SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS"

Transkriptio

1 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 5 SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2013 Asia/sidosryhmä Pinnalla vuonna 2013 YTHS:n amk-pilotti kokeilun ohjausryhmä (STM), arviointi, vakinaistamiskeskustelu, automaattinen terveydenhoitomaksu YTHS:n toiminta Opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä politiikka ja tutkimus Opintotuki Asumisen tukijärjestelmät Opiskelijaruokailu ja ateriatuki Perheellisten opiskelijoiden tilanne Muut opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät kysymykset Joukkoliikenne korkeakoulupaikkakunnilla ja opiskelija-alennukset Kuntavaalitavoitteiden eteneminen yliopistopaikkakunnilla Opiskelija-asuntotuotannon tukeminen ja asuntopolitiikka opiskelijoiden osalta Opiskelukyvyn edistämistyö Sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä Saavutettavuus korkeakouluissa, opiskelijaasumisessa ja ylioppilasliikkeessä uusi potilastietojärjestelmä, AMK-kokeilun laajentamiseen valmistautuminen, talous, laskutusjärjestelmän uusiminen, terveyden edistäminen STM:n opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmä, STM:n lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta opintotuen kehittämistyöryhmän päätösten toimeenpano, opintotuen kaksiportaisuuteen liittyvät kysymykset asumistuen yksinkertaistaminen/kehittäminen, mahdollinen opintotuen kehittämistyöryhmän päätösten toimeenpano opiskelijaruuan laatu ja hinta, tuen ja enimmäishinnan kytkeminen huoltajakorotus, asumisen tuet, kaupunkikohtaiset tuet ja päivähoito opiskelijoiden oikeus työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen bussiliikenteen kilpailun avautuminen, polttoaineiden hintojen nousu, yleinen joukkoliikenteen käyttämiseen kannustaminen, yhteinen matkakortti, raideliikenteen kehittäminen Tuetaan suhteiden luomista kuntapäättäjiin, kuntavaalitavoitteiden toteutumisen seuranta, kuntavaikuttamistyö vaalien välillä investointiavustusmäärärahat ja -prosentti, korkotukilainat, opiskelija-asumisen tilanne, hätämajoitus, rakentamisen normiohjaus, vuokraasuntotuotanto kykytyön jatkon suunnittelu esim päättyvän hankkeen osalta Perhevapaiden tasa-arvoisuus, vanhemmuuden kustannukset, opintosuoritusten arviointien sukupuolittuminen Opiskelija- ja vammaisjärjestöjen verkosto, Hitaasti mutta varmasti? -tutkimuksen suositusten jalkauttaminen korkeakouluihin

2 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 2 / 5 Päihdekulttuurit ja päihdepolitiikka Nuorisopolitiikka osallisuuden ja Tasa-arvoinen avioliittolaki Kolmikielisyys ja vähemmistökielet korkeakoulutuksessa Opiskelijan mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla ja opiskelijan sairauspäivärahan taso Opiskelijoiden oikeus sosiaalityöhön Valtion budjettiin vaikuttaminen Ympäristöasiat sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden Eläkepolitiikka sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden Työurien pidentäminen Opiskelijoiden työssäkäynti Opiskelijoiden epätyypillisten työsuhteiden erityispiirteet Korkeakouluharjoittelut Akateeminen yrittäjyys Työelämävalmiuksien kehittäminen opiskeluaikana Osaamistarpeiden ennakointi Elinikäinen oppiminen korkeakoulutettujen Nuorten yhteiskuntatakuu Globaali opiskelijaliike European Students' Union Nordiskt Ordförandemöte Kahdenvälinen kansainvälinen järjestöyhteistyö ja lähialueyhteistyö Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n opiskelijoihin kohdistuva toiminta Eduskuntakäsittelyn eteneminen Ruotsin kielen opetuksen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotusten seuranta Hallitusohjelman puolivälin tarkastelu ja opintotuen indeksiin sitominen; ks. hallitusohjelmavaikuttamisen pääprojekti ilmastolaki asiaan liittyvät työryhmät, kuten eläkeindeksityöryhmä, ja eläkeratkaisut oman työurajulkaisun jalkauttaminen, sidosryhmäyhteistyö Eläketurvakeskuksen tutkimuksen hyödyntäminen, ajantasalla pysyminen tuoreen tutkimuksen osalta, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuminen Ministeri Ihalaisen Työelämän muutostrendit -työryhmä, lomapankki komission korkeakouluharjoitteluraportin hyödyntäminen vaikuttamistyössä, Akavan harjoittelukampanja Yliopistosta työelämään -ESR-hankkeen seuranta EK:n työnantajapalauteselvitys Elinikäisen oppimisen neuvosto, koulutustiliselvitys, erikoistumiskoulutusten kehittämistyöryhmä, avoin yliopisto, täydennyskoulutus Takuun käytännön toteuttaminen ja riittävyys, Allianssin taustaryhmä, nuorten syrjäytyminen Syyskuussa 2012 järjestettävän World Student Leadership Summitin jatkotoimenpiteiden seuranta ESU:n rakenteellisen kehittämisen seuranta ja pääsihteerin tehtävän perustaminen, henkilövalinnat keväällä 2013, rahoituspohja NOM:n kehittämislinjausten toimeenpano

3 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 3 / 5 Euroopan integraatio ja EU-vaalit EU:n nuoriso- ja sosiaalipolitiikka Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen Opiskelijaliikkuvuus Kansainvälisen vaihdon ja liikkuvuuden keskus (CIMO) korkeakoulutuksen Kv-opiskelijoiden maahanmuutto ja oleskeluluvat EU-budjettikehys, eurovaaleihin valmistautuminen Uusi rahoitusohjelma (työnimi Erasmus for All) Seuraava Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia (2014-), uusi OTUS-selvitys kv. tutkinto-opiskelijoista, Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) tekemän kvohjelmien arvioinnin tulosten toimeenpanon seuranta CIMO:n tekemä Kansainvälistymisen tasa-arvo -selvitys Virallinen opiskelijajärjestöverkosto CIMO:n piiriin Maahanmuuttoviraston ruuhka-aikojen hitaus, valmistumisen jälkeisen oleskeluluvan pidentäminen Kv-opiskelijoiden asuminen Kv-opiskelijoiden työllistyminen Kv-opiskelijoiden edut Syrjimättömyys ja rasismin vastustaminen Maahanmuuttajataustaisten koulutus ja työllistyminen Suomalainen ja eurooppalainen kehityspolitiikka SYL:n kehy- ja kvtoiminnan Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen Korkeakoulujen kansainvälistymiseen liittyvät asumispalvelut -raportin toimeenpano Ylioppilaskuntien projektien seuranta, uuden tutkimustiedon levittäminen Uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpano valmistautuminen seuraavaan Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan, Suomen yliopistot ry UNIFIn koordinoimien alakohtaisten työryhmien seuranta Yliopistojen rahoitus ja koulutuksen talous nykyisen rahoitusmallin vaikuttavuuden seuranta (esim. 55 op -vaade), valmistautuminen seuraavaan rahoitusmallikierrokseen, yliopistojen opiskelijapalautejärjestelmän (YOPALA) implementaatio, työelämäpalaute-projektiin osallistuminen, Julkaisufoorumin seuranta Eurooppalainen koulutuspolitiikka, Bolognan prosessi ja EU30 Opiskelijavalinnat Opiskelijapalautejärjestelmät Osaamisen arviointi EU:n rahoituskehys, Erasmus for All, tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (NQF), opiskelijakeskeisen oppimisen (SCL) edistäminen, aktiivinen osallistuminen kans. Bolognaasiantuntijaryhmän toimintaan; Bukarestin kommunikean kansallinen implementaatio Opiskelijavalintauudistus käynnissä (merkittävä kuormitus); siirtymäkäytännöt, valmistautuminen toisen vaiheen lainsäädäntökierrokseen YOPALAn käyttöönotto OECD:n AHELO-pilotin (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) seuranta

4 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 4 / 5 Koulutuksen maksuttomuus jatkuva valmius lukukausimaksukeskusteluun; hallitusohjelman puolivälitarkastelu; EU/ETAulkopuolisten lukukausimaksukokeilun seurantatyöryhmä ja lainsäädäntö; koulutusvienti, tilauskoulutus, yksityisten yliopistojen tulo Suomeen Opiskelijakeskeinen oppiminen (SCL) Koulutuksellinen tasa-arvo ja peritytyvyys Korkeakoulutuksen sosiaalisen ulottuvuuden edistäminen, Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Laadunvarmistus Rankingit Opiskelijoiden oikeusturvakysymykset Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Opintopsykologitilanne yliopistoissa Opintoaikojen lyhentäminen Opiskelijatutkimus Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK Suomen yliopistot UNIFI Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS OSS-Järjestöpalvelut Oy Jäsenyhteisöt Nyyti Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Pakolaisneuvonta Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa UniPID (Finnish University Partnership for International Development) Eurooppalainen Suomi ry. Puolueiden ja puoluejärjestöjen nuoriso-, sosiaali- ja koulutuspoliittiset Muut nuoriso- ja opiskelijajärjestöt Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Koulutuksen (kansallisen) arviointikeskuksen perustaminen, korkeakoulutuksen eurooppalaisen arviointirekisterin (EQAR) kehittyminen, rankingit laadunvarmistuksessa, akkreditoinnit Euroopan komission aloitteesta kehitettävän uuden rankingjärjestelmän (U-Multirank) tilanne Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, opintoaikojen rajaus, opintotuen muutokset, ns. SORA-lainsäädännön (soveltumattomuuden ratkaisut) toimeenpano Opiskelijahuoltolain uudistaminen AHOT korkeakouluissa -ESR-hankkeen tulosten jalkauttaminen, uuden osaamisperustaisuus korkeakouluissa -ESR-hankkeen eteneminen opintoaikojen rajauksen tehoaminen, yliopistojen toimet opintoaikojen lyhentämiseksi/työurien pidentämiseksi OTUS, Eurostudent V -tutkimus Huom. tässä osiossa lueteltuja yhteisöjä seurataan erityisesti SYL:n toimialaan kuuluvissa asioissa järjestöllinen kehittäminen edustajistovaalit

5 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 5 / 5 Kela YTHS Työmarkkinajärjestöt Luku- ja kirjoitustaidon edistämishanke Mosambikissa Luonnonkatastrofien vaikutusten ennaltaehkäisemishanke Guatemalassa Yhteisöryhmien kouluttamishanke Mongoliassa Ylioppilaskuntien yhteinen kehitysyhteistyöviikko yhteistyössä seitsemän ylioppilaskunnan kanssa Suomen kehityspolitiikan seuraaminen erityisesti kansalaisjärjestö Lyyra/opiskelijakorttijärjestelmä organisaation kehittäminen viestinnän kehittäminen 100-vuotishistoriateos järjestösektoriverkosto uuden hankkeen käynnistäminen Hankkeen evaluointi ja exit Paikallisen yhteistyöjärjestön, IEC:n, koordinaattorin vierailu Suomeen Järjestöjen aktivointi mukaan toimintaan ja UniPID (Finnish university partnership for international development) -yhteistyön käynnistäminen arkistointikäytäntöjen vahvistaminen projektin aloitus toiminnan vakiinnuttaminen

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi

Projektisuunnitelma. Tutkinnonuudistuksen arviointi VASTAAVA SUUNNITTELIJA: Pääsuunnittelija Sirpa Moitus Korkeakoulujen arviointineuvosto PL 133, 00171 Helsinki Puhelin: (09)1607 6919 Faksi: (09) 1607 6911 Sähköposti:sirpa.moitus@minedu.fi Projektisuunnitelma

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus 19.02.2013 Arene 06.03.2013 Toimintakertomus 2012 Hallitus 19.02.2013 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys

Hallituksen vuosikertomus 2013. Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitys Hallituksen julkaisusarja 2/2014 Hallituksen vuosikertomus 2013 Osa 2/4: Ministeriöiden tuloksellisuusselvitykset Hallituksen

Lisätiedot

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM:

Faktaa. Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa TIETOA JA TILASTOJA IRMA GARAM: Faktaa. TIETOA JA TILASTOJA 2 2009 IRMA GARAM: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus

SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO. Vuoden 2006 toimintakertomus SUOMEN YLIOPISTOJEN REHTORIEN NEUVOSTO Vuoden 2006 toimintakertomus 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ KESKEISESTÄ TOIMINNASTA VUONNA 2006 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 2.1 YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14 Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:14

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Helsinki 2012 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:10 ISBN

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon.

Opiskelijan toimeentulo turvataan parhaiten siirtymällä perustuloon. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Opiskelijapoliittisen ohjelman taustapaperi Opiskelijapoliittinen ohjelma hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2012 Taustapaperi hyväksytty hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä.

Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. PUOLUEKOKOUSALOITTEET Puolueen sääntöjen mukaan oikeus aloitteiden tekemiseen puoluekokoukselle on puolueen varsinaisilla jäsenillä ja eduskuntaryhmällä. Puolueen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot