Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä"

Transkriptio

1 Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty keväällä 2009 alkanut Lounaispaikan paikkatietoportaalin uudistusprosessi, jota on toteutettu II -hankkeessa maakunnan kehittämisrahalla yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana on luotu Lounaispaikalle pienillä käyttökuluilla toimiva lisenssivapaa itinfrastruktuuri, joka on helposti hyödynnettävissä erilaisissa hankkeissa. Palvelun perusrakenteen uudistamisen ohella on toteutettu aineistonlisäys-, kuvapankki- ja ympäristötiedonkeruutyökalut. Näistä kahta jälkimmäistä ei ole toistaiseksi integroitu an, sillä työkalujen käytettävyys ei vastannut suunniteltua. Ilman kuvapankin ja YKE-työkalun toteutusprosesseja ei kyseisten työkalujen jatkokehittäminen olisi kuitenkaan mahdollista, eli tehty työ on hyödyksi, kun työkaluja lähdetään viemään eteenpäin. Aineistonlisäysprosessin avulla aineistojen hallinnointityötä saadaan siirrettyä Lounaispaikasta aineistontuottajille. Lounaispaikan karttapalvelun käytettävyys on huimasti parantunut niin käytön helppouden kuin nopeudenkin osalta. Hankkeen toteuttamisen myötä kerätty tietotaito ja kokemus vapaan lähdekoodin paikkatietoteknologioista tekevät Lounaispaikasta kansallisessakin mittakaavassa yhden paikkatietoalan edelläkävijöistä. Lounaispaikan tunnettuus on uuden palvelun julkaisemisen myötä entisestään vahvistunut uusia yhteistyökyselyitä tulee an lähes viikoittain. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kanssa on käyty vuoden aikana säännöllisesti keskusteluita ja tiedonvaihtoa liittyen karttapalveluiden tekniseen toteuttamiseen ja avoimen lähdekoodin palveluihin. Yhteistyö on ollut myönteistä. Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittäminen Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämistä on suunniteltu eri yhteyksissä pitkin vuotta ja asiasta on valmisteltu alustava suunnitelma. 2-hankkeessa toteutettu paikkatietoinfrastruktuurin uudistus tarjoaa vahvan teknisen pohjan paikkatietokeskusajatuksen jakamiselle myös muille alueille, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. on osallistunut INSPIREtyöryhmien työskentelyyn, mitä kautta Lounaispaikan rooli osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria on vahvistunut. Lohjan kaupungin koordinoimaan Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyöhön liittyen a testattiin muutamilla ko. alueen kaavoitusaineistoilla Lounaispaikan käyttöä sillä ajatuksella, että Länsi-Uudellemaalle voisi muodostua oma alueellinen paikkatietokeskus. Länsi-Uudenmaan kuntien puolesta ei kuitenkaan saatu kiireestä johtuen aivan niin paljon aikaan kuin oli alun perin suunniteltu, mutta yhteistyö on koettu erittäin hyvänä ja myönteisenä. Ajatusta alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämisestä on myös esitelty Pirkanmaan liiton paikkatietoedustajille.

2 Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen Syyskuussa 2010 Lounaispaikan paikkatietoaineistojen laadun varmistamista varten järjestettiin aineistotalkoot, joiden aikana käytiin Lounaispaikan kehitystyöryhmäläisten kanssa läpi aineistoteemoittelua, aineistojen nimeämistä, metatietojen korjausta ja visualisointeja. Aineistonlisäystyökalu valmistui vasta loppuvuodesta 2010 ja siitä puuttuu toistaiseksi visualisointi, jonka toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua huomattavasti työläämmäksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen aineistontuottajien koulutusta ei vuonna 2010 järjestetty. Satakunnan maakuntakaava ja Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus vietiin palveluun vuoden 2010 aikana. Muita vuoden aikana lisättyjä aineistoja ovat muun muassa Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineisto, virkistyskohde- ja -reittiaineisto VIRGIS, SOKKA-hankkeen (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve) aineistot sekä Salon seudun yleiskaava-alueet. Karttapalvelussa oli vuoden lopussa 116 aineistoa (liite 1). Hanketoiminta tukemaan Lounaispaikan palveluiden kehitystä 1. Vuoden 2010 aikana PaikkaOppi-hankkeessa tuotettu verkkopohjainen paikkatiedon oppimisympäristö päivitettiin kolmanteen versioon. Uudessa palveluversiossa kartta-alusta uudistettiin kokonaan ja suunnittelu- ja toteutustyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen sekä tiedekeskus Heurekan koordinoiman Liikkeelle-hankkeen kanssa. Uuden oppimisympäristöversion myötä palvelun käyttö on helpottunut ja mukaan on saatu uusia aineistoja kaikilta merkittäviltä paikkatietoaineistojen tuottajilta. PaikkaOppi-hankkeen pilottikouluissa, Joensuun lyseon lukiossa, Kupittaan lukiossa sekä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukioissa, järjestettiin vuonna 2010 yhteensä seitsemän hanketta hyödyntävää erikoiskurssia. Näiden koulujen lisäksi oppimisympäristö on ollut avoinna myös muille oppilaitoksille. Avoimen rekisteröitymisen kautta palvelun käyttäjiksi vuoden 2010 lopussa oli rekisteröitynyt liki 300 opettajaa ympäri Suomea. Hanke sai myös tunnustusta, kun PaikkaOppi palkittiin vuoden parhaan paikkatietopalvelun kunniamaininnalla Helsingissä marraskuussa 2010 järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla. Voidaankin todeta, että hanke on ollut erittäin onnistunut ja se on saanut paljon myönteistä palautetta. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Selkämeren VELMU -hankkeen osana toteutettiin syksyllä 2010 suunnitelma paikkatiedon kyselytyökalun jatkokehittämisestä. Tarkoituksena on käyttää työkalua hankkeessa tehtävien sukellusinventointien koordinointiin. Lisäksi tehtiin hankkeen tarpeisiin aineistojen käsittelyyn liittyvää työtä. 3. Nature and Nurture of Northern Baltic Sea -hanke eli NANNUT käynnistyi Lounaispaikan osalta syyskuussa, kun projektisuunnittelija alkoi portaalikehitystyön. Tarkoituksena on luoda hankkeessa kerättävää vedenalaista luontoa koskevia aineistoja varten portaali, jonka kautta aineistoja voi hallinnoida ja välittää edelleen. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 4. GIFlood-hankkeessa kehitetään tulvamallinnustyökaluja viranomaisten ja päättäjien käyttöön. Tässä kuten muissakin Lounaispaikan yhteistyöhankkeissa hyödynnetään Lounaispaikan LouGISohjelmistoalustaa. Lounaispaikan on rakentanut hankkeen osana tulvakarttapalvelun, jota

3 hyödyntäen pelastusviranomaiset pystyvät esimerkiksi määrittämään evakuointireittejä tulvaalueilla. 5. MIP-hankkeessa on kehitetty Varsinais-Suomen maakuntamuseolle uusi kulttuuriympäristön inventointiportaali, joka helpottaa tiedon käsittelyä ja jakamista eri kohderyhmille. 6. Kokemäenjoen käyttötietohankkeessa on koottu joen vaikutusaluetta koskevia aineistoja hankkeen Internet-sivuille sekä Lounaispaikan karttapalveluun. 7. Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) parempaan yhteensovittamiseen tähtäävän puitelain mukaiseen kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen Länsi-Uudellamaalla a on testattu projektialustana. Hanketta on koordinoinut Lohjan kaupunki, ja vuoden 2010 aikana pilotoitiin Lohja-Karjaa-Tammisaari-Hanko -alueen kaava-alueaineistojen avulla Lounaispaikan käyttöä. Lounaispaikan tarjoamien mahdollisuuksien esittely on koettu hyvänä pohjana kuntien paikkatietoyhteistyön kehittämiselle. 8. Hankeideoiden edistäminen - Matkailukartastohanketta on viety vuoden 2010 aikana eteenpäin kirjoittamalla hankesuunnitelma ja keskustelemalla mahdollisten partnereiden kanssa hankkeen sisällöstä. Hankehakemusta ei toistaiseksi ole jätetty, sillä matkailutoimijoiden kentän paikkatietotarpeisiin tulee pystyä vastaamaan huolellisemmin. Syksyllä päätettiin, että jatkossa on pohdittava, lähdetäänkö hanketta kehittämään enemmän luonto- ja kulttuurikartaston suuntaan vai lähdetäänkö kehittämään teknistä paikkatietoalustaa, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää osana omia matkailusivustojaan. - Paikkatietoklusterihanketta on ideoitu etenkin syksyn 2010 aikana, ja suunnittelu on edennyt positiivisissa merkeissä. Hankkeen tarkoituksena on luoda paikkatietoalan yritys- ja innovaatioverkosto, jolla vahvistetaan eri toimijoiden välistä tietoisuutta paikkatietoalasta, edistetään uusia alan innovaatioita sekä aktivoidaan opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankesuunnittelupalavereita on järjestetty Turku Science Parkin kanssa, ja TSP on ottamassa yhden hankkeen toimenpidekokonaisuuksista vastuulleen. - Loppuvuodesta 2010 keskusteltiin useista mahdollisista hankeideoista. Salon seudulle on suunnitteilla EU-rahoitteinen, kaksiosainen hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista METSOkohteista (yksityisomistuksessa olevat, suojeltavat metsäalueet) sekä perinnemaisemista. ELYkeskuksen kanssa on keskusteltu ympäristöohjelman seurantaa varten toteutettavasta portaalista. Vesihuollon rekisteritietojen korjaamista tavoittelevan VEHTI-hankkeen suunnittelu on niin ikään edennyt myönteisissä merkeissä. - Loppuvuodesta 2010 Turku 2011-säätiö pyysi Lounaispaikalta tarjousta karttaikkunatoiminnallisuuden toteuttamisesta kulttuuripääkaupunkivuoden Internet-sivuille. Tarjouksen voimassaoloaika umpeutui tammikuun 2011 puolivälissä, eikä tarjoukseen ole vastattu. Muu yhteistyö Kehitystyöryhmätoiminta ja Paikkatietokerho Lounaispaikan kehitystyöryhmän vuoden suurin ponnistus oli syyskuun aineistotalkoot, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen. Kehitystyöryhmä kokoontui lisäksi keväällä kahdesti, joista toinen tapaaminen liittyi matkailukartastohankkeen suunnitteluun. Kehitystyöryhmän kokouksiin on osallistunut hengen joukko. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

4 Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran. Tapaaminen järjestettiin kesäkuussa Porissa, jossa tutustuttiin Porin kaupungin paikkatietoasioihin etenkin tulvaesimerkkien kautta. Yhdistystoiminta on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n sekä GI Nordenin toiminnassa. Jokela esitteli Islannissa GI Norden-konferenssissa a, ja ensi vuodeksi tapahtuma saatiin Turkuun. Lounaispaikan Pyry Liukas on ollut perustamassa ja aktiivisesti mukana rakentamassa Paikkatietokoodaritverkostoa. Verkostolla on omat Internet-sivut (paikkatietokoodarit.fi), jonka kautta paikkatietokoodauksen parissa työskentelevät voivat keskustella ja jakaa tietoja. Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa 2010 paikalla oli 22 alan ihmistä. Verkostolle on ollut vahva tarve, ja toiminta on ollut onnistunutta. Tapahtumat Vuoden 2010 aikana on osallistunut erilaisiin alan tapahtumiin. Lounaispaikan kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti, ohjausryhmä kuusi kertaa. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran ja Paikkatietopäivä järjestettiin marraskuun lopulla Turussa. Pyry Liukas matkusti toukokuussa San Franciscossa järjestettyyn Google I / O -seminaariin. Merkittävimmät tapahtumat 2010 Miljömässan Tammisaaressa Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi) Maantieteen päivät Joensuussa (PaikkaOppi) Paikkatietokerho Porissa kesäkuussa 2010 Paikkatietomarkkinat Helsingissä GI Norden Islannissa ProGIS-seminaari Verkkopalvelut ja portaaliryhmä (INSPIRE) Lounaispaikan paikkatietopäivä Aiheena paikkatietoalan yritysinnovaatioiden edistäminen. Talous Vuoden 2010 taloutta rasitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetäytyminen Lounaispaikan rahoituksesta, mistä johtuen Lounaispaikan perusrahoitus oli euroa suunniteltua pienempi. Jokelan äitiysloman alun ajalta maksettiin palkkaa sekä koordinaattorin sijaiselle että Jokelalle, josta KELA-korvauksia saatiin noin euroa. Vuoden 2010 talous on tappiolla euroa. Tuloja saatiin partneriosuuksien lisäksi korvauksina harjoittelijoiden palkoista sekä Selkämeren VELMU - hankkeen projektityöntekijän palkasta. Palkkojen ohella suurimpia kustannuseriä olivat kalustokustannukset sekä harjoittelijoiden työskentelystä koituneet kulut. Korkeakouluharjoittelijoista sekä Selkämeren VELMUharjoittelijoiden kustannuksista jäi suuri osa Lounaispaikan katettavaksi.

5 TULOT 2010 euroa Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Korvaukset harjoittelijoista Selkämeren VELMU-yhteistyö YHTEENSÄ MENOT 2010 toteutunut lisätietoa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat koordinaattori, projektityöntekijä, harjoittelijat, äitiysloman ajalta Jokelan palkat + Kela-korvaukset kirjanpito, ATK-sovellukset, posti- ja telepalvelut, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto (kannettava, miniläppäri, palvelin, Savolan matkapuhelin) Vuokrat huoneistojen vuokramenot Matkakulut majoitus- ja ravitsemispalvelut, kuljetuspalvelut Muut toimintakulut lounassetelit (työnantajan osuus) YHTEENSÄ TASE tase Henkilöstö Vuonna 2010 Lounaispaikassa työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela, alkaen äitiyslomasijainen Kaisa Savola) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä PaikkaOppi-hankkeessa ja Pyry Liukas LP2- ja NANNUT-hankkeissa), kolme projektityöntekijää (Heikki Ylitalo GIFlood-hankkeessa, Tapio Aali MIP-hankkeessa sekä alkuvuodesta Arto Majoinen) sekä kaksi harjoittelijaa (Tanja Ahola harjoittelu/selmu sekä Heikki Ylitalo). Lisäksi LP 2-hankkeessa työskentelivät Filip Holmberg (Novia) ja Tomi Heinonen (Turun ammattikorkeakoulu).

6 LOUNAISPAIKAN AINEISTOT 2010 Kulttuuriympäristö aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Inventoinnit Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 Museovirasto Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 Museovirasto Rakennusinventoinnit Turun museokeskus Muinaisjäännökset Muinaisjäännösrekisteri Museovirasto Rakennussuojelukohteet Museoviraston ylläpitämän rakennussuojeluluettelo Museovirasto Rakennussuojelulailla suojellut kohteet Museovirasto Liikenne aineiston nimi tekijänoikeudet Maaliikenne Liikenneterminaalit Päätiet Tiehallinto Rautatieverkko Lounais-Suomessa Maanmittauslaitos Tiehallinnon kevyen liikenteen väylät Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiliikenne Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus Lossireitit Meriliikenneonnettomuudet HELCOM Meriliikennesatamat Meriväylät Merenkulkulaitos Öljypäästöt HELCOM Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003

7 Saaret, joihin liikenneyhteys Talvisäilytystelakat Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Venetelakat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Yhteysalusten reitit Luonto aineiston nimi tekijänoikeudet Elinympäristöt maalla Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Eliölajien esiintyminen vedessä Hauen lisääntymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Makrolevien esiintymistodennäköisyys Putkilokasvien esiintymistodennäköisyys Ruovikkokartoitus Särjen lisääntymistodennäköisyys Maanmittauslaitos Siian kutualueet Silakan kutualueet Sinisimpukan esiintyminen Suuret kutualueet Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet Natura 2000-alueet Suojeluohjelmat Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Tutkimuskohteet Meriluonnon tutkimuspisteet Turun yliopisto Vesielinympäristöt Merenpohjan habitaattiluokitus Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus Merenpohjan valoisuus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus

8 Ympäristön tila Ennallistetut ojitusalueet Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Luontoinventoinnit Öljypäästöt HELCOM Potentiaaliset ruoppauspaikat Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Riskiteollisuuslaitokset Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus VAKKA-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Maanpinta ja vesistöt aineiston nimi tekijänoikeudet Geologia Arvokkaat kallioalueet Kallioperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Maaperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus Muinaisrannat Lounais-Suomessa / MML Pohjavesialueet Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus Soranoton alueet 2005 Vakka-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Korkeus Korkeusmalli Turun yliopisto Vesistöt Ennallistetut ojitusalueet Merenpohjan valoisuus Potentiaaliset ruoppauspaikat Valuma-aluejako Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Vedenlaatuluokitus Vedenlaatuluokitus

9 Palvelut aineiston nimi tekijänoikeudet Julkiset palvelut Ala-asteiden saavutettavuus Ambulanssien asemapaikat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ammattikoulujen saavutettavuus Kirjastot Lukioiden saavutettavuus Sairaaloiden saavutettavuus Terveysasemien saavutettavuus Turun seudun palvelut Turun kaupunki Matkailu ja retkeily Kuhankuonon retkeilyreitistö Liikenneterminaalit Lintutornit Lintutornit (Kokemäenjoki) Kokemäenjoen käyttötietohanke Lossireitit Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (VIRGIS) Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003 Saaret, joihin liikenneyhteys Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Virkistyskalastuksen yleisyys Yhteysalusten reitit Yksityiset toimijat Muotoilijat ja käsityöläiset Musiikkialan toimijat 2008 Sää ja ilmasto aineiston nimi tekijänoikeudet Säähavaintoasemat Ilmatieteen laitos

10 Taustakartat ja raja-aineistot aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Ilmakuvat Ortokuvat (vääräväri) Maanmittauslaitos Ortokuvat (väri/mustavalko) Maanmittauslaitos Topografikunnan ilmakuvat Topografikunta Peruskartat Maastokartta Maanmittauslaitos Raja-aineistot Kokemäenjoen aluerajaus Kokemäenjoen käyttötietohanke Puolustusvoimien suoja-alueet Valuma-aluejako Yhteiskunta aineiston nimi tekijänoikeudet Asuminen ja rakentaminen Asuinalueet Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Rakennuskannan keskittyneisyys Saarten saavutettavuus Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Elinkeinoelämä ja työpaikat Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Kalanviljelylaitokset Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä Lopetetut kalanviljelylaitokset Riskiteollisuuslaitokset Rysäpyydykset Soranoton alueet 2005 Energiantuotanto ja -jakelu Sähköistetyt saaret Turun yliopisto Tuulivoimalat Varsinais-Suomessa Kaavoitus Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Länsi-Uudenmaan kaavoitusaineistot Lohjan kaupunki

11 Salon yleiskaava-alueet Salon kaupunki Satakunnan maakuntakaava (vahvistettavaksi toimitettu) Satakuntaliitto Turun viherkaava Turun kaupunki Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 Varsinais-Suomen vahvistetut maakuntakaavat Yleiskaavayhdistelmä /Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat Tilastot Eduskuntavaalien 2003 tulokset Kunnallisvaalien tulokset 2008 /Tilastokeskus Presidentinvaalien 2006 tulokset Vesihuolto ja viestintä Laajakaistan saatavuus /Digiroad Potentiaaliset viemäröintialueet Vesihuoltoaineistot

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta

LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta LOUNAISPAIKKA Alueellisen paikkatietoyhteistyön mahdollisuudet kuntasektorin näkökulmasta Paikkatiedon hyvät käytänteet -seminaari 12.5.2011 Paikkatietoyhteistyön koordinaattori Kaisa Savola MIHIN TARVITAAN

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011

Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Paikkatiedon hyödyntämisen kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa Katariina Hilke 12.5.2011 Esityksen sisältö Turku paikkatieto-organisaationa Paikkatiedon hyödyntäminen Turussa Esimerkkejä hallintokuntien

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Inspire-seuranta 2013

Inspire-seuranta 2013 Inspire-seuranta 2013 Vuotta 2013 koskevat seurantatiedot kerättiin sähköpostikyselyllä tammi-helmikuun aikana Inspire-seurantatiedot Tiedot paikkatietoaineistojen ja palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE / Geoinformatiikka LifeData-seminaari 31.1.2012 Miksi uusi metatietopalvelu SYKEn paikkatietoaineistot ahkerassa

Lisätiedot

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE

Tietopalvelu Liiteri. Kari Oinonen, SYKE Tietopalvelu Liiteri Kari Oinonen, SYKE 29.10.2014 Mikä Liiteri on Tietopalvelu, jonka avulla viranomaiset ja yritykset voivat hoitaa maankäytön suunnitteluun ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tehtäviä

Lisätiedot

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla

Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) Pirkanmaalla Yhteenveto hankkeesta Maakuntahallitus 14.9.2015 Pohjavesien suojelun ja MAAKUNTAKAAVA kiviaineshuollon yhteensovittaminen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti

Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Kemiönsaaren kulttuuriympäristöprojekti Projektia hallinnoi Varsinais-Suomen maakuntamuseo ja se toteutetaan yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan, Varsinais-Suomen liiton,

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Maakuntahallitus 27.5.2013

Maakuntahallitus 27.5.2013 Maakuntahallitus 27.5.2013 1. EU:n uuden ohjelmakauden rahoituksen alueellisesta jaosta Etelä ja Pohjois Suomen kesken saatiin aikaan neuvotteluratkaisu Kuten huhtikuun maakuntahallituksen ajankohtaisissa

Lisätiedot

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit

Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit Satakuntaliitto Alueiden käyttö Nykytila & Keskeiset toimintaprosessit 14.02.2017 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1 2 Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät (6.6.2016): huolehtia MRL:n mukaisesta

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskus Ympäristötiedot avoinna vuodesta 2008 lähtien kokemuksia aineistojen avaamisesta Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE/Geoinformatiikka ProGIS-kevätseminaari 19.4.2012 Suomen ympäristökeskus SYKE on

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.

Saimaa Geomatkailukohteeksi Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5. Saimaa Geopark -valmisteluhanke projektipäällikkö Minna Kähtävä-Marttinen Geopark Saimaalle, Mikkeli 12.5.2015 Saimaa geomatkailukohteeksi miksi? Saimaa on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja kiinnostava

Lisätiedot

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.

Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2. Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11. Asumisen suunnittelun työkalu, Kassu2 Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Yhdyskuntien uudistaminen -laivaseminaari, 5.11.2015 Tausta ARAn kehitystyö 2010- Selvitys kuntien asumisen suunnittelusta

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla

Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausten valvonta ja ruoppaukset Salon seudulla Ruoppausinfo Salon kaupungintalo 7.3.2013 Ilmoittaminen Kaikesta koneellisesta työstä tehtävä ilmoitus valvovalle viranomaiselle (ELY tai kaupunki) Kunta

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi

Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015 Organisaatiorakenne (ELY, TE-toimisto) Henkilöstö Rahoituksen vuosivolyymi Lisätietoja: Kimmo Puolitaival, ylijohtaja Timo Metsä-Tokila, strategia- ja asiakkuuspäällikkö

Lisätiedot

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella

Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Maankäyttö, asuminen ja liikenne kuntajakoselvitysalueella Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjät Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Vaihelan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Aloite Naantalin kaupunki 7.2.2011, päiv. 1.6.2012 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Naantalin kaupungissa Velkuanmaan Pohjakylässä.

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila

VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus. VELMU-seminaari Johanna Mattila VELMU-arviointi: Tutkimus ja koulutus VELMU-seminaari 7.12.2010 Johanna Mattila Tutkimus, kehitys ja koulutus on jaettu kahteen osaan Toteuttajat: Tutkimus Koulutus Åbo Akademi (vetovastuu), kaikki VELMU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta. Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan Ilmasto- ja energiastrategian seuranta Heikki Kaipainen Pirkanmaan ELY-keskus YM, MMM & TEM 2015 2 HS 29.10.2014 Bryssel. EU-maat ovat päässeet sopuun ilmasto- ja energiapolitiikan suurista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuoltopäivä 18.11.2015 Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta viranomaiset saavat

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Liite 1 b. Loimaan (7.) tarjousalueet kartalla

Liite 1 b. Loimaan (7.) tarjousalueet kartalla Liite 1 b. Loimaan (7.) kartalla Loimaa 10 Loimaa 9 Loimaa 8 Loimaa 1 Loimaa 3 Loimaa 2 Loimaa 6 Loimaa 7 Loimaa 4 Loimaa 5 Loimaa 14 Loimaa 11 Loimaa 13 Loimaa 12 Tarjousaluekarttojen mittakaavat: 1:

Lisätiedot

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti

Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Vesihuollon tietojärjestelmä Veeti Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus SYKE Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tietojärjestelmä, josta

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA

ASIKKALAN KUNTA 29.5.2009. Kunnanhallitus VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN TAVOITTEITA 1. Yleiset tavoitteet: Vesivehmaan kylään kohdistuvia yleisiä suunnittelun lähtökohtia ovat kulttuurimaiseman, rakennetun ympäristön sekä luonnonympäristön

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2014 2015 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 16.5.2014 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

ELYt ja merialueiden suunnittelu

ELYt ja merialueiden suunnittelu ELYt ja merialueiden suunnittelu Varsinais-Suomen EL- keskus, Outi Vesakoski, Luonnonsuojelu 15.4.2010 1 2 ELYt ja luonnon monimuotoisuus Tehtävät Valvoo suotuisan suojeluntason toteutumista lajeilla ja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio Inspire-direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 28.3.2012 4.4.2012 Liite II&III tietotuotemäärittelyt Direktiivin liitteiden II ja III tietotuotemäärittelyt

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia

VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia VT2 sähköisen näkyvyyden kyselyn tuloksia Kysely on osa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen toteuttamaa selvitystä, jonka päämääränä on kartoittaa

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström

KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN. Henrik Sandström KÄYTÄNNÖN MAL-TYÖSKENTELY JATKOSSA DET PRAKTISKA MBT-ARBETET I FORTSÄTTNINGEN Henrik Sandström TÄHÄNASTINEN PROSESSI Kaikki kunnat ovat hyväksyneet suunnitelman Suhteellisen hyvä julkisuus Hyvä vastaanotto

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia tapaaminen 25.5.2011 Se on mahdollista! Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategiaa toteutetaan jo Miten me sen teimme VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Hannu Linkola, hannu.linkola@ymparisto.fi Satakunnan arvokkaat maisema-alueet -seminaari 26.11.2013 Ravintola Liisanpuisto / Satakuntaliitto Maalaismaisemaa

Lisätiedot

Salon seudun maisemat

Salon seudun maisemat Salon seudun maisemat Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Marie Nyman, Alueiden käyttö 29.1.2014 TAUSTAA: ELY-keskuksen

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta

Aloite Juhannuskukkulan kallioketojen suojelusta Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 7.12.2014 Martinkatu 5, 20810 TURKU Pj. Riikka Armanto Puh. 050-5265399 Email: riikka.armanto@gmail.com http://www.sll.fi/varsinais-suomi/turku Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus

Seuranta ja raportointi. Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 7.5.2010 Petri Takala Maanmittauslaitos 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien,

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen

Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen Ympäristöneuvonta ja kohdentaminen TEHO Plus -hanke Projektipäällikkö Aino Launto-Tiuttu 7.11.2012 Kohdentamisalatyöryhmä Tilakohtaisella neuvonnalla tavoitteisiin Toimien kohdentaminen oikeisiin paikkoihin

Lisätiedot