SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016"

Transkriptio

1 SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2016 SYL seuraa aktiivisesti jatkuvan toiminnan kuvauksessa mainittuja teemoja ja kokonaisuuksia. Ajoittain eri asiat vaativat reagointia tai proaktiivista toimintaa, joka saattaa olla lyhytkestoista tai ylivuotista. Kaikki jatkuvaan toimintaan liittyvä työ tehdään SYL:n arvojen ja poliittisen linjapaperin pohjalta. Vain pieni osa jatkuvan toiminnan kuvauksen teemoista nousee aktiiviseksi toiminnaksi kunakin vuonna. Jatkuvan toiminnan kuvaus on luotu vuonna 2012 toimintasuunnitelman uudistamistyön yhteydessä. Aiemmin SYL:n toimintasuunnitelma kattoi useampia asioita, mutta kun se uudistettiin kuvaamaan vuoden tai tulevien vuosien kärkihankkeet, nähtiin samalla tarve listata jatkuva toiminta toisaalta sekä tiedoksi liittokokoukselle että perehdyttämisen ja työnjaon apuvälineeksi toimistolle. Liittokokouksen 2014 toiveen mukaan kuvaukseen on lisätty väliotsikot, mutta on tärkeää huomata, ettei maailman ilmiöitä ole läheskään aina mielekästä tarkastella ylioppilasliikkeen oman työjaon kannalta. Asia/sidosryhmä Pinnalla vuonna 2016 YTHS:n amk-laajennus Terveydenhuoltoa koskevat suuret uudistukset (sote-uudistus ja siihen liittyvät monikanavarahoituksen purkaminen ja YTHS:n toiminta SOSIAALIPOLITIIKKA Kokeilu päättynyt. Keskustelun ylläpitäminen ja mahdollinen päätöksenteko YTHS:n laajentamisesta. Kysymykset opiskelijarahoituksesta. Suomalaisen terveydenhuollon kentän seuraaminen erityisesti opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta ja siihen vaikuttaminen. YTHS:n ja opiskeluterveydenhuollon turvaaminen muutoksissa. Taloudellinen tilanne, toiminnan uudistamisen ja sopeuttamisen seuraaminen, YTHS:n rahoituksen turvaaminen tulevaisuudessa, mahdolliseen AMK-laajennukseen valmistautuminen. YTHS:n sisäiseen kehittämistyöhön osallistuminen. Opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä politiikka ja tutkimus Opintotuki STM:n opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän esitysten täytäntöönpano, THL:n opiskeluterveydenhuollon ohjelman seuraaminen, Yhteistyö muiden opiskeluterveydenhuoltoa kehittävien ja valvovien tahojen kanssa. Hallitusohjelmassa 2015 linjattujen opintotukisäästöjen kohdentuminen, opintotuen rakenteellinen kehittäminen, opintotuen nykyrakenteen tarkastelu, opintotuen ulkopuolella olevat opiskelijat, opintotukioikeuskysymykset (kansainvälisyys, EU, liikkuvuus), opintotuen kaksiportaisuuteen liittyvät asiat, opintotuen asumislisä, perheellisten opiskelijoiden asema

2 Sosiaaliturvajärjestelmä opiskelijoiden osalta Asumisen tukijärjestelmät Opiskelijaruokailu ja ateriatuki Perheellisten opiskelijoiden tilanne Muut opiskelijoiden toimeentuloon liittyvät kysymykset Joukkoliikenne korkeakoulupaikkakunnilla ja opiskelija-alennukset Ylioppilaskuntien kuntavaikuttaminen Opiskelija-asuntotuotannon tukeminen ja asuntopolitiikka opiskelijoiden osalta Opiskelukyvyn edistämistyö Opiskelijayhteisöt: yhteisöllisyys Sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ja työelämässä sosiaaliturvajärjestelmää koskevan tiedon syventäminen ja sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen, askeleet kohti perustuloaprojektin työn edistäminen, perustulokokeilun edistäminen. Seurataan hallitusohjelman kirjausta osallistavan sosiaaliturvamallin luomisesta. yleisen asumistuen kehittämisen seuranta, asumisvaikuttamisen kokonaistarkastelu, mahdollinen linjamuutos linjapaperissa, asumisvaikuttamisen kokonaistarkastelu opiskelijaruuan laatu ja hinta, tuen ja enimmäishinnan kytkeminen toisiinsa (vaikuttaminen osana opintotukivaikuttamista), ateriatukioikeuskysymykset, opiskelijaruokailutilat Osallistuminen Väestöliiton Perheystävällisesti töissä- hankkeeseen: opiskelijalapsiperheiden asema (näkyvyys, vaikuttavuus). Huoltajakorotus ja muut tavat tukea perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa, asumisen tuet, kaupunkikohtaiset tuet ja päivähoito opiskelijoiden oikeus työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen. Seurataan toimeentulotuen perusosan Kela-siirtoa polttoaineiden hintojen nousu, yleinen joukkoliikenteen käyttämiseen kannustaminen, raideliikenteen kehittäminen, raide- ja joukkoliikenteen monopoli- ja säännöstelypolitiikan kehityksen seuraaminen kuntavaikuttamistyö vaalien välillä, seuraaviin kuntavaaleihin valmistautuminen, asumisvaikuttamisen kokonaistarkastelu investointiavustusmäärärahat ja -prosentti, korkotukilainat, opiskelija-asumisen tilanne, hätämajoitus, rakentamisen normiohjaus, vuokra-asuntotuotanto, opiskelija-asumisselvityksen täytäntöönpano, käynnistysavustukset, kv-opiskelijoiden asumiskysymykset, asumisvaikuttamisen kokonaistarkastelu Innolla opiskelukykyä -materiaalin hyödyntäminen ja esillä pitäminen Innolla opiskelukykyä -työkalun käyttö järjestötoiminnan kehittämisessä Hallituksen tasa-arvotavoitteiden luominen ja niihin vaikuttaminen, oman koulutuksellisen tasa-arvon julkaisun jalkauttaminen

3 Saavutettavuus korkeakouluissa, opiskelijaasumisessa ja ylioppilasliikkeessä Opiskelija- ja vammaisjärjestöjen verkosto, saavutettavuuskeskustelu ESU:ssa (access, social dimension, student-centred learning), erityisesti opiskelija-asumisen esteettömyysnormien tarkastelu ja vaikuttaminen hallitusohjelmassa kirjattuun rakentamisen normien lievennykseen. Päihdekulttuurit ja päihdepolitiikka opiskelijoiden näkökulmasta Nuorisopolitiikka osallisuuden ja opiskelijoiden näkökulmasta Tasa-arvoinen avioliittolaki Opiskelijan mahdollisuus opiskella sairauspäivärahalla ja opiskelijan sairauspäivärahan taso Opiskelijoiden oikeus sosiaalityöhön Valtion budjettiin vaikuttaminen Ympäristöasiat sukupolvien välisen Eläkepolitiikka sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Työurien pidentäminen Työelämän laatu ja työhyvinvointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n opiskelijoihin kohdistuva toiminta, alkoholilainsäädännön uudistuspaineet, opiskelijoiden juhlimiskulttuuriin liittyvät positiiviset ja negatiiviset ilmiöt ja niistä käytävä julkinen keskustelu Seurataan vaikutuksia hallitusohjelmassa linjatuissa vapautuksista kunnille kulttuuria ja nuorisoa koskevasta lainsäädännöstä. Seurataan lakimuutosten toteutumista. Lainsäädäntömuutoksen toimeenpanon seuranta (opiskelijoilla oikeus osa-aikaiseen opiskeluun alkaen) ja tarvittaessa valvonta, että oikeus toteutuu kaikkialla Suomessa samanlaisena. Kartoitus siitä, kuinka hyvin oikeutta on käytetty. Sosiaalityön riittävät resurssit kunnissa Kehysriihi, budjettiriihi, julkisen talouden suunnitelma energiapolitiikan uudistukset YMPÄRISTÖASIAT TYÖELÄMÄASIAT Tehtyjen eläkepäätösten arviointi, tarvittaessa vaikuttamistyön jatkaminen, mikäli syksyn 2014 paketti on riittämätön sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta SYL:n työelämäkantojen esilläpito ja tarvittaessa päivittäminen, sidosryhmäyhteistyö, opintoaikakeskustelu työurien pidentämisen näkökulmasta Seurataan asiasta käytävää keskustelua ja päätöksentekoa Opiskelijoiden työssäkäynti yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen, Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuminen Opiskelijoiden epätyypillisten työsuhteiden TEM:n Työelämä hanke, Sitran Työelämän taitekohdat -projekti Korkeakouluharjoittelut Komission korkeakouluharjoitteluraportin hyödyntäminen vaikuttamistyössä Akateeminen yrittäjyys Suomen Yrittäjien opiskelijayrittäjyyden projektit ja yrittäjyysyhteisöihin liittyvät projektit, Osallistutaan keskusteluun sidosryhmien kanssa

4 Työelämävalmiuksien kehittäminen opiskeluaikana Osaamistarpeiden ennakointi Elinikäinen oppiminen korkeakoulutettujen näkökulmasta Nuorten yhteiskuntatakuu Globaali opiskelijaliike European Students' Union opiskelijakeskeisen oppimisen ja Kyky-hankkeen työkalun jalkauttaminen, työelämävalmiuksiin pureutuvat ESR-hankkeet (esim. Tyyli-hanke) koulutustarpeiden laadullisen ja määrällisen ennakoinnin seuranta Erikoistumiskoulutusten uudistamisen seuranta, EU-tason keskusteluun osallistuminen ja seuranta Hallituksen yhteisötakuumallin (ent. nuorisotakuu) seuraaminen ja vaikutukset, Allianssin taustaryhmä, nuorten syrjäytyminen KANSAINVÄLISET ASIAT Osallistuminen Post-2015 ja Education for All -seminaareihin. Sihteerin mukanaolo kansalaisjärjestöjen Post verkostossa ESU:n rakenteellisen kehittämisen seuranta ja pääsihteerin tehtävän perustaminen, henkilövalinnat keväällä, rahoituspohja, omien painopisteiden suunnittelu ja priorisointi; ESU:sta EU-edunvalvontaorganisaatio, komission luoma uusi eurooppalainen opiskelijajärjestö joka ei ole edustuksellinen (ESAA) Nordiskt Ordförandemöte Tapaamisiin osallistuminen, yhteistyö- ja avunanto, yhteiset linjat ja työryhmäehdokkaat ESU:n liittokokouksiin, jäsenyyskriteerien mahdollinen muutos, yhteinen projekti sukupuolittuneesta koulutuksesta yhdessä Ruotsin liiton (SFS) kanssa. Kahdenvälinen kansainvälinen järjestöyhteistyö ja lähialueyhteistyö Keskusteluja lukukausimaksuvaikuttamisesta Norjan liiton (NSO) kanssa, mahdollisen vierailun valmistelu. Aiheena etenkin lukukausimaksut sekä konfliktien takia korkeakouluopinnot kesken jättäneiden jatkokouluttaminen Suomessa/Norjassa Euroopan integraatio ja EU-politiikka EU-edunvalvonnan strategian kartoitustyö: suomalaisten europarlamentaarikkojen, komissaari Kataisen kabinetin, komission pääosaston virkamiesten, Suomen pysyvän edustuston, sidosryhmien ja kattojärjestöjen tapaamiset Brysselissä, EUedunvalvonnan strategian muotoilu ja kirjoitustyö

5 EU:n nuoriso- ja sosiaalipolitiikka opiskelijoiden näkökulmasta Sosiaalinen ulottuvuus ja opiskelijakeskeinen oppiminen, Euroopan parlamentin nuorisotyöttömyyttä ja osaamispolitiikkaa käsittelevän oma-aloitemietinnön muutosesitykset, nuorisotakuukeskustelu EU-tasolla, koulutuksen valjastaminen osaksi työllisyyspolitiikkaa (skills-kysymys) Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen Yhteistyö CIMO:n kanssa kv-opiskelijoiden roolista yhteiskunnassa, EHEA-ministerikokous, ESU:n linjapaperi kansainvälistymisestä, korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian jälkeinen maailma (osallistuminen erilaisiin konferensseihin, esim. ACA ja Turun ammattikorkeakoulu sekä OKM:n arviointikokous: onko uusi strategia tarpeen?), koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma, kv-opiskelijat rahoitusmallissa Opiskelijaliikkuvuus EU:n maahanmuuttopolitiikan (erityisesti viisumidirektiivin) seuraaminen, Erasmus+ -lainat (ja muut hankkeet, toimeentulopuolelta huomioon EU-lainsäädäntö koskien työperäistä liikkuvuutta (opintotukioikeus yhdistettynä EUtyöntekijyyteen), ESAA:n edustavuuden arviointi (mm. kirjallinen kysymys), Erasmus in Schools -ohjausryhmän kokouksiin Kansainvälisen vaihdon ja liikkuvuuden keskus (CIMO) korkeakoulutuksen näkökulmasta Virallinen opiskelijajärjestöverkosto CIMO:n piiriin; OKM:n institutionaalisen rakenteen kehittämisen seuranta ja kansainvälistymisen merkitys hallinnonalalla (CIMO-OPH); uuteen kv-työvaliokuntaan osallistuminen Kv-opiskelijoiden maahanmuutto ja oleskeluluvat Oleskeluluvat; maahanmuuttoviraston ja poliisin yhteistoiminta, valmistumisen jälkeisen oleskeluluvan pidentäminen ja työllistyminen; kv-opiskelijoiden pankki- ja vakuutuspalvelut; EU:n maahanmuuttopolitiikka ja erityisesti viisumidirektiivi sekä komission uusi maahanmuuttopaketti Kv-opiskelijoiden asuminen Kv-opiskelijoiden työllistyminen Kv-opiskelijoiden edut Syrjimättömyys ja rasismin vastustaminen Stay a little longer -projektin jälkeinen elämä: ESR-rahoitus ja uusien hankkeiden alustaminen Frank Maahanmuutto, maahanmuuttajien katkenneet koulutuspolut, turvapaikanhakijat ja riittämättömät majoitustilat, jyrkentynyt julkinen keskustelu

6 Maahanmuuttajataustaisten koulutus ja työllistyminen Suomalainen ja eurooppalainen kehityspolitiikka SYL:n kehy- ja kv- Yliopistolaitoksen ja yliopistokoulutuksen rakenteellinen kehittäminen Yliopistolaki Yliopistojen johtaminen ja hallinto Yliopistojen ohjaus ja rahoitus Eurooppalainen koulutuspolitiikka, Bolognan prosessi ja EU30 Opiskelijavalinnat Opiskelijapalautejärjestelmät kielten opetuksen laadun ja määrän lisääminen, yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa Uuden kehityspoliittisen ohjelman toimeenpano KOULUTUSPOLITIIKKA duaalimalli-keskustelu, UNIFI:n rake-hanke, tutkintorakenteen kaksiportaisuus (kandin työelämärelevanssi), koulutusvastuun jakautumisen seuranta (UNIFI:n työryhmät, OKM:n aloiteoikeus, hankerahoitus), laajennettujen määräaikaisten sisäänottojen seuranta, Jyväskylän ammattikorkeakoulun "korkeakouludiplomi"-kokeilun seuranta, amk-uudistuksen seuranta.tampere3 ja Oulu6-projektien seuraaminen Uudistuksen seurausten arviointi (OKM:n työryhmä), viranomaiselle annetun koulutustehtävän siirtämisen salliminen Yliopistojen strategisen johtamisen foorumin järjestäminen. Paikallisten muutosten seuraaminen Koulutusleikkausten vaikutusten seuraaminen, tulossopimuskauteen valmistautumiseen vaikuttaminen (yliopistolaitoksen yleiset tavoitteet ja rahoitusmalli), rahoitusmallin vaikuttavuuden seuranta (esim. 55 op -vaade), yliopistojen kandipalautejärjestelmän implementaatio, Julkaisufoorumin seuranta Yerevanin seurantakokous (European Higher Education Area -ministerikonferenssi), Erasmus+, Bologna Follow-Up Groupin (BFUG) toiminnan seuranta, kans. Bologna-asiantuntijaryhmä; EU30 -jaostossa pohditaan ET 2020-strategian väliarviointia, Pariisin julistusta ( ) radikalisoitumisen estämisestä koulutuksen avulla, komission investointipaketin vaikutusta yliopistojen tutkimusrahoihin, modernisaatioagendaa, digitalisaatiota sekä yrittäjyyttä koulutuksessa. Viisumidirektiivi ja EUmaahanmuuttopolitiikan vaikutus opiskelijaan. Keskusteluissa on ollut myös osaamispolitiikan (skills) toimivaltavaluma komission organisaatiomuutosten seurauksena sekä eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF). Hallitusohjelmasta: pääsykokeiden uudistaminen ja yo-tutkinnon painoarvon lisääminen. Opiskelijavalintojen kehittämisryhmä jatkaa työtään vielä Sipilän hallituskauden. Suosituksia päivitetään kokoajan. siirtymäkäytännöt, kiintiöiden soveltamisen seuranta, sähköiset järjestelmät (Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ), Todennetun osaamisen rekisteri (TOR), Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu; Oppijan verkkopalvelut, Sähköisen Kandipalautteen kehittäminen ja vaikutuksien seuranta

7 Osaamisen arviointi Koulutuksen maksuttomuus Koulutuksen kaupallistuminen Opiskelijakeskeinen oppiminen (SCL) Koulutuksellinen tasa-arvo: suku, alue, perhetausta Laadunvarmistus Rankingit Opiskelijoiden oikeusturvakysymykset koulutustason nousun hidastuminen, keskustelun seuraaminen Hallitusohjelmasta: otetaan käyttöön lukukausimaksut. Lainsäädännön pitäisi olla voimassa jo alkuvuodesta Vaikuttaminen tapahtuu sykysn 2015 aikana. Ensi vuonna seurataan toteutusta. Jatkuva valmius laajempaan lukukausimaksuvaikuttamiseen. kansalliseen koulutusvientikeskusteluun osallistuminen, koulutusviennin tukeminen ja yliopistojen yhteistyön kannustaminen, yhteydenpito koulutusvientiyrityksiin, SYL:n koulutusvientivisioryhmän tulosten levittäminen. Koulutuksen kaupallistumisen seuranta Suomessa (ulkomaiset palveluntarjoajat, tutkintomyllyt) ja kansainvälisesti (vapaakauppasopimukset (GATS/TISA, TTIP), TNE-kehitys (UK), for-profit -yliopistot (USA, Afrikka)) sekä kaupallistumisen vaikutusten seuranta (Ruotsi, Uusi-Seelanti) Sipilän hallitusohjelman vaikutusten kartoittaminen ja seuranta esim. tutkimus. Opiskelijakeskeisen oppimisen edistäminen ja jalkauttaminen, Kyky-projektin valmiuden ylläpito Korkeakoulutuksen sosiaalisen ulottuvuuden edistäminen, SYL:n oman koulutuksellisen tasa-arvon julkaisun ja suositusten levittäminen. Koulutuksen kansallisen arviointikeskuksen toiminta, korkeakoulutuksen eurooppalaisen arviointirekisterin (EQAR) kehittyminen, rankingit laadunvarmistuksessa, akkreditoinnit, osallistuminen tulevan kansallisen laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseen; eurooppalaisen laadunvarmistuksen standardien ja ohjeistuksien (ESG) seuranta Rankingien (U-Map, U-Multirank, Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities) ja niistä käytävän keskustelun seuranta; erityisesti seurataan ranking-ajattelun vaikutuksia kansallisessa keskustelussa ja yliopistojen omissa strategioissa Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, opintoaikojen rajaus, opintotuen muutokset, ns. SORA-lainsäädännön (soveltumattomuuden ratkaisut) toimeenpano korkeakouluissa ja terveydenhuollossa Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto

8 Osaamisperustaisuus ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) korkeakouluissa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) edistäminen, Euroopan Unionin rakennerahastojen rahoittamien hankkeiden (AHOT korkeakouluissa, Osaamisperustaisuus korkeakouluissa) vaikutusten seuranta Opintopsykologitilanne yliopistoissa Opintoajat Opintojen alkuvaihe Oppimiskulttuuri Opiskelutaidot Tutkintorakenteet Kolmikielisyys ja vähemmistökielet korkeakoulutuksessa Yhteistyö opintopsykologien verkoston kanssa opintoaikojen rajauksen seuranta, yliopistojen toimet opintojen sujuvoittamiseksi ja joustavoittamiseksi sekä työurien pidentämiseksi, opintoaikatilastoinnin korjaaminen, poissaolokäytäntöjen tiukennusten seuranta Yhteistyö Finnish First Year Experience -verkoston (FINFYE) kanssa seurataan orientaatio-opintojen kehittämistä ja opiskelutaitojen sisällyttämistä opintoihin yliopistoissa Bologna-tutkintorakenneryhmän seuraaminen, tohtorikoulutus, tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (NQF), Jyväskylän ammattikorkeakoulun "korkeakouludiplomi"-kokeilu, Tampere3-projektin seuraaminen Ruotsin kielen opetuksen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotusten seuranta Opiskelijatutkimus Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (OTUS), Eurostudent IV-ohjausryhmä (OKM) ja Eurostudent IV ohjausryhmän Ympärivuotinen opiskelu OKM:n ympärivuotisen opiskelun edistämisen hankkeeseen osallistuminen ja seuranta TÄRKEIMPIÄ YHTEISTYÖKUMPPANEITA ollaan uudistamassa osana kehittämisprojektia) Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK Suomen yliopistot UNIFI Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö OTUS OSS-Järjestöpalvelut Oy Jäsenyhteisöt Nyyti Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi Pakolaisneuvonta Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Huom. tässä osiossa lueteltuja yhteisöjä seurataan erityisesti SYL:n toimialaan kuuluvissa asioissa UNIFI:n rake-hanke, erikoistumiskoulutukset, yliopistot yleensä toiminnan kehittäminen edustajistovaalit Nuorisolakiuudistus Rahoituspohjan laajentaminen (sidosryhmäkarttaa

9 UniPID (Finnish University Partnership for Eurooppalainen Suomi ry. Puolueiden ja puoluejärjestöjen nuoriso-, sosiaali- Muut nuoriso- ja koulutuspoliittiset ja opiskelijajärjestöt toimijat Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Kela YTHS Työmarkkinajärjestöt Väestöliitto Sitra SOSTE Luku- ja kirjoitustaidon edistämishanke Luonnonkatastrofien vaikutusten Ylioppilaskuntien yhteinen kehitysyhteistyöviikko yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa Suomen kehityspolitiikan seuraaminen Korkeakoulujen kehitysyhteistyötoiminnan seuraaminen ja siihen vaikuttaminen, SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan toimintamuodot Frankin toiminta ja opiskelijakortit organisaation kehittäminen viestinnän kehittäminen 100-vuotishistoriateos järjestösektoriverkosto Perheellisten opiskelijoiden asema Työelämän taitekohdat, Perustulokokeilu, Sote-järjestelmä Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukset KEHITYSYHTEISTYÖ Mahdollisen uuden hankkeen suunnittelu, vuonna 2015 loppuneen hankkeen loppuraportointi Hanketoiminnan jatkaminen suunnitellun mukaisesti Hankkeen toteuttaminen suunnitellut mukaisesti, mahdollisesti uuden hankkeen suunnittelu Kehitysyhteistyörahoituksen leikkausten vaikutus kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötoimintaan Sihteerin osallistuminen NSS-HEI-ICI -verkoston ohjausryhmään ja koordinaattoritapaamisiin SYL:n kehitysyhteistyösektorin toiminnan uudelleen suuntaaminen JÄRJESTÖLLISIÄ ASIOITA opiskelijakorttitoiminnan tulevaisuus, uudistetun organisaation tuloskyvyn seuraaminen, Frankin tavoittavuuden lisääminen SYL:n kehittämisryhmän raportin pohjalta laaditun toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen SYL:n viestintästrategian ja nettisivujen uusiminen. Uuden graafisen ilmeen vakiinnuttaminen osaksi liiton viestintää. Kaikkien SYL-toimijoiden sparraaminen viestimään aktiivisesti mm. some-kanavissa. Tavoite: jokainen viestii. työryhmän toiminta jatkuu, järjestetään SYL95-vuosijuhlat

10 Lyhenteitä joita ei ole avattu tekstissä: kesu = koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö STM = Sosiaali- ja terveysministeriö TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö EK = Elinkeinoelämän keskusliitto NOM = Pohjoismaiden ja Baltian opiskelijajärjestöjen yhteistyöverkosto ESU = European Students' Union ESR = Euroopan Sosiaalirahasto (rahoittaa hankkeita) OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development UniPID = Finnish University Partnership for International Development HEI-ICI = Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument UNIFI = Suomen yliopistot UNIFI, ent. Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto GATS= General Agreement in Trade on Services TISA=Trade in Services TTIP= Transatlantic Trade and Investment Partnership TNE= Transnational education ET 2020 = Education and Training 2020

11

12

13

14

15

16

17

18

19

STM:n opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän esitysten täytäntöönpano, THL:n opiskeluterveydenhuollon ohjelman seuraaminen

STM:n opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöryhmän esitysten täytäntöönpano, THL:n opiskeluterveydenhuollon ohjelman seuraaminen SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2015 SYL seuraa aktiivisesti jatkuvan toiminnan kuvauksessa mainittuja teemoja ja kokonaisuuksia. Ajoittain eri asiat vaativat reagointia tai proaktiivista

Lisätiedot

SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS

SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08b Sivu 1 / 5 SYL:N JATKUVAN TOIMINNAN JA SEURATTAVIEN TEEMOJEN KUVAUS 2013 Asia/sidosryhmä Pinnalla vuonna 2013 YTHS:n amk-pilotti kokeilun ohjausryhmä

Lisätiedot

LIITTOKOKOUS 2014. 19. varsinainen liittokokous. Helsinki 21. 22.11.2014

LIITTOKOKOUS 2014. 19. varsinainen liittokokous. Helsinki 21. 22.11.2014 . varsinainen liittokokous LIITTOKOKOUS 0 Helsinki...0 Lapinrinne 000 HELSINKI samok@samok.fi www.samok.fi sivu () LIITTOKOKOUKSEN AIKATAULU PERJANTAI..0 0.0 Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki

Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013. Y tunnus 2343785 4. Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry, Finlands universitet UNIFI rf TOIMINTAKERTOMUS Y tunnus 2343785 4 Kotipaikka Helsinki Suomen yliopistot UNIFI ry Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki www.unifi.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015

AVOin, LuOVA SuOmi SYL:n HaLLiTuSoHjeLma TavoiTTeeT KaudeLLe 2011 2015 Päätavoitteet Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton kou lutus ovat hyvinvointiyhteiskuntam me perusta. Hallitus turvaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasva

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2013 1/33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hyväksytty TYYn edustajiston kokouksessa 23.11.2011, muokattu 29.2.2012,

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Erityisasiat Sähköinen äänestys Jyväskylän yliopisto uusii opiskelijarekisterinsä Joren. Rekisterin vaihtuessa uuteen järjestelmään,

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintasuunnitelma KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-083-9 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen Layout: Pikseri

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä

AYY:n organisaatiomuistio. Johtoryhmä AYY:n organisaatiomuistio Johtoryhmä Muistio pohjautuen KY:n, TKY:n ja TOKYO:n eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyihin organisaatiokeskusteluihin. [13.10.2009] Sisällysluettelo Alkusanat... 5 1 Hallinto...

Lisätiedot

Monta tietä maisteriksi

Monta tietä maisteriksi 1 R. Raivola, T. Himberg, A. Lappalainen, K. Mustonen & T. Varmola Monta tietä maisteriksi Yliopistojen maisteriohjelmien arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 3:2002 2 Korkeakoulujen

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

Tutkinnonuudistuksen arviointi

Tutkinnonuudistuksen arviointi Jari Niemelä Sakari Ahola Carita Blomqvist Henna Juusola Merja Karjalainen Juha-Pekka Liljander Ida Mielityinen Kerttu Oikarinen Sirpa Moitus Johanna Mattila Tutkinnonuudistuksen arviointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS

VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen toiminnan strateginen suunnittelu ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:10 Oppaat ja käsikirjat 2010:10 VAHVUUTENA KANSAINVÄLISYYS Kansainvälisen

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS

Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1/22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Turun yliopiston ylioppilaskunnan poliittinen linjapaperi 2015 LUONNOS 1. KOULUTUSPOLITIIKKA JOHDANTO Koulutuspoliittisen edunvalvonnan keskeisiä

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA 2013 2014

TAVOITEOHJELMA 2013 2014 Tavoiteohjelma 0-0 0 TAVOITEOHJELMA 0 0. Johdanto.... Aate ja ideologia.... Sujuva opiskelu.... Opintojen ohjaus.... Opiskelijavalinnat.... Opintojen joustavuus.... Korkeakoulutuksen kehittäminen.... Koulutuksen

Lisätiedot

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)

POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7) sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot