Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan vuoden aikana käydään rahoitusneuvottelut yhteistyöpartnereiden kanssa sekä käynnistetään pitkäkestoista hanketoimintaa. Vuoden aikana pyritään myös viimeistelemään Lounaispaikan paikkatietoportaalin toiminnallisuudet. Lounaispaikan asemaa alueellisena paikkatietopalveluiden tuottajana sekä paikkatietoyhteistyön hyötyjä tulee edelleen markkinoida niin toiminta-alueen sisällä kuin muillakin alueilla. Yhteistyötä etenkin ELY-keskuksen suuntaan kehitetään hanketoiminnan puitteissa. Vuoden toiminnalle on talousarviossa asetettu tiukat raamit, sillä aikaisempien vuosien budjettialijäämää on paikattava säästötoimenpiteillä liittyen esimerkiksi markkinointi- ja messukuluihin. Näiden tavoitteiden etenemisen voidaan pääosin todeta onnistuneen hyvin. Seuraavassa on kerrottu eri tavoitteiden toteuttamisesta vuoden 2011 aikana. Lounaispaikan toiminnan jatkuminen Lounaispaikan toiminnan jatkosuunnittelu käynnistettiin kevättalvella Ohjausryhmän kesken käytiin neuvotteluita erilaisista toimintamallivaihtoehdoista. Uudeksi toimintaideaksi muotoutui malli, jossa toimintaa jatketaan nykyisenkaltaisilla yhteistyösopimuksilla, mutta kuitenkin sillä merkittävällä erotuksella, että yhteistyösopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Tällä muutoksella Lounaispaikan toiminta saadaan vakinaisemmalle pohjalle ja luodaan varmempaa tulevaisuutta myös yhteistyöhankkeissa kehitettyjen työkalujen ylläpidon säilymisen kannalta. Yhteistyöneuvotteluita käytiin keväästä alkaen ohjausryhmän edustajien välityksellä, ja joulukuun 9. päivä järjestettiin myös maakuntajohtaja Juho Savon koolle kutsumana alueen korkeakoulujen rehtoreiden välinen Lounaispaikka-tapaaminen. Lounaispaikan uutta toimintamallia esiteltiin syksyllä myös Yrkeshögskolan Noviassa sekä Åbo Akademissa. Muissa jäsenorganisaatioissa ohjausryhmän edustajat ovat hoitaneet rahoitusasiaa eteenpäin, perustelut yhteistyön jatkamiselle ovat olleet selkeät eikä varsinaisia markkinointitilaisuuksia siten ole tarvittu. Uuden toimintamallin osana on myös hahmoteltu, että Lounaispaikka tarjoaisi jatkossa erilaisia ostopalveluita alueen organisaatioille. Suunniteltujen hankkeiden toteutuminen vuonna 2011 Hankeyhteistyön näkökulmasta vuoden 2011 päämäärä oli käynnistää hankkeita, jotka osaltaan tukisivat Lounaispaikan toiminnan jatkumista ja sitouttaisivat partnereita hyödyntämään Lounaispaikan palveluita. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Vuoden aikana yhteistyötä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa on tiivistetty entisestään ja lisäksi uutta, laajamittaista hankeyhteistyötä on käynnistetty onnistuneesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Molemmat näistä kumppanuuksista luovat vahvoja perusteita Lounaispaikan vakinaiselle olemassaololle, sillä hankkeissa rakennetaan ko. organisaatioiden kannalta tärkeitä työkaluja/tiedonhallintajärjestelmiä. PaikkaOppi-hanke PaikkaOppi-hanketta jatkettiin vuonna Hanke jatkuu vuoden 2012 helmikuun loppuun saakka. Opetushallituksen oppimisympäristöjen määrärahalla on kehitetty paikkatiedon opetusportaalia vuodesta 2008 alkaen yhteistyössä Arbonaut Oy:n, Geodeettisen laitoksen, Joensuun lyseon, Kupittaan IMT-lukion ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Vuoden 2011 aikana portaalin teknisiä ominaisuuksia, työkaluja ja pedagogisia sisältöjä on edelleen kehitetty ja viimeistelty. Palvelun pilottitoimintaa on jatkettu sekä Turussa että Joensuussa

2 menestyksekkäästi. Vuoden aikana on lisäksi valmisteltu hankkeen aikana syntyneiden sisältöjen ja työkalujen vakinaistamista pysyväksi ja valtakunnalliseksi paikkatietotaitojen verkko-opetuspalveluksi yhteistyössä Opetushallituksen ja hankepartnereiden kanssa. MIP-hanke Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa yhteistyössä toteutettu kulttuuritietojen inventointipalvelu MIP valmistui ja otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa Siihen on oltu erittäin tyytyväisiä ja palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2012 aikana kattamaan arkeologiset tietokannat. Ohjelmistosuunnittelija Tapio Aali teki palvelun kehityksestä myös diplomityönsä, joka löytyy myös Lounaispaikan sivuilta (Geneerisen paikkatiedon välityspalvelimen kehittäminen, 57 s, Turun yliopisto, informaatioteknologianlaitos). Vuoden 2011 aikana suunniteltiin myös tulevien arkeologisten kohteiden tietokantojen harmonisointia ja tutustuttiin työn kulkuun. Työn toteuttivat Tapio Tuovinen ja Pyry Liukas, jotka toteuttivat selvityksen mahdollisuuksista kehittää maakuntamuseon palveluita. Selvitys on saatavilla pyydettäessä (sisäiseen käyttöön). VELMU-yhteistyö Selkämerellä ja NANNUT EAKR-rahoitteisessa Selkämeren VELMU hankkeessa oli tarkoituksena tuottaa vedenalaista tietoa Satakunnan merialueilta. Lounaispaikan NANNUT-portaalia hyödynnettiin hankkeessa siten, että portaalia käytetään myös Selkämeren VELMU-hankkeen julkaisualustana. Palveluun vietiin hankkeen kannalta olennaisia tausta-aineistoja. Selkämeren VELMU projekti saatiin keväällä 2011 päätökseen. Pyry Liukas työskenteli kuukauden ajan Selkämeren VELMU hankkeella keväällä NANNUT -hankkeessa ei ollut Lounaispaikalle allokoitu rahoitusta vuodelle 2011, mutta aineistoja on lisätty palveluun muun työn ohella. NANNUT-hanke loppuu vuoden 2012 aikana. Lounais-Suomen aluetietopalvelu Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa on kehitetty lokakuusta 2011 eteenpäin Lounais-Suomen ympäristöohjelman seurantaa varten internet-portaalia, joka mahdollistaa ohjelmatyön ajantasaisen ja laaja-alaisen seurannan. Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavan hankkeen kesto on 14 kuukautta. Hankeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Hanke jatkuu syyskuun 2012 loppuun. Suunnittelutyö alkoi jo keväällä 2011 ja syksyllä tehtiin strateginen päätös laajentamisesta Lounais-Suomen aluetietopalveluksi, johon tulisivat mukaan myös alueellinen koulutuksen ennakointiverkosto (lokakuu 2012), sekä mahdollisesti hankeverkosto (lokakuu 2012-). Aluetietopalvelun sisältöjen hallinta ja työkalut ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Tavoitteena on saada aluetietopalvelun työkalut mahdollisimman helposti viranomaisten käyttöön ja toteuttaa aluetietopalvelun vakinaistamishanke vuoden 2013 aikana. Maakuntaliittojen INSPIRE-yhteistyö Maakuntaliittojen INSPIRE-työryhmälle on ehdotettu yhteistä maakuntakaava-projektia, jossa tuotettaisiin maakuntakaava-aineistot INSPIRE-sopivaksi ja rajapintojen kautta välitettäväksi. Asia on otettu kiinnostuksella vastaan. Idean esittelyä ja kehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana. SADe-ohjelma Sähköisen asioinnin demokratian vauhdittamisohjelma on valtionhallinnon ohjelma, jolla pyritään aktivoimaan sähköistä asiointia eri yhteiskunnan osa-alueilla. Yhteistyöneuvotteluja käytiin joulukuussa 2011 SADe-ohjelman kanssa konsulttipalvelutyöstä liittyen palvelun tiedonkeruuosioon. Lounaispaikan tarkoituksena on osallistua työhön ja arvioida kilpailutettavia toimijoita, pohtia yhteisiä työvälineitä SADepalveluiden ja Aluetietopalvelun välille sekä suunnitella alueellista pilottia tiedon keruuseen liittyen. Työ jatkuu vuoden 2012 aikana. Varsinais-Suomen VEHTI-pilotti Toimintasuunnitelmassa 2011 esillä ollutta vesihuollon liittymätietojen hallintaan suunniteltua projektia ei

3 toteutettu vuoden 2011 aikana, koska maakunnan kehittämisrahan tilanne muuttui syksyllä Jatkoa pohditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa vuoden 2012 aikana. Paikkatietoklusteri Paikkatietoklusterin eteenpäinvieminen ei ole vuoden 2011 aikana edennyt. Suunnittelukokouksia järjestettiin Science Parkin ja TY:n kanssa, mutta työ on jäänyt kesken. Turun yliopisto on ehdottanut, että uutta yritystoimintaa yritettäisiin innostaa vaiheistetun ideakilpailun kautta, jossa toiseen vaiheeseen päässeille järjestettäisiin yrityspuolen kursseja ja ohjausta. Asian eteenpäinviemistä pohditaan vuoden 2012 aikana. Muu yhteistyö vuonna 2011 Verkostot Lounaispaikka on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Kesäkuun alussa Turussa järjestettiin GI Norden -konferenssi Turun yliopiston tiloissa (Publicum), jonka järjestelyistä ProGIS yhdessä Lounaispaikan kanssa vastasi. Lounaispaikalla oli tapahtumassa näyttelyosasto sekä muutama tietoisku. Konferenssi keräsi paikalle n. 80 paikkatietoalan ammattilaista ympäri pohjoismaita. Juha Riihelä on edustanut ProGIS ry:ssä Lounaispaikkaa ja hoiti GI Norden konferenssijärjestelyt. Lounaispaikalle on luotu omat Facebook-kotisivut, jota kautta organisaation näkyvyyttä ja markkinointia on vahvistettu Kehitystyöryhmiä ja Paikkatietokerhon toimintaa ei järjestetty vuoden 2011 aikana. Aineistoyhteistyö Vuoden 2011 aikana on tuotu useita eri aineistokokonaisuuksia Lounaispaikan karttapalveluun. Liitteessä 1. on kooste uusista aineistoista. Vuoden 2011 aikana syntyneet hankeideat ja yhteistyö E-verkosto osaksi Aluetietopalvelua (EAKR-rahoitusta haettu marraskuussa 2011) Profiili hankeverkko osaksi Aluetietopalvelua (työ jatkuu 2012) Lauttaportaali-idea V-S ELY:n kanssa pohdittu, mutta toistaiseksi asia ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin Lounaispaikan nykyisten resurssien vuoksi. Kaavarajoitusten huomioiminen metsänsuunnittelussa, Metsäntutkimuslaitos. BalticGIS-hanke ei ole saanut hankerahoitusta. Kansainvälinen paikkatietohanke, jossa Lounaispaikka ohjaavana tahona, jos rahoitusta saadaan. Social Web Mapping, kansainvälinen paikkatietohanke. Lounaispaikan tarkoituksena rakentaa kaavoituksen kommentointityökalua. Hanke ei saanut tarpeeksi pisteitä arvioinnissa, joten hanke ei saanut rahoitusta. Satakunnan museon kanssa aloitettu paikkatietoyhteistyö (esim. Merikarvian Krookan inventoinnit). Tuulivoimayhdistys on ollut kiinnostunut Lounaispaikan karttaikkunasta ja aineistojen kommentointimahdollisuuksista. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto-hankkeen halutaan kartat Lounaispaikkaan (Kristiina Karppi, ) Pyhäjärvi-instituutin kanssa aloitettu aineistoyhteistyö Työntekijät

4 Vuoden 2011 kesällä Turun yliopiston maantieteenlaitokselta saatiin harjoittelujaksoa tekemään Elina Nieminen. MIP-palvelua kehitti projektisuunnittelija Tapio Aali. Aluetietopalvelun, NANNUT:n, SELMU:n ja MIP:n kautta palkattuna on ollut ohjelmistosuunnittelija Pyry Liukas. Juha Riihelä on jatkanut PaikkaOpin projektisuunnittelijana. Lounaispaikan koordinaattorina toimi Kaisa Savola. Tiedotus ja tapahtumat Internet-sivuja päivitettiin ja etusivulle lisättiin aina tieto uusista aineistoista. Ruotsinkieliset sivut on käännetty, odottavat vain sisällönhallintajärjestelmän tukea siihen. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. V-S liiton tiedotuslehdessä Viirissä oli Lounaispaikasta kaksi artikkelia. Liitteessä 2. on listattu tapahtumia, joihin Lounaispaikka osallistui. Lisäksi Lounaispaikan Paikkatietopäivä pidettiin Turun kaupungin tiloissa ja päivä oli onnistunut. Paikkatietopäivän aamupäivänaiheena oli paikkatiedon hyödyntäminen eri tavoin Lounaispaikan yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Iltapäivä keskittyi paikkatietojen käyttöön kriisienhallinnassa ja pelastustoiminnassa. Paikkatietomarkkinoille Lounaispaikka ei osallistunut säästötavoitteiden vuoksi. Talous Lounaispaikan alijäämäistä taloutta paikattiin vuoden aikana säästämällä matkakuluissa sekä jättämällä väliin vuotuiset Paikkatietomarkkinat. Turun kaupunki hoiti tämänvuotisen Paikkatietopäivän kustannukset, siinäkin säästettiin mukavasti. Kalustohankintoja ei tullut lainkaan. Vuoden 2011 taloudenhoitoa vaikeuttivat myös aiempina vuosina tehdyt luontoissuoritussiirrot eri hankkeille, joita ei kirjanpidon vuoksi olisi tarvinnut tehdä. Lounaispaikka on tehnyt työtä eri hankkeille vuosina yhteensä ,90 edestä työtä, joita ei näy toteumassa. Kun otetaan lisäksi huomioon edellisten vuosien ali/ ylijäämät sekä vuoden 2011 ylijäämä 3339,99, vuoden tilinpäätös on yhteensä ,69 alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu mm. ELY-keskuksen jättäytymisestä vuoden 2010 alussa pois Lounaispaikka -yhteistyöstä ja LP2 -hankkeen maksatuksesta unohtuneista kustannuksista (LP2- hankkeen palvelin ja 2, 5 kk henkilöstökulut 2010). TULOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Muut tulot (muut työntekijät) ,03 MIP (2 kk työtä) YHTEENSÄ , Selkämeren VELMU

5 MENOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Henkilöstökulut ,63 koordinaattori, harjoittelijat Palvelujen ostot ,01 kirjanpito, ATK-sovellukset, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut, matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto Vuokrat ,35 huoneistojen vuokramenot, vapaaehtoiset henkilösivukulut Muut toimintakulut ,5 lounassetelit (työnantajan osuus), GI Norden näyttelyosasto, Heikki Ylitalon työskentelystä 2010 aih. sis. kulut (1223,5e) YHTEENSÄ ,04 Tase 3339,99

6 Liite 1. Aineistoyhteistyö vuonna 2011 päivitetty Turun kaupungin tuottamat Turun historialliset kartat kokonaisuus (53 aineistoa) 2. Vieraslajikartoituksen tulokset (ELY-keskus). 3. Kelan toimipisteet (V-S liitto) 4. Turun seudun RM35: ydinkaupunkiseudun maankäytön muutosalueet (V-S liitto) 5. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa (V-S liitto) 6. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistojen aluerajaukset (Metsäliitto) 7. Kemiönsaaren maisemahistoria (Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 8. Merikarvian Krookan rakennusinventoinnit (Satakunnan museo) 9. Alavat tieosuudet (Liikennevirasto) 10. Turun pyörätiet (Turun kaupunki) 11. Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 12. Säkylän ja Pyhäjärven ja Köyliöjärven linnustoselvitys 2010 (Pyhäjärvi-instituutti) 13. Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 14. Tulvariskiruudut ja -alueet (SYKE) 15. Tulvavaarakartat (SYKE) 16. Aluevesien salinitieetti (ELY-keskus) 17. Aluevesivyöhykkeet (ELY-keskus) 18. ELY-keskusten vesialueet (ELY-keskus) 19. Vedenalaisen luonnon inventointisuunnitelma (ELY-keskus) 20. Vedenalaiset kartoituspisteet (ELY-keskus) 21. Diving transects in the Archipelagosea (NANNUT) 22. Dropvideo data Åland & Reseborg (NANNUT) 23. Shallow inlets (NANNUT) 24. Lounais-Suomen postitoimipaikat (V-S liitto) 25. Varsinais-Suomen alakoulut (V-S liitto) 26. Varsinais-Suomen ammatti-instituutit (V-S liitto) 27. V-S lukiot (V-S liitto) 28. V-S nuorisotilat (V-S liitto) 29. V-S päiväkodit (V-S liitto) 30. V-S palvelut (V-S liitto) 31. V-S terveysasemat (V-S liitto) 32. V-S vanhainkodit (V-S liitto) 33. V-S yläkoulut (V-S liitto) 34. V-S alkot (V-S liitto) 35. V-S apteekit (V-S liitto) 36. Euroopan pohjakartta (?) 37. Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset (V-S liitto) 38. Kyläyhdistykset 2009 (V-S liitto) 39. YKR Taajamat ja kylät 1980, 1990, 2000, 2009 (V-S liitto) 40. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys (V-S liitto) 41. Eduskuntavaalien tulokset 2011 (V-S liitto)

7 Liite 2. LOUNAISPAIKAN TAPAHTUMAT 2011 Vuonna 2011 Lounaispaikka on osallistunut seuraaviin tapahtumiin/tilaisuuksiin: ajankohta tilaisuus paikka lisätietoa Ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kokous Educa-messut Helsinki Ratkaisuja kansainvälinen kestävän kehityksen konferenssi Turun kauppakorkeakoulun kurssilaiset vierailulla liitossa Turun yliopiston maantieteen laitoksen opettajaopiskelijat Kuntien paikkatietoseminaari Helsinki Tuunaa tuntisi -messut Tampere Maanmittauspäivät Pori Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - messut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen henkilöstöpäivä Hämeenlinna Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari Helsinki Kaavoituksen ajankohtaispäivät GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely yhteisosastolla Heurekan ja Liikkeelle!-hankkeen kanssa/riihelä & Savola Lounaispaikka aluesuunnittelun työkaluna/savola Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Maakuntaliiton aineistot Inspire-vaatimusten mukaiseen kuntoon. Jakelurajapinnat-metatiedot/Liukas PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Alueellinen paikkatietokeskus tiedon tuottajien ja käyttäjien tukena/teemu Salonen PaikkaOppi-hankkeen esittely messuosastolla/ Riihelä & Savola Lounaispaikka-esittely/ Savola Lounaispaikka - alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta/ Savola NANNUT-portaalin esittely/ Liukas Lounaispaikalla tapahtumassa näyttelyosasto Lounaispaikka - Building spatial data infrastructure in Southwest Finland/ Savola PaikkaOppi - Open learning environment for GI studies/ Riihelä MIP - Museum information portal/ Liukas

8 Salolaiset ja swazimaalaiset vierailulla Varsinais-Suomen liitossa Viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus -seminaari Turun yliopistolla GIS & Society Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokous Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat tutustumassa VSL:oon ja Lounaispaikkaan Yrkeshögskolan Novian GIS-projektin ohjausryhmätapaaminen Maantieteen päivät Maantieteen päivät Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin geologian laitoksella Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin hallinnossa + Hankenin edustajalle Lounaispaikan paikkatietopäivä. Teemoina Ajankohtaista paikkatiedon hyödyntämisestä Lounais-Suomessa ja Paikkatieto pelastustoiminnassa, kriisinhallinnassa ja luonnonhasardien ennakoinnissa Lounaispaikan esittely korkeakoulujen rehtoreille (Juho Savon kutsumana) Tammisaari, Turun kaupungin auditorio Lounaispaikan toiminnan esittely Lounaispaikka-posteri mukana posterinäyttelyssä PaikkaOpin esittelytilaisuus Turun yliopistolla/riihelä Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/savola Lounaispaikan toiminnan esittely/savola Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/liukas & Savola Lounaispaikan ja PaikkaOpin esittelypöytä PaikkaOppi paikkatiedon ja ympäristöntutkimuksen opetuksen apuna /Riihelä Liukas & Savola Liukas & Savola yleisöä paikalla noin 100 Liukas & Savola

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELYkeskus

Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELYkeskus 7.12.2010 1 Kokoaa alueellisen tason toimijat yhteen ja koordinoi alueellista VELMU-toimintaa ELY:llä alueidensa luonnon erityispiirteiden tuntemus, myös meriluonnon osalta ELYt lainsäädännön toteutumista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hannu Linkola, hannu.linkola@ymparisto.fi Satakunnan arvokkaat maisema-alueet -seminaari 26.11.2013 Ravintola Liisanpuisto / Satakuntaliitto Maalaismaisemaa

Lisätiedot

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012

KYSELYPALVELU HARAVA. Tietoisku. Dimenteq Oy. Julkinen Dimenteq Oy 2012 KYSELYPALVELU HARAVA Tietoisku Dimenteq Oy SADE - HARAVA Ympäristöministeriön tilaama palvelu, osana SADe-ohjelmaa (Sähköisen asioinnin ja demokratian edistämisen vauhdittamisohjelma) Asumisen ja Rakentamisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous III 17.12.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa syksyn aikana tehtyä 3. Avoimen palvelupistetietoaineiston

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus VELMU-seminaari 7.12.2010 Johanna Mattila Tutkimus, kehitys ja koulutus on jaettu kahteen osaan Toteuttajat: Tutkimus Koulutus Åbo Akademi (vetovastuu), kaikki VELMU

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Maisema-alueet maankäytössä

Maisema-alueet maankäytössä Maisema-alueet maankäytössä Anna-Leena Seppälä Varsinais-Suomen ELY/ Anna-Leena Seppälä 26.11.2013 1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Kulttuuriympäristöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatiedon opetus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Paikkatietomarkkinat: Paikkatietoikkuna opetuksessa 4.11.2014 Sanna Mäki Maantieteen ja geologian laitos Esityksen aiheita Paikkatieto-osaaminen

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet

Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Aviisi-projektin avaamat mahdollisuudet Taustaa Aviisi-projekti Aviisin avaamat uudet mahdollisuudet Ajatuksia jatkoon Vs. johtaja Pirjo Karppinen, Kansalliskirjasto, digitointi-ja konservointikeskus 22.11.2016

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE,

POROT. Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa. Kari Oinonen, SYKE, POROT Porotalouden paikkatietokanta ja sen hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa Kari Oinonen, SYKE, 14.05.2012 Lähtökohtia hankkeelle Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät poronhoitotarpeiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja

Makkonen Keijo Yhtymäjohtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Uusi opiskelukokemus

Uusi opiskelukokemus Uusi opiskelukokemus Mikä on elukio? 19 kunnan välinen verkosto = nettikoulu toiminnassa mukana 100 opettajaa mahdollisuus koulun hallinnolle, opettajille ja opiskelijoille Oulun aikuislukion OPS ja oppikirjat

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38 Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa Osallistujat: Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin

Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Vesienhoitoa satakuntalaisin voimin Johanna Rinne, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ravintoketjukunnostus rehevien järvien hoidossa -seminaari keskiviikkona 21.11.2012 Satavesi-ohjelma (2002-) 1/2 Yhteistyötä

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Taiteen perusopetus MUTES RY 28.11.2013 Eija Kauppinen Opetushallitus IRMELI HALINEN Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia Kysely on osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen toteuttamaa selvitystä, jonka päämääränä on kartoittaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto

Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto Merialuesuunnittelun käynnistäminen Merialuesuunnittelun ajankohtaispäivä 11.11.2016 / Heikki Saarento / Varsinais-Suomen liitto 1. Lainsäädäntö 2. Kahdeksan maakuntaa kolme suunnitelmaa 3. Organisoituminen

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot