Vaasan hallinto-oikeus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan hallinto-oikeus"

Transkriptio

1 Vaasan hallinto-oikeus Diaarinumero 00657/18/5399 ja 00658/18/5399 JULKINEN KUULUTUS Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa valitusasiassa Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla Päätöksen tiedoksisaantipäivä Hallintolain 62 a :n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen tiedoksisaantipäivä on (7 pv). Asia Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 22/0010/3, valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa. Ympäristö- ja vesitalousluvan myöntäminen Kemin biopolttoainejalostamon toimintaan, Kemi, Simo. Luvan hakija Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä Vaasan hallintooikeuden verkkosivuilla osoitteessa: Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy

2 Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1(74) Antopäivä Päätösnumero /0010/3 Diaarinumerot 00657/18/ /18/5399 Asia Muutoksenhakijat Luvan hakija Valitus ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa 1. Vesiluonnon puolesta ry 2. Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy Päätös, johon on haettu muutosta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto nro 36/2018/1 Ympäristöluparatkaisu Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:n (jäljempänä yhtiö tai hakija asiayhteydestä riippuen) biopolttoainejalostamon toiminnalle ja tähän toimintaan liittyvälle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoinnille sekä energian tuotannolle kaasukattilassa. Lupa koskee, ellei toimintaa ole lupamääräyksistä ilmenevästi rajoitettu tai muutettu, hakemuksen mukaista ja laajuista biopolttoaineiden sekä energian tuotantoa ja nestemäisten raaka-aineiden ja tuotteiden varastointia laitoksella ja tätä palvelevia toimintoja sekä jäte- ja jäähdytysveden johtamista viemäriputkella Perämereen. Toiminnasta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi aluehallintovirasto on määrännyt kalatalousvelvoitteen. Toiminnasta Kemin edustan merialueella kaupallisille kalastajille sekä kalastusmatkailuyrittäjille Osoite Puhelin Telekopio Sähköposti Korsholmanpuistikko PL VAASA

3 ympäristönsuojelulain perusteella korvattava vahinko on määrätty selvitettäväksi ja ratkaistavaksi myöhemmin. Ennakoimattoman vahingon varalta on annettu ohjaus. Poikkeaminen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä Aluehallintovirasto on määrännyt biopolttoainejalostamon käsiteltyjen jätevesien purkupaikan ympäristön vesialueen metrin säteellä purkuputken suusta (noin 150 ha) vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 6 b :n tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi. Määrätty sekoittumisvyöhyke on esitetty päätöksen liitteessä 4. Sekoittumisvyöhykkeen alueella veden liukoinen kadmium-, lyijy-, nikkeli- ja elohopeapitoisuus sekä veden nonyylifenolin (4-(1,1,3,3 -tetrametyyli-butyyli)-fenoli), oktyylifenolin (4-(1,1,3,3 -tetrametyyli-butyyli)-fenoli) sekä polyaromaattisten hiilivetyjen (indikaattoriaineena bentso(a)-pyreeni) kokonaispitoisuus saa ylittää, asetuksessa mainitulla tavalla määritettynä, lupapäätöksen mukaan käsiteltyjen jätevesien johtamisen seurauksena mainitun asetuksen näille aineille säätämän ympäristönlaatunormin (AA-EQS ja MAC-EQS) ja luontaisen taustapitoisuuden summan. Vesitalousluparatkaisu Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle luvan ottaa Perämerestä vettä biopolttoainejalostamon käyttöön hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti sekä luvan biopolttoainejalostamon veden ottoputken rakentamiseen kiinteistön Ajoksen syväsatama vesialueella hakemuksen mukaisesti. Vesi otetaan Ajoksen pohjoispuolella sijaitsevasta Tuomilahdesta päätöksessä määriteltyjen rakennettavien vedenottorakenteiden kautta. Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalastoja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi aluehallintovirasto on määrännyt kalatalousvelvoitteen. Lupamääräykset Yleiset velvollisuudet 1. Luvanhaltijan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä (selvilläolovelvollisuus). Tässä päätöksessä määrätyn ja toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun lisäksi luvanhaltijan on muun muassa tuotantoprosessia ja sen tarkkailua jatkuvasti kehittämällä ja tuotannossa muodostuvien jätteiden ja kemikaalien ominaisuuksia koskevaa tietoa lisäämällä sekä toimialakohtaista tietoa ja alan teknistä kehitystä hyödyntämällä varmistettava, etteivät toiminnan päästöt ja haitalliset vaikutukset poikkea siitä, mille lupa on myönnetty. Tuotantoprosessien sekä vesienkäsittely- ja hallintajärjestelmien ohjausja seurantajärjestelmiä on kehitettävä siten, että ne tuottavat luvanhaltijalle sellaista reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella pystytään arvioimaan 2 (74)

4 myös tällä päätöksellä asetettujen toiminnan ympäristönsuojeluvaatimusten täyttyminen. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai ympäristövaikutuksia, joihin tällä päätöksellä ei ole lupaa myönnetty, asiasta on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Ilmoituksiin on liitettävä arvio toiminnan muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta. Ilmoituksessa on oltava luvan saajan oma arvio siitä, edellyttääkö toiminnan muutos ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun tarkentamista, ja tieto siitä, mihin toimenpiteisiin luvan saaja on ryhtynyt muutoksesta johtuvien päästöjen ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi sekä ympäristöluvan muuttamiseksi. Luvanhaltijan on lisäksi viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (pilaantumisen torjuntavelvollisuus). 2. Prosessilaitteet on sijoitettava vesitiiviille betonialustalle, joka muodostaa vähintäänkin suurimman prosessilaitteen sisältämän nestetilavuuden suuruisen suoja-altaan. Suojavallin sisään on asennettava sulkuventtiilillä varustetut sadevesi- ja viemäröintikytkennät. Prosessien jäähdytysjärjestelmät on toteutettava suljetulla jäähdytysvesikierrolla. 3. Tämän päätöksen mukaisen toiminnan edellyttämät mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. 4. Kaikista toiminnan muutoksista tai tarkkailussa esiin tulevista päästöjen, jätteiden ominaisuuksien tai vaikutusten poikkeamista huonompaan suuntaan siitä, mitä hakemuksessa on arvioitu, on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja annettava tieto Kemin kaupungin ympäristönsuojeluja terveydensuojeluviranomaisille. Ilmoituksiin on liitettävä arvio muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta ja luvanhaltijan oma arvio, edellyttääkö muutos ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun tarkentamista sekä tieto siitä mihin toimenpiteisiin luvan saaja ryhtyy muutoksesta johtuvien päästöjen ja niiden vaikutusten rajoittamiseksi. 5. Luvan saajan on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi suunniteltuja ympäristönsuojelurakenteita (esim. nestemäisten kemikaalien suoja-altaat, hulevesien keräys- ja johtamisjärjestelmät, öljynerotuskaivot, kemikaalien ja jätteiden varastoalueet, varoaltaat ja jätevedenpuhdistamon altaat ja kanaalit sekä muut rakenteet, joilla estetään tai vähennetään päästöjen muodostumista ja leviämistä ympäristöön) koskevat, tämän päätöksen määräysten mukaisiksi tarkistetut ja päivitetyt yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat sekä työselostukset viimeistään kuusi kuukautta ennen niiden rakentamisen aloittamista. 3 (74)

5 Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun Lapin ELY-keskus on riippumattoman valvojan yhteenvedon ja laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden täyttävän niille tässä lupapäätöksessä asetetut vaatimukset. 6. Rakentamisessa ja ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksessa on noudatettava rakentamista ja käytettyjä materiaaleja koskevia standardeja sekä yleisesti käytettyjä ja hyväksyttyjä rakennus- ja työtapoja niin, että laadukkaan rakentamisen ja hyvän rakentamiskäytännön vaatimukset täyttyvät. Rakentamiseen vaadittavan ammattitaidon, työmaajärjestelyjen sekä rakentamisen osalta on noudatettava alaa koskevia yleisiä hyväksyttyjä menetelmiä, standardeja tai normeja. 7. Luvan saajan on järjestettävä ympäristönsuojelurakenteiden oikean toteuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadunvalvojan on oltava Lapin ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntijataho, joka ei ole kyseisen kohteen suunnittelija tai toteuttaja ja jonka asiantuntemus ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamisessa tai niiden valvonnassa on osoitettu. Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla vähintään ELY-keskuksen hyväksymän laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla niin, että hänen on mahdollista todeta keskeisten työvaiheiden toteutuminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja niiden laadunvarmennuksen toimivuus, tarkastaa laadunvalvonnan tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että todetut puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti. Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava viipymättä ELY-keskukselle. 8. Luvanhaltijan on nimettävä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyvien asioiden yhteyshenkilö ja ilmoitettava hänen yhteystietonsa Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Toimintojen sijoittaminen sekä uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien säilyttäminen 9. Ilmakaasutehdas, kytkinlaitos sekä rakennus, jossa on ohjaushuone, laboratoriot ja toimisto, on sijoitettava pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle siten kuin liitteessä 2 on merkitty. 10. Luvan saajan on ennen töiden aloittamista merkittävä selkeästi maastoon luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien sekä luontodirektiivin liitteen IV (b) lajien esiintymät. Luvan saajalla on oltava ennen rakennus- ja vesirakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain mukainen lainvoimainen poikkeuslupa rakenteiden alle jäävien sääskenvalkku-, veripunakämmekkä-, perämerenmaruna-, ruijanesikko- ja upossarpioyksilöiden hävittämiselle tai luonnonsuojelulupaviranomaisen päätös siitä, ettei poikkeuslupaa tarvita. 4 (74)

6 Vastaavasti luvan saajalla on oltava luonnonsuojeluviranomaisen edellyttämät lainvoimaiset luonnonsuojelulain mukaiset luvat muiden rauhoitettujen lajien suojelusta poikkeamiselle. Luvan saajan on ennen rakentamistöiden aloittamista suunniteltava toimenpiteet hankealueen keskeisten liuskamaamunan esiintymien siirtämiseksi ELY-keskuksen ohjeiden mukaiseen paikkaan. Siirtosuunnitelma on laadittava yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. 11. Luvan saajan on jätettävä Takalahtien ympärille tämän päätöksen liitteenä 2 olevassa asemapiirustuksessa esitetyn mukainen noin 30 metrin levyinen suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen tarkka rajaus on tehtävä maastotarkastelun perusteella Takalahtia välittömästi ympäröivää kasvillisuusvyöhykettä ja luontotyyppiä mukaillen. Tarkka rajaus on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. Suojavyöhyke on merkittävä maastoon paaluilla ja rakentamisen aikana lisäksi merkintänauhalla tai vastaavalla. Takalahdilla ja määrätyllä suojavyöhykkeellä ei saa tehdä ympäristöä muuttavia rakentamis- tai muitakaan toimenpiteitä. 12. Luvan saajan on tarkkailumääräysten mukaisesti seurattava Takalahtien vedenpinnan korkeutta. Mikäli hankkeen seurauksena vedenpinta Takalahdissa laskee, on luvan haltijan pumpattava tarvittava määrä merivettä Takalahtiin ELY-keskuksen kanssa sovittavaan paikkaan. Suunnitelma Takalahtien vedenpinnan korkeuden seuraamiseksi sekä meriveden pumppaamiseksi Takalahtiin on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi osana lupamääräyksessä 14 määrättyä suunnitelmaa. Päästöt vesiin ja viemäriin 13. Biopolttoainejalostamon toiminta-alueella muodostuvat sade, sulamis- ja valumavedet sekä muut vedet, joista ei aiheudu päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on erotettava likaantuneista vesistä. Luvan saajan on asfaltoitava ja hulevesiviemäröitävä liikennöinti-, pysäköinti- ja raaka-aineiden varastointialueet. Puukentän hulevedet on johdettava lupamääräyksen 16 mukaisesti. Muut puhtaat hule- ja valumavedet voidaan johtaa toiminta-alueelta mereen. Hulevesien keräämiseen ja johtamiseen tarkoitetut ojat on varustettava kiintoaineen laskeuttamisen mahdollistavilla selkeytysaltailla. Laitoksen sisällä ja piha-alueella sekä jätteiden ja kemikaalien purku-, käsittely- ja varastointialueilla olevat kohteet, ml. kemikaalisäiliöiden vallitilat, joista voi päästä öljyjä hulevesiviemäriin tai vesistöön, on varustettava standardin SFS-EN mukaisin I luokan öljynerottimin, josta vedet voidaan johtaa hulevesiviemäriin ja edelleen mereen. Jos öljynerottimista poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN mukaisessa II luokan öljynerottimessa tai vastaavan tehoisessa öljynerotusjärjestelmässä. Öljynerotin on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Öljynerottimen täyttöaste 5 (74)

7 6 (74) ja sen hälytysjärjestelmien toimivuus on tarkistettava riittävän usein, vähintään kahden kuukauden välein. Öljynerottimen tehokkuus on määritettävä ensimmäisen toimintavuoden aikana ja sen jälkeen aina kolmen vuoden välein. Viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea tarvittaessa vesien pääsy hulevesiviemäriin. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivoon on esteetön pääsy myös talviaikaan. Sulkuventtiilikaivo on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa. Vesien puhtaus/likaantumattomuus on varmistettava päätöksen liitteessä 5 määrätyn tarkkailun avulla. 14. Asemakaavassa TY-1-merkityllä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella pohjaveden muodostuminen on pohjaveden muodostumisalueen rajauksen sisäpuolella turvattava imeyttämällä puhtaat hulevedet sekä rakennusten kattovedet maahan. Mahdollisesti likaantuneet hulevedet on johdettava pois pohjavesialueelta. Piha-alueet on suunniteltava siten, että pois johdettavien vesien osuus jää mahdollisimman pieneksi. Asemakaavassa T/kem-merkityltä alueelta ei saa johtaa hulevesiä Ajoksen pohjavesialueen muodostumisalueen suuntaan. Hulevesiä ei saa johtaa Takalahtiin. Suunnitelma puhtaiden hule- ja valumavesien johtamisesta, niihin liittyvistä rakenteista ja tarkkailusta on toimitettava ELY-keskuksen hyväksyttäväksi ennen rakentamisen aloittamista. 15. Prosessien puhtaat jäähdytysvedet on johdettava viemäriputkella Kemin satama-altaaseen tämän päätöksen liitteenä 2 olevan asemapiirustuksen osoittamaan purkupisteeseen. 16. Puunkäsittelykentän hulevedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta valuma-alueen koon mukaan mitoitettuun selkeytysaltaaseen ja sieltä mereen satama-altaaseen tämän päätöksen liitteenä 2 olevan asemapiirustuksen osoittamaan paikkaan. Mereen johdettavien puunkäsittelykentän hulevesien öljypitoisuuden (C10 C40) on alitettava päästörajaarvo 5 mg/l. Mereen johdettavien puunkäsittelykentän hulevesien kiintoainepitoisuuden on alitettava päästöraja-arvo 20 mg/l. Tehdasalueen hulevesiviemäreissä olevien hiekan- ja öljynerotuskaivojen toimintaa ja täyttymistä on seurattava kuukausittain. Kaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. 17. Biopolttoainejalostamon prosessijätevedet, likaantuneet jäähdytysvedet sekä likaantuneet sade-, sulamis- ja valumavedet sekä muut vastaavat likaantuneet vedet on palautettava prosessivesikiertoon tai käsiteltävä hakemuksen mukaisessa jätevesienkäsittelyprosessissa ennen vesistöön johtamista siten, että lupamääräyksessä 19 määrätyt pitoisuusraja-arvot eivät ylity. Biopolttoainejalostamon vesien keräys-, käsittely- ja johtamisjärjestelmät on pidettävä kunnossa ja huollettava säännöllisesti.

8 7 (74) Käsitellyt jätevedet on johdettava viemäriputkella Perämereen Kemin sataman satama-altaaseen tämän päätöksen liitteenä 2 olevan asemapiirustuksen osoittamaan purkupaikkaan. Biopolttoainejalostamolla muodostuvat talousjätevedet on johdettava käsiteltäväksi Kemin kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Paineistetun ja plasmakaasutuksen tuotekaasujen pesukäsittelyistä muodostuvasta vedestä on ennen jätevedenpuhdistamolle johtamista erotettava veteen liuenneet kaasut ja palautettava ne prosessiin. Ennen puhdistamolle johtamista vedestä on erotettava ja otettava talteen terva, keskiöljy, fenoli ja ammoniakki sekä uuttoaineena käytettävä di-isopropyylieetteri. Edellä mainittuja erotettuja jakeita ei saa johtaa jätevedenpuhdistamolle. 18. Jätevedenpuhdistamon altaissa, viemärikaivannoissa ja viemärikuiluissa ja muissa vesienjohtamiseen käytettävissä rakenteissa on käytettävä vesitiivistä betonia. Jätevedenpuhdistamo on sijoitettava sisätiloihin. Mädätyksessä muodostuva kaasu on johdettava polttoon kaasukattilassa. Jäteveden puhdistamon ilmanvaihdon poistokaasut on kerättävä ja johdettava käsiteltäväksi. 19. Jätevedenpuhdistamolta mereen johdettavien käsiteltyjen jätevesien on kolme (3) kuukautta laitoksen käynnistämisen jälkeen alitettava seuraavat raja-arvot: kuukausikeskiarvo öljyhiilivedyt (C10 C40) 1 mg/l BTEX-hiilivedyt eli bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja xyleeni 0,15 mg/l kokonaishiilivedyt (C5 C40) 3 mg/l fenolit 0,5 mg/l polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) 0,04 mg/l COD 200 mg/l kokonaistyppi 20 mg/l kokonaisfosfori 0,5 mg/l sulfidi 0,1 mg/l kiintoaine (TSS) 25 mg/l kadmium 0,01 mg/l elohopea 0,005 mg/l nikkeli 0,05 mg/l lyijy 0,05 mg/l Raja-arvot alitetaan, kun kalenterikuukauden mitattujen pitoisuuksien keskiarvot alittavat raja-arvon. Käsiteltyjen jätevesien aiheuttama kuormitus vesiin saa olla enintään seuraava: kuukausikeskiarvo öljyhiilivedyt (C10 C40) 2,5 kg/vrk BTEX-hiilivedyt 0,37 kg/vrk kokonaishiilivedyt (C5 C40) 7,4 kg/vrk fenolit 1,2 kg/vrk kokonaisfosfori 1,3 kg/vrk

9 8 (74) Kuukausikeskiarvoina määrätyt kuormituksen raja-arvot lasketaan mitatuista pitoisuuksista virtaamapainotteisina keskiarvoina kalenteripäivää kohti. Ohijuoksutukset, ylivuodot ja häiriötilanteet lasketaan mukaan raja-arvotarkasteluihin. Laitoksen ylösajosta alkaen ensimmäisten kolmen kuukauden ajan käsiteltyjen jätevesien kokonaiskuormituksen [kg/vrk] kuukausikeskiarvot sekä pitoisuuksille määrätyt kuukausikeskiarvot [mg/l] saavat olla enintään kaksinkertaisia yllä annettuihin raja-arvoihin nähden. Yksittäisen 24 tunnin yhdistetyn näytteen pitoisuus ei saa ylittää seuraavia raja-arvoja: vrk-keskiarvo BTEX-hiilivedyt eli bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja xyleeni 1 mg/l fenolit 2 mg/l Raja-arvo alitetaan, kun mitattu arvo alittaa raja-arvon. Veteen johdettavien päästöjen mittauksissa raja-arvoon verrattava pitoisuus on mitattu pitoisuus. Biologisella puhdistamolla käytettävien ravinteiden syöttöä on optimoitava käyttötarkkailun tulosten perusteella ja toimintaa edelleen kehittämällä. Täyssuolanpoistolaitoksen suodatuksen pesuneste on johdettava jätevedenpuhdistamolle. Käänteisosmoosilaitoksen konsentraatti on johdettava mereen satama-altaaseen liitteenä 2 olevassa asemapiirustuksessa merkittyyn purkupisteeseen. 20. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että jätevedenpuhdistusprosessiin ei joudu häiriö- tai poikkeustilanteissa normaalista poikkeavia jätevesiä siten, että ne haittaavat laitteiden tai prosessien toimintaa. Ennen jäteveden esikäsittely-yksikköä on oltava vähintään m 3 jätevesien tasausallaskapasiteettia. 21. Tuotannossa muodostuva hyödyntämättä jäävä lämpökuorma on johdettava lupamääräyksen 15 mukaisia jäähdytysveden purkurakenteita käyttäen Perämereen. Laitokselle otettavan ja takaisin mereen johdettavan jäähdytysveden välinen lämpötilaero saa olla normaalissa toiminnassa enintään 12 C. Häiriötilanteessa, jossa yksittäinen jäähdytysvesipumppu on pois käytöstä laitevian vuoksi, laitokselle otettavan ja takaisin mereen johdettavan jäähdytysveden välinen lämpötilaero saa nousta enintään 25 C:en. Tällaisen häiriön yhtäjaksoinen kesto saa olla enintään 72 tuntia. Jäähdytysjärjestelmään muodostuvan orgaanisen kasvuston torjunnassa saadaan käyttää natriumhypokloriittia. Natriumhypokloriittia saadaan annostella jäähdytysveteen enintään 40 minuuttia päivässä. Natriumhypokloriitti on syötettävä jäähdytysveteen siten, että aktiivisen kloorin

10 jäännöspitoisuus ei jäähdytysvesien purkupaikan kohdalla annosteluaikana ylitä raja-arvoa 0,2 mg/l. Aktiivisen kloorin jäännöspitoisuutta on mitattava jatkuvatoimisesti jokaisen natriumhypokloriittikäsittelyn ajan. Natriumhypokloriitin syötön toteutuksen ja jäännöspitoisuuden tarkkailu on esitettävä osana laitoksen käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelmaa. Päästöt ilmaan 22. RTO-yksikön eli jälkipolttimen poistokaasut on johdettava 70 m korkeaan piippuun. Jälkipolttimen jälkeen ilmaan johdettavan kaasun pitoisuuksien on alitettava seuraavat päästöraja-arvot: 9 (74) Typen oksidit (NOx) Rikkidioksidi (SO2) Hiukkaset Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) Haihtuvat hiilivedyt (VOC) 200 mg NO2/m 3 (n), 3 % O2 35 mg SO2/m 3 (n), 3 % O2 10 mg/m 3 (n), 3 % O2 5 mg S/m 3 (n), 3 % O2 50 mg C/Nm 3 määriteltynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC), 3 % O2 Jatkuvatoimisissa mittauksissa (NOx, SOx, TRS, TOC) päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun hyväksyttävästi mitattujen pitoisuuksien tuntikeskiarvojen vuorokausikesiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvon prosenttiosuuksia: Hiilimonoksidi 10 % Rikkidioksidi 20 % Typen oksidit 20 % Haihtuvat hiilivedyt (TOC) 30 % Raja-arvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot ja tuntikeskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus laskettuna raja-arvon pitoisuudesta. Päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun määräaikaisiin mittauksiin (hiukkaset) perustuvassa tarkkailussa viimeisimmän mittauksen kolmen vähintään 30 minuuttia kestäneen kertamittauksen pitoisuuden keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvot eivät koske RTO-yksikön käynnistys- ja pysäytysjaksoja. 23. Kaasukattilan savukaasut on johdettava maanpinnasta vähintään 30 metriä korkeaan piippuun (P2). Kaasukattilan ilmaan johdettavan kaasun pitoisuuksien on alitettava seuraavat päästöraja-arvot: Typen oksidit (NOx) Rikkidioksidi (SO2) Hiukkaset Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) Haihtuvat hiilivedyt (VOC) Hiilimonoksidi (CO) 200 mg NO2/m 3 (n), 3 % O2 35 mg SO2/m 3 (n), 3 % O2 10 mg/m 3 (n), 3 % O2 5 mg S/m 3 (n), 3 % O2 50 mg C/Nm 3 määriteltynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC), 3 % O2 100 mg CO/m 3 (n), 3 % O2

11 Hiukkasten päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun määräaikaisiin mittauksiin perustuvassa tarkkailussa viimeisimmän mittauksen kolmen vähintään 30 minuuttia kestäneen kertamittauksen pitoisuuden keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Mittausjakson aikaisissa jatkuvatoimisissa mittauksissa (NOx, SOx, TRS, TOC, CO) päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun hyväksyttävästi mitattujen pitoisuuksien tuntikeskiarvot eivät ylitä päästöraja-arvoa. Mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvon prosenttiosuuksia: Hiilimonoksidi 10 % Rikkidioksidi 20 % Typen oksidit 20 % Haihtuvat hiilivedyt (TOC) 30 % Raja-arvoon verrattavat tuntikeskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus laskettuna raja-arvon pitoisuudesta. Päästöraja-arvot eivät koske kaasukattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoja. 24. Öljyn jalostuksen uunien poistokaasut on johdettava maanpinnasta vähintään 20 metriä korkeaan piippuun (P3). Öljyn jalostuksen uuneista ilmaan johdettavan savukaasun pitoisuuksien on alitettava seuraavat päästöraja-arvot: 10 (74) Typen oksidit (NOx) Rikkidioksidi (SO2) Hiukkaset Haisevat rikkiyhdisteet (TRS) Haihtuvat hiilivedyt (VOC) Hiilimonoksidi (CO) 200 mg NO2/Nm 3, 3 % O2 35 mg SO2/Nm 3, 3 % O2 10 mg/nm 3, 3 % O2 5 mg S/Nm 3, 3 % O2 50 mg C/Nm 3 määriteltynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC), 3 % O2 100 mg CO/Nm 3, 3 % O2 Jatkuvatoimisissa mittauksissa (SOx, TRS, TOC) päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun hyväksyttävästi mitattujen pitoisuuksien tuntikeskiarvojen vuorokausikesiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Mittausjakson aikaisissa jatkuvatoimisissa mittauksissa (NOx, CO) päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun hyväksyttävästi mitattujen pitoisuuksien tuntikeskiarvot eivät ylitä päästöraja-arvoa. Mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvon prosenttiosuuksia: Rikkidioksidi 20 % Haihtuvat hiilivedyt (TOC) 30 % Typen oksidit 20 % Hiilimonoksidi 10 % Raja-arvoon verrattavat vuorokausikeskiarvot ja tuntikeskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan

12 11 (74) vähentämällä mitatusta arvosta mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus laskettuna raja-arvon pitoisuudesta. Päästöraja-arvoa katsotaan noudatetun, kun määräaikaisiin mittauksiin (hiukkaset) perustuvassa tarkkailussa viimeisimmän mittauksen kolmen vähintään 30 minuuttia kestäneen kertamittauksen pitoisuuden keskiarvo ei ylitä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvot eivät koske öljynjalostuksen uunien käynnistys- ja pysäytysjaksoja. 25. Haihtuvien nestemäisten hiilivetyjen mahdollisessa biopolttoainejalostamon alueella tapahtuvassa lastaamisesta ja purkamisesta muodostuvat VOC-päästöt on kerättävä talteen ja palautettava prosessiin tai hävitettävä polttamalla. 26. Biopolttoainelaitoksen toteuttamisen yhteydessä on varauduttava hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiratkaisuihin tekemällä biopolttoainejalostamon prosessi- ja lay-out-suunnitelmiin tekniset varaukset hiilidioksidin talteenottoa-, paineistamista ja välivarastointia tai talteenottoa ja siirtämistä varten. Melu ja tärinä 27. Laitos on suunniteltava ja toteutettava siten, että sen melupäästöjä vähennetään äänenvaimentimin ja rakenteellisin ratkaisuin. Luvan saajan on säännöllisillä tarkastuksilla, huolloilla ja tarvittaessa laitteistojen uusimisella huolehdittava siitä, että toiminnan melua aiheuttavien laitteiden tai toimintojen melupäästöt eivät lisäänny. Yksittäisiä prosessilaitteita ja rakenteita uusittaessa sekä työmenetelmiä kehitettäessä on huolehdittava melupäästöjen rajoittamisesta niin, ettei muutoksilla lisätä biopolttoainejalostamon aiheuttamaa ympäristömelutasoa. 28. Puuta saa hakettaa klo Suunnitelmalliset paineellisen höyryn ulospuhallukset on mahdollisuuksien mukaan tehtävä klo Toiminnasta ei saa aiheutua lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ekvivalenttitason LAeq24h 55 db(a) ylitystä. Yöajan (klo 22 7) tavoitearvona on melutaso LAeq 50 db(a). Melun ollessa luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista raja-arvoon. 30. Luvanhaltijan on laadittava ja ylläpidettävä meluselvitystä ja meluntorjuntaohjelmaa, joita on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein. Meluselvityksen on sisällettävä kaikkien keskeisten melulähteiden äänitehotasojen mittaukset ja ajantasainen melun leviämismallilaskenta. Meluselvityksen päivitykseen tulee sisältyä uusien tai melupäästöltään merkittävästi muuttuneiden melulähteiden äänitehotasojen mittaukset ja ajantasainen melun leviämismallilaskenta. Kaikkien melulähteiden äänitehotasot tulee tarkistusmitata vähintään kerran 10 vuodessa. Meluselvitys ja meluntorjuntaohjelma on laadittava laitoksen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Meluselvityksen ja meluntorjuntaohjelman

13 päivitykset on toimitettava tiedoksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Kemin kaupungin ympäristön ja terveydensuojeluviranomaisille viimeistään päivitysvuotta koskevan vuosiraportin yhteydessä. Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen 31. Toiminta on järjestettävä siten, että siinä muodostuu mahdollisimman vähän jätteitä. Muodostuvat jätteet on ensisijaisesti ohjattava uudelleenkäytettäviksi tai kierrätettävä. Toissijaisesti jätteet on hyödynnettävä aineena tai energian tuotannossa. Mikäli hyötykäyttö ei ole mahdollista, jätteet on toimitettava loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely. Jätteitä kuljettavien toiminnanharjoittajien on oltava ELY-keskuksen ylläpitämässä jätteen ammattimaista kuljettamista koskevassa jätehuoltorekisterissä. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Toiminnassa muodostuvat prosessijätteet ja muut keskeiset jätteet sekä suurimmat sallitut kertavarastointimäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. Jätenimikkeet, joissa on merkki *, ovat vaarallisia jätteitä. 12 (74)

14 13 (74) Jätejae Jätenimike Määrä Suurin kertavarastointimäärä laitoksella t Jäteveden käsittelyn liete * t/v * * Öljynerotuskaivolietteet * ATR katalyytti * Rauta- ja kromioksidikatalyytti * 78 t/5 v 15 Katalyytti/esihydrogenointi * 16,8 t/3 v 5 Katalyytti/hydrogenointi * 29,6 t/3 v 10 Katalyytti/hydrogenointi krakkaus * 10,3 t/3 v 5 Hydrogenointi, suojaava reagentti * 7,23 t/3 v 2 Hydrogenointi, posliinipallo ,56 t/3 v 5 Katalyytti * PSA adsorbentti t/15 v 30 Nikkeli- ja molybdeenikatalyytti * 16,6 t/3 v 5 Nikkeli- ja volframikatalyytti * 29,6 t/3 v 10 Hiekkajäte, puuraaka-aineen t/v seulonnan rejekti Voiteluöljyjäte * 5 t/v * * * * Paineistetun kaasutuksen/plasmakaasutuksen t/v 400 tuhka Rikinpoiston kuona (Natriumsulfidin, natriumvetysulfidin ja natriumkarbonaatin seos) * t/v 70 Fenoli ja ammoniakki * 1 0,25 Prosessissa muodostuvat hyötykäyttöön menevät rikkijakeet, fenoli ja ammoniakki luokitellaan jätelain 5 2 momentin mukaisiksi sivutuotteiksi silloin, kun rikkituotteet, fenoli ja ammoniakki täyttävät niille kemikaaleina asetetut laatuvaatimukset. Mikäli hakemuksessa esitettyjä hyötykäyttökohteita ei ole saatavissa tai sivutuotteet eivät ole laadultaan hyötykäyttökelpoista, ne ovat edellä olevassa taulukossa esitettyjä jätteitä. Kaatopaikalle toimitettavista prosessijätteistä on toiminnan alkamisen jälkeen kerättävä jätejakeittain mahdollisimman edustava kokoomanäyte, joista on tehtävä kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 331/ :n mukainen perusmäärittely. Näytteenotossa ja testauksessa on noudatettava mainitun asetuksen 22 ja 23 :n vaatimuksia.

15 32. Vaaralliset jätteet on varastoitava niille varatussa paikassa, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuna ja tiiviillä alustalla siten, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen tai kohteeseen, jolla on niiden käsittelyyn oikeuttava ympäristölupa. Luovutettaessa vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Vaarallisia jätteitä voidaan välivarastoida ennen niiden toimittamista käsiteltäväksi enintään vuoden. 33. Luvansaajan on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön on oltava toiminnanharjoittajan palveluksessa ja hänellä on oltava tehtävien hoitamiseksi riittävä ammattitaito. Luvansaajan on huolehdittava vastuuhenkilön ja muun henkilökunnan asiantuntemuksen ylläpidosta ja riittävästä koulutuksesta sekä riittävän tiedon antamisesta jätteen toimittajille, kuljettajille ja muille sidosryhmille. Varastointi 34. Raaka-aineiden, polttoaineiden, tuotantoaineiden ja kemikaalien sekä muodostuvien jätteiden varastointi, käsittely ja siirrot on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista, palovaaraa, pöly-, haju- tai hygieniahaittaa tai maaperän, pohjaveden tai pintaveden pilaantumista. 35. Nestemäiset kemikaalit ja polttoaineet on varastoitava kullekin kemikaalityypille tarkoitetussa, asianmukaisesti merkityssä, päätöksen kertoelmaosan sivulla 20 kohdassa Pää- ja välituotteiden varastointi ja sivuilla kohdassa Kemikaalit, apuaineet ja katalyytit listatuissa säiliöissä tai astioissa suoja-altaalla tai reunakorokkein varustetussa tilassa. Suoja-altaan tai reunakorokkein varustetun tilan tilavuuden on vastattava vähintään 110 % altaan sisälle sijoitetun yksittäisen säiliön suurinta varastoitavaa nestetilavuutta niin, että mahdollisen polttoaine- tai kemikaalivuodon sattuessa vuoto ei pääse maaperään ja edelleen pohjaveteen tai viemäriin ja edelleen mereen ja että kemikaali tai polttoainevuoto pystytään keräämään talteen. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet. Sisätiloissa olevien säiliöiden osalta suoja-allas voidaan korvata kynnystyksin tai muiden vastaavan suojatason antavilla varojärjestelmillä. Suoja-altaat on rakennettava vettä ja laitoksella käytettäviä kemikaaleja läpäisemättöminä. Suoja-altaat voidaan toteuttaa hakemuksen mukaisena yhdistelmärakenteena, joka muodostuu vesitiiviistä betonista sekä sen alla olevasta vähintään 1,5 millimetrin paksuisesta HDPE-kalvosta. Suoja-altaissa betonirakenteen alle asennettava yhtenäiseksi hitsattava HDPE-kalvo on suojattava ala- ja yläpuolelta tulevia pistemäisiä kuormituksia vastaan kalvotoimittajan vaatimusten mukaisella mineraalisella 14 (74)

16 suojarakenteella tai geotekstiilillä. Betonirakenteen ja HDPE-kalvon väliin on asennettava vuotojen havaitsemis- tai tarkkailujärjestelmä, jolla yläpuolisen tiivisrakenteen vuodot voidaan tarkkailun yhteydessä luotettavasti havaita. Rakenteet voidaan toteuttaa myös muilla vastaavan suojatason omaavilla rakenteilla. Vaihtoehtoista rakennetta koskeva suunnitelma on toimitettava aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi viimeistään kolme kuukautta ennen rakentamisen aloittamista. Samaan säiliöryhmään ei saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja tai kemikaaleja, jotka syövyttävät muun varoallastilassa olevan säiliön rakennemateriaalia, perustusta tai vallitilan rakennetta. Varasto- ja prosessitilojen lattiakaivot on varustettava suojakansin tai sulkuventtiilein. Säiliöiden varo- ja suoja-altaat on varustettava tyhjennysventtiilein, jotka on pidettävä suljettuna ja avattava vain esimerkiksi sadevesien poistamiseksi varoaltaista. 36. Kemikaali- ja polttoainesäiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat on oltava suojattuja siten, että mahdollinen vuoto ei pääse maaperään, viemäriin tai vesiin ja että se voidaan ottaa talteen. Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen kunto on tarkistettava säännöllisesti, tarkastuksista on pidettävä kirjaa ja todetut vauriot korjattava viipymättä. Säiliöiden täyttöja tyhjennyspaikat on allastettava siten, että allastuksella saadaan kerättyä talteen suurimman tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 37. Luvan saajan on varauduttava mahdollisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Toimintaan liittyviin keskeisiin prosesseihin ja puhdistinlaitteisiin sekä nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden säiliöihin on asennettava varo-, hälytys- ja mittausjärjestelmät. Hälytykset on ohjattava paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Viemärijärjestelmät on varustettava sulkulaittein siten, että ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai prosessivesiä tai käsittelemättömiä jätevesiä. Tuotantoprosessit ja niiden varojärjestelmät on pidettävä ajan tasalla ja niitä käyttävän henkilöstön on oltava riittävästi perehtynyt niiden käyttöön. 38. Luvan saajan on rakennettava biopolttoainejalostamolle vähintään tilaavuudeltaan m 3 varoallas, johon voidaan tarvittaessa johtaa prosessin tai jätevedenpuhdistamon häiriötilanteissa muodostuvia vesiä tai sammutusvesiä. Altaan rakenteiden on vastattava lupamääräyksessä 35 esitettyjä rakenteita. 39. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle laitosalueella on oltava tarpeelliset ympäristövahinkojen alkutorjuntaan ja henkilöstön suojaamiseen tarkoitetut laitteet ja -tarvikkeet aina helposti saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet kemikaalit ja muut ympäristölle tai terveydelle vaaralliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. 40. Häiriötilanteissa tai muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta 15 (74)

17 poikkeavia päästöjä ilmaan, viemäriin, maaperään, pinta- tai pohjaveteen luvan saajan on viivytyksettä ryhdyttävä toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi, laitteistojen kuntoon saattamiseksi ja päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Häiriö- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Lapin ELY-keskukselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Prosessien ylös- ja alasajotilanteissa sekä häiriötilanteissa, joissa kaasuja ei voida polttaa normaaleissa käsittely-yksiköissä, on prosessikaasut hävitettävä polttamalla soihdussa. 41. Luvanhaltijan on yhdessä muiden biopolttoainejalostamoalueella toimivien kanssa laadittava riskinarviointi ja siihen perustuva ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 :n mukainen ennaltavarautumissuunnitelma. Riskinarvioon perustuvaa varautumissuunnitelmaa, on pidettävä ajan tasalla ja siihen on sisällytettävä häiriöpäästöihin ja onnettomuustilanteisiin liittyvät ympäristöriskit ja niiden tarkkailu. Siinä on myös esiteltävä vahinko- ja onnettomuustilanteita varten varattu kalusto ja kaluston sijainti. Suunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskukselle, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Lapin pelastuslaitokselle ennen toiminnan aloittamista. Muut toimet, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja 42. Lämpöpäästöjen seurauksena aiheutuvista sula-alueista on varoitettava selkeillä varoitustauluilla tai muilla Lapin ELY-keskuksen kanssa sovitulla tavoilla. Ajantasaista tietoa heikonjään alueista ja sula-alueista on lisäksi julkaistava luvan saajan ylläpitämällä internetsivulla. 43. Luvan saajan on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle liitteen 5 mukaiseen ensimmäisen toimintavuoden tehostetun tarkkailuun perustuva selvitys jäteveden laadusta ja vaikutuksista sekä päästöistä ilmaan 4 kuukauden kuluessa ensimmäisen toimintavuoden päättymisestä. Selvityksessä on esitettävä käsiteltyjen jätevesien sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet komponenteittain. Selvitykseen on sisällytettävä tiedot komponenttien fysikaalisista, kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista ja erityisesti myrkyllisyydestä vesieliöille. Selvityksessä on laskennallisesti mallinnettava todellisten ainepäästöjen sekä lämpöpäästön kulkeutumista ja ainepäästöjen sitoutumista biomassaan ja sedimenttiin. Luvan saajan on päivitettävä tulosten perusteella vesistö- ja kalatalousvaikutusarvio sekä esitettävä todellisten päästöjen ja mallinnuksen tuloksien perusteella uusi arviointi sekoittumisvyöhykkeen tarpeesta ja sen laajuudesta. Selvityksen perusteella aluehallintovirasto määrää sekoittumisvyöhykkeen uudelleen ja tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. 16 (74)

18 17 (74) Vesitalousluvan lupamääräykset Vedenotto 44. Biopolttoainejalostamolle johdettava jäähdytys- ja käyttövesimäärä saa olla enintään 2,8 m 3 /s. 45. Vedenoton aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin ELY-keskukselle sekä Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös vedenoton olennaisista muutoksista sekä mahdollisista vesistöön vaikuttavista häiriö- tai poikkeustilanteista on tehtävä ilmoitus edellä mainituille viranomaisille. Vedenottorakennetta koskevat määräykset 46. Jäähdytys- ja käyttövedenottorakenteet on rakennettava hakemuksen täydennyksen liitteenä 17 olevan päivätyn suunnitelman Alustava työsuunnitelma, vedenottoputki sisältämien piirustusten - Asemapiirustus, vedenottoputki, 201, muutos B, , Mk 1:1 000, - Pituusleikkaus, vedenottoputki, 202, muutos A, , Mk 1:1 000/1:100, - Pituusleikkaus, vedenottoputki, detalji, 203, muutos A, , Mk 1:100/1:100, - Pituusleikkaus, vedenottoputki, detalji, imupää, 204, muutos A, , Mk 1:100/1:100, - Paalukohtaiset poikkileikkaukset, vedenottoputki, plv , 205, muutos A, , Mk 1:100/1:100, - Paalukohtaiset poikkileikkaukset, vedenottoputki, plv , 206, muutos A, , Mk 1:100/1:100, mukaisesti, sekä mainitun täydennyksen liitteenä olevan työsuunnitelman työvaiheita 1 4 kuvaavien liitteiden 1 4 mukaisesti (päivitetty ). Vedenottorakenteen maa-alueella kulkevaan putkikaivantoon on tehtävä virtauskatkoja, jotta se ei aiheuttaisi kuivattavaa vaikutusta Tuomilahden ranta-alueella, jolla sijaitsee luontodirektiivin IV (b) lajia ruijanesikkoa sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettua veripunakämmekkää. Rakenteisiin saa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, joilla ei ole oleellista merkitystä rakenteen toimivuuteen ja jotka eivät lisää haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Vedenoton imuputken ja jäähdytys- ja jäteveden viemäriputkien sijainti rantautumispaikkoineen on merkittävä Liikenneviraston ohjeen nro 23/2014 Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettamisesta ja merkitsemisestä vesialueella mukaisesti. Merkintään käytettävät rakenteet on pidettävä kunnossa. Rakentamista koskevat määräykset 47. Kaivu-, läjitys- ja asennustyöstä aiheutuvaa samentumista on estettävä eristämällä vesialue alustavassa työsuunnitelmassa (työ nro

19 , muutos B, ) esitetyn mukaisesti puomeilla ja suodatinkankaalla, jotka on työn aikana merkittävä selvästi havaittavasti. Puomeja ja suodatinkangasta ei saa poistaa ennen kuin hienojakoinen kiintoaines on laskeutunut pohjaan. 48. Kaivettavan putkikaivannon täyttöön käytettävien massojen työn aikainen sijoittaminen on tehtävä hakemuksen täydennyksen liitteenä 17 olevan päivätyn suunnitelman Alustava työsuunnitelma, vedenottoputki liitteiden 1 4 mukaisesti. 49. Merialueelle putkilinjan välittömään läheisyyteen saadaan läjittää ruoppausmassoja hakemuksen täydennyksen liitteenä 17 olevan päivätyn suunnitelman Alustava työsuunnitelma, vedenottoputki liitteiden 1 4 mukaisesti. Läjityksen ylätaso saa nousta korkeudelle (N-60) alustavan työsuunnitelman piirustuksen Pituusleikkaus, vedenottoputki, 202, muutos A, , Mk 1:1 000/1:100 mukaisesti. 50. Kaivuumassat on käytettävä putkikaivannon täyttöön. Kaivuutyöt on toteutettava suunnitelmallisesti siten, että läjitetyt massat pysyvät mahdollisimman hyvin paikoillaan ja niiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. 51. Vedenottoputken sijainti on merkittävä rannalle asetettavalla, selvästi näkyvällä taululla, jossa on ilmoitettava vedenottorakenteen omistaja. Merkitsemisessä on lisäksi noudatettava Liikenneviraston ohjeita ja määräyksiä. 52. Luvan saajan on huolehdittava rakenteiden sekä merkintä- ja turvalaitteiden kunnossapidosta asianmukaisesti. Töiden aloittaminen ja toteuttaminen 53. Hankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja hanke on toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa. Luvan saajan on selvitettävä ennen vesirakennustöiden aloittamista hankealueella muiden johtojen, kaapeleiden ja rakenteiden sijainti. Työalueella olevien johtojen, kaapeleiden muiden rakenteiden siirrot tai risteämiset on suunniteltava ja toteutettava niiden omistajien hyväksymällä tavalla. Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon sekä alueella on tehtävä kaikuharaus. Luvan saajan on poistettava vesistöstä ja sen rannalta rakennusjätteet ja rannalta ylimääräinen kaivumaa. Aloittamis- ja valmistumisilmoitus 54. Rakentamisen aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja Liikenneviraston meriväyläyksikölle. 18 (74)

20 55. Hankkeen valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueelle, Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle ja Kemin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille. Luvan saajan on lisäksi toimitettava hankealueen kartoitustietojen (esim. vesialueen syvyystiedot, rantaviiva) muutostiedot sekä merialueelle ulottuvien rakenteiden sijaintitiedot rakennustöiden valmistuttua Liikennevirastolle merikarttojen ylläpitoa varten. Sijaintitieto tulee toimittaa numeerisena Liikenneviraston meriväyläyksikölle sen hyväksymässä muodossa. Tarkkailu- ja raportointimääräys 56. Luvanhaltijan on tarkkailtava toiminnan päästöjä ja vaikutuksia sekä raportoitava niistä siten kuin liitteessä 5 ja tämän päätöksen muissa lupamääräyksissä on määrätty. Vaikutusten tarkkailun järjestämiseksi luvanhaltijan on osallistuttava Kemin edustan merialueen yhteistarkkailuun sekä alueen kalataloudelliseen yhteistarkkailuun. Luvanhaltijan on lisäksi tarkkailtava ilmaan johdettavien päästöjen vaikutuksia yhdessä sellaisten vaikutusalueella toimivien ympäristöluvanvaraisten toimintojen kanssa, joiden ympäristöluvassa on määrätty ilmaan johdettavien päästöjen yhteistarkkailusta. Yhteistarkkailujen järjestämisessä on otettava huomioon tässä päätöksessä ja päätöksen liitteessä 5 määrätyt asiat. Luvanhaltijan on toimitettava yksityiskohtaiset käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmat Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana kuitenkin viimeistään 6 kk ennen rakentamisen aloittamista. Yhteistarkkailun muuttamista koskevat suunnitelmat on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa sovittavana ajankohtana. Kalataloudellista tarkkailua koskeva suunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi sen kanssa sovittavana ajankohtana. Täydennetty tarkkailu tulee aloittaa jo ennen laitoksen rakentamista. Tarkkailusuunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa ympäristönsuojelulain 65 :n mukaisesti. Vahinkoa estävät toimenpidevelvoitteet ja vahinkojen selvittäminen 57. Päästöistä vesiin ja vedenotosta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi luvan saajan on istutettava Lapin ELYkeskuksen kalatalouspalvelujen hyväksymän ohjelman mukaisesti vuosittain kappaletta 1-kesäistä keskimitaltaan vähintään 6,0 cm mittaista kuhan poikasta. Istutusvelvoitetta voidaan tarkkailun tulosten perusteella muuttaa istukkaiden lajin, koon ja määrän suhteen tai muuttaa velvoite kalataloudellisiksi kunnostus- tai muiksi tarkoituksenmukaisiksi 19 (74)

21 20 (74) toimenpiteiksi Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla kuitenkin niin, ettei kalaston hoitotulos heikkene. 58. Luvan saajan on istutettava vedenottoputken rakentamistöitä seuraavana vuotena hankkeen vaikutusalueelle kappaletta 1-kesäistä vaellussiian poikasta. Luvanhaltijan on ilmoitettava etukäteen istutuksen toteuttamisajankohdasta ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle. 59. Toiminnasta kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista on pyrittävä sopimaan. Luvan saajan on kahden vuoden kuluessa toiminnan käynnistämisestä pantava aluehallintovirastossa vireille ammattikalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille Kemin edustan merialueella aiheutuvien vahinkojen korvaamista koskeva asia, ellei niiden korvaamisesta sovita. Hakemukseen on liitettävä tarkkailuihin perustuva selvitys päästöistä, niiden vaikutuksista ja arvio aiheutuneista vahingoista sekä vahingonkärsijäkohtainen korvausesitys. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue) euron suuruinen vakuus toiminnasta kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuyrittäjille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Vakuus on asetettava pankkitakauksena tai -talletuksena. Vakuuden vapauttamisesta päättää aluehallintovirasto ympäristönsuojelulain mukaisena lupaviranomaisena. Toiminnan lopettaminen 60. Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, tuotteet, sivutuotteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet. Luvanhaltijan on huolehdittava, että toiminnan lopettamisen jälkeenkin päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ja laitteet ovat käytössä ja pysyvät toimintakuntoisina siihen asti, kunnes lupaviranomainen jälkihoitovaiheen päästö- ja vaikutustarkkailutietojen perusteella päättää, että järjestelmät eivät ole tarpeen. Luvanhaltija vastaa toiminnan päätyttyä edelleen tarpeellisista toimenpiteistä pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä ympäristölupaviranomaiselle hakemuksena yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Sulkemissuunnitelmassa on vertailtava laitosalueen nykytilaa ympäristönsuojelulain (527/2014) 82 :n mukaiseen perustilaselvitykseen. Vakuus 61. Luvanhaltijan on asetettava Lapin ELY-keskukselle euron vakuus ympäristönsuojelulaissa ja tässä luvassa tarkoitettujen asianmukaisten jätehuolto-, tarkkailu- sekä muiden toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 19 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Vuosaaren voimalaitosten ympäristöluvasta Nro 170/2014/1 HEL 2014-013602 T 03 01 01 Päätös Asia tulisi

Lisätiedot

Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co Oy Kemin biopolttoainejalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta

Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co Oy Kemin biopolttoainejalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co Oy Kemin biopolttoainejalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta 33/11.01.00/2017 Ympäristöjaosto 19.10.2017 81 Valmistelu: ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

7.12. sähköpostissa (Airaksinen -> Viljakainen, Lista neuvottelussa sovituista jatkotoimenpiteistä ) mainitut asiat

7.12. sähköpostissa (Airaksinen -> Viljakainen, Lista neuvottelussa sovituista jatkotoimenpiteistä ) mainitut asiat letter.docx 2012-03-2814 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kirjaamo Linnankatu 3 PL 293, 90101 Oulu Asia: Neuvottelu AVIssa 30.11.2017, Lupahakemuksen tarkennukset ja alustava lupapäätös, Dnro PSAVI/2560/2016

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain päällekkäisyydet sekä varautuminen häiriötilanteisiin ja raportointi

Vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain päällekkäisyydet sekä varautuminen häiriötilanteisiin ja raportointi Vesihuoltolain ja ympäristönsuojelulain päällekkäisyydet sekä varautuminen häiriötilanteisiin ja raportointi Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät 3.-4.4.2019 Kuopio Ari Kangas Ympäristöministeriö

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 128/10/1 Dnro PSAVI/293/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn jätehuoltosuunnitelman määräajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:n biopolttoainejalostamon lupahakemuksen täydennyksestä

Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New Energy Co. Oy:n biopolttoainejalostamon lupahakemuksen täydennyksestä Lausunto LAPELY/298/2017 13.10.2017 Julkinen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ympäristöluvat PL 293 90101 OULU Viite: Lausuntopyyntö 29.9.2017 (PSAVI/2560/2016) Lausunto Sunshine Kaidi (Finland) New

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 131/2014/1 (Dnro ESAVI/297/04.08/2012), annettu 30.6.2014 Kooste Eteläsataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000,

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Kaivosten valvonta ja ympäristötarkkailu

Kaivosten valvonta ja ympäristötarkkailu Kaivosten valvonta ja ympäristötarkkailu Lapin 15. kalatalouspäivät Rovaniemellä 20.-21.11.2018 16.11.2018 Kaivoksia valvovat viranomaiset ELY-keskus Ympäristölupapäätösten valvonta Yleisen edun valvonta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka.

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 110/2013/1 Dnro ISAVI/79/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA HAKIJA Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Maaninka. Pohjois-Savon

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (6) Anna Häyrinen 14.04.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Myllypuron huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Ymp.ltk liite nro 1 5

Ymp.ltk liite nro 1 5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 885/11.01.00.00/2017 Pvm 17.1.2018 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2018 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristöluvan määrääminen

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 14/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 138 Helsinki Annettu

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 14/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 138 Helsinki Annettu LÄNSI SUOMEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 14/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 138 Helsinki Annettu 29.5.2006 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukaisesta, koetoimintaa Raision kaupungin jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 35/10/1 Dnro PSAVI/155/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2010 1 ASIA HAKIJA Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen tärinästä aiheutuvien haittojen estämiseksi,

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua. Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua. Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Tarkkailusäännösten toimivalta - alustus ja keskustelua Sami Rinne Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 4.6.2019 Miltä osin valvoja voi päättää laitoksen tarkkailusta? 2 YSL 62 Seuranta- ja tarkkailumääräykset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet

KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1217/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 1217/11.01.00/2012 Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Ekokem-Palvelut Oy, teollisuusjätteen käsittelykeskus, Sorsasalo Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 4/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/200/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Yara Suomi Oy:n kaliumsulfaatin valmistusta ja kiinteän jätteen läjitysalueen R806 toimintaa

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kooste Länsisataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Länsisataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 62/2014/1(Dnro ESAVI/716/04.08/2010), annettu 28.3.2014 Vaasan Hallinto-oikeuden päätös 16/0021/2, annettu 5.2.2016 Kooste Länsisataman toimintaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 68/11/1 Dnro PSAVI/266/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.8.2011 1 ASIA Olostunturin jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Muonio LUVAN HAKIJA Muonion kunta PL 25 99301 MUONIO 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN 2016 TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUSUUNNITELMA ATOR-CONSULTANTS OY / TIMO RUOTSALAINEN SISÄLLYS 1.0 TOIMINNAN KUVAUS... 2 2.0 KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU... 2 2.1 Käyttötarkkailu... 2 2.2

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Öljyvahinkotilanteet

Öljyvahinkotilanteet Öljyvahinkotilanteet 1 Öljyvahingoista Lähteet: Öljy- ja biopolttoaineala ry, www.ymparisto.fi Mikä on öljyvahinko Öljyvahingossa maahan tai veteen joutunut öljy aiheuttaa ihmisille ja ympäristölle vahinkoa

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

Kooste Vuosaaren sataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä

Kooste Vuosaaren sataman toimintaa koskevan ympäristöluvan (ympäristönsuojelulaki 86/2000, 55 ) lupamääräysten tarkistamispäätöksestä 1 21.4.2016 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Nro 224/2014/1 (ESAVI/306/04.08/2012), annettu 10.11.2014 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16/0018/2, annettu 3.2.2016 Kooste Vuosaaren sataman toimintaa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro PSAVI/162/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA HAKIJA Loljunaavan turvetuotannon lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimien vahvistaminen, Keminmaa Vapo Oy PL

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

0,4 kv:n sähkökaapelin rakentaminen Kangasjoen ali, Keitele

0,4 kv:n sähkökaapelin rakentaminen Kangasjoen ali, Keitele Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2014/2 Dnro ISAVI/2/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2014 ASIA 0,4 kv:n sähkökaapelin rakentaminen Kangasjoen ali, Keitele HAKIJA Savon Voima Verkko Oy HAKEMUS Savon Voima

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 200 Aluehallintoviraston päätös Länsisataman edustan väylän muuttamisesta ESAVI/197/04.09/2013 Päätös Asia tulisi käsitellä 10.6.2014 kokouksessa. päätti merkitä

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2013 ASIA Kestilän suljetun kaatopaikan sulkemistöiden määräajan jatkaminen, Siikalatva LUVAN HAKIJA Siikalatvan kunta

Lisätiedot

Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet. Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto

Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet. Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto Eläinsuojien ilmoitusmenettely - soveltamisen haasteet Lakimies Marko Nurmikolu, Kuntaliitto Ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus YSL LIITE 4 YSL 89 :n muutos UUSI HANKE Olennainen muutos TOIMINTAKOKONAISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/69/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojelulaki 57

PÄÄTÖS. Nro 5/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/69/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Ympäristönsuojelulaki 57 PÄÄTÖS Nro 5/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/69/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2014 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätyslaitoksen toiminnan lopettaminen ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta

Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta Kaivoksen perustamiseen liittyvä ympäristölupamenettely ja toiminnan valvonta Pohjois-Savon ELY-keskus 10.10.2018 1 Kaivostoiminnan luvat Kaivostoiminta edellyttää useita lupia ja muita menettelyjä (KaivosL,YVAL,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan ajan muuttaminen, Kankaanpää Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/4 Dnro ESAVI/62/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen nro 57/2006/4 sisältyvän töiden suorittamista koskevan

Lisätiedot

Valitus koski Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan ( , 32) tekemää otsikossa mainittua ympäristölupaa.

Valitus koski Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnan ( , 32) tekemää otsikossa mainittua ympäristölupaa. Ympäristölautakunta 54 24.10.2018 Tiedoksiantoasiat YMPLTK 24.10.2018 54 1. Vaasan hallinto-oikeuden päätös koskien Crystone Oy / Syrjän betonin kiinteän betoniaseman ja betonitehtaan ympäristölupaa koskevaa

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Päätös. Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen. raukeamisesta Kouvolan kaupungin Valkealassa

Päätös. Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen. raukeamisesta Kouvolan kaupungin Valkealassa Päätös Etelä-Suomi Nro 30/2011/2 Dnro ESAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2011 ASIA HAKIJA Päätös EnviOn Oy:n puhdistetun jäähdytysnesteen vastaanotto- ja hyödyntämislaitoksen toiminnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA OMG Kokkola Chemicals Oy:n ympäristöluvan (LSY-2007-Y-60) mukaiselle teknis-taloudelliselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 97/09/2 Dnro Psy-2009-y-21 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 97/09/2 Dnro Psy-2009-y-21 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 97/09/2 Dnro Psy-2009-y-21 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2009 1 ASIA LUVAN HAKIJA Veitsiluodon sellu- ja paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten muuttaminen, Kemi Stora Enso Oyj

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot