Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus TEM-auditorio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio"

Transkriptio

1 Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola

2 Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta ja projektin kirjanpidosta Maksatushakemuksen käsittely rahoittajassa Valtteri-järjestelmässä tapahtuva maksatushakemuksen käsittely Valtteri-järjestelmässä maksatushakemuksesta täytettävä tarkistuslista Tukikelpoisuus Maksatuspäätöksen laadinta Tiliöinti

3 Maksatushakemukset Yleistä: Projektin kokonaiskustannukset hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä asetetaan ehdot maksatushakemuksen toimittamiselle. Rahoittajaviranomainen maksaa maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin jälkikäteen. Myös muita rahoituseriä ja tuloja seurataan maksatushakemuslomakkeella.

4 Maksatushakemukset Ohjeet projektin toteuttajalle maksatushakemuksen tekemiseen rahoituspäätöksen yhteydessä ja/tai aloituspalaverissa (HVO ohje aloituspalaverista) Mitä liitteitä edellytetään maksatushakemuksen yhteydessä? Välittävä toimielin ja hankkeen toteuttaja sopivat keskenään, millaisissa erissä kunta- tai yksityinen rahoitus tuloutetaan. (Hallintoviranomaisen ohje 2/2009 kunta-,muu julkinen ja yksityinen rahoitus).

5 Maksatushakemukset Projektin toteuttaja täyttää maksatushakemuksen EURA 2007 järjestelmässä. Rahoittajaviranomainen määrittelee maksatuskaudet rahoituspäätöksessä. Maksatushakemus perustuu hankkeen kirjanpitoon, joka on oltava yksilöitävissä organisaation kirjanpidosta. Lomakkeessa näkyvät valmiina järjestelmässä jo olevat tiedot. Kustannuksia voi täyttää ainoastaan niihin pääkustannuslajeihin, joita esitetty hyväksytyssä projektisuunnitelmassa (järjestelmä ei kuitenkaan vertaa summia). Tuloja ja rahoituseriä voi täyttää aina, vaikka niitä ei olisi esitetty projektisuunnitelmassa. Maksatushakemus jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn, tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna rahoittajalle.

6 Maksatushakemuksen liitteet Pakolliset liitteet mainittu rahoituspäätöksen vakioehdoissa: oikeaksi todistettu tositekohtainen kirjanpidon raportti ja tarvittaessa erillinen kustannuslajien mukainen lajittelu/pääkirjan avain (täydentämään kirjanpidon raportin selitekenttiä). Lisäksi mahdolliset rahoittajan edellyttämät muut liitteet, jotka kirjataan rahoituspäätöksen hallinnonalakohtaisiin erityisehtoihin (EAKR)/ muihin ehtoihin (ESR).

7 Maksatushakemuksen liitteet Toteuttaja toimittaa tilityksen liitteeksi kirjanpidon raportin, jossa hankkeen toteutuneet bruttokustannukset ja tulot esitetään liikekirjanpidon tileittäin. menot, rahoituserät ja tulot käytävä ilmi kustannuslajeittain ja tositteittain. Pääkirjan avain, mikäli pääkirjasta ei käy vaivattomasti ilmi kustannusten toteutuminen kustannuslajeittain. Tvpol- ja kehpaprojekteissa ei pääsääntöisesti tarvita. Erittely maksetuista palkoista ja palkkioista sivukuluineen. Osa-aikaisten henkilöiden osalta päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta.

8 Maksatushakemuksen liitteet Selvitys yleiskustannuksista (välillisistä kustannuksista). Hankinta-asiakirjat ja/tai selvitys pienhankinnoista - kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta kaikki hankintaasiakirjat. Selvitys luontoissuoritusten (erikseen raportoitavien kustannusten) kohdentamisesta projektille. Tarvittaessa tositekopiot/erillinen selvitys matkustus- edustus- ja tiedotuskustannuksista.

9 Maksatushakemuksen liitteet Tilintarkastajan lausunto esim. vuosittain, jos edellytetty rahoituspäätöksessä. Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta, jos edellytetty rahoituspäätöksessä. Rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaiset/rahoituspäätöksessä edellytetyt muut liitteet.

10 Audit Trail = aukoton jäljitysketju Jäljitettävyys (audit trail): dokumentaatio, jonka perusteella tapahtumien kulku voidaan todentaa Dokumentoinnin oltava riittävää (kirjanpidon otteet, kilpailutusasiakirjat, laskut, ohjausryhmän pöytäkirjat jne.) Aukottoman jäljitysketjun on oltava jälkikäteen todennettavissa projektin dokumentoinnista -> komissioon saakka Maksatushakemukseen liitetään kirjanpidon raportti, josta tukikelpoisuusasetuksen 3 :n mukaisesti käy ilmi aukoton jäljitysketju, tarkemmat ehdot asetetaan rahoituspäätöksessä: on osoitettava maksukuittien tai jos tämä ei ole mahdollista, todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla

11 Menojen todentaminen ja projektin kirjanpito Projektista on pidettävä kirjanpitolain (1336/1997) velvoitteet täyttävää erillistä kirjanpitoa tai Projektin kulut ja tulot esitetään rahoituksen saajan kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan, seurantakohteellaan tai omilla tileillään niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen ilman vaikeuksia on mahdollista Käsitteistä (Hallintoviranomaisen ohje 2/2009) Virallinen kirjanpito = kirjanpitolain mukainen kirjanpitojärjestelmässä laadittu kirjanpito Projektikirjanpito = Hankekirjanpito = Virallinen kirjanpito + erikseen raportoitavat kustannukset / luontoissuoritukset

12 Menojen todentaminen ja projektin kirjanpito F-koodin käyttöä projektin kirjanpidossa suositellaan kaikille virastoille (pakollista TEM:n ja ELY-keskusten itse toteuttamille hankkeille). F-koodin saa rahoituspäätöksestä vaihtamalla S- tai A-kirjaimen tilalle F-kirjaimen. Rahoittaja käyttää S- tai A-koodia ja toteuttaja F-koodia. F-koodia käytetään myös ALV-kirjausten yhteydessä.

13 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke Valtionavustuslaki: jos tuki on myönnetty useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti, yhteisvastuu (=yhteishanke). Tuensaajaa (päätoteuttaja/jokainen osatoteuttaja) koskevat kaikki rakennerahastotoiminnassa tuensaajaan muutoin sovellettavat ja mm. tukikelpoisuusasetuksen 3 :n tukikelpoisuudelle asetetut edellytykset Päätoteuttaja tekee hankkeen yhteisen maksatushakemuksen kaikkien toteuttajien puolesta Viranomaiselle osoitettavan maksatushakemukseen liitetään toteuttajien kirjanpitotiedot, joista yhdessä muodostuu maksatushakemuksen osoittama kokonaisuus.

14 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke PÄÄTOTEUTTAJAN VIRALLINEN KIRJANPITO + OSATOTEUTTAJIEN VIRALLINEN KIRJANPITO + MAHDOLLISET LASKENNALLISET KUSTANNUKSET, = yhteishankkeen projektikirjanpito

15 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke Maksatushakemukseen kustannuslajikohtaisiin riveihin eritellään myös osatoteuttajien kustannukset kustannuslajin mukaan (ei pelkästään palveluiden ostot lajiin vaan toteutuneiden kustannusten mukaan) Riittää että rahoituspäätöksessä oleva kustannus on tosiasiallisesti tuensaajan maksama ja osatoteuttajan kirjanpidosta todennettavissa, ei vielä päätoteuttajan osatoteuttajalle maksama, kun kootaan yhteishankkeen maksatushakemus ja sitä tukevat tositteet Rahoitus maksetaan maksatushakemuksen tehneelle päätoteuttajalle, joka välittää sen eteenpäin osatoteuttajille Mikäli päätoteuttaja on samassa virastossa kuin rahoittaja, tulee rahoittajan päätöstä valmistellessaan sopia talousyksikön kanssa kirjausmenettelyistä (osatoteuttajien laskutus). Rahoittaja harkitsee yhteishankkeen tarkoituksenmukaisuuden kussakin yksittäistapauksessa ottaen huomioon myös vaadittavan jäljitysketjun aukottomuuden

16 Maksatushakemusten käsittely Viranomainen ottaa maksatushakemuksen käsittelyyn EURA järjestelmässä. Hakemus tulee vireille, kun se on tallennettu järjestelmään. Maksatushakemus käsitellään tietojärjestelmäavusteisesti tarkistuslistan avulla kahdessa osassa: Projektin sisällön ja toimenpiteiden tarkastus, jonka suorittaa tuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava rahoittaja EURA 2007 järjestelmässä. Maksatushakemuksen operatiivinen käsittely, kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus ja numerotarkastus, jonka suorittaa tuen maksamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia hoitava maksaja Valtteri järjestelmässä.

17 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Lausunto projektin sisällöllisestä toteutumisesta Tukena käytetään mm: Hyväksytty projektisuunnitelma Seuranta-asiakirjoja (seurantatiedot, väli- ja loppuraportit) Ohjausryhmän pöytäkirjoja Tiivistelmää maksatuskauden toiminnasta, mikäli edellytetty maksatushakemuksen liitteenä (suositeltavaa!) Velvollisuus seurata rahoituserien toteutumista!

18 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Onko maksatushakemus jätetty rahoituspäätöksen mukaisessa määräajassa? Ovatko maksatuskauden toimenpiteet hyväksytyn projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisia? Onko projekti edennyt projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa? Onko projektin vastuuhenkilö siirtänyt projektin elinkaaren edellyttämät seuranta-asiakirjat EURA järjestelmässä valmis-tilaan ja loppuraportin osalta hyväksynyt sen? Esim. onko seuranta-asiakirjoista ilmennyt maksatukseen vaikuttavia seikkoja

19 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Muut maksatushakemuksen käsittelyyn vaikuttavat seikat Yleisjohtopäätökset projektisuunnitelman sisällöllisestä toteutumisesta Mitä lisäselvityksiä mahdollisesti on pyydetty? Onko rahoittaja hyväksynyt etukäteen projektisuunnitelmaa tukevia kustannuksia, jotka eivät näy suunnitelmassa (esim. ulkomaanmatkat)? Käsittelyn jatkotoimenpiteet Maksatushakemus siirretään käyttäjäroolin maksaja käsiteltäväksi - Mikäli maksatushakemus on asianmukaisesti täytetty EURA järjestelmään ja se on toimitettu allekirjoitettuna liitteineen rahoittajalle ja rahoittaja on täyttänyt viranomaisen täytettävät kohdat, voidaan lomake jättää maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen Valtterijärjestelmään.

20 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Maksatushakemus jää odottamaan toteuttajalta lisäselvitystä x pvm. mennessä - Maksatushakemusta ei voida sellaisenaan jättää maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen, vaan se vaatii jotain tietojärjestelmän ulkopuolella tehtävää lisäselvitystä, esim. jokin maksatushakemukseen merkitty liite on unohtunut toimittaa rahoittajalle. Kenttään syötetään pvm, johon mennessä lisäselvitys on rahoittajalle toimitettava. Syötetyn pvm:n ohittamisesta ei aiheudu automaattisia toimintoja EURA 2007-järjestelmässä. Rahoittajan tulee huolehtia, että lisäselvitykseen merkitty maksatushakemus ei jää tähän tilaan tarpeettoman pitkäksi aikaa! Kun lisäselvitys on saatu, tulee merkintä vaihtaa ensimmäiseen kohtaan ja jättää lomake maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen Valtteri-järjestelmään. Maksatushakemus palautetaan toteuttajalle täydennettäväksi x pvm. mennessä - Maksatushakemus on virheellisesti ja puutteellisesti täytetty ja se täytyy palauttaa toteuttajalle takaisin täydennettäväksi tai korjattavaksi. Kenttään syötetään pvm, johon mennessä tarvittavat korjaukset on tehtävä ja toteuttajan on jätettävä maksatushakemus uudelleen viranomaiskäsittelyyn. Toteuttajan tulee toimittaa lomakkeesta rahoittajaviranomaiselle myös uusi allekirjoitettu versio. Mikäli maksatushakemusta ei määräaikaan mennessä jätetä uudelleen viranomaiskäsittelyyn, palautuu se automaattisesti alkuperäisillä tiedoilla takaisin viranomaiskäsittelyyn. - HUOM! Rahoittajan tulee tehdä em. toimenpiteet aina toimintopainiketta palauta täydennettäväksi käyttäen, koska pelkkä vaihtoehdon valinta ja pvm tallentaminen ei palauta maksatushakemusta takaisin toteuttajalle.

21 Maksatushakemuksen käsittely Valtterijärjestelmässä kaikki tilitykset Valtteri-järjestelmässä pankkiyhteystiedon tarkistaminen tukikelpoisuustarkistuksen tuloksen dokumentointi kustannuslaji ja rivi kerrallaan rivin ratkaisun perustelu tukikelvottomuuden luokittelu tarkistuslistan täyttäminen muistiinpanojen kirjaaminen (mm. s-postikirjeenvaihdot) tukikelpoisuusratkaisu korvattavan summan ratkaisu vs. rahoituspäätös maksurahan (arviomääräraha) varaaminen sekä maksettavan maksun tiliöinti seurantajärjestelmää varten maksutositteen tiliöinti maksajaviraston kirjanpitoa varten

22 Maksatushakemuksen käsittely Valtteri-järjestelmässä

23 Järjestelmä tarkistaa: Tilittäjän pankkitilitiedot Tarkistuslistan kysymyksiin vastattu Tilityksessä ilmoitetut yksittäiset rivit kustannuslajiryhmittäin ja riveittäin käsitelty ja ratkaistu Jos tilitetty summa poikkeaa tukikelpoiseksi ratkaistusta summasta, ratkaisuna: Hylätään osittain tai Hylätään kokonaan. Tällöin perustelut hylkäykselle. Tukikelvottomuus luokitellaan. Tukikelpoiset kokonaiskustannukset = toteutunut vastaava kokonaisrahoitus maksajan ratkaisu koonnilla (järjestelmä ei saa ehdottaa korvattavaa summaa) onko arviomäärärahaa varattavissa maksua varten => järjestelmä varaa maksurahan jos järjestelmän maksurahaa ei ole riittävästi, tiliöintiin ja maksatuspäätökseen eteneminen sallitaan vain maakuntaliitoille, jotka eivät maksa ARV:sta

24 Kustannusten tukikelpoisuustarkastus Maksatushakemuksen numero- ja asiatarkastus Maksatuspäätöksen valmistelu Tarvittava tausta-aineisto mm.: rahoituspäätös sovellettavat säädökset (erityisesti tukikelpoisuusasetus 1079/2007 ja sen valmistelumuistio) hallintoviranomaisen ohjeistus (2/2009) projektin valvontatiedot

25 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus - Tarkistuslistan kysymysten tausta Kansallinen tukikelpoisuusasetus 1079/2007 Rakennerahastoja koskeva yleisasetus 311/2007 Komission asetus 1828/ art. Rahastokohtaiset asetukset Komission ohje COCOF 07/0037/03-FI

26 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus - Tarkistuslista 1. Onko maksatushakemus siihen oikeutetun nimenkirjoittajan allekirjoittama? Pitää olla valittuna kyllä, ennen kuin hakemuksen voi siirtää maksuun.

27 Tarkistuslista 2. Onko maksatushakemuksen mukana toimitettu kaikki tarpeelliset liitteet asianmukaisesti täytettynä sekä allekirjoituksella varmennettuina? Tarkistetaan, että hakemuksen tueksi on esitetty riittävän jäljitysketjun todentavat ja menon tukikelpoisuuden varmistamisen edellyttämät tositteet ja vastaavan todistusvoiman omaavat asiakirjat, mm. kirjanpidon otteet, osa-aikaisesti hankkeelle työskennelleiden tuntikirjanpito sekä käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden omistussuhteet ja hankintaan käytetty julkinen tuki 5 edeltävän vuoden ajalta. Viimeisen maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan lisäksi seurantatietojen kirjaaminen ja loppuraportti sekä muut rahoituspäätöksessä edellytetyt liitteet.

28 Tarkistuslista 3. Ovatko kustannukset syntyneet hankkeelle rahoituspäätöksessä vahvistettuna toteutusaikana ja kohdistuvatko kustannukset maksatushakemuksen ajanjaksolle? Hankkeelle rahoituspäätöksessä määrätty aloitus- ja päättymispäivämäärä ovat tukikelpoisuuden kannalta ehdottomia. Hvohjeessa (ohje tukikelpoisista menoista) on määritelty poikkeus tilintarkastuskustannusten osalta. Ks. myös HV-ohjeen kohta maksatushakemuksesta.

29 Tarkistuslista 4. Vastaavatko maksatushakemuksella haettavat kustannuserät kirjanpidon otteita ja muita esitettyjä tositteita hankkeen tulojen vaikutus huomioon ottaen (numerotarkastus)? Hankkeen menot on oltava eriteltävissä sekä todennettavissa tuensaajan kirjanpidosta todistusvoimaisten asiakirjojen perusteella.

30 Tarkistuslista 5. Onko projektin tulojen vaikutus korvattaviin kustannuksiin huomioitu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla? Tukikelpoisuusasetuksen 3 :n 4 momentin mukaiset korvaukset käsitellään kuten hankkeen tulot.

31 Tarkistuslista 6. Sisältyykö esitettyihin palkkakustannuksiin lomapalkkavarauksia, joita ei vielä ole tosiasiallisesti maksettu? Jos maksatushakemukseen sisällytettyä lomapalkkaa ei ole tosiasiallisesti maksettu, tulee tuensaajan toimittaa selvitys maksusta välittömästi kun maksu on suoritettu ja kuitenkin 12 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä takaisinperinnän uhalla.

32 Tarkistuslista 7.1. Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :n 1 momentissa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä, ja jonka tulot on arvioitu objektiivisesti ennalta rahoituspäätöksessä? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasialliset toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :n 1 momentissa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä, mutta jonka tuloja ei ole arvioitu objektiivisesti ennalta rahoituspäätöksessä? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasialliset toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta.

33 Tarkistuslista 8. Ovatko hankkeen rahoituserät (kunta, muu julkinen ja yksityinen) toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti? HVO-ohje: Kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus.

34 Tarkistuslista 9. Onko hankinnat toteutettu noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja rahoituspäätöksessä asetettuja ehtoja? Tarkistetaan vähintään seuraavat seikat: hankinnat ovat olleet tarpeellisia hankkeen tavoitteiden kannalta hankintojen kustannukset ovat olleet kohtuullisia suhteessa saatuihin tavaroihin ja palveluihin kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi on pyydetty riittävä määrä tarjouksia, jotka on dokumentoitu hankinnoissa on noudatettu syrjimätöntä kohtelua, avoimuutta ja suhteellisuuden periaatetta suorahankinnoille ja lisähankintana toteutettaville suorahankinnoille on kirjattu lainmukaiset perustelut tarjoukset on käsitelty tasapuolisesti ja valinta on tehty tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien nojalla sopimus vastaa tarjousta hankinnat ovat toteutuneet sopimusten mukaisesti

35 Tarkistuslista 9.1. Sisältyykö maksatushakemukseen kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja (laki julkisista hankinnoista (348/2007) 15 )? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään on listattava ne asiakirjat, joiden tarkastuksen perusteella sovellettavien sääntöjen noudattamisesta on varmistuttu. Vähintäänkin on tarkistettava rahoituspäätöksessä edellytetyt asiakirjat Sisältyykö maksatushakemukseen EU:n kynnysarvot ylittäviä hankintoja (Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 16 )? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään on listattava ne asiakirjat, joiden tarkastuksen perusteella sovellettavien sääntöjen noudattamisesta on varmistuttu. Vähintäänkin on tarkistettava rahoituspäätöksessä edellytetyt asiakirjat sekä aina hankintailmoitus ja päätös.

