VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 VALTAKUNNALLISEN LUMA-KESKUKSEN TOIMINTARAPORTTI VUODELTA 2007 Maija Aksela ja Heimo Saarikko (toim.)

2 SISÄLLYS 1. Katsaus toimintavuoteen Resurssikeskusten toimintaraportit BioPop Geopiste Kemma Kondensaattori Summamutikka Soklan toimintaa Kuva. Kiehtovat kivet -työpiste Ksenonit -tiedepäivillä toukokuussa 2007 geologian asiantuntijan Martti Lehtisen johdolla.

3 1. Katsaus toimintavuoteen LUMA -keskus ja sen tavoitteet Valtakunnallinen LUMA -keskus (http://www.helsinki.fi/luma) on Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima sateenvarjo-organisaatio koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle. Keskus on toiminut noin kolme vuotta vuoteen 2007 mennessä. Se perustettiin joulukuussa Avajaisia vietettiin Keskuksen tavoitteena on luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian oppimisen, opiskelun ja opetuksen edistäminen kaikilla tasoilla (Strategia, 2005). LUMA keskuksen missiona on tukea ja edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian elinikäistä oppimista ja harrastuneisuutta sekä tiedekasvatusta. LUMA -keskus toteuttaa missiotaan vuorovaikutuksessa esimerkiksi koulujen, luokanopettajien, aineenopettajien ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa. Valtakunnallisen LUMA -keskuksen tavoitteena on yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa tukea ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja elinikäistä oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Kuva. Lapsia tutustumassa luonnontieteisiin Kumpulan tiedekampuksella. Elinikäisen oppimisen tukemisessa on olennaista erityisesti koulutuksellisen jatkumon muodostaminen perus ja täydennyskoulutuksen kesken (opetusministeriö, 2005). Opettajien mahdollisuuksia pitää ajan tasalla tietojaan ja taitojaan eri oppiaineista sekä myös oppimista ja

4 opetusta koskevasta tutkimuksesta tulee tukea. Elinikäisen oppimisen tavoitteet on huomioitu LUMA -keskuksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 2. LUMA-keskuksen hallinto ja yhteistyö LUMA -keskuksen toimintaa ohjaa johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2007 professori Heimo Saarikko ja sihteerinä koordinaattori Maija Aksela. Johtoryhmä päätti keskusta koskevista strategisista linjauksista ja toiminnan suuntaviivoista, yhteistyösopimuksista sekä hyväksyy suunnitelman mukaisen varainkäytön. Johtoryhmä vahvisti myös keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelman. Keskuksen toiminnan pääteemat vuonna 2007 olivat luonnontieteet, matematiikka ja teknologia arkielämässä sekä luovuus. Johtoryhmään kuuluivat edustajat seuraavista yhteistyötahoista: opetusministeriö, Opetushallitus, Helsingin yliopiston biotieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteellinen tiedekunta ja matemaattisluonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin kaupungin opetusvirasto kuntien edustajana, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Taloudellinen tiedotustoimisto, Teknologiateollisuus ry ja Teknillinen korkeakoulu ( alkaen). Yhteistyötä tehtiin vuonna 1997 lisäksi esimerkiksi koulutus -ja kehittämiskeskus Palmenian, virastojen, järjestöjen, seurojen, tiedekeskusten, yhdistysten ja oppimateriaalikustantajien kanssa sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Keskuksen vastuullinen johtaja, koordinaattori ja muut toiminnan kannalta tarvittavat henkilöt toimivat hallintotehtävissä oman päätyönsä ohella. Nykyinen johtaja ja koordinaattori työskentelevät päätyönään fysiikan ja kemian aineenopettajakoulutuksessa matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa. Opettajankoulutus on LUMA -keskuksen keskeinen toimija. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston kolmen tiedekunnan (biotieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen ja käyttäytymistieteellinen) kanssa. LUMA -keskuksen käytännön toimintaa suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa kahdestakymmenestä eri yhteistyötahojen asiantuntijajäsenistä koostuva suunnitteluryhmä koordinaattorin johdolla. Jäsenet vastaavat oman alansa näkyvyydestä keskuksen toiminnassa. Ainelaitoksille perustettujen resurssikeskusten (biologian BIOPOP, maantieteen GEOPISTE, kemian KEMMA, fysiikan KONDENSAATTORI, matematiikan SUMMAMUTIKKA) yhdyshenkilöt olivat mukana käytännön toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Eri toimintamuotoihin on lisäksi perustettu omia työryhmiä, esimerkiksi Luova -verkkolehteen toimitusneuvosto ja toimituskunta sekä LUMA -viikon suunnitteluryhmä. Vuorovaikutus opettajien kanssa on toiminnassa keskeistä. Opettajien ideoita ja toivomuksia kuunnellaan jatkuvasti. LUMA -keskus teki vuonna 2007 sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä eri yhteistyökumppanien kanssa. Verkostoituminen oli keskuksen yksi tärkeä tavoite. Esimerkiksi kansallisesta yhteistyöstä on esimerkkinä LUMA -keskus Oulu Oulun yliopistossa. Keskus avattiin keväällä Ruotsinkielistä toimintaa on vahvistettu yhteistyössä Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan -projektin kanssa. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin Humanistisen tiedekunnan Aino -keskuksen kanssa on tehty yhteistyötä sen perustamista lähtien. LUMA-keskus teki myös kansainvälistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esimerkiksi Terrific Science, USA ja KRC, Ruotsi. 3. Käytännön esimerkkejä toiminnasta 3.1 Lasten ja nuorten toiminta

5 Lasten ja nuorten elinikäisen oppimisen tukeminen keskittyi kerhoihin, kesäleireihin, Ksenonit -virtuaalikerhoon sekä nuorten verkkolehti Luovaan (Ks. yksityiskohtaiset raportit resurssikeskusten raporteista). Toiminnassa pyrittiin tuomaan lapsille ja nuorille onnistumisen elämyksiä ja iloa LUMA -aineiden parissa. Samalla tuettiin luonnollista vuorovaikutusta yliopiston tiedeyhteisön kanssa. Esimerkiksi Summamutikka -kerhot olivat peruskoulun alaluokkien oppilaille suunnattuja kerhoja, jotka kokoontuivat eri puolilla pääkaupunkiseutua koulujen tiloissa. Kerhoissa tutustuttiin matematiikkaan askarrellen, liikkuen ja pelaten. Kerhoissa tarjottiin onnistumisen elämyksiä sekä matemaattisesti lahjakkaille että niille lapsille, joilla on koulumatematiikassa vaikeuksia tai motivaatio-ongelmia. Myös luonnontieteiden tiedekerho toimi aktiivisesti Kumpulan tiedekampuksella. Ksenonit-virtuaalikerho on toiminut hyvin vuodesta 2004 (ks. Nuorten verkkolehti Luova (http://www.helsinki.fi/luova) on LUMA -keskuksen uusin toimintamuoto, jonka avajaisia vietettiin Nuorten luonnontiedeverkkolehden tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus osallistua tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioihin liittyvään löytämisen, keksimisen ja luovuuden iloon. Päämääränä on tukea kiinnostusta sekä avata uusia näkökulmia luonnontieteisiin, matematiikkaan ja teknologiaan. Luova pyrkii olemaan kehittyvä ja kiinnostava tutkijoiden, opettajien ja nuorten kohtauspaikka nuorten omaa aktiivisuutta ja innostusta tukeva lähde, jonka kautta nuoret vuorovaikuttavat ja välittävät innostustaan eteenpäin. Valtakunnallista LUMA -viikkoa on koordinoitu vuodesta 2004 lähtien. Vuonna 2007 LUMAviikon teemana oli luonnontieteet, matematiikka ja teknologia arkielämässä sekä luovuus. Valtakunnallisen LUMA-viikon tavoitteena on tukea biologian, fysiikan, kemian, maantieteen, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetusta ja harrastusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, herättää kiinnostusta LUMA-aineiden ja teknologian opiskeluun ja ammatteihin erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien, elämysten ja kokemusten kautta, tuoda alaa tunnetuksi myös nk. suuren yleisön keskuudessa, kannustaa eri oppiaineita, kouluasteita ja kerhoja yhteistyöhön sekä keskenään että ympäröivän yhteiskunnan kanssa uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, kerätä parhaita käytänteitä LUMA-viikon aktiviteeteista ja levittää tietoa parhaista käytänteistä ja LUMA-viikon tapahtumista verkkosivujen, yhteistyökumppanien ja tiedotusvälineiden kautta. Hyviä käytäntöjä on palkittu yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Palkitut koulut ovat saaneet myös LUMA-keskuksen kunniakirjan. Ks. vuoden 2007 palkitut koulut, työt ja palkinnot:

6 3.2 Opettajien tukeminen ja yhteistyö LUMA -keskuksen tavoitteena on tukea opettajien elinikäistä oppimista LUMA-keskuksen tavoitteiden mukaisesti. Sekä aineenopettajille että luokanopettajille järjestettiin lukuisia työpajoja, kesäkursseja sekä valtakunnalliset LUMA tiedepäivät Oulussa (Ks. tarkemmin resurssikeskusten toimintaraportit). Opinto-ohjaajille järjestettiin tiedepäivä Kumpulan tiedekampuksella tammikuussa Lisäksi osallistuttiin Tieteen päiville 2007 omalla työpajafoorumilla, jossa esitettiin LUMA-keskuksen toimintaa. Vuoden suurtapahtuma oli matemaattisten aineiden syyspäivät Kumpulan tiedekampuksella, johon osallistui noin 800 opettajaa. LUMA-keskus oli järjestämässä päiviä yhteistyössä MAOL ry:n kanssa järjestäen mm. runsaasti työpajoja. Ajankohtaisista tapahtumista ja materiaaleista sekä tutkimuksesta tiedotettiin kerran kuussa sähköpostitse ilmestyvässä uutiskirjeessä sekä LUMA -keskuksen verkkosivuilla. Uutiskirje tavoitti kuukausittain noin satatuhatta opettajaa, opettajaopiskelijaa ja opetuksen tutkijoita sekä muita asiantuntijoita varhaiskasvatuksesta elinkeinoelämään. Lisäksi resurssikeskukset tukivat oppiainekohtaista toimintaa omien verkkosivujensa materiaalien kautta. Kysy - ja keskustelupalstat olivat myös yksi keskuksen toimintamuoto. Esimerkiksi kysy kemiasta -palsta ja fysiikan opettajien keskustelupalsta olivat aktiivisesti käytössä. Uusinta tutkimustietoa on integroitu LUMA -keskuksen toimintaan. Uuden tutkimustiedon välittäminen on tärkeää opettajien elinikäisen oppimisen tukemisessa. Opettajat tutustuivat tutkimukseen esimerkiksi LUMA -tiedepäivillä tai kesäkurssien aikana, seurasivat tutkimustietoa muun muassa uutiskirjeen, Luova -verkkolehden tai resurssikeskusten julkaisemien opinnäytetöiden kautta. Kuukauden tutkija -palstaa julkaistiin LUMA -uutiskirjeessä sekä Luova -verkkolehdessä. 4. Opiskelijat oppijoina ja toimijoina Opettajaopiskelijoiden elinikäisen oppimisen kasvuprosessia pyritään tukemaan yliopisto-opintojen alusta lähtien vuorovaikutuksessa LUMA -keskuksen kanssa. Tavoitteena on sekä opiskelijoiden mielekäs oppiminen että sitoutuminen opettajan työhön. Toiminnalla pyritään tukemaan myös opiskelijan luonnollisen vuorovaikutusyhteyden syntymistä yliopiston kanssa tutkinto-opintojen päätyttyä. Usein opettajaksi valmistumisen jälkeen yhteys yliopistoon katkeaa ja samalla mahdollisuus päivittää omia tietojaan ja taitojaan heikentyy. LUMA -keskus pyrkii kaventamaan kuilua ja lisäämään vuorovaikutusta koulussa toimivien opettajien kanssa. Samalla opettajankoulutus saa opettajilta hyödyllistä tietoa käytännön opetuksen tilanteesta ja pystyy huomioimaan sen opettajankoulutuksen suuntaamisessa ja kehittämisessä. Molemmat osapuolet hyötyvät vuorovaikutuksesta. Vuonna 2007 LUMA -keskuksen käytännön toimintaan osallistui sekä toimijoina että oppijoina matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelijoita, lähinnä opettajaopiskelijoita sekä luokanopettajaopiskelijoita. Toimintamuodot vaihtelivat oppiaineittain. Yleensä toiminta on (i) integroitu tutkinto-opetukseen ja tutkimukseen tai (ii) opiskelijat tekevät sitä opiskelun rinnalla hankkien samalla hyödyllistä työkokemusta. Esimerkiksi resurssikeskusten yhteyshenkilöt ovat pääasiallisesti loppuvaiheen opettajaopiskelijoita tai jatko-opiskelijoita ainelaitoksilla. Mm. Luova -verkkolehden päätoimittaja on opettajakoulutuksen jatko-opiskelija kemian laitokselta. Toimintamuodot olivat vuonna 2007 monipuolisia. Esimerkiksi matematiikan opiskelijat ohjasivat lapsia kerhoissa. Sekä fysiikan että kemian opettajaopiskelijoiden tutkinto-opetukseen kuului osallistumista LUMA -keskuksen toimintamuotoihin. Esimerkiksi johdatus fysiikan opetukseen

7 -kurssilla opiskelijat vierailivat ohjaamassa lapsia kouluissa. Biologian opiskelijat olivat aktiivisia BIOPOP -resurssikeskuksen toiminnoissa. Maantieteen ja kemian opettajaopiskelijat tuottivat uusimman tutkimustiedon mukaista opetusmateriaalia verkkosivuille kaikkien käyttöön. Nuorten verkkolehti Luovan toimitukseen osallistui opiskelijoita eri ainelaitoksilta. Tehtävien tekeminen selvästi innosti opettajaopiskelijoita alansa opiskeluun ja sitoutti opettajaopintoihin. Normaalikouluissa LUMA -toiminta oli esillä monipuolisesti: Opettajaopiskelijat olivat mukana LUMA-viikon valmisteluissa ja LUMA-viikon toiminnassa erilaisin aktiviteetein: päivänavauksia, työpisteitä koulun käytävillä, vitriineihin näyttelyjen järjestämisestä ja LUMA-aineiden aiheisiin liittyviä esityksiä. LUMA -toiminta näkyi perusopetuksessa pitkin matkaa eri LUMA-aineiden opetuksessa: LUMA -toiminnasta kerrottiin oppilaille ja tuotiin esille LUMA -keskuksen verkkosivuja ja verkkolehti. 5. Loppusanat LUMA -keskus on toiminut aktiivisesti kolme vuotta vuoteen 2007 mennessä. Toimintamalli on uusi malli kansainvälisestikin katsottuna. Toiminnassa yhdistyy uudella toimintatavalla eri oppiaineiden, yhteistyötahojen ja kouluasteiden yhteistyö. Poikkitieteellinen yhteistyö on myös mahdollista. Muissa maissa yliopistojen yhteistyökeskukset ovat rakentuneet yleensä yhden oppiaineen ympärille. LUMA -keskuksen toimintamalli on herättänyt paljon kiinnostusta kansainvälisesti. Kansainvälistä vuorovaikutusta vahvistettiin muun muassa englanninkielisillä verkkosivuilla, jotka avattiin : LUMA -keskuksen toiminta tuki oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien elinikäistä oppimista monin eri tavoin. Vuorovaikutus oppilaiden, opettajien, tutkijoiden sekä eri yhteistyötahojen kanssa antoi myös uusia lähestymistapoja opettajankoulutukseen ja sen kehittämiseen. Tutkimuksen integroiminen toimintaan oli olennaista. Uusimman tutkimustiedon levittäminen ja siihen liittyvä koulutus on erityisen tärkeää elinikäisen oppimisen tukemisessa. Tiedotusvälineet raportoivat kiitettävästi LUMA -keskuksen toiminnasta. Esimerkkinä vuoden 2007 tärkeitä artikkeleista ovat Opettaja lehden jutut syksyltä Esim. Luovasti luonnontieteitä docs/page/opettajalehti_epaper_pg/2007_33/page14.htm LUMA -keskuksen visiona vuoteen 2009 mennessä on olla (i) tunnettu luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian uutta tietoa, sovellutuksia ja käyttöä koskevan tiedon esille tuoja, muokkaaja ja levittäjä, (ii) luonnontieteiden, matematiikan ja tietotekniikan opetuksen innovatiivinen kehittäjä ja koulujen tärkeä yhteistyökumppani, (iii) on arvostettu asiantuntija teknologian opetuksen ja tiedekasvatuksen kehittämisessä sekä integroinnin edistämisessä ja (iv) toimii verkottuneena koulujen, elinkeinoelämän ja muiden vastaavien toimijoiden kanssa.

8 2.1 BIOPOPIN TOIMINTAKERTOMUS Yhteyshenkilöt: Koordinaattori: professori Jouko Rikkinen, yhteyshenkilö, verkkosuunnittelija: opiskelija Heini Lankia, BioPopin verkkosivut: 1. Toiminnan tavoitteet BioPop Biologian opetuksen resurssikeskus on Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen luma-toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä LUMA-keskuksen kanssa. BioPop-keskuksen toiminnan tarkoituksena on tukea peruskoulun ja lukion biologian opetusta ja innostaa biologian opiskeluun kaikilla luokka-asteilla yhteistyössä yliopiston, koulumaailman sekä muiden tahojen kanssa LUMA -keskuksen tavoitteiden mukaisesti. Keskus toimii yhteisenä verkostona sekä opettajille ja oppilaille että Bio-ja ympäristötieteiden laitoksen väelle ja aineenopettajaopiskelijoille. BioPop-keskuksen toiminnan suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2006 ja keskuksen avajaisia vietettiin Kuva. BioPopin avajaiset Viikin kampuksella. Paikalla oli runsaasti biologian opettajia ja muita yhteistyötahoja.

9 2. Suunnitteluryhmä Bio- ja ympäristötieteiden laitokselta koottiin syksyllä 2006 eri pääaineita edustava BioPopkeskuksen suunnitteluryhmä. Suunnitteluryhmä kokoontui vuoden 2007 aikana kolme kertaa. Ryhmälle perustettiin sähköpostilista BioPop-keskuksen koordinaattorina toimii professori Jouko Rikkinen. Verkkosivujen toteutuksen ja päivityksen sekä erinäisiä tiedotus- ja muita käytännön järjestelyjä on hoitanut osa-aikatyönä opiskelija Heini Lankia. 3. Toiminta vuonna 2007 Ensimmäisen toimintavuoden tavoitteina oli tuottaa keskukselle verkkoympäristö, kehittää virtuaalista opetusmateriaalia ja järjestää keskuksen avajais- ja verkostoitumistapahtuma. Tärkeimpinä tulevaisuuden toimintamuotoina nähtiin opettajien täydennyskoulutus-työpajojen järjestäminen ja toiminta lapsille ja nuorille. BioPop-keskuksen avajaiset BioPopin avajaisia vietettiin tiistaina klo Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella Viikin kampuksella. Paikalle kokoontui reilusti yli 60 vierasta; peruskoulun ja lukion biologian opettajia, Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, biologian aineenopettajaopiskelijoita sekä sidostyhmien edustajia (Edita Publishing, Helsingin opetusvirasto, Luonnontieteiden Akateemisten Liitto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Opetushallitus, Palmenia, TAT- Taloudellinen tiedotustoimisto, Tiedekeskus Heureka, Otava, Tammi, WSOY oppimateriaalit). Avajaisesityksissä esiteltiin LUMA-keskuksen ja BioPop-keskuksen toimintaa ja keskusteltiin aiheesta eri tahojen kesken. Avajaistunnelmia osoitteessa Tiedotus ja Internet-sivut BioPop-keskuksen Internet-sivut (www.helsinki.fi/biosci/biopop) avattiin avajaisten yhteydessä. Internet-sivuilla tiedotetaan tapahtumista ja sivuille on koottu opetusmateriaalia sekä ideoita ja linkkejä biologian opetuksen tueksi. Vuoden 2007 lopussa internetsivut käännettiin myös englanniksi. Biologian opetusta ja oppimista tukevista BioPop-keskuksen omista sekä sidosryhmien tapahtumista tiedotetaan BioPop-keskuksen sivuilla ja LUMA-keskuksen Luma-uutiskirjeessä. Biologian opettajien täydennyskoulutus BioPop-keskus järjesti ensimmäisen opettajien täydennyskoulutustyöpajan klo Soveltavan kasvatustieteen laitoksella. Työpajan aiheena oli käsitekartat ja CmapTools-opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristönä. Kouluttajana toimi professori Mauri Åhlberg. Ksenonit-virtuaalikerho Ksenonit (www.helsinki.fi/luma/ksenonit) on Luma-keskuksen toteuttama lapsille ja nuorille suunnattu virtuaalikerho, joka tehtävineen innostaa nuoria luonnontieteiden ja kokeellisuuden pariin. Ksenonit-virtuaalikerho laajentui lokakuusta 2007 alkaen kemiasta myös muihin

10 luonnontieteisiin. Lokakuusta 2007 lähtien BioPop-keskus on tuottanut ksenonit-sivustolle kuukausittain biologiaan liittyviä tehtäviä ja tutkimuksia. 4. Vuoden toiminnan arviointi Luma-toiminta on Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle aivan uusi toimintamuoto ja vuosi 2007 oli BioPop-keskuksen perustamisvuosi. Tarkoituksena oli käynnistää toiminta pienimuotoisena ja kehittää sitä vähitellen. Ottaen huomioon henkilöresurssien rajallisuus on oltava tyytyväinen saavutuksiin. Jatkossa haasteena on kehittää toimintaa etenkin niin, että oman laitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita aktivoitaisiin enemmän mukaan. Olisi myös tärkeää organisoida toiminta niin, että erilaisen toiminnan järjestäminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä mahdollistuu. 2.2 GEOPISTEEN TOIMINTAKERTOMUS Yhteyshenkilöt: Olli Ruth (yliopistonlehtori, LUMA-keskuksen suunnittelutyöryhmän jäsen) Maantieteen laitos, PL 64, Katariina Kosonen (yliopistonlehtori, Geopisteen suunnittelutyöryhmän pj.) Maantieteen laitos, PL 64, Geopisteen verkkosivut: 1. Toiminnan tavoitteet Geopiste on maantieteen opetuksen valtakunnallinen resurssipiste, joka palvelee maantieteen ja biologian opettajia, luokanopettajia, opettajiksi opiskelevia sekä muita maantieteen opetuksesta kiinnostuneita. Geopiste kokoaa yhteen paikkaan maantieteen keskeiset oppimateriaalit sekä kerää ja välittää tietoa uusista opetusideoista ja -menetelmistä. Geopiste toimii osana valtakunnallista LUMA-keskusta, joka tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. 2. Toteutus Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle perustettiin syksyllä 2006 maantieteen LUMAresurssikeskuksen suunnitteluryhmä, jonka toimintaa johti Katariina Kosonen. Muina jäseninä olivat maantieteen laitoksen opetushenkilökuntaan kuuluvat Pirjo Hellemaa, Tino Johansson, Arttu Paarlahti, Olli Ruth ja Tuuli Toivonen. Lisäksi mukana oli kaksi opiskelijajäsentä, vuosina Henna-Riikka Helkiö ja Laura Savolainen. Syksyllä 2007 heidän työtään tulivat jatkamaan Eija Laihinen ja Liisa-Maija Nyyssönen.

11 Kuva. Maantieteen opettajia ja tutkijoita tutustumassa Geopisteen materiaaleihin. Ryhmän opiskelijajäsenet toteuttivat kevään 2007 aikana Geopisteen nettisivujen rungon yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa ja keräsivät sivuston ajankohtaiset linkkivinkit. Opiskelijajäsenet myös skannasivat digitaaliseen muotoon emeritusprofessori Toive Aartolahden lahjoittaman yli 500 maantieteellisen valokuvan kokoelman Geopisteen käyttöön. Opettajajäsenet hankkivat resurssikeskukselle kirja- ja laitelahjoituksia. Oppikirjoja, säähavaintolaitteita ja muita lahjoituksia antoivat mm. Otava, Tammi, WSOY, Karttakeskus ja Ilkka Lilja Oy. LUMA-keskuksen kautta saadulla rahoituksella Geopisteeseen hankittiin tietokone ja GPS-laitteita sekä kustannettiin avajaisten tarjoilu. Maantieteen laitoksen kokoushuoneeseen saatiin järjestettyä resurssikeskukselle oma työpiste ja käsikirjasto. Geopisteen avajaisia juhlittiin Kumpulan kampuksella Helsingissä Paikalla oli noin 70 yhteistyökumppania, maantieteen ja biologian opettajaa sekä opettajaksi opiskelevaa. Tilaisuudessa puhuivat LUMA-keskuksen koordinaattori FT Maija Aksela, Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani professori Markku Löytönen, maantieteen laitoksen johtaja professori John Westerholm sekä maantieteen didaktiikkaan ja opetuksen kehittämiseen erikoistunut yliopistonlehtori Taina Kaivola. Avajaisissa esiteltiin Geopisteen sähköistä ja kirjallista aineistoa sekä lainattavia laitteita. Avajaisissa esitettiin myös Suomen Maantieteellisen Seuran luvalla Väinö Auerin 1920-luvun Tulimaan tutkimusretken filmistä tehtyä kopiota. Geopiste on avajaisten jälkeen ollut avoinna kaikille maantieteen opetuksen ammattilaisille, opetuksesta kiinnostuneille sekä koululaisille. Virallinen päivystysaika on keskiviikkoisin, mutta Geopiste on auki aina erikseen sovittaessa. Valtakunnallista resurssikeskuksen tehtävää Geopiste toteuttaa monipuolisten nettisivujen avulla. Nettisivuilta osoitteesta

12 löytyy runsas valikoima oppimateriaaleja, opetusideoita ja maantieteen opetukseen soveltuvia linkkivinkkejä. Geopisteen tiloissa Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella on esillä kaikkien suurten kustantajien maantiedon ja maantieteen suomenkieliset koulujen oppikirjat sekä runsaasti muuta kirjallista materiaalia. Geopistettä varten hankittuun tietokoneeseen on asennettu monipuoliset paikkatieto- ja piirto-ohjelmistot. Geopisteellä on myös oma sääasema, jonka mittaama säätila päivittyy viiden minuutin välein Geopisteen nettisivulle. Geopiste tarjoaa kouluille lainaksi GPS-satelliittipaikantimia GPSsuunnistusta, paikkatietoharjoituksia ja -kartoitusta tai geokätkentää varten. Lainausmahdollisuus onkin osoittautunut varsin suosituksi. 3. Vuoden 2007 toiminnan arviointi ja tulevaisuuden haasteet Kulunut vuosi oli Geopisteen osalta suunnittelun ja toiminnan käynnistämisen aikaa. Tavoitteena oli perustaa maantieteen resurssikeskus ja luoda sille ensi vaiheessa toimiva päivystyskäytäntö, nettisivut, käsikirjasto ja laitteiden lainauspalvelu. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin. Geopiste toimii nyt Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tiloissa. Maantieteen laitos tarjoaa tilaresurssit, atk-yhteydet sekä ohjelmistot ja maantieteen laitoksen henkilökunta ylläpitää Geopisteen toimintaa oman toimensa ohella. Geopisteen päivystyksestä vastaavat maantieteen opettajalinjan opiskelijat. Heille maksetaan työstä pieni korvaus. Vuoden 2007 toimintaan ei ollut mahdollisuutta sisällyttää kursseja tai koulutusta, mutta vuonna 2008 pyritään resurssitarjonnan ohella kehittämään myös muuta toimintaa (esim. geokätkentätapahtumia opettajille tai koululuokille). Geopisteen nettisivujen opetusideoita ja maantieteellistä, opetuskäyttöön tarkoitettua valokuvapankkia kehitetään ja päivitetään säännöllisesti. Samoin tarkoituksena on avata nettipalvelu kysy maantieteilijältä, jossa maantieteen asiantuntijat vastaavat koululaisten ja opettajien kysymyksiin. Jatkossa on tarve kehittää kouluille tarjottavaa maantieteen opetukseen soveltuvien laitteiden lainauspalvelua. Lainattavien GPS-laitteiden määrää on tarpeen lisätä ja välinevalikoimaa on myös syytä täydentää digikameroin. Maantieteen laitokselta pyydetään toistuvasti lainaksi myös venäläistä suokairaa ja muita maaperän, turpeen sekä vesistöjen pohjasedimentin näytteenottoon soveltuvia välineitä, joita koulujen ei kannata hankkia itse. Suunnitelmissa onkin hankkia kyseisiä näytteenottovälineitä Geopisteen lainaamoon. Myös maantieteellisen kirjallisuuden ja karttamateriaalin hankintaan tarvitaan lisäresursseja.

13 2.3 KEMMAN TOIMINTAKERTOMUS Yhteyshenkilöt: Maija Aksela (keskuksen johtaja, Judit Csikos (yhdyshenkilö, Kemman verkkosivut: 1. Tavoitteet Kemman päätavoitteena on tukea lasten ja nuorten kemian oppimista, opiskelua ja opetusta, harrastuneistuutta ja tiedekasvatusta LUMA-keskuksen tavoitteiden mukaisesti ja aktiivisessa yhteistyössä LUMA-keskuksen kanssa. 2. Toiminta lasten ja nuorten kanssa Kemman toiminta lasten ja nuorten tukemisessa oli vuonna 2007 vilkasta. Kemma on järjestänyt sekä kerhotoimintaa että kesäleirejä lapsille ja nuorille. LUMA-viikolla on ohjattu lapsia ja nuoria kouluissa. Virtuaalisesti lasten kemian opiskelua on ohjattu Ksenonit virtuaalikerhon (http://www.helsinki.fi/luma/ksenonit) ja nuorten LUOVA-verkkolehden (http://www.helsinki.fi/luova ) kanssa. Ko. projektit ovat LUMA-keskuksen yhteishankkeita. Em. hankkeiden käytännön koordinointi on tapahtunut Kemmasta käsin. Vuonna 2007 Kemma järjesti lukuisia kemian kokeellisuuselämyksiä lapsille ja nuorille sekä molekyylimallinnusta atk luokissa koulujen vierailujen aikana. Kuva. Iloa kemiasta lasten tiedekerhossa järjestettiin lasten tiedekerho vuotiaille. Kerho kokoontui kuutena torstaina kemian laitokselle kokeilemaan kokeellisuutta ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Kerhon vetäjinä toimivat kemian opettajaopiskelijat (Jan-Erik Jansson ja Oona Kupiainen).

14 oli vuorossa Ksenonit-tiedepäivä perheille. Päivä järjestettiin jo kolmannen kerran. Resurssikeskus Kemma osallistui päivän järjestelyihin sekä lasten tiedepolun rakentamiseen. Kemman kautta myös moni kemian opettajaopiskelija otti osaa tiedepäivän järjestelyihin esim. lasten ryhmien vetäjänä sekä tiedepolun varrella olevien työpisteiden järjestäjänä. Kuva. Kemian aineenopettajaopiskelijat ohjaamassa lapsia Ksenonit -tiedepäivänä. Kesän aikana järjestettiin tuttuun tapaan useita leirejä. Lapsille oli kaksi kemian tiedeleiriä. Nuorille valikoimassa oli Minustako kemisti -tutkimuskurssi lukiolaisille, kaksi kappaletta tiede- ja teknologialeirejä peruskoulun luokkalaisille sekä tiede- ja teknologialeiri lukiolaisille. Leirin ohjaajina toimivat opettajaopiskelijat vietettiin valtakunnallista LUMA-viikkoa. Viikon aikana koululaisryhmillä oli mahdollisuus vierailla kemian laitoksella ja käydä tutustumassa Kemma-keskukseen. Lisäksi kemian opettajaopiskelijat kävivät kouluissa kertomassa LUMA-viikosta ja tekemässä LUMA-aineita tutuksi koululaisille ja opiskelijoille. Myös kemian laitoksen aulassa oli LUMAaiheista toimintaa yliopisto-opiskelijoille sekä henkilökunnalle kemia-aiheinen visailu. 2. Toiminta opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa Kemma pyrki palvelemaan kemian opettajia ja opettajaopiskelijoita ympäri vuoden tarjoamalla tukea heidän työhönsä ja opiskeluunsa. Kemman fyysisestä osasta löytyy mm. kemian ja muiden luonnontieteiden oppikirjoja esiopetuksesta yliopisto-opetukseen, kokeellisia työohjeita eri opetusasteille, kemian opetuksen tutkimuskirjallisuutta sekä tieteellistä yleiskirjallisuutta. Kirjat ovat pääosin suomen-, englannin- ja ruotsinkielisiä. Kemmasta löytyy myös opinnäytetöitä, kandidaatintutkielmia, pro gradu töitä ja väitöskirjoja useamman vuosikymmenen ajalta. Kirjoja voi lainata viikon ajan.

15 Kuva. Lasten kemian tiedeleirillä tutkittiin luonnon ihmeitä meren rannalla. Kemma tarjoaa kävijöille myös materiaaleja lapsille, nuorille tai aikuisille suunnattuun toimintaan, esimerkiksi kerho- ja leiritoimintaa varten, sekä opettajien täydennyskoulutukseen. Yliopistolla vieraileville oppilasryhmille on varattu laboratoriotakkeja ja suojalaseja. Kemman verkossa tapahtuva toiminta saavuttaa myös kaikki ne kemian opettajat ja opettajaopiskelijat, jotka eivät syystä tai toisesta pääse itse käymään. Verkosta (http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/palvelut/kemma/index.htm) löytyy mm. materiaalia opetukseen ja kokeellisuuteen, sekä suosittu Kysy kemiasta palsta (http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/palvelut/kysykemiasta/index.htm), jossa kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä kemiaan ja sen tutkimukseen liittyen. Kemma osallistuu aktiivisesti erilaisiin luonnontieteisiin ja niiden opetukseen liittyviin projekteihin, teemapäiviin ja muihin tapahtumiin. Vuonna 2007 toiminta on ollut aktiivista, mm. seuraavia tapahtumia: Kemma-keskus oli mukana opinto-ohjaajien päivässä Kumpulassa. Päivän teemana oli Opiskelen luonnontieteitä ja teknologiaa. Opinto-ohjaajia ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajia kokoontui viitisenkymmentä Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n kutsumana LUMA-keskuksen järjestämään "Opiskelen luonnontieteitä ja teknologiaa" -koulutuspäivään Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan Helsingissä järjestettiin valtakunnalliset Kemian opetuksen päivät. Osallistujia oli noin kolme sataa. Näiden yhteydessä Kemma piti opettajille työpajoja, joissa tutustuttiin uusiin, kemian opettajaopiskelijoiden suunnittelemiin kokeellisiin töihin. Päivistä tehtiin Suomen

16 ensimmäinen kemian opetusta eri asteilla käsittelevä kirja, jossa on 47 artikkelia ja 60 kirjoittajaa (ks Helsingissä järjestettiin ohjelmaa MAOL syyspäivillä 07 Kumpulan tiedekampuksella. Päivien yhteydessä osallistujille oli tarjolla myös kemian opetukseen ja oppimiseen liittyviä luentoja ja työpajoja, mm. Kemia tieteenä kemian opetukseen (Veli-Matti Vesterinen) ja Kokeellisuus kemian ymmärtämisen tukena (Judit Csikós). Osallistuvilla opettajilla oli mahdollisuus tutustua myös Kemmaan. Vuonna 2007 Kemma järjesti kuuden opintopisteen täydennyskoulutuskurssin Eväitä kemian teknologiaan Opetushallituksen rahoittamana. Kurssille osallistui 35 opettajaa eri puolilta Suomea. Syksyn aikana Kemma järjesti useita työpajoja kemian opetukseen liittyen sekä luokanopettajille että aineenopettajille. Työpajojen puitteissa opettajien oli mahdollista tutustua mm. Kemmaan ja sen toimintaan, keskustella luonnontieteiden opetukseen liittyvistä haasteista ja kokemuksista sekä tutustua uusiin kokeellisiin töihin ja opetusmenetelmiin. Kemmassa vieraili vuoden aikana myös kansainvälisiä vieraita Japanista, Englannista ja Ruotsista. Kuva. Kemian opettajia Kemman järjestämässä työpajassa. 3. Vuoden toiminnan arviointi Kemma on toiminut resurssikeskuksena vuodesta 2004 (LUMA-keskuksen vanhin resurssikeskus). Vuonna 2007 toiminta oli edellisvuosien tapaan aktiivista sekä lasten, nuorten että opettajien toiminnassa. Noin 800 lasta, nuorta ja opettajaa oli Kemman vieraana vuoden aikana. Opettajaopiskelijat olivat runsain joukoin mukana kaikessa toiminnassa tiedekerhoista opettajien koulutukseen. Kandidaattivaiheen opiskelijat osallistuvat Johdatus kemian opetukseen -kurssilla Ksenonit -tiedepäivän aktiviteettien ohjaamiseen. Sekä maisterivaiheen ja jatko-opiskelijat pitivät uusimpaan tutkimustietoon liittyviä työpajoja opettajille ja saivat opettajilta tutkimuksiinsa arvokasta palautetta. Vuorovaikutus opettajien kanssa on ollut hyvin hedelmällistä. Opettajien toiveita on kuunneltu ja täsmäkoulutusta on järjestetty toiveiden mukaan. Palaute toiminnasta on ollut hyvin positiivista ja kannustavaa.

17 2.4 KONDENSAATTORIN TOIMINTAKERTOMUS Yhteyshenkilöt: Heimo Saarikko (keskuksen johtaja, Suvi Tala, (yhteyshenkilö, Kondensaattori verkkosivut: 1. Toiminnan tavoitteet Kondensaattorin tarkoitus on tukea ja edistää motivoivaa ja monipuolista fysiikan ja teknologian opetusta ja oppimista niin peruskoulun kaikilla luokka-asteilla, lukiossa kuin ammattikoulussakin. Tuemme myös lasten ja nuorten sekä laajemman yleisön luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Toiminnan keskiössä on fysiikkaan ja sen tuntemukseen pohjautuva kokeellinen opetus. Toiminnassa nostettiin esille vuonna 2007 muun muassa erilaiset oppimisympäristöt ja luovuus LUMA -keskuksen tavoitteiden mukaisesti. Kuva. Opiskelija ohjaa lapsia fysiikan ihmeisiin Ksenonit -tiedepäivillä 2007.

18 2. Toteutus: Opettajien täydennyskoulutus: Aineenopettajien täydennyskoulutuskurssit ja työpajat Kaikille fysiikan opettajille ja myös muille matemaattisten aineiden opettajille suunnatun Fysiikan täydennyskoulutus-kurssin aihe kesällä 2007 oli Avaruustutkimus. Kurssilla käsiteltiin avaruustutkimusta laajasti eri näkökulmista. MAOL:n syyspäivien yhteydessä järjestettiin aineenopettajille neljä työpajaa: Energian hahmottaminen kokeellisesti lukion fysiikan pakollisella kurssilla (Ari Hämäläinen), Kokeellisuutta kotivälinein (Ilkka Hendolin ja Seppo Andersson), Visualizing elementary particles in the classroom using a home-made cloud chamber (Nick van Remortel) ja Ulos luokasta: kokemuksellinen fysiikan opetus (Suvi Tala). Aineen opettajille tarjottiin (Suvi Tala) lisäksi kahta työpajaa Tytöt, naiset ja fysiikka ( ja ). Luokanopettajien täydennyskoulutuskurssit ja työpajat: Yhteistyössä Palmenian kanssa järjestivät Ari Hämäläinen ja Heimo Saarikko kesäkurssin Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille ( ). Luokanopettajille tarjottiin lisäksi yhtä kaksipäiväistä koulutusta, Fysiikkaa luokanopettajille ( ) ja viittä maksutonta työpajaa: Työpaja fysiikan ja kemian opettamisesta alaluokilla ( ), Innostavaa kemian ja fysiikan opetusta lasten kanssa: Kokeellisuus FyKe- opetuksessa ( ), Energia, magnetismi ja sähkö ( ), Luonnon rakenteet ( ) ja Aineet ympärillämme ( ). Fysikaalisten tieteiden laitokselta näiden pitämiseen ovat osallistuneet Veera Kallunki ja Suvi Tala. Toiminta lapsille ja nuorille: Lasten leirit ja kerho Kesällä 2007 pidettiin kaksi teknologialeiriä: 3. tai 4. luokan pääättäneille (vko 23, 19 osallistujaa) ja 5. tai 6. luokan päättäneille (vko 24, 11 osallistujaa). Leirien vetäjät olivat Olli Kinnunen ja Heidi Pomell. Ohjelmansuunnittelussa auttoivat ja yleisjärjestelyistä vastasivat Antti Laherto ja Ilkka Hendolin. Syksyllä on järjestettiin fysiikan ja kemian yhteinen luonnontiedekerhoa vuotiaille lapsille (kerhokerrat , , 5.11., , ja 26.11, vetäjät Kalevi Niskanen ja Noora Syrjäläinen).

19 Tapahtumia lukiolaisille Kuva. Tutkija ohjaa lapsia valo-opin kiehtoviin ilmiöihin. LUMA-keskus oli mukana järjestämässä 30 lukiolaisille modernin fysiikan teemapäivää osana kansainvälistä MasterClasses tapahtumaa. Teemapäivän järjestivät Nick van Remortel ja Antti Laherto. Kerhokeskuksen organisoima lukiolaisten Tytöt, tiede ja teknologia leiri vieraili laitoksella 6.8.; leiriohjelman järjestivät Antti Laherto ja Kerttu Aitola. Tukitoiminta ja muu toiminta Outreach- ja muu toiminta Lapsiperheille suunnattuna Ksenonit-tiedepäivänä järjestettiin Fysikaalisten tieteiden laitoksella aktiviteettipisteitä (Antti Laherto ja Pyry Toivonen). Koululaisryhmiä on keynyt ja käy tutustumassa laitokseen noin 35 ryhmää, yhteensä n. 550 oppilasta. Tutustumiskäynnit järjesti Ilkka Hendolin yhteistyössä laitoksen eri osastojen kanssa. Opettajavieraiden ja muiden yhteistyötahojen opastuksesta Kondensaattorin kirjastossa ja opettajalaboratoriossa vastasi Suvi Tala. Tämän lisäksi eri tapahtumien yhteydessä järjestettiin kierroksia laitoksella. Kondensaattorin kirjasto ja opettajalaboratorio Kirjastoon on tehty uusia hankintoja ja se on ollut käytössä ja toiminut. Opettajalaboratoriota ovat käyttäneet opiskelijat ja yhteistyökumppanit sekä pääosin koulutusten aikana opettajat. Opettajalaboratoriota ja kirjastoa ylläpitävät muun muassa Seppo Andersson, Ilkka Hendolin, Ari Hämäläinen ja Suvi Tala. Kondensaattorin www-sivut Sivuilla tiedotetaan tulevista ja raportoidaan menneistä tapahtumista. Sivut tarjoavat muun muassa opetusmateriaalia, henkilökuvia erilaisista fyysikoista ja uusia ja ajankohtaisia vinkkejä opetukseen

20 liittyen. Sijaispalvelu, joka auttaa opettajia ja sijaisuuksia tekeviä pitkällä opettajaopinnoissaan tai niistä jo valmistuneita, on ollut ahkerassa käytössä (vastaa Suvi Tala). wikikondensaattori on yhdessä työstettävä fysiikan opetuksen resurssipankki. Tämän lisäksi kuluneen vuoden aikana avattiin sivuille kentän pyynnöstä alakoulun opettajille suunnattu kysymys-vastauspalsta. Sivuja ylläpitää Suvi Tala. Loppuvuoden aikana toteutetaan Kondensaattorin englanninkieliset sivut (Suvi Tala ja Antti Laherto). Syksystä 2007 alkaen Kondensaattori on myös osallistunut tehtävien laatimiseen LUMA-keskuksen Ksenonit-virtuaalikerhoon (Antti Laherto). Mediassa Fysikaalisten tieteiden laitoksen henkilökunta, erityisesti sen opettajankoulutuksen toimijat, ovat toimineet alansa popularisoinnin hyväksi myös medioissa (esim. Ilkka Hendolin radion säännöllisessä tiedepläjäyksessä ja Luovan kirjoittajana ja Suvi Tala Dimensio, Luova- ja Arkhimedes -artikkeleita kirjoittaen). Yhteistyötä lisäksi Konkreettista toiminnallista yhteistyötä on tehty myös esimerkiksi Kerhokeskuksen kanssa kesäleirin järjestämisessä (Antti Laherto) ja opetusmateriaaliin liittyvissä kuvauksissa (Suvi Tala), Tekniikan museon ja Linnanmäen yhteisen opetusmateriaalin kehittämisessä (Antti Laherto), MAOL:n syyspäivien puitteiden ja sisällön tuottamisessa (Seppo Andersson, Irma Hannula, Ari Hämäläinen, Ilkka Hendolin, Veera Kallunki, Antti Laherto, Heimo Saarikko, Suvi Tala) sekä tieteen päivillä (Veera Kallunki ja Suvi Tala). Lisäksi kentän kouluja tuettiin LUMA-viikon järjestämisessä tarjoamalla muun muassa materiaalia ja esimerkiksi Ilmakehätieteen osasto on Kondensaattorin kautta alustavasti sopinut asiantuntijavierailusta (Ilona Riipinen) Pohjois-Tapiolan koulun Ilmastonmuutosteemapäivässä ( ). 3. Vuoden toiminnan arviointi Toiminta on ollut hyvin monipuolista niin tarjonnan (sisällöt, kohderyhmät) kuin yhteistyökuvioiden suhteen ja vastannut hyvin asetettuja tavoitteita. Yleistavoitetta lisätä ja tukea kiinnostusta luonnontieteitä ja teknologiaa kohtaan sekä tukea niiden oppimista on taas edistetty.

21 2.5. SUMMAMUTIKAN TOIMINTAKERTOMUS Summamutikka-keskuksen yhteyshenkilöt: Alex Hellsten, koordinaattori Juha Oikkonen, neuvonanataja Tiina Rintala, projektihenkilö Sampo Koski, projektihenkilö Paula Saarinen, projektihenkilö Summamutikka -keskuksen verkkosivut: 1. Toiminnan tavoitteet Summamutikka-keskus on LUMA-keskuksen alainen matematiikan opetuksen resurssikeskus, joka toimii Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Summamutikka-keskuksen tavoitteena on tukea ja edistää matematiikan opetusta ja oppimista sekä lasten ja nuorten matemaattista harrastuneisuutta. Toimintaan kuuluvat muun muassa peruskoululaisille tarjottavat matikkakerhot ja -leirit sekä erilaiset toiminnallista matematiikkaa painottavat tapahtumat. Lisäksi pyritään tarjoamaan luokan- ja aineenopettajille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja. Keskus tarjoaa ideoita ja neuvoja toiminnallisen matematiikan opettamiseen. Tätä varten keskukseen on koottu erilaista materiaalia opetuksen tueksi. Kirjaston lainausoikeus on kaikilla matematiikkaa opettavilla. Lisäksi verkkosivuiltamme löytyy jonkin verran sähköisessä muodossa olevaa materiaalia. 2. Toteutus 2.1. Toiminta lasten kanssa Summamutikka-kerhot ovat peruskoulun alaluokkien oppilaille suunnattuja kerhoja, jotka kokoontuvat eri puolilla pääkaupunkiseutua koulujen tiloissa. Kerhoissa tutustutaan matematiikkaan askarrellen, liikkuen ja pelaten. Tärkeintä ovat hauskanpito ja onnistumisen elämykset. Mielikuvitus ja luovuus ovat tarpeen, kun matematiikkaa leikitään ja tutkitaan yhdessä. Jokainen kerho kokoontuu kerran viikossa koulupäivän jälkeen 1,5 tunniksi kuuden viikon ajan. Teknologia teollisuuden avustuksen turvin on järjestetty sekä keväällä että syksyllä 2007 Summamutikka-kerhoja eri puolilla pääkaupunkiseutua yhteistyössä matematiikan ja tilastotieteen laitoksen, LUMA-keskuksen sekä kerhokoulujen kanssa. Eri puolilla pääkaupunkiseutua toimi keväällä 22 ja syksyllä 25 Summamutikka-kerhoa. Matematiikkaa tutki kerhoissa keväällä 270 ja syksyllä 310 lasta. Summamutikka-kerhoja ohjasi keväällä 34 ja syksyllä 49 kerho-ohjaajaa, joista pääosa oli matematiikan pääaineopiskelijoita. Ohjaajille järjestettiin molempina lukukausina kahden päivän koulutus ohjaamisen tueksi. Lisäksi koko kerhotoiminnan ajan oli Summamutikka-keskuksessa viikoittain useita päivystyksiä, joiden aikana oli mahdollista suunnitella ohjelmia, kysyä neuvoa sekä valmistaa ja lainata materiaalia.

22 Summamutikka-leirejä järjestettiin alaluokille kesällä 2007 yhteensä kolme kappaletta. Leireillä matematiikkaan tutustuttiin kesäkuussa viikon ajan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tiloissa. Leirejä ohjasi kolme ohjaajaa (Tiina Rintala, Elina Roto ja Suvi Tala) ja niissä oli yhteensä 30 kerholaista. Ksenonit-tiedepäivään Summamutikka-keskus järjesti kaksi työpajaa. Näistä molempia ohjasi kaksi matematiikan pääaineopiskelijaa. Pajojen aiheena olivat matemaattinen seikkailu Mikä meni laatikkoon piiloon sekä todennäköisyyslaskentaa esittelevä Tessun tassut. Kuva. Peilauksia lasten kesäleirillä kesällä Toiminta nuorten kanssa Summamutikka-leiri järjestettiin kesällä 2007 alaluokkien lisäksi yläkouluun meneville. Leireillä matematiikkaan tutustuttiin alaluokille suunnattujen kerhojen tavoin kesäkuussa viikon ajan

23 matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tiloissa. Leiriä ohjasi yksi ohjaajaa ja siellä oli 10 kerholaista. Koululaisvierailuja järjestettiin laitokselle syksyllä 2007 yksi. Peruskoulun 8. luokan matematiikan valinnaisryhmä vieraili laitoksella Suvi Helaja ja Tiina Rintala ohjasivat kahden tunnin torityöskentelyyn pohjautuvan toiminnallisen matematiikan työpajan ja Juha Oikkonen ohjasi tunnin kokonaisuuden nimellä Koiran remmi matematiikkaa Opettajien koulutus -ja tukipalvelut Summamutikka-keskuksen kirjasto on ollut avoinna koko vuoden lukukausien aikana kerran viikossa, jolloin Sampo Koski on päivystänyt. Tämän lisäksi on järjestetty kaksi erillistä sovittua tapaamista kerhotoiminnasta kiinnostuneiden opettajien kanssa: toinen keväällä ja toinen syksyllä Näiden tarkoituksena on ollut antaa vinkkejä ja ideoita kerhotoiminnan aloittamiseen opettajien omilla kouluilla Kouvolassa järjestetyillä MAOL ry kevätpäivillä Summamutikka-keskuksen kerhotoimintaa esiteltiin Tiina Rintalan luennolla Matematiikkaa Summamutikka-kerhoissa Helsingissä järjestetyillä MAOL:n päivällä Summamutikka-keskus esittäytyi puolestaan opettajille päivien ajan esittelypisteellä, jossa oli jaossa informaatiota toiminnasta ja ideoita opetukseen. Keskuksen toiminnallinen matematiikka oli esillä myös Suvi Helajan, Tiina Rintalan ja Suvi Talan ohjaamassa työpajassa Matematiikka ja taide ja Juha Oikkosen työpajassa Matematikkaa summamutikassa. Suvi Tala piti MAOL ry syyspäivillä esitetyn kutsun myötä erillisen koulutustilaisuuden Jyväskylän maalaiskunnan, Palokan Matematiikkamaassa. Kolmetuntisen koulutuksen fokuksessa oli myös Matematiikka ja taide. Koulutukseen osallistui lähialueenperuskoulun matematiikan opettajia ja erityisopettajia. 3. Vuoden toiminnan arviointi Vuoden 2007 toiminta on ollut laajaa sekä peruskoululaisille tarjotun toiminnan että opettajille järjestettyjen tilaisuuksien osalta. Tältä osin toimintaan voidaan olla tyytyväisiä. Kerhotoiminnasta on kerätty palautetta sekä opettajilta ja ohjaajilta. Saatu palaute on ollut kokonaisuudessaan positiivista. Koulut ovat olleet tyytyväisiä toimintaan ja välittäneet kiitoksia kerhotoiminnasta myös vanhemmilta ja lapsilta. Ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä saadessaan opiskelujen ohessa tilaisuuden kokeilla opettajan työtä. Ohjaaminen koetaan yleisesti haastavana mutta samalla mielekkäänä ja innostavana. Sekä koulutuksesta että päivystyksistä saatuja ideoita ja ohjeita on kiitetty. Toiminta nuorten osalta on selkeästi pienemmässä osassa kuin alaluokkalaisten kohdalla. Tältä osin toimintaa voitaisiin resurssien mukaan kehittää. Toiveita tähän liittyen on esitetty (esimerkiksi lukiolaisille suunnattu kerho tai leiri).

24 Kuva. Kolmiulotteisuuteen tutustumista lasten kesäleirillä LUMA resurssikeskustoiminta Soveltavan Kasvatustieteen Laitoksella vuonna 2007 Yhteyshenkilö: yliopistonlehtori Jarkko Lampiselkä (keskuksen johtaja, Vuoden 2007 toiminta keskittyi perustettavan resurssikeskuksen henkilöstörekrytointiin, vision ja tehtäväpiirin määrittämiseen. Varsinainen keskuksen perustaminen ja avajaiset siirtyivät kuitenkin vuoden 2008 puolelle. Soklan resurssikeskuksen henkilöstö Vuoden 2007 käytyjen keskustelujen perusteella tultiin yhteisymmärrykseen siitä, että Helsingin yliopiston Soveltavan Kasvatustieteen Laitokselle (Soklan) perustetaan luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden (lyhyemmin LUMA -aineiden) opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuskeskuksen henkilöstö koostuu laitoksen LUMA aineiden pää- ja sivutoimisesta opetus ja tutkimushenkilökunnasta: Professorit: Jari Lavonen, fysiikan ja kemian didaktiikan professori Erkki Pehkonen, matematiikan ja tietotekniikan didaktiikan professori Maija Ahtee, emeritaprofessori Veijo Meisalo, emeritusprofessori Lehtorit: Kalle Juuti, fysiikan didaktiikan yliopistonlehtori

25 Jarkko Lampiselkä, kemian didaktiikan yliopistonlehtori Markku Hannula, matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Kirsti Hoskonen, matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Hellevi Putkonen, matematiikan didaktiikan lehtori (virkavapaalla) Sirpa Wass, matematiikan didaktiikan lehtori Jari-Matti Vuorio, matematiikan didaktiikan lehtori Ossi Autio, teknisen työn didaktiikan lehtori Tutkijat Annika Ampuja, fysiikan ja kemian didaktiikka Rauno Koskinen, matematiikan didaktiikka Heidi Krzywacki-Vainio, matematiikan didaktiikka Anu Laine, matematiikan didaktiikka Tutkimus- ja resurssikeskuksien henkilöstö muodostaa myös Soklan LUMA resurssikeskuksen henkilöstön. Näistä henkilöistä etenkin Jari Lavonen, Jarkko Lampiselkä ja Kirsti Hoskonen ovat osallistuneet myös LUMA keskuksen toimintaan. Jari Lavonen on jäsenenä Helsingin yliopiston LUMA keskuksen johtoryhmässä ja Jarkko Lampiselkä ja Kirsti Hoskonen keskuksen suunnitteluryhmässä. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen LUMA aineiden oppimiskeskuksen järjestäytymiskokous pidettiin fysiikan ja kemian opetuksen luokassa (Svp20R sh 406). Keskuksen väliaikaiseksi johtajaksi oli yliopiston LUMA-keskuksen taholta ehdotettu FT Jarkko Lampiselkää ja johtoryhmän sihteeriksi Annika Ampujaa, muita jäseniä ei ollut tuolloin vielä ehdotettu pidetyssä järjestäytymiskokouksessa keskuksen johtoryhmään kokoonpanoksi valittiin seuraavat henkilöt: Johtaja FT Jarkko Lampiselkä, kemian didaktiikka Varajohtaja (ehdotettu) Prof. Erkki Pehkonen Sihteeri Annika Ampuja Fysiikan didaktiikka Dos. Kalle Juuti, (varalla prof. Jari Lavonen) Matematiikan didaktiikka FM Kirsti Hoskonen, (varalla FM Heidi Krzywacki-Vainio) Biologian didaktiikka FT Anna Uitto, (varalla prof. Mauri Åhlberg) Maantieteen didaktiikka FT Pirjo Hellemaa, (varalla FM Liisa Suomela) Tek.op.did. (ehdotettu) FT Ossi Autio Soklan resurssikeskuksen toiminnan visiointia Resurssikeskuksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä käytiin keskustelua keskuksen nimestä, visiosta, toiminta-ajatuksesta, tehtäväpiiristä, toimintakaudesta ja tavoitteista. Käydyn keskustelun perusteella Soklan resurssikeskuksessa huomio kohdistetaan LUMA aineiden esi- ja alkuopetuksen, erityispedagogiikan ja perusopetuksen 1-6 luokkien opetukseen, oppimiseen ja opettajankoulutukseen. Keskuksen nimeksi ehdotettiin LUMO keskus (tai sen muunnelma). LUMO:n O-kirjain tulee sanoista oppiminen, opiskelu, opetus. Keskuksen visiona on olla keskeisin asiantuntija, vaikuttaja ja yhteistyötaho LUMA aineiden pedagogiikkaan liittyvissä asioissa. Keskuksen toiminta-ajatuksena on opettajien ja opettajaksi opiskelevien ammatillisen kasvun tukeminen.

26 Keskuksen tehtäväpiirinä on viimeaikaisen tutkimustiedon levittäminen ja opettajien ammatillisen kasvun tukeminen opettajakoulutuksen oppimateriaalituotannolla ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta. Keskuksen toimintakaudeksi päätettiin kalenterivuosi. Ensimmäinen toimintakausi on keskuksen avajaisista asti. Keskuksen lyhyen aikavälin tavoitteiksi asetettiin o keskuksen perustaminen (huhti toukokuu 2008) o verkkosivujen avaaminen o materiaalin tuottaminen opettajille ja opettajaksi opiskeleville o osallistua Kemian päiville o tukea esi- ja alkuopetuksen LUMA-toimintaa Keskuksen keskipitkän aikavälin (3 5v) tavoitteet Soklan LUMO-keskus toimii aktiivisesti yhteistyössä LUMA -aineiden opettajien ja opettajankouluttajien kanssa. Toiminnan tavoitteita ovat muun muassa oppimateriaalien, verkkooppimisympäristöjen kehittäminen yleissivistävää koulua ja opettajankoulutusta varten, opettajien perus- ja täydennyskoulutus sekä eri kouluasteiden että eri koulutusta tarjoavien toimijoiden (TAT, MAOL, Heureka, kunnat, jne.) välisten yhteistyömahdollisuuksien luominen ja niiden ylläpitäminen. Yksi resurssikeskuksen tavoitteista on käyttäjäystävällisen verkko-oppimisympäristön kehittäminen peruskoulun 5. ja 6. luokan LUMA -aineiden opetusta ja opettajankoulutusta varten (http://www.edu.helsinki.fi/astel-ope/ ja Sisällöntuotannossa kiinnitetään huomiota siihen, että aineisto on ajanmukaista, perustuu opetuksen ja oppimisen tutkimukseen sekä on vapaasti kaikkien käyttäjien saatavilla. Hanketta on aikaisemmin rahoittanut Opetushallitus. Verkkooppimisympäristöä kehitetään ja ylläpidetään edelleen yhtenä LUMO -keskuksen toimintona. Rahoituksella voidaan kattaa muun muassa sisällöntuotantoa kertaluonteisina palkkioina. Toinen tavoite on opettajankoulutukseen tarkoitettujen didaktisesti suuntautuneiden opetusvideoiden kehittämistyö. Hankkeen tavoitteena on tuottaa videokirjasto, jossa eri asteiden opetusta ja niissä sovellettavia pedagogisia ratkaisuja havainnollistetaan käytännön esimerkkien avulla. Soklan resurssikeskuksen henkilökunta osallistuu videotekoprojektiin sekä sisällöntuottajina että ohjausryhmän asiantuntijoina ja resurssikeskuksen rahoituksella voidaan kattaa sekä sisällöntuotannosta että aineiston tunnetuksi tekemisestä aiheutuvia kuluja. Kolmas tavoite on eri oppiasteiden välisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen. Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimintaa etenkin Lahden talousalueella ja lisätä sekä opettajien että oppilaiden kiinnostusta LUMA -aineiden opiskeluun. Resurssikeskuksen rahoituksella on mahdollista kattaa kuluja, jotka muodostuvat pääasiassa paikallisen tason toiminnasta (luentopalkkiot, kokouspalkkiot, kokouskulut) ja esimerkiksi matkakuluista (vierailut yliopistolla, yritysvierailut, LUMO keskuksen tunnetuksi tekeminen). Hankkeen neljäntenä tavoitteena on eri asteiden opettajien koulutustoiminta mahdollistamalla viimeaikaisen tutkimustiedon välittämisen yliopistoista koulun tason toimijoille erilaisten tapahtumien ja koulutuspäivien muodossa. Resurssikeskuksen rahoituksen turvin voidaan lisätä myös muita tähän yliopistojen kolmanteen tehtävään eli yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toiminnan rahoitus Soveltavan Kasvatustieteen Laitoksen LUMO-keskuksen rahoitus on nykyisellään euroa. Se käytetään edellä kuvatuista toimista aiheutuvien suorien ja välillisten kulujen kattamiseen. Resurssikeskuksen toimijat näkevät tärkeänä myös sen mahdollisuuden, että keskus voi ostaa palveluja

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia

Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia Kansallinen LUMA-verkosto ja sen strategia 1. Kansallisen LUMA-toiminnan historia LUMA-toiminta (lyhenne sanoista LUonnontieteet ja MAtematiikka) on ollut aktiivista Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Nk.

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille

Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemianluokka Gadolin - Kiehtovaa kemiaa kaikille Kemian opetuksen keskus, Kemma Kemian laitos Matemaa1s- luonnon3eteellinen 3edekunta Helsingin yliopisto Kemianluokka Gadolin toimii yhteistyössä Peruste:u

Lisätiedot

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana

Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana 1 LIITE 4 Julkisia esiintymisiäni vuodesta 2000 teknologian opetuksen puolestapuhujana H. Levävaara 20.1.2006 Omien pilottien seminaarit aloitusseminaari (syysseminaari) 1. 2.9.2000, Messilä kevätseminaari

Lisätiedot

TIETEEN ILOA KAIKILLE!

TIETEEN ILOA KAIKILLE! TIETEEN ILOA KAIKILLE! SISÄLLYS TAUSTA JA ORGANISAATIO... 4 KANSALLISEN LUMA -TOIMINNAN HISTORIA... 4 TOIMINTAVERKOSTO... 5 VALTAKUNNALLISEN LUMA -KESKUKSEN RESURSSIKESKUKSET... 5 LUMA-KESKUKSEN ORGANISAATIOMALLI...

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

maija.aksela@helsinki.fi

maija.aksela@helsinki.fi Oivaltamisen ja onnistumisen iloa! Johtaja prof Maija Aksela Johtaja, prof. Maija Aksela maija.aksela@helsinki.fi ESITYKSEN SISÄLLYS: Ajankohtaista LUMA-toiminnassa: LUMA-toiminta opetussuunnitelmaperusteiden

Lisätiedot

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko

toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko toimintakertomus 2012 Marja Happonen, Maija Aksela & veli-matti ikävalko 1 marja happonen, maija aksela & veli-matti ikävalko Kemianluokka Gadolin Kemian opetuksen keskus Kemma Kemian laitos Helsingin

Lisätiedot

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE

TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA OPETTAJILLE HANKE Toiminnallista matematiikkaa opettajille hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen

Lisätiedot

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys

Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Koulussa tapahtuvan tiedeopetusta tukevan toiminnan selvitys Sisältö 1. Johdanto 2. Kyselyn taustaa 3. Kyselyn tulokset 3.1. Vastaajien taustatiedot 3.2. Tiedeopetuksen tukeminen koulussa 3.2.1. Syventävän

Lisätiedot

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org

Chemistry our life, our future. Kemia osa hyvää elämää. Suomen Kemian Seura. www.kemia2011.fi. www.chemistry2011.org Chemistry our life, our future Kemia osa hyvää elämää www.chemistry2011.org Suomen Kemian Seura www.kemia2011.fi MAOL ry:n päivät, Lappeenranta 12.02.11 Prof. Maija Aksela, valtakunnallinen LUMAkeskus,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS VUOSIKERTOMUS 2010 Jenni Västinsalo & Maija Aksela (toim.) SISÄLLYS 1 KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2010... 3 1.1 LUMA-KESKUS JA SEN TAVOITTEET... 3 1.2 LUMA-KESKUKSEN HALLINTO...

Lisätiedot

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY

Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? OKL, HY Miten opettajankoulutus opettaa erilaisten oppimisympäristöjen käyttöön? VILLA ELFVIK 17.11.2011 HANNELE CANTELL AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN JOHTAJA DOSENTTI OKL, HY Oppimisympäristö 1. Fyysiset ja tekniset

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Kemian opetuksen uusia tuulia

Kemian opetuksen uusia tuulia Lämpimästi tervetuloa VI valtakunnallisille kemian opetuksen päiville! Kemian opetuksen uusia tuulia Kemian opetuksen päivät, Prof. Maija Aksela, Kemian opettajankoulutusyksikkö ja LUMA/Kemma, kemian laitos,

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016. Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2016 Sivistyslautakunta 18.04.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Maanantai 18.04.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Karstulan kunta/sivistystoimi 8.4.2008 1. TAVOITTEET Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, vastuuta kantavia

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015

Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Tampereen luontokoulu Korento Toimintakertomus lukuvuosi 2014 2015 Luontokoulu Korennossa oli lukuvuonna 2014 2015 koulu- ja varhaiskasvatusryhmiä 4 5 päivänä viikossa. Muuta toimintaa oli mm. Vihreä lippu-toiminta,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta

Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Metsäoppimisen mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman näkökulmasta Lusto 20.5.2013 Opetusneuvos Lea Houtsonen OPETUSHALLITUS lea.houtsonen@oph.fi Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011:

Lisätiedot

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio

Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio Lukion opetussuunnitelman perusteet 2016 Teemaopinnot Lauri Hellsten, Espoon yhteislyseon lukio Mika Setälä, Lempäälän lukio 1 5.22 Teemaopinnot "Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja.

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016

LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokan huoltajille tammikuu 2016 Toisen asteen koulutus: LUKIO - KOULUTUS AMMATILLINEN KOULUTUS

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 10/2013

KEMMAn uutiskirje 10/2013 KEMMAn uutiskirje 10/2013 Leiskuvan lokakuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin täytti 5 vuotta! 2. Ilmoittautuminen ensi kesän

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään. Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta Seuraavat talvikoulutuspäivät pidetään Lappeenrannassa 11. 13.2.2011. Ilmoittauduthan koulutuspäiville; tiedossa mielenkiintoisia luentoja ja työpajoja. Ilmoittautuminen osoitteessa: www.maol.fi/lappeenranta

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen

Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Asia: Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittäminen Opetushallitukselle Äidinkielen opettajain liitto ry:lle Opetusalan ammattijärjestö ry:lle Humanistisille tiedekunnille Eri yliopistojen opettajankoulutusyksiköiden

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke

Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Kasvattajista luontoliikuttajiksi valtakunnallinen kehittämishanke Hankkeen taustaa Luonnossa liikkuminen ja toimiminen ovat herättäneet yhä enemmän kiinnostusta päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta 1 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto ry MAOL ry kiittää saamastaan mahdollisuudesta

Lisätiedot

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä)

OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) OPETTAJIEN JA KASVATTAJIEN WEB-KYSELYN 02-03/2015 YHTEENVETO POIMINTOJA, 56 vastaajaa ( 109 yhteensä) Keke ja myönteinen pudasjärvisyys koulujen arvopohjassa Kouluilla paljon yhteistyökumppaneita ja toistuvaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus 2012. Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma

VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS. Toimintakertomus 2012. Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma VALTAKUNNALLINEN LUMA-KESKUS Toimintakertomus 2012 Toimittaneet Maija Aksela ja Lauri Vihma 2 Kannen kuva: Veikko Somerpuro Sisällys 1. Toiminnan tavoitteet 2. Toimintaympäristö 3. Yhteinen toiminta vuonna

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30

KOKOUSKUTSU. KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: torstai 3.10.2013 klo 18.30 11 LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2013 2014 12 KESKI-SUOMEN LUKIOIDEN JA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

Biologia. Maantieto Maantiede

Biologia. Maantieto Maantiede Ympäristö- ja luonnontieto Biologia Maantieto Maantiede Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmän kokous 29.10.2009 Lea Houtsonen Opetushallitus lea.houtsonen@oph.fi Ympäristö-

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelman päämäärä Tehtävänä ollut rakentaa valtakunnallinen, yksinkertainen ja helposti toteutettava ohjelma. Työmme on osa kansallista

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015

Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 1 Luonnontieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi 2014 2015 Työryhmä Finnish Council of University Rectors Matti Uusitupa, puheenjohtaja Ilkka Niemelä ja

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE

Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Forssan Rotaryklubi & Sepänhaan Rotaryklubi, Forssa KENIA HANKE Hankeidea Onko kaikilla maailman lapsilla samat mahdollisuudet oppimiseen? oli kysymys, joka nousi esille, kun Forssan rotaryklubin tuleva

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus

Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen - Nykytilan kartoitus Laskennallisten tieteiden päivä Tampere 13.11.2009 Auri Kaihlavirta Laskennallisten tieteiden kansallinen kehittäminen 2009 nykytilan

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla

Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen tuen keskus - 2008 Kehittämisohjelma prosessina kunnan tasolla Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

KEMMAn uutiskirje 12/2013

KEMMAn uutiskirje 12/2013 KEMMAn uutiskirje 12/2013 Yhteistyössä Lämmin joulukuinen tervehdys, hyvä kemian opettaja ja opetuksen ystävä! Kirjeessä aiheina ovat seuraavat: 1. Kemianluokka Gadolin toivottaa kaikille rauhaisaa joulua

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä

LAAJAVUOREN KOULUN. SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated. Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä LAAJAVUOREN KOULUN SAKSANKIELINEN OPETUS CLIL-OPETUS (Content and Language Integrated Learning=SISÄLLÖN JA KIELEN YHDISTÄVÄ OPETUS Sirpa Rönkä EUROOPPALAINEN VIITEKEHYS LÄHTÖKOHTANA Kieli on ajattelun,

Lisätiedot