FSD2647. Työolobarometri Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2647. Työolobarometri Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2647 Työolobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :03: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2647. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Työ- ja elinkeinoministeriö & Tilastokeskus: Työolobarometri 2008 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät A Kyselylomake suomeksi 93 i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Työolobarometri 2008 Aineiston nimi englanniksi: Finnish Working Life Barometer 2008 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Tekijät Työ- ja elinkeinoministeriö Tilastokeskus Aineiston tekijänoikeudet Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Siikanen, Antti (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut) Aineisto luovutettu arkistoon

8 1. Aineiston kuvailu Asiasanat henkilöstö; palkansaajat; palkkaus; taloudellinen tila; tasa-arvo; tulevaisuudenodotukset; työaika; työelämä; työhyvinvointi; työilmapiiri; työkyky; työolot; työpaikkaväkivalta; työsuhde Tieteenala / Aihealue OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet CESSDAn luokitus: Sosiaalinen käyttäytyminen ja asenteet; Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen; Työllisyys ja työllistyminen; Työmarkkinasuhteet ja -järjestöt; Työolot; Työterveys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Työolobarometrit Työolobarometrit ovat työ-ja elinkeinoministeriön teettämiä mielipidetiedusteluja, joita on kerätty vuosittain vuodesta 1992 lähtien. Niiden tarkoituksena on suomalaisen työelämän laadun muutosten seuraaminen työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusten aihealueina ovat mm. työllisyys ja talous, henkilöstömäärät, työn organisointi ja joustavuus sekä työpaikan ilmapiiri. Suuri osa sisällöstä on pysynyt samana koko keruuajan. Työolobarometrien tiedot on kerätty Tilastokeskuksen työvoimatutkimusten yhteydessä aluksi puhelinhaastatteluina ja sittemmin tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina. Sisällön kuvaus Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta vuonna Ensimmäiset kysymykset koskivat työsuhteen pituutta ja luonnetta sekä työpaikan henkilöstöä. Esimerkiksi kysyttiin vuoden aikana tapahtuneista muutoksista henkilöstön lukumäärässä, irtisanomisista ja lomautuksista. Seuraavat kysymykset koskivat työpaikan ilmapiiriä, kuten esiintyykö työpaikalla ristiriitoja tai henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Tämän jälkeen kysyttiin työtehtävistä ja työn luonteesta sekä palkkaukseen liittyvistä asioista, kuten ylityökorvauksista, lisistä ja tulospalkkioista sekä vastaajan suhtautumisesta palkkaukseensa. Seuraavissa kysymyksissä selvitettiin työpaikan luonnetta ja ominaisuuksia sekä kysyttiin työhön liittyvistä koulutuksista. Vastaajilta myös tiedusteltiin, pitävätkö he mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana heidät esimerkiksi lomautetaan, irtisanotaan tai siirretään toisiin tehtäviin. Lisäksi vastaajat pohtivat työllisyystilannetta sekä sitä, onko työelämä muuttumassa suuntaan tai toiseen esimerkiksi tasa-arvon, ympäristökysymysten huomioon ottamisen, esimiesten johtamistavan tai itsensä kehittämisen mahdollisuuksien suhteen. Tämän jälkeen tiedusteltiin vielä muun muassa työkykyyn ja työterveyteen liittyviä asioita. Lisäksi kysyttiin, esiintyykö vastaajan työorganisaatiossa syrjintää tai eriarvoista kohtelua, joka perustuu esimerkiksi ikään, sukupuoleen, työsuhteen luonteeseen tai työntekijän syntyperään. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Työolobarometrissa on hyödynnetty työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2008) taustamuuttujia. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, alue ja työpaikan toimiala. Työolobarometrin sisällöstä pääosa on pidetty samanlaisena eri vuosina. Vuonna 2008 työolobarometrin sisältöä on vahvistettu työpaikkojen taloudellista tilaa ja sen muutoksia koskevilla kysymyksillä. Toinen teema, jota on täydennetty vuonna 2008, on työpaikkakiusaaminen ja väkivalta työpaikoilla. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomenkieliset vuotiaat palkansaajat, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Tilastokeskus Keruumenetelmä: Puhelinhaastattelu Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu lomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2008 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Vastausprosentti: 82,8 Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 133 muuttujaa ja 1214 havaintoa. Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotanta Satunnaisotos, johon poimittiin työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2008) aikaisempien tietojen perusteella sellaisia suomenkielisiä vuotiaita palkansaajia, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia. Lähdeaineistot: Tilastokeskus (2008). Työvoimatutkimus [viitattu ]. 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Keyriläinen, Marianne & Lyly-Yrjänäinen, Maija (2021). Työelämän laadun 15 vuoden trendejä. Mitä kansalliset kyselytutkimukset kertovat? Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työpoliittinen aikakauskirja 64 (2), Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön tyolobarometrin 2008 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu (2009) [verkkodokumentti]. Helsinki: Työturvallisuuskeskus, kun- 3

10 1. Aineiston kuvailu taryhmä. Saatavilla: [Viitattu ]. Laine, P. & Lindberg, M. & Silvennoinen, H. (2016) Työhyvinvoinnista tarvitaan väestötason seurantatietoa. Työhyvinvoinnin käsite ja mittaamisen problematisointia ja kehittelyä. Hallinnon tutkimus 35 (4), Laukkanen, E. (2012). Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta laatuindeksistä jää käteen? Työelämän tutkimus 2/2012, Silvennoinen, H. & Nori, H. (2012) Ikääntyvien koulutus monimuotoistuvassa työelämässä. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (3), Silvennoinen, H. & Nori, H. (2013). Työelämän koulutuksen etujoukko. Teoksessa: Työelämän tutkimuspäivät Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä (toim. Virkajärvi, Marjukka), Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Työelämän tutkimuskeskus. URN:ISBN: Silvennoinen, H. & Nori, H. (2014) Koulutuksen ja oppimisen marginaalissa. Teoksessa K. Brunila & U. Isopahkala-Bouret (toim.) Marginaalin voima, Helsinki: Kansanvalistusseura. Silvennoinen, H. & Nori, H. (2017) In the Margins of Workplace Learning. Journal of Workplace Learning 29 (3), Uronen, Katri (2012). Nuoret aikuiset. Innokkaita työmyyriä vai työelämän uuvuttamia muuleja? Nuorten aikuisten kokemukset työelämän epävarmuudesta ja työhyvinvoinnista Suomessa suhteessa muihin palkansaajiin aikajaksolla Turku: Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Ylöstalo, Pekka & Jukka, Pirkko (2009). Työolobarometri. Lokakuu Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; Työ ja yrittäjyys 33/2009. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2753 Kunta-alan työolobarometri 2008 Käytön ja kuvailun oheismateriaalit Ylöstalo, Pekka & Jukka, Pirkko (2009). Työolobarometri. Lokakuu Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja; Työ ja yrittäjyys 33/ [viitattu ]. Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 4

11 1.4. Aineiston käyttö Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1214 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1214 minimi 2.00 maksimi 2.00 keskiarvo 2.00 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1214 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [SUKUP] Sukupuoli Sukupuoli mies nainen [IKA] Ikä Ikä Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1214 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta

15 UKASTE [LAANI] Alue Alue pääkaupunkiseutu Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa tieto puuttuu (SYSMIS) [KUMU] Kuntamuoto Kuntamuoto kaupunki muu kunta [UKASTE] Koulutusaste Koulutusaste Perusaste/tutkintoa ei tutkintorekisterissä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste [TYVO] Työmarkkina-asema Työmarkkina-asema työllinen työtön varusmiespalvelua tai siviilipalvelua suorittamassa (työvoimaan kuulumaton) muut työvoimaan kuulumattomat tieto puuttuu (SYSMIS) [LAMMAS] Ammattiasema Ammattiasema palkansaaja yrittäjä työskentelee perheenjäsenen yrityksessä ilman varsinaista palkkaa tieto puuttuu (SYSMIS)

17 LSOSEK [LTOL02] Työpaikan toimiala Työpaikan toimiala Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1211 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [TOIMI] Toimiala (karkea) Toimiala (karkea) teoll./rak./kaiv yksit. palvelut valtion palvelut kuntien palvelut muut/sekalaiset [LSOSEK] Sosioekonominen asema Sosioekonominen asema Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1210 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 11

18 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta 8.43 [SAANAI] Säännöllinen työaika (tuntia/viikko) Säännöllinen työaika (tuntia/viikko) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1194 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta 7.06 [SIVUTYO] Tekee sivutyötä Tekee sivutyötä kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [SIVUTUNN] Sivutyön työaika (tuntia/viikko) Sivutyön työaika (tuntia/viikko) Kuvailevat tunnusluvut 12

19 K1B tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 53 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1] Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? Kuinka monta vuotta olette ollut nykyisellä työpaikallanne? Ohjeet haastattelijalle Merkitse täydet vuodet, alle vuosi = 0 Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1214 minimi 0.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [K1B] Onko työsuhteenne luonteeltaan: Onko työsuhteenne luonteeltaan: vakinainen (toistaiseksi voimassa oleva) määräaikainen ei osaa sanoa

20 2. Muuttujat [K2] Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? Seuraavat kysymykset koskevat nykyistä työpaikkaanne. Kuinka monta henkilöä on siinä työpaikassa, jossa itse työskentelette? Ohjeet haastattelijalle Työpaikalla tarkoitetaan yhtä yksikköä, esim. tehdasta, virastoa, laitosta, myymälää, toimistoa, työmaata tms., jonka vastaaja itse mieltää työpaikakseen ja jonka toiminnasta hänellä on kokemusta. 1-4 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai enemmän ei osaa sanoa [K3] Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? Onko henkilöstön määrä työpaikassanne lisääntynyt, ennallaan vai vähentynyt viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? lisääntynyt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 K4_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) ennallaan vähentynyt ei osaa sanoa [K4_1] (JOS K3=lisääntynyt) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu vakinaiseen työsuhteeseen? Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K3=lisääntynyt Onko uusia työntekijöitä otettu vakinaiseen työsuhteeseen? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_2] (JOS K3=lisääntynyt) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen? Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K3=lisääntynyt 15

22 2. Muuttujat Onko uusia työntekijöitä otettu tilapäiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_3] (JOS K3=lisääntynyt) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko uusia työntekijöitä otettu osa-aikaiseen työsuhteeseen? Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K3=lisääntynyt Onko uusia työntekijöitä otettu osa-aikaiseen työsuhteeseen? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_4] (JOS K3=lisääntynyt) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista? Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? 16

23 K4_5 Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K3=lisääntynyt Onko työntekijöitä siirretty saman työnantajan muista työpaikoista? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K4_5] (JOS K3=lisääntynyt) Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt: Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista? Millä tavoin henkilöstö on lisääntynyt? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K3=lisääntynyt Onko otettu työntekijöitä, joiden palkka maksetaan julkisista työllistämisvaroista? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

24 2. Muuttujat [K5_1] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Lomautettu työntekijöitä? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Lomautettu työntekijöitä? kyllä ei ei osaa sanoa [K5_2] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Irtisanottu työntekijöitä? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Irtisanottu työntekijöitä? kyllä ei ei osaa sanoa

25 K5_4 [K5_3] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Tehty lyhennettyä työviikkoa? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Tehty lyhennettyä työviikkoa? kyllä ei ei osaa sanoa [K5_4] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Kokopäiväisiä työntekijöitä osa-aikaistettu? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Kokopäiväisiä työntekijöitä osa-aikaistettu? kyllä ei ei osaa sanoa

26 2. Muuttujat [K5_5] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työntekijöitä siirtynyt eläkkeelle tai lähtenyt muualle siten, että avoimeksi jääneitä työpaikkoja ei ole täytetty (ns. luonnollinen poistuma)? kyllä ei ei osaa sanoa [K5_6] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt sillä tavoin, että määräaikaisia työsuhteita ei ole uusittu? kyllä ei ei osaa sanoa

27 K5_8 [K5_7] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairausloman tai muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työntekijöiden määrä vähentynyt siten, että äitiysloman, sairausloman tai muun pitkäaikaisen poissaolon tilalle ei ole otettu sijaisia? kyllä ei ei osaa sanoa [K5_8] Onko työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Siirretty työntekijöitä toiseen työyksikköön? Onko työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Siirretty työntekijöitä toiseen työyksikköön? kyllä ei ei osaa sanoa

28 2. Muuttujat [K8] Työskennelläänkö työpaikallanne ryhmissä (tiimit, solut, projektityöryhmät ym.)? Työskennelläänkö työpaikallanne ryhmissä (tiimit, solut, projektityöryhmät ym.)? pääosin osittain ei lainkaan ei osaa sanoa [K9A_01] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä? Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa [K9A_02] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja työntekijöiden välillä? Esiintyykö työpaikallanne: 22

29 K9A_07 Ristiriitoja työntekijöiden välillä? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa [K9A_03] Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välillä? Esiintyykö työpaikallanne: Ristiriitoja eri henkilöstöryhmien välillä? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa [K9A_07] Esiintyykö työpaikallanne: Henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista työtovereiden taholta? Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista. 23

30 2. Muuttujat Esiintyykö mielestänne työpaikallanne työtoverien taholta tällaista käyttäytymistä? ei lainkaan joskus jatkuvasti ei osaa sanoa [K9A_07B] Esiintyykö työpaikallanne: Henkistä väkivaltaa tai työpaikkakiusaamista asiakkaiden taholta? Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista. Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä asiakkaiden taholta? ei lainkaan joskus jatkuvasti ei osaa sanoa [K9A_09] Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, että joku olisi joutunut väkivallan uhan kohteeksi työtoverien taholta? Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, että joku olisi joutunut työtoverien taholta väkivallan uhan kohteeksi? 24

31 K9A_10 en kertaakaan kyllä, kerran useita kertoja ei osaa sanoa [K9A_09B] Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, että joku olisi joutunut väkivallan uhan kohteeksi asiakkaiden taholta? Oletteko havainnut työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana, että joku olisi joutunut asiakkaiden taholta tulevan väkivallan uhan kohteeksi? en kertaakaan kyllä, kerran useita kertoja ei osaa sanoa [K9A_10] Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana työtoverien taholta? Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työtoverien taholta työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? en kertaakaan kyllä, kerran useita kertoja ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K9A_10B] Oletteko itse joutunut väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana asiakkaiden taholta? Oletteko itse joutunut asiakkaiden taholta tulevan väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? en kertaakaan kyllä, kerran useita kertoja ei osaa sanoa [K9_1] Onko lisääntynyt/ennallaan/vähentynyt työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 26

33 K9_3 lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K9_2] Onko lisääntynyt/ennallaan/vähentynyt työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työntekijöiden väliset ristiriidat? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työntekijöiden väliset ristiriidat? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K9_3] Onko lisääntynyt/ennallaan/vähentynyt työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: 27

34 2. Muuttujat Eri henkilöstöryhmien väliset ristiriidat? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K11A_1] Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Siihen mitä työtehtäviinne kuuluu? Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Siihen mitä työtehtäviinne kuuluu? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa

35 K11A_3 [K11A_2] Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Työtahtiinne? Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Työtahtiinne? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa [K11A_3] Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Siihen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken)? Voitteko vaikuttaa paljon, melko paljon, jonkin verran vai ette lainkaan: Siihen, miten työt jaetaan (työpaikalla ihmisten kesken)? paljon melko paljon jonkin verran ei lainkaan ei osaa sanoa

36 2. Muuttujat [K15_1] Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa: Säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana? Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta: Olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain rahana? kyllä ei ei osaa sanoa [K15_2] Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa: Säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana? Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta: Olette saanut korvauksen kokonaan tai osittain vapaana? kyllä ei ei osaa sanoa

37 K22_8 [K15_3] Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa: Sellaista säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana? Oletteko itse tehnyt elo-syyskuussa säännöllisen työajan ylittävää työtä, josta: Ette ole saanut lainkaan korvausta rahana tai vapaana? kyllä ei ei osaa sanoa [K22_6] Onko käytettävissänne työaikajärjestelmä, jossa normaalin työajan ylittävät tai alittavat työtunnit merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin vapaana tai tehdä sisään? Onko käytettävissänne työaikajärjestelmä, jossa normaalin työajan ylittävät tai alittavat työtunnit merkitään ylös ja ne voi pitää myöhemmin vapaana tai tehdä sisään? kyllä ei ei osaa sanoa [K22_8] (JOS K22_6=kyllä) Voitteko käyttää säästöön kertyneitä tunteja pitämällä kokonaisia vapaapäiviä? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K22_6=kyllä 31

38 2. Muuttujat Voitteko käyttää säästöön kertyneitä tunteja pitämällä kokonaisia vapaapäiviä? kyllä ei ei osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [K13] Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen (työttömyyskassan jäsen)? Oletteko ammattiyhdistyksen, toimihenkilöjärjestön tai vastaavan ammattiliiton jäsen (työttömyyskassan jäsen)? kyllä ei ei osaa sanoa [K13A] (JOS K13=kyllä) Oletteko ammattiyhdistyksen vai työttömyyskassan jäsen? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K13=kyllä Oletteko ammattiyhdistyksen vai työttömyyskassan jäsen? 32

39 K18_2 ammattiyhdistyksen työttömyyskassan tieto puuttuu (SYSMIS) [K18_1] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työtahti ja kiire? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työtahti ja kiire? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K18_2] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työturvallisuus? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työturvallisuus? 33

40 2. Muuttujat Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K18_3] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työn fyysinen rasittavuus? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työn fyysinen rasittavuus? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa

41 K18_7 [K18_4] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Työn henkinen rasittavuus? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Työn henkinen rasittavuus? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K18_7] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Kannustuksen ja tuen saanti esimiehiltä? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Kannustuksen ja tuen saanti esimiehiltä? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? 35

42 2. Muuttujat lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K18_8] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Kannustuksen ja tuen saanti työtovereilta? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa

43 K10B [K18_9] Onko muuttunut työpaikassanne kuluneen vuoden aikana: Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan ja kykyjään työssä? Ovatko seuraavat asiat lisääntyneet, ennallaan vai vähentyneet työpaikassanne viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana: Mahdollisuus käyttää ammattitaitoaan ja kykyjään työssä? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? lisääntynyt selvästi lisääntynyt jonkin verran ennallaan vähentynyt jonkin verran vähentynyt selvästi ei osaa sanoa [K10B] Ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana mielestänne lisääntyneet, vähentyneet vai ennallaan? Entä ovatko työtehtävien suoritusvaatimukset viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana mielestänne lisääntyneet, vähentyneet vai ennallaan? lisääntyneet ennallaan vähentyneet ei osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [K19] Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne viimeisten 12 kuukauden aikana lakisääteiseen täydennyskoulutukseen osallistuminen lisääntynyt, vähentynyt vai säilynyt ennallaan? Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne viimeisten 12 kuukauden aikana lakisääteiseen täydennyskoulutukseen osallistuminen lisääntynyt, vähentynyt vai säilynyt ennallaan? Ohjeet haastattelijalle Lakisääteinen täydennyskoulutus on käytössä mm. terveydenhuollossa lisääntyneet ennallaan vähentyneet ei osaa sanoa [K20A_01] Vaikuttaako palkkanne suuruuteen selvästi se, kuinka monta vuotta olette ollut työssä (kokemuslisät, ikälisät. määrävuosilisät ym.)? Vaikuttaako palkkanne suuruuteen selvästi se, kuinka monta vuotta olette ollut työssä (kokemuslisät, ikälisät. määrävuosilisät ym.)? Ohjeet haastattelijalle Pieniä, alle 5 prosentin, lisiä ei oteta huomioon. 38

45 K20A_03 kyllä ei ei osaa sanoa [K20A_02] Arvioidaanko työsuoritustanne ja pätevyyttänne järjestelmällisesti esimerkiksi kerran vuodessa ns. kehittämiskeskustelujen yhteydessä? Arvioidaanko työsuoritustanne ja pätevyyttänne järjestelmällisesti esimerkiksi kerran vuodessa ns. kehittämiskeskustelujen yhteydessä? kyllä ei ei osaa sanoa [K20A_03] Vaikuttaako henkilökohtainen työtehtävistä suoriutumisenne ja työsuoritustenne laatu palkkanne suuruuteen? Vaikuttaako henkilökohtainen työtehtävistä suoriutumisenne ja työsuoritustenne laatu palkkanne suuruuteen? kyllä ei ei osaa sanoa

46 2. Muuttujat [K20A_04] Onko Teillä mahdollisuus saada tulospalkkioita, bonuksia tai muita vastaavia lisiä tiimin, ryhmän tai koko työyksikön tuloksen perusteella? Onko Teillä mahdollisuus saada tulospalkkioita, bonuksia tai muita vastaavia lisiä tiimin, ryhmän tai koko työyksikön tuloksen perusteella? kyllä ei ei osaa sanoa [K20A_05] Kuulutteko yrityksen taloudellisen tuloksen perusteella määräytyvän voittopalkkio-, osake- palkkio-, optiojärjestelmän tai henkilöstörahaston piiriin? Kuulutteko yrityksen taloudellisen tuloksen perusteella määräytyvän voittopalkkio-, osake- palkkio-, optiojärjestelmän tai henkilöstö- rahaston piiriin? kyllä ei ei osaa sanoa [K20A_06] Onko työpaikallanne käytössä jokin kaikkien tiedossa oleva työtehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka pohjalta määritellään kunkin työtehtävän peruspalkka? Onko työpaikallanne käytössä jokin kaikkien tiedossa oleva työtehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jonka pohjalta määritellään kunkin työtehtävän peruspalkka? 40

47 K20A_09 kyllä ei ei osaa sanoa [K20A_07] Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan oikeudenmukainen? Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko vain vähän vai ei lainkaan: Oikeudenmukainen? erittäin oikeudenmukainen melko oikeudenmukainen vain vähän oikeudenmukainen ei lainkaan oikeudenmukainen ei osaa/ei halua sanoa [K20A_09] Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan kannustava? Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko vain vähän vai ei lainkaan: Kannustava? 41

48 2. Muuttujat erittäin kannustava melko kannustava vain vähän kannustava ei lainkaan kannustava ei osaa sanoa [K20A_10] Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan kilpailukykyinen? Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko vain vähän vai ei lainkaan: Kilpailukykyinen? erittäin kilpailukykyinen melko kilpailukykyinen vain vähän kilpailukykyinen ei lainkaan kilpailukykyinen ei osaa sanoa [K20A_12] Onko palkkauksenne mielestänne oikeista asioista erittäin, melko, vain vähän vai ei lainkaan palkitseva? Onko palkkauksenne mielestänne erittäin, melko vain vähän vai ei lainkaan: Oikeista asioista palkitseva? 42

49 K20B_2 erittäin palkitseva melko palkitseva vain vähän palkitseva ei lainkaan palkitseva ei osaa sanoa [K20B_1] Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset? Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne. Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset sopii erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti ei osaa sanoa [K20B_2] Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita? Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne. Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Työpaikkani on sellainen, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita 43

50 2. Muuttujat sopii erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti ei osaa sanoa [K20B_3] Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin? Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne. Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin sopii erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti ei osaa sanoa [K20B_5] Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita? Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne. Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita 44

51 K21A sopii erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti ei osaa sanoa [K20B_6] Miten seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne: Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti? Arvioikaa miten hyvin tai huonosti seuraavat luonnehdinnat sopivat omaan työpaikkaanne. Erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti vai erittäin huonosti? Työpaikalla on paljon sellaisia piilossa olevia asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti sopii erittäin hyvin melko hyvin melko huonosti erittäin huonosti ei osaa sanoa [K21A] Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpaikkanne työolojen, työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tähtääviä aloitteita: Oletteko kuluneen vuoden aikana tehnyt esimiehelle tai työnantajalle työpaikkanne työolojen, työtapojen, tuotteiden tai palvelujen parantamiseen tähtääviä aloitteita: 45

52 2. Muuttujat kerran useita kertoja ei kertaakaan ei osaa sanoa [K21B] Onko työpaikallanne kuluneen vuoden aikana erityisen ohjelman, projektin, työryhmän tai konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua? Entä onko työpaikallanne kuluneen vuoden aikana erityisen ohjelman, projektin, työryhmän tai konsultin avulla suunnitelmallisesti kehitetty tuottavuutta, laatua tai palvelua? kyllä ei ei osaa sanoa [K21B_1] Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut koulutuksessa, siten että olette saanut koulutusajalta palkkaa? Oletteko viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut koulutuksessa, siten että olette saanut koulutusajalta palkkaa? kyllä ei ei osaa sanoa

53 K21C_1 [K21B_2] (JOS K21B_1=kyllä) Montako työpäivää? Kysymyksen esiteksti Kysymys, jos K21B_1=kyllä Montako työpäivää? Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 644 minimi 1.00 maksimi keskiarvo 5.38 keskihajonta 6.91 [K21B_4] Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet osallistua oman työpaikan toiminnan kehittämiseen? Onko Teillä nykyisessä työpaikassanne hyvät, jonkinlaiset vai heikot mahdollisuudet osallistua oman työpaikan toiminnan kehittämiseen? hyvät jonkinlaiset heikot ei osaa sanoa [K21C_1] Työpaikallani on liian paljon työtehtäviä työntekijöihin nähden Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 47

54 2. Muuttujat Työpaikallani on liian paljon työtehtäviä työntekijöihin nähden täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_3] Työpaikallani työt ovat hyvin organisoituja Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? Työpaikallani työt ovat hyvin organisoituja täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_4] Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 48

55 K21C_6 Työpaikallani välitetään tietoja avoimesti täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_5] Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti työpaikallani täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_6] Voin olla varma siitä, että työpaikkani säilyy Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 49

56 2. Muuttujat Voin olla varma siitä, että työpaikkani säilyy täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_7] Työpaikallani keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? Työpaikallani keskustellaan yhdessä työtehtävistä, tavoitteista ja niiden saavuttamisesta täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_8] Koen työni fyysisesti raskaaksi Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? 50

57 K22_1 Koen työni fyysisesti raskaaksi täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K21C_9] Koen työni henkisesti raskaaksi Seuraavaksi esitän joitakin väitteitä. Mitä mieltä Te olette niistä, oletteko täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä? Koen työni henkisesti raskaaksi täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä ei osaa sanoa [K22_1] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi? Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: 51

58 2. Muuttujat Teidät lomautetaan vähintään kahden viikon ajaksi? kyllä varmasti kyllä mahdollisesti luultavasti ei varmasti ei ei osaa sanoa ei tällä hetkellä työssä [K22_2] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne? Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät irtisanotaan nykyisestä työpaikastanne? Ohjeet haastattelijalle Määräaikaisilla työsuhdetta ei jatketa kyllä varmasti kyllä mahdollisesti luultavasti ei varmasti ei ei osaa sanoa ei tällä hetkellä työssä

59 K22_5 [K22_3] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät siirretään toisiin tehtäviin? Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Teidät siirretään toisiin tehtäviin? Ohjeet haastattelijalle Myös lyhytaikaisissa työsuhteissa tehtävien vaihdot kyllä varmasti kyllä mahdollisesti luultavasti ei varmasti ei ei osaa sanoa ei tällä hetkellä työssä [K22_5] Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Viikoittaista tai päivittäistä työaikaanne muutetaan vastoin Teidän tahtoanne? Pidättekö mahdollisena, että seuraavan vuoden aikana: Viikoittaista tai päivittäistä työaikaanne muutetaan vastoin Teidän tahtoanne? Ohjeet haastattelijalle Myös lyhytaikaisissa/osapäivätyösuhteissa, jos muutokset muuta kuin sovittuja 53

60 2. Muuttujat kyllä varmasti kyllä mahdollisesti luultavasti ei varmasti ei ei osaa sanoa ei tällä hetkellä työssä [K23] Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä? Jos nyt jäisitte työttömäksi niin arveletteko, että saisitte ammattianne ja työkokemustanne vastaavaa työtä? kyllä varmasti kyllä mahdollisesti luultavasti ei varmasti ei ei osaa sanoa ei tällä hetkellä työssä [K24] Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua? Minkälaiseksi arvioitte yleisen työllisyystilanteen vuoden kuluttua? Onko se parempi, ennallaan vai huonompi kuin tällä hetkellä? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Jonkin verran vai paljon? 54

61 K25_2 paljon parempi jonkin verran parempi ennallaan jonkin verran huonompi paljon huonompi ei osaa sanoa [K25_1] Mihin suuntaan muuttumassa: Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? selvästi parempaan suuntaan jonkin verran parempaan ennallaan jonkin verran huonompaan selvästi huonompaan suuntaan ei osaa sanoa [K25_2] Mihin suuntaan muuttumassa: Naisten ja miesten välinen tasaarvo työelämässä? Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: 55

62 2. Muuttujat Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? selvästi parempaan suuntaan jonkin verran parempaan ennallaan jonkin verran huonompaan selvästi huonompaan suuntaan ei osaa sanoa [K25_3] Mihin suuntaan muuttumassa: Ympäristökysymysten huomioon ottaminen työpaikoilla? Nykyisin puhutaan paljon työelämän muuttumisesta ja muutosten suunnasta. Ovatko seuraavat asiat Teidän mielestänne muuttumassa parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai ovatko ne ennallaan: Ympäristökysymysten huomioon ottaminen työpaikoilla? Ohjeet haastattelijalle Tarkenna: Selvästi vai jonkin verran? selvästi parempaan suuntaan jonkin verran parempaan (taulukko jatkuu seur. sivulla) 56

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen

Lisätiedot

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2753 Kunta-alan työolobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja FSD2665 Työolobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2751. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2751. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2751 Kunta-alan työolobarometri 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2748. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2748. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2748 Kunta-alan työolobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2646. Työolobarometri Koodikirja

FSD2646. Työolobarometri Koodikirja FSD2646 Työolobarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2007 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2747. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2747. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2747 Kunta-alan työolobarometri 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2649. Työolobarometri Koodikirja

FSD2649. Työolobarometri Koodikirja FSD2649 Työolobarometri 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2648. Työolobarometri Koodikirja

FSD2648. Työolobarometri Koodikirja FSD2648 Työolobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2824. Työolobarometri Koodikirja

FSD2824. Työolobarometri Koodikirja FSD2824 Työolobarometri 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2011 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2654. Työolobarometri Koodikirja

FSD2654. Työolobarometri Koodikirja FSD2654 Työolobarometri 1992 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 1992 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2662. Työolobarometri Koodikirja

FSD2662. Työolobarometri Koodikirja FSD2662 Työolobarometri 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3238. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3238 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2017 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2756. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2756 Kunta-alan työolobarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2743. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2743. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2743 Kunta-alan työolobarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2654. Työolobarometri Koodikirja

FSD2654. Työolobarometri Koodikirja FSD2654 Työolobarometri 1992 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 1992 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2655. Työolobarometri Koodikirja

FSD2655. Työolobarometri Koodikirja FSD2655 Työolobarometri 1993 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 1993 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2946. Työolobarometri Koodikirja

FSD2946. Työolobarometri Koodikirja FSD2946 Työolobarometri 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja

FSD1109. Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut Koodikirja FSD1109 Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus tuomioistuimiin: ylimääräiset muutoksenhaut 1989-1998 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2656. Työolobarometri Koodikirja

FSD2656. Työolobarometri Koodikirja FSD656 Työolobarometri 1994 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 1994 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 018. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3156. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3156 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2742. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2742. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2742 Kunta-alan työolobarometri 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 1996 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2657. Työolobarometri Koodikirja

FSD2657. Työolobarometri Koodikirja FSD2657 Työolobarometri 1995 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 1995 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006: valvonnan havainnointi [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2945. Työolobarometri Koodikirja

FSD2945. Työolobarometri Koodikirja FSD2945 Työolobarometri 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2012 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja FSD2665 Työolobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja

FSD2765. Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy Koodikirja FSD2765 Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta ja parisuhdeväkivalta: syksy 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007

Lisätiedot

FSD2649. Työolobarometri Koodikirja

FSD2649. Työolobarometri Koodikirja FSD2649 Työolobarometri 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3049. Työolobarometri Koodikirja

FSD3049. Työolobarometri Koodikirja FSD3049 Työolobarometri 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2014 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2742. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2742. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2742 Kunta-alan työolobarometri 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät 30.6.2010 30.6.2010 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); 14 570; 5,5 % Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä); 2

Lisätiedot

FSD3131. Työolobarometri Koodikirja

FSD3131. Työolobarometri Koodikirja FSD3131 Työolobarometri 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2016. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD3220. Työolobarometri Koodikirja

FSD3220. Työolobarometri Koodikirja FSD3220 Työolobarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2667. Työolobarometri Koodikirja

FSD2667. Työolobarometri Koodikirja FSD2667 Työolobarometri 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2005 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja FSD2665 Työolobarometri 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2003 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: säätiöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2411. Kirkon alan työolobarometri Koodikirja

FSD2411. Kirkon alan työolobarometri Koodikirja FSD2411 Kirkon alan työolobarometri 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkon alan työolobarometri 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja

FSD2153. KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi Koodikirja FSD2153 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 2002 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2745. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2745. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2745 Kunta-alan työolobarometri 2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2991. Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2991 Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2012: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja

FSD2359. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin Koodikirja FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja

FSD2181. KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat. Koodikirja FSD2181 KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004: perusterveydenhuolto 2003: kuntayhtymiin kuuluvat

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja

FSD2538. Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut. Koodikirja FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018.

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja

FSD2382. Nuorisobarometri Koodikirja FSD2382 Nuorisobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas

FSD3225. Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi Aineisto-opas FSD3225 Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden hyvinvointi 2017-2018 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kauppa- ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot