Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä"

Transkriptio

1 Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty keväällä 2009 alkanut Lounaispaikan paikkatietoportaalin uudistusprosessi, jota on toteutettu II -hankkeessa maakunnan kehittämisrahalla yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana on luotu Lounaispaikalle pienillä käyttökuluilla toimiva lisenssivapaa itinfrastruktuuri, joka on helposti hyödynnettävissä erilaisissa hankkeissa. Palvelun perusrakenteen uudistamisen ohella on toteutettu aineistonlisäys-, kuvapankki- ja ympäristötiedonkeruutyökalut. Näistä kahta jälkimmäistä ei ole toistaiseksi integroitu an, sillä työkalujen käytettävyys ei vastannut suunniteltua. Ilman kuvapankin ja YKE-työkalun toteutusprosesseja ei kyseisten työkalujen jatkokehittäminen olisi kuitenkaan mahdollista, eli tehty työ on hyödyksi, kun työkaluja lähdetään viemään eteenpäin. Aineistonlisäysprosessin avulla aineistojen hallinnointityötä saadaan siirrettyä Lounaispaikasta aineistontuottajille. Lounaispaikan karttapalvelun käytettävyys on huimasti parantunut niin käytön helppouden kuin nopeudenkin osalta. Hankkeen toteuttamisen myötä kerätty tietotaito ja kokemus vapaan lähdekoodin paikkatietoteknologioista tekevät Lounaispaikasta kansallisessakin mittakaavassa yhden paikkatietoalan edelläkävijöistä. Lounaispaikan tunnettuus on uuden palvelun julkaisemisen myötä entisestään vahvistunut uusia yhteistyökyselyitä tulee an lähes viikoittain. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kanssa on käyty vuoden aikana säännöllisesti keskusteluita ja tiedonvaihtoa liittyen karttapalveluiden tekniseen toteuttamiseen ja avoimen lähdekoodin palveluihin. Yhteistyö on ollut myönteistä. Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittäminen Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämistä on suunniteltu eri yhteyksissä pitkin vuotta ja asiasta on valmisteltu alustava suunnitelma. 2-hankkeessa toteutettu paikkatietoinfrastruktuurin uudistus tarjoaa vahvan teknisen pohjan paikkatietokeskusajatuksen jakamiselle myös muille alueille, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. on osallistunut INSPIREtyöryhmien työskentelyyn, mitä kautta Lounaispaikan rooli osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria on vahvistunut. Lohjan kaupungin koordinoimaan Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyöhön liittyen a testattiin muutamilla ko. alueen kaavoitusaineistoilla Lounaispaikan käyttöä sillä ajatuksella, että Länsi-Uudellemaalle voisi muodostua oma alueellinen paikkatietokeskus. Länsi-Uudenmaan kuntien puolesta ei kuitenkaan saatu kiireestä johtuen aivan niin paljon aikaan kuin oli alun perin suunniteltu, mutta yhteistyö on koettu erittäin hyvänä ja myönteisenä. Ajatusta alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämisestä on myös esitelty Pirkanmaan liiton paikkatietoedustajille.

2 Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen Syyskuussa 2010 Lounaispaikan paikkatietoaineistojen laadun varmistamista varten järjestettiin aineistotalkoot, joiden aikana käytiin Lounaispaikan kehitystyöryhmäläisten kanssa läpi aineistoteemoittelua, aineistojen nimeämistä, metatietojen korjausta ja visualisointeja. Aineistonlisäystyökalu valmistui vasta loppuvuodesta 2010 ja siitä puuttuu toistaiseksi visualisointi, jonka toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua huomattavasti työläämmäksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen aineistontuottajien koulutusta ei vuonna 2010 järjestetty. Satakunnan maakuntakaava ja Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus vietiin palveluun vuoden 2010 aikana. Muita vuoden aikana lisättyjä aineistoja ovat muun muassa Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineisto, virkistyskohde- ja -reittiaineisto VIRGIS, SOKKA-hankkeen (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve) aineistot sekä Salon seudun yleiskaava-alueet. Karttapalvelussa oli vuoden lopussa 116 aineistoa (liite 1). Hanketoiminta tukemaan Lounaispaikan palveluiden kehitystä 1. Vuoden 2010 aikana PaikkaOppi-hankkeessa tuotettu verkkopohjainen paikkatiedon oppimisympäristö päivitettiin kolmanteen versioon. Uudessa palveluversiossa kartta-alusta uudistettiin kokonaan ja suunnittelu- ja toteutustyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen sekä tiedekeskus Heurekan koordinoiman Liikkeelle-hankkeen kanssa. Uuden oppimisympäristöversion myötä palvelun käyttö on helpottunut ja mukaan on saatu uusia aineistoja kaikilta merkittäviltä paikkatietoaineistojen tuottajilta. PaikkaOppi-hankkeen pilottikouluissa, Joensuun lyseon lukiossa, Kupittaan lukiossa sekä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukioissa, järjestettiin vuonna 2010 yhteensä seitsemän hanketta hyödyntävää erikoiskurssia. Näiden koulujen lisäksi oppimisympäristö on ollut avoinna myös muille oppilaitoksille. Avoimen rekisteröitymisen kautta palvelun käyttäjiksi vuoden 2010 lopussa oli rekisteröitynyt liki 300 opettajaa ympäri Suomea. Hanke sai myös tunnustusta, kun PaikkaOppi palkittiin vuoden parhaan paikkatietopalvelun kunniamaininnalla Helsingissä marraskuussa 2010 järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla. Voidaankin todeta, että hanke on ollut erittäin onnistunut ja se on saanut paljon myönteistä palautetta. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Selkämeren VELMU -hankkeen osana toteutettiin syksyllä 2010 suunnitelma paikkatiedon kyselytyökalun jatkokehittämisestä. Tarkoituksena on käyttää työkalua hankkeessa tehtävien sukellusinventointien koordinointiin. Lisäksi tehtiin hankkeen tarpeisiin aineistojen käsittelyyn liittyvää työtä. 3. Nature and Nurture of Northern Baltic Sea -hanke eli NANNUT käynnistyi Lounaispaikan osalta syyskuussa, kun projektisuunnittelija alkoi portaalikehitystyön. Tarkoituksena on luoda hankkeessa kerättävää vedenalaista luontoa koskevia aineistoja varten portaali, jonka kautta aineistoja voi hallinnoida ja välittää edelleen. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 4. GIFlood-hankkeessa kehitetään tulvamallinnustyökaluja viranomaisten ja päättäjien käyttöön. Tässä kuten muissakin Lounaispaikan yhteistyöhankkeissa hyödynnetään Lounaispaikan LouGISohjelmistoalustaa. Lounaispaikan on rakentanut hankkeen osana tulvakarttapalvelun, jota

3 hyödyntäen pelastusviranomaiset pystyvät esimerkiksi määrittämään evakuointireittejä tulvaalueilla. 5. MIP-hankkeessa on kehitetty Varsinais-Suomen maakuntamuseolle uusi kulttuuriympäristön inventointiportaali, joka helpottaa tiedon käsittelyä ja jakamista eri kohderyhmille. 6. Kokemäenjoen käyttötietohankkeessa on koottu joen vaikutusaluetta koskevia aineistoja hankkeen Internet-sivuille sekä Lounaispaikan karttapalveluun. 7. Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) parempaan yhteensovittamiseen tähtäävän puitelain mukaiseen kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen Länsi-Uudellamaalla a on testattu projektialustana. Hanketta on koordinoinut Lohjan kaupunki, ja vuoden 2010 aikana pilotoitiin Lohja-Karjaa-Tammisaari-Hanko -alueen kaava-alueaineistojen avulla Lounaispaikan käyttöä. Lounaispaikan tarjoamien mahdollisuuksien esittely on koettu hyvänä pohjana kuntien paikkatietoyhteistyön kehittämiselle. 8. Hankeideoiden edistäminen - Matkailukartastohanketta on viety vuoden 2010 aikana eteenpäin kirjoittamalla hankesuunnitelma ja keskustelemalla mahdollisten partnereiden kanssa hankkeen sisällöstä. Hankehakemusta ei toistaiseksi ole jätetty, sillä matkailutoimijoiden kentän paikkatietotarpeisiin tulee pystyä vastaamaan huolellisemmin. Syksyllä päätettiin, että jatkossa on pohdittava, lähdetäänkö hanketta kehittämään enemmän luonto- ja kulttuurikartaston suuntaan vai lähdetäänkö kehittämään teknistä paikkatietoalustaa, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää osana omia matkailusivustojaan. - Paikkatietoklusterihanketta on ideoitu etenkin syksyn 2010 aikana, ja suunnittelu on edennyt positiivisissa merkeissä. Hankkeen tarkoituksena on luoda paikkatietoalan yritys- ja innovaatioverkosto, jolla vahvistetaan eri toimijoiden välistä tietoisuutta paikkatietoalasta, edistetään uusia alan innovaatioita sekä aktivoidaan opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankesuunnittelupalavereita on järjestetty Turku Science Parkin kanssa, ja TSP on ottamassa yhden hankkeen toimenpidekokonaisuuksista vastuulleen. - Loppuvuodesta 2010 keskusteltiin useista mahdollisista hankeideoista. Salon seudulle on suunnitteilla EU-rahoitteinen, kaksiosainen hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista METSOkohteista (yksityisomistuksessa olevat, suojeltavat metsäalueet) sekä perinnemaisemista. ELYkeskuksen kanssa on keskusteltu ympäristöohjelman seurantaa varten toteutettavasta portaalista. Vesihuollon rekisteritietojen korjaamista tavoittelevan VEHTI-hankkeen suunnittelu on niin ikään edennyt myönteisissä merkeissä. - Loppuvuodesta 2010 Turku 2011-säätiö pyysi Lounaispaikalta tarjousta karttaikkunatoiminnallisuuden toteuttamisesta kulttuuripääkaupunkivuoden Internet-sivuille. Tarjouksen voimassaoloaika umpeutui tammikuun 2011 puolivälissä, eikä tarjoukseen ole vastattu. Muu yhteistyö Kehitystyöryhmätoiminta ja Paikkatietokerho Lounaispaikan kehitystyöryhmän vuoden suurin ponnistus oli syyskuun aineistotalkoot, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen. Kehitystyöryhmä kokoontui lisäksi keväällä kahdesti, joista toinen tapaaminen liittyi matkailukartastohankkeen suunnitteluun. Kehitystyöryhmän kokouksiin on osallistunut hengen joukko. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

4 Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran. Tapaaminen järjestettiin kesäkuussa Porissa, jossa tutustuttiin Porin kaupungin paikkatietoasioihin etenkin tulvaesimerkkien kautta. Yhdistystoiminta on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n sekä GI Nordenin toiminnassa. Jokela esitteli Islannissa GI Norden-konferenssissa a, ja ensi vuodeksi tapahtuma saatiin Turkuun. Lounaispaikan Pyry Liukas on ollut perustamassa ja aktiivisesti mukana rakentamassa Paikkatietokoodaritverkostoa. Verkostolla on omat Internet-sivut (paikkatietokoodarit.fi), jonka kautta paikkatietokoodauksen parissa työskentelevät voivat keskustella ja jakaa tietoja. Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa 2010 paikalla oli 22 alan ihmistä. Verkostolle on ollut vahva tarve, ja toiminta on ollut onnistunutta. Tapahtumat Vuoden 2010 aikana on osallistunut erilaisiin alan tapahtumiin. Lounaispaikan kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti, ohjausryhmä kuusi kertaa. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran ja Paikkatietopäivä järjestettiin marraskuun lopulla Turussa. Pyry Liukas matkusti toukokuussa San Franciscossa järjestettyyn Google I / O -seminaariin. Merkittävimmät tapahtumat 2010 Miljömässan Tammisaaressa Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi) Maantieteen päivät Joensuussa (PaikkaOppi) Paikkatietokerho Porissa kesäkuussa 2010 Paikkatietomarkkinat Helsingissä GI Norden Islannissa ProGIS-seminaari Verkkopalvelut ja portaaliryhmä (INSPIRE) Lounaispaikan paikkatietopäivä Aiheena paikkatietoalan yritysinnovaatioiden edistäminen. Talous Vuoden 2010 taloutta rasitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetäytyminen Lounaispaikan rahoituksesta, mistä johtuen Lounaispaikan perusrahoitus oli euroa suunniteltua pienempi. Jokelan äitiysloman alun ajalta maksettiin palkkaa sekä koordinaattorin sijaiselle että Jokelalle, josta KELA-korvauksia saatiin noin euroa. Vuoden 2010 talous on tappiolla euroa. Tuloja saatiin partneriosuuksien lisäksi korvauksina harjoittelijoiden palkoista sekä Selkämeren VELMU - hankkeen projektityöntekijän palkasta. Palkkojen ohella suurimpia kustannuseriä olivat kalustokustannukset sekä harjoittelijoiden työskentelystä koituneet kulut. Korkeakouluharjoittelijoista sekä Selkämeren VELMUharjoittelijoiden kustannuksista jäi suuri osa Lounaispaikan katettavaksi.

5 TULOT 2010 euroa Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Korvaukset harjoittelijoista Selkämeren VELMU-yhteistyö YHTEENSÄ MENOT 2010 toteutunut lisätietoa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat koordinaattori, projektityöntekijä, harjoittelijat, äitiysloman ajalta Jokelan palkat + Kela-korvaukset kirjanpito, ATK-sovellukset, posti- ja telepalvelut, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto (kannettava, miniläppäri, palvelin, Savolan matkapuhelin) Vuokrat huoneistojen vuokramenot Matkakulut majoitus- ja ravitsemispalvelut, kuljetuspalvelut Muut toimintakulut lounassetelit (työnantajan osuus) YHTEENSÄ TASE tase Henkilöstö Vuonna 2010 Lounaispaikassa työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela, alkaen äitiyslomasijainen Kaisa Savola) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä PaikkaOppi-hankkeessa ja Pyry Liukas LP2- ja NANNUT-hankkeissa), kolme projektityöntekijää (Heikki Ylitalo GIFlood-hankkeessa, Tapio Aali MIP-hankkeessa sekä alkuvuodesta Arto Majoinen) sekä kaksi harjoittelijaa (Tanja Ahola harjoittelu/selmu sekä Heikki Ylitalo). Lisäksi LP 2-hankkeessa työskentelivät Filip Holmberg (Novia) ja Tomi Heinonen (Turun ammattikorkeakoulu).

6 LOUNAISPAIKAN AINEISTOT 2010 Kulttuuriympäristö aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Inventoinnit Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 Museovirasto Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 Museovirasto Rakennusinventoinnit Turun museokeskus Muinaisjäännökset Muinaisjäännösrekisteri Museovirasto Rakennussuojelukohteet Museoviraston ylläpitämän rakennussuojeluluettelo Museovirasto Rakennussuojelulailla suojellut kohteet Museovirasto Liikenne aineiston nimi tekijänoikeudet Maaliikenne Liikenneterminaalit Päätiet Tiehallinto Rautatieverkko Lounais-Suomessa Maanmittauslaitos Tiehallinnon kevyen liikenteen väylät Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiliikenne Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus Lossireitit Meriliikenneonnettomuudet HELCOM Meriliikennesatamat Meriväylät Merenkulkulaitos Öljypäästöt HELCOM Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003

7 Saaret, joihin liikenneyhteys Talvisäilytystelakat Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Venetelakat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Yhteysalusten reitit Luonto aineiston nimi tekijänoikeudet Elinympäristöt maalla Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Eliölajien esiintyminen vedessä Hauen lisääntymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Makrolevien esiintymistodennäköisyys Putkilokasvien esiintymistodennäköisyys Ruovikkokartoitus Särjen lisääntymistodennäköisyys Maanmittauslaitos Siian kutualueet Silakan kutualueet Sinisimpukan esiintyminen Suuret kutualueet Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet Natura 2000-alueet Suojeluohjelmat Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Tutkimuskohteet Meriluonnon tutkimuspisteet Turun yliopisto Vesielinympäristöt Merenpohjan habitaattiluokitus Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus Merenpohjan valoisuus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus

8 Ympäristön tila Ennallistetut ojitusalueet Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Luontoinventoinnit Öljypäästöt HELCOM Potentiaaliset ruoppauspaikat Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Riskiteollisuuslaitokset Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus VAKKA-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Maanpinta ja vesistöt aineiston nimi tekijänoikeudet Geologia Arvokkaat kallioalueet Kallioperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Maaperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus Muinaisrannat Lounais-Suomessa / MML Pohjavesialueet Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus Soranoton alueet 2005 Vakka-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Korkeus Korkeusmalli Turun yliopisto Vesistöt Ennallistetut ojitusalueet Merenpohjan valoisuus Potentiaaliset ruoppauspaikat Valuma-aluejako Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Vedenlaatuluokitus Vedenlaatuluokitus

9 Palvelut aineiston nimi tekijänoikeudet Julkiset palvelut Ala-asteiden saavutettavuus Ambulanssien asemapaikat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ammattikoulujen saavutettavuus Kirjastot Lukioiden saavutettavuus Sairaaloiden saavutettavuus Terveysasemien saavutettavuus Turun seudun palvelut Turun kaupunki Matkailu ja retkeily Kuhankuonon retkeilyreitistö Liikenneterminaalit Lintutornit Lintutornit (Kokemäenjoki) Kokemäenjoen käyttötietohanke Lossireitit Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (VIRGIS) Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003 Saaret, joihin liikenneyhteys Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Virkistyskalastuksen yleisyys Yhteysalusten reitit Yksityiset toimijat Muotoilijat ja käsityöläiset Musiikkialan toimijat 2008 Sää ja ilmasto aineiston nimi tekijänoikeudet Säähavaintoasemat Ilmatieteen laitos

10 Taustakartat ja raja-aineistot aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Ilmakuvat Ortokuvat (vääräväri) Maanmittauslaitos Ortokuvat (väri/mustavalko) Maanmittauslaitos Topografikunnan ilmakuvat Topografikunta Peruskartat Maastokartta Maanmittauslaitos Raja-aineistot Kokemäenjoen aluerajaus Kokemäenjoen käyttötietohanke Puolustusvoimien suoja-alueet Valuma-aluejako Yhteiskunta aineiston nimi tekijänoikeudet Asuminen ja rakentaminen Asuinalueet Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Rakennuskannan keskittyneisyys Saarten saavutettavuus Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Elinkeinoelämä ja työpaikat Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Kalanviljelylaitokset Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä Lopetetut kalanviljelylaitokset Riskiteollisuuslaitokset Rysäpyydykset Soranoton alueet 2005 Energiantuotanto ja -jakelu Sähköistetyt saaret Turun yliopisto Tuulivoimalat Varsinais-Suomessa Kaavoitus Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Länsi-Uudenmaan kaavoitusaineistot Lohjan kaupunki

11 Salon yleiskaava-alueet Salon kaupunki Satakunnan maakuntakaava (vahvistettavaksi toimitettu) Satakuntaliitto Turun viherkaava Turun kaupunki Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 Varsinais-Suomen vahvistetut maakuntakaavat Yleiskaavayhdistelmä /Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat Tilastot Eduskuntavaalien 2003 tulokset Kunnallisvaalien tulokset 2008 /Tilastokeskus Presidentinvaalien 2006 tulokset Vesihuolto ja viestintä Laajakaistan saatavuus /Digiroad Potentiaaliset viemäröintialueet Vesihuoltoaineistot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00

VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS Ohjausryhmä 5/2009 Kauppakorkeakoulu Kokoushuone 2 (pohjakerros) 18.8.2009 klo 14.00 Jakelu/Paikalla (X): Outi Engström, Lounais-Suomen ympäristökeskus Sanna Jokela,

Lisätiedot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI

LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI LOUNAISPAIKAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 PAIKKATIETOKESKUKSESTA ALUETIETOPALVELUKSI Lounaispaikan perustoiminta vakinaiseksi Vuodesta 2012 alkaen Lounaispaikan toiminta muuttui hankkeesta pysyväksi toiminnaksi.

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen

Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Karttapalvelu -kurssi Lounaispaikan karttapalveluiden kehittäminen Sanna Jokela Aiheet tänään Lounaispaikka ja sen tavoitteet lyhyesti Mitä karttapalvelun suunnittelu vaatii? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta

Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta Kokemuksia paikkatietotaitojen verkko-opetuksesta PaikkaOppi -hanke 2008-2012 Lounaispaikan Paikkatietopäivä 20.9.2012 Juha Riihelä Turun yliopisto PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihanke, jossa kehitettiin

Lisätiedot

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007

Paikkatietoaineistot. - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Paikkatietoaineistot - Paikkatieto tutuksi - PAIKKATIETOPAJA hanke 9.5.2007 Maanmittauslaitoksen aineistoja PerusCD rasterimuotoinen (2 x 2 m) peruskartta-aineisto Maanmittauslaitoksen näyteaineistoa,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka

Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Sanna Jokela Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka Kauden 26 28 raportointi 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Lounaispaikan organisaatio...3 Lounaispaikan ohjausryhmä...3

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön

Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -Koulutuksen ennakointiverkoston käyttöön Lounais-Suomen Aluetietopalvelu -n käyttöön ALUEELLISEN TIEDON HAASTEET Kuka hallinnoi Mistä löytää Palveluja runsaasti, toimijoita vielä enemmän Tietoa runsaasti, yhteistä paikkaa tiedon hakuun ei olemassa

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna

Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna Paikkatieto kyläsuunnittelun apuna 5.4.2014 Projektisuunnittelija Eeva Paitula, Onni kutsuu kylään hanke, Satakuntaliitto eeva.paitula@satakunta.fi 02 620 4356 Onni kutsuu kylään -hanke (2010 2013) edistää

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön

Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön Kaavaneuvottelijan salkku Paikkatiedot hyötykäyttöön 10.3.2011 Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Tietokeskus/Geoinformatiikka Kaavaneuvottelijan salkku SYKEn, YM:n ja ELY-keskusten yhteishanke vuosina

Lisätiedot

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010

PaikkaOppi-hanke. Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja. www.paikkaoppi.fi. Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Paikkatiedon opetuksen haasteita ja uusia ratkaisuja PaikkaOppi-hanke Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 Opetusneuvos Jukka Tulivuori, Opetushallitus PaikkaOppi pähkinänkuoressa Pilottihankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue Varsinais-Suomen ELY-keskus / Olli Madekivi 13.4.2010 1 Organisaatio 13.4.2010 2 Ympäristökeskuksesta ELYn

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Vesihuolto 2014 Helsinki 3.6.2014 Yhdyskuntarakenteen nykykehitys Väestönkasvu kohdistuu suurille kaupunkiseuduille

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä

Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Kartta-aineistot liiketoiminnan edistäjänä Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori sanna.jokela@lounaispaikka.fi puh. 040 766 4607 http://paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi www.lounaispaikka.fi

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla VELHO Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla Varsinais-Suomen ELY-keskus, VELHO-hanke Sanna Tikander 1.3.2011 1 VELHO Vesien- ja luonnonhoidon

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä. Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi

Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä. Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi Paikkatietoanalyysit keskusverkkotyössä Lounaispaikan paikkatietopäivä 20.9.2012 Lasse Nurmi Keskusverkkotyön lähtökohdat Maakunnan rakenteen ja ominaisuuksien kuvaaminen tarkasteluhetkellä Tarkastelu

Lisätiedot

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi. Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Nykyisen ympäristöohjelman toteutumisen arviointi Lounais-Suomen ympäristöohjelma seminaari 10.4.2013 Nina Myllykoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus Ympäristöohjelman 2010 2013 toteutuminen Alueiden käyttö

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke Saimaa Geopark valmisteluhanke Geopark Saimaalle -seminaari 4.11. 2014 projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi - miksi? Saimaalla on kansainvälisestikin katsottuna ainutlaatuinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka VUOSIRAPORTTI 2013 Toimittanut Kaisa Savola & Sanna Jokela 6.3.2014 2 Vuosisuunnitelma: Vuonna 2013 Lounais-Suomen paikkatietokeskuksen päätavoitteena on

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Ympäristöhallinnon tietovarannot

Ympäristöhallinnon tietovarannot Ympäristöhallinnon tietovarannot Väinö Malin 15.2.2008 Esityksen sisältö Taustaa Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät ja -aineistot Ympäristötiedon hallintajärjestelmä (Hertta) Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä

Lisätiedot

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos

Vuosi avoimia maastotietoja. ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos Vuosi avoimia maastotietoja ProGIS aamutapaaminen 11.9.2013 Antti Kosonen Maanmittauslaitos 11.9.2013 Miksi ja mitä avattiin> Miten valmistauduttiin> Miten aineistoja on hankittu> Ketkä aineistoja käyttävät>

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausinfo Salon kaupungintalo 7.3.2013 Ilmoittaminen Kaikesta koneellisesta työstä tehtävä ilmoitus valvovalle viranomaiselle (ELY tai kaupunki) Kunta

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija

Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014 Maakuntakaava ja maankäytön muutos vesien huomioon ottaminen ja paikkatietoaineistot Lasse Rekola ympäristöasiantuntija Yhteen sovittaa

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 7.5.2010 Petri Takala Maanmittauslaitos 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa

Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa Aluetietopalvelu alueellisen tiedon solmukohta Lounais-Suomessa - ehdotus Aluetietopalvelun ylläpidon järjestämisestä ja rahoituksesta Sanna Jokela, Lounaispaikka Aluetietopalvelun konsepti Aluetietopalvelusta

Lisätiedot

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys

Kuva: Anniina Korpi. Osaamiskehitys Kuva: Anniina Korpi Osaamiskehitys Osaamiskehityksen keskeiset nostot Porin seudun korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (36,4 %) väestöstä oli suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista alhaisin.

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi

Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi Lisätietoja: Kimmo Puolitaival, ylijohtaja Timo Metsä-Tokila, strategia- ja asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Saaristomeren biosfäärialue

Saaristomeren biosfäärialue Suojelu- ja kehittämistoiminta yhteensovitettuna! Saaristomeren biosfäärialue 25.5.2012 Korpoström Katja Bonnevier, koordinaattori www.saaristomerenbiosfaarialue.fi Mitä tarkoittaa biosfäärialue? Mikael

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen. www.kehy.fi Saimaa Geopark valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava järvialue - esimerkiksi Lonely Planet

Lisätiedot

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia Kysely on osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen toteuttamaa selvitystä, jonka päämääränä on kartoittaa

Lisätiedot

Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen

Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen TEHO Plus -hanke Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu 7.11.2012 Kohdentamisalatyöryhmä Tilakohtaisella neuvonnalla tavoitteisiin Toimien kohdentaminen oikeisiin paikkoihin

Lisätiedot

Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä:

Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä: Lounaispaikka ja LouGIS Lounaispaikka Yhteistö alkanut 1999. Toiminta alkanut virallisesti 2002. Rahoittajat tällä hetkellä: 2009 alkoi oman uuden karttaportaalin rakentaminen pohjautuen avoimen lähdekoodin

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Paikannimet viranomaisviestinnässä

Paikannimet viranomaisviestinnässä Paikannimet viranomaisviestinnässä Viestinnässä on tärkeää voida puhua yksittäisistä paikoista ja kohteista. Oikein perille mennyt sanoma auttaa toimimaan ja ajattelemaan oikein kussakin tilanteessa. Sirkka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma

Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma Satakunnan kulttuuriympäristöt ja maakunnallinen kulttuuriympäristöohjelma Kulttuuriympäristö kunniaan, Pori 23. 4. 2012 Niina Uusi-Seppä, projektipäällikkö Satakunnan Museo gsm 044 701 8511 niina.uusi-seppa@pori.fi

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa

- päätösotteet toimitettu kuntiin välittömästi ja tuettu näin asioiden käsittelyä samoin aineistoin joka KUUMA-kunnassa KUUMA OSAVUOSITOIMINTAKATSAUS sekä katsaus vuosien 2014-2017 painopisteisiin Johtokunta 4.6.2014 / 28, liite 18 3 KUUMA-SEUDUN PERUSTOIMINTA Valmis Toteutuu ennustetusti, kesken Toteutuu ennustetusti,

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Valmistelu Verkkopalvelusopimuksen valmistelu alkoi paikkatietoportaalin pilotin katselupalvelusopimuksen pohjalta

Lisätiedot

iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU 18.11.2014

iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU 18.11.2014 iliitu LIIKENNETURVALLISUUSPALVELU 18.11.2014 Ohjelma 18.11.2014 12.00 Avaus 12.05 Poliisin onnettomuustilastointi Kari Onninen, Poliisi Onnettomuustietojen käsittely Tilastokeskuksessa Mari Niemi, Tilastokeskus

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo

Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja. 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo Vanhusasuminen Iisalmessa - työpaja 12.12.2013 Iisalmen kaupungintalo MAL-verkosto Valtakunnan laajuinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinotoiminnan kehittämisverkosto Tukee

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot