Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan vuosikertomus 2011"

Transkriptio

1 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan vuoden aikana käydään rahoitusneuvottelut yhteistyöpartnereiden kanssa sekä käynnistetään pitkäkestoista hanketoimintaa. Vuoden aikana pyritään myös viimeistelemään Lounaispaikan paikkatietoportaalin toiminnallisuudet. Lounaispaikan asemaa alueellisena paikkatietopalveluiden tuottajana sekä paikkatietoyhteistyön hyötyjä tulee edelleen markkinoida niin toiminta-alueen sisällä kuin muillakin alueilla. Yhteistyötä etenkin ELY-keskuksen suuntaan kehitetään hanketoiminnan puitteissa. Vuoden toiminnalle on talousarviossa asetettu tiukat raamit, sillä aikaisempien vuosien budjettialijäämää on paikattava säästötoimenpiteillä liittyen esimerkiksi markkinointi- ja messukuluihin. Näiden tavoitteiden etenemisen voidaan pääosin todeta onnistuneen hyvin. Seuraavassa on kerrottu eri tavoitteiden toteuttamisesta vuoden 2011 aikana. Lounaispaikan toiminnan jatkuminen Lounaispaikan toiminnan jatkosuunnittelu käynnistettiin kevättalvella Ohjausryhmän kesken käytiin neuvotteluita erilaisista toimintamallivaihtoehdoista. Uudeksi toimintaideaksi muotoutui malli, jossa toimintaa jatketaan nykyisenkaltaisilla yhteistyösopimuksilla, mutta kuitenkin sillä merkittävällä erotuksella, että yhteistyösopimukset muutetaan toistaiseksi voimassa oleviksi. Tällä muutoksella Lounaispaikan toiminta saadaan vakinaisemmalle pohjalle ja luodaan varmempaa tulevaisuutta myös yhteistyöhankkeissa kehitettyjen työkalujen ylläpidon säilymisen kannalta. Yhteistyöneuvotteluita käytiin keväästä alkaen ohjausryhmän edustajien välityksellä, ja joulukuun 9. päivä järjestettiin myös maakuntajohtaja Juho Savon koolle kutsumana alueen korkeakoulujen rehtoreiden välinen Lounaispaikka-tapaaminen. Lounaispaikan uutta toimintamallia esiteltiin syksyllä myös Yrkeshögskolan Noviassa sekä Åbo Akademissa. Muissa jäsenorganisaatioissa ohjausryhmän edustajat ovat hoitaneet rahoitusasiaa eteenpäin, perustelut yhteistyön jatkamiselle ovat olleet selkeät eikä varsinaisia markkinointitilaisuuksia siten ole tarvittu. Uuden toimintamallin osana on myös hahmoteltu, että Lounaispaikka tarjoaisi jatkossa erilaisia ostopalveluita alueen organisaatioille. Suunniteltujen hankkeiden toteutuminen vuonna 2011 Hankeyhteistyön näkökulmasta vuoden 2011 päämäärä oli käynnistää hankkeita, jotka osaltaan tukisivat Lounaispaikan toiminnan jatkumista ja sitouttaisivat partnereita hyödyntämään Lounaispaikan palveluita. Tämä tavoite on toteutunut hyvin. Vuoden aikana yhteistyötä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa on tiivistetty entisestään ja lisäksi uutta, laajamittaista hankeyhteistyötä on käynnistetty onnistuneesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Molemmat näistä kumppanuuksista luovat vahvoja perusteita Lounaispaikan vakinaiselle olemassaololle, sillä hankkeissa rakennetaan ko. organisaatioiden kannalta tärkeitä työkaluja/tiedonhallintajärjestelmiä. PaikkaOppi-hanke PaikkaOppi-hanketta jatkettiin vuonna Hanke jatkuu vuoden 2012 helmikuun loppuun saakka. Opetushallituksen oppimisympäristöjen määrärahalla on kehitetty paikkatiedon opetusportaalia vuodesta 2008 alkaen yhteistyössä Arbonaut Oy:n, Geodeettisen laitoksen, Joensuun lyseon, Kupittaan IMT-lukion ja Varsinais-Suomen liiton kanssa. Vuoden 2011 aikana portaalin teknisiä ominaisuuksia, työkaluja ja pedagogisia sisältöjä on edelleen kehitetty ja viimeistelty. Palvelun pilottitoimintaa on jatkettu sekä Turussa että Joensuussa

2 menestyksekkäästi. Vuoden aikana on lisäksi valmisteltu hankkeen aikana syntyneiden sisältöjen ja työkalujen vakinaistamista pysyväksi ja valtakunnalliseksi paikkatietotaitojen verkko-opetuspalveluksi yhteistyössä Opetushallituksen ja hankepartnereiden kanssa. MIP-hanke Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa yhteistyössä toteutettu kulttuuritietojen inventointipalvelu MIP valmistui ja otettiin tuotantokäyttöön marraskuussa Siihen on oltu erittäin tyytyväisiä ja palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2012 aikana kattamaan arkeologiset tietokannat. Ohjelmistosuunnittelija Tapio Aali teki palvelun kehityksestä myös diplomityönsä, joka löytyy myös Lounaispaikan sivuilta (Geneerisen paikkatiedon välityspalvelimen kehittäminen, 57 s, Turun yliopisto, informaatioteknologianlaitos). Vuoden 2011 aikana suunniteltiin myös tulevien arkeologisten kohteiden tietokantojen harmonisointia ja tutustuttiin työn kulkuun. Työn toteuttivat Tapio Tuovinen ja Pyry Liukas, jotka toteuttivat selvityksen mahdollisuuksista kehittää maakuntamuseon palveluita. Selvitys on saatavilla pyydettäessä (sisäiseen käyttöön). VELMU-yhteistyö Selkämerellä ja NANNUT EAKR-rahoitteisessa Selkämeren VELMU hankkeessa oli tarkoituksena tuottaa vedenalaista tietoa Satakunnan merialueilta. Lounaispaikan NANNUT-portaalia hyödynnettiin hankkeessa siten, että portaalia käytetään myös Selkämeren VELMU-hankkeen julkaisualustana. Palveluun vietiin hankkeen kannalta olennaisia tausta-aineistoja. Selkämeren VELMU projekti saatiin keväällä 2011 päätökseen. Pyry Liukas työskenteli kuukauden ajan Selkämeren VELMU hankkeella keväällä NANNUT -hankkeessa ei ollut Lounaispaikalle allokoitu rahoitusta vuodelle 2011, mutta aineistoja on lisätty palveluun muun työn ohella. NANNUT-hanke loppuu vuoden 2012 aikana. Lounais-Suomen aluetietopalvelu Yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien liittojen kanssa on kehitetty lokakuusta 2011 eteenpäin Lounais-Suomen ympäristöohjelman seurantaa varten internet-portaalia, joka mahdollistaa ohjelmatyön ajantasaisen ja laaja-alaisen seurannan. Maakunnan kehittämisrahalla rahoitettavan hankkeen kesto on 14 kuukautta. Hankeen projektisuunnittelijana toimii Pyry Liukas. Hanke jatkuu syyskuun 2012 loppuun. Suunnittelutyö alkoi jo keväällä 2011 ja syksyllä tehtiin strateginen päätös laajentamisesta Lounais-Suomen aluetietopalveluksi, johon tulisivat mukaan myös alueellinen koulutuksen ennakointiverkosto (lokakuu 2012), sekä mahdollisesti hankeverkosto (lokakuu 2012-). Aluetietopalvelun sisältöjen hallinta ja työkalut ovat herättäneet paljon kiinnostusta. Tavoitteena on saada aluetietopalvelun työkalut mahdollisimman helposti viranomaisten käyttöön ja toteuttaa aluetietopalvelun vakinaistamishanke vuoden 2013 aikana. Maakuntaliittojen INSPIRE-yhteistyö Maakuntaliittojen INSPIRE-työryhmälle on ehdotettu yhteistä maakuntakaava-projektia, jossa tuotettaisiin maakuntakaava-aineistot INSPIRE-sopivaksi ja rajapintojen kautta välitettäväksi. Asia on otettu kiinnostuksella vastaan. Idean esittelyä ja kehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana. SADe-ohjelma Sähköisen asioinnin demokratian vauhdittamisohjelma on valtionhallinnon ohjelma, jolla pyritään aktivoimaan sähköistä asiointia eri yhteiskunnan osa-alueilla. Yhteistyöneuvotteluja käytiin joulukuussa 2011 SADe-ohjelman kanssa konsulttipalvelutyöstä liittyen palvelun tiedonkeruuosioon. Lounaispaikan tarkoituksena on osallistua työhön ja arvioida kilpailutettavia toimijoita, pohtia yhteisiä työvälineitä SADepalveluiden ja Aluetietopalvelun välille sekä suunnitella alueellista pilottia tiedon keruuseen liittyen. Työ jatkuu vuoden 2012 aikana. Varsinais-Suomen VEHTI-pilotti Toimintasuunnitelmassa 2011 esillä ollutta vesihuollon liittymätietojen hallintaan suunniteltua projektia ei

3 toteutettu vuoden 2011 aikana, koska maakunnan kehittämisrahan tilanne muuttui syksyllä Jatkoa pohditaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa vuoden 2012 aikana. Paikkatietoklusteri Paikkatietoklusterin eteenpäinvieminen ei ole vuoden 2011 aikana edennyt. Suunnittelukokouksia järjestettiin Science Parkin ja TY:n kanssa, mutta työ on jäänyt kesken. Turun yliopisto on ehdottanut, että uutta yritystoimintaa yritettäisiin innostaa vaiheistetun ideakilpailun kautta, jossa toiseen vaiheeseen päässeille järjestettäisiin yrityspuolen kursseja ja ohjausta. Asian eteenpäinviemistä pohditaan vuoden 2012 aikana. Muu yhteistyö vuonna 2011 Verkostot Lounaispaikka on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n toiminnassa ja sitä kautta pohjoismaisten paikkatietoalan yhdistysten katto-organisaation GI Nordenin toiminnassa. Kesäkuun alussa Turussa järjestettiin GI Norden -konferenssi Turun yliopiston tiloissa (Publicum), jonka järjestelyistä ProGIS yhdessä Lounaispaikan kanssa vastasi. Lounaispaikalla oli tapahtumassa näyttelyosasto sekä muutama tietoisku. Konferenssi keräsi paikalle n. 80 paikkatietoalan ammattilaista ympäri pohjoismaita. Juha Riihelä on edustanut ProGIS ry:ssä Lounaispaikkaa ja hoiti GI Norden konferenssijärjestelyt. Lounaispaikalle on luotu omat Facebook-kotisivut, jota kautta organisaation näkyvyyttä ja markkinointia on vahvistettu Kehitystyöryhmiä ja Paikkatietokerhon toimintaa ei järjestetty vuoden 2011 aikana. Aineistoyhteistyö Vuoden 2011 aikana on tuotu useita eri aineistokokonaisuuksia Lounaispaikan karttapalveluun. Liitteessä 1. on kooste uusista aineistoista. Vuoden 2011 aikana syntyneet hankeideat ja yhteistyö E-verkosto osaksi Aluetietopalvelua (EAKR-rahoitusta haettu marraskuussa 2011) Profiili hankeverkko osaksi Aluetietopalvelua (työ jatkuu 2012) Lauttaportaali-idea V-S ELY:n kanssa pohdittu, mutta toistaiseksi asia ei ole vielä johtanut toimenpiteisiin Lounaispaikan nykyisten resurssien vuoksi. Kaavarajoitusten huomioiminen metsänsuunnittelussa, Metsäntutkimuslaitos. BalticGIS-hanke ei ole saanut hankerahoitusta. Kansainvälinen paikkatietohanke, jossa Lounaispaikka ohjaavana tahona, jos rahoitusta saadaan. Social Web Mapping, kansainvälinen paikkatietohanke. Lounaispaikan tarkoituksena rakentaa kaavoituksen kommentointityökalua. Hanke ei saanut tarpeeksi pisteitä arvioinnissa, joten hanke ei saanut rahoitusta. Satakunnan museon kanssa aloitettu paikkatietoyhteistyö (esim. Merikarvian Krookan inventoinnit). Tuulivoimayhdistys on ollut kiinnostunut Lounaispaikan karttaikkunasta ja aineistojen kommentointimahdollisuuksista. Kulttuurikuntoilun keskuspuisto-hankkeen halutaan kartat Lounaispaikkaan (Kristiina Karppi, ) Pyhäjärvi-instituutin kanssa aloitettu aineistoyhteistyö Työntekijät

4 Vuoden 2011 kesällä Turun yliopiston maantieteenlaitokselta saatiin harjoittelujaksoa tekemään Elina Nieminen. MIP-palvelua kehitti projektisuunnittelija Tapio Aali. Aluetietopalvelun, NANNUT:n, SELMU:n ja MIP:n kautta palkattuna on ollut ohjelmistosuunnittelija Pyry Liukas. Juha Riihelä on jatkanut PaikkaOpin projektisuunnittelijana. Lounaispaikan koordinaattorina toimi Kaisa Savola. Tiedotus ja tapahtumat Internet-sivuja päivitettiin ja etusivulle lisättiin aina tieto uusista aineistoista. Ruotsinkieliset sivut on käännetty, odottavat vain sisällönhallintajärjestelmän tukea siihen. Uutiskirje ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa. V-S liiton tiedotuslehdessä Viirissä oli Lounaispaikasta kaksi artikkelia. Liitteessä 2. on listattu tapahtumia, joihin Lounaispaikka osallistui. Lisäksi Lounaispaikan Paikkatietopäivä pidettiin Turun kaupungin tiloissa ja päivä oli onnistunut. Paikkatietopäivän aamupäivänaiheena oli paikkatiedon hyödyntäminen eri tavoin Lounaispaikan yhteistyökumppaneiden organisaatioissa. Iltapäivä keskittyi paikkatietojen käyttöön kriisienhallinnassa ja pelastustoiminnassa. Paikkatietomarkkinoille Lounaispaikka ei osallistunut säästötavoitteiden vuoksi. Talous Lounaispaikan alijäämäistä taloutta paikattiin vuoden aikana säästämällä matkakuluissa sekä jättämällä väliin vuotuiset Paikkatietomarkkinat. Turun kaupunki hoiti tämänvuotisen Paikkatietopäivän kustannukset, siinäkin säästettiin mukavasti. Kalustohankintoja ei tullut lainkaan. Vuoden 2011 taloudenhoitoa vaikeuttivat myös aiempina vuosina tehdyt luontoissuoritussiirrot eri hankkeille, joita ei kirjanpidon vuoksi olisi tarvinnut tehdä. Lounaispaikka on tehnyt työtä eri hankkeille vuosina yhteensä ,90 edestä työtä, joita ei näy toteumassa. Kun otetaan lisäksi huomioon edellisten vuosien ali/ ylijäämät sekä vuoden 2011 ylijäämä 3339,99, vuoden tilinpäätös on yhteensä ,69 alijäämäinen. Alijäämäisyys johtuu mm. ELY-keskuksen jättäytymisestä vuoden 2010 alussa pois Lounaispaikka -yhteistyöstä ja LP2 -hankkeen maksatuksesta unohtuneista kustannuksista (LP2- hankkeen palvelin ja 2, 5 kk henkilöstökulut 2010). TULOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Varsinais-Suomen liitto Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Muut tulot (muut työntekijät) ,03 MIP (2 kk työtä) YHTEENSÄ , Selkämeren VELMU

5 MENOT 2011 suunniteltu toteuma lisätietoa Henkilöstökulut ,63 koordinaattori, harjoittelijat Palvelujen ostot ,01 kirjanpito, ATK-sovellukset, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut, matkakulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,55 lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto Vuokrat ,35 huoneistojen vuokramenot, vapaaehtoiset henkilösivukulut Muut toimintakulut ,5 lounassetelit (työnantajan osuus), GI Norden näyttelyosasto, Heikki Ylitalon työskentelystä 2010 aih. sis. kulut (1223,5e) YHTEENSÄ ,04 Tase 3339,99

6 Liite 1. Aineistoyhteistyö vuonna 2011 päivitetty Turun kaupungin tuottamat Turun historialliset kartat kokonaisuus (53 aineistoa) 2. Vieraslajikartoituksen tulokset (ELY-keskus). 3. Kelan toimipisteet (V-S liitto) 4. Turun seudun RM35: ydinkaupunkiseudun maankäytön muutosalueet (V-S liitto) 5. Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Varsinais-Suomessa (V-S liitto) 6. Selkämeren ja Saaristomeren kansallispuistojen aluerajaukset (Metsäliitto) 7. Kemiönsaaren maisemahistoria (Varsinais-Suomen maakuntamuseo) 8. Merikarvian Krookan rakennusinventoinnit (Satakunnan museo) 9. Alavat tieosuudet (Liikennevirasto) 10. Turun pyörätiet (Turun kaupunki) 11. Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 12. Säkylän ja Pyhäjärven ja Köyliöjärven linnustoselvitys 2010 (Pyhäjärvi-instituutti) 13. Säkylän Pyhäjärven linnustollisesti arvokkaat alueet (Pyhäjärvi-instituutti) 14. Tulvariskiruudut ja -alueet (SYKE) 15. Tulvavaarakartat (SYKE) 16. Aluevesien salinitieetti (ELY-keskus) 17. Aluevesivyöhykkeet (ELY-keskus) 18. ELY-keskusten vesialueet (ELY-keskus) 19. Vedenalaisen luonnon inventointisuunnitelma (ELY-keskus) 20. Vedenalaiset kartoituspisteet (ELY-keskus) 21. Diving transects in the Archipelagosea (NANNUT) 22. Dropvideo data Åland & Reseborg (NANNUT) 23. Shallow inlets (NANNUT) 24. Lounais-Suomen postitoimipaikat (V-S liitto) 25. Varsinais-Suomen alakoulut (V-S liitto) 26. Varsinais-Suomen ammatti-instituutit (V-S liitto) 27. V-S lukiot (V-S liitto) 28. V-S nuorisotilat (V-S liitto) 29. V-S päiväkodit (V-S liitto) 30. V-S palvelut (V-S liitto) 31. V-S terveysasemat (V-S liitto) 32. V-S vanhainkodit (V-S liitto) 33. V-S yläkoulut (V-S liitto) 34. V-S alkot (V-S liitto) 35. V-S apteekit (V-S liitto) 36. Euroopan pohjakartta (?) 37. Turun historialliset kunta- ja osakuntaliitokset (V-S liitto) 38. Kyläyhdistykset 2009 (V-S liitto) 39. YKR Taajamat ja kylät 1980, 1990, 2000, 2009 (V-S liitto) 40. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys (V-S liitto) 41. Eduskuntavaalien tulokset 2011 (V-S liitto)

7 Liite 2. LOUNAISPAIKAN TAPAHTUMAT 2011 Vuonna 2011 Lounaispaikka on osallistunut seuraaviin tapahtumiin/tilaisuuksiin: ajankohta tilaisuus paikka lisätietoa Ympäristökasvatuksen sateenvarjoryhmän kokous Educa-messut Helsinki Ratkaisuja kansainvälinen kestävän kehityksen konferenssi Turun kauppakorkeakoulun kurssilaiset vierailulla liitossa Turun yliopiston maantieteen laitoksen opettajaopiskelijat Kuntien paikkatietoseminaari Helsinki Tuunaa tuntisi -messut Tampere Maanmittauspäivät Pori Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - messut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen henkilöstöpäivä Hämeenlinna Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari Helsinki Kaavoituksen ajankohtaispäivät GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi GI Norden -konferenssi Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely yhteisosastolla Heurekan ja Liikkeelle!-hankkeen kanssa/riihelä & Savola Lounaispaikka aluesuunnittelun työkaluna/savola Lounaispaikan yleisesittely/savola PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Maakuntaliiton aineistot Inspire-vaatimusten mukaiseen kuntoon. Jakelurajapinnat-metatiedot/Liukas PaikkaOppi-hankkeen esittely/riihelä Alueellinen paikkatietokeskus tiedon tuottajien ja käyttäjien tukena/teemu Salonen PaikkaOppi-hankkeen esittely messuosastolla/ Riihelä & Savola Lounaispaikka-esittely/ Savola Lounaispaikka - alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta/ Savola NANNUT-portaalin esittely/ Liukas Lounaispaikalla tapahtumassa näyttelyosasto Lounaispaikka - Building spatial data infrastructure in Southwest Finland/ Savola PaikkaOppi - Open learning environment for GI studies/ Riihelä MIP - Museum information portal/ Liukas

8 Salolaiset ja swazimaalaiset vierailulla Varsinais-Suomen liitossa Viestintä ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus -seminaari Turun yliopistolla GIS & Society Varsinais-Suomen maakuntahallituksen kokous Livian luonto- ja ympäristöalan opiskelijat tutustumassa VSL:oon ja Lounaispaikkaan Yrkeshögskolan Novian GIS-projektin ohjausryhmätapaaminen Maantieteen päivät Maantieteen päivät Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin geologian laitoksella Lounaispaikka-esittely Åbo Akademin hallinnossa + Hankenin edustajalle Lounaispaikan paikkatietopäivä. Teemoina Ajankohtaista paikkatiedon hyödyntämisestä Lounais-Suomessa ja Paikkatieto pelastustoiminnassa, kriisinhallinnassa ja luonnonhasardien ennakoinnissa Lounaispaikan esittely korkeakoulujen rehtoreille (Juho Savon kutsumana) Tammisaari, Turun kaupungin auditorio Lounaispaikan toiminnan esittely Lounaispaikka-posteri mukana posterinäyttelyssä PaikkaOpin esittelytilaisuus Turun yliopistolla/riihelä Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/savola Lounaispaikan toiminnan esittely/savola Lounaispaikan toiminnan ja tulevaisuuden esittely/liukas & Savola Lounaispaikan ja PaikkaOpin esittelypöytä PaikkaOppi paikkatiedon ja ympäristöntutkimuksen opetuksen apuna /Riihelä Liukas & Savola Liukas & Savola yleisöä paikalla noin 100 Liukas & Savola

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa - ehdotus Aluetietopalvelun ylläpidon järjestämisestä ja rahoituksesta Sanna Jokela, Lounaispaikka Aluetietopalvelun konsepti Aluetietopalvelusta

Lisätiedot

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä

Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Kauden 26 28 raportointi 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Lounaispaikan organisaatio...3 Lounaispaikan ohjausryhmä...3

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin

Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa. Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Hankkeiden tulosten ja vaikutusten seuranta Varsinais-Suomessa Hankeverkko EU-ohjelmakaudella 2014 2020 Uutta puhtia hankkeiden arviointiin Ville Roslakka 21.1.2014 Varsinais-Suomen rahoitusviranomaisten

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014

Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Esitelmä: Juho Loukonen Turun yliopisto 21.1.2014 Slidet: Faris Alsuhail Lounaispaikka 27.11.2013 Mistä on kyse? Ajetaan ajatusta datan avaamisesta Törmäytetään turkulainen paikkatieto- ja ITosaaminen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous II 28.8.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteteemojen priorisointi kotitehtävien läpikäynti ja keskustelu

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu Lounais-Suomen Aluetietopalvelu Alueellisten tiedontuottajien yhteinen palvelu tiedon keruuseen ja julkaisuun www.lounaispaikka.fi info@lounaispaikka.fi TURKU TURUN YLIOPISTO ÅBO AKADEMI NOVIA V-S ELY

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous III Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous III 17.12.2013 Varsinais-Suomen liitto Työryhmän asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa syksyn aikana tehtyä 3. Avoimen palvelupistetietoaineiston

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto

Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä. Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen palveluverkkotyöryhmä Kokous IV 20.5.2014 12.30-14.30 Varsinais-Suomen liitto Asialista 1. Edellisen kokouksen muistio 2. Palvelupisteiden parissa tehtyä viime kokouksen jälkeen, tietotäydennyskysymykset,

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori sanna.jokela@lounaispaikka.fi puh. 040 766 4607 http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi www.lounaispaikka.fi

Lisätiedot

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Mikä on PaikkaOppi? PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista

Lisätiedot

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna 5.4.2014 Projektisuunnittelija Eeva Paitula, Onni kutsuu kylään hanke, Satakuntaliitto eeva.paitula@satakunta.fi 02 620 4356 Onni kutsuu kylään -hanke (2010 2013) edistää

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia

Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Kaupan Harava-kyselyn tuloksia Meri Malmari Turun kauppakorkeakoulu HARAVA Karttapohjainen kyselytyökalu Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön 10.3.2011 Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Tietokeskus/Geoinformatiikka Kaavaneuvottelijan salkku SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA

TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA TALOKS www.taloks.fi TALOTEKNIIKAN VERKOSTOLLA TULOSTA 2008 Hankkeen tavoitteet Kehittää alan koulutustarjontaa siten että pystytään vastaaman työelämän osaamistarpeisiin riippumatta siitä missä päin Suomea

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Haasteita ja kokemuksia

Haasteita ja kokemuksia Haasteita ja kokemuksia alueellisesta ennakoinnista Ennakointiseminaari 2011 Luova tulevaisuus 30. - 31.8.2011 Tulosaluejohtaja Seija Mattila Turun ammatti-instituutti Åbo yrkesinstitut 1 TAIn ennakointihanke

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS Aika: 18.5.2011 klo 13-15.15 Paikka: MML Pasila (Opastinsilta 12, Helsinki), kokoushuone Kotipalsta 5. krs. Läsnä: Jaana Mäkelä (pj) Kylli EK

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö

Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Energiayhtiön ja alueellisen energianeuvojan yhteistyö Anne Ahtiainen, Valonia Päivi Rae, Turku Energia Sähköverkot Oy Energianeuvontayhteistyö Turussa Käytännön yhteistyö Turku Energian ja Valonian sekä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus. Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Jaana Itälä-Laine 27.10.2011 Taustalla Varsinais-Suomen Agenda 21 perustettiin ympäristöviranhaltijoiden toimesta Aloitusseminaari

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Toimenpidealueet Suomi maailmassa Yhteiset

Lisätiedot