Vesienhoito ja metsätalous. Vesiensuojelu metsätaloudessa - koulutus & keskustelutilaisuus Ansa Selänne KESELY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vesienhoito ja metsätalous. Vesiensuojelu metsätaloudessa - koulutus & keskustelutilaisuus Ansa Selänne KESELY"

Transkriptio

1 Vesienhoito ja metsätalous Vesiensuojelu metsätaloudessa - koulutus & keskustelutilaisuus Ansa Selänne KESELY

2 Alustuksen sisältö Yleistä vesienhoidosta Keski-Suomen ravinnekuormitus ja pintavesien tila Metsätalouden vesienhoitotoimet ja toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon toinen suunnittelukausi (toimenpiteiden ohjeistus, metsätalouden toimenpiteet ja ohjauskeinot) 2

3 Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Vesienhoidon suunnittelun tavoitteet: pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene Työ perustuu: Vesipuitedirektiivi Laki vesien- ja meren hoidosta Asetus vesienhoitoalueista Asetus vesienhoidon järjestämisestä pinta- ja pohjavesien tila on vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä pilaavien sekä muiden haitallisten ja vaarallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan tulvien ja kuivuuden haitallisia vaikutuksia vähennetään Vesienhoidon suunnittelu: Vesistöaluekohtainen suunnittelujärjestelmä Eri toimijoiden yhteistyö ja kansalaisten osallistuminen on keskeinen osa vesienhoitotyötä vesienhoidon yhteistyöryhmä, viralliset kuulemiset Vesienhoidon keskeinen työkalu on vesienhoitoalueelle laadittava vesienhoitosuunnitelma Suunnittelu tapahtuu kuuden vuoden sykleissä 3

4 7 Kansalliset vesienhoitoalueet 6 1 Vuoksi 2 Kymijoki - Suomenlahti 5 3 Kokemäenjoki - Saaristomeri - Selkämeri 4 Oulunjoki - Iijoki - Perämeri 5 Kemijoki 4 Kansainväliset vesienhoitoalueet 6 Tornionjoki 7 Tenojoki - Paatsjoki 8 Ahvenanmaa, huolehtii itsenäisesti vesienhoidon toimeenpanosta

5 Vesienhoidon keskeiset asiakirjat Keski-Suomessa Vn hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat päätöksellään joulukuussa K-S:n toimenpideohjelmat Vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden toteutus käynnissä 5

6 Vesienhoidon toteutusta (vastuutahot, aikataulut) on tarkennettu ja toimenpiteiden seurantaa ohjeistettu Vn hyväksyi periaatepäätöksellään Vesienhoidon toteutusohjelman Alueelliset toteutussuunnitelmat valmisteltiin syksyllä 2011 ELYissä YM:n asettama työryhmä valmisteli periaatteet toimenpiteiden toteutumisen seurannasta Komission palaute saatu 1.kierroksen suunnitelmista Suomi raportoinut EU:lle toteutuksesta joulukuussa

7 Vesien ravinnekuormitus Keski-Suomessa (K-S:n pintavesien toimenpideohjelma) Fosfori Typpi 0,7 % 3,4 % 0,7 % 4,4 % 11,1 % 0,3 % 2,2 % 10,2 % 0,6 % 25,4 % 33,4 % 30,4 % 21,3 % 0,2 % 0,1 % 5,6 % 10,2 % 3,2 % 2,4 % 34,3 % Laskeuma Luon. huuhtouma Haja-asutus Metsätalous Hulevesi Maatalous Teollisuuden puhd. Kalankasvatus Yhdyskunnat Turvetuotanto 7

8 Fosforin hajakuormitus kg/km 2 vuodessa sekä pistekuormitus kg/v. Metsätalouden kuormitusosuus valuma-alueen 8 kokonaiskuormituksesta %:na

9 Vesien tila Keski- Suomessa Järvistä hyvässä tai erinomaisessa tilassa 76 % lukumäärästä ja 80 % pintaalasta Joista hyvässä ja erinomaisessa tilassa 57 % lukumäärästä ja 54 % jokipituudesta 9

10 Metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet kaudella Keski-Suomessa Toimenpiteet Nykykäytäntö Määrä v Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet Hakkuualueiden suojavyöhyke Lannoitusten suojakaistat Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta Lisätoimenpiteet Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu Koulutus ja neuvonta ha 840 ha 300 ha 80 kpl 170 kpl 220 kpl ha/vuosi 440 kpl/vuosi 10

11 Toteutuksen seuranta metsätaloudessa Seurataan vesienhoitosuunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa esitettyjen toimenpiteiden ja ohjauskeinojen toteutumista SYKE on pyytänyt Metlalta keskitetysti kunnostusojitus-, hakkuu- ja lannoitusala-tiedot vuosilta ja toimittanut ne ELYille ELY on kysynyt metsätalouden organisaatiolta toimenpiteiden toteutumisesta: - Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu, metsätalouden eroosiohaittojen torjunta, tehostettu vesiensuojelusuunnittelu sekä koulutus ja neuvonta ELYn omat tiedot: kunnostusojitusilmoituksista vuodelta 2012 ja TASO-hankkeen (koulutus) kautta saatuja tietoja ELY-keskukset tekivät arviot toimenpiteiden toteutumisesta ja syöttivät tiedot tietojärjestelmiin Koordinoivat ELYt tekivät yhteenvedot tietojärjestelmistä 11

12 Miten metsätalouden vesienhoitotoimenpiteet ovat edistyneet Keski-Suomessa Toimenpide Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet (ha) Suunniteltu määrä Toteutunut määrä Toteutuma % * Hakkuiden suojavyöhykkeet (ha) Lannoituksen suojakaistat (ha) Eroosiohaittojen torjunta, kpl vsrakennetta Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu, kpl vs-rakennetta Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu (ha/vuosi) Koulutus ja neuvonta (kpl/vuosi) *Kunnostusojituksia tehty vuosina vähemmän kuin vesienhoidon suunnittelussa arvioitiin. Vesiensuojelullisesti on sitä parempi mitä vähemmän ojituksia tehdään. 12

13 Keski-Suomen ELY-keskus, ojitusilmoitusten ojitusala ja vesiensuojelutoimet v ha Ojitusala % koko ojitusalasta m Ojapituus % koko ojapituudes ta Laskeutusaltaita (kpl) Pintavalutuskenttiä % ojitusalasta Pohja- tai putkipatoja % ojitusalasta ,6 2,9 % ,0 % ,1 2,7 % ,8 % ,8 56,2 % ,9 % ,2 2,9 % ,9 % ,0 19,0 % ,9 % ,4 3,9 % ,7 % ,2 1,2 % ,2 % ,8 0,9 % ,0 % ,6 4,7 % ,2 % ,3 4,6 % ,7 % ,9 % ,6 % Yhteensä 2677,0 100,0 % ,0 % * 15* * keskimääräinen % koko ojitusalasta 13

14 Toisen vesienhoitokauden suunnittelu alkanut Kuuleminen vesienhoidon keskeistä kysymyksistä Toimenpiteiden suunnittelun ohjeistus valmistuu keväällä 2013 Vesimuodostumien rajaukset ja tyyppittely on tarkistettu ja vesien luokittelu käynnissä ELYissä Suunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatiminen alkaa ELYissä ja vesienhoitoalueilla loppukeväästä 2013 alkusyksyyn 2014 Suunnitelmaehdotuksista kuuleminen lokakuu/2014- maaliskuu/2015 Valtioneuvostokäsittely joulukuu /2015 Raportointi komissiolle joulukuu/

15 Toimenpiteiden suunnittelun ohjeistustyö Ympäristöministeriö on asettanut hankeryhmän sekä sektorikohtaiset tiimit ohjeistustyön valmisteluun Sektoritiimejä 5 kpl Pohjavedet ja pilaantuneet maa-alueet Yhdyskunnat ja asutus Maatalous, turkiseläintalous ja happamat sulfaattimaat Metsätalous ja turvetuotanto Vesirakentaminen, säännöstely ja kunnostus Lisäksi nimetty yhteyshenkilöt seuraavien toimialojen ohjeistusta varten: teollisuus ja yritystoiminta, kalankasvatus ja öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta 15

16 Toimenpiteiden suunnittelun ohjeistustyö Lisäksi nimetty vastuuhenkilöt opastuksen valmisteluun seuraavien horisontaalisten teemojen osalta: Ympäristötavoitteiden asettaminen Uusien hankkeiden huomioiminen tavoitteiden asettamisessa Toimenpiteiden hyötyjen arviointityökalun laatiminen Haitallisista aineista aiheutuvien haittojen vähentäminen toimenpiteiden suunnittelussa Ilmaston muutoksen, tulvien ja kuivuuden huomioiminen toimenpiteiden suunnittelussa Luontodirektiivin tavoitteiden huomioon ottaminen tavoitteiden asettelussa ja toimenpiteiden suunnittelussa 16

17 Sektoritiimi on valmistellut toimenpiteiden suunnitteluun liittyvää opastusta seuraavista asioista: Toimenpideohjelmissa ja vesienhoitosuunnitelmissa käsiteltävät toimenpiteet Toimenpiteiden kustannusten arviointiperusteet Toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi Nykyiset rahoitusjärjestelmät ja ohjauskeinot ja niiden kehittämistarve Taloudelliset vaikutukset ja kustannusten kohtuullisuus Toimialaan kohdistuvien sosiaalisten vaikutusten arviointi Toimialaa koskevien poikkeamien perusteiden arviointi Toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja seurattavat muuttujat Toimenpiteiden ohjeistuksen suunnittelussa otetaan huomioon 1. suunnittelukierrokselta saatu palaute sekä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset 17

18 Metsätalouden toimenpiteet 2. suunnittelukaudella Metsätalous- ja turvetuotantotiimin jäsenet : Samuli Joensuu Harri Karjalainen Kaisa Heikkinen Arja Koistinen Juha Kotanen Petri Liljaniemi Pertti Manninen Ansa Selänne Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (YM, saakka) SYKE, sihteeri KESELY ESAELY LAPELY ESAELY KESELY, pj 18

19 Toimenpide Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet Lannoitusten suojakaista Hakkuuiden suojavyöhyke Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta (erillishankkeet) Toimenpidetyyppi Muu perustoimenpide Täydentävä toimenpide Täydentävä toimenpide Täydentävä toimenpide Metsätalouden toimenpiteet v Yksikkö ha ha ha kpl (vsrakenne) Kytkentä 1.kauden toimenpiteisiin Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet (N) Lannoitusten suojakaista (N) Hakkuuiden suojavyöhyke (N) Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta N/(L) Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla Täydentävä toimenpide Täydentävä toimenpide Täydentävä toimenpide kpl (vsrakenne) ha/vuosi kpl (pv-alue) Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu (L) Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu (L) Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla (N) Koulutus ja neuvonta Ojitettujen soiden ennallistumaan jättäminen Täydentävä toimenpide Täydentävä toimenpide kpl / vuosi ha/vuosi Koulutus ja neuvonta (L) Uusi toimenpide 19

20 Työryhmän arvio metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden tehokkuudesta 1/2. Toimenpiteen nimi Pohjavesien riskien vähentäminen Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet Lannoituksen suojakaista Uudistushakkui den suojakaista Metsätalouden eroosiohaittoje n torjunta Melko tehokas Melko tehokas Melko tehokas Melko tehokas Toteuttamiskelpoisuus Ravinnekuormitu ksen vähentäminen Kiintoainekuormituksen vähentäminen Toimenpiteen tehokkuus Humus- Haitallisten kuormi- aineiden tuksen kuormitukse vähentäminen n vähentäminen HyMopaineiden vähentäminen Tehokas Ei Ei Ei Ei Helposti toteutettava, sis. kunnostusojituksen suunnit. Ei Ei Ei Ei Ei Helposti toteutettava. Tehokas Ei Tehokas Ei Melko tehokas (ka sit. aineet) Melko tehokas (kiintoaineeseen sit. aineet) Ei Ei Helposti toteutettava. Ei Ei Helposti toteutettava Muuta Hyvä toimivuus edellyttää vesiensuojelurakenteiden mitoitusta suositusten mukaisesti ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet. Poistaa kiintoaineeseen sitoutuneita ravinteita Kuuluu olennaisena osana lannoituksen suunnitteluun. Ongelmana turvemaiden lannoitus ja lannoitteiden joutuminen ojiin Suojakaistan suunnittelu kuuluu olennaisena osana leimikon suunnitteluun Kevyitä rakenteita on käytetty perinteisesti pitkään. Virtaamansäätötekniikka (putkipato) on vielä uusi ja ei vielä kaikkialla käytössä. Patorakenteiden käytön lisääminen todennäköisesti kasvattaa kokonaiskustannuksia sekä suunnittelun että toteutuksen ajankäytön osalta. Edellyttää myös koulutuksen lisäämistä. 20

21 Työryhmän arvio metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden tehokkuudesta 2/2. Toimenpiteen nimi Kunnostusojitukse n tehostettu vesiensuojelu Tehostettu vesiensuojelusuun nittelu Koulutus ja neuvonta Ojitusalueiden jättäminen ennallistumaan Pohjavesihaittojen vähentäminen Tehokas Tehokas Ei Melko tehokas Ei Ei Toteuttamiskelpoinen Ei Ei Toteuttamiskelpoisuus riippuu paikallisista olosuhteista Tehokas Tehokas Ei Tehokas Ei Tehokas Helposti toteuttamiskelpoinen Melko tehokas Melko tehokas Toteuttamiskelpoisuus Ravinnekuormituk sen vähentäminen Kiintoainekuormituksen vähentäminen Tehokas Tehokas Ei Melko tehokas (kiintoaineeseen sit. aineet) Toimenpiteen tehokkuus Humus- Haitallisten kuormi- aineiden tuksen kuormituksen vähentäminen vähentäminen Ei Melko tehokas Melko tehokas HyMopaineiden vähentäminen Pohjavesien riskien vähentäminen Ei Ei Ei Ei Ei Erittäin tehokas Ei Muuta Edellyttää rahoituksen lisäämistä ja kohdistamista vesiensuojeluun. Parantaa kokonaisuuksien hallintaa. Vesiensuojelun yleissuunnittelu on tarpeellista, koska metsätaloustoimenpiteet toteutetaan yleensä valuma-alueella pienempinä kokonaisuuksina, jolloin vesiensuojelurakenteet koskevat kerrallaan vain kyseistä toimenpidettä. Uusien päivitettyjen ohjeistojen vieminen käytäntöön edellyttää koulutustarjonnan lisäämistä eri toimijatahoille. Koulutuksen hyödyllisyyttä voidaan arvioida luontolaatuarviointien perusteella. Voi alussa lisätä kuormitusta, mutta pitkällä aikavälillä vähentää. 21

22 TOIMENPITEEN VAIKUTUS Työryhmän arvio metsätalouden vesienhoitotoimenpiteiden vaikutuksista TOIMENPIDE Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet Lannoituksen suojakaista Uudistushakkuiden suojakaista Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu Ojitusten haittojen ehkäiseminen pohjavesialueilla Ojitettujen soiden jättäminen ennallistumaan Koulutus ja neuvonta Pintaveden ekologinen tila Pintaveden kemiallinen tila Tulvariski kuivuusriski Ilmstonmuutokseen varautuminen Monimuotoisuus Hygienia Maisema

23 Ohjauskeinot Kemera-lakia muutetaan niin, että tukea suunnataan erityisesti vesiensuojelurakenteiden, kuten laskeutusaltaiden, virtaamansäädön, pintavalutuksen ja kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen Hyödynnetään uudistamisvelvoitteen poistuminen ojitettujen, mutta jatkokasvatuskelvottomien soiden osalta käyttämällä tällaisia kohteita tilanteen salliessa mahdollisimman laajasti vesiensuojelussa pintavalutuskenttinä ja suojakaistoina. Viedään käytäntöön yhtenäistetyt metsätalouden vesiensuojeluohjeet, joita voidaan soveltaa yksityisten, yhtiöiden ja yhteisöjen metsiin Laajennetaan luonnonhoitohankkeiden soveltamispiiriä ja turvataan niiden riittävä rahoitus. Käytetään luonnonhoitohankerahoitusta nykyistä laajemmin vesiensuojelu- ja hoitotoimiin Järjestetään rahoitus pintavalutuskenttien ja kosteikkojen yleissuunnittelulle Tehostetaan olemassa olevien paikkatietotyökalujen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden ja niiden vesiensuojelun suunnittelussa Toteutusvastu u Aika-taulu Ohjauskeino Yhteystahot MMM U Suomen metsäkeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsätaloustoimenpiteiden toteuttajat Tapio, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus ja yhtiöt jatkuvaa U Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, jatkuvaa U Hankkeiden toteuttajatahot: SMK Metsäpalvelut, metsänhoitoyhdistykset, firmat MMM jatkuvaa U Suomen metsäkeskus, Tapio, MMM jatkuvaa U Suomen metsäkeskus, Tapio MMM jatkuvaa U Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, MHY:t 23

24 Ohjauskeinot Kehitetään paikkatietosovelluksia ja tehostetaan esimerkiksi laserkeilausaineistojen käyttöä metsätalouden vesiensuojelun suunnittelussa Kehitetään metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvemaiden uudistamisen yhteydessä vapautuvan typen ja fosforin vähentämiseksi Kehitetään metsätalouden seurantaverkkoa aiempaa tarkemman tiedon saamiseksi kuormituksen kehittymisestä, alueellisesta vaihtelusta ja vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta. Kehitetään tietojärjestelmä, jolla voidaan koota valuma-aluetason tiedot metsätaloustoimenpiteiden todellisista toteumista Toteutusvast uu Aikataulu Ohjauskeino Yhteystahot MMM, U Tapio, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, Aaltoyliopisto, Helsingin yliopisto, Maanmittauslaitos, GTK, ely-keskukset MMM, jatkuvaa V Tapio, Metla, Suomen metsäkeskus, Metsähallitus, firmat, metsätaloushankkeiden toteuttajat MMM jatkuvaa V Metla, Tapio, Suomen metsäkeskus, SYKE, elykeskukset, metsätaloushankkeiden toteuttajat MMM, YM 2015 U Suomen metsäkeskus, Metla, Metsähallitus, elykeskukset, SYKE, Tapio Viedään käytäntöön valtakunnallisesti yhtenäinen metsätaloustoimenpiteiden laadun varmennus ja omavalvontamalli Tapio, Suomen metsäkeskus, MO-liitot U Metsätaloushankkeiden toteuttajat 24

25 Ohjeistusten aikataulu Luonnokset valmistuivat joulukuussa 2012 Työpajat ja Ohjeistuksesta pyydettiin kommentteja joulutammikuussa : yhteistyöryhmät, ELYt, sidosryhmät Ympäristöministeriö antaa ELY-keskuksille toimenpiteiden suunnittelua ja ympäristötavoitteiden asettamista koskevat ohjeet keväällä 2013 Opastuksella tuetaan ELY-keskuksien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien laatimista ja varmistetaan eri vesienhoitoalueiden tarkastelujen yhdenmukaisuus. 25

26 Kiitos! Kuva: Lauri Kaisto 26

Vesienhoitosuunnitelmien toteutuminen metsätalouden osalta

Vesienhoitosuunnitelmien toteutuminen metsätalouden osalta Vesienhoitosuunnitelmien toteutuminen metsätalouden osalta Antton Keto ja Kaisa Heikkinen, SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Saarijärvi, Summassaari Esityksen sisältö Mitä on vesienhoito

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu

Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Tilaisuuden avaus, vesienhoito ja valuma-aluesuunnittelu Valuma-aluetason suunnittelun koulutus 14.11.2012 Ansa Selänne ja Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteiden oppaiden päivitystilanne

Metsätalouden ja turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteiden oppaiden päivitystilanne Metsätalouden ja turvetuotannon vesienhoitotoimenpiteiden oppaiden päivitystilanne Alustavia metsä- ja turvetiimin ehdotuksia Ympäristöministeriö 29.8.2019 Ansa Selänne KESELY Metsätalous ja turvetiimi

Lisätiedot

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus)

Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (ehdotus) Isojärvi Seura ry:n vuosikokous 25.3.2015 Pori Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus. Sini Olin, Suomen ympäristökeskus

Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus. Sini Olin, Suomen ympäristökeskus Toimenpiteiden suunnittelu Sektorikohtaisten toimenpiteiden päivityksen tilannekatsaus Sini Olin, Suomen ympäristökeskus Vesienhoidon suunnittelun vaiheet Toimenpiteiden suunnittelun aikataulu Vesienhoidon

Lisätiedot

Vesienhoidolla kohti parempaa vesien tilaa

Vesienhoidolla kohti parempaa vesien tilaa Vesienhoidolla kohti parempaa vesien tilaa Joutsa 31.5.2010 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Työ perustuu: Mitä vesienhoidolla tarkoitetaan? Vesienhoidossa pyritään EU:n alueella yhteisiin tavoitteisiin:

Lisätiedot

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan

Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Katsaus vesienhoidon toimenpiteiden seurantaan Ähtävänjokirahasto 20v 29.8.2013 Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY

Vesienhoidon toteutusohjelma. Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Ympäristöministeriö LAP ELY Vesienhoidon toteutusohjelma Vesienhoitosuunnitelmat hyväksyttiin valtioneuvostossa vuonna 2009. Vesienhoidon tavoitteiden konkretisoimiseksi valtioneuvosto

Lisätiedot

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia

Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Vesienhoidon tulevaisuus haasteita ja mahdollisuuksia Varsinais-Suomen ELY-keskus Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna Kipinä-Salokannel 26.1.2010 1 Vesienhoidon

Lisätiedot

Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere

Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere Yleiskatsaus vesistöjen tilaan ja kunnostustarpeisiin Pirkanmaalla Kunnosta lähivetesi koulutus, Tampere14.5.2016 Sami Moilanen/Pirkanmaan ELY-keskus Vesientilan kartoitus, vesienhoito ja kunnostustarpeet

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä Antton Keto

Tilaisuuden avaus. Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä Antton Keto Tilaisuuden avaus Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä 14.5.2019 Antton Keto Vesien- ja merenhoidon vaiheet Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (12 ) Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet Maa- ja metsätalouden vesiensuojelun tehokkuus ja kehittämistarpeet Samuli Joensuu 1) Kaisa Heikkinen 2) ja Markku Puustinen 2) 1) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2) Suomen ympäristökeskus, SYKE Maatalous

Lisätiedot

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola

Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle. Marjaana Eerola Vesienhoidon asettamat tavoitteet turvetuotannon vesiensuojelulle Marjaana Eerola Vesienhoidon suunnittelusta Tavoitteena, ettei vesien tila heikkene ja että vedet olisivat vähintään hyvässä tilassa vuonna

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja vesienhoito

Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutos ja vesienhoito Tornionjoen vesiparlamentti 6.11.2013 Pekka Räinä Lapin ELY-keskus Ilmastonmuutos ja vesienhoito Ilmastonmuutoksen vaikutukset veden laatuun/ekologiseen tilaan Kuormitusskenaariot

Lisätiedot

Vesienhoito ja maatalous

Vesienhoito ja maatalous Vesienhoito ja maatalous Ympäristöosaaminen maatilan toiminnan vahvuutena 9.6.2014, Pori Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesien tilan yksikkö Vesienhoidon suunnittelu Vesistöaluekohtainen

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi

Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Lappeenranta. Taina Ihaksi Vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 21.10.2014 Lappeenranta Taina Ihaksi Yleistä vesienhoidosta VPD (2000/60/EY) ja laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Suunnittelu tehdään vesienhoitoalueittain

Lisätiedot

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus

Yleistä vesienhoidon suunnittelusta. Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Yleistä vesienhoidon suunnittelusta Pertti Manninen Etelä-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus Vesienhoidon järjestäminen yleisaikataulu Vesipuitedirektiivin kansallinen toimeenpano Kansalliset

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella 20.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Kokemäenjoen alaosa Loimijoki) Kokonaisfosfori (281 t/a) Kokonaistyppi

Lisätiedot

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012

Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa. Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Vesistöjen tila Pohjois-Karjalassa Viljelijän eurot vihertyy -seminaari Joensuu 14.2.2012 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 14.2.2012 1 Vesienhoidon tavoitteet Vesienhoidon tavoitteena on suojella, parantaa

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella

Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella Vesienhoidon toimenpiteet Aurajoen-Paimionjoen osaalueella 10.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Aurajoki-Paimionjoki) Kokonaisfosfori (168 t/a) Kokonaistyppi (2 149 t/a) Maatalous

Lisätiedot

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi

Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Rovaniemi Vesienhoidon toimeenpano Lapin yksityismetsissä Lapin vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 8.2.2017 Rovaniemi Irmeli Ruokanen Kemijoen/Tornionjoen vesienhoitoalueen metsätalouden vesienhoidon toimenpiteet

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella Vesienhoidon toimenpiteet Selkämeren alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 537 t/a fosforia ja 14480

Lisätiedot

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv

Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa Aktuellt i vatten- och havsvården Kyrönjoen työryhmä Arbetsgruppen för Kyro älv 14.01.2019 1 Ajankohtaista 2019 Toimenpiteiden seuranta ja toteutuksen arviointi 2016-2018

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 8.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021

Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Vesienhoidon suunnittelu 2016-2021 Maaseutuverkoston tiedotuskierros Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 7.8.2014 Sisältö Vesienhoidon tavoitteet ja aikataulu Vesien tila Länsi-Suomessa

Lisätiedot

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Tornionjoen lohi- ja vesiparlamentti 11.-12-11.2014 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS-

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Saaristomeren osa-alueella 15.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Kuormitus: Vemala-mallilla arvioitu, kattaa vuodet 2006-2011, noin 290 t / a Kuormitusvähenemätavoitteet

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutuminen

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutuminen Vesienhoidon toimenpiteiden toteutuminen Vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 22.11.2012 Ansa Selänne KESELY Toimenpiteiden toteutuksen seuranta on ohjeistettu Toimenpiteiden seurannan järjestäminen on

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Eurajoki-Lapinjoki valuma-alueella 28.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet Eurajoki-Lapinjoki Kokonaisfosfori 68 t/a Kokonaistyppi 1780 t/a Maatalous Metsätalous

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset

Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesistökuormitus ja -vaikutukset Metsätalouden vesiensuojelukoulutus, 14.6.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mitä vesistökuormitus on? Mitä vesistökuormitus

Lisätiedot

Vaaralliset aineet kenen vastuulla?

Vaaralliset aineet kenen vastuulla? Vaaralliset aineet kenen vastuulla? Jaakko Mannio, Ville Junttila /KTK VH-MH toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä YM 14.5.2019 Työn yksityiskohtaiset tavoitteet Varmistetaan vesienhoidon toisella

Lisätiedot

Edelläkävijä vihreillä markkinoilla

Edelläkävijä vihreillä markkinoilla Edelläkävijä vihreillä markkinoilla 8.2.2017 Vesienhoitosuunnitelmien toteutus Lauri Karvonen Kunnostusojituksen määräarvio vuosille 2016-2021 Kemijoki 2 400 ha/v toteutus 2013-16 1 560 ha/v Tornionjoki

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutustilanne Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 28.11.2018 5.12.2018 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Vesienhoidon 3. kauden ja tulvariskien

Lisätiedot

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021

Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Etelä-Savoa koskevat vesienhoidon suunnitelmaehdotukset 2016-2021 Kuuleminen 1.10.2014-31.3.2015 Juho Kotanen, ESAELY 7.11.2014 Yleistä vesienhoidosta Taustalla vesipuitedirektiivi (VPD, 2000/60/EY) ja

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä

Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset. Samuli Joensuu Jyväskylä Kunnostusojituksen vesistökuormitus ja -vaikutukset Samuli Joensuu Jyväskylä 16.4.2013 Vesistöjen tila ja kuormituslähteet Massa-ja Yhdyskunnat paperiteollisuus Typpi t/a 10 % 2 % Turkistarhaus Muu teollisuus

