Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno"

Transkriptio

1 Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie Eno

2 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Sisäilman mikrobitutkimukset Tilaaja Riitta Riihelä Joensuun Tilakeskus Kohde Enon yläkoulu A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie Eno Tutkimusajankohta ja tutkija , Jouko Alastalo, asiantuntija, Sisäilmatalo Kärki Oy. Toimeksianto Sisäilman mikrobipitoisuuden määrittäminen A- ja B-rakennuksen opetustiloista. Ilmanäytteiden lisäksi samoista tiloista otettiin pintamikrobinäytteitä puhdistetulle pinnalle kertyneestä kahden viikon pölylaskeumasta. Sisäilman mikrobimäärityksillä haluttiin selvittää mikrobiperäisten epäpuhtauksien esiintymistä sisäilmassa. Rajaukset kohteessa Näytteet otettiin seuraavista tiloista: A-rakennus - Kotitalous Luokka A204 (201) - Opettajat Luokka 202 (203) - Luokka A201 (209) - Luokka A107 (102) - Erityisopetus (138) - Luokka A108 (101) B-rakennus - B-108 (kuvaamataito) - B-120 (käsityö) - B-122 Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

3 3 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Yhteenveto A-rakennuksen tiloista otetuissa sisäilmanäytteissä ei todettu viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa. B-rakennuksen tiloista otetuissa sisäilmanäytteissä todettiin vahva viite mikrobilähteestä rakennuksesta. Kaikissa ilmamikrobinäytteissä todettiin mikrobeja epätavanomaisina pitoisuuksina sekä useita indikaattorimikrobeja. Aikaisempien rakennusteknisten tutkimustulosten ja nyt saatujen sisäilman mikrobianalyysien perusteella B-rakennuksen osalta toimenpideraja ylittyy. Sisäilman terveellisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi on käynnistettävä moniammatillinen toimenpidesuunnittelu yhdessä kiinteistönomistajan, terveydenhuollon ammattilaisten ja teknisten asiantuntijoiden kanssa. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

4 4 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Tutkimukset Ilmanäytteet otettiin sisätiloista Andersen 6-vaihekeräimellä STM:n Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaisesti, näytteenottoaika oli 12 minuuttia. Tiloissa ei ollut käyttäjiä mittaushetkellä, lukuun ottamatta tilaa 125 (opettajat). Mikrobinäytteet analysoitiin Mikrobioni Oy:n laboratoriossa Kuopiossa. Näytteenottohetkellä vallitsi pakkassää ja maassa oli lumipeite. Ilmanäytteiden lisäksi samoista tiloista otettiin pintamikrobinäytteitä puhdistetulle pinnalle kertyneestä kahden viikon pölylaskeumasta. Ilmanvaihto toimi normaalisti kaikissa tiloissa mittausten aikana. Sisäilman mikrobimääritys Sisäilman mikrobimittausten avulla voidaan arvioida, ovatko sisäilman mikrobipitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Arvioinnissa otetaan huomioon rakennuksen sijainti, ikä ja vuodenaika sekä mitattavien tilojen toiminta. Monet normaaliin tilan käyttöön liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuuksia sekä muuttaa lajistoa ja täten vaikuttaa ilmanäytteiden tuloksiin ja tulosten tulkintaan. Sisäilmamittauksilla pyritään selvittämään epätavanomainen mikrobilähde (yleensä rakenteiden sisällä oleva mikrobivaurio), joten muut mikrobipitoisuuksiin ja -lajistoon vaikuttavat tekijät tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa. Sisäilman mikrobimittauksilla voidaan myös arvioida mikrobien kulkeutumista vaurioituneista tiloista tai epäpuhtauslähteistä muualla, esimerkiksi porraskäytävästä tai kellaritilasta. Tämä edellyttää luonnollisesti sekä tutkittavan sisätilan ilmanäytteiden, että esimerkiksi kellarista otettujen näytteiden mikrobitulosten lajistovertailua. Yksistään ilmanäytteiden avulla ei voida luotettavasti todeta rakenteiden sisällä havaitun mikrobikasvun vaikutusta sisäilmaan. Altistumisen todennäköisyyttä arvioitaessa huomioidaan mm. vaurion laajuus, sijainti, ilmayhteys sisätiloihin ja painesuhteet. Mittausten suositeltavin ajankohta on talvi, maan ollessa lumen ja jään peitossa, jolloin ulkoilman sieniitiöiden ja aktinomykeettien pitoisuudet ovat pienimmillään ja sisäilmassa esiintyvien mikrobien voidaan olettaa olevan peräisin lähes yksinomaan asunnon sisälähteistä. Mikäli sisäilman mikrobimittauksia tehdään sulan maan aikana, samanaikaisesti on otettava näyte myös ulkoilmasta ja selvitettävä ulkoilman mikrobipitoisuus sekä -suvusto. Sisäilman mikrobinäytteiden tulkinta Asumisterveysasetuksen ilmanäytteitä koskevat näytteenotto-ohjeet soveltuvat asunnosta tai muusta oleskelutilasta sekä pääsääntöisesti myös kouluista otettaville näytteille, mutta koulujen osalta on toteutettava erilaista näytteenottostrategiaa. Myös tulosten tulkintaohjeet poikkeavat koulujen osalta. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

5 5 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Koulurakennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä alle 50 pmy/m 3. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m 3. (Kansanterveyslaitoksen julkaisu C2/2008, Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot, Opas ongelmien selvittämiseen, 2007). Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu 1 /m 3 (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. Asuinrakennusten sisäilman sienilajistoon vaurioituneissa ja ei-vaurioituneissa rakennuksissa on otettu kantaa sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeessa. Sisäilmassa yleisesti esiintyviä sienisukuja ja -ryhmiä ovat Penicillium, Aspergillus, Cladosporium ja hiivat. Yleisin ja runsaimmin esiintyvä sienisuku sisäilmassa on Penicillium. Muiden kuin Penicillium-sienten esiintyminen valtalajina sisäilmanäytteissä voidaan pitää epätavanomaisena. Toimistotyyppisissä rakennuksissa kahden viikon aikana laskeutuneen pölyn mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa talviaikana mikrobilähteeseen sisätiloissa, mikäli laskeutuneessa pölyssä on runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavaa mikrobistoa. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen pieninä pitoisuuksina on kuitenkin normaalia. Bakteeripitoisuuksien osalta ei ole julkaistuja ohjearvoja koskien laskeumapölynäytteitä. Bakteeripitoisuuksiin vaikuttaa ihmisten määrä huoneessa ja suuri pitoisuus voi olla osoitus tilan käyttöön nähden riittämättömästä ilmanvaihdosta. Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia tai tulkintaohjeita. Pintalaskeumanäytteiden tulokset ovat suuntaa-antavia, koska kyseessä on koulurakennus. Tulokset Näytteenottokohdat on esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirroksessa merkinnöillä: IM= ilmanäyte, PM = pintanäyte. Yhteenveto sisäilman mikrobimäärityksistä on esitetty alla olevissa taulukoissa 1-2. Laboratorion analyysivastaukset kokonaisuudessaan ovat liitteenä. 1 cfu = colony forming unit = pesäkkeen muodostava yksikkö = pmy mr= määritysraja Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

6 6 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Taulukko 1. A-rakennus, yhteenveto sisäilman mikrobimääritystuloksista Mittaus-/näytteenottokohta Näyte 1. Kotitalous 143 Näyte 2. Luokka A204 (201) Näyte 3. Opettajat 215 Tulos, ilmanäytteet Tavanomainen Home- ja bakteeripitoisuudet alle määritysrajan Tavanomainen Pienet home- ja bakteeripitoisuudet Tavanomainen Pienet home- ja bakteeripitoisuudet, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke Tulos, pintanäytteet Mikrobit < 50 pmy/100cm 2 Bakteerit > 200 pmy/100cm 2 Ei indikaattorimikrobia Mikrobit < 20 pmy/100cm 2 Bakteerit > 20 pmy/100cm 2 Indikaattorimikrobia yksittäinen (1) pesäke Mikrobit < 20 pmy/100cm 2 Bakteerit < 50 pmy/100cm 2 Ei indikaattorimikrobia Näyte 4. Luokka 202 (203) Näyte 5. Luokka A201 (209) Tavanomainen Homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus Tavanomainen Home- ja bakteeripitoisuudet alle määritysrajan Mikrobit < 20 pmy/100cm 2 Bakteerit < 200 pmy/100cm 2 Indikaattorimikrobia yksittäinen (1) pesäke Mikrobit alle määritysrajan Bakteerit < 20 pmy/100cm 2 Näyte 6. Luokka A107 (102) Näyte 7. Erityisopetus (138) Näyte 8. Luokka A108 (101) Tavanomainen Homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus Tavanomainen Homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus Tavanomainen Pieni homepitoisuus, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke. Bakteeripitoisuus alle määritysrajan Mikrobit < 20 pmy/100cm 2 Bakteerit < 200 pmy/100cm 2 Ei indikaattorimikrobia Mikrobit alle määritysrajan Bakteerit > 200 pmy/100cm 2 Mikrobit < 200 pmy/100cm 2 Bakteerit < 200 pmy/100cm 2 (Penicillum sp.) Ei indikaattorimikrobeja A-rakennuksen tiloista otetuissa sisäilmanäytteissä ei todettu viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

7 7 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Taulukko 2. B-rakennus, yhteenveto sisäilman mikrobimääritystuloksista Mittaus-/näytteenottokohta Näyte 9. B-108 (kuvaamataito) Näyte 10. B-120 (käsityö) Tulos ilmanäytteet Epätavanomainen Suuri homepitoisuus (530 pmy/m 3 ), pääasiassa Penicillium (530 pmy/m 3 ). Useita indikaattorimikrobeita yksittäisiä pesäkkeitä (mm. A. versicolor 6 pmy/m 3 ). Bakteereissa sädesientä (24 pmy/m 3 ). Epätavanomainen Suuri homepitoisuus (2700 pmy/m 3 ), pääasiassa Penicillium (2400 pmy/m 3 ). Useita indikaattorimikrobeita (Engyodontium 38 pmy/m 3, A. versicolor 15 pmy/m 3 ). Bakteereissa sädesientä (24 pmy/m 3 ). Tulos pintanäytteet Mikrobit alle määritysrajan Bakteerit < 200 pmy/100cm 2 Ei indikaattorimikrobia Mikrobit < 200 pmy/100cm 2 Bakteerit < 50 pmy/100cm 2 Indikaattorimikrobeja yksittäinen pesäke, (A.versicolor 2 pmy/100cm 2, sädesienet 1 pmy/100cm 2 ), samoja kuin ilmanäytteessä Näyte 11. B-122 Epätavanomainen Suuri homepitoisuus (460 pmy/m 3 ), pääasiassa Penicillium (440 pmy/m 3 ). Useita indikaattorimikrobeita (mm. Engyodontium 20 pmy/m 3, A. versicolor 3 pmy/m 3 ). Bakteereissa sädesientä (6 pmy/m 3 ). Mikrobit < 20 pmy/100cm 2 Bakteerit < 200 pmy/100cm 2 Ei indikaattorimikrobia pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan B-rakennuksen tiloista otetuissa sisäilmanäytteissä todettiin vahva viite mikrobilähteestä rakennuksesta. Ilmamikrobinäytteissä todettiin suuri homepitoisuus sekä useita indikaattorimikrobeja. Näytteen 10 suuri Penicillium-pitoisuus selittyy osin toiminnan aiheuttamasta pitoisuuden noususta. Ennen näytteenottoa tilassa tehtiin kansalaisopiston savitöitä. Aikaisempien rakennusteknisten tutkimustulosten ja nyt saatujen sisäilman mikrobianalyysien perusteella B-rakennuksen osalta toimenpideraja ylittyy. Sisäilman terveellisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi on käynnistettävä moniammatillinen toimenpidesuunnittelu yhdessä kiinteistönomistajan, terveydenhuollon ammattilaisten ja teknisten asiantuntijoiden kanssa. Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

8 8 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus Sisäilmatalo Kärki Oy Joensuussa Milja Kiiskinen, RI rakennusterveysasiantuntija VTT-C Jouko Alastalo, RI asiantuntija Liitteet: Paikannuspiirrokset 3 kpl Analyysivastaukset 2 kpl IA , LP Lähteet: Jakelu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohje (osa IV), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 8/2016 Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, Työterveyslaitos 2016 Tilaaja Sisäilmatalo Kärki Oy arkisto Sisäilmatalo Kärki Oy puh sisailmatalo.fi Y-tunnus:

9 Paikannuspiirros, A-rakennus, 1-kerros Paikannuspiirros, A-rakennus, 2-kerros

10 Paikannuspiirros, B-rakennus

11 raportti IA Jouko Alastalo Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie Joensuu TULOSRAPORTTI KOHDE: Enon yläaste NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Jouko Alastalo, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: Näytteet otettiin Andersen 6-vaihekeräimellä käyttäen mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustoja homeille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustaa (THG) bakteereille. Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. TULOKSEN TULKINTA: Koulurakennuksista otettujen ilmanäytteiden tulkintaohjeet koskevat vain kivirakenteisia kouluja. Ilmanäytteitä ei suositella käytettäväksi puurakenteisen koulun mikrobivaurion toteamiseen (Meklin ym. 2008). Kivirakenteisissa kouluissa sisäilman sieni-itiöpitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asuntojen sisäilman pitoisuudet ja yleensä alle 50 pmy/m³ (Meklin ym. 2008). Yksittäisten, 1-2 näytteen suurempi pitoisuus voi viitata kyseisessä tilassa olevaan poikkeukselliseen mikrobilähteeseen ja vaurioon tai muuhun ns. normaalilähteeseen. Vauriotiloissa talviaikaiset pitoisuudet ovat usein pmy/m³. Kun rakennuksessa otetaan useita näytteitä, vauriottomien rakennusten näytteiden sienien (homeet ja hiivat) mediaanipitoisuus on alle 12 pmy/m³ ja näytteistä saadaan useita tuloksia, joissa pitoisuudet ovat alle menetelmän määritysrajan. Vaurioituneissa koulurakennuksissa sienien mediaanipitoisuus on yleensä yli 20 cfu/m³ (Meklin ym. 2008). Bakteeripitoisuus yli pmy/m³ viittaa tilan käyttöön nähden riittämättömään ilmanvaihtoon. Tuloksia tarkasteltaessa mikrobipitoisuustasojen ohella kiinnitetään huomiota myös lajistoon. Ns. kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja voi esiintyä pieninä pitoisuuksina tavanomaisestikin huoneilmassa. Sädesienet huomioidaan kosteusvaurioindikaattoreina. Mikrobihaittaa ei voida todentaa yksinomaan ilmanäytteiden perusteella. MÄÄRITYSRAJA: Näytteenottoaika vaikuttaa määritysrajaan. Esimerkiksi 10 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 4 pmy/m³ ja 15 minuutin näytteenottoajalla määritysraja on 2 pmy/m³. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/7

12 raportti IA MITTAUSEPÄVARMUUS: Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 12 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä muille bakteereille 9 % (THG-alusta). Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa epäily mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 1, Kotitalous 143 home- ja bakteeripitoisuudet alle ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa määritysrajan 2, Luokka A204 (201) pienet home- ja bakteeripitoisuudet ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 3, Opettajat 215 pienet home- ja bakteeripitoisuudet, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 4, Luokka A202 (203) homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 5, Luokka A201 (209) home- ja bakteeripitoisuudet alle määritysrajan 6, Luokka A107 (102) homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 7, Er.Op (138) homepitoisuus alle määritysrajan, pieni bakteeripitoisuus ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 8, Luokka A108 (101) pieni homepitoisuus, indikaattorimikrobia vain yksittäinen pesäke. Bakteeripitoisuus alle määritysrajan ei viitettä mikrobilähteestä rakennuksessa 9, B-106 (kuvis) suuri homepitoisuus, indikaattorimikrobeita. Pieni bakteeripitoisuus vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/7

13 raportti IA , B-120 (käsityö) suuri homepitoisuus, indikaattorimikrobeita. Pieni bakteeripitoisuus 11, B-122 suuri homepitoisuus, indikaattorimikrobeita. Pieni bakteeripitoisuus vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa vahva viite mikrobilähteestä rakennuksessa Lisätietoja: Näytteiden sieni-itiöpitoisuuksien mediaani oli näytteissä 0 pmy/m³ (huomioiden tulokset sekä M2- että DG18-alustoilta). Yksittäisen näytteen yksittäiset indikaattorimikrobihavainnot voivat olla tavanomaisia ilman, että rakennuksessa on syytä epäillä mikrobivauriota. Kuitenkin, jos saman kohteen eri näytteissä todetaan useita indikaattoreita ja/tai toistuvasti samaa indikaattorimikrobia ja myös tavanomaisten mikrobilähteiden mahdollisuus voidaan pois sulkea, vahvistaa se epäilyä mahdollisesta lähteestä rakennuksessa. Johtopäätökset kosteus- ja mikrobivauriosta eivät voi perustua ainoastaan ilmanäytteiden tuloksiin, vaan tueksi tarvitaan aina myös rakennustekniset selvitykset. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/7

14 raportti IA ANALYYSITULOKSET: Yksittäisten mikrobisukujen ja/tai lajien osuudet lasketaan osuuksina kokonaispitoisuudesta, joten alla olevassa taulukossa esitetty todellinen kokonaispitoisuus voi laskennallisista syistä poiketa hieman yksittäisten sukujen summasta. Tulokset ilmoitetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Mikrobilähteeseen viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit tähdellä. Lyhenteiden selitykset: pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen < mr = alle määritysrajan * = kosteusvaurioindikaattori Näyte: 1, Kotitalous 143 (tutkimustunnus: IA180204) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus <mr Näyte: 2, Luokka A204 (201) (tutkimustunnus: IA180205) Kokonaispitoisuus 3 3 Kokonaispitoisuus 120 Cladosporium sp. 3 3 muut bakteerit 120 *sädesienet <mr Näyte: 3, Opettajat 215 (tutkimustunnus: IA180206) Kokonaispitoisuus <mr 3 Kokonaispitoisuus 83 *Aspergillusryhmä Restricti 3 muut bakteerit 83 *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/7

15 raportti IA Näyte: 4, Luokka A202 (203) (tutkimustunnus: IA180207) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 3 muut bakteerit 3 *sädesienet <mr Näyte: 5, Luokka A201 (209) (tutkimustunnus: IA180208) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus <mr Näyte: 6, Luokka A107 (102) (tutkimustunnus: IA180209) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 3 muut bakteerit 3 *sädesienet <mr Näyte: 7, Er.Op (138) (tutkimustunnus: IA180210) Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 6 muut bakteerit 6 *sädesienet <mr Näyte: 8, Luokka A108 (101) (tutkimustunnus: IA180211) Kokonaispitoisuus 3 <mr Kokonaispitoisuus <mr *Aspergillus ochraceus 3 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/7

16 raportti IA Näyte: 9, B-106 (kuvis) (tutkimustunnus: IA180212) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 47 Penicillium sp muut bakteerit 24 *Aspergillus versicolor 6 3 *sädesienet 24 Alternaria sp. 6 hiivat 6 Mucor sp. 3 Cladosporium sp. 3 Torulomyces sp. 3 *Aspergillus ustus 3 Näyte: 10, B-120 (käsityö) (tutkimustunnus: IA180213) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 130 Penicillium sp muut bakteerit 110 *Engyodontium sp. 38 *sädesienet 24 *Aspergillus versicolor 15 steriilit 5 Tulokset M2- ja DG18-alustoilla ovat arvioita. Näyte: 11, B-122 (tutkimustunnus: IA180214) Kokonaispitoisuus Kokonaispitoisuus 18 Penicillium sp muut bakteerit 12 *Engyodontium sp. 20 *sädesienet 6 steriilit 7 *Ulocladium sp. 3 hiivat 3 *Aspergillus versicolor 3 *Oidiodendron sp. 3 Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/7

17 raportti IA VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Meklin, Putus, Hyvärinen, Haverinen-Shaughnessy, Lignell, Nevalainen. Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 2/2008. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 7/7

18 raportti LP Jouko Alastalo Sisäilmatalo Kärki Oy Rekkatie Joensuu TULOSRAPORTTI KOHDE: Enon yläaste NÄYTTEET: Laskeumapölynäytteet on ottanut Jouko Alastalo, Sisäilmatalo Kärki Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: 14 vuorokauden ajalta kerättyä laskeumapölyä oli kerätty pinta-alaltaan 100 cm² suuruisilta näytteenottoalueilta steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle: mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustat sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25 C 7 vrk (homeet ja hiivat, kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle. MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/näytteenottoalue TULOKSEN TULKINTA: Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia tai tulkintaohjeita, joten tuloksista ei ole tehty tulosyhteenvetoa. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4

19 raportti LP ANALYYSITULOKSET: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Lyhenteiden selitykset: T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla yksittäisenäkin pesäkkeenä nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen. * = kosteusvaurioindikaattori, ko. mikrobien osalta on suluissa esitetty myös näytteessä todettu pesäkemäärä. Elinkykyisten mikrobien määrä: <mr = alle määritysrajan + = (1-19 pmy/100 cm²) ++ = (20-49 pmy/100 cm²) +++ = ( pmy/100 cm²) ++++ = (> 200 pmy/100 cm²) Näyte: 1, Kotitalous 143 (tutkimustunnus: PI180047) Kokonaismäärä ++ + Kokonaismäärä ++++ Penicillium sp muut bakteerit ++++ *sädesienet <mr Näyte: 2, Luokka A204 (201) (tutkimustunnus: PI180048) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + hiivat + + muut bakteerit + *Eurotium sp. +(1) *sädesienet <mr Näyte: 3, Opettajat 215 (tutkimustunnus: PI180049) Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä ++ steriilit + muut bakteerit ++ Cladosporium sp. + *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4

20 raportti LP Näyte: 4, Luokka A202 (203) (tutkimustunnus: PI180050) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++ hiivat + muut bakteerit +++ *Eurotium sp. +(1) *sädesienet <mr Näyte: 5, Luokka A201 (209) (tutkimustunnus: PI180051) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä + muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: 6, Luokka A107 (102) (tutkimustunnus: PI180052) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++ hiivat + + muut bakteerit +++ Penicillium sp. + *sädesienet <mr Cladosporium sp. + Näyte: 7, Er.Op (138) (tutkimustunnus: PI180053) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä ++++ muut bakteerit ++++ *sädesienet <mr Näyte: 8, Luokka A108 (101) (tutkimustunnus: PI180054) Kokonaismäärä Kokonaismäärä +++ Penicillium sp muut bakteerit +++ Rhizopus sp. + *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4

21 raportti LP Näyte: 9, B-106 (kuvis) (tutkimustunnus: PI180055) Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä +++ Penicillium sp. + muut bakteerit +++ *sädesienet <mr Näyte: 10, B-120 (käsityö) (tutkimustunnus: PI180056) Kokonaismäärä Kokonaismäärä ++ Penicillium sp muut bakteerit ++ *Aspergillus versicolor +(2) *sädesienet +(1) Cladosporium sp. + Mucor sp. + Alternaria sp. + Näyte: 11, B-122 (tutkimustunnus: PI180057) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä +++ Cladosporium sp. + + muut bakteerit +++ Aureobasidium sp. + *sädesienet <mr Hyalodendron sp. + Penicillium sp. + VIITTEET: Salonen, Lappalainen, Lindroos, Harju, Reijula. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office environments in a subarctic climate. Atmospheric Environment. 2007:41; Salonen, H., ym Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie 3 82500 Kitee 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus 19.1.2018 1952 Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie 25 82500

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 17.11.2016 Rantatien koulu Virrat Lausunto Rantatien koulu 1182 18.11.2016 2 Tilaaja Virtain kaupunki Tilapalvelut, Hannu Heikkilä Virtaintie 26 34800 Virrat Kohde Rantatien koulu

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Oxhamnin koulu Sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 15.2.2019 1/13 Pietarsaaren kaupunki Tekninen palvelukeskus Strengberginkatu 1 68600 Pietarsaari Oxhamnin koulu SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN

Lisätiedot

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka

Hakalan koulu Poikkikatu Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus

Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus Halton Diagnose TM Olosuhdekartoitus 7.10.2013 Keskuskoulu Aleksanterinkatu 25, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 11; liite 3 ss.) tunniste: PC-seloste, Pessi, 27.11.2015 Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy/Kari Hassinen Vetotie

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ

TUTKIMUSRAPORTTI 1 TIIVISTELMÄ Sivu 1/13 1 TIIVISTELMÄ TUTKIMUSRAPORTTI Tutkimuksen kohde ja osoite Karjaan yhteiskoulu, Tammisaarentie 62 A, 10320 Karjaa Tutkimuksen ajankohta ja tekijät: 14.6.2017, Jussi Kuusisto ja Kari Yli-Muilu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA

TUTKIMUSRAPORTTI. Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA TUTKIMUSRAPORTTI Kotkan lyseon lukio Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-05 Kotka 9.4.2015 Insinööri Studio Oy OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255 500 E-MAIL

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto HEINÄVEDEN KUNTA Terveyskeskus Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.9.2017 P32551 Tutkimusraportti/Terveys keskus/päivitetty lausunto 2 (17) Ylikotila Jenni

Lisätiedot

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

- Jani Alen, Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: SAVILLA, talvi 2011 1/3 TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 21. 2.2011 Juuan kunta, tekniset palvelut Ari Jaaranen Poikolantie 1 Kohde: Tilaaja: Teollisuuskiinteistö, SAVILLA

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003

Ilmanäytteet. Asumisterveysasetus 2015: Valviran ohjeen mukainen menetelmä. Standardi: Asumisterveysohje 2003 Ilmanäytteet Asumisterveysasetus 2015: Mikrobihaitta voidaan todeta myös 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen analyysillä. Ilman mikrobipitoisuuden lisäksi on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan

Lisätiedot

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu 20 20700 Turku Tutkimusselosteen päiväys 8.2.2019 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET Raportti 1 (4) Kemiönsaari, Taalintehtaan Virastotalo Ilmanäytteet 27.4.2018 Kemiönsaaren kunta Lilian Karlsson Vretantie 19 25700 Kemiö KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET 13.3.2018

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

RAKENNUSTEN MIKROBISTO JA NIIDEN ROOLI RAKENNUSTEN TUTKIMISESSA

RAKENNUSTEN MIKROBISTO JA NIIDEN ROOLI RAKENNUSTEN TUTKIMISESSA RAKENNUSTEN MIKROBISTO JA NIIDEN ROOLI RAKENNUSTEN TUTKIMISESSA Anne Hyvärinen tutkimusprofessori, yksikön päällikkö Ympäristöterveyden yksikkö 23.3.2018 SIS 2018 Hyvärinem 1 Sisäilmaongelmien ratkaiseminen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Hämeenlinnan Lyseon yläaste, 13100 Hämeenlinna 1 (4) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Hämeenlinnan Lyseon yläaste Lukiokatu 6-8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö Taustaa Sisäilmanäytteitä

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa Muistio 1 (7) Tilaaja: Akaan kaupunki Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen puh: 040 335 3255 sähköposti: henri.salonen@akaa.fi 1 Tutkimuksen tekijä 2 Taustaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy Tampellan esplanadi

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

H.Kekäläinen (3)

H.Kekäläinen (3) H.Kekäläinen 13.2.2017 1 (3) Aluehallintovirasto Itä-Suomi Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Auni Miettinen PL 1741 70101 Kuopio Työsuojelun tarkastuskertomus 2016/38552 Melalahden koulu Melalahden koululla

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET ja Raportti 1 (3) Kaarinan kaupunki Valkeavuoren koulu A- ja B-rakennukset Ilmanäytteet 18.3.2019 Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET 18.2.2019

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Keskuskoulu, 13100 Hämeenlinna 1 (3) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Keskuskoulu Lukiokatu 8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija Linnan tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1

Mikrobimenetelmät. Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö. 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Mikrobimenetelmät Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 22.10.2015 Asumisterveysasetus -koulutus 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY 22.5.2019 Markus Fränti RTA, DI LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT 1. Yleistä sisäilman mikrobimittauksista 2. Tutkimustulosten läpikäynti 3. Tulosten johtopäätelmät

Lisätiedot

Sisäilman laadun tutkimus. Krottikoulu. Loimaan Kaupunki

Sisäilman laadun tutkimus. Krottikoulu. Loimaan Kaupunki 12.4.2019 KROTTIKOULU, LOIMAA Sisäilman laadun tutkimus Krottikoulu Loimaan Kaupunki -Professorintie 1a J - - 01820 Klaukkala- 12.4.2019 KROTTIKOULU, LOIMAA SISÄILMATUTKIMUS Tilaaja: (Jari Akkanen )/ Harri

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sisäilman mikrobitason määritys

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sisäilman mikrobitason määritys Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051421701226 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä Sisäilman

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV Asumisterveysasetus 20

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV Asumisterveysasetus 20 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV Asumisterveysasetus 20 Ohje 8/2016 Ohje 8/2016 2 (17) Sisällys 1. Toimenpiderajan ylittyminen... 3 2. Rakennusmateriaalinäyte... 4 2.1. Näytteenottokohdan valitseminen

Lisätiedot

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen

Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen Mittausepävarmuus asumisterveystutkimuksissa, asumisterveysasetuksen soveltamisohje Pertti Metiäinen 30.9.2016 Pertti Metiäinen 1 Valviran soveltamisohje Soveltamisohje on julkaistu viidessä osassa ja

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot