KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA"

Transkriptio

1 KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

2 Sisällysluettelo sisällysluettelo_ Johdanto Kenintlmisknnmet T' t -ja viestintäteknine i organisaatio 4 4. Tekninen toiminta}mpar ca... 5.T m- ja vicstinttekniikan opctuskänb lavoincot ,, Henkilöstön kouluttaumnonen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskinän strategian arviointi ja paivitys...6 2

3 1. Johdanto Tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaistaitojen oprskelemineu aloitetaan jo esiopetuksessa sekä peruskoulun alaluokilla, ja niitä täydenuetään ja syvetmetään ylemmillä luokka-asteilla niin, että oppilailla on valmiudet hyödyntää uutta tietoa ja tekniikkaa opinnoissa ja arkielämän toiminnoissa. Tieto- ja viestintätekaiset taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen kohde eno väline. Opetusmenetelmien tulee edistää tieto- ja viestmtätekni ikan taitojen kehittymisu. Niiden tulee perustua käytännön toimintaan sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen Tieto ja viestintätekniikan opetuskäyttö t ioaamahdollisuuden opetuksen cheyttamiseen ja yhteistyöhön en oppiaineiden välillä. Tieto-ja viestintatekniset taidot jaetaan neljään osaan: käytännön työtaitoihin, tiedonhallintataitöthin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin sekätietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taitoihin. Kemin kaupungin tieto- ja viestintatekniikan opetuskäytön strategia on osa kuntatason opetusvutmnitelmua. Tässä saategiassa on kuvattu opetuksen tavoitteet ja keinot sekä viitekehys, joilla mahdollistetaan oppilaiden kehittyminen tietoyhteiskunnan jäseniksi. Oppilaille opetetaan luokka-asteiden oppisisaltöjon mukaiset tieto - ja viestintateknisot taidot niin, että he pystyvät sujuvasti hyödyttämään niitä opiskelussaan. 3

4 2. Kehittämiskohteet Perusopeluksessa on seuraavat kehittämiskohteettieto- ja viestlntätekniikan alueell PNauetin tehokas käyttöönotto henkilökunnan koulutus koulujen tieto - ja viestintäteknisen laitteiston jatkuva kehittäminen seudullinen yhteistyö 3. Tieto- ja viestintätekninen organisaatio Koulutoimi vasara esiopctuksen ja koulujen sisälle olevien tieto - ja viestinulucle isten laitteiden nankirmasar, käytöstä ja ylläpidosta. Tiemhallintokeskus vastaa ulkoisista netoliikeoneyhteyksistä ja hallinnon koneiden ylläpidosta. Koulun rehtori vastaa tieto- ja viestwvltekniikan opetuskäytön tnahdnlistarrusesta koulussa huolehtimalla lukujärjestyksis0, tilojen käytöstä. laineiden hankinnasta. opetlajien tchtäväkuvista ja koulutuksen 'nahdollistamisesta seka siihen ohjaamisesta. Hän vastaa kokonaisvaltaisesti t nasta ja sen seumamtsesta. Naista tehtävistä huolehtivat esiopetuksessa päiväkoueojohtsjat. Pemsopetuks essa toimii yksi henkilö ICT -asiantuntijana. Jokaisella koululla on tieto-ja henkilö estintätekwikasm TVT -vastaavana. TVT opettaja -asioista tai vastaavan useampi henkilön opettaja tehtäviin. tsiopetuksessu kuuluvat seuraavat on yksi työt: mikrotuki akuuteissa ja vähän aikaa vievissä teknisissä ongelmissa eli arkipäivän vika- ja häiriötilanteiden selvittäminen itsenäisesti ja tarvitlaessa apua pyytäen huoltokutsut ja muu yhteydenpito Opinsysiiv koulunsa "verkkointran " mntemiven je muntosesitysten eteenpäinvieminen oppilaskoneiden ylläpito yhteistyössä Opinsysin ja lct -asianmmijan kanssa yksittäisten uusien päätteiden paikoilleen asentaminen ja rekisteröinti mlostimien ja muiden oheislaitteiden ascvuminen paikoilleen ja uuden kunnosta huolehtiminen koulun itsensä hankkimien ohjehnalisenssien hallinta laite - ja ohjelmistoympärist n kehittäminen yhteistyössä Opinsysin kanssa M-laitteiden käytön opvms, kehittäminen ja ylläpito

5 käynbjätjestelmän käyttäjätunnustcn hallinta ja yksinäisten uusien tunnusten tuonti koulun www-sivujen päivinfimiaen Koululle nimetään TVT-vastaavan varahenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon Opimysiia TVT-vastaavan ollessa pois toista. TVT-vastaaville jrjestelään tarvittaessa teho väa hoitamiseen liittyvää koulutusta. Verkko-opetuksen ja yhteisen verkko-oppimisympäristön käytön kehittämiseksi yksi opettaja toimii koordinamtorina tavä työssä koko kunnan alueella. Hän toimii kaupungin yhteyshenkilönä verkko-oppitttisympätistöön liittyvissä asioissa tiedottaa asiat koulutoimenjohajalle. rehtoreille ja koulujen verkko-opetusvasuaville. järjestää oppimisympårinön käynoön ja verkkopedagogiikkaan liittyvää koulutusta. koordinoi verkko-opetusvasaavien toimintaa. vastaa kunnallisesta opaussuutmitelmatyosta TVT-strategian osalta. päivinäa perusopetuksen www-sivut. Jokaisessa yksikössä on yksi verkko-opetuksesa vastaava opettaja. Hän on verkko-oppimisympärislon ylläpitäjä koululla. toimii yhteychenkilönä ja tiedottajan koulussa verkko-opetukseen liittyvissä asioissa osallistuu koulujen verkko-opemsvastaavien toimintaan. organisoi omalla opastusa. koulullaan verkkoopphnisympäristöön luttyvää koulutusta ja 4. Tekninen toimintaympäristö Koulutoimi tukeutuu osittain Tiebhellwmkeskuksen palvelimiin. Esimerkiksi hallinnan käyttäjillä mahdollisuus tallentaa ohjat ticdostonsa Tietohallintokeskuksen palvelimelle okoulutoimella on myös omia palvelimia Koulutoimen oppilashallintojärjestelmänä on prim m, jossa on w-käynöllinymä Wilma. Jokaisella opettajalla ja huoltajalla on käynöoikeus tähän jäjestelmaän. Esiopetuksessa otetaan Wilma käyttöön vuoden 2014 alusta.

6 Kaikille peruskoulun oppilaille ja opettajille mahdollistetaan työskentely yhteisessä valitussa verkko-uppimisympäristössä ohjcistamalla heitä tunnusten luonnissa ja verkkooppimisympäristön käytössä. Myös huoltajille tiedotetaan asiasta, ja heitä opastetaan ympäristön käytössä. Koulut vastaavat itse TVT -laitteiden hankinnasta. Hankitmassa käytetään apuna ICT asiantuntijan tietotaitoa 5. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet Jokainen peruskoulun s oriwnut saa koulutuksensa aikana sellaiset tieto- ja viestintätekniset tiedot ja taidot, että hän voi käyttää tätä tekniikkaa jalko-opiskelussaan ja arkipäivän tonnnnorssaan. Tietokone on luonteva opiskeluvällne jokaiselle oppilaalle. Jokais elle oppilaalle turvataan mahdollisuus oppia Liitteessä k määritellyt tieto- ja vittuurillielmitset tiedot ja taidot. Ne ovat osa petumpetuksen opetussuonnitelmaa. Tämä ptetann kouluilla opetuksen, tilojen käytön ja työjärjestysten suunnittelulla, Kouluilla huolehditaan opettajien tietoteknisten taitojen kehittämisestä 6. Henkilöstön kouluttautuminen Opemshenkilökuntaa ohjataan kouluttautumaan ja heitä koulutetaan n että käytetwvissä olevaa laitteistoa ja ohjelmistoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja tässä strategiansa olevat opetuksellisct tavoitteet pystytään saavuttamaan. TVT -v vat kokoontuvat kahden kuukauden välein tai tarvittaessa us eammin ICT - ianmmijaajohdolla. Näissä kokouksissa vaihdetaan kokemuksia ja tietoa ylläpidosta ja ohjelmistosta. Kouluilla kartoitetaan vuosittain henkilökunnan koulutunarve seka suunnitellaan ja organisoidaan koulutus. Koulut vastaavat itse koulutuksen järjestämisesta. Verkko-oppimisynspäriswn käytön osalta verkko-opetuksen koordittaattori suunnittelee ja organisoi koulutusta keskitetysti. Tämän lisäksi myös koulujen sisällä koulutetaan opettajia. Koulun verkko-opcrosvastaava organisoi sisäisen koulutuksen ja opsentoi n. 7. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian arviointi ja päivitys Tieto- ja viestintäleknhkan opetuskänan strategian päivittgmisestä ja kehittämisestä vastaa perusopetuks en tieto- ja viestinätekniikan työryhmi joka kokoontuu vuosittain sitaantoiniseen ja päivittäniään nrmegiaa. Työryhmään kuuluu yksi opettaja jokaisesta yksikestä. gnmegiatyötä koordinoi verkko.opetuksen koordinaattori.

7 LIITE 1 TIETO- JA VIESTINTATEKNIIKAN OPETUSKAYTON TAVOITTEET JA OPPISISALLOT Esiopetus ja vuosiluokat 1-2 Käytännön työtaidm Oppilas osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen itsenäisesti. Oppilas osaa kåynää nåppalmistöä ja Eiirm tai muita tictokoneeseen liitettyjä ohjauslaineita. Oppilas osaa avara ja sulkea opetuksessa käytetyt ohjelmat. Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä. Oppilas osaa käyttää piirto- ohjelmaa vapaa piirto. viiva, pyyhkimincn, värin vaihto ja väritys ja täyttö. Oppilas osaa tallentaa tuotokmsa. TiedoMallintaaidm Oppilas osaa tuossa tekstejäja esityksiä ka stäen tnkdnkäsinely-tai piina ohjelmaa. Oppilas osaa tallentaa tuotoksensa omaan kamioonsaja avata sen uudelleen ryöstenäväks i. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietomrva ja etiikka Oppilas osaa koulua tietokoneiden käytön ffilmät. Oppilas yrmnörtää köyttäjämnnuacnja salasanojen merkityksen ja pelisäannöl. Oppilas osaa ilmaista ajatuk isän toiset huomioon ottaen yksin ja parin kanssa. Oppilas osaa toimia verkkooppimisymp & islössä, osaa käyttää omaa ja yhteisiä kansioita. Oppilas osaa käyttää ympäristön oppimateriaaleja. Oppilas tuntee oppimisympäristön käytön säännöt ja vastuun.

8 Vuosiluokat 3-4 Käytännön työmidot Oppilas tuntee laitteiston osien tarkoituksen ja niiden nimet. Oppilas osaa tallentaa ja poistaa ttbbksensa. Oppilas osaa etsiä ralemamansa tiedoston. Oppilas osaa käyrää tietokoneeseensa liitettyjä tulostimia. Oppilas osaavalita [otin ja sen koon. Oppilas osaa alleviivauksen. lihavoinnin ja kursivoimin. Oppilas osaa leikkaa, kopioi, liite -menetelmin. oppilas osaa liittaaja asemoida kuvan tekstiin. Oppilas osaa käyttää pnmto-ohjelman pematoiminbja sujuvasti Oppilas osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestin. Tiedonhallinta Oppilas osaa laatia teksteja ja esityksiä hyödyntäen m}tis tietokoneellaja verkossa olevia lähteite. Oppilas Osaa arvioida lähteensä luotettavuutta. Oppilas osaa tallentaa tuotoksensa omaan kansioonsa ja avata ne uudelleen työstettäväksi. Yhteistyö - ja vuorovaikutusbidot, tietoturva ja etiikka Oppilas tuntee nettietiketin perossåännöt ja noudattaa niitä. Oppilas osaa käytraä verkko -oppimisympännöä yhteisöllisenä opiskeluvälineenä. Oppilas osaa toimia vastuullisesti projektin jäsenenä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi Oppilas osaa käyttää sähköpostia oikein viestinnän välineenä. Oppilas osaa prosessoida esityksiä ja julkaisuja. Oppilas osaa arvioida kriittisesti ja rakentavasti omia ja toisten tuotoksiaja osaa antaa ja vastaanottaa niistä palautetta.

9 Vuosiluokat S 6 Käytämön työtaldot Oppilas osaa luoda kansioita. Oppilas osaa tekstinkäsittelyn pemsasiat Oppilas osaa kuvankåshtelyn ja esitysgrafiikan pentsteet. Oppilas osaa käyttää verkkooppimisympäristdä, sähköpost vcrkkukeskustelua. ja Tiedonhallinta Oppilas osaajärjest3ö tuotoksensa kansioihiit. Oppilas osaa käämää hakukoneita. Oppilas osaa arvioida ja mlkitta kriittisesti eri tietolähteiden välittäntää tietoa. Yhteisryä-ja smmvaikutmmidot, tiemturveja etikka Oppilas ymmärtää vastuunsa tiedonvelittijänä esityksien laatimisessa ja julkaisemisessa ja viestimien käytössä. Oppilas ymmänaänetaietiketin merkityksen. Oppilas osaa opiskella verkossa ja verkko-oppimisymperntössä yhteisöllisesti. Oppilas osaa kriittisesti etsiä tietoa wxw-sivuilta hakukoneiden avulla. Oppilas osaa kriittisesti lukea vww-sivuja ja käyttää niiden luet :kejä. Oppilas osaa käyttää verkossa olevia oppimisympäristäjä ja tictolähleiti koulun tarjoamien opiskelumateriaalien rinnalla tuonaessaan omaa teksti!.

10 Vuosiluokat 7-9 Koulujen opetussuunnitelmat ja opetusjärjestelyt tulee laatia mm, että kaikkien peruskoulun oppilaiden on mahdollista.saavuttaa seuraavat tavoitteet: osata käsitellä, esittää ja tulkita sekä havainnollistaa tietoja ja tuloksia monipuolisesti ja admimksenmukaisesti eri tietokoneohjelmia käyttäen. Oppilaalla tuleeolla mahdollisuus hyödyntää tieto- ja siestintätekniikan osaamistaan apuvälineenä esimerkiksi prosessikirjoituksessa, pmjektitöidensä suunnittelussa ja esitystensä havainnollistamisessa Oppilas osaa ja hänellä on mahdollisuus työskennellä verkkooppinut ympäristössä. Kukin koulu laatii avoineet ja sisällöt tieiotekruikkaan liittyvlllc valinnaisaineille, jotka liitetään osaksi koulun opetussuunnitelmaan, sisällöt Oppisisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon vuosiluokille 1-6 asetetut tavoitteet. Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaan tulee saada ~ t a i d o t tekstinkäsittelyssä, taulukkolaskennassa, erilaisessa graafisessa tuottamisessa, kuvattkäsinelyssä ja intemetin käytössä, lntemetin hyvien käyttäytymixtapojea ja tekijäaoikeuksien tunteminen kuuluu peruskoululaisen yleissivistykscen. Oppilaiden kanssa käydään läpi sosiaalisen median sovelluksia ja niiden tarjoamia hyötyjä ja haittoja Käytännön työ-ja tiedonhallinataidot Tekstivkäsittelyaitmjen hankinta on keskeinen osa-alue tieto - ja viestinmätekniikan opiskelussa, Tekstin tuotamisen ja käsittelyn opettamisen yhteydessä käytetään tekstink 'åsinelyohjelmia työvälineenä, samalla tutustutaan niiden suomiin mahdollisuuksiin ja opitaan kirjoittamaan tekstiä hyviä tekxtinkäsittelyperiaaneita noudattaen. Jokaisen oppilaan tulee osata esittää rintoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelnun avulla, käsitellä numeerista tietoa yksinkertaisten laskentakaevojen ja visuaalisten kaavioiden avulla. Taulukkolaskennan periaatteet voidaan opiskella mpmssuunnimman

11 mukaisesti into. tilastojen ja todonnäköisyyksien opiskelun yhteydessä. Kaikilta oppilailta edellytetän jonkin esitysgmfikkaohjelmms peru ''toimintojen hallinta Oppilaalla tulee olla mahdollisuus havainnollistaa esitystään tai tutkielmaaosa valmisumalla pienimuotoinen esitys esitysgmfiikan avulla ja saada ohjausta esityksensä luomiseen. Kuvallisen viestinnän tuottaminen edellyttää jonkin kuvankäsittelyohjelman alkeiden hallintaa. Digitaalisen kuvan saattaminen tulosmttavaan muotoon, sijoittaminen dokumenttiin. kä}mäminen esitysbmtiikkaohjelmassa tai lähettäminen sähköposdssa vaatii usein kuvan käsittelyt liite etja sähkaposi ovat luokkalaisen työkaluja, joiden pemstoimirmot on opittu alemmilla luokilla. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus etsiä tietoa intemeti hakukoneiden. Lisäksi oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada ohjausta hakumlosten luotettavuuden arviointiin. Verkko-oppimisymparistössä oppilas harjoineleeja hyödyntäa verkko-opiskelutaitojaan. Hän kamtttaa oppiaineiden tietoja ja taitoja oppiniteriaalien avulla. Hän tallentaa, arvioi ja jakaa tuotoksiaan oppimisympäristössä. Hän omaa verkkowomvaikunutaidot opiskelussa ja käyttae niitä mm. sähkdpostissa ja verkkokeskustelussa. Yhteistyö ja vuomvaikutus taido, tietoturva ja etiikka Oppilasta ohjataan toimimaan vastuullisesti erilaisissa yhteisöllisissä verkkoymparistöissä ja verkkoviestimissä.sekä tulkitsemaan muilta tulevaa viestinteä. Kaikkien oppilaiden tulee saada tietoa tiemturvaan liittyvistä periaatteista sekä osata suojata itsensä ja koneensa haitalliselta materiaalilta. Oppilaan tulee olla tietoinen intemetissä käyttäytymiseen liittyvistä säännöksistä ja hyvistä tavoista sekä saada tietoa tekijänoikeuksiin liittyvistä säddöksist.

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus

Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta. 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Tieto- ja viestintäteknologia osana kaikkien aineiden opetusta 9.4.2015 Jukka Tulivuori Opetushallitus Viitteitä suomalaisen koulun ja opetuksen kehitystarpeista Peruskoululaisten erot oppimaan oppimisessa

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot