Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus TEM-auditorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio"

Transkriptio

1 Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola

2 Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta ja projektin kirjanpidosta Maksatushakemuksen käsittely rahoittajassa Valtteri-järjestelmässä tapahtuva maksatushakemuksen käsittely Valtteri-järjestelmässä maksatushakemuksesta täytettävä tarkistuslista Tukikelpoisuus Maksatuspäätöksen laadinta Tiliöinti

3 Maksatushakemukset Yleistä: Projektin kokonaiskustannukset hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä asetetaan ehdot maksatushakemuksen toimittamiselle. Rahoittajaviranomainen maksaa maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin kustannuksiin jälkikäteen. Myös muita rahoituseriä ja tuloja seurataan maksatushakemuslomakkeella.

4 Maksatushakemukset Ohjeet projektin toteuttajalle maksatushakemuksen tekemiseen rahoituspäätöksen yhteydessä ja/tai aloituspalaverissa (HVO ohje aloituspalaverista) Mitä liitteitä edellytetään maksatushakemuksen yhteydessä? Välittävä toimielin ja hankkeen toteuttaja sopivat keskenään, millaisissa erissä kunta- tai yksityinen rahoitus tuloutetaan. (Hallintoviranomaisen ohje 2/2009 kunta-,muu julkinen ja yksityinen rahoitus).

5 Maksatushakemukset Projektin toteuttaja täyttää maksatushakemuksen EURA 2007 järjestelmässä. Rahoittajaviranomainen määrittelee maksatuskaudet rahoituspäätöksessä. Maksatushakemus perustuu hankkeen kirjanpitoon, joka on oltava yksilöitävissä organisaation kirjanpidosta. Lomakkeessa näkyvät valmiina järjestelmässä jo olevat tiedot. Kustannuksia voi täyttää ainoastaan niihin pääkustannuslajeihin, joita esitetty hyväksytyssä projektisuunnitelmassa (järjestelmä ei kuitenkaan vertaa summia). Tuloja ja rahoituseriä voi täyttää aina, vaikka niitä ei olisi esitetty projektisuunnitelmassa. Maksatushakemus jätetään järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn, tulostetaan ja lähetetään allekirjoitettuna rahoittajalle.

6 Maksatushakemuksen liitteet Pakolliset liitteet mainittu rahoituspäätöksen vakioehdoissa: oikeaksi todistettu tositekohtainen kirjanpidon raportti ja tarvittaessa erillinen kustannuslajien mukainen lajittelu/pääkirjan avain (täydentämään kirjanpidon raportin selitekenttiä). Lisäksi mahdolliset rahoittajan edellyttämät muut liitteet, jotka kirjataan rahoituspäätöksen hallinnonalakohtaisiin erityisehtoihin (EAKR)/ muihin ehtoihin (ESR).

7 Maksatushakemuksen liitteet Toteuttaja toimittaa tilityksen liitteeksi kirjanpidon raportin, jossa hankkeen toteutuneet bruttokustannukset ja tulot esitetään liikekirjanpidon tileittäin. menot, rahoituserät ja tulot käytävä ilmi kustannuslajeittain ja tositteittain. Pääkirjan avain, mikäli pääkirjasta ei käy vaivattomasti ilmi kustannusten toteutuminen kustannuslajeittain. Tvpol- ja kehpaprojekteissa ei pääsääntöisesti tarvita. Erittely maksetuista palkoista ja palkkioista sivukuluineen. Osa-aikaisten henkilöiden osalta päiväkohtainen kokonaistyöajanseuranta.

8 Maksatushakemuksen liitteet Selvitys yleiskustannuksista (välillisistä kustannuksista). Hankinta-asiakirjat ja/tai selvitys pienhankinnoista - kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta kaikki hankintaasiakirjat. Selvitys luontoissuoritusten (erikseen raportoitavien kustannusten) kohdentamisesta projektille. Tarvittaessa tositekopiot/erillinen selvitys matkustus- edustus- ja tiedotuskustannuksista.

9 Maksatushakemuksen liitteet Tilintarkastajan lausunto esim. vuosittain, jos edellytetty rahoituspäätöksessä. Tiivistelmä maksatuskauden toiminnasta, jos edellytetty rahoituspäätöksessä. Rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaiset/rahoituspäätöksessä edellytetyt muut liitteet.

10 Audit Trail = aukoton jäljitysketju Jäljitettävyys (audit trail): dokumentaatio, jonka perusteella tapahtumien kulku voidaan todentaa Dokumentoinnin oltava riittävää (kirjanpidon otteet, kilpailutusasiakirjat, laskut, ohjausryhmän pöytäkirjat jne.) Aukottoman jäljitysketjun on oltava jälkikäteen todennettavissa projektin dokumentoinnista -> komissioon saakka Maksatushakemukseen liitetään kirjanpidon raportti, josta tukikelpoisuusasetuksen 3 :n mukaisesti käy ilmi aukoton jäljitysketju, tarkemmat ehdot asetetaan rahoituspäätöksessä: on osoitettava maksukuittien tai jos tämä ei ole mahdollista, todistusarvoltaan vastaavien kirjanpitotositteiden avulla

11 Menojen todentaminen ja projektin kirjanpito Projektista on pidettävä kirjanpitolain (1336/1997) velvoitteet täyttävää erillistä kirjanpitoa tai Projektin kulut ja tulot esitetään rahoituksen saajan kirjanpidossa omalla kustannuspaikallaan, seurantakohteellaan tai omilla tileillään niin, että tilinpidon ja tositteiden tarkastaminen ilman vaikeuksia on mahdollista Käsitteistä (Hallintoviranomaisen ohje 2/2009) Virallinen kirjanpito = kirjanpitolain mukainen kirjanpitojärjestelmässä laadittu kirjanpito Projektikirjanpito = Hankekirjanpito = Virallinen kirjanpito + erikseen raportoitavat kustannukset / luontoissuoritukset

12 Menojen todentaminen ja projektin kirjanpito F-koodin käyttöä projektin kirjanpidossa suositellaan kaikille virastoille (pakollista TEM:n ja ELY-keskusten itse toteuttamille hankkeille). F-koodin saa rahoituspäätöksestä vaihtamalla S- tai A-kirjaimen tilalle F-kirjaimen. Rahoittaja käyttää S- tai A-koodia ja toteuttaja F-koodia. F-koodia käytetään myös ALV-kirjausten yhteydessä.

13 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke Valtionavustuslaki: jos tuki on myönnetty useammalle kuin yhdelle tuensaajalle yhteisesti, yhteisvastuu (=yhteishanke). Tuensaajaa (päätoteuttaja/jokainen osatoteuttaja) koskevat kaikki rakennerahastotoiminnassa tuensaajaan muutoin sovellettavat ja mm. tukikelpoisuusasetuksen 3 :n tukikelpoisuudelle asetetut edellytykset Päätoteuttaja tekee hankkeen yhteisen maksatushakemuksen kaikkien toteuttajien puolesta Viranomaiselle osoitettavan maksatushakemukseen liitetään toteuttajien kirjanpitotiedot, joista yhdessä muodostuu maksatushakemuksen osoittama kokonaisuus.

14 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke PÄÄTOTEUTTAJAN VIRALLINEN KIRJANPITO + OSATOTEUTTAJIEN VIRALLINEN KIRJANPITO + MAHDOLLISET LASKENNALLISET KUSTANNUKSET, = yhteishankkeen projektikirjanpito

15 Kirjanpidon järjestäminen, yhteishanke Maksatushakemukseen kustannuslajikohtaisiin riveihin eritellään myös osatoteuttajien kustannukset kustannuslajin mukaan (ei pelkästään palveluiden ostot lajiin vaan toteutuneiden kustannusten mukaan) Riittää että rahoituspäätöksessä oleva kustannus on tosiasiallisesti tuensaajan maksama ja osatoteuttajan kirjanpidosta todennettavissa, ei vielä päätoteuttajan osatoteuttajalle maksama, kun kootaan yhteishankkeen maksatushakemus ja sitä tukevat tositteet Rahoitus maksetaan maksatushakemuksen tehneelle päätoteuttajalle, joka välittää sen eteenpäin osatoteuttajille Mikäli päätoteuttaja on samassa virastossa kuin rahoittaja, tulee rahoittajan päätöstä valmistellessaan sopia talousyksikön kanssa kirjausmenettelyistä (osatoteuttajien laskutus). Rahoittaja harkitsee yhteishankkeen tarkoituksenmukaisuuden kussakin yksittäistapauksessa ottaen huomioon myös vaadittavan jäljitysketjun aukottomuuden

16 Maksatushakemusten käsittely Viranomainen ottaa maksatushakemuksen käsittelyyn EURA järjestelmässä. Hakemus tulee vireille, kun se on tallennettu järjestelmään. Maksatushakemus käsitellään tietojärjestelmäavusteisesti tarkistuslistan avulla kahdessa osassa: Projektin sisällön ja toimenpiteiden tarkastus, jonka suorittaa tuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia tehtäviä hoitava rahoittaja EURA 2007 järjestelmässä. Maksatushakemuksen operatiivinen käsittely, kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus ja numerotarkastus, jonka suorittaa tuen maksamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia hoitava maksaja Valtteri järjestelmässä.

17 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Lausunto projektin sisällöllisestä toteutumisesta Tukena käytetään mm: Hyväksytty projektisuunnitelma Seuranta-asiakirjoja (seurantatiedot, väli- ja loppuraportit) Ohjausryhmän pöytäkirjoja Tiivistelmää maksatuskauden toiminnasta, mikäli edellytetty maksatushakemuksen liitteenä (suositeltavaa!) Velvollisuus seurata rahoituserien toteutumista!

18 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Onko maksatushakemus jätetty rahoituspäätöksen mukaisessa määräajassa? Ovatko maksatuskauden toimenpiteet hyväksytyn projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisia? Onko projekti edennyt projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa? Onko projektin vastuuhenkilö siirtänyt projektin elinkaaren edellyttämät seuranta-asiakirjat EURA järjestelmässä valmis-tilaan ja loppuraportin osalta hyväksynyt sen? Esim. onko seuranta-asiakirjoista ilmennyt maksatukseen vaikuttavia seikkoja

19 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Muut maksatushakemuksen käsittelyyn vaikuttavat seikat Yleisjohtopäätökset projektisuunnitelman sisällöllisestä toteutumisesta Mitä lisäselvityksiä mahdollisesti on pyydetty? Onko rahoittaja hyväksynyt etukäteen projektisuunnitelmaa tukevia kustannuksia, jotka eivät näy suunnitelmassa (esim. ulkomaanmatkat)? Käsittelyn jatkotoimenpiteet Maksatushakemus siirretään käyttäjäroolin maksaja käsiteltäväksi - Mikäli maksatushakemus on asianmukaisesti täytetty EURA järjestelmään ja se on toimitettu allekirjoitettuna liitteineen rahoittajalle ja rahoittaja on täyttänyt viranomaisen täytettävät kohdat, voidaan lomake jättää maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen Valtterijärjestelmään.

20 Projektin toimenpiteiden tarkastus ( rahoittaja ) Maksatushakemus jää odottamaan toteuttajalta lisäselvitystä x pvm. mennessä - Maksatushakemusta ei voida sellaisenaan jättää maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen, vaan se vaatii jotain tietojärjestelmän ulkopuolella tehtävää lisäselvitystä, esim. jokin maksatushakemukseen merkitty liite on unohtunut toimittaa rahoittajalle. Kenttään syötetään pvm, johon mennessä lisäselvitys on rahoittajalle toimitettava. Syötetyn pvm:n ohittamisesta ei aiheudu automaattisia toimintoja EURA 2007-järjestelmässä. Rahoittajan tulee huolehtia, että lisäselvitykseen merkitty maksatushakemus ei jää tähän tilaan tarpeettoman pitkäksi aikaa! Kun lisäselvitys on saatu, tulee merkintä vaihtaa ensimmäiseen kohtaan ja jättää lomake maksajaviranomaisen tekemään tukikelpoisuustarkastukseen Valtteri-järjestelmään. Maksatushakemus palautetaan toteuttajalle täydennettäväksi x pvm. mennessä - Maksatushakemus on virheellisesti ja puutteellisesti täytetty ja se täytyy palauttaa toteuttajalle takaisin täydennettäväksi tai korjattavaksi. Kenttään syötetään pvm, johon mennessä tarvittavat korjaukset on tehtävä ja toteuttajan on jätettävä maksatushakemus uudelleen viranomaiskäsittelyyn. Toteuttajan tulee toimittaa lomakkeesta rahoittajaviranomaiselle myös uusi allekirjoitettu versio. Mikäli maksatushakemusta ei määräaikaan mennessä jätetä uudelleen viranomaiskäsittelyyn, palautuu se automaattisesti alkuperäisillä tiedoilla takaisin viranomaiskäsittelyyn. - HUOM! Rahoittajan tulee tehdä em. toimenpiteet aina toimintopainiketta palauta täydennettäväksi käyttäen, koska pelkkä vaihtoehdon valinta ja pvm tallentaminen ei palauta maksatushakemusta takaisin toteuttajalle.

21 Maksatushakemuksen käsittely Valtterijärjestelmässä kaikki tilitykset Valtteri-järjestelmässä pankkiyhteystiedon tarkistaminen tukikelpoisuustarkistuksen tuloksen dokumentointi kustannuslaji ja rivi kerrallaan rivin ratkaisun perustelu tukikelvottomuuden luokittelu tarkistuslistan täyttäminen muistiinpanojen kirjaaminen (mm. s-postikirjeenvaihdot) tukikelpoisuusratkaisu korvattavan summan ratkaisu vs. rahoituspäätös maksurahan (arviomääräraha) varaaminen sekä maksettavan maksun tiliöinti seurantajärjestelmää varten maksutositteen tiliöinti maksajaviraston kirjanpitoa varten

22 Maksatushakemuksen käsittely Valtteri-järjestelmässä

23 Järjestelmä tarkistaa: Tilittäjän pankkitilitiedot Tarkistuslistan kysymyksiin vastattu Tilityksessä ilmoitetut yksittäiset rivit kustannuslajiryhmittäin ja riveittäin käsitelty ja ratkaistu Jos tilitetty summa poikkeaa tukikelpoiseksi ratkaistusta summasta, ratkaisuna: Hylätään osittain tai Hylätään kokonaan. Tällöin perustelut hylkäykselle. Tukikelvottomuus luokitellaan. Tukikelpoiset kokonaiskustannukset = toteutunut vastaava kokonaisrahoitus maksajan ratkaisu koonnilla (järjestelmä ei saa ehdottaa korvattavaa summaa) onko arviomäärärahaa varattavissa maksua varten => järjestelmä varaa maksurahan jos järjestelmän maksurahaa ei ole riittävästi, tiliöintiin ja maksatuspäätökseen eteneminen sallitaan vain maakuntaliitoille, jotka eivät maksa ARV:sta

24 Kustannusten tukikelpoisuustarkastus Maksatushakemuksen numero- ja asiatarkastus Maksatuspäätöksen valmistelu Tarvittava tausta-aineisto mm.: rahoituspäätös sovellettavat säädökset (erityisesti tukikelpoisuusasetus 1079/2007 ja sen valmistelumuistio) hallintoviranomaisen ohjeistus (2/2009) projektin valvontatiedot

25 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus - Tarkistuslistan kysymysten tausta Kansallinen tukikelpoisuusasetus 1079/2007 Rakennerahastoja koskeva yleisasetus 311/2007 Komission asetus 1828/ art. Rahastokohtaiset asetukset Komission ohje COCOF 07/0037/03-FI

26 Kustannusten tukikelpoisuuden tarkastus - Tarkistuslista 1. Onko maksatushakemus siihen oikeutetun nimenkirjoittajan allekirjoittama? Pitää olla valittuna kyllä, ennen kuin hakemuksen voi siirtää maksuun.

27 Tarkistuslista 2. Onko maksatushakemuksen mukana toimitettu kaikki tarpeelliset liitteet asianmukaisesti täytettynä sekä allekirjoituksella varmennettuina? Tarkistetaan, että hakemuksen tueksi on esitetty riittävän jäljitysketjun todentavat ja menon tukikelpoisuuden varmistamisen edellyttämät tositteet ja vastaavan todistusvoiman omaavat asiakirjat, mm. kirjanpidon otteet, osa-aikaisesti hankkeelle työskennelleiden tuntikirjanpito sekä käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden omistussuhteet ja hankintaan käytetty julkinen tuki 5 edeltävän vuoden ajalta. Viimeisen maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkistetaan lisäksi seurantatietojen kirjaaminen ja loppuraportti sekä muut rahoituspäätöksessä edellytetyt liitteet.

28 Tarkistuslista 3. Ovatko kustannukset syntyneet hankkeelle rahoituspäätöksessä vahvistettuna toteutusaikana ja kohdistuvatko kustannukset maksatushakemuksen ajanjaksolle? Hankkeelle rahoituspäätöksessä määrätty aloitus- ja päättymispäivämäärä ovat tukikelpoisuuden kannalta ehdottomia. Hvohjeessa (ohje tukikelpoisista menoista) on määritelty poikkeus tilintarkastuskustannusten osalta. Ks. myös HV-ohjeen kohta maksatushakemuksesta.

29 Tarkistuslista 4. Vastaavatko maksatushakemuksella haettavat kustannuserät kirjanpidon otteita ja muita esitettyjä tositteita hankkeen tulojen vaikutus huomioon ottaen (numerotarkastus)? Hankkeen menot on oltava eriteltävissä sekä todennettavissa tuensaajan kirjanpidosta todistusvoimaisten asiakirjojen perusteella.

30 Tarkistuslista 5. Onko projektin tulojen vaikutus korvattaviin kustannuksiin huomioitu rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla? Tukikelpoisuusasetuksen 3 :n 4 momentin mukaiset korvaukset käsitellään kuten hankkeen tulot.

31 Tarkistuslista 6. Sisältyykö esitettyihin palkkakustannuksiin lomapalkkavarauksia, joita ei vielä ole tosiasiallisesti maksettu? Jos maksatushakemukseen sisällytettyä lomapalkkaa ei ole tosiasiallisesti maksettu, tulee tuensaajan toimittaa selvitys maksusta välittömästi kun maksu on suoritettu ja kuitenkin 12 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä takaisinperinnän uhalla.

32 Tarkistuslista 7.1. Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :n 1 momentissa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä, ja jonka tulot on arvioitu objektiivisesti ennalta rahoituspäätöksessä? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasialliset toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :n 1 momentissa tarkoitettu tuloa tuottava hanke, johon ei sovelleta valtiontukia koskevia sääntöjä, mutta jonka tuloja ei ole arvioitu objektiivisesti ennalta rahoituspäätöksessä? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään kirjattava suunnitelma siitä, missä menettelyssä (vastuuhenkilö ja ajankohta) tarkastetaan tosiasialliset toteutuneet tulot ja ilmoitetaan todentamisviranomaiselle nettotulojen vähentämiseksi menoilmoituksesta.

33 Tarkistuslista 8. Ovatko hankkeen rahoituserät (kunta, muu julkinen ja yksityinen) toteutuneet rahoitussuunnitelman mukaisesti? HVO-ohje: Kunta-, muu julkinen ja yksityinen rahoitus.

34 Tarkistuslista 9. Onko hankinnat toteutettu noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja rahoituspäätöksessä asetettuja ehtoja? Tarkistetaan vähintään seuraavat seikat: hankinnat ovat olleet tarpeellisia hankkeen tavoitteiden kannalta hankintojen kustannukset ovat olleet kohtuullisia suhteessa saatuihin tavaroihin ja palveluihin kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi on pyydetty riittävä määrä tarjouksia, jotka on dokumentoitu hankinnoissa on noudatettu syrjimätöntä kohtelua, avoimuutta ja suhteellisuuden periaatetta suorahankinnoille ja lisähankintana toteutettaville suorahankinnoille on kirjattu lainmukaiset perustelut tarjoukset on käsitelty tasapuolisesti ja valinta on tehty tarjouspyynnössä esitettyjen kriteerien nojalla sopimus vastaa tarjousta hankinnat ovat toteutuneet sopimusten mukaisesti

35 Tarkistuslista 9.1. Sisältyykö maksatushakemukseen kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintoja (laki julkisista hankinnoista (348/2007) 15 )? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään on listattava ne asiakirjat, joiden tarkastuksen perusteella sovellettavien sääntöjen noudattamisesta on varmistuttu. Vähintäänkin on tarkistettava rahoituspäätöksessä edellytetyt asiakirjat Sisältyykö maksatushakemukseen EU:n kynnysarvot ylittäviä hankintoja (Laki julkisista hankinnoista (348/2007) 16 )? Jos vastattu kyllä, lisätietoja kenttään on listattava ne asiakirjat, joiden tarkastuksen perusteella sovellettavien sääntöjen noudattamisesta on varmistuttu. Vähintäänkin on tarkistettava rahoituspäätöksessä edellytetyt asiakirjat sekä aina hankintailmoitus ja päätös.

36 Tarkistuslista 10. Sisältävätkö hankkeen tiedotus- ja julkisuusmateriaalit tarvittavat tiedot EU:n osallistumisesta rahoitukseen? Valinnat: kyllä/ei/hankkeessa ei em. materiaalia

37 Tarkistuslista Onko paikan päällä tarkastetun hankkeen tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet otettu huomioon? Valinnat: kyllä/ei/ei ole tarkastettu paikan päällä Jos vastattu ei, on tehtävä selkoa siitä, mitkä toimenpiteet ovat kesken ja mistä syystä maksatushakemus mahd. tästä huolimatta voidaan siirtää maksuun Onko kansallisen tai EU-tarkastuselimen suorittaman tarkastuksen tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet otettu huomioon? Valinnat: kyllä/ei /ei ole tehty tarkastusta Jos vastattu ei, on tehtävä selkoa siitä, mitkä toimenpiteet ovat kesken ja mistä syystä maksatushakemus mahd. tästä huolimatta voidaan siirtää maksuun

38 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 12. Onko hanke saavuttanut tavoitteensa? Tarkastetaan rahoituspäätöksessä vahvistetun projektisuunnitelman toteutuminen vertaamalla sitä hankkeen loppuraporttiin ja hankkeelle tehtyjen tarkastusten havaintoihin sekä muuhun relevanttiin aineistoon. Jos hankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointi, tarkistetaan on hanke toteutunut arvioidulla tavalla. Mikäli johtopäätös perustuu yksinomaan rahoittavan viranomaisen roolissa tehtyyn loppuraportin hyväksymiseen, on tämä mainittava erikseen.

39 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 13. Onko loppumaksatushakemus toimitettu määräajassa? Tässä pitää olla valittuna kyllä, ennen kuin hakemuksen voi siirtää maksuun. Viimeiselle maksatushakemukselle hankkeen päättymisen jälkeen laissa vahvistettua määräaikaa ei voida jatkaa. Tuensaajaa on ohjeistettava tarvittaessa hakemaan hankkeen toteutukselle jatkoaikaa päätöksessä vahvistetun toteutusajan kuluessa.

40 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 14. Kuuluuko hanke yleisasetuksen 57 artiklan ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 9 :n mukaisen toimen pysyvyyssäännön soveltamisalaan? Oletusarvoisesti kysymykseen vastataan kyllä, ellei lisätietoja kenttään voida jälkiseurantasuunnitelman sijaan kirjata yleisasetuksen ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen mukaisia täsmällisiä ja riittäviä perusteita sille, miksi hanke voidaan sulkea jälkiseurannan ulkopuolelle.

41 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 15. Onko hanke yleisasetuksen 56 artiklassa ja kansallisen tukikelpoisuusasetuksen 10 :ssä tarkoitettu tuloa tuottava hanke?

42 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 16. Onko tuki myönnetty ns. vähämerkityksisenä tukena (de minimis ehtoisena)? Jos vastaus on Kyllä, lasketaan yhteen kaikki hankkeelle maksettu EU+ valtion rahoitus kullekin yksittäiselle tuensaajalle, kuten rahoituspäätöksen ehdoissa todetaan tapahtuvaksi viimeisen maksatushakemuksen käsittelyn yhteydessä esim. seuraavan mallin mukaisesti: "Hankkeelle ajanjaksolla [rahoituspäätöksissä hyväksytty lopullinen hankkeen toteutusaika] myönnetty tuki sisältää de minimis -ehtoista tukea yhteensä [valtio + Eu]. Yrityskohtainen jakauma on seuraava [käsittelijä kirjoittaa kunkin yrityksen nimen ja määrän]. Edellä mainitut summat eivät sisällä hankkeen toteuttamisen yhteydessä mahdollisesti yrityksille ohjautunutta muuta julkista rahoitusta.

43 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 17. Onko tarkastukset paikan päällä suoritettu ja dokumentoitu asianmukaisesti ja ovatko tietojärjestelmien tiedot toimenpiteistä ajantasaiset?

44 Viimeisessä maksatuksessa lisäksi: (Tarkistuslista) 18. Kaikki tarkastushavaintojen edellyttämät toimenpiteet mukaan lukien hankkeen kustannusten tukikelpoisuuteen liittyvät oikaisut sekä päätökset jatkotoimenpiteistä on tehty, eikä hanketta rahoittaneella välittävällä toimielimellä ole muutoin tiedossaan seikkoja, jotka edellyttävät toimenpiteitä ennen kuin viimeinen maksatushakemus voidaan ratkaista?

45 Lopuksi (kaikissa maksatuksissa): Kustannusten tukikelpoisuusratkaisu kustannuslajeittain (tiivistettynä): Tarkastetaan, että kustannukset ovat projektille kuuluvia ja tuensaajan muusta toiminnasta eriytettävissä olevia, rahoituspäätöksen ja siihen sisältyvän projektisuunnitelman sekä ohjelma-asiakirjan, tukikelpoisuusasetuksen ja annetun ohjeistuksen sekä sovellettavan tukijärjestelmän sääntöjen mukaisia. Jotta meno voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi, on varmistuttava sen kohtuullisuudesta, tarpeellisuudesta ja kohdentumisesta hankkeelle. Erityisedellytysten täyttyminen luontaissuoritusten, poistokustannusten ja yleiskustannusten osalta. Arvonlisäveron hyväksyttävyys. Kumulatiivinen kustannustoteutuma ei ylity missään kustannuslajissa ei-hyväksyttävällä tavalla (siinä määrin, ettei projektin toteutus enää ole ollut päätöksenmukaista). De minimis säännön noudattaminen. Jokaisen tilityksen kustannuslajisumman tarkistaminen alilomakkeella, jossa syötetään tukikelpoiseksi todettu summa. Alilomakkeella on jokaiseen riviin merkittävä, millä tarkkuudella kustannuslaji on tilityksessä tarkastettu. Jos on valittu vaihtoehto 4. hyväksytty sellaisenaan ja tarkistetaan seuraavalla varmennuskäynnillä paikan päällä on varmistettava, että ao. projekti valitaan varmennuskäyntisuunnitelmaan. Kun varmennuskäynnille lähdetään, tulee tulostaa Valtterista varmennussuunnitelma tilityksen käsittelyssä varmennuksen varaan jätetyistä kustannuksista.

46 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetus 3 Menon tulee olla: Ohjelman ja rahoituspäätöksen ja hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisen hankkeen toteutuksesta aiheutunut (käyttötarkoitus sidottu) Päätöksenmukaisena hankkeen toteutusaikana aiheutunut pl. tilintarkastuskustannukset Tukikelpoisuus alkaa aikaisintaan projektihakemuksen vireille tulosta Tekninen tuki tukikelpoista alkaen Tosiasiallisesti tuensaajan maksama (poikkeus: lomapalkkavaraus)

47 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Tarkennuksia tukikelpoisuusohjeeseen: Milloin kustannukset katsotaan maksatuskaudella maksetuiksi pl. sellaiset kustannukset, jotka kohdentuvat aiemman maksatuskauden kattaman hakemuksen ajanjaksolle, mutta jotka sisällytetään myöhemmän maksatuskauden hakemukseen? Esimerkkejä hyväksyttävistä menettelyistä: Esim. maksatushakemus ajanjaksolta , jolloin kustannukset aiheutuneet. Maksatushakemus allekirjoitetaan esim , jolloin maksuun haettavien kustannusten on oltava viimeistään maksettu. Esim. palkat kirjautuvat projektille kuukauden jäljessä. Maksatuskaudella huhtikuun palkat näkyvät kirjanpidossa toukokuussa. Huhtikuun palkat voidaan hakea seuraavassa maksatushakemuksessa.

48 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Esim. maksatushakemuksesta on jäänyt jostain syystä pois yksittäinen tammikuussa maksettu kuluerä. Kulu voidaan hyväksyä seuraavassa maksatushakemuksessa, kun on tarkistettu, että se ei sisältynyt edelliseen maksatushakemukseen. Viimeisessä maksatushakemuksessa hyväksytään myös hankkeen toteutusaikana aiheutuneet ja ennen maksatushakemuksen jättämistä maksetut kustannukset.

49 Tukikelpoisuus Tukikelpoisuuden yleiset edellytykset, tukikelpoisuusasetuksen 3 Ei ole saatu tai oikeutettu saamaan korvausta muualta korvaus on vähennettävä ja ainoastaan erotus on tukikelpoista Hankkeelle tarpeellinen ja määrältään kohtuullinen Hanketyyppisestä toiminnasta aiheutunut - ei tuensaajan tavanomaisesta toiminnasta Olisiko asia tai kulu olemassa ilman projektia?

50 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Ns. välittömät kustannukset = kustannuksia, jotka liittyvät suoraan toteuttajan yksittäiseen toimeen ja niiden välitön yhteys toimeen voidaan todentaa. EAKR: Hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset käyttöomaisuuden (koneet, laitteet yms.) hankintakustannukset hankinnan koon edellyttämällä tavalla kilpailuttamalla Voidaan rahoittaa, joko käyttöomaisuusesineiden hankintaa tai siitä tehtyjä poistoja, (jos hankintaan ei ole saatu julkista tukea). Käytettynä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintakustannukset, mikäli voidaan todentaa ettei niiden hankintaan ole edellisen viiden vuoden aikana saatu tukea. Erittäin painavista syistä ja poikkeuksellisesti rakennusten ja maa-alueiden hankintakustannuksia ESR: ESR-asetuksen mukaan ESR-hankkeissa voidaan rahoittaa yksinomaan poistoja muissa kuin valtion virastoissa. (Huom. Kansallinen käyttöomaisuuden poistoraja ). Aineellisia pienhankintoja ja toimistotarvikkeita voi ostaa, pääsääntöisesti alle 1000 (rahoittaja harkitsee hyväksyttävyyden hankinnan luonteen huomioon ottaen)

51 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Henkilöstökustannukset Tarpeellisia hankkeen toteuttamisen kannalta ja määrältään kohtuullisia kohtuullisuus määräytyy sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaan tai sen puuttuessa vastaavasti työstä yleensä maksettavan palkan perusteella Kohtuulliset palkkiot hankkeen ulkopuoliselle opetus- koulutus- ja tukihenkilöstölle esim. hankehenkilöstöön kuulumattoman asiantuntijan luentopalkkio Ohjausryhmän jäsenille maksettavat mahdolliset palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Palkkiota ei makseta henkilölle, jonka virkatehtäviin kuuluu ohjausryhmään osallistuminen. Ansionmenetyskorvausta voidaan maksaa esim. työsopimussuhteessa olevalle yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Perustellussa tapauksessa ohjausryhmän ulkopuoliselle erityisasiantuntijalle voidaan maksaa palkkio.

52 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Henkilöstökustannukset Hankkeen henkilöstöllä oltava kirjalliset toimenkuvat hankkeelle kokoaikaisesti työskentelevien toimenkuvaan ei voi kuulua muita tehtäviä Osa-aikaisesti hankkeelle työskentelevien osalta pidettävä kokonaistyöajanseurantaa. Hankehenkilöstön esimiehen allekirjoituksella hyväksymät työajanseurantalomakkeet liitetään maksatushakemukseen Lakisääteiset sivukustannukset

53 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Lomapalkkavaraukset Lomapalkkavaraus on tukikelpoinen meno (Tukikelpoisuusohje HVO /023/2009) Lomapalkkavaraus on mahdollista laskea projektin päättyessä projektin ajalta kertyneiden lomapäivien osalta. Maksatushakemuksen tarkistuslistan ohje: Jos maksatushakemukseen sisällytettyä lomapalkkaa ei ole tosiasiallisesti maksettu, tulee tuensaajan toimittaa selvitys maksusta välittömästi kun maksu on suoritettu ja kuitenkin 12 kk:n kuluessa hankkeen päättymisestä takaisinperinnän uhalla. (Kirjataan maksatuspäätökseen.)

54 Esimerkkejä tukikelpoisista kustannuksista Matkakustannukset Hankkeen henkilöstön oleellisesti hankkeen toteutukseen liittyvät ja välttämättömät matkat Ohjausryhmän matkat ohjausryhmän kokouksiin poikkeuksellisesti ja perustellusta syystä mikäli lähettävä taho ei niitä maksa Korvataan valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkustusliitteen mukaisesti Ulkomaanmatkat pyrittävä kuvaamaan jo projektisuunnitelmassa mahdollisemman tarkasti, jotta kustannuksen yhteys projektisuunnitelmaan voidaan todentaa Ohjausryhmän ulkomaanmatkat eivät ole tukikelpoisia

55 Tukikelpoiset kustannukset Muut kustannukset esim. Kohtuulliset työterveyskulut = perusterveydenhuolto, esim. valtion ja kunnan työntekijöille normaalisti kuuluvat työterveyspalvelut Kohtuulliset tarjoilukustannukset, esim. ohjausryhmän kahvit Arvonlisävero Tukikelpoinen, jos tuensaaja on maksanut veron ja se on jäänyt lopulliseksi kustannukseksi eli ei ole vähennyskelpoinen

56 Tukikelpoiset kustannukset Ns. välilliset kustannukset eli yleiskustannukset = kustannukset ovat kustannuksia, joiden liittäminen suoraan asianomaisen yksikön yksittäiseen toimeen on vaikeaa, koska ne hyödyttävät samalla laitoksen muitakin tulosyksiköitä. Esimerkiksi: Puhelimen, sähkön ja veden käytöstä aiheutuvat menot, kirjanpito-, vuokra- ja siivouskustannukset, toimistokulut sekä tietyt hallinto- ja henkilöstömenot esim. taloussihteeripalvelut. Organisaation johto on vastuussa koko organisaation toiminnasta ilman erillistä panostusta yksittäiseen hankkeeseen. Siten johdon hankkeelle antama panostus voi vain poikkeuksellisesti tulla otetuksi yleiskustannuksiin. Kustannus voidaan hyväksyä vain kertaalleen; joko välittömänä tai yleiskustannuksena Yleiskustannusten laskentaperiaatteet hyväksytään rahoituspäätöksessä (eli rahoittaja/hankekohtaisia linjauksia hyväksyttävyydessä voi olla) Tällä hetkellä voidaan hyväksyä ainoastaan hankkeen tosiasiallisiin kirjanpidon kustannuksiin perustuen (kohdennetaan hankkeeseen sen mukaisesti kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta sekä perustellulla, oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla). Aiheuttamisperiaate Myöhemmin käyttöön tulossa myös kiinteä yleiskustannusprosentti (flat rate), jonka käytöstä ohjeistetaan erikseen.

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä

HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA. Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä HYVÄÄ LAATUA KOHTUULLISILLA KUSTANNUKSILLA Tukikelpoisuusasetus 29.11.2007 Hankintojen kilpailuttaminen Hankkeiden viestintä TUKIKELPOISUUDEN EDELLYTYKSET Kustannukset aiheutuneet päätöksessä hyväksyttynä

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Rahoittajien ja maksajien työkokoukset Tampere 13.11.2012, Kuopio 20.11.2012, Helsinki 22.11.2012 ja Rovaniemi 29.11.2012 Ylitarkastaja Martta Viitaniemi

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKE- MUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013

ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-RAHOITUKSEN EHTOLIITE OHJELMAKAUSI 2007 2013 ESR-projektin toteutuksen ja rahoituksen maksamisen ehdot tiedoksi projektissa toimiville alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille Projektin toteuttajan/rahoituksen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa

ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa ESR:n erityispiirteet rakennerahastohaussa Minna Koivukangas EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus/ Varsinais-Suomen toimipiste 13.6.2014 Esityksen sisältö Yleistä hankehallinnosta ohjelmakaudella

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille

Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille Maksatusprosessikoulutus ESRhanketoimijoille 24.5.2011 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ Maksatus- ja tarkastusryhmä Esityksen sisältö Yleistä 1. Maksatushakemus 2. Hankkeen kirjanpito 3. Tositteet 4. Kustannusten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA

TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA TYÖKOKOUS RAKENNERAHASTO-HANKKEIDEN MAKSATUKSISTA VASTAAVILLE RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA Helsinki 11.6.2013 Maksajan ja rahoittajan roolit maksatusprosessissa Maksatuksen ajankohtaisia

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa Alueiden kehittäminen ja sen rahoitus koulutus ja keskustelutilaisuus Tampere 17.2.2010 Erikoissuunnittelija Päivi Tapanila Työ- ja elinkeinoministeriö Esityksen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE)

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) 1 (6) 12.1.2017 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET HANKKEISSA, JOISSA VÄLILLISET KULUT KORVATAAN PROSENTTIMÄÄ- RÄISENÄ (NS. FLAT RATE) Keski-Suomen liitto myöntää tukea maakunnan kehittämisraha-, EAKR- ja ESR-

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET

TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 6.8.2008 TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Keski-Suomen liitto myöntää kehittämisavustusta EAKR- ja ESR hankkeille. Avustusten käyttöä ja päätöksentekoa ohjaavat kansalliset ja Euroopan unionin säädökset ja ohjeet.

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdes... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 27.3.2015 EURA 2014/545/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 2.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: KymRIS Smart Specialisation in Northern Growt... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 9.6.2015 EURA 2014/595/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus

Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta. Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista maksatuksesta ja tarkastuksesta Rakennerahastojen ajankohtaiskatsaus 1.3.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Smolander Pauliina 1.3.2012 1 Keskustelun aiheita Tilastoja: missä mennään rakennerahasto-ohjelmissa

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 14.4.2015 EURA 2014/440/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Lappeenrannan teknillinen yliopisto Y-tunnus:0245904-2 Teknologian

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (10) 21.10.2015 EURA 2014/2491/09 02 01 01/2015/UML

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 21.06.2012 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteis... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.9.2015 EURA 2014/2519/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.3.2016 EURA 2014/3312/09 02 01 01/2015/POPELY Tuensaajat Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU/ Koulutuskeskus SEDU Y-tunnus:1007629-5

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Kertakorvausmallin käyttö ESR- ja EAKR -hankkeissa. Riitta Salasto Uudenmaan ELY-keskus Neuvotteluhuone Aapa Y-talo Osallistujien esittely!

Kertakorvausmallin käyttö ESR- ja EAKR -hankkeissa. Riitta Salasto Uudenmaan ELY-keskus Neuvotteluhuone Aapa Y-talo Osallistujien esittely! Kertakorvausmallin käyttö ESR- ja EAKR -hankkeissa Riitta Salasto Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Neuvotteluhuone Aapa Y-talo Osallistujien esittely! Avoin haku 3.9.-5.10.2012 Kevennetyt kustannusmallit:

Lisätiedot

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA

METSIEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANTAA KOSKEVIEN KANSALLISTEN OHJELMIEN HALLINNOINTI JA VALVONTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Metsäosasto PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO MÄÄRÄYS Pvm Dnro 17.3.2005 339/01/2004 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelma nro 5/05 Valtuutussäännökset: Laki Metsäntutkimuslaitoksesta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Hallinnollinen koulutus

Hallinnollinen koulutus Hallinnollinen koulutus Sisäasioiden rahastot AMIF Sonja Lyytikäinen Helsinki 27.1.2016 Yleiset velvoitteet laki sisäasioiden rahastoista asetus sisäasioiden rahastoista EU:n yleisasetus (horisontaaliasetus)

Lisätiedot

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto

Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Tarkastusmenettelyt Hanke- ja yritystuet/maaseuturahasto Maaseutuvirasto Hanketarkastus Heli Pöyhönen Lahti 28.10.2014 Hanketarkastuksen tarkastukset Hallinnolliset tarkastukset Komission asetus (EY) N:o

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen

OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen OHJEET MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN KÄYTÖSTÄ Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen toteuttaminen ja toteutumisen seuranta Tuen maksaminen ja käyttöä koskevat ehdot Myönnetyn avustuksen

Lisätiedot

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1

Maksatus Hyrrässä. Tuen hakijan näkökulmasta. Pirjo Tuomikoski. https://hyrra.mavi.fi/login.html. Sivu 1 Maksatus Hyrrässä Tuen hakijan näkökulmasta https://hyrra.mavi.fi/login.html Pirjo Tuomikoski Sivu 1 22.2.2017 Maksuhakemuksen täyttäminen Hyrrässä vaatii Katso-oikeudet Lisätietoja saat sivuilta https//yritys.tunnistus.fi

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ

EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ EU-OSARAHOITTEISIA HANKKEITA KOSKEVAT KORJAAVAT TOIMENPITEET SEKÄ TARKASTUS- VIRANOMAISEN TARKASTUSRAPORTTIEN KÄSITTELY VÄLITTÄVISSÄ TOIMIELMISSÄ 14.-15.6.2010 Finlandia-talo Helsinki Sääntöjenvastaisuuksien

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi

PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Projektikoodi: S10008 VERSIO 12.12.2007 Projektin nimi: Työtä ja hyvinvointia kaikille PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys [syötettävä]

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi PÄÄTÖS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 16.3.2009 Päätöksen järjestysnumero 1/1 Diaarinumero ESLH-2008-05786/Ha-7 Projektikoodi S10828 Projektin

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Komission tarkastukset

Komission tarkastukset Komission tarkastukset Komission tarkastuksen kulku 1/2 Ilmoitus tarkastuksesta, ennakkoaineistot Tarkastusviikko - Aloituskokous - Asiakirjatarkastukset - Käynnit tuensaajien luokse - Loppukokous Komission

Lisätiedot

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013

Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 Sulkemistoimet ja aikataulut Ohjelmakausi 2007-2013 17.12.2012 Jori Sinisalmi Satakunnan ELY-keskus 19.12.2012 Sulkemistoimien työnjako Toteuttajan tehtävät - Tarvittavien asiakirjojen toimittaminen ja

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta

Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Rakennerahastohankkeiden rahoituskorjaustapahtumien hallinnointi ja seuranta Korjaavat toimenpiteet prosessi Finlandia-talo Helsinki 27.3.2012 Ylitarkastaja Eila Niemi Korjaavat toimenpiteet prosessi Esityksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään TIETOA HAKIJALLE 1. Mihin voi hakea rahoitusta? Toiminnalla tuetaan ja edistetään sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia sekä kehitetään asuinympäristöä Joensuun kantakaupungin alueella. Kantakaupungin

Lisätiedot

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Laki. kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) 14, muutetaan 3 :n 3 momentti,

Lisätiedot