36 Tarkistuslista 10. Sisältävätkö hankkeen tiedotus- ja julkisuusmateriaalit tarvittavat tiedot EU:n osallistumisesta rahoitukseen? Valinnat: kyllä/ei/hankkeessa ei em. materiaalia

37 Tarkistuslista Onko paikan päällä tarkastetun hankkeen tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet otettu huomioon? Valinnat: kyllä/ei/ei ole tarkastettu paikan päällä Jos vastattu ei, on tehtävä selkoa siitä, mitkä toimenpiteet ovat kesken ja mistä syystä maksatushakemus mahd. tästä huolimatta voidaan siirtää maksuun Onko kansallisen tai EU-tarkastuselimen suorittaman tarkastuksen tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet otettu huomioon? Valinnat: kyllä/ei /ei ole tehty tarkastusta Jos vastattu ei, on tehtävä selkoa siitä, mitkä toimenpiteet ovat kesken ja mistä syystä maksatushakemus mahd. tästä huolimatta voidaan siirtää maksuun

38 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 12. Onko hanke saavuttanut tavoitteensa? Tarkastetaan rahoituspäätöksessä vahvistetun projektisuunnitelman toteutuminen vertaamalla sitä hankkeen loppuraporttiin ja hankkeelle tehtyjen tarkastusten havaintoihin sekä muuhun relevanttiin aineistoon. Jos hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi, tarkistetaan on hanke toteutunut arvioidulla tavalla. Mikäli johtopäätös perustuu yksinomaan rahoittavan viranomaisen roolissa tehtyyn loppuraportin hyväksymiseen, on tämä mainittava erikseen.

39 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 13. Onko loppumaksatushakemus toimitettu määräajassa? Tässä pitää olla valittuna kyllä, ennen kuin hakemuksen voi siirtää maksuun. Viimeiselle maksatushakemukselle hankkeen päättymisen jälkeen laissa vahvistettua määräaikaa ei voida jatkaa. Tuensaajaa on ohjeistettava tarvittaessa hakemaan hankkeen toteutukselle jatkoaikaa päätöksessä vahvistetun toteutusajan kuluessa.

40 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 14. Kuuluuko hanke yleisasetuksen 57 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 9 :n mukaisen toimen pysyvyyssäännön soveltamisalaan? Oletusarvoisesti kysymykseen vastataan kyllä, ellei lisätietoja kenttään voida jälkiseurantasuunnitelman sijaan kirjata yleisasetuksen ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen mukaisia täsmällisiä ja riittäviä perusteita sille, miksi hanke voidaan sulkea jälkiseurannan ulkopuolelle.

41 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 15. Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklassa ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :ssä tarkoitettu tuloa tuottava hanke?

42 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 16. Onko tuki myönnetty ns. vähämerkityksisenä tukena (de minimis ehtoisena)? Jos vastaus on Kyllä, lasketaan yhteen kaikki hankkeelle maksettu EU+ valtion rahoitus kullekin yksittäiselle tuensaajalle, kuten rahoituspäätöksen ehdoissa todetaan tapahtuvaksi viimeisen maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä esim. seuraavan mallin mukaisesti: "Hankkeelle ajanjaksolla [rahoituspäätöksissä hyväksytty lopullinen hankkeen toteutusaika] myönnetty tuki sisältää de minimis -ehtoista tukea yhteensä [valtio + Eu]. Yrityskohtainen jakauma on seuraava [käsittelijä kirjoittaa kunkin yrityksen nimen ja määrän]. Edellä mainitut summat eivät sisällä hankkeen toteuttamisen yhteydessä mahdollisesti yrityksille ohjautunutta muuta julkista rahoitusta.

43 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 17. Onko tarkastukset paikan päällä suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti ja ovatko tietojärjestelmien tiedot toimenpiteistä ajantasaiset?

44 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 18. Kaikki tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien hankkeen kustannusten tukikelpoisuuteen liittyvät oikaisut sekä päätökset jatkotoimenpiteistä on tehty, eikä hanketta rahoittaneella välittävällä toimielimellä ole muutoin tiedossaan seikkoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä ennen kuin viimeinen maksatushakemus voidaan ratkaista?

45 Lopuksi (kaikissa maksatuksissa): Kustannusten tukikelpoisuusratkaisu kustannuslajeittain (tiivistettynä): Tarkastetaan, että kustannukset ovat projektille kuuluvia ja tuensaajan muusta toiminnasta eriytettävissä olevia, rahoituspäätöksen ja siihen sisältyvän projektisuunnitelman sekä ohjelma-asiakirjan, tukikelpoisuusasetuksen ja annetun ohjeistuksen sekä sovellettavan tukijärjestelmän sääntöjen mukaisia. Jotta meno voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi, on varmistuttava sen kohtuullisuudesta, tarpeellisuudesta ja kohdentumisesta hankkeelle. Erityisedellytysten täyttyminen luontaissuoritusten, poistokustannusten ja yleiskustannusten osalta. Arvonlisäveron hyväksyttävyys. Kumulatiivinen kustannustoteutuma ei ylity missään kustannuslajissa ei-hyväksyttävällä tavalla (siinä määrin, ettei projektin toteutus enää ole ollut päätöksenmukaista). De minimis säännön noudattaminen. Jokaisen tilityksen kustannuslajisumman tarkistaminen alilomakkeella, jossa syötetään tukikelpoiseksi todettu summa. Alilomakkeella on jokaiseen riviin merkittävä, millä tarkkuudella kustannuslaji on tilityksessä tarkastettu. Jos on valittu vaihtoehto 4. hyväksytty sellaisenaan ja tarkistetaan seuraavalla varmennuskäynnillä paikan päällä on varmistettava, että ao. projekti valitaan varmennuskäyntisuunnitelmaan. Kun varmennuskäynnille lähdetään, tulee tulostaa Valtterista varmennussuunnitelma tilityksen käsittelyssä varmennuksen varaan jätetyistä kustannuksista.

46 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetus 3 Menon tulee olla: Ohjelman ja rahoituspäätöksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisen hankkeen toteutuksesta aiheutunut (käyttötarkoitus sidottu) Päätöksenmukaisena hankkeen toteutusaikana aiheutunut pl. tilintarkastuskustannukset Tukikelpoisuus alkaa aikaisintaan projektihakemuksen vireille tulosta Tekninen tuki tukikelpoista alkaen Tosiasiallisesti tuensaajan maksama (poikkeus: lomapalkkavaraus)

47 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Tarkennuksia tukikelpoisuusohjeeseen: Milloin kustannukset katsotaan maksatuskaudella maksetuiksi pl. sellaiset kustannukset, jotka kohdentuvat aiemman maksatuskauden kattaman hakemuksen ajanjaksolle, mutta jotka sisällytetään myöhemmän maksatuskauden hakemukseen? Esimerkkejä hyväksyttävistä menettelyistä: Esim. maksatushakemus ajanjaksolta , jolloin kustannukset aiheutuneet. Maksatushakemus allekirjoitetaan esim , jolloin maksuun haettavien kustannusten on oltava viimeistään maksettu. Esim. palkat kirjautuvat projektille kuukauden jäljessä. Maksatuskaudella huhtikuun palkat näkyvät kirjanpidossa toukokuussa. Huhtikuun palkat voidaan hakea seuraavassa maksatushakemuksessa.

48 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Esim. maksatushakemuksesta on jäänyt jostain syystä pois yksittäinen tammikuussa maksettu kuluerä. Kulu voidaan hyväksyä seuraavassa maksatushakemuksessa, kun on tarkistettu, että se ei sisältynyt edelliseen maksatushakemukseen. Viimeisessä maksatushakemuksessa hyväksytään myös hankkeen toteutusaikana aiheutuneet ja ennen maksatushakemuksen jättämistä maksetut kustannukset.

49 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Ei ole saatu tai oikeutettu saamaan korvausta muualta korvaus on vähennettävä ja ainoastaan erotus on tukikelpoista Hankkeelle tarpeellinen ja määrältään kohtuullinen Hanketyyppisestä toiminnasta aiheutunut - ei tuensaajan tavanomaisesta toiminnasta Olisiko asia tai kulu olemassa ilman projektia?

50 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Ns. välittömät kustannukset = kustannuksia, jotka liittyvät suoraan toteuttajan yksittäiseen toimeen ja niiden välitön yhteys toimeen voidaan todentaa. EAKR: Hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset käyttöomaisuuden (koneet, laitteet yms.) hankintakustannukset hankinnan koon edellyttämällä tavalla kilpailuttamalla Voidaan rahoittaa, joko käyttöomaisuusesineiden hankintaa tai siitä tehtyjä poistoja, (jos hankintaan ei ole saatu julkista tukea). Käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset, mikäli voidaan todentaa ettei niiden hankintaan ole edellisen viiden vuoden aikana saatu tukea. Erittäin painavista syistä ja poikkeuksellisesti rakennusten ja maa-alueiden hankintakustannuksia ESR: ESR-asetuksen mukaan ESR-hankkeissa voidaan rahoittaa yksinomaan poistoja muissa kuin valtion virastoissa. (Huom. Kansallinen käyttöomaisuuden poistoraja ). Aineellisia pienhankintoja ja toimistotarvikkeita voi ostaa, pääsääntöisesti alle 1000 (rahoittaja harkitsee hyväksyttävyyden hankinnan luonteen huomioon ottaen)

51 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Henkilöstökustannukset Tarpeellisia hankkeen toteuttamisen kannalta ja määrältään kohtuullisia kohtuullisuus määräytyy sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaan tai sen puuttuessa vastaavasti työstä yleensä maksettavan palkan perusteella Kohtuulliset palkkiot hankkeen ulkopuoliselle opetus- koulutus- ja tukihenkilöstölle esim. hankehenkilöstöön kuulumattoman asiantuntijan luentopalkkio Ohjausryhmän jäsenille maksettavat mahdolliset palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Palkkiota ei makseta henkilölle, jonka virkatehtäviin kuuluu ohjausryhmään osallistuminen. Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa esim. työsopimussuhteessa olevalle yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Perustellussa tapauksessa ohjausryhmän ulkopuoliselle erityisasiantuntijalle voidaan maksaa palkkio.

52 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Henkilöstökustannukset Hankkeen henkilöstöllä oltava kirjalliset toimenkuvat hankkeelle kokoaikaisesti työskentelevien toimenkuvaan ei voi kuulua muita tehtäviä Osa-aikaisesti hankkeelle työskentelevien osalta pidettävä kokonaistyöajanseurantaa. Hankehenkilöstön esimiehen allekirjoituksella hyväksymät työajanseurantalomakkeet liitetään maksatushakemukseen Lakisääteiset sivukustannukset

53 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Lomapalkkavaraukset Lomapalkkavaraus on tukikelpoinen meno (Tukikelpoisuusohje HVO /023/2009) Lomapalkkavaraus on mahdollista laskea projektin päättyessä projektin ajalta kertyneiden lomapäivien osalta. Maksatushakemuksen tarkistuslistan ohje: Jos maksatushakemukseen sisällytettyä lomapalkkaa ei ole tosiasiallisesti maksettu, tulee tuensaajan toimittaa selvitys maksusta välittömästi kun maksu on suoritettu ja kuitenkin 12 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä takaisinperinnän uhalla. (Kirjataan maksatuspäätökseen.)

54 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Matkakustannukset Hankkeen henkilöstön oleellisesti hankkeen toteutukseen liittyvät ja välttämättömät matkat Ohjausryhmän matkat ohjausryhmän kokouksiin poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä mikäli lähettävä taho ei niitä maksa Korvataan valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustusliitteen mukaisesti Ulkomaanmatkat pyrittävä kuvaamaan jo projektisuunnitelmassa mahdollisemman tarkasti, jotta kustannuksen yhteys projektisuunnitelmaan voidaan todentaa Ohjausryhmän ulkomaanmatkat eivät ole tukikelpoisia

55 Tukikelpoiset kustannukset Muut kustannukset esim. Kohtuulliset työterveyskulut = perusterveydenhuolto, esim. valtion ja kunnan työntekijöille normaalisti kuuluvat työterveyspalvelut Kohtuulliset tarjoilukustannukset, esim. ohjausryhmän kahvit Arvonlisävero Tukikelpoinen, jos tuensaaja on maksanut veron ja se on jäänyt lopulliseksi kustannukseksi eli ei ole vähennyskelpoinen

56 Tukikelpoiset kustannukset Ns. välilliset kustannukset eli yleiskustannukset = kustannukset ovat kustannuksia, joiden liittäminen suoraan asianomaisen yksikön yksittäiseen toimeen on vaikeaa, koska ne hyödyttävät samalla laitoksen muitakin tulosyksiköitä. Esimerkiksi: Puhelimen, sähkön ja veden käytöstä aiheutuvat menot, kirjanpito-, vuokra- ja siivouskustannukset, toimistokulut sekä tietyt hallinto- ja henkilöstömenot esim. taloussihteeripalvelut. Organisaation johto on vastuussa koko organisaation toiminnasta ilman erillistä panostusta yksittäiseen hankkeeseen. Siten johdon hankkeelle antama panostus voi vain poikkeuksellisesti tulla otetuksi yleiskustannuksiin. Kustannus voidaan hyväksyä vain kertaalleen; joko välittömänä tai yleiskustannuksena Yleiskustannusten laskentaperiaatteet hyväksytään rahoituspäätöksessä (eli rahoittaja/hankekohtaisia linjauksia hyväksyttävyydessä voi olla) Tällä hetkellä voidaan hyväksyä ainoastaan hankkeen tosiasiallisiin kirjanpidon kustannuksiin perustuen (kohdennetaan hankkeeseen sen mukaisesti kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta sekä perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla). Aiheuttamisperiaate Myöhemmin käyttöön tulossa myös kiinteä yleiskustannusprosentti (flat rate), jonka käytöstä ohjeistetaan erikseen.

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 8. MAKSATUSHAKEMUKSET. 8.1 Yleistä 8. MAKSATUSHAKEMUKSET 8.1 Yleistä Rahoittaja hyväksyy hankkeen kokonaiskustannukset rahoituspäätöksessä. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen toteuttamiseen ja rahoituksen maksamiseen liittyvät

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR

RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3. 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR 27.2.2009 RAKENNERAHASTOJA KOSKEVAT HALLINTOVIRANOMAISEN OHJEET Liite 3 3. Tukikelpoisuus 3.1. Esimerkkiluettelo tukikelpoisista kustannuksista / ESR Lähtökohtana kustannusten tukikelpoisuutta tulkittaessa

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Projektien taloushallinto ja maksatushakemusten laatiminen

Projektien taloushallinto ja maksatushakemusten laatiminen Projektien taloushallinto ja maksatushakemusten laatiminen Finlandia-talo 1.9.2010 neuvotteleva virkamies Riitta Vartia TEM/AKY/RAHA Projektin toteuttajan tehtävät Laatii hakemuksen/projektisuunnitelman

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta

Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Sulkemisen haasteet maksatuksen näkökulmasta Työkokous rakennerahastohankkeiden maksatuksista vastaaville rakennerahastojen ajankohtaisista asioista 11.6.2013, Scandic Marski Ylitarkastaja Martta Viitaniemi,

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET LIITE 2 Maakunnan kehittämisraha 1.4.2010 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liiton rahoituspäätös perustuu lakiin eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille 24.5.2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Maksatus- ja tarkastusryhmä Esityksen sisältö Yleistä 1. Maksatushakemus 2. Hankkeen kirjanpito 3. Tositteet 4. Kustannusten

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä

Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä Rahoituskorjaustoimenpiteet RR-tietojärjestelmissä 27.3.2012 Erikoissuunnittelija Antti Härkönen Asiantuntija Antti Kosunen Työ- ja elinkeinoministeriö Sähköiset palvelut -ryhmä Esityksen sisältö Peruutus-toiminto

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa.

Järjestelmä hakee kaikki tämän kohdan tiedot automaattisesti projektisuunnitelmasta. Tietoja ei voi muuttaa. MAKSATUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 1. KÄSITTELEVÄ VIRANOMAINEN Järjestelmä antaa tämän tiedon automaattisesti. Viranomaiskäsittelyyn jätetty tulostettu ja allekirjoitettu maksatushakemus- ja rahoitusseurantalomake

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Lump sum pähkinänkuoressa

Lump sum pähkinänkuoressa Lump sum pähkinänkuoressa Kertakorvausmallin käyttöönoton tarkoituksena on: pienten hankkeiden ja tuensaajien hallinnon keventäminen kansalaisjärjestöjen ja pienten toimijoiden osallistumisen lisääminen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 12.8.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liitto myöntää tukea EAKR- ja ESR hankkeille. Tuen käyttöä ja päätöksentekoa ohjaavat kansalliset ja Euroopan unionin säädökset ja ohjeet. Rahoituspäätös

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa

Tulot rakennerahastohankkeissa Tulot rakennerahastohankkeissa TEM Alueiden kehittämisen yksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja Tuula Sarajärvi Ylitarkastaja Eliisa Hujala Tulojen käsittely EAKR- ja ESR -hankkeissa

Lisätiedot

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen

Vastauksia eräisiin kysymyksiin. Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Vastauksia eräisiin kysymyksiin Rakennerahastopäivät, 4.9.2008 Kaj von Hertzen Koskeeko tuloa tuottavia hankkeita koskeva sääntely myös de minimis ehdolla rahoitettuja hankkeita? Kysymyksen taustalla lienee

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN OHJE ESR- JA EAKR RAHOITUKSEN HAKIJOILLE 1.2.2012 Hyvin toteutettu ja tavoitteiltaan kohderyhmää hyvin palveleva hanke saa aikaan monenlaista positiivista kehitystä. Hyvä

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Maksatuskausi Päätös Maksettu

Maksatuskausi Päätös Maksettu Maakuntahallitus 22 20.02.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32345 239/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 20.02.2017 22 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013, 15.1.2014 ja 12.2.2015 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke:

Toteuttajien tukiosuus (EU ja valtio) koko hankkeen toteutusaikana: Koko hanke: Maakuntahallitus 40 13.03.2017 EAKR- JA VALTIONTUEN TAKAISINPERINTÄ A32358 226/00.01.05.20/2012 Maakuntahallitus 13.03.2017 40 Päijät-Hämeen liitto on 7.3.2013 ja 11.3.2014 tekemillään rahoituspäätöksillä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen Marita Tupala 8.9.2010 Opetushallitus www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltävät asiat Projektin

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 1 Liite A.1 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET OHJELMAKAUDELLA 2007 2013 MENOJEN TUKIKELPOISUUS Valtioneuvoston asetuksen rakennerahastojen tukikelpoisista kustannuksista (1079/2007) (jäljempänä tukikelpoisuusasetus)

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 6.8.2008 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liitto myöntää kehittämisavustusta EAKR- ja ESR hankkeille. Avustusten käyttöä ja päätöksentekoa ohjaavat kansalliset ja Euroopan unionin säädökset ja ohjeet.

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 12.8.2011 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄRÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea EAKR- ja ESR -hankkeille. Tuen käyttöä ja päätöksentekoa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille

Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Keskustelua tukikelpoisuudesta - Välittävän toimielimen vastuu: linjan selkeytys ja sen viestiminen hakijoille Kuopio 1.9., Oulu 14.9., Seinäjoki 21.9., Helsinki 28.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa

Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa Art 13 paikan päällä tarkastukset TUKI2000- järjestelmässä hallinnoitavissa yritystuissa 21.-22.3.2011 Tarkastustuloksen dokumentointi Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto / rakennerahastoryhmä Neuvotteleva

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2011 Anne Juutilainen 1 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan alueellinen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 21.10.2015 EURA 2014/2491/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot