NURMIOJAN PERUSKUIVATUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIOJAN PERUSKUIVATUS"

Transkriptio

1 NURMIOJAN PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA OULU (HAUKIPUDAS)

2 LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Sijaintikartta 3. Valuma-aluekartta 4. Suunnitelmakartta 5. Uoma 1, pituusleikkaus 6.1 Uoma 1, poikkileikkauksia 6.2 Uoma 1, poikkileikkauksia LISÄLIITTEET Putousportaan periaatekuva Happamuusnäytteenottopisteiden sijaintikartta Happamuusmittaustulokset Settipadon piirros Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Hakemus ja asiankäsittely Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus Varhaisemmat vaiheet Nykyinen kuivatustilanne Hankkeen tarkoitus Hankkeen vesioikeudellinen määrittely Suunnitelman pääperusteet Hyötyalue Maastotutkimukset Uomat ja vedenkorkeudet Valuma-alueet ja virtaamat Suunnitellut avouomien perkaukset Raivaukset Kaivumaiden sijoitus ja käsittely Ympäristövaikutusten arviointi Arvio Natura-arvioinnin tarpeesta Arvio Nurmiojan luonnontilankaltaisuudesta Laskelma ja selvitys perkauksen happamuusvaikutuksista Kiiminkijokeen Selvitys perkauksen kiintoainemääristä Kiiminkijokeen Miten happamuusvaikutuksia Kiiminkijokeen vähennetään Nurmiojan kunnostusosuudella vallitsevat pohjavesipinnat Ympäristötoimenpiteet Vesiensuojelu Sillat ja rummut Settipato Vahingot ja haitat Ojituskustannukset Hyödyn arvio ja hankkeen kannattavuus Uomien ja rakennelmien kunnossapito Työn toteuttaminen... 9

4 1 NURMIOJAN PERUSKUIVATUS OULU OJITUSSUUNNITELMA 1. Hakemus ja asiankäsittely Maveplan Oy on sopinut Jokikylän uusjakoon liittyvästä Nurmiojan kunnostamissuunnitelman laatimisesta. Maveplan Oy on suorittanut uoman maastotutkimukset ja laatinut suunnitelman. Hankkeen maastotutkimukset on suoritettu syyskuussa Tämä suunnitelma sisältää Nurmioja-nimisen uoman suunnittelun. Kuivatushyötyalueen kokonaispinta-ala on 26,37 ha. Suunnitelmassa on otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät asiat. 2. Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus Hanke sijaitsee Oulun kaupungin alueella, Haukiputaan Jokikylällä. Peruskartalla hanke sijoittuu TM35-karttalehdelle R4423B. Nurmiojan valuma-alueen tunnus on Kunnostettavan uomaosuuden pituus on noin 1,9 km. Nurmioja laskee Kiiminkijokeen. Kiiminkijoki laskee mereen n. 10 km päässä Nurmiojan ja Kiiminkijoen yhtymäkohdasta. Hankealueen pellot sijaitsevat Nurmiojan varrella. Hyötyalue koostuu pelto- ja metsäalueista. Päävaluma-alueesta on järviä 3,37 %, peltoa noin 5 % ja metsä- ja tonttialueita n. 90 %. Pohjavesialueita ei ole hankealueen läheisyydessä. Hankealueeseen rajoittuu Kiiminkijoki, joka kuuluu Natura 2000-suojelualueeseen. Hankkeeseen kuuluva uoma on osittain tukkoinen. Alavimmat peltoalueet kärsivät vajaasta kuivatuksesta etenkin ylivirtaamien aikoina. Nykyiset uomien ylityspaikat ovat pääosin nykyisille maatalouskoneille liian kapeita ja virtaamille aukkokooltaan liian pieniä. Kiiminkijoen suurilla virtaamilla tulvat nousevat hyötyalueen pelloille. Nurmiojan kunnostuksella saadaan kuitenkin kasvukauden kuivavaraa parannettua, jolloin Kiiminkijoen virtaamat ovat pieniä. 3. Varhaisemmat vaiheet Nurmioja on kaivettu Kiiminkijoesta ylävirtaan 5 km matkalta nykyiseen syvyyteen luvun puolivälissä metsäojitusyhtiön toimesta luvun lopulla Nurmiojan yläosalla

5 2 ojitusyhtiö suorittanut uomien perkausta peltojen kuivatuksen parantamiseksi. Viimeisten vuosien aikana ojia ei ole kunnostettu, lukuun ottamatta yksittäisiä pienimuotoisia toimenpiteitä. 4. Nykyinen kuivatustilanne Uoma on aikaisempien kaivutöiden jälkeen jonkin verran mataloitunut ja uoman luiskiin on kasvanut virtausta haittaavaa puustoa ja pensaikkoa. Tukkopaikat aiheuttavat uomassa padotusta. Em. syistä johtuen alavimmat peltoalueet kärsivät etenkin ylivirtaama-aikoina kuivatushaittaa. Nurmiojan alaosalla esiintyy tulva-aikaista haittaa Kiiminkijoen tulvimisen seurauksena, jolloin vesi on noussut peltoalueille. 5. Hankkeen tarkoitus Hankkeen tarkoituksena on saada alueen peltolohkoille salaojituksen vaatima kuivavara ja parantaa uomien vedenjohtokykyä. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on parantaa peltoalueiden viljeltävyyttä rumpu- ja ojajärjestelyillä. Hankkeen toimenpiteillä varmistetaan hyvät kuivatusedellytykset alueen maataloudelle. 6. Hankkeen vesioikeudellinen määrittely Hankkeessa on kysymys vesilain 5 luvun mukaisesta ojittamisesta. Suunnitelma vahvistetaan uusjaon yhteydessä. 7. Suunnitelman pääperusteet Alueen maanomistajien ja suunnittelijan kesken on sovittu tutkittavasta ja perattavasta uomasta. Uoma on suunniteltu salaojitussyvyyttä vastaaviksi ottaen huomioon tulvamitoituksen vaatimukset. Uomia, joihin on suunniteltu kunnostuksia, on 1 kpl. Putkituksia ei tehdä. Avouoman kunnostusta suoritetaan n. 1,9 km. Uoman kaivutoimenpiteet suoritetaan entisen uoman linjaukselle. Nykyiset rummut ovat pääosin vanhoja rumpuja, joiden pituus on usein nykyiselle konekalustolle liian lyhyt, lisäksi rummut ovat teräsrumpuja, joiden kunto on heikentynyt. Rummut uusitaan suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 8. Hyötyalue Hyötyalueeksi on rajattu se alue, joka kärsii vajaasta kuivatuksesta ja jolle hankkeesta koituu hyötyä. Peltoalueilla hyötyrajan korkeus on määritelty ottamalla salaojituksen vaatima kuivavara 140 cm kesäaikaista vedenkorkeutta ylemmäksi ja lisäämällä siihen sivukaltevuuden vaatima etäisyyslisä 20 cm/100 m sekä maanpinnan kuluminen ja painuminen. Metsäalueilla alavimmat uomaan rajoittuvat alueet on rajattu hyötyalueeseen.

6 3 Jos yläpuolisten peltoalueiden viljelyedellytykset paranevat kuivatuksen johdosta, rajataan hyötyraja peltokuvion reunaan saakka. Hyötyalueeseen on rajattu uomiin rajoittuvat yhtenäiset peltoalueet sekä kuivatushyötyä saavat metsäalueet. Hyötyalueen kokonaispinta-ala on 26,37 ha. Alue, joka voidaan toteuttaa erillisenä muista alueista riippumatta, muodostaa kuivatusalueen. Hyötyalue käsittää yhden kuivatusalueen (K= Kuivatusalue ). Kuivatusalue Hyötyalue (ha) K1 26,37 Kuivatusalueilla maalaji on pääasiassa silttiä, lukuun ottamatta yksittäisiä moreenikohtia. Kuivatuskartta on liitteenä Maastotutkimukset Kartta-aineistona on käytetty maanmittauslaitoksen peruskarttaa. Lisäksi on hyödynnetty maanmittauslaitoksen tekemää korkeusmallia. Maastotutkimuksissa kartoitettiin uoma. Mittaukset suoritettiin GPS-mittauksena. Rummut mitattiin ja kartoitettiin. Tutkimustiedot on esitetty N2000 korkeusjärjestelmässä. 10. Uomat ja vedenkorkeudet Uomien tutkimuksissa suoritettiin myös uomien vedenkorkeuden mittauksia. Uomien tutkimukset suoritettiin Uoman pituus- ja poikkileikkaukset on esitetty liitteissä. 11. Valuma-alueet ja virtaamat Päävaluma-alue on noin 26,98 km 2, jonka järvisyys on 3,37 % Peltoa on noin n. 5 % ja metsäja tonttialueita n. 90 %. Avouomat ja putkiojat: Uoma, pl valuma-alue (km 2 ) mitoitusvaluma (l/s*km 2 ) mitoitusvirtaama (m 3 /s) , , Suunnitellut avouomien perkaukset Avouoma on suunniteltu kerran 20 vuodessa toistuvan ylivirtaaman (HQ 1/20) mukaan. Mitoituksessa on huomioitu myös alueen salaojituksen asettamat vaatimukset sekä työn toteuttamiseen vaikuttavat seikat.

7 4 Uoman mitoituksessa on huomioitu lisäksi maalajien asettamat vaatimukset uomien pituusja luiskankaltevuudelle sekä pohjanleveydelle. Avouomien kaivumassat jakaantuvat seuraavasti: Kuivatusalue Uoma Pituus(m) Massat (m 3 ktr) H/Mr massat K1 1 ( ) Keskimääräinen massapoistuma avouomalla on noin 2,91 m 3 ktr/jm. Perattavan uoman varrella sijaitsevien viljelysteiden kohdalla uoma perataan siten, että tien paikka ei muutu. Kaivutyöt on suoritettava mahdollisimman kuivana aikana. Ylivirtaamaaikoina ei kaivutöitä saa suorittaa. Kaivuja suoritetaan vain toiselta puolen uomaa paaluvälillä Uoman loppusiivouskaivu suoritetaan noin 1-2 vuoden päästä varsinaisesta kaivusta. Uomaan rakennetaan suunnitelman mukainen kiveys (putousporras). Putousportaaseen asennetaan kiveys 15 m matkalle. 5 m putouskohdan yläpuolelle ja n. 10 m putouksen alapuolelle. Luiskissa kiveys ulotetaan 0,5 m ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle. 13. Raivaukset Ennen uoman kaivutyötä suoritaan kaivun, koneen kulun ja kaivumaiden sijoittelun vaatimat raivaukset. Raivaus käsittää puuston ja pensaikon poistoa noin 1,2 ha alueella. Yksittäisiä puita voidaan jättää maisemapuiksi kaivumaiden levityspuolelle. Raivattu ja työalueen läheisyyteen kasattu puusto jää maanomistajalle. 14. Kaivumaiden sijoitus ja käsittely Uomaa kaivettaessa eloperäiset ja hienojakoiset kivennäismassat levitetään peltoalueilla enintään 30 cm kerrokseen peltoalueilla. Halkaisijaltaan yli 30 cm suuruiset kivet, kannot, louhintamassat sekä karkeat kivennäismassat ajetaan läjitysalueille tai vähäisemmät määrät metsäalueille tasattavien kaivumassojen yhteyteen. Levitetyt kaivumassat kalkitaan käyttäen kalkkia kg/ha. Kaivumassoja ei saa sijoittaa ennen levitystä 3 m lähemmäs luiskan reunaa (sortumavaara). Metsien kohdalla kaivumassat tasataan ja noin 50 m välein jätetään taustavesien laskuaukot. Sivulta tulevien ojien päät aukaistaan. Kaivumassojen sijoittelu on merkitty suunnitelmakarttaan rasterimerkinnällä.

8 5 15. Ympäristövaikutusten arviointi 15.1 Arvio Natura-arvioinnin tarpeesta Vaikutukset Nurmiojan kunnostushankkeen läheisyydessä sijaitsevaan Natura-alueeseen ovat vähäisiä. Nurmioja purkaa vetensä Kiiminkijoen alaosalle, missä Kiiminkijoen virtaama on suuri verrattuna Nurmiojasta tulevaan virtaamaan. Lisäksi Kiiminkijoki laskee mereen n. 10 km päässä Nurmiojan purkupisteestä mitattuna. Kiiminkijoen vesipinta säätelee merkittävästi vesipintaa Nurmiojan alaosalla, joka mahdollisesti lieventää happamuushaittoja. Nurmiojan kunnostuksen vaikutus, joka koskee n. 2 km pituista uomaosuutta, on arviolta vähäinen Kiiminkijokeen Nurmiojan liittymäkohdassa ja siitä alavirtaan. Perusteluina on, että Nurmiojassa uomaa syvennetään n. 1 km uomaosuudella ja alaosalla kaivu on puhdistuskaivua. Alla olevissa kohdissa on esitelty tarkemmin edellä mainittuja seikkoja Arvio Nurmiojan luonnontilankaltaisuudesta Nurmioja on perattu 1980-luvun puolivälissä metsäojitusyhtiölle tehdyn suunnitelman mukaisesti Kiiminkijoesta alkaen n. 5 km matkalta. Aikaisemman perkauksen yhteydessä uomaa on oikaistu n. 500 m, paaluvälillä n luvun puolivälissä toteutetusta kaivusta ovat vielä näkyvillä metsäalueille läjitetyt kaivumaapenkat. Myöhempinä vuosina on Nurmiojan alaosalla tehty puhdistuskaivuja arviolta n. 900 m matkalla Kiiminkijoen ja Nurmiojan liittymäkohdasta ylävirtaan. Uoman pohja on leveydeltään n. 3-4 m, joka on metsäojitussuunnitelmassa suunniteltu pohjanleveydeksi. Luiskakaltevuus on suurimmaksi osaksi säilynyt suunnitellussa 1:1 kaltevuudessa. Nurmioja ei ole yllä esitettyjen kohtien perusteella luonnontilaisen kaltaista nykyisellä kunnostettavaksi esitetyllä uomaosuudella Laskelma ja selvitys perkauksen happamuusvaikutuksista Kiiminkijokeen Nurmiojan alaosalla Kiiminkijoen padotusvaikutus Nurmiojaan on merkittävä. Sen vuoksi Nurmiojan alaosalla uomaa ei syvennetä n. 900 m vaan tehdään siivouskaivua osuudella (plv ), muutama kynnyskohta poistetaan, jolloin kasvukauden aikana vesipintaa saadaan hieman laskettua. Uomaa syvennetään n. 1 km matkalla (plv ) cm peltoviljelylle riittävän kuivavaran saamiseksi. Nurmiojan varrella sijaitsevat maat ovat happamia sulfaattimaita. Kaivu toteutetaan vähäisen virtaaman aikana, jolloin arvio valumasta on n. 1 l/s/km 2. Nurmiojasta tulevan virtaaman suuruus olisi tällöin n. 27 l/s, jos Nurmiojan perkausosuudelta tulevia vesiä on 4 l/s. Nurmioja yhtyy Kiiminkijokeen perkausosuuden jälkeen. Kiiminkijoessa yhtymäkohdassa keskialivirtaama on Kiiminkijoen havaintopisteen perusteella arviolta n. 6 m3/s. Kiiminkijokeen tulee Nurmiojan perkausosuuden valuma-alueelta n. 0,4 % osuus kaikesta Kiiminkijoen vesimäärästä tässä kohden. Tämän perusteella voidaan olettaa, että Nurmiojan perkauksen johdosta hapettuneen sulfaattimaan vaikutus Kiiminkijokeen jää vähäiseksi. Myös

9 6 alavirtaan vaikutus jää vähäiseksi, kun Kiiminkijoki laskee mereen Nurmiojan yhtymäkohdan jälkeen n. 5 km päässä linnuntietä mitattuna Selvitys perkauksen kiintoainemääristä Kiiminkijokeen Kaivu suoritetaan vähäisen virtaaman aikana, jolloin kaivusta syntyvä kiintoaineskuormitus on vähäisintä. Luiskat muotoillaan pääosin 1:2, jolloin myöhemmin suoritettavissa puhdistuskaivuissa ei tarvitse koskea luiskiin vaan pohjasta kaivu riittää, jolloin luiskasortumat ja kiintoaineskulkeumat vähenevät. Kaivun seurauksena liikkeelle lähtevän kiintoainemäärän arviointi on vaikeaa Miten happamuusvaikutuksia Kiiminkijokeen vähennetään Kaivumaat kalkitaan 30 tn/ha. Nurmiojaa ei syvennetä paaluvälillä ja Kiiminkijoen kesäaikainen vesipinnan vaihtelu ulottuu vielä uoman tälle osalle. Tällöin potentiaalisesti happamista maista ei tule happamia maita. Kaikki kaivumaat kalkitaan, joka vähentää happamuusvaikutuksia pintavalunnan osalta Nurmiojan kunnostusosuudella vallitsevat pohjavesipinnat Happamuusnäytteet otettiin kolmesta pisteestä, joissa tehtiin myös vesipinnan korkeushavaintoja. Vedellä kyllästyneen maavesikerroksen pinta oli tutkimusajankohtajana n. 1 metrin syvyydessä. Paaluvälillä maavesipinnan korkeus ei todennäköisesti suuresti laske, koska uomaa ei syvennetä ja Kiiminkijoen vesipinnan kesäaikaisen vaihtelun vaikutus ulottuu sinne asti. Nurmiojan yläosalla plv vallitseva vesipinta todennäköisesti hieman alenee. Vesipinnan laskun vaikutus ulottuu uoman läheisyyteen, koska maalaji alueella on pääasiassa hiesua. Kaivutyön aikana voi tapahtua veden samentumista. Toimenpidealue rajoittuu Kiiminkijokeen, joka kuuluu Natura 2000-suojelualueeseen. 16. Ympäristötoimenpiteet Työn aikana hankkeen alueella liikkuminen tapahtuu pääosin uoman reunoja pitkin. Peltoalueilla kaivumassat levitetään ja metsäalueilla tasataan maastoon soveltuvaksi. Läjitysalueille siirrettävät kaivumassat muotoillaan ja tasataan. Hankealueella työkalustolla liikkuminen ja töiden suorittaminen on pyrittävä tekemään tarpeetonta haittaa aiheuttamatta. Mikäli haittoja aiheutuu, on ne korjattava tai korvattava haitan kärsijälle.

10 7 17. Vesiensuojelu Uoman luiskien kaltevuudeksi on suunniteltu kyseisen maalajin vaatima luiskan kaltevuus eri kaivusyvyyksillä. Uoman pituussuuntaiset kaltevuudet on suunniteltu mahdollisimman pieniksi, jolloin veden virtausnopeudet on pyritty pitämään sallittujen arvojen suuruisina. Perattavan uoman molemmin puolin tulee perustaa vähintään 1 m levyinen kasvillisuuden peittämä suojakaista. Kaivutyöt tulee suorittaa mahdollisimman kuivana aikana, jolloin kiintoaineskulkeumat ovat mahdollisimman vähäiset. Olosuhteiden salliessa uomat perataan ensisijaisesti ylhäältä alaspäin. Uomaan tehdään kaivujen ajaksi uoman reunoilta kaadetuista risuista virtaushidasteita (risupatoja) soveltuviin kohtiin n. 200 m välein, joilla vähennetään kiintoaineksen etenemistä uomassa. Uoma kaivetaan vain toiselta puolen paaluvälillä , jolloin kiintoaineskulkeumat vähenevät. Muualla uoman varrella ei toteuteta toispuoleista kaivua maanomistussuhteiden vuoksi (raja kulkee uomassa). 18. Sillat ja rummut A. Yleiset tiet Vesilain 5 luvun 13 :n mukaan yleisen tien silta tai rumpu perustuksineen on tienpitäjän tehtävä ja kunnossapidettävä. B. Yksityiset tiet Yksityistien sillat ja rummut on vesilain mukaan ojitushankkeen toimesta uusittava vähintään entisen veroiseksi. Sillan ja rummun kunnossapitäminen on tienpitäjän asia. Yksityisteiden sillat ja rummut uusitaan / kunnostetaan hankkeen toimesta suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Uoma Paalu Rumpu/Silta Tietyyppi Nykyinen tilanne Suunnitelma tyyppi Yleinen/ yksityinen (aukko/pituus) (aukko/pituus) Silta Yleinen (tie 848) Ei toimenpiteitä Rumpu Yksityinen 2x1600mm/8m Poistetaan Rumpu Yhteinen 2x1600mm/8m Uusitaan 2x1800mm/10m Suunnitelmassa esitetyt rummut ovat PEH T4 muovirumpuputkia. Rumpuina voidaan käyttää myös teräsputkia, joissa on riittävä suojaus happamuutta vastaan.

11 Settipato Noin paalulle 7+00 rakennetaan vedenpinnan korkeuden säätämiseen settipato. Happamuuden torjumiseksi vedenpinta tulee settipadon avulla pyrkiä pitämään mahdollisimman korkealla kuitenkin peltojen käyttö huomioiden. Pääsääntöisesti vedenpinnan ei tulisi laskea salaojitustason alapuolelle. Peltotöiden ajaksi voidaan vedenpintaa laskea tilapäisesti, sen verran kuin on peltojen kantavuuden varmistamisen takia tarpeen. Tulva-aikoina settien laskemisella vältetään tulvahaittoja. Tulvan kääntyessä laskuun settejä lisätään pinnan laskun ja kuormituksen jaksottamiseksi pidemmälle ajalle. Muutoin kasvukaudella settipadon ja säätösalaojituksien avulla padottamalla voidaan peltojen maaveden korkeutta säilyttää myös kasvun kannalta paremmin soveltuvana. 19. Vahingot ja haitat Hankkeen alueella suoritettavat työt on pyrittävä suorittamaan kaikilta osin tarpeetonta haittaa ja vahinkoa välttäen. Hankkeen alueella työkoneilla liikkuminen pyritään suorittamaan ensisijaisesti uoman varsia pitkin. Mikäli tiestölle aiheutuu vahinkoa, on rakentaja velvollisen korjaamaan tien entisen veroiseksi tai korvaamaan aiheuttamansa vahingon. 20. Ojituskustannukset Rakennustyön aikaiset ojituskustannukset muodostuvat pääosin perattavien uomien raivauksista, kaivu-, levitys-/tasaus töistä, loppusiivouskaivusta ja rumpujen uusintatöistä. Kustannukset kuivatusalueittain: Kuivatusalue Kokonaiskustannus, alv 0 % ( ) Kokonaiskustannus, sis. alv ( ) K Hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio on esitetty liitteessä 1.

12 9 21. Hyödyn arvio ja hankkeen kannattavuus Hyötyalue muodostuu niistä maa-alueista, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä. Kustannusten osittelun perusteena oleva hyöty arvioidaan kaksijyvämenetelmällä. Maanarvojyvä kuvaa tiluskuvion maaperän luontaisen kasvukyvyn ja viljelyarvon. Kuivatusjyvä puolestaan ilmaisee maankäytön parantumista kuivatuksen ansiosta. Näiden jyväarvojen tulo, hyötyluku ilmaisee tiluskuvioin suhteellisen hyödyn. Hyötyluvun ja tiluskuvion pinta-alan tulo ilmaisee kuviolle koituvan hyödyn parhaana pidettävänä kuivatettuna peltomaana. Näin saatua lukua kutsutaan muunnetuksi hehtaariksi (mha). Tarkastelussa on kuivatusjyvänä käytetty keskimäärin 0,10-0,20 ja maanarvojyvänä peltoalueilla 0,95 ja metsäalueilla 0,30. Peltohehtaarin hintana on käytetty Hyötyalue muodostuu yhdestä kuivatusalueesta. Kuivatusalue Pinta-ala (ha) Muunn.heht. (mha) hyöty (e) kustannukset (alv 0 %) hyötyluku K1 26,37 4, ,65 Hyötyluku yhteensä koko alueelta 4, Uomien ja rakennelmien kunnossapito Perustetun ojitusyhteisön on huolehdittava siitä, että peratut uomat ja tehdyt rakenteet pidetään vahvistetun suunnitelman mukaisessa kunnossa. Yksityis-, tilus-ja viljelysteiden siltojen ja rumpujen kunnossapito kuuluu tien käyttäjille. 23. Työn toteuttaminen Hanke tulisi toteuttaa roudattomana ja vähävetisenä aikana. Työn toteuttamisessa tulee huomioida vesiensuojelulliset toimenpiteet. Työt tulee toteuttaa kaikilta osin tarpeetonta haittaa ja vahinkoa välttäen. Ennen kaivutyön aloittamista tulee työn toteuttajan selvittää ja merkkauttaa alueella olevat maakaapelit sekä vesijohto- ja viemärilinjat. MAVEPLAN OY Oulu Suunnittelija Tarkastanut Ins.(AMK) Marko Ojamaa Rkm Tarmo Kämä

JÄNGENOJAN PERUSKUIVATUS

JÄNGENOJAN PERUSKUIVATUS JÄNGENOJAN PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Yleiskartta 3. Valuma-aluekartta 4.1 Suunnitelmakartta 5. Uoma 1, pituusleikkaus 5.2 Uoma 2, pituusleikkaus

Lisätiedot

Haukiperänojan PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI)

Haukiperänojan PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) Haukiperänojan PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Yleiskartta 3. Valuma-aluekartta 4.1 Suunnitelmakartta 5. Uoma 1, pituusleikkaus 6. Uoma 1, poikkileikkauksia

Lisätiedot

SEIPIÖOJAN PERUSKUIVATUS

SEIPIÖOJAN PERUSKUIVATUS SEIPIÖOJAN PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Yleiskartta 3. Valuma-aluekartta 4.1 Suunnitelmakartta 5. Uoma 1, pituusleikkaus 6. Uoma 1, poikkileikkauksia

Lisätiedot

HUOPAKINOJAN PERUSKUIVATUS

HUOPAKINOJAN PERUSKUIVATUS HUOPAKINOJAN PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Yleiskartta 3. Valuma-aluekartta 4.1 Suunnitelmakartta 5. Uoma 1, pituusleikkaus 6. Uoma 1, poikkileikkauksia

Lisätiedot

Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14

Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14 Järvikylän uusjako Peruskuivatushanke vaihe 2 Uomat 12-14 Tn:o 704540 Kunta: Sievi Sisällysluettelo 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset 4 Nykyinen kuivatustilanne

Lisätiedot

KEROSENOJAN PERUSKUIVATUS

KEROSENOJAN PERUSKUIVATUS KEROSENOJAN PERUSKUIVATUS OJITUSSUUNNITELMA RAAHE (PATTIJOKI) LIITELUETTELO 1. Kustannusarvio 2. Yleiskartta 3. Valuma-aluekartta 4.1 Suunnitelmakartta 5. 1 Uoma 1, pituusleikkaus 5.2 Uoma 1, pituusleikkaus

Lisätiedot

ISONIITYN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS

ISONIITYN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS ISONIITYN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS OJITUSSUUNNITELMA LIMINKA LIITELUETTELO. arvio 2. Sijaintikartta 3. Valuma-aluekartta 3. Kuivatuskartta 3.2 Kuivatuskartta 2 4. Uoma, pituusleikkaus 4.2 Uoma 2, pituusleikkaus

Lisätiedot

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 27.6.2011 RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 2 Sisältö 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 4 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe 1

LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe 1 LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe OJITUSSUUNNITELMA Lumijoki 2 LIITELUETTELO. Kustannusarvio 2. Sijaintikartta 3. Valuma-aluekartta 4. Kuivatuskartta 4.2 Kuivatuskartta 2 4.3 Kuivatuskartta 3 4.

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Järvikylän uusjako Aartamin siivouskaivuhanke

Järvikylän uusjako Aartamin siivouskaivuhanke Järvikylän uusjako Aartamin siivouskaivuhanke Tn:o 7454 Kunta: Sievi Sisällysluettelo 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset 4 Nykyinen kuivatustilanne 5 Kuivatettava

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5 muutos putkiojaksi

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5 muutos putkiojaksi Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5 muutos putkiojaksi Tn:o 704605 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe 1

LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe 1 LUMIJOEN UUSJAKO UOMIEN KUNNOSTUS, Vaihe OJITUSSUUNNITELMA Lumijoki 2 LIITELUETTELO. Kustannusarvio 2. Sijaintikartta 3. Valuma-aluekartta 4. Kuivatuskartta 4.2 Kuivatuskartta 2 4.3 Kuivatuskartta 3 4.

Lisätiedot

Leskelän uusjako Peruskuivatus uomat 1-4

Leskelän uusjako Peruskuivatus uomat 1-4 Leskelän uusjako Peruskuivatus uomat 1-4 Tn:o 308530 Kunta: Siikalatva Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset 4 Nykyinen kuivatustilanne

Lisätiedot

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 11.11.2011 RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 2 Sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti ja vesistöalue... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset...

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7 Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7 Tn:o 704605 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset

Lisätiedot

Hyötyaluetta hankkeessa on yhteensä 214,48 ha. Tämä suunnitelma sisältää kaivutoimenpiteitä kaikissa edellä mainituissa ojissa.

Hyötyaluetta hankkeessa on yhteensä 214,48 ha. Tämä suunnitelma sisältää kaivutoimenpiteitä kaikissa edellä mainituissa ojissa. 1 LUOHUOAN UUSJAKO-ALUEEN PERUSKUIVATUS Luohua, Siikajoki OJITUSSUUNNITELMA 1. Hakemus ja asiankäsittely Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta Maveplan Oy on laatinut suunnitelman Luohuan uusjakoalueen

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry

Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry Yhteistoiminnallisuus kuivatushankkeissa Helena Äijö Salaojayhdistys ry 18.4.2012 Hydrologinen kierto Kuivatuksen tarve Suomessa kuivatus on peltoviljelyn edellytys -tiiviit maalajit -tasainen maasto -hydrologiset

Lisätiedot

1 Täydentävä suunnitelma aiemmin päivättyyn Järvikylän uusjaon aartamin siivouskaivuhankeeseen.

1 Täydentävä suunnitelma aiemmin päivättyyn Järvikylän uusjaon aartamin siivouskaivuhankeeseen. 1 Täydentävä suunnitelma aiemmin 9.4.2015 päivättyyn Järvikylän uusjaon aartamin siivouskaivuhankeeseen. Maveplan on laatinut vuonna 2015 siivouskaivusuunnitelma aiemman 1992 Suomen salaojakeskus Oy:n

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7 Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 6-7 Tn:o 704605 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9 Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9 Tn:o 704605 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viranomaislaskelmat, mitoitus ja vesiensuojelullinen hallinnollinen tarkastelu ELY-keskuksen y- vastuualueen näkökulmasta

Viranomaislaskelmat, mitoitus ja vesiensuojelullinen hallinnollinen tarkastelu ELY-keskuksen y- vastuualueen näkökulmasta Viranomaislaskelmat, mitoitus ja vesiensuojelullinen hallinnollinen tarkastelu ELY-keskuksen y- vastuualueen näkökulmasta Ruokaviraston järjestämä kosteikkokoulutus sopimuskäsittelijöille ja valvojille

Lisätiedot

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012

Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Peltosalaojituksen suunnittelu 24.05.2012 Maankuivatuksen muodot peltoviljelyssä Peruskuivatus - valtaojat - luonnon uomien perkaus - pengerryskuivatus Paikalliskuivatus - pintakuivatus (maanpinnan muotoilu,

Lisätiedot

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 21.12.2012 Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Hankkeen tausta... 2 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 2 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Tuen vaatimukset Valuma-alueelta löydyttävä vähintään 10 % peltoa Kosteikon ja jo olemassa olevien kosteikkojen yhteispinta-ala vähintään 0,5 %

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Tn:o Pinta-ala yhteensä

[Kirjoita teksti] Tn:o Pinta-ala yhteensä Tn:o 308530 Kunta: Siikalatva Hanke: Leskelän uusjako Pinta-ala yhteensä 86,66 ha 8.2.2018 Kunta: Siikalatva Hanke: Leskelän uusjako salaojitus Tn:o 308530 SALAOJITUSSUUNNITELMA Yhteenveto Salaojitettava

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

K13. Hanke: Kiiskilän uusjako Valtaojahanke vaihe 2. Kunta: Sievi U Putousporras ja kiveys uoman alkuun

K13. Hanke: Kiiskilän uusjako Valtaojahanke vaihe 2. Kunta: Sievi U Putousporras ja kiveys uoman alkuun 100.50 K98 K14 K50 K51 102.00 K111 K81 K96 K6 K108 K85 K120 K148 103.00 100.50 102.00 K124 K3 K7 K44 K86 103.00 K57 K92 K59 101.50 K1 101.50 101.50 101.00 K46 102.00 K52 K11 K102 101.50 400 500 103.00

Lisätiedot

Sievin Kiiskilän uusjako salaojahanke vaihe 2

Sievin Kiiskilän uusjako salaojahanke vaihe 2 Tn:o 704541 Kunta : Sievi Hanke: Sievin Kiiskilän uusjako salaojahanke vaihe 2 Pinta-ala yhteensä 47,74 ha 4.7.2018 Kunta: Sievi Hanke: Sievin Kiiskilän uusjako salaojasuunnitelmat vaihe 2 Tn:o 704541

Lisätiedot

EURAJOEN YLÄOSAN TULVASUOJELU. Varsinais-Suomen ELY-keskus.

EURAJOEN YLÄOSAN TULVASUOJELU. Varsinais-Suomen ELY-keskus. EURAJOEN YLÄOSAN TULVASUOJELU Varsinais-Suomen ELY-keskus. 14.2.2019 Perustiedot Eurajoen yläosasta Eurajoen yläosaksi kutsutaan jokiosuutta Eurakoskelta Kauttualle, osuuden pituus 14 km. Pituuskaltevuus

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Pintavesien virtausmalli

Pintavesien virtausmalli Pintavesien virtausmalli Aineisto Aineisto on laskettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan sekä Suomen ympäristökeskuksen valuma aluejaon perusteella. Tuloksena on tieto yläpuoleisen valuma-alueen pintaalasta,

Lisätiedot

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet

Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Pientareet Suojakaistat Suojavyöhykkeet Tämä kuvasarja erilaisista pientareista, suojakaistoista ja -vyöhykkeistä on koottu viljelijöiden toivomuksesta. Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

I = 0,002 lk = 1:2 pl = 0,8 m Kaivumassat m³ktr Pengermassat 410 m³rtr. I = 0,004 lk = 1:2 pl = 0,8 m

I = 0,002 lk = 1:2 pl = 0,8 m Kaivumassat m³ktr Pengermassat 410 m³rtr. I = 0,004 lk = 1:2 pl = 0,8 m Matoluoma pl 26+80 +85,00 Rumpu pl 1+70 Ø 600 lasketaan k=82,85 Rakennettava rumpu pl 2+60 Ø 600 k=82,95 +84,8 Putousporras Rakennettava rumpu pl 8+16 Ø 600 k=84,80 HWveg (1/20) +84,23 Putousporras Pl

Lisätiedot

Peruskuivatuksen suunnittelu

Peruskuivatuksen suunnittelu Peruskuivatuksen suunnittelu Peruskuivatus Peruskuivatuksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi suoritettavaa valtaojan perkausta ja puron virtausolosuhteiden parantamista sekä kuivatettavan alueen pengerrystä.

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LIITE

KUSTANNUSARVIO LIITE Sivu 1 (8) LIITE 1 KUSTANNUSARVIO LIITE 1 27.5.2019 Lumijoen uusjako Lumijoki KUIVATUSALUE 1 Uoma 1 (0+00-29+28) suunnittelu erä 1 4300,00 4300 110 Raivaus, hakkuu -pensaikko /puu m 2 7200 0,60 4320 -

Lisätiedot

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9

Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9 Pylvään ja Jylhän tilusjärjestelyalue Peruskuivatus uomat 1-5, 8-9 Tn:o 704605 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset

Lisätiedot

Ojituksen lainsäädäntö, luvantarve ja ojituksesta ilmoittaminen. Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojituksen lainsäädäntö, luvantarve ja ojituksesta ilmoittaminen. Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojituksen lainsäädäntö, luvantarve ja ojituksesta ilmoittaminen Sivu 1 18.12.2014 Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Esityksen sisältö Ojituksen lainsäädäntö Ojituksesta ilmoittaminen

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (13) Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta Mikko Kumpuniemi OTSO metsäpalvelut, LAPPI TOIMENPIDESUUNNITELMA 2 (13) SISÄLLYS 1. Hankkeen esittely 1.1 Taustaa 1.2 Tavoitteet

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

Virtaamakartan käyttö ja tulkinta

Virtaamakartan käyttö ja tulkinta päivitetty 3.5.2016 Virtaamakartan käyttö ja tulkinta versio 1.1 Aineisto ja sen käyttötarkoitus Aineisto on laskettu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan sekä Suomen ympäristökeskuksen valuma aluejaon

Lisätiedot

Sivu 1 (7) LIITE 1. Yleiskustannukset (noin 20 %) 2559

Sivu 1 (7) LIITE 1. Yleiskustannukset (noin 20 %) 2559 Sivu 1 (7) LIITE 1 KUSTANNUSARVIO 2018 Leskelän uusjako valtaojahanke Tnro 308530 Siikalatva KUIVATUSALUE 1 Uoma 1a 520 m suunnittelu erä 1200 -pensaikko /pienpuu m 2 3000 0,50 1500 - kaivu, tasaus/levitys,

Lisätiedot

Peltojen vesitalous hallintaan - Hyötyjä tuotantotaloudelle ja ympäristölle

Peltojen vesitalous hallintaan - Hyötyjä tuotantotaloudelle ja ympäristölle Peltojen vesitalous hallintaan - Hyötyjä tuotantotaloudelle ja ympäristölle Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö Kokonaisvaltainen maatalousympäristön vesienhallinta Kokonaisvaltainen vesienhallinta

Lisätiedot

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET

PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET PIENTAREET, SUOJAKAISTAT JA SUOJAVYÖHYKKEET Piennar valtaoja, vesistö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot/viljelytapa ja ympäristöehdot: Vesistöjen ja valtaojien varsilla oleville peltolohkoille on jätettävä

Lisätiedot

Peruskunnostustyön aloittaminen -tukimahdollisuudet

Peruskunnostustyön aloittaminen -tukimahdollisuudet Peruskunnostustyön aloittaminen -tukimahdollisuudet Kohteiden suunnittelu ja toteutus kannattaa hoitaa vaiheittain. Näin säästetään aikaa ja rahaa: Kaikki suunnittelu alkaa tavoitteiden kartoittamisesta.

Lisätiedot

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys-

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Vesiensuojelun tehostaminen; kunnostusojitus ja ojitusmätästys Vesiensuojelun kustannustehokkuus

Lisätiedot

VT4 VEHNIÄN ETL HULEVESISELVITYS. Destia Oy

VT4 VEHNIÄN ETL HULEVESISELVITYS. Destia Oy VT4 VEHNIÄN ETL HULEVESISELVITYS Destia Oy Antti Smolander 12.4.2018 Sivu 1 VT4 VEHNIÄN ETL HULEVESISELVITYS Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 2 2 Lähtötiedot... 2 3 Mitoitus... 3 3.1 Mitoituksen määrittely...

Lisätiedot

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä)

Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) Sivu 1 / 4 Selvitys Kotijoen purkautumiskykyä heikentävistä tekijöistä (Kotijoen mittaus, HEC-RAS mallinnus ja arviot toimenpiteistä) 1. Yleistä Kiljanrannan kyläyhdistys ry on tilannut Maveplan Oy:ltä

Lisätiedot

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus seminaari 29.10.2012 HAMK Tommi Muilu Taustaa Vesilain uudistuksella tehostetaan vesitalousasioiden

Lisätiedot

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Haukipuron valuma alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta Kitkajärveen

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

TOPINOJAN UOMAKUNNOSTUS

TOPINOJAN UOMAKUNNOSTUS TOPINOJAN UOMAKUNNOSTUS Toim. No. 107 331 Kunta: Turku Hanke: Topinojan uomakunnostus Tilaaja: V-S ELY-keskus Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue RANKU -hanke PL 236 20101 Turku Näsilinnankatu 48 D PL

Lisätiedot

Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet Q4311d ja Q4311f.

Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet Q4311d ja Q4311f. NUOTTIOJAN VESIENHOITOHANKE, HINKUANJOKI, HAAPAJÄRVI TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (8) 1 Taustaa Suunniteltu luonnonhoitohanke sijaitsee Pohjois Pohjanmaalla, Haapajärven kaupungissa, Haapajärven kylässä. Karttalehdet

Lisätiedot

Ojituksesta ilmoittaminen Ojitus pohjavesialueella ja happamalla sulfaattimaalla

Ojituksesta ilmoittaminen Ojitus pohjavesialueella ja happamalla sulfaattimaalla Ojituksesta ilmoittaminen Ojitus pohjavesialueella ja happamalla sulfaattimaalla Matti Seppälä EPOELY 10.4.2014 Seinäjoki 1 Ilmoittamisvelvollisuus (VL 2:15, 5:6, VA 4:31) Ruoppaukset (2:6), alle 500 m3

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat

Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Tulvavaarakartan laatiminen Dnro: POPELY/1/07.02/2011 Kiimingin yksityiskohtaiset tulvavaarakartat Diar Isid Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus Raportti 9.3.2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta. OK Ojat kuntoon

Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta. OK Ojat kuntoon Kokonaisvaltainen valuma-aluetason vesienhallinta OK Ojat kuntoon Ruoka, työllisyys, puhtaat vedet ja puhdas ympäristö Kokonaisvaltainen vesienhallinta Kokonaisvaltainen vesienhallinta koostuu toimenpiteistä

Lisätiedot

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake Nimi Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Vastuuorganisaatio Puh. Sähköposti HANKKEEN YLEISTIEDOT JA SIJAINTI Sijaintikunta Hankkeen numero Kaupunginosan/kylän nimi Vastuuorganisaatio ja/tai Kemera-nro

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat

Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Ravinnehuuhtoumat peltoalueilta: salaojitetut savimaat Peltokuivatuksen tarve ja vesistövaikutukset Gårdskulla Gård 2.6.2014 Maija Paasonen-Kivekäs Sven Hallinin tutkimussäätiö Peltoalueiden kuivatus Kuivatusmenetelmät

Lisätiedot

VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI

VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (7) Hankkeen tavoitteena on vähentää Vatjusjärven valuma-alueitten metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous

Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Happamat sulfaattimaat ja metsätalous Nina Jungell Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Rannikon alue 1 Entistä merenpohjaa, muodostuivat yli 4000 vuotta sitten. 22.11.2013 Finlands skogscentral 3 Happamat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU

VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: PIENEMPIEN KOSTEIKKOKOHTEIDEN SUUNNITTELU P20455 26.2.2014 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy VIREÄ

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Loppuseminaari 5.11.2014, Hämeenlinna Sivu 1 5.11.2014 Petra Korkiakoski, HAMK OPET - Ojitusten luonnonmukainen

Lisätiedot

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Pienempien kosteikkojen rakentamisesta.

Lisätiedot

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (14) Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta Mikko Kumpuniemi OTSO metsäpalvelut, LAPPI TOIMENPIDESUUNNITELMA 2 (14) SISÄLLYS 1. Hankkeen esittely 1.1 Taustaa 1.2 Tavoitteet

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Peruskuivatuksen taustaa, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymiä Hämeessä

Peruskuivatuksen taustaa, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymiä Hämeessä Peruskuivatuksen taustaa, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymiä Hämeessä Ojat kuntoon -seminaari 4.5.2017 Petra Korkiakoski, HAMK Esityksen sisältö Maankuivatuksen käsitteitä Maatalouden peruskuivatuksen

Lisätiedot

OJITUSYHTEISÖ Aktivointi ja toteutus. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Outi Leppiniemi, Vesistöyksikkö

OJITUSYHTEISÖ Aktivointi ja toteutus. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Outi Leppiniemi, Vesistöyksikkö OJITUSYHTEISÖ Aktivointi ja toteutus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Outi Leppiniemi, Vesistöyksikkö 14.11.2016 Termejä Ojitusyhteisö Ojitusyhteisön toimitsijat Ojitustoimitus Kunnossapito/peruskorjaushanke

Lisätiedot

Männistönrämeen Peruskuivatus

Männistönrämeen Peruskuivatus Männistönrämeen Peruskuivatus Tn:o 704596 Kunta: Ylivieska Sisällysluettelo Liitteet 1 Hakemus ja asian käsittely 2 Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus 3 Maastotutkimukset 4 Nykyinen kuivatustilanne 5 Kuivatettava

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi

Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi Tilusjärjestelyn tarveselvityksen loppuraportti Kunta: Maaninka Kylä/alue: Pieni Maaninkajärvi 5.11.2014 MAANMITTAUSLAITOS SISÄLTÖ Tiivistelmä... 3 1 Tarveselvityksen eteneminen... 4 2 Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Peruskunnostustyön aloittaminen -Ojitusyhteisöjen aktivointi

Peruskunnostustyön aloittaminen -Ojitusyhteisöjen aktivointi Peruskunnostustyön aloittaminen -Ojitusyhteisöjen aktivointi Valuma-aluekohtainen kuivatustarvekartoitus Ilmakuvatarkastelulla, paikkatietoaineistojen tarkastelulla sekä Salaojayhdistyksen rekistereistä

Lisätiedot

Vettä pellolla? Kuivatus- ja kustannustehoa peruskuivatukseen ja vesiensuojeluun -infopäivät. Petri Kurki Maveplan Oy, PERKU-hanke

Vettä pellolla? Kuivatus- ja kustannustehoa peruskuivatukseen ja vesiensuojeluun -infopäivät. Petri Kurki Maveplan Oy, PERKU-hanke Vettä pellolla? Kuivatus- ja kustannustehoa peruskuivatukseen ja vesiensuojeluun -infopäivät Petri Kurki Maveplan Oy, PERKU-hanke 05.04.2018 Maveplan Oy April 24, 2018 2 PERKU-hanke eli Peruskuivatuksen

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi

Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Tilusjärjestelyn toteuttamiskelpoisuusselvitys Kunta: Reisjärvi Kylä: Kangaskylä ja Reisjärvi Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto Ylivieskan toimipiste 1. Tiivistelmä... 3 2. Kohdealueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Ravinnepiika-hanke. Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo Jäppilä

Ravinnepiika-hanke. Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo Jäppilä TIETOA RAVINTEISTA MAA Ravinnepiika-hanke Saara Ryhänen, Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo 26.4.2017 Jäppilä EU:n maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama tiedotushanke Hankeaika

Lisätiedot

9 Hyötyjen arvioiminen ja kustannusten osittelu

9 Hyötyjen arvioiminen ja kustannusten osittelu 9 Hyötyjen arvioiminen ja kustannusten osittelu 9.1 Hyötyalueen ja hyötyrajan määrittely Maankuivatushankkeessa aluetta, jolle ojitus tuottaa hyötyä, kutsutaan hyötyalueeksi. Vesilain määritelmä asiasta

Lisätiedot