VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus 2012. Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS Toimintakertomus 2012 Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma

2 2 Kannen kuva: Veikko Somerpuro Sisällys 1. Toiminnan tavoitteet 2. Toimintaympäristö 3. Yhteinen toiminta vuonna Resurssikeskusten toiminta vuonna Toiminnan tavoitteet 1.1. Yleiset tavoitteet LUMA-keskuksen toiminnan päämääränä on suomalaisen hyvinvoinnin turvaaminen saavuttamalla matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen yleissivistyksen korkea taso sekä matemaattisluonnontieteiden ja teknologian osaajien riittävä määrä työelämän eri aloilla. LUMA-keskuksen toiminnan tavoitteena on innoittaa lapsia ja nuoria LUMA-aineiden opiskeluun sekä ylläpitää heidän kiinnostustaan niihin, kannustaa ja tukea nuoria opinto- ja ammattivaihtoehtojen valinnassa, kannustaa ja tukea sekä nykyisiä että tulevia LUMA-aineiden opettajia ja ohjaajia varhaiskasvatuksesta yliopistoihin niin opetuksessaan kuin korkeatasoisen osaamisensa ja innostavuutensa kehittämisessä ja ylläpidossa läpi työuransa, ja lisätä suuren yleisön tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön hyvinvoinnille. LUMA-keskus ja sen resurssikeskukset toteuttavat toiminnassaan kansallista LUMA-strategiaa. LUMA-keskuksen toiminnassa merkittävintä on kaikkien niin toiminnan toteuttajien kuin toiminnan kohderyhmienkin yhteistyö. Yhteistyötahot edustavat laajasti alan kaikkia toimijoita. LUMA-keskuksen toiminta tavoittaa kohderyhmiä niin Helsingin seudulla kuin valtakunnallisestikin. Kaikessa LUMA-toiminnassa pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka huomioidaan mm. materiaalien valinnassa sekä jätteiden määrän vähentämisessä ja kierrätyksessä. LUMA-keskuksen toiminnasta viestitään aktiivisesti, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus ottaa osaa siihen.

3 LUMA-keskus elinikäisen oppimisen tukijana Opettajaopiskelijoiden elinikäisen oppimisen kasvuprosessia pyritään tukemaan yliopisto-opintojen alusta lähtien vuorovaikutuksessa LUMA-keskuksen kanssa. Tavoitteena on sekä opiskelijoiden mielekäs oppiminen että sitoutuminen opettajan työhön. Toiminnalla pyritään tukemaan myös opiskelijan luonnollisen vuorovaikutusyhteyden syntymistä yliopiston kanssa tutkinto-opintojen päätyttyä. Usein opettajaksi valmistumisen jälkeen yhteys yliopistoon katkeaa ja samalla mahdollisuus päivittää omia tietojaan ja taitojaan heikentyy. LUMA-keskus pyrkii lisäämään vuorovaikutusta koulussa toimivien opettajien kanssa. Samalla opettajankoulutus saa opettajilta hyödyllistä tietoa käytännön opetuksen tilanteesta ja pystyy huomioimaan sen opettajankoulutuksen suuntaamisessa ja kehittämisessä. Molemmat osapuolet hyötyvät vuorovaikutuksesta. Vuonna 2012 LUMA -keskuksen käytännön toimintaan osallistui sekä toimijoina että oppijoina matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijoita, lähinnä opettajaopiskelijoita sekä luokanopettajaopiskelijoita. Toimintamuodot vaihtelivat oppiaineittain. Yleensä toiminta on (i) integroitu tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen tai (ii) opiskelijat tekevät sitä opiskelun rinnalla hankkien samalla hyödyllistä työkokemusta Vuoden 2012 tavoitteet Kansallisen LUMA-strategian mukaisia toiminnan painopisteitä vuonna 2012 olivat toiminnan vakiinnuttaminen; yhteiset toimintamallit ja profiloituminen sekä resurssien hankkiminen, uudet oppimisympäristöt (TVT), kiinnostusta tukevat opetusmenetelmät ja arviointi, opiskelumahdollisuudet LUMA-aineissa ja niistä tiedottaminen, huippuosaajien ja erityistukea tarvitsevien opetus, ja työelämätuntemuksen lisääminen. Temaattisia painopisteitä olivat toiminnallinen matematiikka, uudet materiaalit ja teknologia opetuksessa, LUMA-aineet, teknologia ja liikunta opetuksessa, ja YK:n kansainvälinen kestävän energian vuosi. 2. Toimintaympäristö 2.1. Organisaatio ja henkilöstö LUMA-keskuksen johtoryhmä päättää keskusta koskevista strategisista linjauksista ja toiminnan suuntaviivoista sekä merkittävistä yhteistyösopimuksista. Johtoryhmä vahvistaa vuosittain keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman sekä LUMA-keskuksen toiminnalle myönnetyn määrärahan käyttösuunnitelman. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani (vuonna 2012 professori Keijo Hämäläinen), ja jäseninä ovat tiedekunnan laitosten johtajat. Esittelijänä toimii LUMA-keskuksen johtaja. LUMA-keskuksen johtajana on vuonna 2012 toiminut tutkimusjohtaja, professori Maija Aksela, ja varajohtajana professori Juha Oikkonen.

4 4 LUMA-keskuksen koordinaattorin tehtävää ovat vuonna 2012 hoitaneet Jenni Vartiainen, Lauri Vihma ja Anne Laajaniemi. Täydennyskoulutuksen koordinaattorina ovat toimineet Anna-Sofia Vilhunen, Jenni Vartiainen ja Anne Laajaniemi. Lasten ja nuorten verkkolehtien toteutuksesta vuonna 2012 vastasivat Elisa Lautala, Linnea Töyrylä ja Petra Raivonen. LUMA-keskuksen talousasioita hoitivat Kemian laitokselta taloussuunnittelija Kaarina Walter saakka sekä Kumpulan kampuksen talouspalvelukeskuksesta taloussihteeri Heidi Malischevskij ja taloussihteeri Miia Rajala 1.9. alkaen. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen koordinoimana ja suureksi osaksi rahoittamana tieteenalakohtaista LUMA-toimintaa Helsingin yliopiston ainelaitoksilla toteuttavat BioPop (biologia), F2k (fysiikka), Geopiste (maantiede), Kemma (kemia), Linkki (tietojenkäsittelytiede), LumO (pedagogiikka) ja Summamutikka (matematiikka) -keskukset, nk. resurssikeskukset. Toiminnassa on pyritty resurssikeskusten keskinäiseen yhteistyöhön. SUMMAMUTIKKA-KESKUS LUMA-keskuksen ja sen resurssikeskusten organisaatiossa on työskennellyt vuonna 2012 lukuisia henkilöitä, joista suurin osa on tehnyt LUMA-toimintaan liittyviä tehtäviä muiden tehtäviensä ohessa. Kullakin resurssikeskuksella on johtaja ja koordinaattori. Vuonna 2012 tehtäviä ovat hoitaneet: Johtaja Koordinaattori BioPop professori Jouko Rikkinen Marianne Kovasin yliopistonlehtori Viivi Virtanen F2k professori Kaarle Hämeri FT Antti Laherto Geopiste yliopistonlehtori Pirjo Hellemaa FT Rami Ratvio Kemma professori Maija Aksela FM Lauri Vihma DI Veli-Matti Ikävalko Linkki yliopistonlehtori Jaakko Kurhila FM Arto Vihavainen LumO yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä FT Päivi Portaankorva-Koivisto Summamutikka professori Juha Oikkonen FM Tiina Romu

5 5 LUMA-keskuksen johtaja ja koordinaattori sekä resurssikeskusten johtajat ja koordinaattorit muodostavat LUMA-yhteistyöryhmän, joka kokoontui Resurssikeskuksilla on omat ohjausryhmänsä, joissa on resurssikeskuksesta riippuen edustusta paitsi Helsingin yliopistosta myös yhteistyötahoilta, kuten järjestöistä ja opetuksen järjestäjiltä Toiminnan rahoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta rahoitti LUMA-keskuksen toimintaa vuonna 2012 yliopiston strategisella perusrahoituksella. Lisäksi LUMA-keskus sai täydentävää rahoitusta useilta eri rahoittajilta. LUMA-keskus kiittää täydentävästä rahoituksesta Opetushallitusta, Tieteen tiedotus ry:tä, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä, Suomen Kulttuurirahastoa, Magnus Ehrnroothin säätiötä, Heikki ja Hilma Honkasen säätiötä, Helsingin kaupunkia, Alfred Kordelinin säätiötä ja Kaute-säätiötä Yhteistyö ja vuorovaikutus Helsingin yliopistossa Osana matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa LUMA-keskus toimii Helsingin yliopiston sisällä kiinteässä yhteistyössä useiden eri yksiköiden kanssa. Omassa tiedekunnassa tehdään paljon esimerkiksi viestintäyhteistyötä mm. opettajien suuntaan. Yliopiston Viestintä ja yhteiskuntasuhteet - yksikön kanssa on vuonna 2012 suunniteltu ja toteutettu lasten ja nuorten toimintaa mm. Tiedekulmaan. Yliopistomuseoon kuuluva tähtitieteen yleisökeskus, Helsingin observatorio, on ollut yksi LUMAkeskuksen yhteistyötaho Helsingin yliopistolla. LUMA-keskuksen johtaja on ollut vuonna 2012 mukana Observatorion toiminnan käynnistysvaiheen ohjausryhmässä. LUMA-toiminta on monella laitoksella jo vakiintunut osaksi opettajankoulutusta. Hyvin suuri osa aineenopettajaopiskelijoista toimii esimerkiksi kerhojen, leirien, tapahtumapäivien ja/tai tiedeluokkavierailujen ohjaustehtävissä saaden samalla ideoita ja kokemusta opettamiseen Yliopisto yhteiskunnassa -palkinto Helsingin yliopisto myönsti ensimmäisen Yliopisto yhteiskunnassa -palkintonsa Valtakunnalliselle LUMA-keskukselle. Palkinnosta päättänyt yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto kiinnitti huomiota etenkin keskuksen toiminnan pitkäaikaisuuteen ja monipuolisuuteen. alkituiksi voivat tulla Helsingin yliopiston henkilöstön jäsenet, opiskelijat tai yhteistyökumppanit. Palkinnon saaja voi olla yksittäinen henkilö, ryhmä, yksikkö tai yhteisö, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Helsingin yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tulosten käytettävyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa tai kehittänyt yliopiston ja sen sidosryhmien yhteistyötä tai lisännyt yliopiston kansallista tai kansainvälistä näkyvyyttä ja mainetta tai muutoin merkittävällä tavalla edistänyt yliopiston yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamista.

6 6 Kuva 1. Yliopisto yhteiskunnassa palkintatilaisuus Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. (Ari Aalto) 2.4. LUMA-keskusten verkosto ja kansallinen LUMA-neuvottelukunta Valtakunnallinen LUMA-keskus koordinoi Suomen LUMA-keskusten verkostoa. Siihen kuuluvat Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus (Itä-Suomen yliopisto), Joensuu & Kuopio Keski-Suomen LUMA-keskus (Jyväskylän yliopisto), Jyväskylä Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus (Centria-ammattikorkeakoulu), Kokkola Kaakkois-Suomen LUMA-keskus (Lappeenrannan teknillinen yliopisto), Lappeenranta LUMA-keskus Aalto (Aalto-yliopisto), Espoo LUMATE-keskus (Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto), Tampere OuLUMA (Oulun yliopisto), Oulu Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan (Åbo Akademi), Åbo Valtakunnallinen LUMA-keskus (Helsingin yliopisto), Helsinki Keskukset toimivat yhteisen LUMA-strategian pohjalta. Keskusten koordinaattorit tekevät yhteistyötä. Koordinaattorit ovat kokoontuneet Helsingissä. Muuten he ovat tehneet yhteistyötä sähköisten viestintävälineiden avulla. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtaja Maija Aksela avasi Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen Kokkolassa ma sekä Kaakkois-Suomen LUMA-keskuksen Lappeenrannassa pe

7 7 Kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa on vuonna 2012 ollut LUMA-keskusten edustajien lisäksi mukana seuraavat alan muut keskeiset toimijat: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry Kemianteollisuus ry Luokanopettajaliitto ry Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry Opetushallitus Suomen Bioteollisuus ry FIB Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Teknologiateollisuus ry Tiedekeskus Heureka Turun yliopiston Lasten yliopisto Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut Valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtaja ja sihteerinä Valtakunnallisen LUMA-keskuksen koordinaattori. Neuvottelukunta kokoontui Helsingissä , ja Muu kansallinen yhteistyö LUMA-keskus on tehnyt yhteistyötä mm. Helsingin kaupungin opetusviraston perusopetuslinjan kanssa. Perusopetuslinjan tavoitteena on tarjota kouluille ja oppilaille mahdollisuus laajentaa oppimisympäristöä LUMA-keskuksen laadukkailla palveluilla. Opettajien täydennyskoulutuksen tavoitteena on toiminnallisen, tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisympäristön ja oppimisen ja kerhotyön tukeminen kouluissa. Perusopetuslinja tilasi vuonna 2012 LUMA-keskukselta opettajien täydennyskoulutusta sopimuksen mukaan, tiedotusta LUMA-keskuksen toiminnasta sekä eri resurssikeskusten tarjoamia oppimisympäristöpalveluja, mm. tiedeluokkapalveluja. LUMA-keskus on tehnyt viestintäyhteistyötä Kerhokeskus ry:n kanssa Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailun osalta. Johtaja Maija Aksela esitteli LUMA-keskuksen toimintaa opetusministeri Jukka Gustafssonille tapaamisessa alkuvuodesta Lisäksi eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto kävi tutustumassa LUMA-keskuksen toimintaan Resurssikeskusten yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa on kerrottu edempänä Kansainvälinen yhteistyö LUMA-keskuksen vieraana on käynyt vuonna 2012 useita delegaatioita, jotka ovat olleet kiinnostuneita oppimaan LUMA-toiminnasta lisää. Delegaatioita vieraili mm. Isosta-Britanniasta, Italiasta, Latviasta, Portugalista, Ruotsista, Thaimaasta sekä Yhdysvalloista. LUMA-keskuksen johtaja on esittelyt keskuksen toimintaa vuonna 2012 ulkomailla mm. Belgiassa, Saksassa ja Tanskassa. Helsingissä johtaja on esittelyt LUMA-keskuksen toimintaa saudiarabialaiselle delegaatiolle. Palmenia on vuonna 2012 toiminut maailmalla Helsingin yliopiston koulutusviennin edustajana. Palmenian edustajat ovat esitelleet maailmalla esimerkiksi koulutusalan tapahtumissa myös LUMAkeskuksen toimintaa.

8 8 3. Yhteinen toiminta vuonna 2012 Resurssikeskusten toiminnasta vuonna 2012 on kerrottu tarkemmin luvussa Verkkolehdet LUMA-keskus julkaisi vuonna 2012 neljää jo aiemmin perustettua verkkolehteä: Lapsille Jippo (www.ejippo.fi), nuorille Luova (www.eluova.fi) ja MyScience (www.myscience.fi) sekä opettajille LUMA Sanomat (www.luma.fi). Lisäksi julkaistiin nuorten tieteellistä EJYSE-lehteä (www.myscience.fi/ejyse) myös verkkolehtenä. Verkkolehtien julkaisutoiminnasta vastasivat päätoimittajat. Jipon, Luovan ja MySciencen päätoimittajana toimivat Jenni Vartiainen ( ) ja Veli-Matti Ikävalko ( ). LUMA Sanomien päätoimittajana toimivat Jenni Vartiainen ( ), Lauri Vihma ( ja ) ja Anne Laajaniemi ( ). EJYSE:n päätoimittajana toimi Veli-Matti Vesterinen. Vuoden 2012 tunnusluvut kävijämääristä on esitetty taulukossa 1. Kävijämäärät ovat hieman nousseet vuodesta Etenkin nuorten verkkolehti Luova kasvatti suosiotaan.

9 9 Taulukko 1. LUMA-keskuksen verkkolehtien kävijätilasto vuodelta Verkkolehti Yksilöidyt kävijät Käyntien määrä Käynnin keskim. kesto (hh.mm.ss) Palaavien kävijöiden osuus LUMA Sanomat ,18 % Luova ,57 % MyScience ,08 % Jippo ,50 % LUMA Sanomia luettiin vuonna 2012 Suomessa 150 eri kunnassa. MyScience tavoitti kansainvälisiä lukijoita 142 eri maassa, niistä eniten Yhdysvalloissa, Romaniassa, Intiassa, Sloveniassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Braziliassa, Filippiineillä, Kanadassa, Saksassa, Malesiassa ja Bulgariassa. LUMA-keskus julisti valtakunnallisella LUMA-viikolla Jippo-lehden piirustuskilpailun aiheesta Tulevaisuuden tutkija ja Luova-lehden kirjoituskilpailun aiheesta Oppitunnilla tulevaisuudessa. Luovan kirjoituskilpailun raatiin kutsuttiin kirjailija, FT Paula Havaste. ARCturus, tähtitieteen virtuaalinen resurssikeskus (www.arcturusastronomy.fi), julkaistiin verkossa LUMA-viikolla ARCturus tukee tähtitieteen opetusta ja harrastusta. FT Irma Hannulan toimittama sivusto koostuu maailmankaikkeuden rakenteen mukaisesti järjestetyistä, maailmankuvan kehittymisen perusteella etenevistä opetuksen aihekokonaisuuksista. ARCturus on suunniteltu ensisijaisesti luonnontieteiden opettajia varten avuksi tähtitieteen opetukseen kouluissa, mutta sivusto sisältää kiinnostavaa tietoa kaikille tähtitieteestä kiinnostuneille. Kaikkien verkkojulkaisujen vastaavana päätoimittajana toimi LUMA-keskuksen johtaja Maija Aksela Toiminta lapsille ja nuorille Valtakunnallinen LUMA-keskus resurssikeskuksineen järjesti lapsille ja nuorille kerhoja, klubeja, leirejä, lasten Jippo-tiedepäivän ja nuorten TeeTiedepäivän sekä ohjelmaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kumpulan tiedekampuksella ja Viikin kampuksella järjestettiin kesällä 2012 yhteensä 15 leiriä, joille osallistui yhteensä 325 lasta. Niistä LUMA-keskus järjesti kolme monitieteistä Jippo-leiriä Kumpulassa. Niihin osallistui yhteensä 50 lasta. Kerho- ja klubitoimintaan osallistui vuonna 2012 kaikkiaan lähes 1700 lasta tai nuorta.

10 Millennium Youth Camp Valtakunnallinen LUMA-keskus järjesti yhteistyössä Tekniikan akatemian (TAF) kanssa kansainvälisen Millennium Youth Camp -leirin kolmatta kertaa Yhteistyössä oli mukana myös toistakymmentä muuta yhteistyötahoa: opetusministeriö, ulkoasiainministeriö, Aalto-yliopisto, Tiedekeskus Heureka, Suomen Kulttuurirahasto, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry, Suomen Akatemia, MAOL ry, BMOL ry sekä Kemira Oyj, UPM Oyj, Nokia Oyj ja Vaisala Oyj. Kuva 2. Millennium Youth Camp -leiriläisten yhteislaulutuokio. (Sakari Tolppanen) Leirille osallistui 30 kaksivaiheisen haun perusteella valittua lahjakasta ja luonnontieteestä kiinnostunutta vuotiasta nuorta. Nuoret vierailivat pääkaupunkiseudun korkeakouluissa ja suomalaisissa yrityksissä, toteuttivat projektitöitään pienryhmissä teemoihin liittyen ja keskustelivat Millennium-teknologiapalkinnon voittajien kanssa. Leirin loppupuolella he esittelivät projektityönsä juhlavassa Millennium Youth Camp -gaalassa ja saavat palautetta tiedeyhteisöltä sekä elinkeinoelämän asiantuntijoilta. Resurssikeskukset osallistuivat leirin ohjelmaan sisältyvän Kumpulan toimintapäivän Amazing Race of Sciences -kisan järjestelyyn ja toteutukseen. Millennium Youth Camp -hankkeen yhteydessä tehdään AGIS (Actualizing Giftedness in Science) tutkimusta, joka on osa laajempaa tutkimushanketta. Vuonna 2012 julkaistiin artikkeli Tirri, K., Tolppanen, S. P., Aksela, M. K., & Kuusisto, E. (2012). A cross-cultural study of gifted students' scientific, societal and moral questions concerning science. Education Research International, 2012,

11 Jippo-tiedepäivä Perinteinen lasten ja perheiden maksuton Jippo-tiedepäivä järjestettiin Kumpulassa kuhisi, kun lähes sata lasta vanhempineen oli kokoontunut viettämään toiminnallista päivää. Tapahtuma avattiin alkushow lla, jonka jälkeen lapsiryhmät kiersivät Jippo-tiedepolkua. Kuva 3. Iloa Jippo-tiedepäivän aktiviteeteista. (Veikko Somerpuro) Päivän aikana päästiin tutustumaan muun muassa liikunnan hyötyihin, tasapainon saloihin, löllölimaan ja maitomysteeriin. Myös juotavat sokerisateenkaaret viehättivät kävijöitä. Resurssikeskukset vastasivat tiedepolun aktiviteettipisteiden ohjelmasta. Lapsiryhmiä kierrättivät polulla oppaat, joina toimivat luokanopettajaopiskelijat Ensimmäinen TeeTiedepäivä Nuorten LUMA-neuvottelukunnan eli LUMAkunnan ideoima ja osittain toteuttama vuotiaille nuorille tarkoitettu TeeTiedepäivä järjestettiin Kumpulassa. Tapahtumaan osallistuneet nuoret (kaikkiaan n. 100) miettivät tulevaisuuden energiaratkaisuja ja tutustuivat matemaattisluonnontieteellisten aineiden ja tekniikan harrastusmahdollisuuksiin. Mukana menossa oli myös nuorten suosima artisti Jukka Poika. Osa tilaisuudesta oli katsottavissa myös verkossa nuorten tiedeverkkolehti Luovan sivujen kautta. TeeTiedepäivän ohjelmassa oli nuorten paneelikeskustelun lisäksi työpajoja, joiden aiheet polveilivat vetyautoista kierrätysmateriaaliorigameihin. Lisäksi esillä oli matematiikan, luonnontieteiden, tietotekniikan ja teknologian alan harrastusmahdollisuuksia nuorille tarjoilun lomassa.

12 Toimintaviikot Tiedekulmassa Jippo-viikolla järjestettiin yliopiston Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikön tilauksesta oppilasryhmille sekä muille kiinnostuneille lapsiperheille ohjelmaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Aleksanterinkatu 7). Suurin piirtein samalla konseptilla toteutettiin Tiedekulmassa ohjelmaa nuorille viikolla Molemmilla toimintaviikoilla eri resurssikeskukset vastasivat eri päivien aktiviteeteista Toiminta opettajille Täydennyskoulutus Valtakunnallinen LUMA-keskus järjestää opettajille täydennyskoulutusta, josta suurin osa myös vuonna 2012 oli Opetushallituksen rahoittamaa osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta on järjestetty rahoituspäätösten mukaisista aihekokonaisuuksista ja painotuksista. Osa koulutuksista on ollut laajoja nk. moduulikoulutuksia, osa 1 2 päivän intensiivikoulutuksia, osa työpajoja koulutuspäivissä/-iltapäivissä ja osa verkkokursseja. Vuonna 2012 täydennyskoulutuksiin osallistui yhteensä 660 opettajaa. Koulutuksia järjestettiin seuraavista teemoista: Arkipäivän kemiaa Geenitekniikan uudet tuulet Geokätköt opetuksessa & kenttäopetusideoita GIS-täydennyskoulutus Ihmisen fysiologia Johdatus GeoGebraan Kemia työelämässä Kemiaa luokanopettajille Kemian kokeellisuusiltapäivät Kemian mallintaminen ja visualisointi opetuksessa (verkkokurssi) Kemian oppimispelit Kemikaalijätteiden käsittely kouluissa Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Kokeellisuus opetuksessa Kurkistus toiminnalliseen matematiikkaan Maan ja ilman fysiikkaa Matematiikkaa askarrellen, liikkuen ja pelaten Mielekästä molekyylimallinnusta kouluopetukseen Mihin matematiikkaa tarvitaan Miksi tämä on niin vaikeaa? Lukion matematiikan vaikeat teemat käsittelyssä Miten luonnontieteellistä tietoa tehdään ja miten siitä opetetaan? Molekyyligastronomia Monipuolista alakoulun fyke-opetusta Monipuolista alakoulun kemian opetusta Simulaatiot kemian opetuksessa Tieto- ja viestintätekniikka LUMA-aineissa Tuotteen elinkaari Tutkimuksellinen kokeellinen opetus lukion kemiassa Tutkimuksellinen opetus ja vihreä kemia Työturvallisuus Työturvallisuus kemian opetuksessa Uusiutuva energia nyky-yhteiskunnassa Web-sivustot ja selainohjelmointi Veteen ja arkiympäristöön liittyvä kokeellisuus

13 Valtakunnalliset LUMA-tiede- ja teknologiapäivät Valtakunnallinen LUMA-keskus yhteistyössä päävastuullisen LUMATE-keskuksen kanssa järjesti valtakunnalliset LUMA-tiede- ja teknologiapäivät Tampereen teknillisellä yliopistolla Ohjelmassa oli luentoja, toiminnallisia työpajoja ja vierailuja yrityksiin ja tutkimuslaboratorioihin. Tapahtumaan osallistui n. 50 opettajaa ja opettajaopiskelijaa International Symposium of Science Education 2012 Valtakunnallinen LUMA-keskus järjesti kansainvälisen ISSE-symposiumin luonnontieteiden opettajille toista kertaa Kumpulan tiedekampuksella pidetyn symposiumin teemana oli molekyyligastronomia luonnontieteiden opetuksessa. Symposiumiin osallistui yhteensä n. 60 luonnontieteiden ja kotitalouden opettajaa, opettajaopiskelijaa, luonnontieteiden opetuksen tutkijaa ja opettajankouluttajaa Suomesta ja ulkomailta. Pääluennoitsijoita olivat professori Sibel Erduran, professori Paulina Mata, professori Anu Hopia, professori Maija Aksela, Dr. Erik Fooladi, FT Hannele Klemettilä ja FT Merja Sillanpää Muut opetusalan tapahtumat Valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa esiteltiin Tekniikan päivillä Espoossa. LUMA-keskus osallistui omalla osastollaan suosituille EDUCA-messuille Helsingin messukeskuksessa. Osallistumisella saatiin arvokasta näkyvyyttä: messuilla esiteltiin toimintaa ympäri Suomea tulleille lukuisille opettajille, jotka kuulivat LUMA-keskuksen toiminnasta ensimmäistä kertaa ja veivät mukanaan kouluihinsa esitteitä runsain mitoin. LUMA-keskusta esiteltiin myös Opi ja kasva -tapahtumassa Helsingissä Kilpailut opettajille ja kouluille Valtakunnallisten LUMA-tiede- ja teknologiapäivien ohjelmassa palkittiin Vuoden 2011 LUMA-koulut. Palkinnot jakoivat Valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtaja Maija Aksela ja koordinaattori Jenni Vartiainen. Vanttilan koulu Espoosta voitti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sarjan ja Järvenpään lukio lukion ja ammatillisen koulutuksen sarjan. Voittajista julkaistiin juttu LUMA Sanomissa. Valtakunnallisen LUMA-keskuksen yhteistyötahot Teknologiateollisuus ry ja Kemianteollisuus ry lahjoittivat voittajille 500 euron stipendit. Valtakunnallinen LUMA-keskus avasi jälleen marraskuun 2012 LUMA-viikolla opettajille/kouluille Vuoden LUMA-koulu ja LinssiLUMA -kilpailut Yhteydenpito opettajiin Valtakunnallisella LUMA-keskuksella on sähköpostitiedotuslistat aineenopettajille, luokanopettajille ja opinto-ohjaajille. Edellä mainituilla listoilla on myös LUMA-toiminnan ystäviä, vaikuttajia ja päättäjiä. LUMA Sanomien sisällöstä koostettu uutiskirje on perinteiseen tapaan postitettu lukukausien aikana aina kuukauden alussa näiden listojen lisäksi useille muille tiedotuslistoille. LUMA-keskus ylläpitää Facebookissa valtakunnallista LUMA-klubi-ryhmää, joka on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian sekä niiden opetuksen ystävien kohtauspaikka. Ryhmässä on tiedotettu ja keskusteltu LUMA-aineiden opetukseen liittyvistä asioista vuonna 2012 aiempaa aktiivisemmin.

14 Muu toiminta Virtanen-näytelmä Syksyllä 2011 ensiesityksensä saaneesta Virtanen-näytelmästä esitettiin kaksi tilausesitystä vuonna Lauttasaaren yhteiskoululla esitettiin Suomalaisen Tiedeakatemian tilaama näytös ja Hämeenlinnassa 3.7. esitettiin Valio Oy:n tilaama näytös Developing IBSE: New Issues -konferenssi Osana kansainvälisen tiedeakatemioiden verkoston IAP:n tiedekoulutusohjelmaa järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin Developing IBSE: New Issues The roles of assessment and the relationship with industry saapui Kumpulan tiedekampukselle noin 90 tiedekasvatuksen asiantuntijaa ympäri maailmaa. Konferenssin aiheina olivat arvioinnin sekä opetuksen ja teollisuuden välisen suhteen roolit osana tutkimuksellista tiedeopiskelua. Konferenssi järjestettiin Suomessa erityisesti maamme toimivan kouluteollisuus-yhteistyön, PISA-ihmeen ja LUMA-toiminnan vuoksi. Pääpuhujana oli professori Dato Ir. Lee Yee Cheong (UNESCO / ISTIC /Akademi Sains, Malaysia). Puheenjohtajana toimi ranskalainen avaruusfysiikan professori Pierre Léna. Kokouksen järjestivät IAP, ALLEA, Suomalainen Tiedeakatemia sekä Valtakunnallinen LUMA-keskus, joka vastasi käytännön järjestelyistä. Kuva 4. Professorit Odile Macchi ja Pierre Léna Developing IBSE: New issues konferenssissa (Sakari Tolppanen) Tapahtumaa sponsoroivat The Wellcome Trust, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto, AGA, Borealis, Neste Oil, Kemira, Taloudellinen tiedotustoimisto ry, Kemianteollisuus ry, Institut Français, Académie des sciences ja Ministère de l éducation nationale & Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche (DREIC).

15 15 4. Resurssikeskusten toiminta vuonna 2012 BioPopin toimintakertomus 2012 F2k:n toimintakertomus 2012 Geopisteen toimintakertomus 2012 Kemman toimintakertomus 2012 Linkin toimintakertomus 2012 LumOn toimintakertomus 2012 Summamutikan toimintakertomus 2012

16 16 BIOPOP TOIMINTAKERTOMUS 2012 YHTEYSHENKILÖT Johtaja: Pedagoginen yliopistonlehtori Viivi Virtanen, Sähköposti: puh , Koordinaattori: Marianne Kovasin, Sähköposti: puh YHTEYSTIEDOT JA VERKKOSIVUT Postiosoite: BioPop -keskus, Viikinkaari 1 (PL 65), Helsingin yliopisto Verkkosivut: TAVOITTEET VUODELLE 2012 BioPop Biologian opetuksen resurssikeskus on Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan LUMA -toimintaa. Vuonna 2007 perustetun BioPop -resurssikeskuksen tavoitteena on tukea biologian opetusta, innostaa alan opettajia ja koululaisia kaikilla asteilla biologiaa ja sen lähialoja kohtaan. BioPop toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla, mutta osallistuu myös valtakunnallisiin tapahtumiin. BioPop järjestää käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa tapahtumia opettajille ja oppilaille. Biologian opetuksen resurssikeskus pyrkii toimimaan yhteistyökanavan peruskouluissa ja lukioissa työskentelevien biologian opettajien sekä biotieteiden laitoksella työskentelevien tutkijoiden, opettajien ja alan opiskelijoiden välillä. BioPop on avoin yhteistyölle kaikkien biologian opetukselle tärkeiden sidosryhmien kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Vuoden 2012 tavoitteina on painottaa LUMA -keskuksen strategioiden mukaisesti aihealueina uusia materiaaleja ja teknologiaa opetuksessa, teknologiaa ja liikuntaa biologian opetuksessa sekä kiinnostusta tukevia opetusmenetelmiä.

17 17 Resurssikeskuksen verkkosivujen sisältöä kehitetään ja monipuolistetaan: mm. kerätään ja kehitellään uusia opetusideoita sekä esitellään biologiaa tieteenalana. Verkkosivuilla ylläpidetään laajaa opetuskäyttöön sopivaa linkkikokoelmaa, ja tämän lisäksi sinne tuotetaan lisää materiaalia, mm. opetus- ja koulutuskäyttöön sopivia videoita. BioPopin tiedottamista tehostetaan edelleen, sekä aktivoidaan uusia yhteistyömuotoja mm. OKL:n ja BMOL:n kanssa. Lukukausittain pääkaupunkiseutulaisille opettajille/oppilaille järjestetään koulutustilaisuuksia sekä muita tapahtumia ajankohtaisista aiheista Biologian opettajat sekä opettajiksi opiskeleva hyötyvät resurssikeskuksen oppikirja- ja materiaalikokoelmasta, jota pyritään kartuttamaan vuoden kuluessa BioPop tukee valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden toteutumista kaikilla kouluasteilla. TOTEUTUNUT TOIMINTA TOIMINTA LASTEN JA NUORTEN KANSSA VIERAILUT BioPop järjesti muutamia oppilasvierailuja bio - ja ympäristötieteiden laitoksille sekä kevät- että syyslukukaudella. Vierailevia koululaisryhmiä saapui eniten pääkaupunkiseudulta, kuitenkin aina joensuusta saakka. Biologian opintoja ja tutkimusta esiteltiin paitsi abeille, myös alemmille luokka-asteille. Erityisesti toiminnalliset laboratoriovierailut olivat suuressa suosiossa. LEIRIT Kesäkuun ensimmäisillä viikoilla 23 ja 24 BioPop järjesti alakoululaisille yhteensä neljä tiedeleiriä Viikin kampuksella. Kaksi niistä järjestettiin luokkalaisille ja kaksi luokkaisille. Leirien ohjaajina toimivat biologian ja aineenopettaja-opiskelijat Marianne Kovasin, Marjo Rastas, Noora Parkkonen sekä Isa Uski. Leirit saavuttivat jälleen suuren suosion ja niille osallistuikin kaikkiaan 76 koululaista. Leirien teemana olivat näkymätön maailma ympärillämme ja siellä elävät eliöt. Leireillä hyödynnettiin Viikin kampuksen ja lähialueiden monipuolista luontoa sekä mahdollisuutta työskennellä oikeassa laboratoriossa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Toukokuussa BioPop oli mukana järjestämässä kansainvälisten nuorten Amazing Race of Sciences tiedepäivää. Aktiviteettipisteellä nuoret pääsivät ratkomaan visaista Gubeldigack kennelin geneettisiä ongelmia. Kesäkuussa BioPop oli jälleen mukana järjestämässä aktiviteettipistettä uudestaan kansainvälisten nuorten Millennium Youth Camp leiriläisille. JIPPOVIIKKO BioPop oli mukana sekä syksyn että kevään Jippo-viikoilla järjestämässä toiminnallisia työpajoja ja demoja. Näiden aiheet liittyivät vuoden teemoista ihmiseen, terveyteen ja ympäristöön. Pajoissa lapset pääsivät rakentamaan Itämeren eliöistä ekosysteemimallin, mittaamaan sykettään ja hengitystilavuuttaan sekä havainnoillistamaan soluhengitystä vesikasveilla. Pajoja ohjasivat keväällä Timo-Matti Fahmy, Jenni

18 18 Hämäläinen sekä Marianne Kovasin ja syksyllä Annu Tertsonen ja Noora Parkkonen. VALTAKUNNALLINEN LUMA -VIIKKO Marraskuun alussa valtakunnallisella LUMA -viikolla BioPop järjesti toiminnallisia työpajoja edellisvuoden tapaan Meritorin koululla Espoossa. Aikaisempina vuosina hyväksi havaittu Suupalan matka -työpajaan pääsi puuhailemaan päivän aikana huikeat 150 lasta. Ohjaajina toimivat Isa Uski ja Marianne Kovasin. Päivä oli todella onnistunut. TOIMINTA OPETTAJIEN KANSSA TÄYDENNYSKOULUTUKSET Marraskuussa lopussa BioPop järjesti Viikin kampuksella kaksi koko päivän mittaista täydennyskoulutusta biologian aineenopettajille. Koulutusten teemat olivat Geenitekniikan uudet tuulet sekä Ihmisen fysiologia. Kurssien tavoitteena oli tutustua viimeisimpään alan tutkimukseen ja perehtyä erilaisten geenitekniikan ja ihmisen biologian sisältöjen opetuksellisiin haasteisiin perus- sekä lukioasteella keskustelumuotoisesti. Kursseille osallistui kiitettävästi opettajia. MUU TOIMINTA VERKKOSIVUT BioPopin verkkosivuja on ylläpidetty päivittämällä niitä. Sivuilla tiedotetaan biologian opettajille ja oppilaille suunnatuista ajankohtaisista tapahtumista sekä uusista ideoista ja linkeistä biologian opetuksen tueksi. BioPop on myös aktiivisesti osallistunut tuottamaan ja kehittämään Pinkka lajintuntemuksen oppimisympäristön tekijäryhmän kanssa BioPopin tapahtumia ja toimintoja tukevia oppimateriaalikokonaisuuksia verkkoon. VERKKOLEHDET Biopop on osallistunut mahdollisuuksien mukaan myös verkkolehtien sisällöntuottoon. Loppuvuodesta toimitusjoukkoon houkutellut uudet ja innokkaat opiskelijat sekä tutkijat tulevat näkymään ensivuoden toimitustyön vilkastumisena. VUODEN 2012 TOIMINNAN ARVIOINTI Vuoden 2012 keväällä BioPopin toiminta oli aktiivista. Toimintaa tarjottiin opettajien lisäksi kaikille luokkaasteille, ja tapahtumat vetivät erinomaisesti kävijöitä. Tapahtumista sekä suullisesti että kirjallisesti kerätty palaute on osoittanut, että ne ovat olleet onnistuneita. Uskomme, että tasaisesti vuoden mittaan tehdyn työn myötä tietoisuus BioPopista ja sen monipuolisesta toiminnasta on levinnyt enenevissä määrin etenkin alan opiskelijoiden tietoisuuteen. Varmasti myös kouluille aktiivinen tapahtumista tiedottaminen on omalta osaltaan edesauttanut myös opettajien ja oppilaiden tietämystä BioPopista.

19 19 Toimintakertomus Yhteyshenkilöt ja -tiedot F2k-keskuksen johtaja: Kaarle Hämeri F2k-keskuksen koordinaattori: Antti Laherto PR-koordinaattori: Timo Aaltonen Muut toimihenkilöt F2k-laboratoriossa ja LUMA-tapahtumissa: Tommi Kokkonen Marko Mononen Hilppa Elmgren Ohjausryhmä: Kaarle Hämeri, professori, Fysiikan laitos (puheenjohtaja) Irma Hannula, lehtori, Aurinkolahden koulu Ilkka Hendolin, tohtorikoulutettava, Fysiikan laitos Risto Jokinen, fysiikan opettaja, Länsi-Helsingin lukio, MAOL Tuula Koskimies-Sirén, lukion rehtori, Helsingin normaalilyseo Antti Laherto, tutkijatohtori, Helsingin yliopiston Fysiikan laitos Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Vaisala Oy Heidi Pääkkönen, HR-Consultant, ABB Oy Suvi Tala, tohtorikoulutettava, Fysiikan laitos Verkkosivut: Puhelinnumero: (09) Toiminnan tavoitteet vuonna 2012 F2k-keskuksen tarkoituksena on tukea ja edistää motivoivaa ja monipuolista fysiikan opetusta ja oppimista sekä peruskoulun kaikilla luokka-asteilla että lukiossa. Tavoitteena on myös tukea luonnontieteellistä harrastuneisuutta paitsi lasten ja nuorten parissa, myös aikuisväestön keskuudessa. F2k esittelee erityisesti nykyfysiikan tutkimusta ja sovellutuksia. Toiminta perustuu fysiikan tuntemukseen pohjautuvalle kokeelliselle opetukselle ja opetuksen tutkimukselle. Vuonna 2012 F2k-keskus jatkoi toiminnan painottamista uuteen fysiikkaan mm. F2k-laboratoriota ja F2k-klubeja kehittämällä. Samalla F2k-keskus järjesti aiempaa enemmän toimintaa lapsille ja nuorille ja oli näkyvästi esillä yleisötapahtumissa, mm. Helsingin yliopiston Tiedekulman LUMAviikoilla sekä keväällä että syksyllä. Toiminnan järjestämistyötä jaettiin entistä useammalle henkilölle.

20 20 3. Toteutunut toiminta F2k-laboratorio F2k-laboratoriossa tutustutaan kokeellisesti 2000-luvun fysiikkaan sekä niihin ilmiöihin, jotka ovat perustana nykytutkimukselle Fysiikan laitoksella. Toisena toimintavuotenaan F2k-laboratorio jatkoi sisältöjen ja laitteistojen tarjoamista sellaisiin kokeisiin, jotka rakentavat siltaa koulufysiikan ja nykyfysiikan väliin ja joita ei voi lukioissa toteuttaa. Kävijät mm. tekivät Millikanin kokeen, tutkivat valosähköistä ilmiötä, mittasivat mustan kappaleen säteilyä ja erilaisten valonlähteiden spektrejä sekä määrittivät elektronin varauksen ja massan suhteen. Samalla laboratoriossa tutustuttiin siihen, miten näissä kokeellisissa töissä käsitellyt ilmiöt liittyvät nykypäivän tutkimukseen ja sovelluksiin. Syksyllä 2012 kuhunkin työhön laaditut työohjeet käännettiin englanniksi, joten vastedes F2k-laboratorio voi entistä paremmin palvella mm. IB-lukiolaisia ja ulkomaalaisia vieraita. F2k-laboratorion aktiivisen kehitystyön tuloksiin tutustui vuoden 2012 aikana noin 500 laitoksen ulkopuolista vierailijaa. 15 lukiolaisryhmälle järjestettiin noin kahden tunnin pituinen työskentelysessio, jonka ryhmän opettaja integroi osaksi (yleensä lukiofysiikan viimeistä) kurssia. Nämä sessiot palvelivat hyvin kohdennettuina myös laitoksen opiskelijamarkkinointia. Lisäksi koska ryhmän opettajalta vaaditaan perehtymistä ja aktiivisena apuohjaajana toimimista, vierailut toteuttavat myös opettajien täydennyskoulutuksen tavoitteita. Näiden laboratoriotyövuorojen lisäksi 12 lukiolaisryhmälle esitettiin F2k-laboratoriossa demonstraatioita lyhyempien tutustumisvierailujen yhteydessä. Muutama lukiolaisryhmä kävi F2k-laboratoriossa myös valmentautumassa CERN-vierailua varten. F2k-laboratoriota hyödynnettiin myös muissa Fysiikan laitoksella järjestettävissä nuortentapahtumissa, esim. F2k-klubissa. Varsinaisia opettajien täydennyskoulutustapahtumia F2k-laboratoriossa järjestettiin huomattavasti edellisvuotta vähemmän, sillä avajaisvuoden kysyntäpiikki oli nyt tasaantunut. Vuoden 2012 aikana kuitenkin isännöitiin kahden MAOL-yhdistyksen vierailut sekä esiteltiin laboratoriota matemaattisluonnontieteellisten aineiden opettajaopiskelijoille useissa tilaisuuksissa. F2k-laboratorion kokeellisia töitä esiteltiin myös laboratorion ulkopuolella erilaisissa tapahtumissa: Educa-messujen osastolla, 8.3. Kumpulan kampuksen Alumni-illassa, tiedekeskus Heurekassa ja Koe Kampus!- ja Tiedebasaari-tapahtumissa. F2k-laboratoriota esiteltiin myös muille Fysiikan laitoksella vieraileville. F2k-keskuksen yhteistyötahoista F2k-laboratorioon tutustuivat Opetushallituksen, ABB:n ja Aalto-yliopiston LUMA-keskuksen edustajat. F2k-laboratorio vastaanotti myös kansainvälisiä delegaatioita, mm. Tukholman yliopiston Institutionen för Matematikämnets och Naturvetenskapsämnenas Didaktik (27.4.). Laboratoriossa myös järjestettiin ohjelmaa Millennium Youth Camp -leirin 30 huippulahjakkaalle nuorelle. Demonstraatioiden ja oppilastöiden lisäksi F2k-laboratoriossa järjestestettiin muutakin outreachtoimintaa, mm. sidosryhmätapaamisia ja tv-kuvauksia. Lisäksi F2k-laboratoriota hyödynnettiin osana laitoksen omaa laboratorio-opetusta. Opettajien täydennyskoulutuskurssit ja työpajat Fysiikan laitoksella järjestettiin perinteinen aineenopettajien täydennyskoulutuskurssi. Tällä kertaa aiheena oli Maan ja ilman fysiikkaa. Kurssi oli suunnattu kaikille luonnontieteiden ja

21 21 matematiikan opettajille. Kurssin ohjelma on nähtävissä osoitteessa Kurssille osallistui 29 yläasteen ja/tai lukion opettajaa. Syksyllä puolestaan F2k-keskus järjesti Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille - täydennyskoulutuskurssin, joka sisälsi kolme lähiopetuspäivää (5.10., ja 2.11.) Kurssille osallistui 5 luokanopettajaa. Lyhyempiä opettajankoulutustyöpajoja F2k-keskus järjesti erilaisissa tapahtumissa: Educa-messuilla (työpajan aiheena energia-käsitteen opettaminen) sekä LUMA-keskuksen täydennyskoulutuspäivillä Porvoossa (työpaja luokanopettajille sähkömagnetismista) ja (työpaja aineenopettajille modernin fysiikan kokeellisuudesta F2k-laboratoriossa). F2k-klubi nuorille Vuonna 2012 jatkettiin vuotiaille nuorille eli yläastelaisille ja lukiolaisille suunnattujen klubi-iltojen järjestämistä. F2k-klubin tarkoituksena on tarjota nuorille näköala fysiikan nykytutkimukseen ja sen parissa työskenteleviin ihmisiin. Näin voidaan myös herättää kiinnostusta luonnontieteitä ja niiden opiskelua kohtaan. Vuoden aikana järjestettiin kolme klubikertaa, joissa osallistujia oli yhteensä 330. Klubien otsikot ja puhujat olivat Hiukkaskiihdyttimet (Vesa Palonen), Kaareva todellisuus (Syksy Räsänen) ja Maailman pienimmät rakennuspalikat (Katri Huitu). Kahdessa jälkimmäisessä klubissa kokeiltiin uutta konseptia: sisältö suunniteltiin ottaen pääkaupunkiseudun luonnontiedelukioiden toiveet huomioon niin, että nämä saattoivat hyödyntää klubia valinnaisella hiukkasfysiikan kurssillaan. Samalla klubin ohjelmassa luovuttiin välipalatarjoilusta, tutkimuslaboratoriokiertokäynnistä ja nuorten tutkijoiden tapaamisesta pienryhmissä, jotta klubeihin voitiin ottaa entistä enemmän osallistujia. Lukiolaisten ja muiden koululaisryhmien tutustumiskäynnit Fysiikan laitokselle Koululaisryhmien tutustumiskäyntejä laitoksen tutkimuslaboratorioihin järjestettiin vuonna 2012 noin 40, ja yhteensä lukiolaisia kävi yli 800 henkeä. Näiden ryhmien mukana laitoksella vieraili yli 100 opettajaa. PR-koordinaattorin kautta tulleista ryhmistä kahta poikkeusta lukuunottamatta kaikki vieraat olivat lukiolaisia. Yläasteikäiset ohjattiin tavalliseen tapaan F2k:n muihin tapahtumiin. Vuoteen 2011 verrattuna voidaan havaita kaksi selvää muutosta vierailuissa. Kiihdytinlaboratorio on edelleen ylivoimaisesti suosituin vierailukohde, mutta hiukkasfysiikan suosio on selvässä nousussa, luultavasti CERN:n laajasta näkyvyydestä johtuen. Toinen huomattava muutos on vierailujen laajeneminen: monet opettajat toivovat kahden tunnin sijasta jopa neljän tunnin vierailuita. Nämä vierailut suuntautuvat liki poikkeuksetta kiihdyttimelle ja ilmaisinlaboratorioon, ja sisältävät laitoksen yleisesittelyn sekä luennon CERN:ssa tehtävästä tutkimuksesta, hiukkasfysiikasta tai kosmologiasta. Suurin osa lukiolaisryhmistä tuli Uudenmaan alueelta, mutta vieraita tuli myös Jyväskylästä sekä erityisesti Porista. Vierailujen laajuuden kasvaessa pääosan laitoksen yleisesittelyistä piti laitoksen PR-koordinaattori. Laitoksen PR-vastaavat huolehtivat oman alansa esittelyistä luennoin ja laboratoriovierailuin. Lisäksi laitoksella järjestettiin ensimmäistä kertaa KoeKampus! -tapahtuma Uudenmaan abeille. Yhteensä tapahtumaan ilmottautui noin 300 abia, joista kolmasosa oli ilmoittanut kiinnostuksekseen nimenomaan fysiikan. KoeKampus!-tapahtuman ohessa järjestettiin myös TiedeBasaari-tapahtuma kampuksen omille opiskelijoille.

22 22 PR-koordinaattori isännöi vuoden 2012 aikana myös norjalaisen "Women in Science" - opettajaryhmän vierailun sekä kreikkalaisen Make-a-wish Foundation järjestämän vierailun, jossa 16-vuotias poika perheineen tuli tutustumaan Fysiikan laitoksen kahteen laboratorioon. Lukiolaisten opiskelumahdollisuus Fysiikan laitoksella F2k-keskus vetää Fysiikan laitoksen ja pääkaupunkiseudun luonnontiedepainotteisten lukioiden yhteistyöprojektia, jossa tarjotaan lahjakkaille lukiolaisille mahdollisuutta fysiikan yliopistoopintoihin jo lukioaikana. Mahdollisuudesta tiedottaminen ja infotilaisuuden järjestäminen poikivat sen, että kuudelle lukiolaiselle myönnettiin opinto-oikeus peruskursseille lukuvuodeksi Edellisellä lukuvuodella lukiolaisopiskelijoita oli 14. F2k-leirit lapsille Koulujen kesälomien alettua Fysiikan laitoksella järjestettiin perinteiset lasten päiväleirit ja Ensimmäinen leireistä suunnattiin 9-11-vuotiaille ja jälkimmäinen vuotiaille lapsille. Yhteensä leireille osallistui 40 lasta. Leireillä tutustuttiin sekä luonnonilmiöihin että ihmisen rakentamaan ympäristöön kokeellisen työskentelyn ja itse tekemisen kautta. Tänä vuonna leiriohjelma rakennettiin mysteerin muotoon: leiriläisten piti viikon aikana ratkaista kampuksella tapahtunut tutkimusaineiston ryöstö. Muut lasten- ja nuortentapahtumat LUMA-keskuksen organisoimassa Jippo-tiedepäivässä F2k toteutti Toistemme tukena - työpajan, jossa tutkittiin ihmisen tasapainossa pysymistä. Tapahtumaan osallistui noin 100 alle kouluikäistä tai ala-asteikäistä lasta. Tiedekulmassa järjestetyssä Maan ja taivaan välillä: Tiedeseikkailuja lapsille -viikon tapahtumassa F2k järjesti mm. sähkömagnetismi-työpajan alakoulun viides- ja kuudesluokkalaisille. Työpajojen lisäksi esillä oli erilaisia pieniä fysiikan töitä, joita paikalle tullut yleisö sai itse kokeilla ja ihmetellä. Ennakkoilmoittautumisen vaatineisiin työpajoihin osallistui yhteensä 46 alakoululaista. Kaikki tapahtumassa tehdyt ja esillä olleet työt tehtiin lähes joka kodista löytyvin välinein. Tarkoituksena oli tuoda fysiikka lähemmäksi arkipäiväistä elämää ja antaa mahdollisuus oivaltaa, että fysiikkaa löytyy kaikkialta ympäriltämme. Syksyllä Tiedekulmassa järjestetyllä Tiedettä nuorille: luonnontieteet ja matematiikka liikuttavat - viikolla F2k järjesti ohjelmaa yhdessä kemianluokka Gadolinin kanssa Aiheena oli Fysiikka ja kemia liikkeessä. Työpajassa lukion ja yläkoulun oppilaat pääsivät tekemään erilaisia liikkeen kuvaajia tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän avulla. Lisäksi tutkittiin lämpökameran avulla liike-energian muuttumista lämmöksi ja lämpösäteilyn heijastumista pinnoista. Työpajoihin osallistui 89 yläkoululaista ja 49 lukiolaista. Nuorten tiedetapahtuma TeeTiedepäivässä Kumpulan kampuksella F2k järjesti työpajan, jossa tutkittiin energiansäästölampun ja hehkulampun eroja niiden säteilyn spektriä mittaamalla, pohdittiin valon syntymekanismeja erilaisissa lampuissa ja tutkittiin erilaisten kaasulamppujen spektrejä. Mustan kappaleen säteilyn kokeen avulla todettiin, kuinka suuri osa hehkulampun valosta on näkyvää valoa ja kuinka suuri osa sen synnyttämästä säteilystä menee lämmöksi. Alumnien vierailut laitoksella Kumpulan kampuksella järjestettiin 8.3. jokavuotinen Alumni-ilta. Fysiikan alumneja saapui tilaisuuteen noin 75. Fysiikan laitos oli tapahtumassa näyttävästi esillä ja palaute oli erinomaista.

23 23 F2k:n kirjasto, www-sivut ja opettajalaboratorio F2k:n kirjaston kokoelma sisältää fysiikan oppikirjoja, fysiikan opetuksen tukimateriaalia, populaariteoksia ja -lehtiä luonnontieteistä sekä tutkimuskirjallisuutta fysiikan opetuksesta ja siihen liittyvistä aloista. Kirjastoon tehtiin vuonna 2012 uusia hankintoja, ja lainaustoimintaa on ollut jonkin verran. Lisäksi vierailijoilla on ollut mahdollisuus käyttää ja kokeilla opettajalaboratorion demonstraatio- ja oppilastyövälineistöä ja kysyä neuvoa kokeellisuuteen ja fysiikkaan liittyvissä asioissa. F2k:ssa on myös joitain lainattavia oppilastyövälinesarjoja, joita myös hankittiin lisää. F2k-keskuksen www-sivusto (http://per.physics.helsinki.fi/f2k/) toimii tiedotuskanavana ja materiaalipankkina. Sivujen pääkieli on suomi, mutta vuoden 2012 myös ruotsin- ja englanninkielisiä sivuja päivitettiin hieman. LUMA-keskuksen verkkolehdet F2k-keskus tuotti vuonna 2012 fysiikkaan, sen opetukseen ja oppimiseen liittyvää sisältöä säännöllisesti LUMA-keskuksen julkaisemaan opettajien verkkolehteen, LUMA Sanomiin (http://www.luma.fi/), ja epäsäännöllisesti muihin LUMA-keskuksen verkkolehtiin sekä muihin opetuksen alan suomalaisiin julkaisuihin. Sijaishaku Pääkaupunkiseudun koulujen jonkin verran käyttämää sijaishakupalvelua tarjottiin edelleen vuonna Pyynnöt lyhyistä ja pidemmistäkin opettajansijaisuuksista peruskoulun ja lukion fysiikassa, matematiikassa ja kemiassa tulevat pääosin www-sivuston lomakkeen kautta, ja F2k välittää ne ylläpitämälleen sähköpostilistalle tai henkilökohtaisesti. Listalle voivat ilmoittautua pitkällä opinnoissaan olevat ja jo opetuskokemusta hankkineet opettajaopiskelijat, sekä jo opettajaksi valmistuneet. Muuta toimintaa F2k vastaili maallikoiden esittämiin fysiikka-aiheisiin kysymyksiin ja teki yhteistyötahojensa kanssa pienimuotoista konsultaatiota luonnontieteiden ja teknologian opettamiseen ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa. PR-koordinaattori puolestaan huolehti Fysiikan laitoksen sähköpostiin tulevista kyselyistä. Opettajille ja opiskelijoille vastailtiin erilaisiin fysiikkaan ja sen opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Myös ulkomaalaiset ovat erittäin kiinnostuneita opiskelumahdollisuuksista Fysiikan laitoksella. Lisäksi ulkomailta tulleita post-doc ilmoituksia sekä konferenssikutsuja välitettiin eteenpäin osastoille. Huolehdittiin myös laitoksen internet-sivujen toiminnasta ja parantamisesta ihmisiltä saadun palautteen mukaan. Vuonna 2012 F2k-keskus jatkoi yhteistyötä Fysiikan laitoksen ruotsinkielisen LUMA-toiminnan kanssa esimerkiksi lainaamalla oppilastyövälineitä Resurscenterin järjestämille lastenleireille. Vuonna 2012 F2k:n ympärille alettiin luoda myös opetuksen tutkimuksen ohjelmaa. Fysiikan laitoksella järjestettiin syksyllä 2012 myös kaksi kansainvälistä opetuksentutkimuksen tapahtumaa: Nord-HPS&ST (Nordic Meeting on History and Philosophy of Science in Science Teaching) ja NorSEd-HPS (NorSEd research school on History and Philosophy of Science in Science Education).

24 24 GEOPISTEEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 YHTEYSHENKILÖT Johtaja: Pirjo Hellemaa, sähköposti: puh / Koordinaattori: Rami Ratvio, sähköposti: puh / YHTEYSTIEDOT JA VERKKOSIVUT Geopiste on maantieteen ja geologian opetuksen resurssikeskus, joka toimii Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksella Kumpulassa (Physicum, sali A115): Geopiste, PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), Helsingin yliopisto Verkkosivut: Sähköposti: TAVOITTEET VUODELLE 2012 Geopisteen tavoitteena on toimia sekä valtakunnallisesti että erityisesti pääkaupunkiseudulla maantieteen kouluopetusta tukevana resurssikeskuksena sekä innostaa laajemminkin maantieteen ja geologian harrastukseen. Geopisteen valtakunnallisessa toiminnassa korostuvat erityisesti verkkosivuille koottavat opetusresurssit. Vuoden 2012 tavoitteina on painottaa LUMA-keskuksen strategioiden mukaisesti aihealueina uusia materiaaleja ja teknologiaa opetuksessa, teknologiaa ja liikuntaa maantieteen opetuksessa sekä kiinnostusta tukevia opetusmenetelmiä ja arviointia. Kerätään ja kehitellään uusia opetusideoita sekä esitellään maantiedettä tieteenalana. Verkkosivuilla ylläpidetään laajaa opetuskäyttöön sopivaa linkkikokoelmaa. Verkkosivuille tehdään opetus- ja koulutuskäyttöön sopivia videoita. Ylläpidetään ja laajennetaan opetuksen tueksi lainattavien laitteiden kokoelmaa. Geopisteen toiminnasta tiedottamista tehostetaan edelleen sekä jatketaan yhteistyötä Suomen Maantieteellisen Seuran, OKL:n ja BMOL:n kanssa. Laaditaan uusi esite jaettavaksi. Lukukausittain järjestetään 1 2 koulutustilaisuutta opettajille ja/tai oppilaille ajankohtaisista aiheista. Nämä tilaisuudet, samoin kuin laitteiden lainaus, palvelevat parhaiten pääkaupunkiseudun kouluja. Maantieteen opettajiksi opiskelevat ja opettajat hyötyvät resurssikeskuksen oppikirja- ja kartastokokoelmasta, jota kartutetaan pääosin lahjoituksia pyytämällä. Toiminnalla edistetään valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden toteutumista.

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia 1. Kansallisen LUMA-toiminnan historia LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Nk.

Lisätiedot

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

TIETEEN ILOA KAIKILLE!

TIETEEN ILOA KAIKILLE! TIETEEN ILOA KAIKILLE! SISÄLLYS TAUSTA JA ORGANISAATIO... 4 KANSALLISEN LUMA -TOIMINNAN HISTORIA... 4 TOIMINTAVERKOSTO... 5 VALTAKUNNALLISEN LUMA -KESKUKSEN RESURSSIKESKUKSET... 5 LUMA-KESKUKSEN ORGANISAATIOMALLI...

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko 1 marja happonen, maija aksela & veli-matti ikävalko Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VUOSIKERTOMUS 2010 Jenni Västinsalo & Maija Aksela (toim.) SISÄLLYS 1 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010... 3 1.1 LUMA-KESKUS JA SEN TAVOITTEET... 3 1.2 LUMA-KESKUKSEN HALLINTO...

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007

VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007 VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007 Maija Aksela ja Heimo Saarikko (toim.) SISÄLLYS 1. Katsaus toimintavuoteen 2007 2. Resurssikeskusten toimintaraportit BioPop Geopiste Kemma

Lisätiedot

Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa!

Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Tiedekasvatus Helsingin yliopistossa: Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Maija Aksela Johtaja, LumA-tiedekasvatuskeskus, HY Johtaja, LUMA-keskus Suomi Prof., tutkimusjohtaja 16/02/2017 1 YHDESSÄ HYVÄÄN

Lisätiedot

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org Chemistry our life, our future Kemia osa hyvää elämää www.chemistry2011.org Suomen Kemian Seura www.kemia2011.fi MAOL ry:n päivät, Lappeenranta 12.02.11 Prof. Maija Aksela, valtakunnallinen LUMAkeskus,

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 10/2013

KEMMAn uutiskirje 10/2013 KEMMAn uutiskirje 10/2013 Leiskuvan lokakuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin täytti 5 vuotta! 2. Ilmoittautuminen ensi kesän

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua

Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua Lukioiden kansainvälistä tiedeopiskelua CERN? Lyhenne CERN tulee ranskankielisestä nimestä Conseil Européenpourla RechercheNucléaireeli European Council for Nuclear Research. CERN on maailman suurin hiukkasfysiikan

Lisätiedot

Kemian opetuksen uusia tuulia

Kemian opetuksen uusia tuulia Lämpimästi tervetuloa VI valtakunnallisille kemian opetuksen päiville! Kemian opetuksen uusia tuulia Kemian opetuksen päivät, Prof. Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö ja LUMA/Kemma, kemian laitos,

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09

TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 TOIMINTAKERTOMUS 2008-09 Maija Aksela & Johannes Pernaa (toim.) Sisällys Alkusanat... 1 1. Toiminnan kuvaus... 2 1.1 Toiminnan tavoitteet ja strategia... 2 1.1.1 Opetuksen tavoitteet... 2 1.1.2 Yritysten

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON LUMA-KESKUS (OSA LUMA-KESKUS SUOMEA) TOIMINTAKERTOMUS 2014

HELSINGIN YLIOPISTON LUMA-KESKUS (OSA LUMA-KESKUS SUOMEA) TOIMINTAKERTOMUS 2014 HELSINGIN YLIOPISTON LUMA-KESKUS (OSA LUMA-KESKUS SUOMEA) TOIMINTAKERTOMUS 2014 2 Sisällys 1. Johdanto 2 2. Toimintaympäristö 3 3. Tarjonta suoraan lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen 6 4. Toiminta

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Toukokuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Toukokuu 2017 TUU KOODAA MUN KANS ÄITIENPÄIVÄNÄ! Suositut lapsille ja heidän huoltajilleen suunnatut, maksuttomat Tuu koodaa mun kans! koodauspajat saavat jatkoa

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista LUMAT 1(1), 2013 Kokeellinen FYKE: Luokanopettajien kokemuksia ala-koulun kokeellisista luonnontieteiden tunneista Pirjo Häkkinen Keski-Suomen LUMA-keskus / Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto pirjo.h.h.hakkinen@jyu.fi

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Helmikuu 2018

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Helmikuu 2018 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Helmikuu 2018 LUMA TIEDEKERHO Suosittu, alakouluikäisille suunnattu LUMA Tiedekerho jatkuu tiistaisin klo 17 18 Tiedeluokka SOLUssa Niemen kampuksella. Maksuttomaan

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 12/2013

KEMMAn uutiskirje 12/2013 KEMMAn uutiskirje 12/2013 Yhteistyössä Lämmin joulukuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin toivottaa kaikille rauhaisaa joulua

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka

Lukuvuosi Luonnontiede- ja matematiikkaluokka Mertalan koulun LuMa-luokka Lukuvuosi 2017-2018 Luonnontiede- ja matematiikkaluokka LuMa-luokka tarjoaa ylöspäin eriyttävää opetusta matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa vahvan pohjan perusopinnoissa

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen)

Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen) Hakuliite lukio 10.8.2015 Erityinen koulutustehtävä 1 (mikäli useampia tehtäviä, kirjataan niistä jokainen omilla kaavakkeilleen) Hakutiedot Koulutuksen järjestäjän nimi Opetuskieli Kunnat, joissa opetusta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Kesäkuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Kesäkuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Kesäkuu 2017 TUTKIMUKSIA VESIJÄRVESTÄ KESÄLEIRI ELOKUUN ALUSSA Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää Vesijärvisäätiön tuella Tutkimuksia Vesijärvestä kesäleirin

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Joulukuu 2016

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Joulukuu 2016 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Joulukuu 2016 1) Matalan kynnyksen koodausta koulutus alakoulun opettajille Forssassa Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Forssan kaupunki järjestävät keskiviikkona

Lisätiedot

Mitä on moderni fysiikka?

Mitä on moderni fysiikka? F2k-laboratorio Fysiikka 2000 luvulle Toiminnassa vuodesta 2011 Modernin fysiikan töitä pääasiassa lukiolaisille opettajan ja ohjaajan opastuksella Noin 40 ryhmää/vuosi Myös opeopiskelijoiden koulutusta

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti. Maaliskuu 2017 Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen verkostoviesti Maaliskuu 2017 LUMA TIEDEKERHO LAHDEN PÄÄKIRJASTOSSA Alakoululaisille suunnattu, hauska ja jännittävä LUMA Tiedekerho tiistaisin pääkirjaston lastenosastolla!

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa!

Studia Generalia AINEEN ARVOITUS. Tervetuloa! Studia Generalia AINEEN ARVOITUS Tervetuloa! 13.10.2011 1 13.10.2011 AINEEN MONET MAHDOLLISUUDET Lääkeaineita merestä ja metsästä Prof. Jari Yli-Kauhaluoma Uudet materiaalit: molekyylit halki, poikki ja

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 1/2013

KEMMAn uutiskirje 1/2013 KEMMAn uutiskirje 1/2013 Iloinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Tässä vuoden 2013 ensimmäisessä kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kestävä kemia ja virtuaaliset ympäristöt tutuksi!

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kirjasto

Jyväskylän yliopiston kirjasto Page 1 of 23 Kysely tiedonhankinnan opetuksesta, marraskuu 2005 Vastaa seuraaviin kysymyksiin tiedonhankinnan opetuksen tilanteen kartoittamiseksi maamme yliopistoissa syksyllä 2005, kun Suomen yliopistoissa

Lisätiedot

Kemman uutiskirje 11/2013

Kemman uutiskirje 11/2013 Kemman uutiskirje 11/2013 Mainio marraskuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolinin kevään varauskalenteri on auki 2. Onnea ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Helmikuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällysluettelo 1. Opiskelu peruskouluissa... 3 2. Opiskelu lukioissa... 4 3. Opiskelu korkeakouluissa... 6 4. Opiskelu

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä

Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Ajatuksia opetustoimen henkilöstön osaamisien kehittämisestä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus 15.3.2016 Osaava-hankkeiden sidosryhmäpäivä Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Koulutuksen tavoite 2025

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita

Joustava koulupäivä Suomessa Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Joustava koulupäivä Suomessa 19.5.2017 Tallinna Riitta Rajala, erityisasiantuntija emerita Maailma on muuttunut Tulevaisuudessa tarvittava osaaminen on muuttunut Oppijoiden tarpeet ovat muuttuneet Olemme

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Syyskuu 2015 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2012 Kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö tarjoaa opetustoimen henkilöstölle ammatillista pätevyyttä lisäävää ja kelpoisuutta tuottavaa

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja

Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista. Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Ajatuksista, odotuksista ja tavoitteista Tapani Vuorinen Ohjelmajohtaja Koulutusta ohjaavat ajatukset ja tavoitteet Ministeriö Työnantaja Määrälliset tavoitteet Valmiudet Opiskelija Yliopisto Asiantuntija

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA!

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo - hankkeen loppuseminaari TERVETULOA! Elena Ruskovaara Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kehittämishankkeen 3 tavoitetta 1. Luodaan yrittäjyyskasvatukselle mittaristo

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE

KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE KOULUN MONET KIELET JA USKONNOT (KUSKI) -TUTKIMUSHANKE Kuva: Yliopisto-lehti 08/17, Veikko Somerpuro 25/10/2017 1 Koulujen monet kielet ja uskonnot on Valtioneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke,

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta - hanke

Arjen tietoyhteiskunta - hanke Arjen tietoyhteiskunta - hanke 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010 Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä

Lisätiedot

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot