Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus)"

Transkriptio

1 Peruskoulutilastolomake 2010 (perusopetus) Täyttöohje Kunnan tehtävänä on organisoida kunnan koulujen peruskoulutiedonkeruu. Kunta ilmoittaa kouluille tietojen tallennusaikataulun, tarkistaa koulujen tallentamat tiedot ja hyväksyy tiedot siirrettäväksi Tilastokeskukseen. Tilastokeskus ilmoittaa valtion, yksityisen ja kuntayhtymien ylläpitämille oppilaitoksille tallennusaikataulun ja tarkistaa niiden tiedot. Arkistointia ja tietojen myöhempää tarkistusta varten pyydämme tulostamaan ja allekirjoittamaan tallennetut web-lomakkeet. Sivu 1 Koululomake (koulun yhteystiedot) Tiedot ilmoitetaan syyslukukaudelta A. Koulun yhteystiedot Tarkistakaa, korjatkaa ja täydentäkää koulunne yhteystiedot. Valitkaa vuosiluokkatieto eli onko koulussanne oppilaita vuosiluokilla: (alakoulu) (yläkoulu) vai (yhtenäiskoulu). Vuosiluokkatiedon perusteella koulu saa näkyviin oikeat ainevalintasivut. Jos koulussanne on oppilaita vuosiluokilla 0-6, koulusta täytetään sivu 1 Koululomake (koulun yhteystiedot) sivu 2A-B Edellinen lukuvuosi sivu 3 Alkanut syyslukukausi sivu 4 Erityisopetus, yhteiset kysymykset sivu 5 Erityisopetus, erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä koskevat kysymykset sivu 6 Ainevalinnat, yhteiset kysymykset (vuosiluokat 1-9 ja lisäopetus) sivu 7 Kielivalinnat, vuosiluokat 1-6 sivu 9 Tietoyhteiskuntakysymykset. Jos koulu on lakkautettu tai yhdistynyt johonkin toiseen kouluun , koulusta täytetään sivut 1, 2A-B ja 4A. Jos koulu on aloittanut toimintansa tänä syksynä, koulu täyttää sivut 1, 3, 4B, 5, 6, 7 ja 9. Jos koulussanne on oppilaita vuosiluokilla 7-10, koulusta täytetään sivu 1 Koululomake (koulun yhteystiedot) sivu 2 Edellinen lukuvuosi sivu 3A-F Alkanut syyslukukausi sivu 4 Erityisopetus, yhteiset kysymykset sivu 5 Erityisopetus, erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä koskevat kysymykset sivu 6 Ainevalinnat, yhteiset kysymykset (vuosiluokat 1-9 ja lisäopetus) sivu 8 Ainevalinnat, vuosiluokat 7-9 sivu 9 Tietoyhteiskuntakysymykset. Jos koulu on lakkautettu tai yhdistynyt johonkin toiseen kouluun , koulusta täytetään sivut 1, 2, 4A ja 8C. Jos koulu on aloittanut toimintansa tänä syksynä, koulu täyttää sivut 1, 3A-F, 4B, 5, 6, 8A-B ja 9. Jos koulussanne on oppilaita vuosiluokilla 0-10, koulusta täytetään kaikki lomakkeen sivut eli sivut 1-9. Jos koulu on lakkautettu tai yhdistynyt johonkin toiseen kouluun , koulusta täytetään sivut 1, 2, 4A ja 8C. Jos koulu on aloittanut toimintansa tänä syksynä, koulu täyttää sivut 1, 3, 4B, 5, 6, 7, 8A-B ja 9.

2 Sivu 2 Edellinen lukuvuosi Tiedot ilmoitetaan lukuvuodelta 2009/2010. A. Oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä ja heistä luokalle jääneitä Koulunne oppilasmäärä kevätlukukauden päättyessä (ilman esi- ja lisäopetuksen oppilaita). Koulunne oppilaisiin luetaan koulussanne kirjoilla olevat: peruskoulun yleisopetuksessa olevat oppilaat sairaalakouluissa tai muutoin sairaalassa opetusta saavat koulunne oppilaat 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä erityisopetukseen siirretyt oppilaat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat: - vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat - muut vammaisoppilaat Oppilaisiin ei tässä kohdassa lueta koulunne: esiopetusoppilaita lisäopetusoppilaita (10. lk) perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia maahanmuuttajia Sairaalakoulu ilmoittaa vain sairaalakoulussa kirjoilla olevat oppilaat. Muut oppilaat ilmoitetaan 'kotikoulussaan'. Oppilas voi olla kirjattu vain yhden koulun oppilaaksi. B. Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneiksi katsotaan sellaiset oppivelvollisuusikäiset oppilaat, jotka eivät lukuvuoden aikana ole lainkaan osallistuneet peruskouluopetukseen. C. Oppivelvollisuusiän ohittaneet, peruskoulusta erotodistuksen saaneet Oppilaat, jotka ovat ohittaneet oppivelvollisuusiän ja saaneet erotodistuksen, mutta eivät päättötodistusta. D. Oppivelvollisuusiän ilman erotodistusta ohittaneet Oppilaat, jotka ovat ohittaneet oppivelvollisuusiän, mutta eivät ole saaneet erotodistusta eivätkä päättötodistusta. E. Peruskoulun päättötodistuksen ja lisäopetuksen todistuksen saaneet Oppilaat, jotka saivat edellisenä lukuvuonna peruskoulun päättötodistuksen (yleisopetuksessa tai erityisopetuksessa) tai saivat lisäopetuksen (10. luokan) todistuksen. Sivu 3 Alkanut syyslukukausi Syyslukukauden tiedot ilmoitetaan vallitsevan tilanteen mukaisena. HUOM! Sisältää valtionosuuden määräämiseen tarvittavat tiedot. HUOM! Ei perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia maahanmuuttajia. Erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä koskevat jatkokysymykset tulevat näkyviin vain niille kouluille, jotka ovat ilmoittaneet erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä kohdassa 3A. A. Oppilasmäärä Koulunne oppilaisiin luetaan koulussanne kirjoilla olevat: peruskoulun yleisopetuksessa olevat oppilaat koulun yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa olevat esiopetusoppilaat sairaalakouluissa tai muutoin sairaalassa opetusta saavat koulunne oppilaat 9-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat, erityisopetukseen siirretyt; tällä tarkoitetaan oppilaita, joille on tehty siirtopäätös erityisopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa (POL 17 2 mom.), ei osa-aikaisessa erityisopetuksessa olevia (POL 17 1 mom.), ellei siirtopäätöstä ole tehty 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat (POL 25 2 mom.): - vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat (RahA 1 5 mom.) - muut vammaisoppilaat lisäopetusoppilaat (10. lk) ei perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia maahanmuuttajia

3 Oppilaisiin ei lueta perusopetukseen valmistavassa opetuksessa olevia maahanmuuttajia (OPH Tiedote 20/2008, , Liite 1 ja POL 1 2 mom.) eikä myöskään niitä sairaalaopetuksessa olevia oppilaita, jotka eivät ole kirjoilla kotikoulussaan vaan heidät on otettu sairaalaopetuksesta vastaavan koulun oppilaiksi. Sairaalakoulussa tai muutoin sairaalassa opetusta saava oppilas luetaan oppilasmääriä laskettaessa siihen kouluun, joka vastaa opetuksen antamisesta ja johon hänet on hallinnollisella päätöksellä otettu (POL 4 3 mom.). Oppilas voi olla kirjattu vain yhden koulun oppilaaksi. Tilapäisesti ulkomailla olevat oppilaat ilmoitetaan kohdassa 3F. Rahoitusjärjestelmään tarvitaan tieto esiopetuksen oppilaista, jotka ovat perusopetuslain (628/1998, muutettu 1288/1999) ja asetuksen (852/1998) mukaan järjestetyssä esiopetuksessa Asetuksen 3 2 mom:n mukaan esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Kunta voi järjestää esiopetuksen koulussa, päivähoidon yhteydessä tai se voi hankkia ostopalveluna esiopetuspalvelut esim. yksityiseltä päiväkodilta tai seurakunnalta. Esiopetusoppilaiksi merkitään tässä kohdassa vain koulun yhteydessä järjestettävässä esiopetuksessa olevat (koulussa kirjoilla olevat) esiopetusoppilaat Esiopetusoppilaiksi katsotaan myös koulujen esiopetuksessa olevat vammaiset lapset ja ns. nollaluokan oppilaat. Oppilaat ilmoitetaan vuosiluokittain (0-10). Mikäli oppilaita ei ole jaoteltu vuosiluokittain, heidät merkitään pääsääntöisesti sen vuosiluokan oppilaaksi, jolle he ikänsä mukaan kuuluisivat. Lisäopetuksen oppilaiksi merkitään 10. luokan oppilaat (POL 5, 7 8 ). C1. Oppilaat pääasiallisen opetuskielen mukaan Koulussanne olevat oppilaat ilmoitetaan sen kielen mukaan, jolla he pääasiallisesti saavat opetusta (POL 4 4 mom. ja 10 1 mom.). Oppilasmäärän tulee olla sama kuin kohdassa 3A. C2. Vieraskielisten oppilaiden lukumäärä (oppilaiden äidinkieli muu kuin suomi, ruotsi, saame tai romani ja viittomakieli) Koulun 3A kohdan oppilasmäärästä ilmoitetaan vieraskielisten oppilaiden lukumäärät yhteensä ja eriteltynä esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen osalta sekä erikseen 9-vuotisen ja 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevat erityis- ja vammaisoppilaat. D. Kuljetusedun saavia oppilaita Koulun 3A kohdan oppilasmäärästä ilmoitetaan kuljetusedun saavien oppilaiden määrä tilanteen mukaisena. Esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen kuljetusedun saavat oppilaat ilmoitetaan erikseen. Kuljetusedun saavien oppilaiden yhteismääristä eritellään 9-vuotisen ja 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevien kuljetusedun saavien erityisoppilaiden lukumäärät. Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 ). Kuljetusedun saavaksi katsotaan myös koulun oppilas, joka saa koulumatkojaan varten julkisen liikenteen kausilipun tai jonka koulumatkaa varten on myönnetty tuki. Jos oppilas saa sekä kuljetus- että majoitusedun, oppilas ilmoitetaan vain majoitusedun saavana kohdassa 3E. E. Majoitusedun saavia oppilaita Koulun 3A kohdan oppilasmäärästä ilmoitetaan kaikkien majoitusedun saavien oppilaiden määrä tilanteen mukaisena. Esiopetusoppilaiden ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen majoitusedun saavat oppilaat ilmoitetaan erikseen. Majoitusedun saavien oppilaiden yhteismääristä eritellään 9-vuotisen ja 11-vuotisen oppivelvollisuuden piirissä olevien majoitusedun saavien erityisoppilaiden lukumäärät. Oppilasmäärään sisältyvät myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevat oppilaat.

4 Jos oppilas saa sekä kuljetus- että majoitusedun, oppilas ilmoitetaan vain majoitusedun saavana kohdassa 3E. F. Koulunne oppivelvollisista lykkäystä saaneet ja kotona tai ulkomailla opiskelevat oppilaat Lykkäystä saaneilla tarkoitetaan oppivelvollisia, jotka ovat tänä syksynä saaneet luvan aloittaa koulunkäynnin (1. luokan) vuotta säädettyä myöhemmin. Lykkäystä saaneita ei ilmoiteta 1. vuosiluokan oppilaiksi kohdassa 3A. Jos lykkäystä saaneet ovat koulussa esiopetusoppilaana, heidät merkitään kohtaan 3A esiopetusriville. Oppivelvollinen voi opiskella kotona tai koulussa, jolla ei ole ns. kouluoikeuksia tai hän on ulkomailla muun syyn kuin lomamatkan vuoksi. Näitä oppilaita ei merkitä lainkaan kohtaan 3A, vaikka koulu toimittaisi oppilaalle oppimateriaalia tms. G. Esiopetuksen ja 1. vuosiluokan oppilaat iän mukaan Tässä kohdassa ilmoitetaan koulunne esiopetusoppilaiden ja 1. vuosiluokan oppilaiden ikä. Oppilaat merkitään tilanteen mukaisina syntymävuoden mukaan (esim. vuonna 2004 syntyneet merkitään 6-vuotiaiksi). Oppilasmäärien tulee olla samat kuin kohdassa 3A. Sivu 4 Peruskoulujen erityisopetus, yhteiset kysymykset A. Osa-aikainen erityisopetus (PL 17 1 mom.) Tässä kohdassa ilmoitetaan, kuinka moni koulussanne kirjoilla olleista oppilaista sai lukuvuonna 2009/2010 osa-aikaista erityisopetusta. Kohtaan merkitään sekä ne ilman otto- ja siirtopäätöstä olevat oppilaat, jotka saavat ainoastaan osaaikaista erityisopetusta kuten myös ne erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat, jotka saavat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjensä lisäksi. Tähän kohtaan ei lasketa mukaan oppilaita, joiden erityisopetuksen tarvetta on selvitetty, vaan ainoastaan ne oppilaat, jotka ovat todella saaneet osa-aikaista erityisopetusta. Oppilas tilastoidaan vain yhteen kertaan osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaiseen ryhmään. Osa-aikaisen erityisopetuksen saannin ensisijainen syy voi olla puhehäiriö, luku- ja kirjoitushäiriö tai -vaikeudet, matematiikan oppimisen vaikeudet, vieraan kielen oppimisen vaikeudet, sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö tai muut vaikeudet oppimisessa. Muut vaikeudet oppimisessa voivat aiheutua mm. autismista, Aspergerin oireyhtymästä, dysfasiasta tai aivotoiminnan häiriöstä. B. Viittomakielistä opetusta saavat oppilaat Tässä kohdassa ilmoitetaan viittomakielistä opetusta saavat oppilaat tilanteen mukaisena. Viittomakielistä opetusta saavat oppilaat jaetaan kahteen ryhmään: viittomakielisessä opetuksessa oleviin ja tukiviittomia käyttäviin. Sivu 5 Peruskoulujen erityisopetus, erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä koskevat kysymykset Seuraaviin kohtiin vastaavat vain ne oppilaitokset, jotka ovat ilmoittaneet erityisopetukseen otettuja ja siirrettyjä oppilaita kohdassa 3A. Oppilas tilastoidaan vain yhteen kertaan. A. Erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat erityisopetuksen järjestämispaikan mukaan Tämän kohdan perusjoukkona ovat kohdassa 3A ilmoitetut erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus voidaan järjestää jollakin seuraavista tavoista: - Oppilas on kokonaan integroitu yleisopetuksen ryhmään eli hän opiskelee yleisopetuksen yhteydessä. - Oppilas on osin integroitu yleisopetuksen ryhmään eli hän opiskelee osan oppiaineistaan erityisryhmässä ja osan yleisopetuksen yhteydessä. - Oppilaan opetus on järjestetty kokonaan erityisryhmässä.

5 Kaikissa opetusryhmissä voi olla eri perustein erityisoppilaaksi otettuja ja siirrettyjä oppilaita sekä yleistä tai yksilöllistettyä oppimäärää opiskelevia oppilaita. B. Erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat opetusjärjestelyjen ja ensisijaisen otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan Tämän kohdan perusjoukkona ovat kohdassa 3A ilmoitetut erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat. Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus on järjestetty jollakin seuraavista tavoista: 1. Oppilas opiskelee yleisen oppimäärän mukaan. 2. Oppilaan yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty. 3. Oppilaan kaikkien oppiaineiden oppimäärät on yksilöllistetty. Erityisopetukseen otetun ja siirretyn oppilaan otto- ja siirtopäätöksen perusteet ovat seuraavat (PL 17 2 mom.): 1. Vaikea kehitysviivästymä (vaike) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut keskivaikea, vaikea tai vaikein kehityksen viivästymä. 2. Lievä kehitysviivästymä (lieke) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan lievä kehityksen viivästymä. 3. Eriasteinen aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava (neurol) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan neurologinen vamma tai kehityshäiriö, kuten ADHD tai liikuntavamma, kuten CP-oireyhtymä. 4. Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus (sosem) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan tunneelämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus. 5. Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet (autasp) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan autismi tai Aspergerin oireyhtymä. 6. Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet (kieli) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan kielen kehityksen häiriö (dysfasia). 7. Näkövamma (näkö) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan näkövamma. 8. Kuulovamma (kuulo) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut oppilaan kuulovamma. 9. Muu kuin edellä mainittu syy (muu) Erityisoppilaaksi ottamisen tai siirtämisen perusteena on ollut jokin muu kuin edellä mainittu syy. Erityisopetuksen perusteen käsitelyhenteet on tarkoitettu vain tilastointitarkoitukseen, ei esim. opetusryhmien nimeämiseen. Sivu 6 Ainevalinnat, yhteiset kysymykset (vuosiluokat 1-9 ja lisäopetus) A. Peruskoulun oppilaiden katsomusainevalinnat Tässä kohdassa ilmoitetaan peruskoulun oppilaiden katsomusainevalinnat tilanteen mukaisena. Katsomusainevalintoja ovat opetussuunnitelmaperusteiden mukaiset uskonto- ja elämänkatsomustietovalinnat. Oppilaat ilmoitetaan koulussa valitun katsomusaineen mukaan, ei uskontokunnan mukaan. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne oppilasmäärät kohdassa 3A. Tähän kohtaan ei merkitä esiopetusoppilaita. B. Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelevia oppilaita Tässä kohdassa ilmoitetaan tilanteen mukaisena ainoastaan niiden peruskoulun oppilaiden lukumäärä, jotka saavat Suomi toisena kielenä tai Ruotsi toisena kie-

6 lenä -opetusta (S2-opetusta). Huom! Ei toinen kotimainen kieli. Kohtaan ei merkitä esiopetusoppilaita. Sivu 7 Kielivalinnat, vuosiluokat 1-6 A. Oppilaiden yhteisen kielen (A1) valinnat vuosiluokittain (1-6) Tässä kohdassa ilmoitetaan vuosiluokkien 1-6 oppilaat A1-kielen mukaan tilanteen mukaisena. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne oppilasmäärät kohdassa 3A. Esiopetusoppilaista ei täytetä kielivalintatilastoa. A1-kieli on oppilaille yhteinen, pääsääntöisesti kolmannelta luokalta alkava kieli. Yleensä oppilaat lukevat vain yhtä yhteistä kieltä, jolloin luokittain yhteenlasketut oppilasmäärät (pystysummat) ovat samat kuin oppilasmäärät kohdassa 3A. Joskus oppilaat lukevat kahta tai useampaa yhteistä kieltä, jolloin heidät merkitään kaikkien opiskelemiensa kielten kohdalle. Tällöin luokittain yhteenlasketut oppilasmäärät ylittävät kohdan 3A luokittaiset oppilasmäärät. Kohtaan 'Eivät opiskele A1-kieltä' merkitään ne (useimmiten 1. ja 2. vuosiluokan) oppilaat, jotka eivät ole vielä aloittaneet A1-kielen opiskelua sekä ne oppilaat, jotka on kokonaan vapautettu A1-kielen opetuksesta eli oppilaalla on vapautuspäätös. B. Oppilaiden vapaaehtoisen kielen (A2) valinnat vuosiluokittain (1-6) Tässä kohdassa ilmoitetaan vuosiluokkien 1-6 oppilaat A2-kielen mukaan tilanteen mukaisena. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne oppilasmäärät kohdassa 3A. Esiopetusoppilaista ei täytetä kielivalintatilastoa. A2-kieli on vapaaehtoinen kieli, jonka opiskelussa pyritään peruskoulun päättövaiheessa samantasoiseen kielen hallintaan kuin A1-kielessä. Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksesta ei voida vapauttaa. Sivu 8 Ainevalinnat, vuosiluokat 7-9 A. Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden opiskelemien vieraiden kielten määrä Tässä kohdassa ilmoitetaan kuinka monta vierasta kieltä vuosiluokkien 7-9 oppilaat opiskelivat Vieraiksi kieliksi katsotaan kaikki muut kielet paitsi opetuskieli. Opiskelluksi kieleksi voidaan laskea kaikki oppilaan valitsemat vieraat kielet. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne oppilasmäärät kohdassa 3A. Lisäopetusoppilaista ei täytetä kielivalintatilastoa. B. Vuosiluokkien 7-9 kielivalinnat Kielivalintojen lähtökohtana on oppilaan valinta. Kielivalinnat ilmoitetaan kunkin kielen laajuuden mukaan. Kaikki oppilaan valinnat ilmoitetaan, vaikka kieltä ei juuri tilastointihetkellä opiskeltaisikaan tai vaikka kieleen vaadittu oppimäärä olisi jo suoritettu. Lisäopetusoppilaista ei täytetä kielivalintatilastoa. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne oppilasmäärät kohdassa 3A. Kielivalintatilaston oppilasmäärät eivät saa ylittää minkään kielen kohdalla vuosiluokkien 7-9 yhteenlaskettua oppilasmäärää (pojat ja tytöt tilanteen mukaisena). Muistakaa merkitä taulukkoon myös ne oppilaat, jotka eivät opiskele yhteistä kieltä. Lisäluokkien oppilaista ei täytetä kielivalintatilastoa. Alle B2-kieliä ei ilmoiteta tällä lomakkeella. A1-kieli on vuosiluokilla 1-6 alkanut yhteinen kieli. Sitä opiskellaan peruskoulun tuntijaon mukaan vähintään 8 viikkotuntia vuosiluokkien 7-9 aikana. Kohtaan 'Eivät opiskele yhteistä kieltä' merkitään ne oppilaat, jotka on kokonaan vapautettu A1-kielen opetuksesta eli oppilailla on vapautuspäätös tai he eivät jostain muusta syystä opiskele A1- kieltä. A2-kieli on vuosiluokilla 1-6 alkanut vapaaehtoinen kieli. A2-kieltä opiskellaan peruskoulun tuntijaon mukaan vähintään 4 viikkotuntia vuosiluokkien 7-9 aikana. A2-kielen opiskelussa pyritään peruskoulun päättövaiheessa samantasoiseen kielen hallintaan kuin A1-kielessä. Vapaaehtoisen A2-kielen opetuksesta ei voida vapauttaa. Jos oppilas opiskelee useampaa kuin yhtä A1- tai A2-kieltä, kaikki kielet merkitään lomakkeelle.

7 B1-kieli on vuosiluokilla 7-9 alkanut yhteinen kieli. B1-kieltä opiskellaan vähintään 6 viikkotuntia vuosiluokkien 7-9 aikana. B1-kielen laajuisena voi opiskella myös alakoulussa aloitettua vapaaehtoista A2-kieltä. Kohtaan 'Eivät opiskele yhteistä kieltä' merkitään ne oppilaat, jotka on kokonaan vapautettu B1-kielen opetuksesta eli oppilailla on vapautuspäätös tai he eivät jostain muusta syystä opiskele B1-kieltä. B2-kieli on vuosiluokilla 7-9 alkanut valinnainen kieli, jota opiskellaan vähintään 4 viikkotuntia vuosiluokkien 7-9 aikana. Valinnaisen B2-kielen opetuksesta ei voida vapauttaa. Tarkistakaa, että Poikia yhteensä ja Tyttöjä yhteensä -sarakkeiden luvut eivät minkään kielen rivillä (laskien yhteen saman kielen A1-, A2-, B1- ja B2-valinnat) ylitä vuosiluokkien 7-9 poikien ja tyttöjen määrää. Tiettyä kieltä valinneita oppilaita ei siis voi olla enempää kuin oppilaita on vuosiluokilla 7-9. C. Peruskoulun päättötodistuksen saaneiden valinnaiset opinnot vuosiluokkien 7-9 (yläasteen) aikana Tässä kohdassa ilmoitetaan keväällä 2010 peruskoulun päättötodistuksen saaneiden matematiikan, luonnontieteiden, teknisen työn, tekstiilityön ja tietotekniikan toteutuneet valinnaiset opinnot vuosiluokkien 7-9 aikana. Toisin sanoen tässä kohdassa halutaan tietää esimerkiksi, kuinka monta poikaa oli vuosiluokkien 7-9 aikana opiskellut matematiikkaa valinnaisena aineena 1/4, 1/2, 1, 2 tai vähintään 3 kurssia. Monioppiaineisia kursseja ei lasketa mukaan. Perusjoukkona ovat ilmoittamanne päättötodistuksen saaneiden määrät kohdassa 2E. Taulukon kurssit on jaoteltu seuraavasti: 1/4 kurssi = 10 tuntia 1/2 kurssi = tuntia 1 kurssi = tuntia 2 kurssia = tuntia 3- kurssia = vähintään 95 tuntia Oppilas voidaan merkitä kunkin oppiaineen riville vain kerran. Jos oppilas ei ole valinnut edellä lueteltuja oppiaineita, ei oppilasta ilmoiteta tässä kohdassa. Päättötodistuksen saaneiden määrä (pojat, tytöt) ei saa ylittää kohdassa 2E ilmoitettua päättötodistuksen saaneiden määrää. Kurssien määrät lasketaan kertyminä vuosiluokkien 7-9 suorituksista. Teknisen työn, tekstiilityön ja tietotekniikan kursseista ilmoitetaan vain valinnaiset kurssit. Tarkistakaa, että poikien ja tyttöjen määrä ei millään rivillä ylitä päättötodistuksen saaneiden poikien ja tyttöjen määrää. Sivu 9 Tietoyhteiskunnan rakenteet Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa oppilaitosten käytössä olevien tietokoneiden määrää, verkkoyhteyksiä ja tukipalveluita. Tiedot ilmoitetaan syyslukukaudelta Oppilaitoksen käytössä oleviksi tietokoneiksi lasketaan kaikki ne tietokoneet, joita oppilaitos käyttää, myös jonkun muun kuin ko. oppilaitoksen hallinnassa olevat koneet. Jos vähintään kaksi oppilaitosta käyttää samoja tiloja ja atk-laitteita eriaikaisesti, esim. toinen päivällä, toinen illalla, molemmat oppilaitokset voivat ilmoittaa samat tietokoneet käytössään oleviksi (esim. peruskoulu, joka toimii päivällä, ja kansalaisopisto, joka toimii peruskoulun tiloissa iltaisin). Jos taas vähintään kaksi oppilaitosta käyttää samoja tiloja ja atk-laitteita samanaikaisesti, esim. molemmat toimivat päivisin, käytössä olevat tietokoneet täytyy jakaa oppilaitosten kesken kahteen osaan (esim. yläaste ja lukio, jotka toimivat molemmat päivällä ja käyttävät yhteistä atk-luokkaa). Tietokoneet (työasemakäytössä) 1. Tässä tarkoitetaan kyselyn ajankohtana oppilaitoksen omistamia tai hallitsemia työasemakäytössä olevia tietokoneita, myös kotiin lainattuja, sekä ns. thin client-päätteitä.

8 1.2 Opetus- tai opiskelukäytössä oleviin tietokoneisiin lasketaan mukaan luokkien ym. opetustilojen koneet opettajan kone mukaan lukien sekä muut opiskelijoiden käytössä olevat koneet. Opettajien henkilökohtaisessa käytössä olevia tietokoneita ei lasketa tähän mukaan.

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2009 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos Kansalaisopisto

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010

Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 1(7) Esi- ja perusopetuksen rahoituskysely 20.9.2010 Tiedonantajat Esi- ja perusopetuksen rahoituskyselyn täyttävät kaikki Manner-Suomen kunnat sekä esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen sekä

Lisätiedot

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita

Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Koulutus 2010 Erityisopetus 2009 Erityisopetukseen siirrettyjen osuus ennallaan, osa-aikaisessa erityisopetuksessa lisää oppilaita Kahdeksan ja puoli prosenttia peruskoululaisista eli kaikkiaan runsaat

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2005 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Oppilaitostyyppi

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2016 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Sivu 1/ Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 201 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2014 F12-F13-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon D7-kohdassa. F14-F15-osio näytetään oppilaitoksille, jotka valitsivat Kyllä-vaihtoehdon

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 Sivu 1/5 9.1.214 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 214 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Erityiset opetusjärjestelyt

Erityiset opetusjärjestelyt Erityiset opetusjärjestelyt koulunkäynnin tukena Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, apulaisrehtori Tänään perehdymme: Pidennetty oppivelvollisuus Opetuksesta vapauttaminen Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2014 Sivu /5 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 204 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat esiopetusta,

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 212 Ainevalinnat 211 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 211 yleisimmin opiskeltu kieli

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Ohjeet 1(7) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 Rauman normaalikoulu Perusopetuksen opetussuunnitelman Muutokset luku 1 2019 perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin hyväksymä 16.6.2016

Lisätiedot

Erityisopetuksen kuntien väliset erot perusopetuksessa

Erityisopetuksen kuntien väliset erot perusopetuksessa Valtiontalouden tarkastusvirasto Tuloksellisuustarkastus Työpaperi Erityisopetuksen kuntien väliset erot perusopetuksessa Liittyy tarkastukseen: Erityisopetus perusopetuksessa Tekijät: Tanja Kirjavainen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 23 Ainevalinnat 22 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 22 yleisimmin opiskeltu vieras kieli

Lisätiedot

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite

Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Suomen perusopetuslain tarkoitus ja tavoite Yksi- vai kaksikielisiä kouluja? 13.3.2013 Bob Karlsson Johtaja Kielelliset oikeudet! Perustuslain näkökulmasta julkisen vallan tehtävänä on edistää perusoikeuksien

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2017 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot

Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Perusopetuksen rakenne, arviointi ja tutkinnot Järjestämismuoto Opetus järjestetään lähiopetuksena tai monimuotokysymykseen muille kuin oppivelvollisille järjestettävässä opetuksessa. (OKSA, Perusopetuslaki

Lisätiedot

S2-opetuksen toimintamalli

S2-opetuksen toimintamalli Kuopion S2-opetuksen toimintamalli Kuopion kaupungin peruskoulut S2-opetus ja opetuksen järjestämisen tavat S2-oppilaalla tarkoitetaan maahanmuuttajataustaista oppilasta, paluumuuttajaa tai Suomeen adoptoitua

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus 2 Ainevalinnat 2 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 2 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 2 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018 A2-kielen valinnoista ja opetuksesta kevät 2018 A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka.

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut

Venäjää opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Koulutus 215 Ainevalinnat 214 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat ä opiskelevien peruskoululaisten osuus kasvanut Tilastokeskuksen mukaan venäjää opiskelleiden osuus peruskoulun 1-6 oppilaista oli,2 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Ohjeet 1(8) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2012 Erityisopetus 2011 Peruskoulun oppilaista 11,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoululaisista 3,3 prosenttia sai tehostettua tukea ja 8,1 prosenttia erityistä tukea syksyllä

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA

TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA TILASTOTIETOJA PERUSOPETUKSESTA 2017-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Perusopetuksen oppilasmäärä 3. Opetusryhmien koot 4. Erityinen tuki 5. Maahanmuuttajaopetus 6. Kielivalinnat 2017 2018 7. Painotettu

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 18 Ainevalinnat 18 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli peruskouluissa yleisimmin opiskeltu vieras kieli syyslukukaudella

Lisätiedot

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka

Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN. Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Opetuksen järjestäjä PEDAGOGINEN SELVITYS ERITYISTÄ TUKEA VARTEN Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 1 mom. 30 kohta 1. PERUSTIEDOT Oppilaan nimi Syntymäaika Vuosiluokka Koulu Huoltaja/huoltajat/laillinen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2013 Erityisopetus 2012 Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 12,7 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2012. on runsaan

Lisätiedot

12. Valinnaisuus perusopetuksessa

12. Valinnaisuus perusopetuksessa 12. Valinnaisuus perusopetuksessa Valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatkoopintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Ohjeet 1(10) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2017 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK Päivitetty

PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK Päivitetty PATENIEMEN KOULU A2 KIELEN JA VALINNAISAINEIDEN OPAS 5-6 LK 2019 2020 Päivitetty 14.1.2019 A2 VALINTA 5. ja 6. LUOKALLE Mikäli oppilas ei valitse vapaaehtoista kieltä, siirry tekemään valinnaisainevalintoja!

Lisätiedot

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

1) Vuosien 1995 2010 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin. Koulutus 2014 Erityisopetus 2013 Erityistä tukea saaneiden osuus pieneni Peruskoululaisten oppimisen tuki on vuodesta 2011 lähtien jaettu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Mikäli tehostettu

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018 Ohjeet 1(10) Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018 Tietojen käyttötarkoitus Tilastokeskus toimittaa Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2018 -lomakkeen tietoja opetusja kulttuuriministeriöön

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(25) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2015 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas

Tehostetun tuen piirissä entistä useampi peruskoulun oppilas Koulutus 2015 Erityisopetus 2014 Tehostetun tuen piirissä entistä useampi oppilas Tehostettua tukea sai 40 500 oppilasta eli 7,5 prosenttia oppilaista syksyllä 2014. Määrä on 4,2 prosenttiyksikköä enemmän

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia

Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Koulutus 217 Ainevalinnat 216 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Suurin osa peruskoululaisista opiskelee englantia Korjattu 286217 Korjatut kohdat on merkitty punaisella Tilastokeskuksen mukaan englanti

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2011 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS. Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 OPH LUKIN VALMISTAVA KULUTUS Hallinnon näkökulma Erja Vihervaara 4.3.2014 PH Tavoitteet Parantaa opetuskielen taitoja ja opiskelutaitoja. Antaa valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot

Lomakkeen rakenne Oppilaitos ja tiedonantajan yhteystiedot A B C. Oppilaitoksen koulutusmuodot D Oppilaitoksenne järjestämät koulutusmuodot Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2011 Tämän lomakkeen täyttävät peruskoulut (ml. peruskouluasteen erityiskoulut, perus- ja lukioasteen koulut, myös ulkomaankoulut), lukiot, ammatilliset oppilaitokset

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA

KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA KEHAS OHJELMA KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT- TYÖPAJA 18.3.2015 STM 1 2 Kehitysvammaisia on massamme opetettu yli 100 vuotta Vaikeimmin kehitysvammaiset on vapautettu

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2017 Erityisopetus 2016 Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Tehostettua tukea

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Koulutus 2018 Erityisopetus 2017 Yhä useampi peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea Peruskoulun oppilaista 17,5 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2017. Tehostettua tukea

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet

Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Ohjeet 1(24) Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat 2013 -lomakkeen ohjeet Tietojen käyttötarkoitus Tiedonantajat Oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -lomakkeella kerätään tietoja esi-, perus- ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta

Päätös. Laki. lukiolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä

Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Opetuksen järjestäjä HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA (HOJKS) Oppilas opiskelee oppiaineittain Oppilaalla on yksilöllistettyjä oppimääriä Salassa pidettävä Julkisuuslaki 24

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot