymmenten aikana rakentunut valtion asuntolainojen turvin. Arava-asuntojen suunnittelulle on ollut tiukat ohjeet. Hankkeiden sisäinen keskipinta-alavaatimus on yhdessä yksiöiden rajoittamisen kanssa johtanut siihen, että aravavuokra-asunnoista puuttuu pienet asunnot. Kun samanaikaisesti on yksityisiä vuokra-asuntoja niukasti, on ongelma valmis. Yksityisten vuokra-asuntojen rakentumista hidasti pitkään vuokrasääntelystä aiheutunut sitoutuneen pääoman tuottoaste. Joissain yhteyksissä tuli esille, että pikku hiljaa yksityisetkin sijoittajat ovat kiinnostuneita vuokra-asuntojen rahoittamisesta. Alueella ei ole osaomistukseen pohjautuvaa asuntotuotantoa lainkaan. Osaomistuksen yleistymistä on hidastanut omistajuuteen liittyvät vaihdannan rajoitukset. Joissain yhteyksissä on pohdittu mahdollisuutta toteuttaa kustannusrakenteeltaan osaomistustasoisia asuntoja tavalla, jossa ei ole viralliseen osaomistukseen liittyviä myyntirajoituksia.

15 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu Kiinteistöyhtiöiden rooli Kunnat ovat rakentaneet valtaosan hallitsemistaan vuokra-asunnoista (varsinkin aravarahoitteiset) kiinteistöyhtiöiden muotoon. Arava-asuntojen kokoon liittyviä ongelmia on käsitelty edellä kohdassa 6.3. Valtion tuella tapahtuvaa vuokraasuntojen uudisrakentamista ei tällä hetkellä tapahdu juuri lainkaan vaan kaikki toimenpiteet keskittyvät olemassa olevan asuntokannan korjaamiseen ja mukauttamiseen ajan vaatimuksiin. Toisaalta vuokra-asuntojen kysyntä vastaa hyvin tarjontaa (käyttöaste 85 95%), joten lisärakentamiselle ei ole oleellisia paineita. Alueella on vain muutamia yksityisiä kiinteistöyhtiöitä, joilla on hallinnassaan merkittävästi vuokra-asuntoja. Yksityisissä lähinnä vapaan rahan kiinteistöyhtiöissä on voitu aravatuotantoa vapaammin määritellä asuntokoko keskeisten kysyntätekijöiden perusteella. Näistä yhtiöistä löytyy myös pieniä vuokraasuntoja Rahoittajien rooli Alueen pankeilla ei ole merkittävässä määrin tontteja tai maa-alueita rakentamista varten lukuun ottamatta Suuophjan osuuspankia, jolla on Kauhajoella n. 10 asuntotonttia vapaana. Pankeilla ei ole aktiivista roolia asumisen kehittämisessä. Pankkien rooli on ensisijassa rakentajien rahoituksen järjestäjänä. Nykyisessä rahoitustilanteessa rakentajat pystyvät kilpailuttamaan rahoittajat ja ratkaisevat rahalaitoksen tarjousten perusteella. Pysyvällä pitkäaikaisella asiakassuhteella ei ole enää merkitystä siten kuin ennen vanhaan.

16 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu Kiinteistönvälitys ja myyntitoiminta Kiinteistövälittäjien rooli asumisen toiminnoissa on lähinnä toimia omistusasuntojen vaihdon asiantuntija ja teknisenä kaupan järjestäjänä. Kiinteistövälitykset ottavat myyntiin asunnot sen mukaan kuin luopujat antavat toimeksiantoja. Ostajat ratkaisevat välittäjäkontaktin lähinnä tarjolla olevien asuntojen perusteella ei itse välittäjän perusteella. Myyntitoiminnan ohella kiinteistövälittäjät harjoittavat vähäisessä määrin yksityisten asuntojen vuokrauksen välitystä. Oleellista merkitystä tällä välitystoiminnalla ei ole markkinoilla. Talotehtaiden myyntiedustajilla on mahdollisuus toimia merkittävässä määrin tulevien rakentajien ohjaajina siinä vaiheessa kun rakentajat valmistelevat valmistaloon pohjautuvaa asuntohankintaansa. Tulevaisuudessa saattaisi olla perusteltua tutkia ja kehittää erilaisia keinoja omistusasuntojen vaihtamisen ja myynnin helpottamiseksi. Pelkästään kiinteistövälitystoiminnan avulla ei asia kehittyne riittävästi Palveluasunnot Vanhusväestön jatkuvasti kasvaessa ja varallisuustason parantuessa on pikkuhiljaa kuntiin kehittynyt yksityisiä hoitokoteja, joissa on keskimäärin 6 sellaista vanhusta, jotka eivät jostain syystä pysty asumaan yksin mutta jotka eivät kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Kauhajoen vanhaintuki ry:llä on sekä laitosasuntoja että erillisiä asuntoja kylissä. Laitospaikoilla on ensisijassa vanhuksia, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista valvontaa. Muutaman asunnon kyläyksiköissä asuvat henkilöt asuvat yksin ja saavat osan palveluista kuntien kotipalveluorganisaation kautta.

17 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu 16 Uudempana palveluasumisen muotona on kehittymässä asumisyksiköitä, joissa asuu ensisijassa vanhuksia. Näissä yksiköissä on valvonta jatkuvaa, mutta muutoin laitosmainen palvelutaso suppeampaa kuin laitoksissa. Tavanomaisten vuokra-asuntojen kysynnän hiipuessa on viime aikoina toteutettu ja osin valmisteltu hankkeita, joissa olemassa olevien vuokra-asuntojen (rivitaloasuntojen) yhteyteen rakennetaan lisäosa, johon keskittyy yhteiset toiminnot ja asuinhuoneet kunnostetaan olemassa olevista asunnoista yhdistelemällä niitä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi Kauhajoella suunniteltuun uuteen yksikköön on varauduttu sijoittamaan n. 40 asukasta. Terveyspalvelut Mendis oy:llä on Teuvalla asumisyksikkö ja keväällä 2004 aloittaa Kauhajoella vastaava yksikkö. Näissä asuu tyypillisesti asukasta samassa yksikössä. Yksikössä on hoitaja paikalla 24 h vuorokaudessa. Osa palveluista pohjautuu asukkaiden itsensä omatoimisuuteen. Asukkaat näissä yksiköissä ovat hoitojaksolla laitoshoidon jälkeen niin, että tavoitteena on saada näiden ihmisten elinolosuhteet sellaisiksi, että he voivat palata normaaliin asumiseen. Näissä palveluyksiköissä asuvilla henkilöillä on normaalisti oma asunto olemassa tavalla toisella muualla. Kuntien sosiaalitoimi kehittää ja toteuttaa toimialueeseensa kuuluvaa vaikeasti asutettavien palveluasumista normaalina toiminnallisena kehittämisasiana riippumatta muista asumisen kehittämistoimenpiteistä.

18 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu Yhteistyö eri osapuolten välillä Alueellista yhteistyötä eri organisaatioilla on ollut vähän varsinaisesti asumisen eri osatekijöihin vaikuttavien toimintojen ja laajemman kehittämisen yhteydessä. Pääosin kehittämistyö on jäänyt kuntien maankäytön suunnittelusta ja asumisen järjestämisestä vastaavien toimijoiden ja toimielinten tehtäväksi. Useimpien perustajaurakoitsijoidenkin toiminta on keskittynyt oman kunnan alueelle tilausurakointia lukuun ottamatta. Rakennusliikkeiden kuntarajat ylittävä rakennustoiminta suuntautuu seutukunnan ulkopuolelle. Tehokkaampi yksityisen maaomistuksen hyödyntäminen asuntorakentamiseen on käytännössä johtanut omistajan ja kunnan väliseen sopimukseen ikään kuin takavuosien aluerakentamissopimukset. Yleensä sopimuksesta on se hyöty, että alue rakentuu suhteellisen nopealla aikataululla. Laaja-alaista kehittämistahtoa eri osapuolten ja kuntarajojen yli esiintyi kovin vähäisessä määrin. Toimijaosapuolista keskeisimmät yhteistyöosapuolet alueella ovat kuntien maankäyttöä suunnittelevat henkilöt asuntoja merkittävässä määrin tuottavien tahojen kanssa. Halukkuutta kehittämistyöhön osallistumiseen on keskusteluissa tullut esille seuraavien tahojen osalta: - kuntien kaavoituksesta huolehtivat viranhaltijat - valmistalotuottajien alue-edustajat - Suupohjan osuuspankki - rakentajien osalta Jorma Mäki-Kala.

19 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS sivu Esille nousseita kehittämisnäkökulmia - Ihmisten mieltymykset, asumisen tarpeet ja käytettävissä olevat kustannusresurssit vaihtelevat. Näidenkin seikkojen takia erilaisia asumisen mahdollisuuksia tulisi olla saatavilla. - Vanhusväestön osuus kasvaa. Palveluasuntojen kehittämistä on jatkettava sosiaalitoimen osana. - Asuntojen sijoittamisen vapautta rajoittaa kiristyvät ympäristötekniset vaatimukset (mm. jätevesien käsittelyvaatimuksen kiristyminen v. 2005). - Asumisen laatutasovaatimukset nuorten keskuudessa ovat kasvamassa. - Monipuolisten vapaa-ajan palvelujen ja muiden palvelujen saatavuutta korostettava sekä palvelutason laatukysymyksenä että ajallisena saavutettavuutena ei matkan pituutena. Yhteistyötä seutukunnan kuntien kesken olisi tarpeen kehittää asumis- ja työnteon olosuhteiden markkinoinnissa sijoitettavien panosten paremman tuloksellisuuden aikaansaamiseksi. - Kunnat voisivat profiloitua tulevaisuudessa erilaisiin asumisen olosuhteisiin ja asumispalveluihin nykyisen samankaltaisen kehittämisen sijaan.

20 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 1 alueellinen yhteistyö Alueelliset toimijaorganisaatiot Kuntaorganisaatiot Isojoen kunta, - maankäytön suunnittelu: kunnaninsinööri Valter Enqvist - sosiaalitoimi: perusturvajohtaja Erja Heikinniemi - kunnan vuokra-asunnot: kunnaninsinööri Valter Enqvist Jurvan kunta, - maankäytön suunnittelu: kunnaninsinööri Matti Hiipakka - sosiaalitoimi: vs. sosiaalijohtaja Marja-Leena Markus - kunnan vuokra-asunnot: Karijoen kunta, - asuntoasiat: kunnansihteeri Viljo Kurvinen - tekniset asiat: rkm Heikki Rinta-Hoiska - sosiaalitoimi: sosiaalijohtaja Helena Riihiluoma Kauhajoen kaupunki, - maankäytön suunnittelu: ympäristötoimenjohtaja Jorma Laurila - sosiaalitoimi: perusturvajohtaja Jouni Nummi - kunnan vuokra-asunnot: tstovirkailija Leena Ranta Teuvan kunta, - rakennustarkastaja Erkki Rantakoski - sosiaalitoimi: sosiaalijohtaja Pekka Rahkonen - kunnan vuokra-asunnot: rakennustarkastaja Erkki Rantakoski Rakennusliikkeet Isojoki - Kai Jokinen Jurva - Rakennusliike M. Patoranta oy - Koko oy - Rakennusliike Matti Syrjälä ky Karijoki - T:mi Reijo Isotalo - Rakennus-Komsi ky - Metsä & Talo Myllykangas Oy Kauhajoki - Jo-Rakenne oy - Konte oy - MK-Rakennus oy - JM-Rakennus oy - Rakennusliike Simpan Saneeraus - Rakennusliike L Kiukkonen oy - Suupohjan rakennusykkköset - Rakentajat Kuusisto ky Teuva

21 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 1 alueellinen yhteistyö Pankit - Rakennusliike K. Ketola oy - Metsä & Talo Myllykangas Oy - Teuvan Rakennuspalvelu Aura & Aura - Pohjanmaan urakkatyö - Suupohjan rakennuspalvelu ky - Rakennus Harju om. K. Harju - Suupohjan moniapu oy Isojoki - Isojoen osuuspankki Jurva - Suupohjan osuuspankki - Nordea Karijoki - Kristiinan Säästöpankki - Suupohjan osuuspankki Kauhajoki - Suupohjan osuuspankki - Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki - Nordea Pankki oy - Parkanon Säästöpankki oy - Sampo Pankki oy - Kapiteeli oy Teuva - Suupohjan osuuspankki - Nordea Pankki oy Kiinteistönvälittäjät Jurva - Ilpo Alamäki Tilikeskus oy - (Nordea) - (Suupohjan osuuspankki) Kauhajoki - Etelä-Pohjanmaan SKV oy - Suupohjan Kiinteistökeskus oy - Kiinteistö ja Mittaus oy Teuva - Asioimisto Jussi Mäntysaari

22 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 1 alueellinen yhteistyö Kiinteistöyhtiöt Kauhajoki - Kiinteistö oy Kauhajoen Vainiotalot - Kiinteistö oy Kauhajoen Rinnekartano oy - Kiinteistö oy Kauhajoen Vuokra-Asunnot Teuva - Teuvan vuokratalot oy Isännöintiyritykset Isojoki - Isojoen kiinteistöpalvelu oy Jurva - Ilpo Alamäki Tilikeskus oy - Tilitoimisto Mauri Tuominen - Tilitoimisto Kirsti Kinnari Karijoki - Tilitoimisto Kari Lammi ky - Monitoimin Velj. Peltoniemi Kauhajoki - Suupohjan Tili-isätä ay - Kiinteistö oy Kauhajoen Rinnekartano Teuva - Tilitoimisto Päivi Birling - Tilitoimisto Jukka Leppäpuska - Tilitoimisto Jorma Savolainen - Yrityspalvelu P. Komsi Talotehtaiden edustajat Jurva - K-talomyynti Paavo Mattila Kauhajoki - K-talomyynti Matti Raivio - Kauhajoen Puutalokymppi oy

23 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 2 alueellinen yhteistyö Kuntien osalta selvitetään muiden perustietojen osalta ainakin seuraavat asumispalvelujen kehittämiseen liittyvät seikat: - Kunnan asukasluvun muutostrendi ja kunnan tavoitteet asukasluvun suhteen - Kunnan alueella olevien asuntojen määrä - Kuntakohtainen asuntotuotanto v määrät tyypit kaavoituksen tilanne tonttien hallinta kunnallistekniset valmiudet - Vuokra-asuntotilanne kunnan alueella määrät ja asuntotyypit miten vuokra-asuntojen hallinta jakaantuu tarjonnan ja kysynnän kohtaantuminen palveluasuntojen määrä vuokra-asuntojen kysyntä ja olemassa olevien asuntojen täyttöaste - Asuntotuotannon trendit - Asuntotuotannon tavoitteet kunnissa tavoitteet <> nykytilanne - Yhteistyö eri organisaatioiden välillä (eri toimijat, kunta) olemassa oleva yhteistyö ja sen muodot kunnan ja rakentajien välinen yhteistyö kunnan ja kiinteistöyhtiöiden välinen yhteistyö kehittämisajatukset yhteistyön suhteen - Tulevaisuuden painopisteet asumisen suhteen - Yhteistyön tavoitteet asumispalvelujen tuottamisessa - Seudullisen yhteistyön tarve asumispalvelujen tuottamisessa ja näkemykset siitä miten yhteistyö tulisi järjestää

24 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 3 alueellinen yhteistyö Kiinteistövälittäjä: Toiminta-alue: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Kiinteistövälittäjien osalta selvitetään muiden perustietojen osalta ainakin seuraavat asumispalvelujen kehittämiseen liittyvät seikat: Välitettävien asuntojen luonne Välitettävien asuntojen volyymi vuositasolla on n. asuntoa. Kaupankäynnin vilkkaus tarjonnan ja kysynnän kohtaantuminen Vuokra-asuntojen välitys Näkemykset asumispalvelujen kehittämistarpeista Halukkuus olla kehittämässä asuntopalveluja seutukunnassa

25 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 4 alueellinen yhteistyö Kiinteistöyhtiö: Toiminta-alue: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Kiinteistöyhtiöiden osalta selvitetään muiden perustietojen osalta ainakin seuraavat asumispalvelujen kehittämiseen liittyvät seikat: Hallinnassa olevat vuokra-asunnot Vaihtuvuus vuositasolla on n. asuntoa. Käyttöaste %. Hallinnassa olevien vuokra-asuntojen koot: tarjonnan ja kysynnän kohtaantuminen Näkyvissä olevat trendit Näkemykset asumispalvelujen kehittämistarpeista Halukkuus olla kehittämässä asuntopalveluja seutukunnassa

26 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 5 alueellinen yhteistyö Rakennusliike: Toiminta-alue: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Rakennusliikkeiden ja muiden rakennuttamistehtäviä hoitavien rakentajien osalta selvitetään muiden perustietojen osalta ainakin seuraavat asumispalvelujen kehittämiseen liittyvät seikat: Hallinnassa oleva raakamaa-alueet ha. Kaavoitussuunnitelmat Hallinnassa olevat kaavoitetut tontit kpl; pinta-ala ha; tavanomainen rakennustyyppi. Maa-alueiden hankintamenettely Asuntojen tuotanto vuositasolla on n. asuntoa. Tuotettavien asuntojen tyypit. Tuotettavien asuntojen keskiala m2. Tuotettavien asuntojen omistuspohja. Kysynnän ja tarjonnan kohtaantuminen Näkyvissä olevat trendit, millaisista asunnoista on kysyntää Rooli tulevaisuudessa Muut tulevaisuuden suunnitelmat Kiinnostus asumispalvelujen kehittämistyöhön

27 Kauhajoen seudun verkostopilotti ESISELVITYS Liite 6 alueellinen yhteistyö Rahoituslaitos: Toiminta-alue: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Rakennusliikkeiden ja muiden rakennuttamistehtäviä hoitavien rakentajien osalta selvitetään muiden perustietojen osalta ainakin seuraavat asumispalvelujen kehittämiseen liittyvät seikat: Hallinnassa oleva raakamaa-alueet ha. Kaavoitussuunnitelmat Hallinnassa olevat kaavoitetut tontit kpl; pinta-ala ha; tavanomainen rakennustyyppi. Maa-alueiden hankintamenettely Tonttien luovutusmenettely Tonttien luovutus vuositasolla on n. asuntoa kohtia Kysynnän ja tarjonnan kohtaantuminen Näkyvissä olevat trendit, millaisista asunnoista on kysyntää Rooli tulevaisuudessa Muut tulevaisuuden suunnitelmat Kiinnostus asumispalvelujen kehittämistyöhön

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Helmikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Korjausrakentaminen

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE Kontiolahden kunta tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2018-2021 Kontiolahden kunta tekninen lautakunta lokakuu 2017 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MAANHANKINTA, KAAVOITUS JA TONTTIEN LUOVUTUS... 3 2.1 Maanhankinta... 3 2.2 Kaavoitus...

Lisätiedot

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet

Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet Asuntopolitiikan kehittämistarpeet ja haasteet - Valiokuntien yhteinen kuuleminen 29.11.2017 Kalervo Haverinen Toimitusjohtaja Turun Ylioppilaskyläsäätiö Asuntopolitiikan kehittämiskohteita -tutkimushanke

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA

Markkinakommentti. Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Markkinakommentti Julkaisuvapaa 7.10.2009 ARVOASUNTOJEN KAUPPA KIIHTYY PERHEASUNTOJEN RINNALLA Jos perheasuntojen kauppalukumäärät ovat loppukesän ja alkusyksyn aikana kasvaneet voimakkaasti verrattuna

Lisätiedot

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja

SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle. 25.8.2015 StudioKoti, Raikukuja SATO StudioKoti, Raikukuja - Lisäselvityksiä lautakunnalle Lisäselvityksiä esitetyt kysymykset Lautakunnan esittämät lisäkysymykset: Yleisten tilojen hoito, kuka hoitaa? Keitä talossa tulee asumaan (ulkolaisia

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen

NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA. yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen NÄKÖKULMIA OULUN KAUPUNKISEUDULTA yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen 13.12.2017 tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) 24.03.2014 Sivu 1 / 1 4236/10.04.00/2013 8 20.1.2014 12 10.2.2014 20 Asunto-ohjelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia) (Pöydälle 20.1.2014 ja 10.2.2014) Valmistelijat / lisätiedot: Anne Savolainen, puh. 040 353

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot?

Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Kärjistyykö Helsingin asunto-ongelma? RIL Summit 2015: Mistä maahanmuuttajille asunnot? Tatu Rauhamäki, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Varmasti kärjistyy! Mutta kuinka paljon? Tarvitaan lisätietoa:

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu

Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Maankäyttö- jamaankennuslak Kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkisuunnittelu Kaavamerkinnät ja -määräykset Y-PÄIVÄ Satakuntatalo 17.1.2018 Matti Vatilo, YM Kaupunkisuunnittelu yhteiskunnan arvojen tulkkina

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2017

Asuntotuotantokysely 2/2017 Asuntotuotantokysely 2/2017 Sami Pakarinen Kesäkuu 2017 1 (2) Kesäkuun 2017 asuntokatsaus Asuntotuotantokyselyn tulokset: Asuntotuotannossa ennätys, omistusasuntojen kysyntä paikkaa kovan rahan vuokra-asuntojen

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin?

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Asuntomarkkinat 2012 26.1.2012 Juha Sarakorpi, Saraco D&M Oy 1 Miksi ryhmärakennuttamista halutaan? Ihmiset kaipaavat asunnonhankkijoina: Enemmän

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

4 Etelä-Pohjanmaa. 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 4 Etelä-Pohjanmaa 4.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 4.1 ETELÄ-POHJANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 5 kpl Maaseutumaiset: 13 kpl Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki

Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena. johtaja Tatu Rauhamäki Yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen rooli kuntien elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän toiminnan tukena johtaja Tatu Rauhamäki Työllisyys Hyvinvoinnin lisäämiseksi parasta politiikkaa on yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015

ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Paikalliset erityispiirteet ja sote Liisa Heinämäki,STM Etunimi Sukunimi 21.5.2015 Väestö 1970 Väestö 2007 Asukkaita neliökilometrillä Asukkaita neliökilometrillä Asuttamaton alue Asuttamaton alue 14.10.2014

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kaj/2 8.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 1 (5) 2 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2 3.6.2010 Monkola, HKH, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää LÄHTÖKOHTIA JA TILASTOJA RYHMÄTYÖ 2 Osallistujat: Heikki Rouvinen, Pekka

Lisätiedot

Asuntomarkkinakehitys ja asuntotuotannon haasteet Oulussa. Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, Oulun kaupunki

Asuntomarkkinakehitys ja asuntotuotannon haasteet Oulussa. Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, Oulun kaupunki Asuntomarkkinakehitys ja asuntotuotannon haasteet Oulussa Jukka Kokkinen, asuntotoimenpäällikkö, Oulun kaupunki MATO 2014-2018, seminaari 24.4.2013 Asuntomarkkinoista Vuokra-asuntomarkkinoista taustalla

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA

ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA Helsingin Seudun luottamushenkilöiden seminaari Hämeenlinnan Aulangolla 5.-6.9.2013 ASUNTORAKENTAMISEEN UUSIA TUULIA kehittämiseen ja Kruunuasunnot Oy:n/A-Kruunu Oy:n tulevaan toimintaan liittyviä ajatelmia

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN

LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN LAPUAN KAUPUNGIN STRATEGIA VUOTEEN ARVOT Lapuan kaupunkikonsernin noudattamat arvot, joihin jokainen konsernissa työskentelevä henkilö sitoutuu. Oikeudenmukaisuus ja Tasapuolisuus Ihmisarvo on korvaamaton.

Lisätiedot

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine

asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Kohtuuhintaista ja laadukasta asumista, kiitos! Rakentajaforum 5.3.2012 Tarja Laine Ihminen käyttää asumiseen yhä suuremman osan tuloistaan Yhden neliön hinta on lähes 10% keskimäärin käytettävissä olevasta

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen

Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen HELSINGIN KAUPUNKI Kehitysvammaisten asumisyksikköihin liittyvien tukiasuntojen tarvekuvaus ASU -hanke Diaarinumero HEL 2016-010089 HELSINGIN KAUPUNKI TILAHALLINTO TARVEKUVAUS Kehitysvammaisten tukias.

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki

Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Asuntotuotannon haasteet Helsingille Valtakunnallinan asunto- ja yhdyskuntapäivä 8.5.2008 Helsinki Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Helsingin kaupunki Asumisen uhkakuva on kasvanut Vuokra-asuntotuotanto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Laitoshoidon purku ja itsenäinen asuminen Kuntamarkkinat 11.9.2013 Jaana Viemerö, asiakkuusjohtaja, Järvenpään kaupunki Asukkaita suunnilleen saman verran kuin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja Risto Peltola, Maanmittauslaitos

Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja Risto Peltola, Maanmittauslaitos Maan hinnan laskennallinen osuus asunnon hinnasta vuosina 1995, 2005 ja 2015 Risto Peltola, Maanmittauslaitos 28.11.2017 2 Miksi aihetta on tarpeen tutkia? Asuntojen hintojen nousu kasvavilla kaupunkiseuduilla

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTISEKSI TOIMENPIDEOHJELMAKSI VUOSILLE 2012-2015 14.2.2012 HALLITUSOHJELMAN PÄÄTAVOITTEET: 1. Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen 2. Julkisen talouden

Lisätiedot

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto

Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa. Tutkimustulokset. Yhteenveto Esityksen rakenne: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto pähkinänkuoressa Tutkimustulokset Yhteenveto KVKL pähkinänkuoressa Perustettu: 18.3.2008 Perustajat: Realia Group Oy Kiinteistömaailma Oy OP-Keskus

Lisätiedot

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland

www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland www.asli.fi Tampere University of Technology Construction Management and Economics Korkeakoulunkatu 5 P.O. Box 600 FI-33101 Tampere Finland Asumisen liiketoiminnan tutkimusryhmä ASLI Ensimmäinen asumisen

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Kotkan Haminan seutusopimus

Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seutusopimus Kotkan Haminan seudun seutuvaltuusto 19.8.2013 Kotkan kaupunginvaltuusto 12.11.2013 Haminan kaupunginvaltuusto 15.10.2013 Miehikkälän kunnanvaltuusto 30.9.2013 Pyhtään kunnanvaltuusto

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) Kaupunginhallitus Kaj/2 08.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (8) 400 Honkasuon Haapaperhosen alueen kolmen asuintontin ja niitä palvelevien autopaikkatonttien varaaminen Oulun Rakennusteho Oy:lle (Malminkartano, tontit 33350/1

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.

Muistisairaat & teknologia -työpaja. Espoo 16.9.2015. Seniortek OY Pertti Niittynen. pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek. Muistisairaat & teknologia -työpaja Espoo 16.9.2015 Seniortek OY Pertti Niittynen pertti.niittynen@seniortek.fi +358400220505 www.seniortek.fi Suomessa arvioidaan olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

ASUNTOHALLINTOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS

ASUNTOHALLINTOPALVELUIDEN OSTOSOPIMUS Kiinteistö Oy Lapinlahden KASKIHOVI Kiinteistö Oy Varpaisjärven KUUSIRINNE Asematie 4 73100 Lapinlahti Kauppatie 20 73200 Varpaisjärvi Puh 0400 571 785 Fax 017 272 0029 Puh 040 488 3721 Fax 017 272 1669

Lisätiedot