SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen Kuntayhtymän nimi: Perusturvakuntayhtymä Karviainen Palveluntuottajan Y-tunnus: Toimintayksikön nimi Ikäihmisten palvelulinja / Kotihoito Toimintayksikön sijaintikunta yhteystieto Karkkila Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Ikäihmiset Toimintayksikön katuosoite Huhdintie Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies osastonhoitaja Aila Ollila Postitoimipaikka Karkkila Puhelin Sähköposti Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat lisätietoja Stella Turvapalvelu Häme Food Oy Karkkilan kaupunki/ ruokapalvelut Menumat Yksityiset palvelun tuottajat Kuntien Tiera (sähköinen oven avaus) Liitteet löytyvät Karviaisen intranetistä. PL 210, Helsinki Lintulahdenkuja 4, Helsinki Faksi Puhelin Koskenranta 3, Rovaniemi Faksi

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus Kotihoidontavoitteenaontukeajaauttaaasiakkaitaselviytymäänomatoimisestiomassakodissaanelämänkaarenerivaiheissa kuntouttavanhoitotyönavulla.kotihoitomuodostuukotipalvelusta,kotisairaanhoidostajatukipalveluista. Kotihoidollatarkoitetaanasumiseen,henkilökohtaiseenhoivaanjahuolenpitoon,sekämuuhuntavanomaiseenjatotunnaiseen elämäänkuuluvientehtävienjatoimintojensuorittamistajaniissäavustamista.kotihoitoatoteutetaanmoniammatillisenatiimityönä,jossavastataanasiakkaanhoidostajaperustarpeistavastuuhoitajamallilla.karkkilankotihoidossaontiimiä,jokaisessa tiimissäontiimisairaanhoitaja,lähihoitajiasekäkaksiresurssisairaanhoitajaa.tärkeitäyhteistyökumppaneitaovatyksityiset palveluntuottajat,omaisetjavapaaehtoistyöntekijät.kotihoitotoimintaaohjaavatsosiaalihuoltolaki1301/2014,vanhuspalvelulaki,terveydenhuoltolaki,lakipotilaanasemastajaoikeuksistajavaltioneuvostonasetushoitoonpääsyntoteuttamisestaja alueellisestayhteistyöstä. Kotihoidonpalveluitaannetaanalentuneentoimintakyvyn,perhetilanteen,sairauden,vammantaimuunvastaavansyynperusteella.Palvelutkohdistetaanpääsääntöisestivanhuksille,vammaisillejapitkäaikaissairaille.Kotihoidonpalvelutvoivatollatilapäisiätaisäännöllisiä.Palvelunantaminenperustuukattavaantoimintakyvynjaavuntarpeenarviointiin,jossahuomiotakiinnitetäänasiakkaanfyysiseenarjentoimintakykyyn,psykososiaaliseenhyvinvointiinjaasuinympäristöntoimintakyvylleasettamiin esteisiinjaturvallisuuteen.asiakasosallistuuainaomienpalvelujensasuunnitteluunjatoteutukseen.asiakaskantaavastuun omanelämänsäarjenhallinnastamahdollisuuksiensamukaan. Arvot ja toimintaperiaatteet Karkkilan kotihoidon arvot ja toimintaperiaatteet: 1. myönteisyys -työtyytyväisyys näkyy myönteisenä asenteena auttamisen erilaisissa elämäntilanteissa, jolloin asiakas/potilas kokee saamansahoidonjahoivansekävuorovaikutuksenmyönteisenä. 2. uudistuminen -työntekijälläonvelvollisuusylläpitääammattitaitoajakehittäähoitotyötäsekäsuhtautuamyönteisestiuudistuksiin. 3 oikeudenmukaisuus -hoitotyötätoteutetaanjapalvelujamyönnetäänyksilöllisentarpeenarvioinninperusteellakäytettävienvoimavarojen puitteessa. Asiakkaita potilaita kohdellaan samanarvoisesti Karviaisen alueella. Asiakasta/potilasta kuullaan hänen hoitoonsavaikuttavissapäätöksissäjahänelleannetaanriittävästitietoajaohjaustapäätöstenteontueksi.kunnioitetaanasiakkaan/potilaanitsemääräämisoikeuttajayksityisyyttä 4. vastuullisuus työntekijäonvastuullinentoiminnassaanasiakkaillejapotilaille,sekäorganisaatiollejayhteiskunnalle,ettäomalle ammattikunnalle.hoitotyötäjahoivaatoteutetaanammattitaitoisesti.eettisetohjeetohjaavathoitotyöntoimintaa. Kunhoitoonoikea-aikaistajavaikuttavaaasiakassitoutuuhoitosuhteeseen. 5. osallisuus hoivajahoitotyönsuunnittelussasekäkuntoutuksessatuetaanasiakkaanosallisuuttajavastuunottoa.asiakkaan/potilaanpuolestaeitehdävaanohjataan,opastetaanjatuetaan.asiakas/potilasotetaanmukaansuunnittelemaan hoitoaanjapalvelujaan.kaikillaasiakkailla/potilaillaonajantasainenhoito-taipalvelusuunnitelma.huomioidaanasiakkaan/potilaanyksilöllisyys,ainutlaatuisuus,vuorovaikutuksellinenkohtaaminen.jokainenasiakasonyksilö,jollaon omayksilöllinentarvehoitoonsa. RISKINHALLINTA (4.1.3) Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat Vaarojen arviointi ja riskikartoitus tehdään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Kartoitus tehdään työsuojelun toimesta yhdessäesimiehenjatyöntekijöidenkanssa. Käytössä on sähköinenhaipro-järjestelmä, johonkirjataanasiakkaan ja työntekijän vaara- jauhkatilanteet, läheltä pititilanteet, lääkepoikkeamatjatapaturmat. 2

3 Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Havaituistaepäkohdistatiedotetaanosastonhoitajalle,jokavieasiaaeteenpäin. Riskien käsitteleminen Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? Korjaavat toimenpiteet Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? KäytössäonsähköinenHaiPro-järjestelmä,johonkirjataanvaara-jauhkatilanteet,läheltäpititilanteetjalääkepoikkeamat.HaiProilmoituksetmenevätosastonhoitajallejatehdytilmoituksetkäsitelläänyksikköpalaverissajatarvittaessatehdäänuusitoimintaohje.Ilmoitustenkeskustelutilanteeteivätolesyyllistämistilanteita,vaanaidostietsitäänasiaankorjaaviatapojajaehdotuksia. Kuntyöntekijällesattuutapaturma,häntekeeHaiProilmoituksenjailmoittaatapahtumastaosastonhoitajalle.Osastonhoitajatekee tapahtumastatapaturmailmoituksenif:nyrityskansioonjailmoittaataitoanpalkkahallintoontehdystäsisäisestätapaturmailmoituksesta,jostailmoitusmeneeeteenpäinvakuutusyhtiölle. Liikenneonnettomuustapahtumissatyöntekijäntuleeselvittäävastapuolenhenkilöllisyys,tarvittaessakutsuapoliisipaikalle,olla yhteydessäesimieheenjatehdäselvityksetvakuutusyhtiölle. Työntekijälläonvelvollisuusjavastuutuodaesilleriski-javaaratilanteet. Kuntayhtymässätoimiipotilasasiamies,jokaauttaapotilaitahoidossatapahtuneidenvahinkojenjaläheltäpiti tilanteidenkirjaamisessa sekämuistutusten jakanteluiden laadinnassa. Informaatio potilasasiamiestoiminnasta annetaan yksiköiden ilmoitustauluillajakuntayhtymäninternetsivuilla. KäytössäonsähköinenHaiPro-järjestelmä,johonkirjataanvaara-jauhkatilanteet,läheltäpititilanteetjalääkepoikkeamat.HaiProilmoituksetmenevätosastonhoitajalle.EsimiestentuleekäsitelläHaiProilmoituksetkahdenviikonkuluessasiitä,kunilmoituson tehty.tehdytilmoituksetkäsitelläänyksikköpalaverissajatarvittaessatehdäänuusitoimintaohje.ilmoitustenkeskustelutilanteet eivätolesyyllistämistilanteita,vaanetsitäänasiaankorjaaviatapojajaehdotuksia. Työntekijällesattuneidenläheltäpititapaustenkäsittelyssäkäytetääntarvittaessatyöterveyshuollonpalvelujaapunajakiinnitetäänerityistähuomiotariskienennaltaehkäisyynkonkreettisintoimenpitein,kutenohjauksellajaneuvonnalla,riittävilläsuojavarusteillasekävalvonnalla.Huolehditaanhenkilöstönkoulutuksesta. Muutoksista tiedottaminen Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? Tasa-arvosuunnitelmanjayhdenvertaisuussuunnitelmanvaikuttavuuskonkretisoituuriittäväntiedottamisenkautta.Senvuoksi tiedottamisestahuolehditaanmm.toimintaohjeilla,työpaikkakokouksissa,henkilöstötiedotteissa,palveluyksiköihinlähetettävillä tiedotuskirjeillä,karviaisenintrassa,kehityskeskusteluissajahenkilöstöllejärjestettävissäpalvelulinjapäivissä.aktiivisuusjavastuullisuustasa-arvonedistämisessäonvälttämätöntä;tasa-arvonjayhdenvertaisuudenedistäminenonjokaistatyöntekijääkoskevavelvoite.jokaisellatyöntekijälläonoikeussaadatietoatyötänsäkoskevistaohjeistajasäännöistä.jokaisellatyöntekijälläitselläänonmyösvelvollisuushankkiatietoa.päävastuuohjeidentiedoksisaattamisellaonesimiehelläjahenkilöstöhallinnolla.tietoa jaetaantyöpaikkakokouksissasekäerilaisissakoulutustilaisuuksissa.karviaisenintranjasähköpostinvälityksellä.tiedottamisen toteutumistaseurataantulevienpalautteidenavullasekäjokatoinenvuosityöhyvinvointikyselyllä. Tasa-arvo-jayhdenvertaisuussuunnitelma (Karviaisenintra). OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt HoivakeskuspäällikköKirsiGustafssonvastaaomavalvontasuunnitelmasta. Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: Lähiesimiehethuolehtivatomavalvontasuunnitelmanpäivittämisestä;osastonhoitajaAilaOllila,apulaisosastonhoitajaEijaSaksala. Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) Omavalvontasuunnitelmapäivitetään,kuntoiminnassatapahtuupalvelunlaatuunjaasiakasturvallisuuteenliittyviämuutoksia. 3

4 Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? Omavalvontasuunnitelmatarkastetaanjasuunnitelmapäivitetäänmuutoksissa.Päivittämisestähuolehtivatlähiesimiehet. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) Palvelutarpeen arviointi. Mitenasiakkaanpalveluntarvearvioidaan mitämittareitaarvioinnissakäytetään? Omavalvontasuunnitelmasäilytetäänsähköisenäjapaperisenaperehdytyskansiossajokaisentyöntekijänsaatavilla.Uusilletyöntekijöilleomavalvontasuunnitelmahuomioidaanmuunperehdytyksenyhteydessä.Omavalvontasuunnitelmakäsitelläänyksikköpalaverissavuosittain.Omavalvontasuunnitelmajulkaistaankuntayhtymäninternetsivuilla. Kaikillayli75-vuotiaillaonvanhuspalvelulainmukaisestioikeuspalvelutarpeenarviointiinseitsemänarkipäivänkuluessayhteydenotosta.PtkyKarviaisenikäihmistensosiaalipalveluttarjoavatyksilöllistäneuvontaajaohjaustaikäihmisille,heidänomaisilleja läheisilleen.palvelutarpeenarviointiasiakkaallevoidaantehdäpuhelimitseja/taiarviointikäynnillähänenluoksehänensitähalutessaan.kotikäyntionasiakkaallemaksuton.arvioinninyhteydessäselvitetäänasiakkaantoimintakykyäjaomatoimistaselviytymistäsekäkuntoutuksentarvetta.arvioinninapunakäytetääntoimintakykymittareita(rai,ravajammse)jaselvitetäänasiakkaanapuvälinetarvettasekähänenkotonaselviytymistätukevienasunnonmuutostöidentarvetta.asiakkaankanssakeskustellaan PtkyKarviaisentarjoamistakotihoidonpalveluista,yksityistenjakolmannensektorinpalveluistasekämuistahänellemahdollisesti kuuluvistapalveluistataietuisuuksistaennaltaehkäisevästi. Ikäihmistensosiaalipalvelutohjaavatasiakkaantarvittavienpalveluidenpiiriinjaohjaavatpalveluidenaloittamisessa.Palveluilla tuetaanikäihmistenomatoimistaelämääjakannustetaanomienvoimavarojenkäyttöön.asiakastaohjataanjatarvittaessaavustetaanmyösmuidenpalveluidenjaetuuksienhakemisessa.palvelutarpeenarviointieiainajohdahaettujenetuuksienjapalveluiden myöntämiseen.iäkkäänhenkilönkiireellisestitarvitsemistasosiaalipalveluistatehdäänpäätös.palvelutonjärjestettäväviipymättä niin,etteiiäkkäänhenkilönoikeusvälttämättömäänhuolenpitoonvaarannu.välttämätönhuolenpitoontarvittaessaturvattava tilapäisjärjestelyinjapäätöspalveluistatehtäväilmanaiheetontaviivytystä.päätöstehdäänkuntarpeellisettiedotjaselvitykseton saatu.iäkkäällähenkilölläonoikeussaadahänellemyönnetytmuutkuinkiireellisetsosiaalipalvelutilmanaiheetontaviivytystäja viimeistäänkolmenkuukaudenkuluttuapäätöksenteosta. Kotihoidonasiakkaidenpalvelutarvettajapalveluidenriittävyyttäarvioidaansäännöllisestiyhdessäasiakkaankanssajokaisen hoitokontaktinyhteydessä.asiakkaanmuuttuneeseentilanteeseenreagoidaannopeastilisäämällävähentämälläpalveluita.asiakkaanmuuttunuttilannetiedotetaantiimintyöntekijöilletiimipalaverissa. Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Alustavapalvelutarpeenarviointiontehtyikäihmistensosiaalipalveluntoimesta.Kotihoidonasiakkuudenalettuakotihoidontyöntekijäkeskusteleejaarvioiasiakkaanja/taiomaistenkanssapalvelutarvetta.Asiakkaanhalutessaomainenosallistuusuunnitteluun jatoteutukseen.kartoittamisenyhteydessäselvitetäänomaistenjaläheistenosallisuusasiakkaanhoitoon. Intensiivikotihoitoarvioitilapäisenkotisairaanhoidontarpeen.Asiakkuudenperusteenaonlääketieteellinensyyeikäasiakaskykenetoimintakyvynalenemisenvuoksikäymäänterveyskeskuksessa. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Intensiivikotihoitotarkistaauudenkotihoidonasiakkaanperustiedot,yhteystiedotjaavaaasiakkuudenPegasospotilastietojärjestelmään.Tietojenavaajapyytääasiakkaaltatuloselvityksen,jokapalautetaantoimistosihteerille. Pahosu:Palvelu-jahoitosuunnitelma(Pahosu)laaditaanyhdessäasiakkaankanssa.Palvelujenmäärääjalaatuaarvioidaanjatkuvasti, koskaasiakkaan toimintakyky saattaamuuttua. Kotihoito täsmentää palvelujen sisältöä ja määrää kahden viikon kuluessa sekätekeemuutoksetpahosullepegasokseen.asiakkaalleviedäänkirjallinenkotihoidonpalvelu-jahoitosuunnitelmakotiinhyväksyttäväksi.palveluajantoteutumistavoidaanseuratatilastoinninavulla. Hosu:VastuuhoitajalaatiijakirjaahoitosuunnitelmanPegasokseenyhdessäasiakkaankanssa,huomioidenasiakkaanvoimavaratja omannäköinenelämä.hosuunkirjataanasiakkaanongelmat,tavoitteet,keinot,toteutusjajatkuvaarviointi.omaisenjaläheisten osallisuuspäivittäisessäelämässäselvitetäänjakirjataan. Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? Intensiivikotihoidontyöntekijäantaaraportinjokokotihoidontiimipalaverissataitiiminsairaanhoitajalleuudestaasiakkaasta. Hoitajanvelvollisuusontutustuaasiakkaanhoitosuunnitelmaanjahänestätehtyihinkirjauksiinennenkotikäyntiä.Asiakkaanvastuuhoitajanjatiiminsairaanhoitajanvastuullaontiedottaatyöyhteisöähoito-japalvelusuunnitelmanmuutoksista.Asiakaskäynnillätyöntekijälläonkäytössäänmobiilissahoitosuunnitelma,johonkirjataantoteutus. 4

5 Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? Itsemääräämisoikeus ja rajoitteet Itsemääräämisoikeudenrajoittaminen on hyväksyttävää vain,jos henkilöltä puuttuu kykyhallita käyttäytymistään tai ymmärtää tekojensaseurauksia,jajoshäntästäjohtuvallakäyttäytymiselläuhkaavakavastivaarantaaomanterveytensätaiturvallisuutensa taimuidenterveydentaiturvallisuuden. Asiakkaan kohtelu Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? Pahosujahoitosuunnitelma(hosu)laaditaanyksilöllisestiasiakkaantoimintakykyjavoimavarathuomioiden.Asiakkaanomamielipidekirjataansuunnitelmaannäkyviin.Asiakasosallistuupäätöksentekoonomienvoimavarojensamukaan. Asiakastakohdannutvaara-taihaittatilannekirjataanasiakkaantietoihinPegasos-järjestelmäänjakäsitelläänasiakkaanjatarvittaessaomaistenkanssa.Jostoimipisteessähoitavillehenkilöillesyntyyepäilyspotilaallekorvattavastavahingosta,onpotilaalle kerrottavaasiastajahäntätuleeneuvoapotilasvahinkoilmoituksentekemisessä. Kuntayhtymässätoimiipotilasasiamies,jokaauttaapotilaitahoidossatapahtuneidenvahinkojentailäheltäpititilanteidenkirjaamisessasekämuistutustenjakanteluidenlaadinnassa.Informaatiopotilasasiamiestoiminnastalöytyyyksiköidenilmoitustauluiltajakuntayhtymäninternetsivuilta. Joskotihoidontyöntekijähuomaaepäkohtiataiilmeisiäepäkohdanuhkiaasiakkaankotihoidontoteuttamisessatuleehänenilmoittaasiitäviipymättäosastonhoitajalle.Ilmoitusvelvollisuudentavoitteenaon,ettäasiakastyönepäkohdatjaniidenuhattulisivat tietoonnopeastijaniihinvoitaisiinpuuttuariittävänajoissa.tarkoituksenaonturvataerityisestikaikkeinhaavoittuvimmassa asemassaolevienasiakkaidenhyvänhoidonjahuolenpidontoteutuminen. Epäkohdallatarkoitetaanesimerkiksiasiakasturvallisuudessailmeneviäpuutteita,asiakkaankaltoinkohteluajatoimintakulttuuriinsisältyviäasiakkaallevahingollisiatoimia(esim.henkilönperusoikeuksienrajoittaminenvakiintuneitahoitokäytäntöjäsuoritettaessa).Myösilmeisestäepäkohdanuhastatuleeilmoittaa.Kaltoinkohtelullatarkoitetaanfyysistä,henkistä,seksuaalistatai kemiallistaelilääkkeilläaiheutettuakaltoinkohtelua.vanhuksenkaltoinkohteluaonmyöshuonojaepäeettinenkohtelu,hoidonja avunlaiminlyöntisekäikäihmisenihmisarvoaalentavakohtelu. Epäkohdistaonvoitavailmoittaaseuraamuksiapelkäämättä.Työntekijöidenoikeussuojaeisaavaarantuailmoituksenvuoksi,eikä ilmoituksentehneeseenhenkilöönsaakohdistaakielteisiävastatoimia.havaitustaepäkohdastataisenuhastavoiilmoittaasalassapitosäännöstensitäestämättä.ilmoituksenvastaanottanutosastonhoitajavietarvittaessaasiaaeteenpäinomalleesimiehelleen.jos epäkohtaataisenuhkaaeikorjatavälittömästi,tuleeilmoituksentehneenhenkilönilmoittaaasiastaaluehallintovirastolle. Palautteen kerääminen Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? Asiakastaihänenomainen/läheinenvoijättääpalautteensähköiseenpalautejärjestelmäänKarviaiseninternetsivuilla.Kotihoidossatehdäänsäännöllisestiasiakastyytyväisyyskyselyjävuodenvälein. Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? Palautteetkäsitelläänyksikköpalaverissayhdessähenkilökunnankanssa. Asiakkaan oikeusturva a) Muistutuksen vastaanottaja Sosiaalihuollonasiakkaanasemastajaoikeuksistaannetunlainmukainenmuistutustoimitetaantoimintayksikönesimiehelletai tehtäväalueenpäällikölle(lomakekarviaisenwww-sivulla). 5

6 b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Sosiaaliasiamies:MargitTepponen,Sibeliuksenkatu2,04400Järvenpää. Yhteydenottososiaaliasiamieheenpuhelimitse tai Puhelimitsetavoittaavarmimminmaanantaisinklo sekätiistaisin,keskiviikkoisin,torstaisinklo Voijättää soittopyynnöntaipyytääsoittamaanvastapuhelu,myössähköisestivoijättääyhteydenottopyynnön. Sosiaaliasiamiesonpuolueetonhenkilö,jokatoimiiasiakkaidenedunturvaajana.Sosiaaliasiamiehentehtäväonneuvoa-antava. Sosiaaliasiamieseiteepäätöksiäeikämyönnäetuuksia.Sosiaaliasiamiesvoitoimiamyösasiakkaanjatyöntekijänvälimiehenä ongelmallisissatilanteissa d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? Asiakirjatliitteineensekävastausmuistutukseenpalautetaansosiaaliasiamiehelle.Potilasasiamiesraportoitoiminnastaanjohtavalleylilääkärille.Palvelulinjajohtajatjajohtavaylilääkäriseuraavatraporttejajayhteenvetojavähintäänkerranvuodessa. e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle Muistutuksettuleekäsitellä3kksisällä. PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Asiakkaanhoitoatoteutetaantoimintakykyäylläpitävälläjaedistävällätoiminnalla,ottaenhuomioonhänenomatvoimavaransa. Kuntoutusontukea,sitoutumistajayhteistyötä.Kuntoutusonsuunnitelmallistajaseonkirjattu.Tuetaanihmisenitsenäistäselviytymistäjahyvinvointiasekäarkielämässäettäelämänkaarenerisiirtymävaiheissa. Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? Kotihoidonasiakkaidenhoito-japalvelusuunnitelmiinkirjataantavoitteet,jotkaliittyvätpäivittäiseenliikkumiseen,ulkoiluunja aktiiviseenarkeen.päivittäisessäkirjaamisessakuvataanasiakkaantoimintakykyäjahyvinvointia.arvioinnissakäytetäänkotihoidonraimittaria,frop-kaatumisvaaranarviointia,mmse-muistikyselyä. IntensiivikotihoitoonmukanaUudenmaankotikuntoutushankkeessa,jossaarvioinninapunakäytetäänSPPB,Barthel-indeksi, EuroHIS8,MNA. Ravitsemus Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Asiakastaohjataanjatuetaanravitsemuksessahänentarpeittensamukaisestisuosituksethuomioiden.Tarvittaessaohjataanateriapalvelun,kauppapalveluntaiMenumatautomaatinkäytönpiiriin.Huolehditaanriittävästäravitsemuksestahuomioidensuositelturuokailuvälienmaksimipituus.Asiakkaanpainoaseurataankuukausittain.KotihoidonasiakkaalletehdäänkotihoidonRAI arviointijamna,jossatarkastellaanasiakkaanravitsemustilaa.joshuomioidaanpuutteitaravitsemustilassataiongelmia,niihin puututaansuunnitelmallisestimahdollisimmanvarhaisessavaiheessa. Valtionravitsemusneuvottelukunta: Hygieniakäytännöt Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? Asiakastyössäkäytetäänvuokratyövaatteita. ToimitiloissasiivouksenhoitaaKarviaisenlaitoshuolto. Asiakastyötapahtuukodeissa,joissasiivoustoteutetaanasiakkaanehdoilla. KotihoidossanoudatetaanKarkkilassaoleviajätteenlajittelunperiaatteita.Kotihoitohuolehtiiasiakkaanroskattaloyhtiöntaiasunnonjäteastioihinhoito-japalvelusuunnitelmanmukaisesti.Kotihoitoavustaatarpeenmukaankodinylläpitosiistimisessä(keittiön pinnat,wc:npinnat).asiakastakannustetaanhoitamaannäitäasioitaitsenäisestitoimintakyvynsallimissarajoissakuntoutuksen näkökulmasta.asiakkaallevoidaanmyöntääsiivouspalvelutukipalveluna. 6

7 RiskijätteidenkäsittelytehdäänKarviaisentoimintaohjeenmukaisesti.Kotihoidossaviiltäväjätekerätäänkotihoidontoimistossa olevaanriskijäteastiaan,jostalaitoshuoltotoimittaaneeteenpäin.lääkejätekerätäänlääkejätteilletarkoitettuunastiaan,jokatoimitetaanyliopistolliseenapteekkiin. LIITE:RiskijätteidenkäsittelyKarviaisessa Terveyden- ja sairaanhoito Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? Kotihoidossa noudatetaan Ikäihmisten hammashuollon prosessikuvausta. Intensiivikotihoidon arvioi uusien asiakkaiden suun terveydenhuollontarpeen.kotihoidonhenkilökuntaauttaaasiakastatarvittaessasuunterveydenhuollonajanvarauksessa. LIITE:Ikäihmistenhammashuollonprosessikuvaus Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? Kotihoidonasiakkaatovatjulkisenperusterveydenhuollonasiakkaitasamoinperusteinkuinmuutkotonaasuvathenkilöt.Asiakkaidenterveydenedistämisestähuolehtiikotihoidonhenkilöstöyhteistyössämuunterveydenhuollonhenkilöstönkanssa.KotihoidonhenkilöstöseuraaasiakaanterveydenjahyvinvoinnintilaajokaisenkäynninyhteydessäkirjaaväliarvioinninLääkärinmääräyksestäterveydentilaaseurataanmyösmuunmuassalaboratoriokokeinjaerilaisinmittauksin(RR.verensokeri,paino).Kiireellinensairaanhoitojärjestetäännormaalinperusterveydenhuollonkautta. Kuka yksikössä vastaa asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoidosta? Lääkehoito Miten toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmaa seurataan ja päivitetään? Tiiminsairaanhoitajavastaaomanalueensaasiakkaittenvuosi-jamuidenkontrollikokeidenottamisestajatulostennäyttämisestä lääkärille,tilaatarpeenmukaanlääkärikäynninsekäseuraaasiakkaittensaterveydentilaa.seurantajaterveydenedistäminenkuuluukaikkienhoitotyötätekevienperustehtävään.hoitosuunnitellaanyksilöllisesti.kotihoidossaonkaksilääkäriä,jotkavastaavat säännöllisenkotihoidonasiakkaidenhoidosta. Kotihoidonlääkäriratkaiseeyhdessäasiakkaanja/taihänenomaisensajamuunhoitoryhmänkanssa,millointaudintutkimisesta, aktiivihoidostajakuntouttavastahoitotyöstäluovutaanjakeskitytäänoireidenjakipujenlievittämiseen.saattohoitovoitapahtua asiakkaankotona,jolloinomaisetjakotihoitoyhdessävastaavatasiakkaanperustarpeistajahoidosta.tarvittaessasaattohoitoa voidaanjatkaaterveyskeskuksenvuodeosastolla.päätössaattohoidostakirjataanasiakkaanasiakirjoihin.saattohoitovaiheessa kivunjamuidenoireidenhoidostahuolehditaanriittävästijaoikea-aikaisesti.kuolevanvakaumustakunnioitetaanjahänenhenkisestähyvinvoinnistaanhuolehditaan.omaisiarohkaistaanolemaanläsnäjaosallistumaankuolevanhoitoon. Kotihoidossaonlääkehoitosuunnitelma,jokapäivitetäänvuosittain.Vastuuhenkilönähoivakeskuspäällikkö.Lääkehoitosuunnitelmamääritteleevastuunjaonjaammattiryhmienvaatimuksetlääkehoidontoteuttamiseenkotihoidossa. LIITE: LääkehoidonsuunnitelmaIkäihmistenlinja LOVe-ohjeistusKarviainen Kuka yksikössä vastaa lääkehoidosta? Asiakkaanlääkityksestävastaavatkotihoidonlääkärit.Kotihoidonhenkilökuntakartoittaaasiakkaankokonaisvaltaisenlääkityksen, toteuttaa,seuraajaohjaayhteistyössähoitavanlääkärinkanssa.osanakotihoidontoteuttamaalääkehuoltoakuuluumyösannosjakelulääkkeidentilaaminenyliopistonapteekista,muidenlääkkeidentilaaminenjahakuapteekistasekäreseptientoimittaminen uusittavaksi. Yhteistyö muiden palvelunantajien kanssa Miten yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien kanssa toteutetaan? Kotihoitotekeeyhteistyötäosaston,ikäihmistensosiaalipalveluohjausyksikön,fysioterapian,hoitotarvikepalvelun,erilaistenerikoissairaanhoidonyksiköidenkanssa.IntensiivikotihoitotekeetiivistäyhteistyötäLohjanarviointiyksikönjaLohjansairaalanyksiköidenkanssa. Pegasos-asiakastietojärjestelmäonpääkanavaasiakkaanhoitoonliittyvässätiedonjaossa,käytössäonmyöserikoissairaanhoidon Navitas-järjestelmä.Asiakkaaltatarvitaanlupaasiakastietojärjestelmänyhteiskäyttöön. SäännöllisetSAS(selvitä-arvioi-sijoita)palaveritpidetäänkuukausittain.SASpalaveriinosallistuvatosaston,kotihoidon,sosiaalityönedustajatsekäylilääkärijaikäkeskuspäällikköjahoivakeskuspäällikkö.MoniammatillisenSAS-työryhmäntehtävänäonselvittääjaarvioidajokaisenikääntyneenpitkäaikaisempaahoitoatarvitsevanasiakkaantarkoituksenmukainenasumis-jahoitopaikka sekähoitomuoto. 7

8 Alihankintana tuotetut palvelut (määräyksen kohta ) Miten varmistetaan, että alihankintana tuotetut palvelut vastaavat niille asetettuja sisältö-, laatu- ja asiakasturvallisuusvaatimuksia? Ikäkeskuspäällikköselvittääalihankintaatuottavienyritystenkelpoisuudenjavalvoo,ettäalihankkijattoimivatsopimustenmukaisesti. ASIAKASTURVALLISUUS (4.4) Yhteistyö turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ja toimijoiden kanssa Miten yksikkö kehittää valmiuksiaan asiakasturvallisuuden parantamiseksi ja miten yhteistyötä tehdään muiden asiakasturvallisuudesta vastaavien viranomaiset ja toimijoiden kanssa? Kotihoidollaonilmoitusvelvollisuuspalo-japelastusviranomaisillesekäterveystarkastajallehavaitessaanepäkohtiataipuutteita asiakkaankotona.kotihoidontyöntekijöilläonohjaus-janeuvontavelvollisuuskokonaisvaltaisesti,mm.tarvittavienapuvälineiden käyttöönohjaus,kaatumisenehkäisy,palovaroittimenjaturvapuhelimentoiminnantarkistaminen1x/kk,sähköinenovenavaus, hellavahtiymturvallisuuteenliittyvätasiat. LIITE: FROP-kaatumisenehkäisy Henkilöstö Hoito- ja hoivahenkilöstön määrä, rakenne ja riittävyys sekä sijaisten käytön periaatteet Mikä on yksikön hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne? Karkkilankotihoidossatyöskenteleeosastonhoitaja,apulaisosastonhoitaja,työnjärjestelijä,sairaanhoitajaaja24lähihoitajaa.Toimistosihteerikerranviikossa.IntensiivikotihoitotoimiiPtkyKarviaisenalueella(4sh,lh,ft). Mitkä ovat yksikön sijaisten käytön periaatteet? Poissaoloihinhankitaansijainenvallitsevanasiakastilanteenmukaan.Sijaisethankitaansijaisreserviinilmoittautuneistasijaisista taikuntarekrynkautta.sijaisiksipalkataanpääsääntöisestikoulutettujahoitajia,tarvittaessahoitotyönopiskelijoita.pitkäaikaisiin poissaoloihinpalkataansijainen. Miten henkilöstövoimavarojen riittävyys varmistetaan? Kotihoidossaonkäytössätoiminnanohjausjärjestelmä,jonkaavullahenkilöstöresurssienriittävyysvarmistetaanjokatyövuorossa. Esimiesvastaahenkilöstönriittävyydestä. Henkilöstön rekrytoinnin periaatteet Mitkä ovat yksikön henkilökunnan rekrytointia koskevat periaatteet? Vaatimuksenaontehtävässävaadittuhyväksytystisuoritettuterveydenhuoltoalankoulutus.EsimiestarkistaapätevyydenTerhikistäja/taitarkistaaalkuperäisentutkintotodistuksen.Sijaisenavoitoimiaalanopiskelijatietyinrajoituksin(sairaanhoitaja141op, lähihoitaja80op).vakituiseentoimeenhakeviltakysytäänsuosittelija,johonollaanyhteydessä.rekrytointi-ilmoituksetjulkaistaan Kuntarekryssa,TE-keskuksensivuillajaintrassa.Ajokorttijaomanautonkäyttömahdollisuusonvälttämätön. b) Miten rekrytoinnissa otetaan huomioon erityisesti asiakkaiden kodeissa ja lasten kanssa työskentelevien soveltuvuus ja luotettavuus? Esimiesarvioityöntekijänsoveltuvuudenkyseiseentehtävään. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta Miten yksikössä huolehditaan työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksestä asiakastyöhön, asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan? Uusi työntekijä perehtyy työhön kokeneen hoitajan työparina 1-3 päivää. Jokainen hoitaja on velvollinen ohjaamaan ja opastamaan uutta työntekijää.perehdytyksessäkäytetäänperehdytyslomaketta. Opiskelija perehtyy kotihoitoon nimetyn työntekijän kanssa. LIITE: Perehdytyksen tarkastuslista. Miten yksikössä järjestetään henkilöstön täydennyskoulutus? Kehityskeskusteluissakartoitetaanyksilönkoulutustarpeita.Koulutuksiajärjestetäänorganisaatio-/linja-/yksikkötasoisesti,joko osallehenkilökunnastataikokokarviaisenkotihoidolleyhtaikaisesti. 8

9 Rokotussuoja Tartuntatautilain48määritteleesosiaali-jaterveydenhuollontyöntekijänjatyöharjoitteluuntulevanopiskelijanrokotussuojan. Lain55 :nmukaantyönantajanonvaadittavasosiaali-jaterveydenhuollossatoimiviltaselvityssiitä,etteityöntekijätaiopiskelija sairastahengityselintentuberkuloosia.ohjeperustuuthl:n,kuntatyönantajanjahus:nantamiinohjeisiin,joitakarviainentyönantajananoudattaa. Työntekijälläjatyöharjoitteluunosallistuvallaopiskelijallaonoltavajokorokotuksentaisairastetuntaudinantamasuojatuhkarokkoajavesirokkoavastaan.Potilasturvallisuudentakiakotihoidonhenkilöstönrokottamineninfluenssaavastaanvuosittainonerittäinvahvasuositus. Työntekijäonvelvollinentoimittamaantyöterveyshuoltoontiedotrokotussuojastaan(erillinenkyselylomake).Karviaisentyöterveyshuoltotekeesaamiensatietojenperusteellaterveydellisensopivuusarviontyöhönsopivuudestajatoimimisestatiloissa,joissa hoidetaantartuntatautienvakavilleseurauksillealttiitaasiakkaitataipotilaita. LIITE: Karviainentartuntatautilakiohje Toimitilat Hoitajatkirjaavatasiakkaankotonamobiiliintaitoimistollatietokoneelle.Kotihoidossaonyhteinenkahvi-jaruokailutilahoitajien käytössä.pukutiloissaonsuihkumahdollisuus. Miten yksikön siivous ja pyykkihuolto on järjestetty? ToimitiloissasiivouksenhoitaaKarviaisenlaitoshuolto. HoitajillakäytössävuokravaatteetLindströmiltä. Teknologiset ratkaisut Miten asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevien turva- ja kutsulaitteiden toimivuus ja hälytyksiin vastaaminen varmistetaan? Turvalaitteet huolletaan palveluntuottajan toimesta ja asiakkaalle toimitetaan aina tilalle toimiva laite. Turvapuhelinhälytykset ottaavastaanstellaturvapalvelut24/7.kotihoitotekeesäännöllisiltäkotihoidonasiakkailtakoehälytyksenkerrankuussa. StellanGPSpaikantavaturvaranneke;hälytyksetohjataanomaiselle. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden hankinta, käytön ohjaus ja huolto Miten varmistetaan asiakkaiden tarvitsemien apuvälineiden hankinnan, käytön ohjauksen ja huollon asianmukainen toteutuminen? Apuvälineetlainataanfysioterapiankautta,opastuskäyttöönjokofysioterapiantaikotihoidonhenkilökunnankautta.Fysioterapia vastaaapuvälineidenhuollosta. Hoitotarvikkeethankitaanhoitotarvikepalvelunkautta. Asiakas- ja potilastietojen käsittely Miten varmistetaan, että toimintayksikössä noudatetaan tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä? Työntekijälläonhenkilökohtaisetsalasanattietojärjestelmiin. Asiakkaansuostumussalassapidettävientietojenkäytölle/luovuttamiselle:Asiakkaalleannetaaninformaatioyhteisestäpotilastietorekisteristä,jolloinasiakasvoihyväksyätaikieltäätietojenkatseluntaisiirron. Miten huolehditaan henkilöstön ja harjoittelijoiden henkilötietojen käsittelyyn ja tietoturvaan liittyvästä perehdytyksestä ja täydennyskoulutuksesta? TyöntekijäsuorittaaorganisaationTietoturvakurssin1kksisällätyösuhteenalkamisesta,linkkilöytyyIntrasta. TyöntekijäsitoutuunoudattamaanKarviaisenkäyttöoikeussitoumusta. LIITE: Käyttöoikeussitoumus Missä yksikkönne rekisteriseloste tai tietosuojaseloste on julkisesti nähtävissä? Jos yksikölle on laadittu vain rekisteriseloste, miten asiakasta informoidaan tietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä? Nähtävissä Tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot KatariinaLahtipuh

10

11

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen Palveluntuottajan Y-tunnus: 2187280-1 Toimintayksikön nimi Ikäihmisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot

Palvelun tuottajaa koskevat tiedot SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Palveluntuottaja Johanna Maria Kilpinen Palvelun tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotipalvelu Kultasulka Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 0105249940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 3 RISKINHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Perusturvakuntayhtymä Karviainen Palveluntuottajan Y-tunnus: 2187280-1 Toimintayksikön nimi Ikäihmisten

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA KUMINA -Työhön ja koulutukseen valmentava kuntouttava työtoiminta yhdistyksissä (hyväksytty 27.2.2019) SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 3 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: HoivaSilta Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2789040-2 Kunnan nimi: Lempäälä

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 09.12.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 0105249940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA

ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA ILOSTU OY OMAVALVONTASUUNNITELMA 3.1.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 238, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA Perhe- ja sosiaalipalvelut OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintayksikön nimi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Asiakasneuvonta ja etuuskäsittely Toimintayksikön sijaintikunta yhteystietoineen

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (411) 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA Riitta Husso, LM, Valvira 17.3.2017 1 Valvira On sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, Myötäkunto Oy SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA OMAVALVONTA SUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)... 2 3 RISKINHALLINTA (4.1.3)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ. Kotihoito Lähellä Oy (Y )

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ. Kotihoito Lähellä Oy (Y ) Kotihoito Lähellä Oy (Y 2866917-9) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3 RISKINHALLINTA... 4

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Sosiaalikeskus SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare

Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare Omavalvontasuunnitelma Harjavallan kaupunki Vinnare kirjaamo@valvira.fi PL 210, 00531 Helsinki Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Faksi 0295 209 700 Puhelin 0295 209 111 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Faksi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt

OMA VALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt poikkeamatietokantaa hyödynnetään. Kukin yksikkö vastaa osaltaan kyselyyn ja näin pyritään varmistamaan että muualla havaittu epäkohta saadaan korjattua yksikössä omatoimisesti. Mikäli jokin havainnoista

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA, ARATTO OY SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2)... 2 3 RISKINHALLINTA (4.1.3)... 3

Lisätiedot

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry:n Ammatilliset perhepalvelut

Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry:n Ammatilliset perhepalvelut 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiri ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0161113-7 Toiminta-alue: Kymenlaakso

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

(4.1.1) Kunnan nimi: Postitoimipaikka Nummi Puhelin

(4.1.1) Kunnan nimi: Postitoimipaikka Nummi Puhelin 1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yksityinen palveluntuottaja Kotihoito Mummonmökki Oy 044 975 3755 info(at)kotihoitomummonmokki.fi www.kotihoitomummonmokki.fi

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palvelut Minna Niemi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2203417-2 Kunnan

Lisätiedot

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena

Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sähköinen järjestelmä omavalvonnan tukena Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.-23.5.2018 Elina Välikangas, kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sote-projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIHOIDON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntion kunta Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

Med Group Oy Omavalvontasuunnitelma

Med Group Oy Omavalvontasuunnitelma Med Group Oy Käsitelty Med Group Oy johtoryhmässä: 12.6.2019 Hyväksyntäpäivämäärä: 12.6.2019 Vastuulääkärin allekirjoitus: Janne Aaltonen, SV321356 Sivu 2/15 n sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. ARVOT, TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kangasniemi. Puhelin Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Kangasniemi. Puhelin Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Niina Halmeslahti/Dream-Garden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma Hailuodon kunta Sosiaalipalvelut Luovontie 176 90480 Hailuoto HAILUODON KUNNAN Sosiaalipalveluiden omavalvontasuunnitelma Perusturvalautakunta 1.2.2017 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 3 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)

1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Siikalatvan kunta Kunnan nimi: Siikalatva Palveluntuottajan Y-tunnus: 0189019-9 Toimintayksikön nimi Siikalatvan kunta, perusturvapalvelut,

Lisätiedot

AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA AZALEAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntio Kuntayhtymän nimi: Sote

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Juvan kunta/ Perusturva SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Juva Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...2 2 TOIMINTAAJATUS, ARVOT

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS,

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä

Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Omavalvonta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laatu- ja turvallisuustyön työvälineenä Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira Riitta Husso, LM, Valvira Kouvola 1.12.2016 Valvira.fi, @ValviraViestii

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0171450-7 Kunnan nimi: Kuopio Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Pyhän Helenan Säätiö sr Palveluntuottajan Y-tunnus: 1042496-6 Kunnan

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA TERVEYSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Palveluntuottaja Nimi: Eurajoen kunta Palveluntuottajan Y-tunnus: 0132322-3 Toimintayksikön nimi Eurajoen

Lisätiedot

Pääasiallisena kohderyhmänä Soiten alueella kotonaan asuvat yli 65-vuotiaat Toimintayksikön katuosoite Mariankatu Postitoimipaikka Kokkola

Pääasiallisena kohderyhmänä Soiten alueella kotonaan asuvat yli 65-vuotiaat Toimintayksikön katuosoite Mariankatu Postitoimipaikka Kokkola Versio 1.0 Päiväys 1.10.2017 Laatija Vuokko Paananen, Tarja Oikarinen-Nybacka Hyväksyjä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Kalajoen kaupunki Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tampereen työvalmennussäätiö Syke Palveluntuottajan Ytunnus: 24441089

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA kirjaamo@pirkkala.fi.fi PL 1001, 33961 Pirkkala Puhelin 03 565 24000 www.pirkkala.fi.fi 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAMMAISPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Oulunkaaren kuntayhtymä Palveluntuottajan Y-tunnus: 1006538-5 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTA-AJATUS,

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntio Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi: Mikkeli. Postitoimipaikka Otava. Puhelin

Kunta Kunnan nimi: Mikkeli. Postitoimipaikka Otava. Puhelin EteläSavon sosiaali ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Työosuuskunta Otavan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Salon kaupunki Y-tunnus 0139533-1 Toimintayksikön nimi Salon kaupungin vanhuspalvelut / tukiasumisyksikkö

Lisätiedot

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Hämeenlinnan Erityisausntosäätiö Palveluntuottajan Y-tunnus: 0648130-0

Lisätiedot

kuntayhtymä Puhelin

kuntayhtymä Puhelin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tuula Haajanen Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 2045520-0 Kunnan nimi: Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Limingan kunta Kunnan nimi: Liminka Palveluntuottajan Y-tunnus: 0186553-2. Toimintayksikön nimi Limingan

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA

VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA VUODEOSASTON OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: 0131156-4 Kunnan nimi: Siuntio Kuntayhtymän nimi:

Lisätiedot

Sympaatin ja Siirankamarin OMAVALVONTASUUNNITELMA

Sympaatin ja Siirankamarin OMAVALVONTASUUNNITELMA Sympaatin ja Siirankamarin OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 3 RISKINHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Aholan tila Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 0845720-8 Kunta Kunnan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 11.12.2018 kirjaamo@valvira.fi PL 210, 00531 Helsinki Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki Faksi 0295 209 700 Puhelin 0295 209 111 Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Faksi 0295 209 704

Lisätiedot

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA

Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA Kaarijalka OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 4 Omavalvonnan

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA OMAVALVONTASUUNNITELMA Hämeenlinnan ateriapalvelu M&M Oy Marika Lodvonen toimisto@hameenlinnanateria.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)... 2 2 TOIMINTAAJATUS,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Voimavaratila Toiska Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1085624-0 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tmi Timo Karppanen Palveluntuottajan Y-tunnus: 2008450-4 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Helmiina Kotipalvelut Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2954547-7

Lisätiedot