PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä"

Transkriptio

1 PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu Jyväskylä

2 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTAJA TOIMEKSIANNON KOHDE TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) JA AJANKOHTA TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA RAKENNESELVITYKSET HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET PAH analyysi PCB analyysi Raskasmetallianalyysi Mineraaliöljyanalyysi Muut näytteet Mikrobinäytteet TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

3 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 3(12) TOIMEKSIANTAJA Jykes Kiinteistöt Oy Kivääritehtaankatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Ulla Maija Valtonen s posti ulla p TOIMEKSIANNON KOHDE Kankaan paperitehdas, Jyväskylä, vanhempi osa, PK2 Kympinkatu Jyväskylä 3 TOIMEKSIANTO JA YLEISTIETOA KOHTEESTA Tutkimusten tavoitteena oli tehdä rakenneselvityksiä ja selvittää pistokokein alustavasti terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden esiintymistä rakenteissa. Alueen vanhimmat rakennukset ovat valmistuneet 1870 luvulla. Kankaan paperitehdas lopetti toimintansa vuonna Tutkimuksia tehtiin alla olevan pohjakuvan osoittamalla alueella eri kerroksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

4 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 4(12) TUTKIMUKSEN TEKIJÄ(T) ja AJANKOHTA Sirate Oy Alasinkatu Jyväskylä Yhteyshenkilö Harri Anttila s posti p Tutkimuksissa olivat mukana myös Sami Oksanen p , Sirate Oy Alpo Ilmarinen p , Sirate Oy Kenttätutkimukset suoritettiin ja TUTKIMUSMENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Tutkimuksessa haitta ainenäytteet pyrittiin ottamaan kohdista, jotka edustavat rakenneosaa mahdollisimman hyvin. Näytteenottokohtia ja paikkoja arvioitiin alustavalla käynnillä, jossa mukana oli tilaajan edustaja Ilkka Riissanen Jykes Kiinteistö Oy:stä. Tässä tutkimuksessa tehdyt näytteenotot on otettu osin tilaajan pyytämistä kohdista pistokoeluontoisina otantoina. Tutkimukset eivätkä kerro rakennuksen tilasta kokonaisuudessaan. Haitta ainenäytteitä otettiin lattia ja seinärakenteista laboratoriotutkimuksia varten. Näytteistä on analysoitu PAH, PCB, raskasmetalli ja öljyhiilivedyt. Lisäksi otettiin näytteitä mikrobipitoisuuksien määrittämiseksi. Rakennuksen eri rakenneosiin tehtiin avauksia ja porauksia rakenteiden selvittämiseksi. Rakenteiden tarkastuskohdat on merkitty pohjakuviin RT Merkintä RT tarkoittaa rakenteen tarkastusta. Näytteet on lähetetty tutkittavaksi WSP Finland Oy:lle. Näytteiden tarkemmat tutkimusmenetelmät on esitetty liitteissä olevissa analyysivastauksissa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

5 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 5(12) Näytteiden tiedot ja tehdyt laboratorioanalyysit on esitetty taulukossa 1. Tilojen näytteenottokohdat on esitetty pohjakuvissa NOK Merkintä NOK tarkoittaa näytteenottokohtaa. Menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa. Taulukko 1. Näytteenottotilat ja niistä otetut näytteet. Näyte numero Rakenne Analyysi 3. kerros NOK 1. Lattia, betoni PCB / öljy NOK 2. Lattia, betoni PCB NOK 3. Lattia, betoni PCB / öljy 2. kerros NOK 4. Lattia, betoni Öljy NOK 5. Lattia, betoni Öljy NOK 6. Lattia, vedeneriste PAH 1. kerros NOK 7. Lattia, betoni PCB, öljy NOK 8. Seinä, maali PCB, RM NOK 9. Seinä, vedeneriste PAH Kellarikerros NOK 10. Pilari, betonia Öljy NOK 11. Pilari, betonia Öljy NOK 12. Lattia, vedeneriste PAH NOK 13. Seinä, vedeneriste PAH NOK 14. Lattialla olevaa nestettä Öljy + muut tarkastelu PCB = Polyklooratut bifenyylit, PAH = Polysykliset aromaattiset hiilivedyt RM = Raskasmetallit 6 OHJEITA, MÄÄRÄYKSIÄ JA RAJA ARVOJA Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta säädetään, että rakennuttajalla on velvollisuus ennen toimenpiteiden aloittamista selvittää työmaahan liittyvät vaara ja haittatekijät sekä huolehtia siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle (VNa 205/2009). Jätteiden käsittelyssä noudatetaan ensisijaisesti ympäristöviranomaisten ohjeita. Purkutöiden yhteydessä purkujäte lajitellaan siten, ettei raja arvojen ylittäviä määriä haitta ainetta sisältävää jätettä sekoiteta muuhun jätteeseen. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi oppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) on muun muassa esitetty jätelainsäädännön säännöksiä materiaalien käsittelyn ja sijoittamisen periaatteista. Kaatopaikkasijoitukselle on esitetty kelpoisuuskriteerit valtioneuvoston asetuksessa 202/2006. Rakennusteollisuuden Keskusliiton julkaiseman ohjeen kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkamisesta RATU PAH yhdisteiden kokonaismäärän ollessa SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

6 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 6(12) yli 200 mg/kg käsitellään materiaali ongelmajätteenä ja purkutyö tehdään alipaineistettuna ja työntekijöiden on käytettävä suojaimia. Suositus perustuu SAMASE hankkeessa saatuihin tuloksiin (Saastuneet maa alueet ja niiden käsittely Suomessa). Raskasmetalleja yli raja arvojen sisältävät materiaalit tulee toimittaa ongelmajätteitä vastaanottavaan toimipisteeseen (raja arvot välillä mg/kg). Raja arvon 50 mg/kg ylittävä PCB materiaali on käsiteltävä ongelmajätteenä (VNp 711/1998). Maa ainesjäte erien kaatopaikkasijoituksen (tavanomaisen jätteen kaatopaikka) enimmäispitoisuusarvosuositus mineraaliöljylle (C10 C40) on 2500 mg/kg. 7 RAKENNESELVITYKSET Tutkimukset on tehty eri kerroksista alla olevan taulukon mukaisesti. Rakenneavauskohdat RT 1 RT 19. Kohdat on merkitty pohjakuviin. Taulukko kerros RT 1: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 2: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 2. kerros RT 3: RT 4: RT 5: RT 6: Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Lattiarakenne (välipohja): Vinyylilaatta Vaneri 20 mm Kivivilla 50 mm + koolaus Musta liima osittain (asbestia*) Betoni (porattu 100 mm betonin pinnasta) Vinyylilaatta Musta liima (asbestia*) Betoni (porattu 120 mm betonin pinnasta) Betoni 200 mm Maali Betoni 120 mm Hiekka Betoni RT 7: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) RT 8: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) 1. kerros RT 9: Ulkoseinärakenne: Umpitiiliseinä, ei eristettä (porattu sisältäpäin 250 mm) Seinän vahvuus noin 430 mm Ikkunan alla ei korkki tai muuta eristettä RT 10: Alapohja: Betoni 190 mm Alustäyttö, hiekka SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

7 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 7(12) RT 11: Lattiarakenne (välipohja): Betoni (porattu muutamaan kohtaan reiät 240 mm asti) Ei havaittu alapuolella näkyvistä öljyvuodoista merkkejä. RT 12: Lattiarakenne Betoni (porattu betonin pinnasta 150 mm) (välipohja): RT 13: Ulkoseinärakenne: Maali Rappaus, 35 mm Tiiliseinä 185 mm Pikieristys Betoni RT 14: Lattiarakenne Betoni 170 mm (välipohja): Kellarikerros RT 15: Alapohja: Betoni 120 mm Alustäyttö, hiekka RT 16: Seinärakenne (maanvastainen): Rappaus 50 mm Ilmatila 30 mm Betoni RT 17: Alapohja: Betoni 60 mm Vedeneriste Betoni 100 mm Alustäyttö hiekka RT 18: RT 19: Seinärakenne (maanvastainen): Seinärakenne (maanvastainen): * sisältää mahdollisesti asbestia Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Tiili 130 mm Ilmatila 70 mm Vedeneriste Betoni Rakenteen tarkastus RT 13. Nestenäytteet NOK 14. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

8 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 8(12) HAITTA AINEANALYYSIEN TULOKSET 8.1 PAH ANALYYSI PAH analyysin tulokset on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. PAH analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PAH analyysitulokset Bentso(a)pyreenipitoisuus mg/kg PAH 16 kokonaismäärä, mg/kg 2. kerros NOK 6. Keittiö Vedeneriste, Lattia < 2,0 < kerros NOK PCB ANALYYSI 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolelta Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Kellarikerros NOK 12. Pohjakerros Vedeneriste, lattia < 2,0 < 30 NOK 13. Pohjakerros Vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. PCB analyysin tulokset on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. PCB analyysien tulokset Näytenumero Tila Näytteenottokohta PCB analyysitulokset, mg/kg 3. kerros NOK kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta Betoni, lattia < 50 NOK 2. Betoni, lattia < 50 NOK 3. Betoni, lattia < kerros NOK 7. Betoni, lattia < 50 NOK 8. Maali, seinä < 50 Näytteet eivät ylitä ympäristö ja terveysviranomaisten määrittelemää raja arvoa. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

9 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 9(12) RASKASMETALLIANALYYSI Näytteenottokohdasta 8 maalista tehtiin PCB analyysin lisäksi raskasmetallianalyysi, joidenka tulokset on esitetty taulukossa kerros NOK 8. Maali, tasoite Lyijy Eloho pea < 5 < 5 < 1 < 10 < 10 < < < 10 < 0,4 Näytteet eivät ylitä ongelmajäteraja arvoa. 8.4 MINERAALIÖLJYANALYYSI, HIILIVEDYT C10 C40 Mineraaliöljyanalyysitulokset on esitetty taulukossa 6. Taulukko 5. Raskasmetallianalyysien tulokset Näytenumero Antimoni Arseeni Kadmium Koboltti Kromi Kupari Nikkeli Vanadiini Sinkki Taulukko 6. Näytenumero 3. kerros NOK MUUT NÄYTTEET Tila Näytteenottokohta C10 C21 mg/kg 2. kerroksen sosiaalitilojen yläpuolelta C22 C40 mg/kg C10 C40 mg/kg Betoni, lattia NOK 3. Betoni, lattia kerros NOK 4. Betoni, lattia < NOK 5. Betoni, lattia kerros NOK 7. Betoni, lattia < Kellarikerros NOK 10. Pohjakerros Betoni, pilari < NOK 11. Pohjakerros Betoni, pilari < Maa aineksen ongelmajäteraja arvo yleisesti 2500 mg/kg. Pohjakerroksen lattiapinnoilla olevasta nesteestä tutkittiin mineraaliöljyt. Nesteessä havaittiin olevan pieniä pitoisuuksia öljyjakeita. Vedessä olevat ruskea aines koostuu todennäköisimmin humuksesta ja raudasta. Mikroskopoinnissa havaittiin rihmamaisia rakenteita, joka viittaa homeisiin. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

10 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 10(12) MIKROBINÄYTTEET Mikrobinäytteet otettiin 3. kerroksen katon betonipinnasta (näyte M1), 2. kerroksen seinäpinnalta (näyte M2) ja 1. kerroksen PK2 hallin seinäpinnalta (näyte M3). Näytteenottokohdat on merkitty pohjakuviin vihreällä. Näytteet on otettu yleisnäytteinä ja näytteenottokohdissa on ollut nähtävissä kosteusvauriojälkiä. Kaikissa näytteissä on viitteitä kosteusvaurioiden aiheuttamista haitallisista mikrobeista. 9 TULOSTEN YHTEENVETO HAITTA AINEISTA 3. kerros 3. kerroksen betonilattiapinnoilta ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Lattian betoninäytteissä oli näytteenottokohdilla 1 ja 3 havaittavissa selvästi öljyyhdistepitoisuuksia (4895 ja 2910 mg/kg). Yläpohjan alapinnan näytteessä vesikaton vuotokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. 2. kerros Keittiön lattian vedeneristeessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betoninäytteiden mineraaliöljypitoisuudet olivat alle suositellun ongelmajäterajaarvon 2500 mg/kg. Ulkoseinän näytteessä vauriokohdalla oli selvä viite poikkeavasta mikrobikasvusta. SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

11 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 11(12) kerros 2. kerroksen sosiaalitilojen alapuolella olevan tilan seinän vedeneristenäytteessä ei havaittu poikkeavia pitoisuuksia PAH yhdisteitä. Betonilattiassa ja seinän maalinäytteissä ei havaittu poikkeavia PCB pitoisuuksia. Seinän maalinäytteen raskasmetallipitoisuudet olivat myös alhaiset. Seinän mikrobinäytteessä oli heikko viite mikrobivauriosta. Lattiabetonin mineraaliöljymäärä oli pieni. Kellarikerros Pergamenttihallin kellarin pilareissa on kohtalainen öljy yhdistepitoisuus (3000 mg/kg). Öljyä ei havaittu yläpuolelta poratuissa betonirakenteissa. Öljyn alkuperänä todennäköisesti on kohdan yläpuolella oleva entinen voiteluainepiste ja/tai koneista ja laitteista päässeet aineet. PK2 hallin kellarin pilarin näytteessä on havaittavissa selvästi korkeampi öljyyhdistepitoisuus (24000 mg/kg). Kellarikerrokseen pääsevässä vedessä on öljyjäämiä, jotka ovat todennäköisesti sekoittuneet rakennuksen tuotannossa käytetyistä öljyistä. 10 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksessa ja aiemmissa tutkimuksissa saatuja haitta ainetietoja ja rakenteiden rakennetietoja tulee tarkastella rakennuksen käyttötarkoitusta ja peruskorjausta suunniteltaessa. 3. kerroksen lattian betoninäytteissä havaittujen öljyhiilivetyjen esiintyminen vaikuttaa erityisesti saneeraustöihin. Yleisesti öljyhiilivetyjen pitoisuusraja arvon 2500 mg/kg ylittävät jätteet tulee toimittaa kaatopaikalle öljyisenä materiaalina. Toimistotyyppisiä tai sen tasoisia tiloja suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota öljy yhdisteitä sisältäviin lattioihin. Muun muassa lattiapintoja pinnoitettaessa tulee huomioida mahdolliset sisäilmaan muodostuvat epäpuhtaudet. Kellarikerroksen pilareissa ja välipohjassa havaittujen öljyesiintymien vuoksi tilat on syytä eristää muista tiloista. Kellaritilojen läheisyydessä olevien tilojen käyttötarkoituksen mukaan tulee tehdä kellaritilojen tarvittavat saneeraukset. PK2 hallin kellarissa havaitussa vedessä on öljyjäämiä. Veden pääsy rakenteisiin johtuu todennäköisimmin ulkopuolisista salaojien puuttumisesta tai puutteellisesta SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

12 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 12(12) toiminnasta. Veden tulon estämiseksi tulee rakennuksen ulkopuolelta avata rakenteita asian tutkimiseksi. Rakennuksessa on havaittavissa paikka paikoin eriasteisia kosteudesta johtuvia vaurioita. Mikrobinäytteiden perusteella vauriokohdilla on haitallista mikrobikasvua, mikä on luonnollista pitkään kastuneina oleville rakenteille. Rakennuksessa havaittuja vaurioita on syytä tarkastella erikseen tehtävillä kuntotutkimuksilla ennen peruskorjaukseen ryhtymistä. Jyväskylässä Harri Anttila rakennusterveysasiantuntija, rkm LIITTEET pohjakuva, näytteenotto ja rakennetarkastuskohdat valokuvat analyysivastaukset SIRATE OY Y tunnus PL 21 (Alasinkatu 1 3) Puhelin (H.A) Sähköposti Jyväskylä (A.I.) Kotisivu

13 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 3 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus RT 1 NOK 1, lattia PCB / öljymääritys Mikrobinäyte 1 RT 2 NOK 3, lattia PCB / öljymääritys NOK 2, lattia PCB / öljymääritys

14 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 2 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 4, lattia, öljymääritys RT 5 Mikrobinäyte 2 RT 4 NOK 6, lattia, PAH RT 7 NOK 5, lattia, öljymääritys RT 6 RT 8 RT 3

15 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, 1 krs NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 9, seinä, PAH RT13 RT14 Mikrobinäyte 3 NOK 8, seinä, PCB RT12 NOK 7, lattia, PCB, Öljy RT11 RT 9 RT 10

16 Näytteenotto- ja rakenteen tarkastuskohdat, pohjakerros NOK = näytteenottokohta RT = Rakenteen tarkasus NOK 10, pilari, Öljy RT15 RT16 NOK 11, pilari, Öljy RT17 NOK 12, lattia, PAH RT18 RT19 NOK 13, seinä, PAH NOK 14, vesinäytteet 2 kpl

17 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä VALOKUVAT, Kangas, PK2 Kuva 1. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Lattiapintana maali. NOK2, lattia, PCB. Kuva 2. Entisten tuotantotilojen yläpuoli 3 kerros. Mikrobinäyte 1 katosta.

18 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 3. Pergamenttihallin yläpuolella olevia tiloja 3. kerroksessa. Kuva 4. Kuvan 3 osoittaman tilan kattorakennetta. Alapinnassa rapattua lastuvillalevyä.

19 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 5. Rakenteen tarkastuskohta RT 12 lattia ja RT 9 seinä. Kuva 6. Rakenteen tarkastuskohta RT 10.

20 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 7. Rakenteen tarkastuskohta RT 14 ja NOK 7 (PCB, Öljy). Kuva 8. Rakenteen tarkastus RT 13 ja NOK 9 seinä (PAH vedeneristeestä).

21 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 9. Painepumppuhuone 2 krs, rakenteen tarkastus RT 7. Kuva kerroksen välitilan seinästä otettiin mikrobinäyte 2.

22 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 11. Laboratorion lattiaa. Ei vedeneristettä. Kuva kerroksen välipohja RT 5, 200 mm

23 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 13. Lattianäyte 3 krs; NOK 2 (PCB) Kuva kerroksen lattianäyte NOK 3 (PCB ja öljy).

24 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen lattianäyte NOK 1 (PCB ja öljy). Kuva krs rakenteen tarkastus RT 1.

25 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva kerroksen seinä NOK 8 (mikrobit ja PCB maalista). Kuva 18. Pergamenttihallin kellarin pilarinäytteet NOK 11 (Öljynäyte).

26 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 19. Yleiskuvaa mineraaliöljyllä saastuneista pilareista. Kuva 20. Yleiskuvaa PK2 hallin seinä ja kattorakenteista.

27 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 21. Veden tulvimista kellaritilassa. Kuva 22. Vettä portaikossa.

28 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 23. Kellaritilaa. Kuva 24. Muotti välipohjarakenteessa.

29 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 25. Kellaritilassa vettä. Kuva 26. Pergamenttihallin kellarin maanvastaisessa seinässä vedeneristys NOK 13 (PAH).

30 VALOKUVAT PL 21 (Alasinkatu 1 3) Jyväskylä Kuva 27. Pergamenttihallin kellarin maanvastainen seinä tarkastettiin RT 19.

31 L:\0009_TUTKIMUS\1_LABORATORIO\03_Valmiit\5472\5472, Kangas, Sirate Oy, Mall: PAH.doc Allmän - Stående dot ver 1.0 Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PAH/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) PAH-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmä Tulokset Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PAH-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/ ottopaikka Bentso(a)pyreenipitoisuus [mg/kg] ko- PAH-16 konaismäärä [mg/kg]* 6. vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < vedeneriste, lattia < 2,0 < vedeneriste, seinä < 2,0 < 30 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PAH-yhdisteiden summapitoisuus. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella. Toimenpiteet Näytteet 6, 9, 12 ja 13 eivät ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eivätkä ne sisällä kivihiilipikeä. Näytettä vastaavan materiaalin purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte voidaan hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

32 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/PCB/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) PCB-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmät Tulokset Toimenpiteet Kangas, Kympinkatu, vanha osa ja , Näytteenottaja: Harri Anttila Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PCB-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/näytteenottopaikka PCBpitoisuus* [mg/kg] 1. betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < betoni, lattia < maali, seinä < 50 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PCB-yhdisteiden summapitoisuus. Näytteiden PCB-pitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (PCB 50 mg/kg). Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin PCByhdisteiden osalta. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

33 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) RASKASMETALLI- JA ELOHOPEA-ANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Raskasmetallit materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Elohopea materiaalinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset 8. maali, seinä Raskasmetalli Näyte 8. mg/kg Ongelmajäterajaarvo [mg/kg]* Antimoni < Arseeni < Kadmium < Koboltti < Kromi < Kupari < Nikkeli Lyijy < /2500** Vanadiini Sinkki < Elohopea < 0, * Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 ** RATU : Rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: Maa-aineksen ongelmajäteraja-arvo 2500 mg/kg WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

34 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ERIK/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 8 raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä niille asetettuja ongelmajäteraja-arvoja. Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

35 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 materiaalista menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/kg mg/kg mg/kg 1. betoni, lattia betoni, lattia betoni, lattia < betoni, lattia betoni, lattia < betonia, pilari < betonia, pilari < * C10-C21: alempi ohjearvo 300 mg/kg, ylempi ohjearvo 1000 mg/kg ** C22-C40: alempi ohjearvo 600 mg/kg, ylempi ohjearvo 2000 mg/kg C10-C40: ongelmajäte raja-arvo mg/kg. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

36 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax /ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) Toimenpiteet Näytteen 10 öljyhiilivetypitoisuudet (C10 C40) ylittävät ympäristöministeriön asettaman ongelmajäte raja-arvon. Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteiden 1, 3 ja 11 öljyhiilivetypitoisuus ylittää ympäristöministeriön asettaman ylemmän ohjearvon raskaille öljyjakeille (C22-C40). Näytettä vastaava materiaali on hävitettävä vähintään kaatopaikkajätteenä. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

37 Mall: Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. ver Virhe. Tuntematon asiakirjan ominaisuuden nimi. WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Sirate Oy Harri Anttila PL JYVÄSKYLÄ 5472/ÖLJY/2011 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) ÖLJYHIILIVETYANALYYSI Kohde Kangas, Kympinkatu, vanha osa. Näytteenottopäivä ja näytteenottaja ja Harri Anttila Menetelmät Öljyhiilivedyt C10-C40 vesinäytteestä menetelmällä ISO Tulokset Näyte Materiaali/ otto paikka C10-C21* C22-C40** C10-C40 nro mg/l mg/l mg/l 14. Lattialla olevaa nestettä < 0,15 0,25 0,25 WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

38 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Tilaaja: Sirate Oy Tutkimuskohde: Kangas, Kympinkatu, JKL Näytteenottaja: Harri Anttila Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2008) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Tämä analyysivastaus korvaa analyysivastauksen n:o OT, josta puuttui näytteenottopäivämäärä. 2 TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai viittaa vaurioon. Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintään yhteensä kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa. Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

39 Analyysivastaus n:o OT_1, materiaalinäyte (3) Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattorimikrobit Yhteisvaikutus bakteerit sienet Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta -, +, ++, +++ -, + - -, + - heikko viite vauriosta ++ +* -, + +* viittaa vaurioon *, ++ +* vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. kattopintaa, vauriokohta maali / betoni M2. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite M3. seinäpintaa, vauriokohta maali / tasoite Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman ISS Proko Oy:n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. ISS Proko Oy Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, 89400 Hyrynsalmi RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) 12.04.2011 300.OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja Analyysivastauss n:o 104812OT, ilmanäyte 19.01.12 1 (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: 4.1.2012 Näytteet vastaanotettu

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Variston koulu Varistontie 1 01660 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, JOENSUU

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, JOENSUU 1/11 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 23.3 ja 26.3 2018 KOY JOENSUUN JOKELANKULMA TORIKATU 26, 80100 JOENSUU 2/11 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Tutkimus pvm : 23.3 JA 26.3 2018 Toimipaikka: A-Kuivaus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1

MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori

YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI. Porin kaupunki, TPK/OM/rt. Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt Veturitallinkatu / Muistokatu, Pori 21.2.2011 303037 YMPÄRISTÖTEKNISET TUTKIMUKSET VETURITALLIT, PORI Porin kaupunki, TPK/OM/rt

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 19.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 4.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 ASBESTIANALYYSIN

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot:

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: 28.11.2018 Mitattu: 29.11.2018 Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: Tunniste: B181883 1(2) LO24 Asbestin toteaminen materiaalinäytteistä

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy Analyysivastaus n:o 103212OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu Näytteenottopäivä: 27.-28.12.2011 Näytteenottaja: Tuomo Laitinen

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa Asbesti ja haittaaineraportti 17-1128 Mustasaari 28.11.2017 Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl 517 65101 Vaasa Kohde: Kauppapuistikko 4a Ent.Talouskoulu 65100 Vaasa Kartoitusaika: 13.11-22.11.2017 Sivu

Lisätiedot

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359.

Sijaintikartta. Mittakaava 1:20000 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359. Sijaintikartta Tutkimuskohde Mittakaava 1:20000 0 Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6829061:3219479-6832721:3223359 Ympäristö-ELYt Kuntarajat 2 km KOHDE: Porin Veturitallit TYÖNUMERO:

Lisätiedot

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa Asbesti ja haittaaineraportti 17-0928 Mustasaari 28.9.2017 Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl 517 65101 Vaasa Kohde: Wolffintie 24 65200 Vaasa Kartoitusaika: 21.9.2017 Sivu 2 Kartoitus käsittää: Puurunkoinen

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI PIEKKOLA MÄNTYPOLKU 10 17320 ASIKKALA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Tutkimusselostus 01.06.2018 1/13 Tilaaja Asikkalan kunta / Pekka Alqvist Toimeksianto Ennen kiinteistön purkua suoritettava

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

KUNTOTUTKIMUS JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS KUNTOTUTKIMUS Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI KUNTOTUTKIMUS 2(42) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Tutkimusajankohta:

Tutkimusajankohta: VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Neilikkatien pajatalo Neilikkatie 3 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.10.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Tutkimuksen

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 14.3.2013 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Korson Koulu Kisatie 29 01450 VANTAA Tutkimusajankohta: 21-22.02-2013 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen

Rakennusmateriaalien. haitalliset aineet. Jarno Komulainen Rakennusmateriaalien haitalliset aineet Jarno Komulainen 11.10.2017 Haitta-ainetutkimukset Selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA 6 01620 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.2013 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: Kivimäen koulu Lintukallionkuja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot