SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ. Kotihoito Lähellä Oy (Y )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ. Kotihoito Lähellä Oy (Y )"

Transkriptio

1 Kotihoito Lähellä Oy (Y ) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET RISKINHALLINTA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Palvelutarpeen arviointi Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma Hoito- ja kasvatussuunnitelma Asiakkaan kohtelu Asiakkaan osallisuus Asiakkaan oikeusturva PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Ravitsemus Hygieniakäytännöt Terveyden- ja sairaanhoito Lääkehoito Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ASIAKASTURVALLISUUS Henkilöstö Toimitilat Teknologiset ratkaisut Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTEY YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA Kotihoito Lähellä Oy Kousankatu Turku p

2 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotihoito Lähellä Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Turku, Kaarina, Lieto, Raisio, Naantali Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikön nimi Kotihoito Lähellä Oy Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen Kousankatu 1, Tuku Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotisiivouksen palveluita kaikille vauvasta vaariin. Mahdollisuus ottaa n. 170 asiakasta. Toimintayksikön katuosoite Kousankatu 1 Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies Outi Vainio Postitoimipaikka Turku Puhelin Sähköposti Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Palvelu, johon lupa on myönnetty Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat Kotihoito Lähellä Oy ei käytä alihankkijoita palvelun tuottamiseen. 2

3 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Kotihoito Lähellä Oy on yksityinen palveluntuottaja, joka tuottaa palveluita Varsinais-Suomen alueella. Tarjoamme laajasti perus- ja kodinhoidollisia palveluita sekä sairaanhoidon palveluita ja tukipalveluja kaikille vauvasta vaariin yksilöllisesti, asiakkaan taustasta tai sairauksista riippumatta. Asiakkaat asuvat omissa kodeissaan, jonne palvelun ostavat. Perushoidon palveluihin kuuluu mm. asiakkaan avustaminen päivittäisissä toimissa, hygienian hoito, ruokailussa avustaminen, lääkkeiden otto, ihon hoito jne. Kodinhoito sisältää ruuanlaittoa, kotitöiden tekemistä, tiskausta ja pientä siivousta jne. Sairaanhoito sisältää ohjausta ja neuvontaa, lääkkeiden jakamista, haavahoidot asiakkaan oman lääkärin ohjeiden mukaan, verenpaineen ja verensokerin seurannat, korvahuuhtelut ja verikokeiden otto. Tukipalveluihin kuuluu ulkoilu-, asiointi- ja saattoapu sekä kotisiivous. Palvelumme ovat saatavilla vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Arvot ja toimintaperiaatteet Kotihoito Lähellä Oy arvot ja toimintaperiaatteet ovat: 1. Asiakkaan arvostaminen 2. Kiireettömyys ja ajan antaminen asiakkaalle 3. Luotettavuus Tuotamme laajasti perus- ja kodinhoidollisia palveluita sekä sairaanhoidon palveluita ja tukipalveluja kaikille vauvasta vaariin yksilöllisesti, asiakkaan taustasta tai sairauksista riippumatta omissa kodeissaan asuville. Asiakkainamme ovat mm. lapsiperheet, veteraanit, omaishoidettavat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset ja vanhukset. Työskentelemme asiakaslähtöisesti, asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on asiakkaan tarve, johon ammattitaitoinen hoitajamme vastaa huomioiden asiakkaan yksilöllisyyden ja hoitaa häntä kokonaisvaltaisesti. Asiakasta kannustetaan omatoimisuuteen ja hoitoon osallistumiseen. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti hyödyntäen jokaisen ammattitaitoa ja osaamista. 3

4 3 RISKINHALLINTA Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat Riskinhallinnan työnjako Luettelo riskinhallinnan/omavalvonnan toimeenpanon ohjeista Hoitaja ilmoittaa välittömästi vastaavalle hoitajalle tiedostamastaan riskistä tai asiakas ilmoittaa asiasta hoitajalle tai vastaavalle hoitajalle suoraan. Kiireellinen asia käsitellään välittömästi asianomaisten kanssa. Muutoin asia käsitellään seuraavassa henkilöstöpalaverissa. Kirjataan tieto riskitiedot taulukkoon, joka käsitellään vuosittain yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa. Riskien tunnistaminen Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Henkilökunta tai muu taho ilmoittaa vastaavalle hoitajalle epäkohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä. Nämä käsitellään tarvittaessa välittömästi, mutta viimeistään seuraavassa henkilöstöpalaverissa. Keräämme vuosittain riskitiedot taulukkoon ja etsimme keinoja miten ne olisivat ehkäistävissä. Taulukon avulla seuraamme ovatko keinot toimineet vähentäen riskejä. Riskien käsitteleminen Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? Haittatapahtumat sekä lähellä piti tilanteet kirjataan omalle kaavakkeelle, jonka avulla seuraamme niitä. Käsittelemme nämä viikkopalaverissa ja pyrimme keksimään keinon millä jatkossa näitä ei tulisi. Kerran vuodessa teemme yhteenvedon näistä, joka käsitellään henkilöstön ja hallituksen kesken. Tiettyihin riskeihin, kuten pistotapaturmaan on meillä selkeät ohjeet jokaisen nähtävillä miten työntekijän tulee toimia tilanteen sattuessa. Korjaavat toimenpiteet Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin epäkohtiin, laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? Epäkohdat korjataan mahdollisimman nopeasti, kiireellisissä tilanteissa välittömästi. Vastaava hoitaja käy tilanteen läpi mahdollisimman nopeasti ja tämän jälkeen asiasta keskustellaan henkilöstöpalaverissa ja mietitään korjaavia toimenpiteitä. Korjaava toimenpide voi olla toimintatapojen muutos tai koulutuksen järjestäminen tmv. Muutoksista tiedottaminen Henkilöstölle tiedotetaan asiasta välittömästi raporttivihossa ja käsitellään asia seuraavassa henkilöstöpalaverissa. Tarvittaessa vastaava hoitaja on yhteydessä yhteistyötahoihin ja omaisiin tilanteesta. 4

5 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? Vastaava hoitaja, hallitus sekä jokainen työntekijä. Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , Omavalvontasuunnitelman seuranta Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? Omavalvontasuunnitelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa useammin. Kerran vuodessa tehdään laajempi katsaus omavalvontasuunnitelmaan, jolloin sen toteutumista arvioidaan ja kehitetään. Vastaava hoitaja vastaa siitä, että muutokset toimintatavoissa päivitetään omavalvontasuunnitelmaan ja, että tieto muutoksista tavoittaa työntekijät. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? Omavalvontasuunnitelma on nähtävillä Kotihoito Lähellä Oy:n toimistolla paperiversiona. Lisäksi se laitetaan kotisivuille pdf muodossa, josta se on kaikkien luettavissa. 5

6 5 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Palvelutarpeen arviointi Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan mitä mittareita arvioinnissa käytetään? Asiakkaalle tehdään ennen palvelun aloittamista kartoituskäynti, jossa läsnä on vastaava hoitaja, asiakas itse ja mahdollisesti myös omaisia tai ystäviä. Mikäli asiakas on palveluseteliasiakas, tulee arviointikäynnille mukaan myös setelin myöntäjä, joka määrittelee saatavat palvelut ja niiden rajoitukset. Tarpeiden kartoittamisessa otetaan huomioon asiakkaan omat toiveet palvelusta ja kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Kartoituskäynnillä arvioidaan asiakkaan omatoimisuutta ja avun tarvetta. Avun tarpeen ollessa selvillä mietitään hoidolle tavoitteita sekä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Asiakkaan toivoessa mukaan arviointiin voidaan ottaa omaisia, ystäviä jne Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan kartoituskäynnin jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmasta käy ilmi avun tarve, sen tavoite ja millä keinoilla tavoitteeseen päästään. Hoitaja lukee hoitosuunnitelman joka käynnillä ja kirjaa, miten käynneillä on onnistuttu tavoitteeseen pyrkimisessä. Mikäli hoitosuunnitelmaan tarvitsee lisäyksiä, vastaa niiden päivittämisestä jokainen työntekijä. Asiakkaan hoidon tarvetta arvioidaan aina puolen vuoden välein. Tällöin katsotaan onko tavoitteisiin päästy ja riittävätkö palvelut sellaisenaan jatkossa. Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? Työntekijät lukee hoitosuunnitelmat ennen asiakkaan luokse menoa, jolloin heillä on mahdollisuus vielä kysyä vastaavalta hoitajalta tai työkavereilta mikäli ei jotain asiaa ymmärrä hoitosuunnitelmassa. Hoitosuunnitelmat on tehty selkeiksi ja tarkoiksi, jotta kuka tahansa osaisi toimia asiakkaan luona niiden pohjalta Hoito- ja kasvatussuunnitelma Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Kotihoito Lähellä Oy:n asiakkaina ei ole lastensuojelun asiakkaita. Mikäli tällaista toimintaa tulee, täydennetään tätä kohtaa omavalvontasuunnitelmassa Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? Kaikki perustuu kartoituskäynnillä sovittuihin asioihin. Tällöin sovitaan yhdessä asiakkaan, omaisten ja mahdollisen palvelusetelin myöntäjän kanssa mitä käynneillä tullaan tekemään ja mitkä ovat tavoitteet. Yksityisten asiakkaiden kohdalla mennään täysin itsemääräämisoikeuden mukaan ja tehdään asiat juuri kuten asiakas itse haluaa. Mikäli asiakkaalle on myönnetty palveluseteli määrittää palvelusetelin myöntäjä yhdessä asiakkaan kanssa mitä käynneillä tullaan tekemään ja mitkä ovat tavoitteet. Niitä ehtoja noudatamme, mutta mikäli asiakas ei ole käynneillä suostuvainen hoitoon, ei asiakkaan luona tehdä mitään väkisin. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet ja käytännöt Kotihoito Lähellä Oy tekee työtä asiakkaalle, asiakkaan ehdoilla. Mikäli asiakkaan tila uhkaa hänen terveyttä tai turvallisuutta, otamme yhteyttä välittömästi hoitavaan lääkäriin, kuntien päivystykseen tai 112:teen. Asiakkaan asiallinen kohtelu Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Jokainen työntekijä sitoutuu kohtelemaan asiakasta hyvin, arvostaen ja ammattitaidolla. Mikäli asiakas kokee saaneensa epäasiallista kohtelua, asiakas voi antaa palautetta toiminnasta joko suullisesti, puhelimitse tai kirjallisesti palautelomakkeella tai sähköpostilla. Kotihoito Lähellä Oy:n kotisivuilla on myös palautelomake, jota asiakas voi käyttää. Asiakas voi jättää myös soittopyynnön, jolloin vastaava hoitaja soittaa asiakkaalle palautteen annon merkeissä. Asiakaspalautteet käydään läpi seuraavassa henkilöstöpalaverissa. Kerran vuodessa käydään kaikki palautteet kokonaisuudessaan läpi. Toimintaa kehitetään asiakaspalautteiden kautta. 6

7 Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakkaan kokema epäasiallinen kohtelu, haittatapahtuma tai vaaratilanne? Asiakkaan pyytäessä palautteeseen tehdään kirjallinen vastine kahden viikon kuluessa palautteen saapumisesta, ellei yhteistyötaho muuta vaadi toisin. Asiakaspalautteet käsitellään mahdollisimman pian henkilöstöpalaverissa tai mikäli palaute on kohdistunut tiettyyn työntekijään, käsitellään se ko. työntekijän kanssa. Mikäli asiakas kokee tulleensa epäasiallisesti kohdelluksi tai loukkaavasti, selvittää vastaava hoitaja asian aina asiakkaan sekä ko. hoitajan kanssa. Tarvittaessa voidaan ryhtyä kurinpitotoimiin. Jatkuviin palautteisiin reagoidaan välittömästi ja toimintaa pyritään parantamaan välittömästi Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen Palautteen kerääminen Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? Asiakkailla sekä omaisilla on mahdollisuus antaa palautetta toiminnasta suullisesti työntekijöille tai puhelimitse sekä kirjallisesti palautelomakkeella tai sähköpostilla. Kotihoito Lähellä Oy:n kotisivuilla on myös palautelomake, jota asiakas voi myös käyttää. Asiakas voi jättää soittopyynnön, jolloin vastaava hoitaja soittaa hänelle takaisin. Palautteiden pohjalta kehitetään toimintaa sekä palvelun laatua ja omavalvontasuunnitelmaa. Kerran vuodessa teetetään asiakkaille asiakastyytyväisyyskysely, jonka vastaukset kerätään yhteen. Vastauksista tiedotetaan Kotihoito Lähellä Oy:n kotisivuilla. Vastaukset käsitellään myös henkilöstöpalaverissa. Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta kehitetään toimintaa sekä palvelun laatua ja omavalvontasuunnitelmaa. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Palautteiden pohjalta kehitetään toimintaa sekä palvelun laatua ja omavalvontasuunnielmaa Asiakkaan oikeusturva a) Muistutuksen vastaanottaja Vastaava hoitaja Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , b) Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Kunnan oma sosiaaliasiamies. c) Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä tiedot sitä kautta saaduista palveluista Kuluttajaneuvonta p d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? Yllä mainitut asiat käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja kehitetään toimintaa sekä palvelun laatua niiden pohjalta. e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 14vrk 7

8 6 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen Asiakasta kannustetaan osallistumaan omaan hoitoonsa ja tuetaan omatoimisuutta. Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä hoitosuunnitelmaan kirjatut asiat. b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen Kotihoito Lähellä Oy:llä on lapsiperheitä ainoastaan palvelusetelien kautta. Palvelusetelin myöntäjä on määritellyt käynnillä tehtävät asiat, joita yleensä on kotityöt yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli palvelusetelin myöntäjä on sopinut yhdessä asiakkaan kanssa, että käynneillä tuotetaan liikunta- ja harrastustoimintaa, tehdään tämä palvelusetelin myöntäjän määräämissä rajoissa. Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? Hoitosuunnitelmaan on kirjattu asiakkaan palvelujen tarve, tavoite ja keinot joilla tavoitteisiin päästään. Jokainen työntekijä on velvollinen toteuttamaan hoitoa hoitosuunnitelman mukaisesti. Työntekijä kirjaa käynnistä onko tavoitteisiin päästy. Puolen vuoden välein arvioidaan palvelun tarvetta ja onko tavoitteisiin päästy ja tarvittaessa tehdään muutoksia hoitosuunnitelmaan Ravitsemus Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Asiakkaille, jotka tarvitsevat apua tai tukea ravitsemuksen toteutumisessa, on asiat kirjattu hoitosuunnitelmaan. Jokainen työntekijä on velvollinen toteuttamaan ravitsemuksen tavoitteisiin johtavia keinoja asiakaskäynneillä. Mikäli asiakkaan ravitsemustilaa seurataan, otetaan asiakkaalta paino säännöllisin väliajoin. Asiakkaita muistutetaan, etenkin iäkkäitä asiakkaita ja etenkin kesäaikaan riittävän nesteen saannin tärkeydestä. Asiakkaille jätetään vesikannu ja lasi näkyville sekä tarvittaessa laitetaan muistilappu, jossa korostetaan nesteiden saannin tärkeyttä. Asiakkaille tarjotaan ravitsemustilan arvioinnin MNA tekemistä vuosittain ja tarvittaessa useammin. Palvelusetelin myöntäjä voi pyytää myös tämän tehtäväksi Hygieniakäytännöt Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? Jokaisen työntekijän tulee työskennellä aseptisesti oikein ja käyttää riittäviä suojavälineitä. Aseptinen työskentely käydään perehdytyksessä läpi uusien työntekijöiden kanssa. Kotihoito Lähellä Oy:n hygieniavastaavana toimii Anna-Liisa Soivia, joka painottaa työntekijöille aseptisen työskentelyn tärkeydestä, käsidesin riittävästä käytöstä ja suojavälineiden käytöstä. Hygieniavastaava vastaa tarttuvien sairauksien ja infektioiden tiedottamisesta työntekijöille, esimerkiksi ESBL ja MRSA ja niiden suojavälineistä Terveyden- ja sairaanhoito a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? Edellä mainituista asioista on oma ohjeistus kaikkien nähtävillä yksikössä. Lisäksi asiat käydään läpi jokaisen työntekijän kanssa perehdytyksen yhteydessä. Asiakkaat ohjataan käyttämään omaa hammashoitolaa tai yksityistä hammashoitolaa. Kiireellisissä asioissa ohjataan asiakas ottamaan yhteyttä kunnan omaan hammaspäivystykseen. Tarvittaessa yhteydenotto tehdään asiakkaan puolesta. Kiireettömässä sairaanhoidossa ohjataan asiakas ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan tai yksityiseen hoitotahoon. Tarvittaessa yhteydenotto tehdään asiakkaan puolesta. Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa asiakasta ohjataan soittamaan 112 tai hoitajan ollessa paikalla, hoitaja soittaa 112. Äkillisissä kuolemantapauksissa hoitaja soittaa 112 ja toimii sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? Asiakasta kannustetaan osallistumaan omaan hoitoonsa ja tuetaan omatoimisuutta niin, että se on asi- 8

9 akkaalle mielekästä toimintaa. Asiakkaan kanssa tehdään yhdessä hoitosuunnitelmaan kirjatut asiat. Puolivuosittain arvioidaan tavoitteisiin pääsyä ja tarvittaessa useammin sekä päivitetään hoitosuunnitelmaa. c) Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? Vastaava hoitaja Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , Lääkehoito a) Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? Kotihoito Lähellä Oy:n lääkehoitosuunnitelma on nähtävillä paperiversiona yksikössä sekä kotisivuilla pdf muodossa. Lääkehoitosuunnitelma käydään läpi kaikkien työntekijöiden kanssa perehdytyksen yhteydessä ja jokainen työntekijä sitoutuu sitä noudattamaan. Lääkehoitosuunnitelma päivitetään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin. Lääkehoitosuunnitelman päivittämiseen osallistuu jokainen työntekijä, hallitus sekä vastaava hoitaja. b) Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? Vastaava hoitaja Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? Asiakkaiden luona pidetään ensin kartoituskäynti, jossa läsnä voi olla esimerkiksi palvelusetelin myöntäjä ja tämän jälkeen puolen vuoden välein hoitopalaveri, jossa käydään läpi asiakkaan palveluiden tarve. Asiakkaan tietoja luovutetaan vain niille tahoille, joihin asiakas on antanut luvan niitä luovuttaa. Asiakkaan siirtyessä sairaalaan, asiakkaan mukaan laitetaan tarvittaessa sairaanhoitajan lähete. Tarvittaessa vastaava hoitaja on yhteydessä jatkohoitopaikkaan puhelimitse. Mikäli asiakas siirtyy toisen palveluntuottajan hoitoon, annetaan asiakkaalle päivitetty hoitosuunnitelma sekä lääkelista, jotka asiakas voi antaa uudelle palveluntuottajalle. Alihankintana tuotetut palvelut Kotihoito Lähellä Oy ei käytä alihankintaa palvelujen tuottamisessa. 9

10 7 ASIAKASTURVALLISUUS Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? Kotihoito Lähellä Oy:n tiloissa ei ole asiakastoimintaa. Mikäli asiakkaan omassa kodissa havaitaan palo- tai muita onnettomuusriskejä, ilmoitetaan niistä pelastusviranomaiselle. Kotihoito Lähellä Oy voi tehdä tarvittaessa edunvalvonnan tarpeesta ilmoituksen maistraattiin, mikäli kotihoidolla on huoli asiakkaan kyvystä hoitaa omia asioitaan tai itseään. Tästä kuitenkin keskustellaan aina ensin asiakkaan ja asiakkaan omaisten kanssa Henkilöstö Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet a) Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? Kotihoito Lähellä Oy henkilöstö koostuu seuraavanlaisesta rakenteesta: 1 vastaava hoitaja (sairaanhoitaja amk) 4 lähihoitajaa 1 perhetyöntekijä 1 kotisiivooja b) Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? Tarvittaessa käytämme lisätyövoimana lähihoitajia, lähihoitajaopiskelijoita tai kodinhoitajia. c) Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? Kotihoito Lähellä Oy ei vähennä asiakkaille luvattu aikaa palveluun, vaan lisätyövoimaa palkataan, jotta palvelut saadaan tuotettua asiakaslähtöisesti ja sovituista asioista kiinni pitäen asiakkaille. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet a) Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? Uusia työntekijöitä haetaan ilmoittamalla työpaikassa MOL:in sekä yrityksen kotisivuilla. Tarvittaessa uusia työntekijöitä voidaan hakea myös lehdissä ilmoittamalla. b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? Työhaastattelut suorittaa vastaava hoitaja, joka varmistaa ammatillisen pätevyyden jo haastattelussa. Työhaastattelussa annetaan mahdollisimman tarkka kuva toiminnasta ja arvioidaan työntekijän soveltuvuutta työhön. Työhaastattelussa käytetään pohjana siihen tehtyä kaavaketta, jossa on kysymyksiä työnhakijalle, jolla arvioidaan soveltuvuutta työhön. Työntekijältä pyydetään näytettäväksi tutintotodistukset sekä työtodistukset. Työntekijältä pyydetään mahdollisen suosittelijan yhteystietoja. Mikäli työntekijä tulee työskentelemään lapsien kanssa, vaaditaan häneltä rikosrekisteriote ennen työsuhteen alkamista. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta a) Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön ja omavalvonnan toteuttamiseen. Kotihoito Lähellä Oy käyttää perehdytyskaavaketta jokaisen uuden työntekijän kohdalla. Siihen on koottu kaikki perehdytettävät asiat sisältäen omavalvontasuunnitelman ja lääkehoitosuunnitelman. Lomakkeeseen on merkitty kenen vastuulla mikäkin osio perehdyttämisestä on. Työntekijälle tarjotaan perehdytys niin pitkäksi aikaa kunnes työntekijä on valmis siirtymään yksin työskentelyyn. Uudet työntekijät kulkevat aina aluksi toisen työntekijän mukana, kunnes hänestä tuntuu siltä, että on valmis yksin työtä tekemään. Jokisella työntekijällä on aina mahdollisuus soittaa vastaavalle hoitajalle tai muille työntekijöille ja pyytää lisäapua tai tukea päätöksiin. b) Miten henkilökunnan velvollisuus tehdä ilmoitus asiakkaan palveluun liittyvistä epäkohdista tai niiden uhista on järjestetty ja miten epäkohtailmoitukset käsitellään sekä tiedot siitä, miten korjaavat toimenpiteet toteutetaan yksikön omavalvonnassa (katso riskinhallinta). Hoitaja ilmoittaa välittömästi vastaavalle hoitajalle tiedostamastaan riskistä. Kiireellinen asia käsitellään välittömästi asianomaisten kanssa. Muutoin asia käsitellään seuraavassa henkilöstöpalaverissa. Korjaavat toimenpiteet tehdään omavalvontasuunnitelman mukaisesti. c) Miten henkilökunnan täydennyskoulutus järjestetään? Jokaisella työntekijällä on oma osaamisalansa, jossa olemme parhaimmillamme. Näitä taitoja kehitetään ja ylläpidetään koulutuksilla. Seuraamme jatkuvasti tarjolla olevia koulutuksia ja pyrimme järjestämään työntekijän pääsyn niihin koulutuksiin, jotka ovat tarpeellisia työntekijälle. Kerran vuodessa vastaava hoitaja pitää kehityskeskustelun työntekijän kanssa, jossa mietitään koulu- 10

11 tustarpeita Toimitilat Tilojen käytön periaatteet Kotihoito Lähellä Oy:n toimitilat sijaitsevat osoitteessa Kousankatu 1, Turku. Kotihoito Lähellä Oy on vuokrannut kaksi erillistä huonetta, joista toinen toimii hoitajien taukotilana sekä työhön lähtö tilana. Toinen huone on vastaavan hoitajan työhuone, jonne ei ole pääsyä muilla kuin vastaavalla hoitajalla. Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? Toimitilojen siivouksesta vastaa kotisiivouksia tekevä työntekijämme. Yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä huolehtivat kaikki työntekijät. Kotihoito Lähellä Oy:n käytössä on yhteinen pesukone rakennuksen kellaritiloissa Teknologiset ratkaisut Rakennus, jossa Kotihoito Lähellä Oy:n toimitilat sijaitsevat on kameravalvonta käytävillä. Muita kulunvalvontakameroita tai hälytys- ja kutsulaitteita ei yrityksellä ole. Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? Joillakin asiakkailla on itsellään turvapuhelin, jonka toimivuuden säännöllisestä tarkastuksesta muistutetaan asiakasta ja tarvittaessa avustetaan toimivuuden testaamisessa. Turva- ja kutsulaitteiden toimintavarmuudesta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot? Vastaava hoitaja Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden ja terveydenhuollon laitteiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? Asiakkaita avustetaan tarvittavien apuvälineiden tai terveydenhuollon laitteiden hankinnassa apuvälinelainaamosta tmv. taholta. Asiakasta ohjataan tarvittaessa niiden käytössä ja huoltamisessa. Kotihoito Lähellä Oy hoitajilla on käytössään verenpaine- sekä kuumemittari, joita voidaan käyttää asiakastyössä. Näiden käytön varmistaminen tehdään perehdytyksen yhteydessä. Miten varmistetaan, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehdään asianmukaiset vaaratilanneilmoitukset? Asiakasta avustetaan tarvittaessa omien laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoituksen tekemisessä. Mikäli hoitaja havaitsee omissa verenpaine- tai kuumemittarin toiminnassa vaaratilanteen, lopettaa hän välittömästi laitteen käytön ja tekee ilmoituksen asiasta vastaavalle hoitajalle. Vastaava hoitaja kirjaa yhdessä työntekijän kanssa asiasta vaaratilanneilmoituksen ja järjestää laitteille huollon. Terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot Vastaava hoitaja Outi Vainio, Kousankatu 1, Turku , 11

12 8 ASIAKAS JA POTILASTIETOJEN KÄSITTEY a) Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan salassapitosäännöksiä, jonka jokainen työntekijä allekirjoittaa työsuhteen alussa. Lisäksi jokainen työntekijä on velvollinen suorittamaan Kanta tietoturva koulutuksen. Perehdytyksessä käydään uuden työntekijän kanssa läpi tietosuoja-asiat ja varmistetaan, että työntekijä osaa toimia vastuullisesti tietosuoja-asioiden kanssa. b) Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? Jokainen työntekijä suorittaa Kanta tietoturva koulutuksen ja allekirjoittaa työsuhteen alussa kaavakkeen, jossa kerrotaan salassapitovelvollisuuksista. Perehdytyksessä varmistetaan, että työntekijä osaa toimia vastuullisesti tietosuoja-asioiden kanssa. c) Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste ovat nähtävillä paperiversioina yrityksen toimitiloissa sekä yrityksen kotisivuilla. Asiakkaita informoidaan näistä kartoituskäynnin yhteydessä. d) Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot Reunamo Teemu, Kousankatu 1, Turku , 12

13 9 YHTEENVETO KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA Asiakkailta, henkilökunnalta ja riskinhallinnan kautta saadut kehittämistarpeet ja aikataulu korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta. Hoitajat sekä asiakkaat voivat antaa palautetta laadun ja asiakasturvallisuuden kehittämisen tarpeista. Kiireelliset toimenpiteet tehdään välittömästi. Asiat käsitellään seuraavassa henkilöstöpalaverissa ja kerran vuodessa asioista tehdään yhteenveto. Omavalvonta- lääkehoito- ja toimintasuunnitelmaa päivitetään näiden pohjalta. 10 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SEURANTA Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja. Paikka ja päiväys Turku Allekirjoitus Outi Vainio 13

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Palveluntuottaja Johanna Maria Kilpinen Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotipalvelu Kultasulka Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 0105249940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA KUMINA -Työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta yhdistyksissä (hyväksytty 27.2.2019) SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: HoivaSilta Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2789040-2 Kunnan nimi: Lempäälä

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 09.12.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 0105249940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 3 RISKINHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA OMAVALVONTA SUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)... 2 3 RISKINHALLINTA (4.1.3)...

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 3.1.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 238, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (411) 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry:n Ammatilliset perhepalvelut

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry:n Ammatilliset perhepalvelut 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0161113-7 Toiminta-alue: Kymenlaakso

Lisätiedot

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 4 Omavalvonnan

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA Riitta Husso, LM, Valvira 17.3.2017 1 Valvira On sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palvelut Minna Niemi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2203417-2 Kunnan

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare

Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare kirjaamo@valvira.fi PL 210, 00531 Helsinki Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Faksi 0295 209 700 Puhelin 0295 209 111 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Faksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)... 2 3 RISKINHALLINTA (4.1.3)... 3

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt poikkeamatietokantaa hyödynnetään. Kukin yksikkö vastaa osaltaan kyselyyn ja näin pyritään varmistamaan että muualla havaittu epäkohta saadaan korjattua yksikössä omatoimisesti. Mikäli jokin havainnoista

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen Kuntayhtymän nimi: Perusturvakuntayhtymä Karviainen Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hämeenlinnan ateriapalvelu M&M Oy Marika Lodvonen toimisto@hameenlinnanateria.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma Hailuodon kunta Sosiaalipalvelut Luovontie 176 90480 Hailuoto HAILUODON KUNNAN Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma Perusturvalautakunta 1.2.2017 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA kirjaamo@pirkkala.fi.fi PL 1001, 33961 Pirkkala Puhelin 03 565 24000 www.pirkkala.fi.fi 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

(4.1.1) Kunnan nimi: Postitoimipaikka Nummi Puhelin

(4.1.1) Kunnan nimi: Postitoimipaikka Nummi Puhelin 1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yksityinen palveluntuottaja Kotihoito Mummonmökki Oy 044 975 3755 info(at)kotihoitomummonmokki.fi www.kotihoitomummonmokki.fi

Lisätiedot

1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Riskinhallinta 4

1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet Riskinhallinta 4 Omavalvontasuunnitelma Lapsiperheiden kotipalvelu 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot 2 2. Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3 3. Riskinhallinta 4 4. Omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 3 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kangasniemi. Puhelin Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Kangasniemi. Puhelin Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Niina Halmeslahti/Dream-Garden

Lisätiedot

kuntayhtymä Puhelin

kuntayhtymä Puhelin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tuula Haajanen Palveluntuottajan

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi: Mikkeli. Postitoimipaikka Otava. Puhelin

Kunta Kunnan nimi: Mikkeli. Postitoimipaikka Otava. Puhelin EteläSavon sosiaali ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Työosuuskunta Otavan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Helmiina Kotipalvelut Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2954547-7

Lisätiedot

Med Group Oy Omavalvontasuunnitelma

Med Group Oy Omavalvontasuunnitelma Med Group Oy Käsitelty Med Group Oy johtoryhmässä: 12.6.2019 Hyväksyntäpäivämäärä: 12.6.2019 Vastuulääkärin allekirjoitus: Janne Aaltonen, SV321356 Sivu 2/15 n sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. ARVOT, TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA Perhe- ja sosiaalipalvelut OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintayksikön nimi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...2 2 TOIMINTAAJATUS, ARVOT

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Lastenkoti Napenda OMAVALVONTASUUNNITELMA

Lastenkoti Napenda OMAVALVONTASUUNNITELMA Lastenkoti Napenda OMAVALVONTASUUNNITELMA 6.9.2107 Sisällys 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3 RISKINHALLINTA... 4 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi: Pertunmaa. Postitoimipaikka Kuortti. Puhelin

Kunta Kunnan nimi: Pertunmaa. Postitoimipaikka Kuortti. Puhelin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hius & Hoiva Zelinda

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kalajoen kaupunki Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Nimi: Kodin tukitiimi Oy Y-tunnus: 2913345-6 Toimintayksikön katuosoite: Suomen Kasarmit, Rakennus 2, huone

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira Riitta Husso, LM, Valvira Kouvola 1.12.2016 Valvira.fi, @ValviraViestii

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Aholan tila Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 0845720-8 Kunta Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Pyhän Helenan Säätiö sr Palveluntuottajan Y-tunnus: 1042496-6 Kunnan

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntion kunta Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1 KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOTw.kotityopalvelut.fi Yrityksen nimi Kotiapu K Hänninen Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 11.12.2018 kirjaamo@valvira.fi PL 210, 00531 Helsinki Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Faksi 0295 209 700 Puhelin 0295 209 111 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Faksi 0295 209 704

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - kotihoito

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - kotihoito Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - kotihoito Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys Palvelujen tuottaja... 3 1.1 Yksityinen

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Siikalatvan kunta Kunnan nimi: Siikalatva Palveluntuottajan Y-tunnus: 0189019-9 Toimintayksikön nimi Siikalatvan kunta, perusturvapalvelut,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira

VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA Riitta Husso, LM Valvira VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA JA OMAVALVONTA 28.10.2015 Riitta Husso, LM Valvira 1 SO-TE VALVO 2015-2018 Valvonnan kohteet 1. Palvelurakenteet 2. Palvelujen saatavuus 3. Palvelujen sisältö ja laatu

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

HÄMEENHELMEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

HÄMEENHELMEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) HÄMEENHELMEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS, ARVOT

Lisätiedot

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - Kotihoito ja Omaishoidon tuen tuntilomitukset

Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - Kotihoito ja Omaishoidon tuen tuntilomitukset Omakotisäätiön omavalvontasuunnitelma - Kotihoito ja Omaishoidon tuen tuntilomitukset Omakotisäätiö Puotilantie 3 00910 Helsinki www.omakotisaatio.fi Toimisto arkisin puhelin 09 6829 0300 Sisällys Palvelujen

Lisätiedot

AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntio Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

POHJOIS-KARJALA PALVELUSETELITUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN HAKEMUKSEN TUNNISTE 2015/2 HAKEMUS LÄHETETTY KÄSITELTÄVÄKSI 22.02.2015 PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT POGOSTAN ARJENAPU Y-Tunnus 2644362-7 Toimipaikka Osoite Rajatie 2b 82900 YHTEYSHENKILÖN TIEDOT Etunimi Jorma

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Toimintayksikön nimi Eurajoen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palvelujentuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Kunnan nimi: Eurajoen

Lisätiedot