Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan vuoden aikana käydään rahoitusneuvottelut yhteistyöpartnereiden kanssa sekä käynnistetään pitkäkestoista hanketoimintaa. Vuoden aikana pyritään myös viimeistelemään Lounaispaikan paikkatietoportaalin toiminnallisuudet. Lounaispaikan asemaa alueellisena paikkatietopalveluiden tuottajana sekä paikkatietoyhteistyön hyötyjä tulee edelleen markkinoida niin toiminta-alueen sisällä kuin muillakin alueilla. Yhteistyötä etenkin ELY-keskuksen suuntaan kehitetään hanketoiminnan puitteissa. Vuoden toiminnalle on talousarviossa asetettu tiukat raamit, sillä aikaisempien vuosien budjettialijäämää on paikattava säästötoimenpiteillä liittyen esimerkiksi markkinointi- ja messukuluihin. Näiden tavoitteiden etenemisen voidaan pääosin todeta onnistuneen hyvin. Seuraavassa on kerrottu eri tavoitteiden toteuttamisesta vuoden 2011 aikana. Lounaispaikan toiminnan jatkuminen Lounaispaikan toiminnan jatkosuunnittelu käynnistettiin kevättalvella Ohjausryhmän kesken käytiin neuvotteluita erilaisista toimintamallivaihtoehdoista. Uudeksi toimintaideaksi muotoutui malli, jossa toimintaa jatketaan nykyisenkaltaisilla yhteistyösopimuksilla, mutta kuitenkin sillä merkittävällä erotuksella, että yhteistyösopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Tällä muutoksella Lounaispaikan toiminta saadaan vakinaisemmalle pohjalle ja luodaan varmempaa tulevaisuutta myös yhteistyöhankkeissa kehitettyjen työkalujen ylläpidon säilymisen kannalta. Yhteistyöneuvotteluita käytiin keväästä alkaen ohjausryhmän edustajien välityksellä, ja joulukuun 9. päivä järjestettiin myös maakuntajohtaja Juho Savon koolle kutsumana alueen korkeakoulujen rehtoreiden välinen Lounaispaikka-tapaaminen. Lounaispaikan uutta toimintamallia esiteltiin syksyllä myös Yrkeshögskolan Noviassa sekä Åbo Akademissa. Muissa jäsenorganisaatioissa ohjausryhmän edustajat ovat hoitaneet rahoitusasiaa eteenpäin, perustelut yhteistyön jatkamiselle ovat olleet selkeät eikä varsinaisia markkinointitilaisuuksia siten ole tarvittu. Uuden toimintamallin osana on myös hahmoteltu, että Lounaispaikka tarjoaisi jatkossa erilaisia ostopalveluita alueen organisaatioille. Suunniteltujen hankkeiden toteutuminen vuonna 2011 Hankeyhteistyön näkökulmasta vuoden 2011 päämäärä oli käynnistää hankkeita, jotka osaltaan tukisivat Lounaispaikan toiminnan jatkumista ja sitouttaisivat partnereita hyödyntämään Lounaispaikan palveluita. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Vuoden aikana yhteistyötä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa on tiivistetty entisestään ja lisäksi uutta, laajamittaista hankeyhteistyötä on käynnistetty onnistuneesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Molemmat näistä kumppanuuksista luovat vahvoja perusteita Lounaispaikan vakinaiselle olemassaololle, sillä hankkeissa rakennetaan ko. organisaatioiden kannalta tärkeitä työkaluja/tiedonhallintajärjestelmiä. PaikkaOppi-hanke PaikkaOppi-hanketta jatkettiin vuonna Hanke jatkuu vuoden 2012 helmikuun loppuun saakka. Opetushallituksen oppimisympäristöjen määrärahalla on kehitetty paikkatiedon opetusportaalia vuodesta 2008 alkaen yhteistyössä Arbonaut Oy:n, Geodeettisen laitoksen, Joensuun lyseon, Kupittaan IMT-lukion ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Vuoden 2011 aikana portaalin teknisiä ominaisuuksia, työkaluja ja pedagogisia sisältöjä on edelleen kehitetty ja viimeistelty. Palvelun pilottitoimintaa on jatkettu sekä Turussa että Joensuussa

2 menestyksekkäästi. Vuoden aikana on lisäksi valmisteltu hankkeen aikana syntyneiden sisältöjen ja työkalujen vakinaistamista pysyväksi ja valtakunnalliseksi paikkatietotaitojen verkko-opetuspalveluksi yhteistyössä Opetushallituksen ja hankepartnereiden kanssa. MIP-hanke Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa yhteistyössä toteutettu kulttuuritietojen inventointipalvelu MIP valmistui ja otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa Siihen on oltu erittäin tyytyväisiä ja palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2012 aikana kattamaan arkeologiset tietokannat. Ohjelmistosuunnittelija Tapio Aali teki palvelun kehityksestä myös diplomityönsä, joka löytyy myös Lounaispaikan sivuilta (Geneerisen paikkatiedon välityspalvelimen kehittäminen, 57 s, Turun yliopisto, informaatioteknologianlaitos). Vuoden 2011 aikana suunniteltiin myös tulevien arkeologisten kohteiden tietokantojen harmonisointia ja tutustuttiin työn kulkuun. Työn toteuttivat Tapio Tuovinen ja Pyry Liukas, jotka toteuttivat selvityksen mahdollisuuksista kehittää maakuntamuseon palveluita. Selvitys on saatavilla pyydettäessä (sisäiseen käyttöön). VELMU-yhteistyö Selkämerellä ja NANNUT EAKR-rahoitteisessa Selkämeren VELMU hankkeessa oli tarkoituksena tuottaa vedenalaista tietoa Satakunnan merialueilta. Lounaispaikan NANNUT-portaalia hyödynnettiin hankkeessa siten, että portaalia käytetään myös Selkämeren VELMU-hankkeen julkaisualustana. Palveluun vietiin hankkeen kannalta olennaisia tausta-aineistoja. Selkämeren VELMU projekti saatiin keväällä 2011 päätökseen. Pyry Liukas työskenteli kuukauden ajan Selkämeren VELMU hankkeella keväällä NANNUT -hankkeessa ei ollut Lounaispaikalle allokoitu rahoitusta vuodelle 2011, mutta aineistoja on lisätty palveluun muun työn ohella. NANNUT-hanke loppuu vuoden 2012 aikana. Lounais-Suomen aluetietopalvelu Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa on kehitetty lokakuusta 2011 eteenpäin Lounais-Suomen ympäristöohjelman seurantaa varten internet-portaalia, joka mahdollistaa ohjelmatyön ajantasaisen ja laaja-alaisen seurannan. Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavan hankkeen kesto on 14 kuukautta. Hankeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Hanke jatkuu syyskuun 2012 loppuun. Suunnittelutyö alkoi jo keväällä 2011 ja syksyllä tehtiin strateginen päätös laajentamisesta Lounais-Suomen aluetietopalveluksi, johon tulisivat mukaan myös alueellinen koulutuksen ennakointiverkosto (lokakuu 2012), sekä mahdollisesti hankeverkosto (lokakuu 2012-). Aluetietopalvelun sisältöjen hallinta ja työkalut ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Tavoitteena on saada aluetietopalvelun työkalut mahdollisimman helposti viranomaisten käyttöön ja toteuttaa aluetietopalvelun vakinaistamishanke vuoden 2013 aikana. Maakuntaliittojen INSPIRE-yhteistyö Maakuntaliittojen INSPIRE-työryhmälle on ehdotettu yhteistä maakuntakaava-projektia, jossa tuotettaisiin maakuntakaava-aineistot INSPIRE-sopivaksi ja rajapintojen kautta välitettäväksi. Asia on otettu kiinnostuksella vastaan. Idean esittelyä ja kehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana. SADe-ohjelma Sähköisen asioinnin demokratian vauhdittamisohjelma on valtionhallinnon ohjelma, jolla pyritään aktivoimaan sähköistä asiointia eri yhteiskunnan osa-alueilla. Yhteistyöneuvotteluja käytiin joulukuussa 2011 SADe-ohjelman kanssa konsulttipalvelutyöstä liittyen palvelun tiedonkeruuosioon. Lounaispaikan tarkoituksena on osallistua työhön ja arvioida kilpailutettavia toimijoita, pohtia yhteisiä työvälineitä SADepalveluiden ja Aluetietopalvelun välille sekä suunnitella alueellista pilottia tiedon keruuseen liittyen. Työ jatkuu vuoden 2012 aikana. Varsinais-Suomen VEHTI-pilotti Toimintasuunnitelmassa 2011 esillä ollutta vesihuollon liittymätietojen hallintaan suunniteltua projektia ei

3 toteutettu vuoden 2011 aikana, koska maakunnan kehittämisrahan tilanne muuttui syksyllä Jatkoa pohditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa vuoden 2012 aikana. Paikkatietoklusteri Paikkatietoklusterin eteenpäinvieminen ei ole vuoden 2011 aikana edennyt. Suunnittelukokouksia järjestettiin Science Parkin ja TY:n kanssa, mutta työ on jäänyt kesken. Turun yliopisto on ehdottanut, että uutta yritystoimintaa yritettäisiin innostaa vaiheistetun ideakilpailun kautta, jossa toiseen vaiheeseen päässeille järjestettäisiin yrityspuolen kursseja ja ohjausta. Asian eteenpäinviemistä pohditaan vuoden 2012 aikana. Muu yhteistyö vuonna 2011 Verkostot Lounaispaikka on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Kesäkuun alussa Turussa järjestettiin GI Norden -konferenssi Turun yliopiston tiloissa (Publicum), jonka järjestelyistä ProGIS yhdessä Lounaispaikan kanssa vastasi. Lounaispaikalla oli tapahtumassa näyttelyosasto sekä muutama tietoisku. Konferenssi keräsi paikalle n. 80 paikkatietoalan ammattilaista ympäri pohjoismaita. Juha Riihelä on edustanut ProGIS ry:ssä Lounaispaikkaa ja hoiti GI Norden konferenssijärjestelyt. Lounaispaikalle on luotu omat Facebook-kotisivut, jota kautta organisaation näkyvyyttä ja markkinointia on vahvistettu Kehitystyöryhmiä ja Paikkatietokerhon toimintaa ei järjestetty vuoden 2011 aikana. Aineistoyhteistyö Vuoden 2011 aikana on tuotu useita eri aineistokokonaisuuksia Lounaispaikan karttapalveluun. Liitteessä 1. on kooste uusista aineistoista. Vuoden 2011 aikana syntyneet hankeideat ja yhteistyö E-verkosto osaksi Aluetietopalvelua (EAKR-rahoitusta haettu marraskuussa 2011) Profiili hankeverkko osaksi Aluetietopalvelua (työ jatkuu 2012) Lauttaportaali-idea V-S ELY:n kanssa pohdittu, mutta toistaiseksi asia ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin Lounaispaikan nykyisten resurssien vuoksi. Kaavarajoitusten huomioiminen metsänsuunnittelussa, Metsäntutkimuslaitos. BalticGIS-hanke ei ole saanut hankerahoitusta. Kansainvälinen paikkatietohanke, jossa Lounaispaikka ohjaavana tahona, jos rahoitusta saadaan. Social Web Mapping, kansainvälinen paikkatietohanke. Lounaispaikan tarkoituksena rakentaa kaavoituksen kommentointityökalua. Hanke ei saanut tarpeeksi pisteitä arvioinnissa, joten hanke ei saanut rahoitusta. Satakunnan museon kanssa aloitettu paikkatietoyhteistyö (esim. Merikarvian Krookan inventoinnit). Tuulivoimayhdistys on ollut kiinnostunut Lounaispaikan karttaikkunasta ja aineistojen kommentointimahdollisuuksista. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto-hankkeen halutaan kartat Lounaispaikkaan (Kristiina Karppi, ) Pyhäjärvi-instituutin kanssa aloitettu aineistoyhteistyö Työntekijät

4 Vuoden 2011 kesällä Turun yliopiston maantieteenlaitokselta saatiin harjoittelujaksoa tekemään Elina Nieminen. MIP-palvelua kehitti projektisuunnittelija Tapio Aali. Aluetietopalvelun, NANNUT:n, SELMU:n ja MIP:n kautta palkattuna on ollut ohjelmistosuunnittelija Pyry Liukas. Juha Riihelä on jatkanut PaikkaOpin projektisuunnittelijana. Lounaispaikan koordinaattorina toimi Kaisa Savola. Tiedotus ja tapahtumat Internet-sivuja päivitettiin ja etusivulle lisättiin aina tieto uusista aineistoista. Ruotsinkieliset sivut on käännetty, odottavat vain sisällönhallintajärjestelmän tukea siihen. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. V-S liiton tiedotuslehdessä Viirissä oli Lounaispaikasta kaksi artikkelia. Liitteessä 2. on listattu tapahtumia, joihin Lounaispaikka osallistui. Lisäksi Lounaispaikan Paikkatietopäivä pidettiin Turun kaupungin tiloissa ja päivä oli onnistunut. Paikkatietopäivän aamupäivänaiheena oli paikkatiedon hyödyntäminen eri tavoin Lounaispaikan yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Iltapäivä keskittyi paikkatietojen käyttöön kriisienhallinnassa ja pelastustoiminnassa. Paikkatietomarkkinoille Lounaispaikka ei osallistunut säästötavoitteiden vuoksi. Talous Lounaispaikan alijäämäistä taloutta paikattiin vuoden aikana säästämällä matkakuluissa sekä jättämällä väliin vuotuiset Paikkatietomarkkinat. Turun kaupunki hoiti tämänvuotisen Paikkatietopäivän kustannukset, siinäkin säästettiin mukavasti. Kalustohankintoja ei tullut lainkaan. Vuoden 2011 taloudenhoitoa vaikeuttivat myös aiempina vuosina tehdyt luontoissuoritussiirrot eri hankkeille, joita ei kirjanpidon vuoksi olisi tarvinnut tehdä. Lounaispaikka on tehnyt työtä eri hankkeille vuosina yhteensä ,90 edestä työtä, joita ei näy toteumassa. Kun otetaan lisäksi huomioon edellisten vuosien ali/ ylijäämät sekä vuoden 2011 ylijäämä 3339,99, vuoden tilinpäätös on yhteensä ,69 alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu mm. ELY-keskuksen jättäytymisestä vuoden 2010 alussa pois Lounaispaikka -yhteistyöstä ja LP2 -hankkeen maksatuksesta unohtuneista kustannuksista (LP2- hankkeen palvelin ja 2, 5 kk henkilöstökulut 2010). TULOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Muut tulot (muut työntekijät) ,03 MIP (2 kk työtä) YHTEENSÄ , Selkämeren VELMU

5 MENOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Henkilöstökulut ,63 koordinaattori, harjoittelijat Palvelujen ostot ,01 kirjanpito, ATK-sovellukset, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut, matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto Vuokrat ,35 huoneistojen vuokramenot, vapaaehtoiset henkilösivukulut Muut toimintakulut ,5 lounassetelit (työnantajan osuus), GI Norden näyttelyosasto, Heikki Ylitalon työskentelystä 2010 aih. sis. kulut (1223,5e) YHTEENSÄ ,04 Tase 3339,99

6 Liite 1. Aineistoyhteistyö vuonna 2011 päivitetty Turun kaupungin tuottamat Turun historialliset kartat kokonaisuus (53 aineistoa) 2. Vieraslajikartoituksen tulokset (ELY-keskus). 3. Kelan toimipisteet (V-S liitto) 4. Turun seudun RM35: ydinkaupunkiseudun maankäytön muutosalueet (V-S liitto) 5. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa (V-S liitto) 6. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistojen aluerajaukset (Metsäliitto) 7. Kemiönsaaren maisemahistoria (Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 8. Merikarvian Krookan rakennusinventoinnit (Satakunnan museo) 9. Alavat tieosuudet (Liikennevirasto) 10. Turun pyörätiet (Turun kaupunki) 11. Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 12. Säkylän ja Pyhäjärven ja Köyliöjärven linnustoselvitys 2010 (Pyhäjärvi-instituutti) 13. Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 14. Tulvariskiruudut ja -alueet (SYKE) 15. Tulvavaarakartat (SYKE) 16. Aluevesien salinitieetti (ELY-keskus) 17. Aluevesivyöhykkeet (ELY-keskus) 18. ELY-keskusten vesialueet (ELY-keskus) 19. Vedenalaisen luonnon inventointisuunnitelma (ELY-keskus) 20. Vedenalaiset kartoituspisteet (ELY-keskus) 21. Diving transects in the Archipelagosea (NANNUT) 22. Dropvideo data Åland & Reseborg (NANNUT) 23. Shallow inlets (NANNUT) 24. Lounais-Suomen postitoimipaikat (V-S liitto) 25. Varsinais-Suomen alakoulut (V-S liitto) 26. Varsinais-Suomen ammatti-instituutit (V-S liitto) 27. V-S lukiot (V-S liitto) 28. V-S nuorisotilat (V-S liitto) 29. V-S päiväkodit (V-S liitto) 30. V-S palvelut (V-S liitto) 31. V-S terveysasemat (V-S liitto) 32. V-S vanhainkodit (V-S liitto) 33. V-S yläkoulut (V-S liitto) 34. V-S alkot (V-S liitto) 35. V-S apteekit (V-S liitto) 36. Euroopan pohjakartta (?) 37. Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset (V-S liitto) 38. Kyläyhdistykset 2009 (V-S liitto) 39. YKR Taajamat ja kylät 1980, 1990, 2000, 2009 (V-S liitto) 40. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys (V-S liitto) 41. Eduskuntavaalien tulokset 2011 (V-S liitto)

7 Liite 2. LOUNAISPAIKAN TAPAHTUMAT 2011 Vuonna 2011 Lounaispaikka on osallistunut seuraaviin tapahtumiin/tilaisuuksiin: ajankohta tilaisuus paikka lisätietoa Ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kokous Educa-messut Helsinki Ratkaisuja kansainvälinen kestävän kehityksen konferenssi Turun kauppakorkeakoulun kurssilaiset vierailulla liitossa Turun yliopiston maantieteen laitoksen opettajaopiskelijat Kuntien paikkatietoseminaari Helsinki Tuunaa tuntisi -messut Tampere Maanmittauspäivät Pori Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - messut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen henkilöstöpäivä Hämeenlinna Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari Helsinki Kaavoituksen ajankohtaispäivät GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely yhteisosastolla Heurekan ja Liikkeelle!-hankkeen kanssa/riihelä & Savola Lounaispaikka aluesuunnittelun työkaluna/savola Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Maakuntaliiton aineistot Inspire-vaatimusten mukaiseen kuntoon. Jakelurajapinnat-metatiedot/Liukas PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Alueellinen paikkatietokeskus tiedon tuottajien ja käyttäjien tukena/teemu Salonen PaikkaOppi-hankkeen esittely messuosastolla/ Riihelä & Savola Lounaispaikka-esittely/ Savola Lounaispaikka - alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta/ Savola NANNUT-portaalin esittely/ Liukas Lounaispaikalla tapahtumassa näyttelyosasto Lounaispaikka - Building spatial data infrastructure in Southwest Finland/ Savola PaikkaOppi - Open learning environment for GI studies/ Riihelä MIP - Museum information portal/ Liukas

8 Salolaiset ja swazimaalaiset vierailulla Varsinais-Suomen liitossa Viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus -seminaari Turun yliopistolla GIS & Society Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokous Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat tutustumassa VSL:oon ja Lounaispaikkaan Yrkeshögskolan Novian GIS-projektin ohjausryhmätapaaminen Maantieteen päivät Maantieteen päivät Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin geologian laitoksella Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin hallinnossa + Hankenin edustajalle Lounaispaikan paikkatietopäivä. Teemoina Ajankohtaista paikkatiedon hyödyntämisestä Lounais-Suomessa ja Paikkatieto pelastustoiminnassa, kriisinhallinnassa ja luonnonhasardien ennakoinnissa Lounaispaikan esittely korkeakoulujen rehtoreille (Juho Savon kutsumana) Tammisaari, Turun kaupungin auditorio Lounaispaikan toiminnan esittely Lounaispaikka-posteri mukana posterinäyttelyssä PaikkaOpin esittelytilaisuus Turun yliopistolla/riihelä Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/savola Lounaispaikan toiminnan esittely/savola Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/liukas & Savola Lounaispaikan ja PaikkaOpin esittelypöytä PaikkaOppi paikkatiedon ja ympäristöntutkimuksen opetuksen apuna /Riihelä Liukas & Savola Liukas & Savola yleisöä paikalla noin 100 Liukas & Savola

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS LOUNAISPAIKKA Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa ALUEELLINEN VALTAKUNNALLINEN KANSAINVÄLINEN LIFE COASTRA VARAKUM PATINE LOUNAISPAIKKA MML SYKE ESPON GIS INSPIRE ENVIFAC. PAIKKAT. LAINAAMO KARTTA-

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

YES -KESKuS loppuraportit

YES -KESKuS loppuraportit YES -Keskus loppuraportit YES -Keskus loppuraportit kansallinen loppuraportti... 4 Etelä-Pohjanmaan loppuraportti... 10 itä-uusimaan loppuraportti... 22 kanta-hämeen loppuraportti... 40 keski-pohjanmaan

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys ry Merikotka-tutkimuskeskus 11.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto vuodesta 2012... 4 2. Järjestötoiminta... 6 2.1 Yhdistys...

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot