Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounaispaikan toimintakertomus 2.3.2011 Lounaispaikan ohjausryhmä"

Transkriptio

1 Lounaispaikan toimintakertomus Lounaispaikan ohjausryhmä -portaalin paikkatietoinfrastruktuurin viimeistely ja yhteistyö Paikkatietoikkunan kehittämisen kanssa Vuoden 2010 aikana on viimeistelty keväällä 2009 alkanut Lounaispaikan paikkatietoportaalin uudistusprosessi, jota on toteutettu II -hankkeessa maakunnan kehittämisrahalla yhteistyössä Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Turun kauppakorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana on luotu Lounaispaikalle pienillä käyttökuluilla toimiva lisenssivapaa itinfrastruktuuri, joka on helposti hyödynnettävissä erilaisissa hankkeissa. Palvelun perusrakenteen uudistamisen ohella on toteutettu aineistonlisäys-, kuvapankki- ja ympäristötiedonkeruutyökalut. Näistä kahta jälkimmäistä ei ole toistaiseksi integroitu an, sillä työkalujen käytettävyys ei vastannut suunniteltua. Ilman kuvapankin ja YKE-työkalun toteutusprosesseja ei kyseisten työkalujen jatkokehittäminen olisi kuitenkaan mahdollista, eli tehty työ on hyödyksi, kun työkaluja lähdetään viemään eteenpäin. Aineistonlisäysprosessin avulla aineistojen hallinnointityötä saadaan siirrettyä Lounaispaikasta aineistontuottajille. Lounaispaikan karttapalvelun käytettävyys on huimasti parantunut niin käytön helppouden kuin nopeudenkin osalta. Hankkeen toteuttamisen myötä kerätty tietotaito ja kokemus vapaan lähdekoodin paikkatietoteknologioista tekevät Lounaispaikasta kansallisessakin mittakaavassa yhden paikkatietoalan edelläkävijöistä. Lounaispaikan tunnettuus on uuden palvelun julkaisemisen myötä entisestään vahvistunut uusia yhteistyökyselyitä tulee an lähes viikoittain. Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunan kanssa on käyty vuoden aikana säännöllisesti keskusteluita ja tiedonvaihtoa liittyen karttapalveluiden tekniseen toteuttamiseen ja avoimen lähdekoodin palveluihin. Yhteistyö on ollut myönteistä. Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittäminen Alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämistä on suunniteltu eri yhteyksissä pitkin vuotta ja asiasta on valmisteltu alustava suunnitelma. 2-hankkeessa toteutettu paikkatietoinfrastruktuurin uudistus tarjoaa vahvan teknisen pohjan paikkatietokeskusajatuksen jakamiselle myös muille alueille, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. on osallistunut INSPIREtyöryhmien työskentelyyn, mitä kautta Lounaispaikan rooli osana kansallista paikkatietoinfrastruktuuria on vahvistunut. Lohjan kaupungin koordinoimaan Länsi-Uudenmaan MAL-yhteistyöhön liittyen a testattiin muutamilla ko. alueen kaavoitusaineistoilla Lounaispaikan käyttöä sillä ajatuksella, että Länsi-Uudellemaalle voisi muodostua oma alueellinen paikkatietokeskus. Länsi-Uudenmaan kuntien puolesta ei kuitenkaan saatu kiireestä johtuen aivan niin paljon aikaan kuin oli alun perin suunniteltu, mutta yhteistyö on koettu erittäin hyvänä ja myönteisenä. Ajatusta alueellisten paikkatietokeskusten ideologian levittämisestä on myös esitelty Pirkanmaan liiton paikkatietoedustajille.

2 Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen Syyskuussa 2010 Lounaispaikan paikkatietoaineistojen laadun varmistamista varten järjestettiin aineistotalkoot, joiden aikana käytiin Lounaispaikan kehitystyöryhmäläisten kanssa läpi aineistoteemoittelua, aineistojen nimeämistä, metatietojen korjausta ja visualisointeja. Aineistonlisäystyökalu valmistui vasta loppuvuodesta 2010 ja siitä puuttuu toistaiseksi visualisointi, jonka toteuttaminen on osoittautunut ennakoitua huomattavasti työläämmäksi kokonaisuudeksi. Tästä johtuen aineistontuottajien koulutusta ei vuonna 2010 järjestetty. Satakunnan maakuntakaava ja Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus vietiin palveluun vuoden 2010 aikana. Muita vuoden aikana lisättyjä aineistoja ovat muun muassa Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineisto, virkistyskohde- ja -reittiaineisto VIRGIS, SOKKA-hankkeen (Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve) aineistot sekä Salon seudun yleiskaava-alueet. Karttapalvelussa oli vuoden lopussa 116 aineistoa (liite 1). Hanketoiminta tukemaan Lounaispaikan palveluiden kehitystä 1. Vuoden 2010 aikana PaikkaOppi-hankkeessa tuotettu verkkopohjainen paikkatiedon oppimisympäristö päivitettiin kolmanteen versioon. Uudessa palveluversiossa kartta-alusta uudistettiin kokonaan ja suunnittelu- ja toteutustyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Opetushallituksen sekä tiedekeskus Heurekan koordinoiman Liikkeelle-hankkeen kanssa. Uuden oppimisympäristöversion myötä palvelun käyttö on helpottunut ja mukaan on saatu uusia aineistoja kaikilta merkittäviltä paikkatietoaineistojen tuottajilta. PaikkaOppi-hankkeen pilottikouluissa, Joensuun lyseon lukiossa, Kupittaan lukiossa sekä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukioissa, järjestettiin vuonna 2010 yhteensä seitsemän hanketta hyödyntävää erikoiskurssia. Näiden koulujen lisäksi oppimisympäristö on ollut avoinna myös muille oppilaitoksille. Avoimen rekisteröitymisen kautta palvelun käyttäjiksi vuoden 2010 lopussa oli rekisteröitynyt liki 300 opettajaa ympäri Suomea. Hanke sai myös tunnustusta, kun PaikkaOppi palkittiin vuoden parhaan paikkatietopalvelun kunniamaininnalla Helsingissä marraskuussa 2010 järjestetyillä Paikkatietomarkkinoilla. Voidaankin todeta, että hanke on ollut erittäin onnistunut ja se on saanut paljon myönteistä palautetta. 2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Selkämeren VELMU -hankkeen osana toteutettiin syksyllä 2010 suunnitelma paikkatiedon kyselytyökalun jatkokehittämisestä. Tarkoituksena on käyttää työkalua hankkeessa tehtävien sukellusinventointien koordinointiin. Lisäksi tehtiin hankkeen tarpeisiin aineistojen käsittelyyn liittyvää työtä. 3. Nature and Nurture of Northern Baltic Sea -hanke eli NANNUT käynnistyi Lounaispaikan osalta syyskuussa, kun projektisuunnittelija alkoi portaalikehitystyön. Tarkoituksena on luoda hankkeessa kerättävää vedenalaista luontoa koskevia aineistoja varten portaali, jonka kautta aineistoja voi hallinnoida ja välittää edelleen. Työ on edennyt suunnitelmien mukaisesti. 4. GIFlood-hankkeessa kehitetään tulvamallinnustyökaluja viranomaisten ja päättäjien käyttöön. Tässä kuten muissakin Lounaispaikan yhteistyöhankkeissa hyödynnetään Lounaispaikan LouGISohjelmistoalustaa. Lounaispaikan on rakentanut hankkeen osana tulvakarttapalvelun, jota

3 hyödyntäen pelastusviranomaiset pystyvät esimerkiksi määrittämään evakuointireittejä tulvaalueilla. 5. MIP-hankkeessa on kehitetty Varsinais-Suomen maakuntamuseolle uusi kulttuuriympäristön inventointiportaali, joka helpottaa tiedon käsittelyä ja jakamista eri kohderyhmille. 6. Kokemäenjoen käyttötietohankkeessa on koottu joen vaikutusaluetta koskevia aineistoja hankkeen Internet-sivuille sekä Lounaispaikan karttapalveluun. 7. Kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) parempaan yhteensovittamiseen tähtäävän puitelain mukaiseen kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen Länsi-Uudellamaalla a on testattu projektialustana. Hanketta on koordinoinut Lohjan kaupunki, ja vuoden 2010 aikana pilotoitiin Lohja-Karjaa-Tammisaari-Hanko -alueen kaava-alueaineistojen avulla Lounaispaikan käyttöä. Lounaispaikan tarjoamien mahdollisuuksien esittely on koettu hyvänä pohjana kuntien paikkatietoyhteistyön kehittämiselle. 8. Hankeideoiden edistäminen - Matkailukartastohanketta on viety vuoden 2010 aikana eteenpäin kirjoittamalla hankesuunnitelma ja keskustelemalla mahdollisten partnereiden kanssa hankkeen sisällöstä. Hankehakemusta ei toistaiseksi ole jätetty, sillä matkailutoimijoiden kentän paikkatietotarpeisiin tulee pystyä vastaamaan huolellisemmin. Syksyllä päätettiin, että jatkossa on pohdittava, lähdetäänkö hanketta kehittämään enemmän luonto- ja kulttuurikartaston suuntaan vai lähdetäänkö kehittämään teknistä paikkatietoalustaa, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää osana omia matkailusivustojaan. - Paikkatietoklusterihanketta on ideoitu etenkin syksyn 2010 aikana, ja suunnittelu on edennyt positiivisissa merkeissä. Hankkeen tarkoituksena on luoda paikkatietoalan yritys- ja innovaatioverkosto, jolla vahvistetaan eri toimijoiden välistä tietoisuutta paikkatietoalasta, edistetään uusia alan innovaatioita sekä aktivoidaan opiskelijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä. Hankesuunnittelupalavereita on järjestetty Turku Science Parkin kanssa, ja TSP on ottamassa yhden hankkeen toimenpidekokonaisuuksista vastuulleen. - Loppuvuodesta 2010 keskusteltiin useista mahdollisista hankeideoista. Salon seudulle on suunnitteilla EU-rahoitteinen, kaksiosainen hanke, jossa kerätään tietoa potentiaalisista METSOkohteista (yksityisomistuksessa olevat, suojeltavat metsäalueet) sekä perinnemaisemista. ELYkeskuksen kanssa on keskusteltu ympäristöohjelman seurantaa varten toteutettavasta portaalista. Vesihuollon rekisteritietojen korjaamista tavoittelevan VEHTI-hankkeen suunnittelu on niin ikään edennyt myönteisissä merkeissä. - Loppuvuodesta 2010 Turku 2011-säätiö pyysi Lounaispaikalta tarjousta karttaikkunatoiminnallisuuden toteuttamisesta kulttuuripääkaupunkivuoden Internet-sivuille. Tarjouksen voimassaoloaika umpeutui tammikuun 2011 puolivälissä, eikä tarjoukseen ole vastattu. Muu yhteistyö Kehitystyöryhmätoiminta ja Paikkatietokerho Lounaispaikan kehitystyöryhmän vuoden suurin ponnistus oli syyskuun aineistotalkoot, josta on kerrottu tarkemmin kohdassa Paikkatietoaineistojen laadun toteutuminen, aineistoyhteistyö ja koulutuksen tarjoaminen. Kehitystyöryhmä kokoontui lisäksi keväällä kahdesti, joista toinen tapaaminen liittyi matkailukartastohankkeen suunnitteluun. Kehitystyöryhmän kokouksiin on osallistunut hengen joukko. Lounaispaikan ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

4 Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran. Tapaaminen järjestettiin kesäkuussa Porissa, jossa tutustuttiin Porin kaupungin paikkatietoasioihin etenkin tulvaesimerkkien kautta. Yhdistystoiminta on ollut mukana välillisesti ProGIS ry:n sekä GI Nordenin toiminnassa. Jokela esitteli Islannissa GI Norden-konferenssissa a, ja ensi vuodeksi tapahtuma saatiin Turkuun. Lounaispaikan Pyry Liukas on ollut perustamassa ja aktiivisesti mukana rakentamassa Paikkatietokoodaritverkostoa. Verkostolla on omat Internet-sivut (paikkatietokoodarit.fi), jonka kautta paikkatietokoodauksen parissa työskentelevät voivat keskustella ja jakaa tietoja. Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa 2010 paikalla oli 22 alan ihmistä. Verkostolle on ollut vahva tarve, ja toiminta on ollut onnistunutta. Tapahtumat Vuoden 2010 aikana on osallistunut erilaisiin alan tapahtumiin. Lounaispaikan kehitystyöryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti, ohjausryhmä kuusi kertaa. Paikkatietokerho kokoontui vuoden aikana kerran ja Paikkatietopäivä järjestettiin marraskuun lopulla Turussa. Pyry Liukas matkusti toukokuussa San Franciscossa järjestettyyn Google I / O -seminaariin. Merkittävimmät tapahtumat 2010 Miljömässan Tammisaaressa Maakuntamuseoiden neuvottelupäivä ITK-päivät Hämeenlinnassa (PaikkaOppi) Maantieteen päivät Joensuussa (PaikkaOppi) Paikkatietokerho Porissa kesäkuussa 2010 Paikkatietomarkkinat Helsingissä GI Norden Islannissa ProGIS-seminaari Verkkopalvelut ja portaaliryhmä (INSPIRE) Lounaispaikan paikkatietopäivä Aiheena paikkatietoalan yritysinnovaatioiden edistäminen. Talous Vuoden 2010 taloutta rasitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetäytyminen Lounaispaikan rahoituksesta, mistä johtuen Lounaispaikan perusrahoitus oli euroa suunniteltua pienempi. Jokelan äitiysloman alun ajalta maksettiin palkkaa sekä koordinaattorin sijaiselle että Jokelalle, josta KELA-korvauksia saatiin noin euroa. Vuoden 2010 talous on tappiolla euroa. Tuloja saatiin partneriosuuksien lisäksi korvauksina harjoittelijoiden palkoista sekä Selkämeren VELMU - hankkeen projektityöntekijän palkasta. Palkkojen ohella suurimpia kustannuseriä olivat kalustokustannukset sekä harjoittelijoiden työskentelystä koituneet kulut. Korkeakouluharjoittelijoista sekä Selkämeren VELMUharjoittelijoiden kustannuksista jäi suuri osa Lounaispaikan katettavaksi.

5 TULOT 2010 euroa Satakuntaliitto Turun kaupunki Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Turun yliopisto Korvaukset harjoittelijoista Selkämeren VELMU-yhteistyö YHTEENSÄ MENOT 2010 toteutunut lisätietoa Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat koordinaattori, projektityöntekijä, harjoittelijat, äitiysloman ajalta Jokelan palkat + Kela-korvaukset kirjanpito, ATK-sovellukset, posti- ja telepalvelut, puhelinkulut, tietoliikenne, terveyspalvelut lämmitys, sähkö, puhdistusaineet, kalusto (kannettava, miniläppäri, palvelin, Savolan matkapuhelin) Vuokrat huoneistojen vuokramenot Matkakulut majoitus- ja ravitsemispalvelut, kuljetuspalvelut Muut toimintakulut lounassetelit (työnantajan osuus) YHTEENSÄ TASE tase Henkilöstö Vuonna 2010 Lounaispaikassa työskenteli koordinaattorin (Sanna Jokela, alkaen äitiyslomasijainen Kaisa Savola) ohella kaksi projektisuunnittelijaa (Juha Riihelä PaikkaOppi-hankkeessa ja Pyry Liukas LP2- ja NANNUT-hankkeissa), kolme projektityöntekijää (Heikki Ylitalo GIFlood-hankkeessa, Tapio Aali MIP-hankkeessa sekä alkuvuodesta Arto Majoinen) sekä kaksi harjoittelijaa (Tanja Ahola harjoittelu/selmu sekä Heikki Ylitalo). Lisäksi LP 2-hankkeessa työskentelivät Filip Holmberg (Novia) ja Tomi Heinonen (Turun ammattikorkeakoulu).

6 LOUNAISPAIKAN AINEISTOT 2010 Kulttuuriympäristö aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Inventoinnit Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 Museovirasto Rakennettu kulttuuriympäristö 2009 Museovirasto Rakennusinventoinnit Turun museokeskus Muinaisjäännökset Muinaisjäännösrekisteri Museovirasto Rakennussuojelukohteet Museoviraston ylläpitämän rakennussuojeluluettelo Museovirasto Rakennussuojelulailla suojellut kohteet Museovirasto Liikenne aineiston nimi tekijänoikeudet Maaliikenne Liikenneterminaalit Päätiet Tiehallinto Rautatieverkko Lounais-Suomessa Maanmittauslaitos Tiehallinnon kevyen liikenteen väylät Varsinais-Suomen ELY-keskus/Liikennevirasto Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY-keskus Vesiliikenne Laivaliikenteen aiheuttama melualtistus Lossireitit Meriliikenneonnettomuudet HELCOM Meriliikennesatamat Meriväylät Merenkulkulaitos Öljypäästöt HELCOM Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003

7 Saaret, joihin liikenneyhteys Talvisäilytystelakat Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Venetelakat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Yhteysalusten reitit Luonto aineiston nimi tekijänoikeudet Elinympäristöt maalla Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Perinnemaisemat Varsinais-Suomen ELY-keskus Eliölajien esiintyminen vedessä Hauen lisääntymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Makrolevien esiintymistodennäköisyys Putkilokasvien esiintymistodennäköisyys Ruovikkokartoitus Särjen lisääntymistodennäköisyys Maanmittauslaitos Siian kutualueet Silakan kutualueet Sinisimpukan esiintyminen Suuret kutualueet Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet Natura 2000-alueet Suojeluohjelmat Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA) Tutkimuskohteet Meriluonnon tutkimuspisteet Turun yliopisto Vesielinympäristöt Merenpohjan habitaattiluokitus Merenpohjan monimuotoisuuden luokitus Merenpohjan valoisuus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus

8 Ympäristön tila Ennallistetut ojitusalueet Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Luontoinventoinnit Öljypäästöt HELCOM Potentiaaliset ruoppauspaikat Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Riskiteollisuuslaitokset Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus VAKKA-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Maanpinta ja vesistöt aineiston nimi tekijänoikeudet Geologia Arvokkaat kallioalueet Kallioperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Laivaliikenteen aiheuttama rantaeroosio Maaperä 1 : Geologian tutkimuskeskus Merigeologinen maalaji Geologian tutkimuskeskus Muinaisrannat Lounais-Suomessa / MML Pohjavesialueet Sorakuoppien nykytila ja kunnostustarve (SOKKA) 2009 ja ELY-keskus Soranoton alueet 2005 Vakka-Suomen soranottoalueiden kunnostustarve Laitilan kunta Korkeus Korkeusmalli Turun yliopisto Vesistöt Ennallistetut ojitusalueet Merenpohjan valoisuus Potentiaaliset ruoppauspaikat Valuma-aluejako Vedenkorkeuden mittauspisteet, Pohjois-Satakunta Vedenlaatuluokitus Vedenlaatuluokitus

9 Palvelut aineiston nimi tekijänoikeudet Julkiset palvelut Ala-asteiden saavutettavuus Ambulanssien asemapaikat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ammattikoulujen saavutettavuus Kirjastot Lukioiden saavutettavuus Sairaaloiden saavutettavuus Terveysasemien saavutettavuus Turun seudun palvelut Turun kaupunki Matkailu ja retkeily Kuhankuonon retkeilyreitistö Liikenneterminaalit Lintutornit Lintutornit (Kokemäenjoki) Kokemäenjoen käyttötietohanke Lossireitit Luonnon virkistyskäyttömahdollisuudet Suomessa (VIRGIS) Polttoaineiden jakelukiinteistöt 2003 Saaret, joihin liikenneyhteys Tiehallinnon matkailukohteet Varsinais-Suomen ELY Veneenlaskupaikat Varsinais-Suomessa Venesatamat Varsinais-Suomessa Vesiliikenteen nopeusrajoitukset Virkistyskalastuksen yleisyys Yhteysalusten reitit Yksityiset toimijat Muotoilijat ja käsityöläiset Musiikkialan toimijat 2008 Sää ja ilmasto aineiston nimi tekijänoikeudet Säähavaintoasemat Ilmatieteen laitos

10 Taustakartat ja raja-aineistot aineiston nimi tekijänoikeudet Historialliset kartat Kalmbergin kartta Turun yliopisto Maisemahistoriakartat Turun museokeskus Senaatin kartat Ilmakuvat Ortokuvat (vääräväri) Maanmittauslaitos Ortokuvat (väri/mustavalko) Maanmittauslaitos Topografikunnan ilmakuvat Topografikunta Peruskartat Maastokartta Maanmittauslaitos Raja-aineistot Kokemäenjoen aluerajaus Kokemäenjoen käyttötietohanke Puolustusvoimien suoja-alueet Valuma-aluejako Yhteiskunta aineiston nimi tekijänoikeudet Asuminen ja rakentaminen Asuinalueet Rakennetut merenrannat Turun yliopiston maantieteen laitos Rakennuskannan keskittyneisyys Saarten saavutettavuus Työpaikkojen keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Väestön keskittyneisyys Varsinais-Suomessa Elinkeinoelämä ja työpaikat Historialliset nuottaluomat Saaristomeren Nuotta-Akatemia Kalanviljelylaitokset Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä Lopetetut kalanviljelylaitokset Riskiteollisuuslaitokset Rysäpyydykset Soranoton alueet 2005 Energiantuotanto ja -jakelu Sähköistetyt saaret Turun yliopisto Tuulivoimalat Varsinais-Suomessa Kaavoitus Corine, maankäyttöluokitus ja EEA (osittain MMM, MML ja VRK) Länsi-Uudenmaan kaavoitusaineistot Lohjan kaupunki

11 Salon yleiskaava-alueet Salon kaupunki Satakunnan maakuntakaava (vahvistettavaksi toimitettu) Satakuntaliitto Turun viherkaava Turun kaupunki Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotus Varsinais-Suomen seutukaavojen yhdistelmä 1999 Varsinais-Suomen vahvistetut maakuntakaavat Yleiskaavayhdistelmä /Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat Tilastot Eduskuntavaalien 2003 tulokset Kunnallisvaalien tulokset 2008 /Tilastokeskus Presidentinvaalien 2006 tulokset Vesihuolto ja viestintä Laajakaistan saatavuus /Digiroad Potentiaaliset viemäröintialueet Vesihuoltoaineistot

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen

Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Lounaispaikan vuoden 2009 toimintasuunnitelman toteutuminen Hanketoiminnan kehittäminen Hanketoiminta on keskittynyt olemassa olevien hankkeiden (PaikkaOppi ja LP2) jatkorahoitusten turvaamiseen ja uusien

Lisätiedot

Lounaispaikan vuosikertomus 2011

Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Lounaispaikan vuosikertomus 2011 Vuoden 2011 toimintasuunnitelmassa päämääräksi oli linjattu: Vuonna 2011 työskentelyn päätavoitteena oli Lounaispaikan toiminnan jatkon turvaaminen. Tätä tavoitetta tukemaan

Lisätiedot

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012

Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 Lounaispaikka Ohjausryhmä 3/2012 10.4. klo 14:00 Turun yliopiston maantiteteen ja geologian laitoksen maantieteen osasto Luonnontieteiden talo I (LT I), 4 krs, kirjasto OHJAUSRYHMÄN JÄSENET/PAIKALLA Outi

Lisätiedot

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS

LOUNAISPAIKKA. Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa. Raportti toimikaudesta 2003-2005. Lasse Nurmi VARSINAIS-SUOMEN PAIKKATIETOKESKUS LOUNAISPAIKKA Paikkatietoyhteistyötä Varsinais-Suomessa ALUEELLINEN VALTAKUNNALLINEN KANSAINVÄLINEN LIFE COASTRA VARAKUM PATINE LOUNAISPAIKKA MML SYKE ESPON GIS INSPIRE ENVIFAC. PAIKKAT. LAINAAMO KARTTA-

Lisätiedot

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sisällysluettelo Saatteeksi 3 Johdanto 5 Paikkatietojen kouluopetusta tukemassa 7 Paikkatietoa työpöydältä verkkoon 11

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006

Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Vakka-Suomen kuntien paikkatieto -projekti loppuraportti 18.5.2006 Outi Lehtinen paikkatietoasiantuntija Vakka-Suomen kuntien paikkatieto projektin lähtökohdat Uudenkaupungin kaupunki haki keväällä 2003

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen.

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen. 1 2 3 SÄILYTETÄÄN SELKÄMERI SINISENÄ Selkämeri kesästä 2008 kesään 2009 Säiletään Selkämeri sinisenä -julkaisun toimittamisesta ovat vastanneet: - Anne Savola, Satakuntaliitto - Pirjo Pihlainen, Turun

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014

MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 MITEN MAAKUNTA MAKAA, VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN SEURANTA TOIMENPITEITTÄIN VUONNA 2014 Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta

EKO -ekotehokkuus,ympäristöjärjestelmät ja tiedonhallinta Y M P Ä R I S T Ö N L I F E S U O M E S S A 5 6 8 10 12 14 16 Alkusanat ECOREG-hankehaastattelu Karjaanjoki-hankehaastattelu Demo-MNA-hankehaastattelu ECOTRA-hankehaastattelu ENVIFACILITATE-hankehaastattelu

Lisätiedot

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana

2/05. ESRI Finland. u u t i s e t. asiakkaan mukana 2/05 ESRI Finland u u t i s e t ESRI laajenee asiakkaan mukana 3 4 6 8 10 11 12 14 15 19 Streetmap Finland Suomen tieaineisto paikannukseen ja reititykseen Paikkatietolainaamosta näytepalat eri aineistoista

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011

VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland VARSINAIS-SUOMEN SAARISTO-OHJELMAN PÄIVITYS VUODEKSI 2011 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelman päivitys vuodeksi 2011

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 1 1.1 Kuvaus alueesta 1 1.2

Lisätiedot

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry

Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020. Karkkila Lohja Salo Vihti. Ykkösakseli ry Lisää kierroksia! Paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020 Karkkila Lohja Salo Vihti Ykkösakseli ry Jätetty MMM:öön 9.6.2014 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN KOHDEALUEEN KUVAUS 3 1.1 Kuvaus alueesta 3 1.2

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013

VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 VARSINAIS-SUOMEN JOKIVARSIKUMPPANIT RY VUODEN 2010 VUOSIRAPORTTI OHJELMAKAUSI 2007-2013 TIIVISTELMÄ 1. PUOLLETUT HANKKEET (sisällön painotukset ja kappalemäärät) Puolletut hankkeet toimenpiteessä 411:

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008

Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen saaristo-ohjelma 2006-2008 Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-05-I

Lisätiedot

Matkailu- ja kulttuuripalveluiden tuotekehitysosaaminen Turun korkeakouluissa

Matkailu- ja kulttuuripalveluiden tuotekehitysosaaminen Turun korkeakouluissa Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 42 Telle Tuominen Matkailu- ja kulttuuripalveluiden tuotekehitysosaaminen Turun korkeakouluissa Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 42 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9

SISÄLLYS. Sisällys 2. 1.4. kuntakierrokset 8 1.5. jätevesineuvonta kunnissa 8 Jätevesien seuranta 8 1.6. muu asiantuntijatoiminta 9 Valonian Toimintakertomus 2011 SISÄLLYS Sisällys 2 JOHDANTo 4 1. Valonian asiantuntijapalvelut 5 1.1. alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 1.2. kuntien ja työpaikkojen ohjelmat ja suunnitelmat 6 1.3. asiantuntijana

Lisätiedot