Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET"

Transkriptio

1 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Pietarsaaren kaupunki Tekninen palvelukeskus Strengberginkatu Pietarsaari Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia ainoastaan sisäilmanäytteenottojen avulla mikrobiepäpuhtauksien mahdollista esiintymistä koulun kahden erillisen rakennuksen (päärakennus ja Annexet-rakennus) tilojen sisäilmassa. Näytteenottojen lähtökohtana olivat koulun henkilökunnalle ja oppilaille syksyllä 2018 tehtyjen oirekyselyiden tulokset, joiden perusteella rakennusten käyttäjien oireilun oli arvioitu olevan tavanomaisesta poikkeavaa. Oirekyselyjen tuloksista johtuen terveydensuojeluviranomainen on edellyttänyt talviaikaisten sisäilman mikrobinäytteenottojen suorittamista molemmissa em. rakennuksissa tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden selvittämiseksi ja tilojen käyttökieltoon asettamisen tarpeellisuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen kohteena oleva päärakennus on vuonna 1980 valmistunut 1-kerroksinen koulurakennus, jossa on lisäksi pienellä alueella osittain maanpinnan alapuolinen kellarikerros. Rakennuksen pinta-ala on yhteensä noin 3480 brm 2. Toisena tutkimuksen kohteena oleva Annexet-rakennus on samaan aikaan valmistunut kaksikerroksinen, kellariton koulurakennus, jonka pinta-ala on yhteensä noin 800 brm 2. Rakennuksissa ei ole toistaiseksi tehty peruskorjausta tai muuta kokonaisvaltaista korjausta. Sisätilojen pintamateriaalit ovat osittain edelleen alkuperäiset. Rakennusten pääasialliset rakennusmateriaalit ovat kalkkihiekkatiili ja teräsbetoni. Ulkoseinärakenteet ovat osittain tiili-villa-tiiliseiniä, ja osassa tiloista ulkoseinien lämmöneristekerroksen sisäpuolinen osa on levyrakenteinen. Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja, joiden lämmöneristeenä on käytetty EPS-eristettä. Väli- ja yläpohjat ovat betonirakenteisia. Rakennusten vesikattoina ovat suurimmaksi osaksi loivat bitumikermikatteiset katot sisäpuolisella sadevedenpoistolla. Rakennuksissa on koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto. Kevään 2018 aikana Annexet-rakennuksessa on uusittu luokkahuoneiden ulkoseinien sisäpinnassa olleita kosteusvaurioituneita levyverhouksia. Tutkimuksen tilaajalta saatujen tietojen mukaan vanhojen sisäverhouslevyjen purkutyön aikainen pölynhallinta oli ollut puutteellista, minkä seurauksena sisätiloihin on todennäköisesti levinnyt puretuista rakenteista pölyä ja muita epäpuhtauksia. Korjaustyön jälkeen tehdyn siivouksen kattavuudesta ei ole tietoa tätä muistiota laadittaessa. Päärakennuksessa ei tiettävästi ole tehty erityisiä rakennusteknisiä korjaustöitä vuoden 2018 aikana lukuun ottamatta liikuntasalin lattiarakenteen uusimista. Helmi-maaliskuussa 2018 päärakennuksessa on tehty ilmanvaihtoteknisiä muutos-, puhdistus- ja säätötöitä. Ennen vuotta 2018 päärakennuksessa tehtyjä sisäilman laatuun liittyneitä tutkimuksia ja korjaustoimenpiteitä on käsitelty aiempien tutkimusraporttien yhteydessä. Lähtötietoina tätä muistiota laadittaessa on ollut käytettävissä päärakennuksen alkuperäisiä rakennepiirustuksia sekä molempien rakennusten nykyistä tilajakoa kuvaavat pohjapiirustukset. Käytettävissä ovat olleet myös rakennuksen henkilökunnalle ja oppilaille syksyllä 2018 tehtyjen oirekyselyiden tulokset (Ab IndoorAid Oy ) sekä kohteen aikaisemmat sisäilma- ja kosteustekniset tutkimusraportit (IdeaStructura Oy , , , ja ). IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

2 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 2. Tutkimuksen tekijä ja ajankohta Sisäilman mikrobinäytteenotot sekä muu havainnointi kohteessa suoritettiin , jolloin rakennuksessa oleskeli henkilökuntaa ja oppilaita tavanomaiseen tapaan. Sisäilman mikrobinäytteenotot pyrittiin tekemään luokkahuoneiden ollessa normaaliin tapaan käytössä (käytössä olleita tiloja ei tyhjennetty näytteenoton ajaksi). Mikrobinäytteenotot sekä muun havainnoinnin suorittivat Hannanoora Junttila ja Kirsi- Maria Seikkula IdeaStructura Oy:stä. Näytteenottojen alussa läsnä oli myös terveystarkastaja Leif Karlström, joka valitsi tilat, joista näytteet otettiin. Hetkellisesti läsnä olivat myös Pietarsaaren kaupungin sivistysjohtaja Jan Levander sekä koulun rehtori Peter Lindqvist, joilta kysyttiin mielipidettä terveystarkastajan tekemästä näytteenottosuunnitelmasta. Näytteenottopäivänä klo 9-19 ulkoilman lämpötila oli C (Kruunupyyn havaintoasema) ja maanpinta oli kauttaaltaan paksun lumikerroksen peittämä. Kuva 1. Näytteenottopäivänä klo 9-19 ulkoilman lämpötila oli C ja maanpinta oli kauttaaltaan paksun lumikerroksen peittämä. 3. Tutkimusvälineet ja -menetelmät Tutkittavista rakennuksista kerättiin seuraavat mikrobinäytteet: Päärakennus: 13 kpl sisäilman mikrobinäytteitä viljelymenetelmällä tehtävää analyysia varten Annexet-rakennus: 10 kpl sisäilman mikrobinäytteitä viljelymenetelmällä tehtävää analyysia varten Tilat, joista sisäilman mikrobinäytteet kerättiin, valitsi terveystarkastaja Leif Karlström. Alkuperäinen suunniteltu näytemäärä oli yhteensä 22 näytettä. Lisäksi koulun rehtori IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

3 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Peter Lindqvistin pyynnöstä terveystarkastajan suunnitelmaa täydennettiin vielä yhdellä päärakennuksesta otetulla ylimääräisellä näytteellä. Mikrobinäytteenottojen lisäksi näytteenottohetkellä käytössä olleiden luokkahuoneiden ilmanvaihdon riittävyyttä arvioitiin mittaamalla pistokoeluonteisesti huoneilman hiilidioksidipitoisuutta oppitunnin aikana monitoimimittarilla Rotronic CP11. Lisäksi mitattiin kertaluonteisesti luokkahuoneiden sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Lämpötila- ja kosteusmittauksissa käytettiin Vaisala HMP40S-kosteusmittausantureita ja HM40-näyttölaitetta. Mittalaitteiden tarkkuus on noin ± 2 %. Näytteenottojen aikana rakennusten sisäilman laatua arvioitiin myös aistinvaraisesti. Tässä muistiossa on tilojen nimeämisen ja numeroinnin osalta viitattu liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa esitettyyn tilanumerointiin. 4. Sisäilman mikrobinäytteenotto ja analyysitulokset 4.1 Päärakennus Yhteensä 13 luokkahuoneen/työskentelytilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Andersen 6-vaihekeräimellä kolmena maljasarjana viljelymenetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten. Maanpinnan oltua näytteenottoajankohtana jo pidemmän aikaa paksun lumikerroksen peittämä ulkoilman vertailunäytteen ottaminen ei ollut tarpeellista. Näytteet toimitettiin analysoitavaksi Mikrobioni Oy:n laboratorioon Kuopioon. Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteen 2 analyysivastauksessa. Näytteenottopäivänä tutkittavat tilat olivat normaaliin tapaan käytössä ja ilmanvaihto oli käynnissä tavanomaista käyttötilannetta vastaavilla tehoasetuksillaan. Näytteenoton ajaksi käytössä olleita luokkahuoneita ei tyhjennetty ihmisistä, vaan näytteenotto suoritettiin tilojen normaalin käytön aikana. Osa tutkittavista tiloista oli kuitenkin tyhjillään ennen näytteenottoa ja sen aikana. Ilmanäytteiden keräysaika oli 12 minuuttia. Näytteenottokohtien sijainnit on merkitty liitteen 1 pohjapiirustuksiin. Yhteenveto näytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 1 ja yksityiskohtaisemmat tulokset liitteen 2 analyysivastauksessa. Taulukko 1. Yhteenveto päärakennuksesta Andersen 6-vaihekeräimellä kerättyjen ilmanäytteiden tuloksista (ks. myös liitteen 2 tulkinnat). Kaikki sisäilmanäytteet kerättiin asettamalla keräimet näytteenoton ajaksi pöydän päälle tilan oleskelualueelle. Taulukon merkintä tarkoittaa, että tulos jää alle menetelmän määritysrajan. Kokonaispitoisuus [pmy/m 3 ] Näytetunnus Näytteenottopaikka Huomioita näytteenotosta ja mahdolliset virhelähteet Homeet ja hiivat Bakteerit O1 31 Lyktan Tilassa näytteenoton aikana 2 henkilöä O2 1 Vanadis Tilassa näytteenoton aikana 1 henkilöä 3 47 O3 3 Fredrika - 21 O4 4 Hercules Tilassa ennen näytteenottoa ~10 henkilöä, tilassa 1 viherkasvi IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

4 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kokonaispitoisuus [pmy/m 3 ] Näytetunnus Näytteenottopaikka Huomioita näytteenotosta ja mahdolliset virhelähteet Homeet ja hiivat Bakteerit O5 6 Neptunus Tilassa näytteenoton aikana 7 henkilöä 50 O6 8 Nordstjernan - 9 O7 10 Orion Tilassa ilmanpuhdistin, ei käynnissä ennen näytteenottoa tai sen aikana 3 3 O8 12 Kabyssen O9 35 Lanternan Tilassa ilmanpuhdistin, ei käynnissä ennen näytteenottoa tai sen aikana 36 O10 25 Kajutan - 9 O11 22 Harmonie Tilassa ilmanpuhdistin, sammutettu ~2 min ennen näytteenoton aloittamista 6 O12 O Luokkahuone (kellarikerros) 005 Luokkahuone (kellarikerros) IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

5 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kuva 2. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimillä luokkahuoneessa 10 Orion. Näytteenottolaitteisto ja pumppu on ympyröity kuvassa. Tulosten tulkitsemiseksi todettakoon, että vauriottomissa kivirakenteisissa koulurakennuksissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja hiivat) ovat yleensä talviaikana alle 50 pmy/m 3, näytteiden mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m 3 ja useita näytteitä samasta rakennuksesta otettaessa saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan (Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: Opas ongelmien selvittämiseen, Kansanterveyslaitos 2007). Bakteeripitoisuuksien osalta 4500 pmy/m 3 ylittävät tulokset viittaavat tilojen käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Menetelmän määritysraja on 10 minuutin näytteenottoajalla on 4 pmy/m 3 ja 15 minuutin näytteenottoajalla on 2 pmy/m 3. Taulukossa 1 esitettyjen tulosten mukaan näytteiden O1-O13 sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja hiivat) ovat hyvin pienet. Yhteensä kahdeksan näytteen sieni-itiöpitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan. Analyysivastauksen mukaan näytteiden sieniitiöpitoisuuksien mediaani oli 0 pmy/m 3. Ainoastaan kahdessa näytteessä esiintyi yksittäiset pesäkkeet kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja, mitä pidetään tavanomaisena missä tahansa huoneilmassa. Näytteiden O1-O13 bakteeripitoisuudet ovat erittäin pienet verrattuna asetettuun ohjearvoon (4500 pmy/m 3 ). Näytteissä ei esiintynyt määritysrajaa ylittävää pitoisuutta kosteusvaurioindikaattorina pidettäviä sädesieniä. Liitteessä 2 esitettyjen analyysitulosten tulkintojen perusteella näytetulokset eivät viittaa rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

6 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset / Annexet-rakennus Yhteensä 10 luokkahuoneen/oleskelutilan huoneilmasta kerättiin ilmanäytteet Andersen 6-vaihekeräimellä kolmena maljasarjana viljelymenetelmällä tehtävää mikrobianalyysia varten. Maanpinnan oltua näytteenottoajankohtana jo pidemmän aikaa paksun lumikerroksen peittämä ulkoilman vertailunäytteen ottaminen ei ollut tarpeellista. Näytteet toimitettiin analysoitavaksi Mikrobioni Oy:n laboratorioon Kuopioon. Analyysimenetelmän tarkempi kuvaus on esitetty liitteen 3 analyysivastauksessa. Näytteenottopäivänä tutkittavat tilat olivat normaaliin tapaan käytössä ja ilmanvaihto oli käynnissä tavanomaista käyttötilannetta vastaavilla tehoasetuksillaan. Näytteenoton ajaksi käytössä olleita luokkahuoneita ei tyhjennetty ihmisistä, vaan näytteenotto suoritettiin tilojen normaalin käytön aikana. Suurin osa tutkittavista tiloista oli kuitenkin tyhjillään ennen näytteenottoa ja sen aikana. Ilmanäytteiden keräysaika oli 12 minuuttia. Näytteenottokohtien sijainnit on merkitty liitteen 1 pohjapiirustuksiin. Yhteenveto näytteiden analyysituloksista on esitetty taulukossa 2 ja yksityiskohtaisemmat tulokset liitteen 3 analyysivastauksessa. Taulukko 2. Yhteenveto Annexet-rakennuksesta Andersen 6-vaihekeräimellä kerättyjen ilmanäytteiden tuloksista (ks. myös liitteen 3 tulkinnat). Kaikki sisäilmanäytteet kerättiin asettamalla keräimet näytteenoton ajaksi pöydän päälle tilan oleskelualueelle. Taulukon merkintä tarkoittaa, että tulos jää alle menetelmän määritysrajan. Kokonaispitoisuus [pmy/m 3 ] Näytetunnus Näytteenottopaikka Huomioita näytteenotosta ja mahdolliset virhelähteet Homeet ja hiivat Bakteerit A1 A204 Luokkahuone A2 A205 Luokkahuone Tilassa näytteenoton aikana 14 henkilöä A3 A207 Luokkahuone - 32 A4 A202 Luokkahuone - 15 A5 A110 Luokkahuone - 3 A6 A7 A8 A111 Tekstiilityöluokka A111 Tekstiilityöluokka A109 Opetusvälinevarasto A9 A103 Käytävä A10 A108 Luokkahuone Tilassa lievää viemärinhajua 6 IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

7 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kuva 3. Valokuva sisäilman mikrobinäytteenotosta Andersen 6-vaihekeräimillä luokkahuoneessa B110. Tulosten tulkitsemiseksi todettakoon, että vauriottomissa kivirakenteisissa koulurakennuksissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja hiivat) ovat yleensä talviaikana alle 50 pmy/m 3, näytteiden mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m 3 ja useita näytteitä samasta rakennuksesta otettaessa saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan (Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: Opas ongelmien selvittämiseen, Kansanterveyslaitos 2007). Bakteeripitoisuuksien osalta 4500 pmy/m 3 ylittävät tulokset viittaavat tilojen käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Menetelmän määritysraja on 10 minuutin näytteenottoajalla on 4 pmy/m 3 ja 15 minuutin näytteenottoajalla on 2 pmy/m 3. Taulukossa 2 esitettyjen tulosten mukaan näytteiden A1-A10 sieni-itiöpitoisuudet (homeet ja hiivat) ovat hyvin pienet. Yhteensä viiden näytteen sieni-itiöpitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan. Analyysivastauksen mukaan näytteiden sieni-itiöpitoisuuksien mediaani oli 0 pmy/m 3. Yhdessäkään näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja. Näytteiden A1-A10 bakteeripitoisuudet ovat erittäin pienet verrattuna asetettuun ohjearvoon (4500 pmy/m 3 ). Näytteissä ei esiintynyt määritysrajaa ylittävää pitoisuutta kosteusvaurioindikaattorina pidettäviä sädesieniä. Liitteessä 3 esitettyjen analyysitulosten tulkintojen perusteella näytetulokset eivät viittaa rakennuksessa olevaan mikrobilähteeseen. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

8 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset / Muut havainnot Sisäilmanäytteenottojen yhteydessä mitattiin useimmista tarkastelluista tiloista myös sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus lähinnä ilmanvaihdon toimivuuden/riittävyyden tarkastelemiseksi. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin Vaisala HMP40S-kosteusmittausantureita käyttäen. Hiilidioksidipitoisuudet mitattiin Rotronic CP11 -monitoimimittarilla tiloista, jotka olivat käytössä mittaushetkellä. Mittaukset tehtiin huonetilojen keskeltä pulpettien yläpinnan korkeudelta. Mittausten tulokset on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Taulukko 3. Päärakennuksen tilakohtaisten sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittausten tulokset. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin Vaisala HMP40S-kosteusmittausantureita käyttäen. Hiilidioksidipitoisuudet mitattiin Rotronic CP11 -monitoimimittarilla tiloissa, jotka olivat käytössä mittaushetkellä. Mittaukset tehtiin pulpettien pinnan korkeudelta tilojen keskialueelta. Mittaushetkellä ulkoilman lämpötila oli noin C ja suhteellinen kosteus noin % RH (Kruunupyyn havaintoasema). Huonetila Sisäilman lämpötila [ C] Sisäilman suhteellinen kosteus [% RH] Sisäilman hiilidioksidipitoisuus [ppm] 31 Lyktan +21, Vanadis +21, Fredrika +19, Hercules +20, Neptunus +21, (tilassa 7 henkilöä) 8 Nordstjernan +19, Lanternan +20, Kajutan +20, Harmonie +21, IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

9 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Taulukko 4. Annexet-rakennuksen tilakohtaisten sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mittausten tulokset. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin Vaisala HMP40S-kosteusmittausantureita käyttäen. Hiilidioksidipitoisuudet mitattiin Rotronic CP11 -monitoimimittarilla tiloissa, jotka olivat käytössä mittaushetkellä. Mittaukset tehtiin pulpettien pinnan korkeudelta tilojen keskialueelta. Mittaushetkellä ulkoilman lämpötila oli noin C ja suhteellinen kosteus noin % RH (Kruunupyyn havaintoasema). Huonetila Sisäilman lämpötila [ C] Sisäilman suhteellinen kosteus [% RH] Sisäilman hiilidioksidipitoisuus [ppm] A204 Luokkahuone +19, A205 Luokkahuone +20, (tilassa 14 henkilöä) A207 Luokkahuone +20, A202 Luokkahuone +18, A110 Luokkahuone +20, A111 Tekstiilityöluokka +20, A109 Opetusvälinevarasto +18, A108 Luokkahuone +19, Taulukoissa 3 ja 4 esitettyjen lämpötilamittausten tulosten perusteella tilojen huoneilman lämpötilat vaihtelivat päärakennuksessa välillä +19,1 +21,6 C ja Annexet-rakennuksessa välillä +18,7 +20,6 C. Sisäilmastoluokitus 2018:n tavoitearvojen mukaan sisäilman lämpötila koetaan viihtyisäksi sen ollessa C. Tutkittavista tiloista mitatut lämpötilat olivat osittain suositeltavaa viileämpiä, mikä johtuu siitä, että suurin osa tiloista oli mittaushetkellä tyhjillään, jolloin ihmisistä aiheutuva lämpökuorma ei lämmittänyt tiloja. Tilojen sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli päärakennuksessa välillä % RH ja Annexet-rakennuksessa välillä % RH. Tulokset ovat talviaikaisessa tilanteessa tavanomaisia koneellisella ilmanvaihdolla varustetuille rakennuksille, joissa toiminnasta ei aiheudu sisäilmaan käytännössä lainkaan kosteuslisää. Tällöin sisäilman suhteellinen kosteus riippuu lähes yksinomaan ulkoilman lämpötilasta. Suositusten mukaan sisäilman suhteellisen kosteuden olisi hyvä olla noin % RH (kuva 4). Talviaikaan Suomen ilmastossa sisäilman suhteellinen kosteus jää kuitenkin usein paljon suositeltavaa alhaisemmaksi ja pakkashuippujen aikana sisäilman suhteellinen kosteus voi laskea hyvinkin alhaiseksi. Kesäaikaan sisäilman suhteellinen kosteus vaihtelee tyypillisesti välillä %. Kuiva ilma aiheuttaa tyypillisesti erilaisia hengitysteiden, limakalvojen, silmien ja ihon ärsytysoireita sekä ääniongelmia erityisesti työssään paljon puhuville henkilöille. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

10 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kuva 4. Periaatteellinen kaavio sisäilman suhteellisen kosteuden vaikutuksesta erilaisten sisäilmaston haittatekijöiden esiintyvyyteen/voimakkuuteen. Kuiva sisäilma lisää mm. limakalvojen ja ihon oireita sekä pölyävyyttä. Suositeltava sisäilman suhteellisen kosteuden vaihteluväli on merkitty kuvaan sinisellä värillä. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus oli mahdollista mitata tutkimuspäivänä ainoastaan kahdesta näytteenottohetkellä käytössä olleesta luokkahuoneesta. Mittausten perusteella ko. luokkahuoneiden sisäilman hiilidioksidipitoisuudet olivat 667 ja 673 ppm. Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvot ovat hyvän tason (S2-luokka) mukaan 900 ppm ja tyydyttävän tason (S3-luokka) mukaan 1200 ppm. Yleisesti huoneilma aletaan kokea tunkkaiseksi hiilidioksidipitoisuuden lähestyessä ppm:n pitoisuutta. Ohjearvoihin verrattuna em. mittaustulosten mukaiset pitoisuudet ovat alhaiset. Tuloksia tulkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että mittaushetkellä ko. luokkahuoneissa ei oleskellut maksimimäärää oppilaita. Tutkimuskäyntien aikana ei tehty uusia sisäilmaongelmiin viittaavia hajuhavaintoja lukuun ottamatta Annexet-rakennuksen 1. kerroksen luokkahuonetta A108, jossa esiintyi tutkimushetkellä lievää viemärinhajua. Päärakennuksessa kellarikerrokseen johtavien portaiden alueella on esiintynyt jo pidempään mikrobiperäistä hajua, jonka aiheuttaja on epäselvä. Tämän tutkimuksen yhteydessä todettiin, että ongelmaa on pyritty korjaamaan poistamalla portaikosta kaikki jalkalistat ja tiivistämällä lattianurkat elastisella saumamassalla. Tutkimuskäynnin aikana varsin lievää mikrobiperäistä hajua oli havaittavissa portaiden yläpäässä mutta ei kellarikerroksen tasolla. Aistinvaraisesti arvioituna haju oli myös aikaisempaa laimeampi. Mainittakoon, että missään muussa tutkitussa tilassa ei ollut havaittavissa mikrobiperäistä tai muuta sisäilmaongelmiin viittaavaa hajua. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

11 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kuva 5. Päärakennuksen kellarikerroksen portaikossa jo pidempään esiintynyttä mikrobiperäistä hajuongelmaa on pyritty korjaamaan poistamalla portaikosta kaikki jalkalistat ja tiivistämällä lattianurkat elastisella saumamassalla. Annexet-rakennuksen luokkahuoneissa havaittiin, että ulkoseinien sisäpinnan uudet kipsilevyverhoukset eivät ole täysin ilmatiiviitä. Ainakin luokkahuoneessa 204 ikkunalautojen teräskiinnikkeiden kohdilla havaittiin raot, joiden kautta on ilmayhteys kipsilevyn taustalle. Tätä muistiota laadittaessa ei ole tiedossa, onko sisäverhouslevyjen uusimisen yhteydessä asennettu kipsilevyjen taustalle uusi ilmatiivis höyrynsulkumuovi tai muu rakenteen ilmatiiviyden varmistava rakennekerros. Myöskään ulkoseinien lämmöneristemateriaalien mahdollisesta uusimisesta sisäverhouslevyjen uusimisen yhteydessä ei ole tietoa. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

12 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 Kuva 6. Annexet-rakennuksen luokkahuoneissa havaittiin, että ulkoseinien sisäpinnan uudet kipsilevyverhoukset eivät ole täysin ilmatiiviitä. Ainakin luokkahuoneessa 204 ikkunalautojen teräskiinnikkeiden kohdilla (ympyröity kuvassa) havaittiin raot, joiden kautta on ilmayhteys kipsilevyn taustalle. Sisäilman laatuun liittyvänä seikkana mainittakoon myös, että päärakennuksen luokkahuoneessa 10 Orion oli tutkimusajankohtana ilmanpuhdistin, joka ei havaintojen mukaan ollut käynnissä koulupäivän aikana. Ilmanpuhdistimen todettiin sen sijaan kuitenkin olevan käynnissä myöhemmin alkuillasta klo Tiedossa ei ole, onko ko. ilmanpuhdistin tarkoituksella asetettu käymään ainoastaan silloin, kun luokkahuone ei ole käytössä. IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

13 MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset /13 5. Yhteenveto Tutkimuksen kohteena olleen päärakennuksen ja Annexet-rakennuksen sisäilmasta Andersen 6-vaihekeräimellä otetuissa mikrobinäytteissä ei todettu viitteitä mikrobilähteestä ko. rakennuksissa. Molempien rakennusten osalta kaikkien näytteiden sieni-itiöja bakteeripitoisuudet olivat hyvin matalat, näytetulosten sieni-itiöpitoisuuksien mediaanit olivat 0 pmy/m 3 ja suuressa osassa näytteistä sieni-itiöpitoisuudet jäivät alle menetelmän määritysrajan. Kosteusvaurioindikaattorimikrobilajeja esiintyi yksittäisinä pesäkkeinä ainoastaan kahdessa päärakennuksen sisäilmanäytteessä, mitä pidetään tavanomaisena. Kosteusvaurioindikaattoreina pidettäviä sädesieniä ei esiintynyt yhdessäkään näytteessä määritysrajan ylittävinä pitoisuuksina. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä pelkkiä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa. Toisaalta, jos ilmanäytteitä analysoidaan ja mikrobipitoisuudet ja -lajisto viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, tulee lisäksi löytyä myös muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä, kuten homeen hajua, näkyviä vauriojälkiä, rakenteiden sisällä todettuja kosteusvaurioita taikka rakennusmateriaaleista tai pinnoilta otettuja mikrobinäytteitä, joissa todetaan mikrobikasvua. Hajua tai viitteitä muista edellä mainituista seikoista ei todettu tiloissa, joista kerättiin sisäilmanäytteet. Yhteenvetona näytteenotoista voidaan todeta, että yksinomaan sisäilmanäytteiden analyysitulokset eivät aiheuta lisäselvitys- tai toimenpidetarvetta tutkituissa rakennuksissa. Kokkolassa IdeaStructura Oy Hannanoora Junttila, DI Kirsi Seikkula, Ins. (AMK) VTT:n sertifioima rakennusterveysasiantuntija (VTT-C ) Tarkastanut: Jukka Huttunen, DI Liitteet 1. Pohjapiirustukset täydennettyinä näytteenottokohtien sijainneilla, ei mittakaavassa, 2 piirustusta 2. Päärakennuksen sisäilman mikrobinäytteiden analyysivastaus, Mikrobioni Oy , 7 sivua 3. Annexet-rakennuksen sisäilman mikrobinäytteiden analyysivastaus, Mikrobioni Oy , 6 sivua IdeaStructura Oy Helsinki Hämeenlinna Kokkola Y-tunnus

14 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Näytteenottopaikan sijainti O1 O1...O13 = Sisäilman mikrobinäyte viljelymenetelmällä O8 O7 O6 O5 O4 O13 O12 O9 O3 O2 O1 Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä O11 O10 Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset Rakennustoimenpide Rakennuskohteen nimi ja osoite OXHAMNIN KOULU PAUL HALLVARIN KATU PIETARSAARI Päiväys Piirtäjä IdeaStructura Suunnittelija Hannanoora Junttila, DI HJ Tarkastaja Helsinki Hämeenlinna Kokkola Piirustuslaji TUTKIMUSPIIRUSTUS Piirustuksen sisältö Suunnitteluala Piirustuksen numero Työnumero Tiedosto F00011.dwg Juokseva no Mittakaava Päärakennuksen 1. kerroksen ja kellari- - kerroksen pohjapiirustukset täydennettyinä näytteenottokohtien sijainneilla F Rak. osa Muutos M:\Oxhamnin koulu\sisäilmanäytteenotot 2019

15 MERKINTÖJEN SELITYKSET: Näytteenottopaikan sijainti A1 A1...A10 = Sisäilman mikrobinäyte viljelymenetelmällä A5 A6 A1 A2 A8 A7 A9 A10 Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä A4 A3 Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset Rakennustoimenpide Rakennuskohteen nimi ja osoite OXHAMNIN KOULU PAUL HALLVARIN KATU PIETARSAARI Päiväys Piirtäjä IdeaStructura Suunnittelija Hannanoora Junttila, DI HJ Tarkastaja Helsinki Hämeenlinna Kokkola Piirustuslaji TUTKIMUSPIIRUSTUS Piirustuksen sisältö Suunnitteluala Piirustuksen numero Työnumero Tiedosto F00011.dwg Juokseva no Mittakaava Annexet-rakennuksen 1. ja 2. kerroksen - pohjapiirustukset täydennettyinä näytteenottokohtien sijainneilla F Rak. osa Muutos M:\Oxhamnin koulu\sisäilmanäytteenotot 2019

16 LIITE 2 (1/7) raportti IA Hannanoora Junttila IdeaStructura Oy Satamatie Kokkola TULOSRAPORTTI KOHDE: Oxhamnin koulu (päärakennus), Pietarsaari NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Hannanoora Junttila ja Kirsi-Maria Seikkula, IdeaStructura Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. MITTAUSEPÄVARMUUS: Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

17 LIITE 2 (2/7) raportti IA Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 15 % (DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Teknisen suorituksen mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: O1, 31 Lyktan. pöydän päällä tilan etuosassa pienet home- ja bakteeripitoisuudet, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke O2, 1 Vanadis. pöydän päällä tilan etuosassa O3, 3 Fredrika. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O4, 4 Hercules. pöydän päällä ulkoseinän vieressä O5, 6 Neptunus. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O6, 8 Nordstjernan. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O7, 10 Orion. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke O8, 12 Kabyssen. pöydän päällä tilan O9, 35 Lanternan. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

18 LIITE 2 (3/7) raportti IA O10, 25 Kajutan. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O11, 22 Harmonie. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O12, Luokka 001. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus O13, Luokka 005. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus Lisätietoja: Näytteiden sieni-itiöpitoisuuksien mediaani oli näytteissä 0 pmy/m³ (huomioiden tulokset sekä M2- että DG18-alustoilta). Yksittäiset pesäkehavainnot indikaattorimikrobeista voivat olla tavanomaisia missä tahansa huoneilmassa. Ulkoilma ja monet tavanomaiset toiminnot (esimerkiksi oppilaiden liikkuminen ulkoa sisälle) voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuutta tai muuttaa mikrobilajistoa. Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

19 LIITE 2 (4/7) raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. Lyhenteiden selitykset: pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan * = kosteusvaurioindikaattori Näyte: O1, 31 Lyktan. pöydän päällä tilan etuosassa (tutkimustunnus: IA190204) Kokonaispitoisuus 6 12 Kokonaispitoisuus 80 Penicillium sp. 6 9 muut bakteerit 80 *Aspergillusryhmä Restricti 3 Näyte: O2, 1 Vanadis. pöydän päällä tilan etuosassa (tutkimustunnus: IA190205) Kokonaispitoisuus 3 Kokonaispitoisuus 47 Penicillium sp. 3 muut bakteerit 47 Näyte: O3, 3 Fredrika. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190206) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 21 muut bakteerit 21 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

20 LIITE 2 (5/7) raportti IA Näyte: O4, 4 Hercules. pöydän päällä ulkoseinän vieressä (tutkimustunnus: IA190207) Kokonaispitoisuus 9 3 Kokonaispitoisuus 440 steriilit 6 muut bakteerit 440 Penicillium sp. 3 hiivat 3 Näyte: O5, 6 Neptunus. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190208) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 50 muut bakteerit 50 Näyte: O6, 8 Nordstjernan. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190209) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 9 muut bakteerit 9 Näyte: O7, 10 Orion. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190210) Kokonaispitoisuus 3 Kokonaispitoisuus 3 *Oidiodendron sp. 3 muut bakteerit 3 Näyte: O8, 12 Kabyssen. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190211) Kokonaispitoisuus 3 Kokonaispitoisuus 18 Penicillium sp. 3 muut bakteerit 18 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

21 LIITE 2 (6/7) raportti IA Näyte: O9, 35 Lanternan. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190212) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 36 muut bakteerit 36 Näyte: O10, 25 Kajutan. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190213) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 9 muut bakteerit 9 Näyte: O11, 22 Harmonie. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190214) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 6 muut bakteerit 6 Näyte: O12, Luokka 001. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190215) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 6 muut bakteerit 6 Näyte: O13, Luokka 005. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190216) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 6 muut bakteerit 6 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

22 LIITE 2 (7/7) raportti IA VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 7/7 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

23 LIITE 3 (1/6) raportti IA Hannanoora Junttila IdeaStructura Oy Satamatie Kokkola TULOSRAPORTTI KOHDE: Oxhamnin koulu (Annexet-rakennus), Pietarsaari NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Hannanoora Junttila, IdeaStructura Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. MITTAUSEPÄVARMUUS: Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

24 LIITE 3 (2/6) raportti IA Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 15 % (DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Teknisen suorituksen mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: A1, Luokka A204. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet A2, Luokka A205. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet A3, Luokka A207. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus A4, Luokka A202. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus A5, Luokka A110. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus A6, Luokka A111. pöydän päällä tilan A7, Luokka A111. pöydän päällä tilan pienet home- ja bakteeripitoisuudet homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus A8, Opetusvälinevarasto A109. pöydän päällä tilan homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus A9, Käytävä A103. penkin päällä väliseinän vieressä pienet home- ja bakteeripitoisuudet A10, Luokka A108. pöydän päällä tilan pieni homepitoisuus, bakteeripitoisuus alle määritysrajan Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

25 LIITE 3 (3/6) raportti IA Lisätietoja: Näytteiden sieni-itiöpitoisuuksien mediaani oli näytteissä 0 pmy/m³ (huomioiden tulokset sekä M2- että DG18-alustoilta). Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

26 LIITE 3 (4/6) raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. Lyhenteiden selitykset: pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan * = kosteusvaurioindikaattori Näyte: A1, Luokka A204. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190194) Kokonaispitoisuus 3 Kokonaispitoisuus 36 Penicillium sp. 3 muut bakteerit 36 Näyte: A2, Luokka A205. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190195) Kokonaispitoisuus 6 Kokonaispitoisuus 130 Penicillium sp. 6 muut bakteerit 130 Näyte: A3, Luokka A207. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190196) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 32 muut bakteerit 32 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

27 LIITE 3 (5/6) raportti IA Näyte: A4, Luokka A202. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190197) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 15 muut bakteerit 15 Näyte: A5, Luokka A110. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190198) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 3 muut bakteerit 3 Näyte: A6, Luokka A111. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190199) Kokonaispitoisuus 3 Kokonaispitoisuus 3 Penicillium sp. 3 muut bakteerit 3 Näyte: A7, Luokka A111. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190200) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 3 muut bakteerit 3 Näyte: A8, Opetusvälinevarasto A109. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190201) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 6 muut bakteerit 6 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

28 LIITE 3 (6/6) raportti IA Näyte: A9, Käytävä A103. penkin päällä väliseinän vieressä (tutkimustunnus: IA190202) Kokonaispitoisuus 9 15 Kokonaispitoisuus 3 Penicillium sp. 6 9 muut bakteerit 3 Cladosporium sp. 6 steriilit 3 Näyte: A10, Luokka A108. pöydän päällä tilan (tutkimustunnus: IA190203) Kokonaispitoisuus 6 3 Kokonaispitoisuus Penicillium sp. 3 3 steriilit 3 VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot. 2. Tutkimusvälineet ja -menetelmät. Kirkonkylän koulu, Laihia SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

1. Tehtävä ja lähtötiedot. 2. Tutkimusvälineet ja -menetelmät. Kirkonkylän koulu, Laihia SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1/5 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla mikrobiepäpuhtauksien

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie 3 82500 Kitee 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus 19.1.2018 1952 Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie 25 82500

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu

Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Ilmanäytteet (mikrobi) Laihian keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1970 Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulu Länsitie 64 Kerrosluku: 2 66400 Laihia Näytteenoton tilaaja: Laihian

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 17.11.2016 Rantatien koulu Virrat Lausunto Rantatien koulu 1182 18.11.2016 2 Tilaaja Virtain kaupunki Tilapalvelut, Hannu Heikkilä Virtaintie 26 34800 Virrat Kohde Rantatien koulu

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa Muistio 1 (7) Tilaaja: Akaan kaupunki Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen puh: 040 335 3255 sähköposti: henri.salonen@akaa.fi 1 Tutkimuksen tekijä 2 Taustaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy Tampellan esplanadi

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus 7.10.2013 Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA

LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA LUKIO HAKALAHDENKATU 8 YLIVIESKA Sivu 1/7 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde: Kohteen pinta-ala: - Lukio Kohteen tilavuus: - Hakalahdenkatu 8 Kerrosluku: 2 Ylivieska Rakennusvuosi: Käyttötarkoitus: Koulu

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sisäilman mikrobitason määritys

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sisäilman mikrobitason määritys Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051421701226 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä Sisäilman

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Ilmasta kerättävien näytteiden otto Laihian Lukio Kohde: Pinta-ala: Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: Käyttötarkoitus: Koulu Länsitie 62 Tilavuus: 66400 Laihia Kerrosluku: 2 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ Sivu 1/13 1 TIIVISTELMÄ TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen kohde ja osoite Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa Tutkimuksen ajankohta ja tekijät: 14.6.2017, Jussi Kuusisto ja Kari Yli-Muilu

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 11; liite 3 ss.) tunniste: PC-seloste, Pessi, 27.11.2015 Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy/Kari Hassinen Vetotie

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

SATAMATALONKUJA LOVIISA

SATAMATALONKUJA LOVIISA Sivu 1 / 7 SATAMATALONKUJA 07910 LOVIISA HIILIDIOKSIDIMITTAUS Tutkimusselostus, päivitetty 12.9.2018 Työnro: 327158 Linda Merk 0400 647 929 Sivu 2 / 7 1 YLEISTIEDOT Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä

Vuokkoharjun koulu Kouluntie Järvelä Sivuja:1/34 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051521700185 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Järvelä Sisäilman olosuhteiden seuranta Tutkimus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003 Ilmanäytteet Asumisterveysasetus 2015: Mikrobihaitta voidaan todeta myös 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen analyysillä. Ilman mikrobipitoisuuden lisäksi on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Näytteenotto asumisterveysasetuksen näkökulmasta Pertti Metiäinen

Näytteenotto asumisterveysasetuksen näkökulmasta Pertti Metiäinen Näytteenotto asumisterveysasetuksen näkökulmasta Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 4 Mittaus, näytteenotto ja analyysi Mittaus ja näytteenotto tulee tehdä ensisijaisesti asunnon tai muun oleskelutilan

Lisätiedot

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY 22.5.2019 Markus Fränti RTA, DI LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT 1. Yleistä sisäilman mikrobimittauksista 2. Tutkimustulosten läpikäynti 3. Tulosten johtopäätelmät

Lisätiedot

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET

TALVIKKITIE 37 SISÄILMAN HIILIDIOK- SIDIPITOISUUDEN SEURANTAMITTAUKSET Vastaanottaja VANTAAN KAUPUNKI Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Tilakeskus, hankevalmistelut Kielotie 13, 01300 VANTAA Ulla Lignell Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 11.10.2013

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Hämeenlinnan Lyseon yläaste, 13100 Hämeenlinna 1 (4) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Hämeenlinnan Lyseon yläaste Lukiokatu 6-8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija

Lisätiedot