Lisätiedot

Suometsätalouden vesistövaikutukset

Suometsätalouden vesistövaikutukset Suometsätalouden vesistövaikutukset Leena Finér Metsäntutkimuslaitos Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset seminaari 17.10.2012 / 18.10.2012 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest

Lisätiedot

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa

Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Valuma-alueen merkitys vesiensuojelussa Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti 25.1.2010 VOPPE koulutus, Eura 1 Veden laatuun vaikuttavia tekijöitä Vesitase Sateet lisäävät virtaamia, mitkä

Lisätiedot

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä

LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä LUMO-suunnittelu ja maatalouden vesiensuojelu Kyyvedellä Kalle Hellström 22.2.2012 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue - vesienhoitosuunnitelma

Lisätiedot

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset

Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta. Maatalous, metsätalous, kunnostukset Toimenpiteiden toteutumisen edistyminen, poimintoja Pohjois-Pohjanmaalta Maatalous, metsätalous, kunnostukset 1 Maatalouden toimenpiteet Ympäristösitoumuksia 89 % peltoalasta hieman laskua edellisestä

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu

Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Maa-ainesten ottaminen ja vesienhoidon suunnittelu Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Maria Mäkinen pohjavesiasiantuntija maria.k.makinen@ely-keskus.fi Varsinais-Suomen ELY, ympäristö- ja luonnonvarat

Lisätiedot

Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon?

Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon? Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon? Mika Nieminen Uudisojitus 0 ha Päätehakkuu 15 20 000 ha Kunnostusojitus 60 000 ha Lannoitus< 10 000 ha P, 130 Mg Luonnontilaisen

Lisätiedot

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013

Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Vesienhoidon 1. kauden toimenpiteiden toteutustilanne Vesienhoidon aluetilaisuudet 2013 Uudenmaan ELY-keskus / Antti Mäntykoski Toteutusohjelma Valtakunnallinen toteutusohjelma SY 8/2011 (VNpp 17.2.2011)

Lisätiedot

Joroisten vesienhoito

Joroisten vesienhoito Joroisten vesienhoito VESIENHOIDON TOTEUTTAMINEN JOROISTEN ALUEELLA Joroisten toimintaryhmän kokous 4/2013, Joroisten kunnanvirasto 4.12.2013 alkaen klo 9.15 Vesienhoidon suunnittelu Lokakuun alussa julkistettu

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista

Lisätiedot

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus

Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016. Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Vesiensuojelu metsätaloudessa Biotalous tänään ja huomenna Saarijärvi 28.1.2016 Juha Jämsén Suomen metsäkeskus Metsätalouden vesistökuormitus Metsätalouden kuormitus on tyypiltään hajakuormitusta. Myös

Lisätiedot

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA

VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA VESIENHOITOTYÖN TILANNE KESKI-SUOMEN KALASTUSALUEILLA Kimmo Olkio Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 LUOKITTELUN TAUSTAA Taustatietoa pintavesien ekologisen ja pohjavesien tilan arvioimiseksi löytyy

Lisätiedot

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.

Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5. Tarvitseekö metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojelua tehostaa? Ympäristöneuvos Hannele Nyroos Ministry of the Environment, Jyväskylä 9.5.2012 Komeetta School is an international primary school in

Lisätiedot

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset Luonteeltaan hajakuormitusta (vrt. maatalouden kuormitus)

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpideohjelman päivittäminen

Vesienhoidon toimenpideohjelman päivittäminen Vesienhoidon toimenpideohjelman päivittäminen 29.10.2013 Vesienhoidon yhteistyöryhmä Ansa Selänne Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma v. 2016-2021 Tavoitteena on laatia 1 ohjelma è Pinta- ja pohjavedet

Lisätiedot

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla

Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen vesienhoidon suunnittelulla Hannele Nyroos Tuumasta toimeen Itämeren tilan parantamiseksi - merenhoidon sidosryhmätilaisuus 2.3.2015 Rake-sali,

Lisätiedot

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä Jyväskylässä. Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 Jyväskylässä Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-tukijärjestelmä Voimassaoleva kemeralaki (1094/1996) Kunnostusojituksen

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2016-2021

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2016-2021 Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2016-2021 Metsätalous 10.6.2013, päivitetty 31.1.2016 Metsätalous- ja turvetuotantotiimi 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Toimintaympäristössä tapahtuneet

Lisätiedot

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-21 Tornionjoen vesiparlamentti 3.- 4.11.2015 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Vesienhoidon yhteistyökuviot Pohjois-Kalotilla Finnmarkin maakuntaliitto

Lisätiedot

Närpiönjoen toimenpideohjelma

Närpiönjoen toimenpideohjelma Närpiönjoen toimenpideohjelma Kaskinen 23.10.2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Anna Bonde 23.10.2014 Pintaveden ph Ytvattnets ph 2005-2014 Happi %, pohjanläheinen vesi Syre %, vattnet nära bottnen 2005-2014

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Kiskonjoen-Uskelanjoen- Halikonjoen osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Kiskonjoen-Uskelanjoen- Halikonjoen osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Kiskonjoen-Uskelanjoen- Halikonjoen osa-alueella 27.3.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Kiskonjoki-Uskelanjoki-Halikonjoki) Kokonaisfosfori (126 t/a)

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus

LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus LIITE 1. Vesien- ja merenhoidon tilannekatsaus Aikataulu 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Työohjelman ja keskeisten kysymysten suunnittelu Kuuleminen keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

Lisätiedot

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous

Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 20.9.2017 21.9.2017 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Vesienhoidon 3. kauden aikataulu 4. Pohjavesien keskeiset kysymykset ja

Lisätiedot

TASO-hankkeen esittely

TASO-hankkeen esittely TASO-hankkeen esittely Soiden ja turvemaiden vesistövaikutukset 17.10.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun valtakunnallinen

Lisätiedot

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus

Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus Mihin pyritään, mitkä ovat tavoitteet maatalouden vesiensuojelussa? Mikko Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Tavoitteet ja toimenpiteet on tunnistettu Maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen kolmanneksella

Lisätiedot

Vesienhoidon kuulemispalaute

Vesienhoidon kuulemispalaute Vesienhoidon kuulemispalaute Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Anna Bonde Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.5.2015 Kuulemispalaute, yhteenveto Vesienhoidon

Lisätiedot

Kunnostusojitusten vesiensuojelun suunnittelu valuma-aluetasolla

Kunnostusojitusten vesiensuojelun suunnittelu valuma-aluetasolla Kunnostusojitusten vesiensuojelun suunnittelu valuma-aluetasolla TASO-hankkeen kunnostusojituspäivä Jyväskylä 16.4.2013 Timo Hiltunen Vesienhoito metsätaloudessa 2010-2015, 2/2 Lisätoimenpiteet (täydentävät)

Lisätiedot

Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu. Maatalous ja ympäristö - teemapäivä

Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu. Maatalous ja ympäristö - teemapäivä Maatalous ja vesienhoidon suunnittelu 15.12.2009, Saarijärvi Maatalous ja ympäristö - teemapäivä Ansa Selänne Ansa Selänne 15.12.2008 KSU Vesienhoidon suunnittelu Työ perustuu: Vesipuitedirektiivi Laki

Lisätiedot

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia

Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia Maatalouden ympäristövaikutusten muodostuminen, valumaaluekohtaisia tarkasteluja Sanna Kipinä-Salokannel Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesien tilan yksikkö Maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspäivät Tampere

Lisätiedot

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA

PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA PUHTAIDEN VESIEN PUOLESTA Clean Watersin tarina alkaa Vapo Oy:n turvetuotannosta, jonka myötä on suunniteltu ja toteutettu suuri määrä vesienkäsittelyratkaisuja: noin 1000 laskeutusallasta

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Ravinnekuormitus arviointi ja alustavat tulokset

Ravinnekuormitus arviointi ja alustavat tulokset Ravinnekuormitus arviointi ja alustavat tulokset 1 Mihin kuormitusarviot perustuvat SYKEn hydrologinen malli (SYKE_WSFS) & kuormitusmalli (VEMALA) Fosforin ja typen kuormituksen syntyminen maa-alueilta

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Karvianjoen valuma-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Karvianjoen valuma-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Karvianjoen valuma-alueella 3.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Karvianjoki) Kokonaisfosfori 100 t/a) Kokonaistyppi 2200 t/a) Maatalous Metsätalous

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan

Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Metsätalouden vaikutukset Kitkaja Posionjärvien tilaan Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Kati Häkkilä & Teemu Ulvi, SYKE Järvien tilassa havaittu muutoksia Asukkaat

Lisätiedot

Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus

Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Ehdotus Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2016-21 Pekka Räinä/ Lapin ELY-keskus Kuuleminen meneillään Kuuleminen VHS ja TRHS-ehdotuksista 1.10.2014-31.3.2015 www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus, toteutusvastuu sekä yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Förverkligandet av vattenvårdsåtgärderna, ansvarsfördelning samt uppnåendet av våra gemensamma mål 29.1.2015

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus , Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö

Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus , Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö Vesienhoitosuunnitelmia koskevien ehdotusten keskeiset valtakunnalliset päätelmät Vesien- ja merenhoidon valtakunnallinen sidosryhmätilaisuus 12.11.2014, Rake-sali, Helsinki Hannele Nyroos, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista vesienhoidosta

Ajankohtaista vesienhoidosta Ajankohtaista vesienhoidosta Olli Madekivi Pirkanmaan ELY-keskus Maatalouden vesiensuojelun neuvottelupäivät 19. -20.1.2016 21.1.2016 Esityksen sisältö vesienhoitosuunnitelmat päivitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon? Mika Nieminen

Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon? Mika Nieminen Käsitys metsäojituksen vesistökuormituksesta on muuttunut miksi ja miten paljon? Mika Nieminen P, 130 Mg Uudisojitus 0 ha Päätehakkuu 15-20 000 ha Kunnostusojitus 60 000 ha Lannoitus< 10 000 ha Luonnontilaisen

Lisätiedot

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen, TASO-hanke

Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun kehittäminen, TASO-hanke Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun, TASO-hanke Loppuseminaari 11.11.2013 Jyväskylä Maarit Loiskekoski TASO-hanke Kolmevuotinen valtakunnallinen kehittämishanke Rahoittajina ympäristöministeriö,

Lisätiedot

TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus

TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus TEHO:a maatalouden vesiensuojeluun Lounais-Suomessa Pirkko Valpasvuo-Jaatinen Lounais-Suomen ympäristökeskus Lounais-Suomen ympäristökeskus / Esittäjä 1.4.2009 1 Lounais-Suomen maatalous on voimaperäistä

Lisätiedot

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN

TASO. TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN TASO TASO-hanke TASOA TURVETUOTANNON JA METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUUN Turvetuotannon vesistökuormitus ja vesiensuojelu Turvetuotannon aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus voi olla paikallisesti merkittävää.

Lisätiedot

Ajankohtaista vesienhoidon suunnittelusta Keski-Suomessa - maatalous ja vesienhoito

Ajankohtaista vesienhoidon suunnittelusta Keski-Suomessa - maatalous ja vesienhoito Ajankohtaista vesienhoidon suunnittelusta Keski-Suomessa - maatalous ja vesienhoito 5.5.2014 Teho Plus-hankkeen ja Maaseutuverkoston koulutustilaisuus Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Yleistä vesienhoidon

Lisätiedot

Toimenpiteiden hyötyjen ja vaikuttavuuden arviointi

Toimenpiteiden hyötyjen ja vaikuttavuuden arviointi Toimenpiteiden hyötyjen ja vaikuttavuuden arviointi Turo Hjerppe & Virpi Lehtoranta Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen 29.9.2019 Mistä puhutaan? 1. Toimenpiteiden kustannusten

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma

Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Vesipuitedirektiivin toimenpano Esimerkkinä Kyrönjoen toimenpideohjelma Karl-Erik Storberg, Lotta Hadin ja Liisa Maria Rautio Ympäristönsuojelupäivät 3.-4.10.2007 Lammi 1 Vesienhoidon suunnittelu 2006-2009

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella

Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella Vesien- ja merenhoidon suunnittelu kaudella 2016-2021 POP ELY vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 21.9.2016 1 Mitä on vesienhoidon suunnittelu Tietoja Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueesta Millä

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen esien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen 29.8.2019 Ari Kangas Ympäristöministeriö Mikko Keränen, Pirkanmaan ELY-keskus Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus Erja Monto, Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue

Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue Vesienhoidon keskeiset kysymykset työohjelma ja aikataulu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue KOOSTE KUULEMISPALAUTTEEN VERKKAVASTAUKSISTA LOKAKUU 2018 KOOSTE VERKKOKYSELYN VASTAUKSISTA

Lisätiedot

Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan

Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan Metsätalouden vaikutukset kirkasvetiseen Puulaan Prof. Leena Finér Metsäntutkimuslaitos, Joensuu Puula-forum 17.7.2013, Kangasniemi Teemat: Mitkä muutokset vaikuttavat vesistöihin ja pienvesiin? Metsissä

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Visa Niittyniemi

Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä Visa Niittyniemi Vesien- ja merenhoidon tehtävät vuonna 2018 Kaakkois-Suomen vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 9.5.2018 Visa Niittyniemi Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2016-2021, 3. suunnittelukierros vuosille

Lisätiedot

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus

Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus. Hämeen ELY-keskus Vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus Hämeen ELY-keskus Vesienhoitosuunnitelmat 2016-2021 Hyväksytty valtioneuvostossa 3.12.2015 Astuivat voimaan 2016 ja ohjaavat vesienhoidon toteutusta Löytyvät osoitteesta

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteet Vakka- Suomen osa-alueella

Vesienhoidon toimenpiteet Vakka- Suomen osa-alueella Vesienhoidon toimenpiteet Vakka- Suomen osa-alueella 25.4.2014 Ravinnekuormitus ja kuormituksen vähennystavoitteet (Vakka-Suomi) Kokonaisfosfori kg/a Kokonaistyppi kg/a Maatalous Metsätalous Haja-asutus

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpideohjelman tarkistaminen. Alueellinen toimenpideohjelman tarkistusseminaari Lohja 4.11.

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpideohjelman tarkistaminen. Alueellinen toimenpideohjelman tarkistusseminaari Lohja 4.11. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toimenpideohjelman tarkistaminen Alueellinen toimenpideohjelman tarkistusseminaari Lohja 4.11.2013 4.11.2013 VESIENHOIDON SUUNNITTELUN AIKATAULU 2012 2013 2014

Lisätiedot

Vesistöystävälliset metsätalouskäytännöt

Vesistöystävälliset metsätalouskäytännöt Vesistöystävälliset metsätalouskäytännöt Keskustelutilaisuus metsänomistajille 16.12.2014 Nuorisokeskus Oivanki Jaana Rintala, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Teemu Ulvi, SYKE Vesien suojelun ja vesistöjen

Lisätiedot

Vesiensuojelun ohjeistus ja kokemuksia. Samuli Joensuu

Vesiensuojelun ohjeistus ja kokemuksia. Samuli Joensuu Vesiensuojelun ohjeistus ja kokemuksia Samuli Joensuu 11.4.2012 Metsätalouden kuormitusta aiheuttavat: Hakkuut ravinteet Maanmuokkaus Kiintoaine, ravinteet Energiapuun korjuu (kannonnosto) Kiintoaine,

Lisätiedot

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset

Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Vesienhoidon, merenhoidon ja tulvasuojelun ajankohtaiset Satavesi-ohjelman Kokemäenjoki-ryhmän kokous 4.12.2015 Pekka Paavilainen Varsinais-Suomen ELY-keskus Suunnitelmat ja ohjelmat vuosille 2016-2021

Lisätiedot

Toimenpideohjelman päivittäminen ja tilanne toimenpidesuunnittelussa. Vesienhoidon yhteistyöryhmä Ansa Selänne

Toimenpideohjelman päivittäminen ja tilanne toimenpidesuunnittelussa. Vesienhoidon yhteistyöryhmä Ansa Selänne Toimenpideohjelman päivittäminen ja tilanne toimenpidesuunnittelussa Vesienhoidon yhteistyöryhmä 20.3.2014 Ansa Selänne Vesienhoidon suunnittelun aikataulu Toimenpideohjelmaluonnos valmis 4/2014 (toimenpiteet

Lisätiedot

TASO-hankkeen. aloitusseminaari

TASO-hankkeen. aloitusseminaari TASO-hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.06.2011 Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry 1 ja vesiensuojelutoimenpiteet 1) Vesistövaikutukset 2) Vesiensuojelutoimenpiteet 2

Lisätiedot

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/

Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus. Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/ Pertti Manninen Etelä-Savon ELY- keskus Vesienhoito Joroisten vesienhoitoryhmä Kokous 3/2017 8.11.2017 Vesienhoidon suunnittelun aikataulu 2016-2021, 3. suunnittelukierros vuosille 2022-2017 11/2017 Ominaispiirteet

Lisätiedot