FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1"

Transkriptio

1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat olleet Hannu Karppinen ja Pertti Pylkkönen.

2

3 1 Yhteenveto 3 2 Rahoitusmarkkinaviranomaiset ja niiden nykyiset tehtävät Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Ministeriöt Suomen Pankki 19 3 Rahoitusmarkkinoiden ja -valvonnan muutokset Valvottavien rakenne- ja kehitystrendit Finanssimarkkinoiden valvonnan kehitystrendejä Euroopassa Euroopan keskuspankin kanta rahoitusmarkkinoiden valvontaan 26 4 Rahoitusvalvonnan kehittämisen tavoitteet Valvonnan korkea laatu Valvonnan kustannustehokkuus Valvonnan uskottavuus ja johdonmukaisuus Kriisinhallintavalmiuden vahvistaminen Valvonnan neutraalisuus 32 5 Finanssivalvonnan järjestäminen Suomessa Finanssivalvonnan organisointivaihtoehtojen vertailua Finanssivalvonnan tehtävien rajaaminen Finanssivalvonnan suhde keskuspankkiin 39 6 Johtopäätökset 41

4

5 3 1 Yhteenveto Rahoitus- ja vakuutusalojen (finanssialan) valvonta on järjestetty Suomessa perinteisellä tavalla sektoreittain niin, että kummallakin alalla on oma valvojansa. Finanssialan voimakkaan kehityksen vuoksi monessa maassa on luovuttu sektoreittaisesta organisointitavasta ja siirrytty useimmiten yhden finanssivalvojan järjestelmään tai eräissä tapauksissa kahden valvojan malliin, jossa valvonta on yhdistetty toiminnoittain erikseen vakavaraisuusvalvonnassa ja markkinavalvonnassa. Tässä muistiossa arvioidaan, miten finanssivalvonta pitäisi Suomessa tulevaisuudessa järjestää niin, että se mahdollisimman tehokkaasti edistäisi rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta rahoitus- ja vakuutuslaitosten toimintaan. Muistiossa esitetyt keskeiset johtopäätökset ovat: Finanssivalvonta olisi Suomessakin perusteltua koota yhteen valvontaorganisaatioon, joka vastaa sekä vakavaraisuusvalvonnasta että markkinavalvonnasta. Yhdistetyn finanssivalvojan pitäisi olla riippumaton muusta päätöksenteosta, minkä vuoksi sillä ei voisi olla lainsäädännön valmistelua tai talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Sosiaalivakuutuksen menettelytapavalvontatehtävät sekä kuluttaja- ja kilpailuasiat olisi erotettava finanssivalvonnan piiristä. Käytännössä uusi finanssivalvoja muodostettaisiin yhdistämällä nykyinen Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontaviraston vakavaraisuusvalvonta kokonaisuudessaan sekä osa sen menettelytapavalvontaa. Selvityksessä on arvioitu rahoitus- ja vakuutustoimialojen valvonnan tarkoituksenmukaista organisointia ottaen huomioon finanssialan suuret rakenteelliset muutokset, synergianäkökohdat ja valvonnan kansainvälinen kehitys sekä mittakaavaedut. Finanssivalvonnan tehtävien tarkoituksenmukaista rajausta on samalla harkittu valvonnan riippumattomuuden ja asiantuntijuuden näkökulmasta sekä vastuunjaon selväpiirteisyyden kannalta. Selvityksen perusteella finanssialan valvonta olisi välttämätöntä yhdistää, jotta se olisi riittävän tehokasta ja kattavaa muuttuneissa oloissa, joissa alan yritykset yhdistyvät, liittoutuvat tai muuttavat rakenteitaan ja toiminnot keskittyvät, alan omistus kansainvälistyy ja keskittyy, riskit siirtyvät alalta toiselle ja finanssiryhmissä riskienhallinta ylittää sektorirajat, riskit ovat vakuutusteknisiä riskejä lukuun ottamatta samankaltaisia, alan tuotteet samankaltaistuvat ja niiden jakelutiet yhdistyvät,

6 4 synergiaedut ovat ilmeiset samanlaisten osaamisvaatimusten, tietohallinnon yhdistämisen ja yhteisten valvottavien kautta, lisääntyvän kilpailun korostamat kustannustehokkuustavoitteet edellyttävät riittävää kriittistä massaa ja mittakaavaetujen hyödyntämistä, tehokkuushyödyt korostuvat etenkin pienen maan kuten Suomen tapauksessa ja yksi valvoja takaa samantyyppisissä asioissa tasapuolisen ja yhtenäisen kohtelun kaikille. Näillä perusteilla myös markkinavalvonta ja siihen läheisesti liittyvä osa menettelytapavalvontaa olisi parasta pitää samassa organisaatiossa kuin vakavaraisuusvalvonta. Uusi finanssivalvontaorganisaatio ottaisi hoitaakseen rahoitus- ja vakuutusalojen vakavaraisuusvalvonnan lisäksi Rahoitustarkastuksen nykyiset arvopaperimarkkinavalvontatehtävät ja sen osan Vakuutusvalvontaviraston menettelytapavalvontatehtävistä, jotka liittyvät yksityisvakuutusten valvontaan. Toimivan valvontaorganisaation täytyy olla työssään riippumaton muusta päätöksenteosta. Valvojalla ei saa olla tehtäviä, joiden hoitaminen saattaa vaarantaa valvonnan neutraalisuuden ja tasapuolisuuden. Sen vuoksi finanssivalvonnan ulkopuolelle olisi tarpeen jättää lainsäädännön valmistelu, joka kuuluu ministeriöiden vastuulle, talous- tai sosiaalipolitiikkaan liittyvät tehtävät, jotka kuuluvat ministeriöiden vastuulle ja varsinaiset kuluttaja- ja kilpailuasiat, jotka kuuluvat erillisille kuluttajasuojasta ja kilpailukysymyksistä vastuullisille organisaatioille. Työnjakoa toisaalta valvojan ja toisaalta ministeriöiden ja kuluttaja- ja kilpailuasioista vastaavien kesken on mahdollista selkiyttää edellä kuvatun mukaisesti: Lainsäädäntötyössä ei riippumattomalla valvojalla voi olla muuta roolia kuin osallistuminen asiantuntijana lainvalmisteluun ja käytännön valvontatyöhön liittyvien alemman tason määräysten antaminen saatujen toimivaltuuksien perusteella. Työeläke-, työttömyys- ja muun sosiaalivakuutuksen menettelytapavalvonta-tehtävät, joita Vakuutusvalvontavirasto nykyisin jossain määrin hoitaa, on tarpeen määritellä kokonaan sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Yleisperiaatteena olisi, että finanssivalvoja vastaisi koko rahoitus- ja vakuutusalan sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden valvonnasta, myös työeläkelaitosten osalta, ja että finanssivalvojan vastuun ulkopuolella olisivat lakisääteisen sosiaalivakuutuksen toimeenpanon valvonta. Ministeriöiden välistä työnjakoa ei valvonnan yhdistämisen takia ole tarpeen muuttaa.

7 5 Kuluttaja- ja kilpailuasioista finanssivalvojan vastuulle voisivat edelleen kuulua asiakkaan- ja sijoittajansuojaan liittyvät tehtävät siltä osin kuin ne ovat luonteva osa markkinavalvontaa. Kansainvälinen kehityssuuntaus etääntyy selvästi Suomen nykyjärjestelmän kaltaisesta sektorikohtaisesta valvonnasta kohti valvonnan keskittämistä joko yhden valvojan malliin tai toiminnoittaiseen (ns. kahden kärjen) malliin, jossa vakavaraisuusvalvonta ja markkinavalvonta ovat kahdessa eri organisaatiossa. Ehdotettu malli vastaa pääpiirteiltään yhden valvojan mallia, joka on viime aikoina yleistynyt ja se on käytössä useissa Suomen finanssisektorin kannalta tärkeissä maissa. Kansainvälinen käytäntö vaihtelee sen suhteen, onko finanssivalvonta keskuspankin yhteydessä ja missä määrin kuluttaja-asiat kuuluvat finanssivalvonnasta vastaavalle organisaatiolle. Muistiossa ei oteta kantaa finanssivalvonnan organisatoriseen suhteeseen keskuspankkiin. Ehdotetulla tavalla toteutettu yhteinen finanssivalvonta voisi toimia hallinnollisesti keskuspankin yhteydessä mutta päätöksenteossaan itsenäisenä tai keskuspankista erillään. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin välttämätöntä, että riittävä tiedonkulku makrovakausvalvonnan ja vakavaraisuusvalvonnan välillä turvataan. 2 Rahoitusmarkkinaviranomaiset ja niiden nykyiset tehtävät 2.1 Rahoitustarkastus Tehtävät ja valtuudet Rahoitustarkastus on rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen, joka pyrkii toiminnallaan edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Rahoitustarkastuksen toimintaa säätelee laki Rahoitustarkastuksesta, jonka mukaan Rahoitustarkastus valvoo sen valvottavaksi säädettyjen ja muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaa. Rahoitustarkastuksella on myös rahoitusalan asiakasvalistustehtävä. Rahoitustarkastuksen edeltäjänä toimi pankkitarkastusvirasto, joka oli hallinnollisesti valtiovarainministeriön alaisuudessa. Virasto lakkautettiin vuonna 1993 ja sen tehtäviä hoitamaan perustettiin Rahoitustarkastus Suomen Pankin yhteyteen. Muutoksen tavoitteena oli rahoitusmarkkinoiden valvonnan tehostaminen ja valvontaviranomaisten yhteistyön tiivistäminen, mikä oli markkinoiden murroksessa osoittautunut välttämättömäksi.

8 6 Vakavaraisuusvalvonta Markkinavalvonta Rahoitustarkastuksella on lukuisia erityyppisiä valvottavia, joista tärkeimpiä ovat pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja arvopaperipörssi. Sen ydintoiminta voidaan jakaa valvonta- ja sääntelytehtävään. Rahoitusmarkkinoiden valvonnalla tarkoitetaan normien ja asianmukaisten menettelytapojen noudattamisen valvontaa sekä vahvistamista valvontatoimenpitein. Sääntelytoiminta puolestaan tarkoittaa rahoituspalveluyrityksiä, arvopaperien liikkeeseenlaskijoita ja myös muita markkinoilla toimivia tahoja koskevien normien antamista. Rahoitustarkastuksen valvontatoimi jakaantuu vakavaraisuus- ja markkinavalvontaan. Rahoitustarkastus voi tehdä valvottaviinsa tarkastuksia ja saada tarpeellisia asiakirjoja ja tietoja, määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kieltää valvottavan vastuuhenkilön toimimisen sekä peruuttaa tai rajoittaa toimiluvan. Vakavaraisuusvalvonta käsittää luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja omaisuudenhoitoa tarjoavien rahastoyhtiöiden riskinkantokyvyn riittävyyden ja niiden hallinnon luotettavuuden valvonnan. Vakavaraisuusvalvonnassa arvioidaan valvottavan taloudellista tilaa, riskinkantokykyä, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristön muutoksia. Valvonnassa arvioidaan valvottavien kannattavuutta ja vakavaraisuutta sekä luotto-, markkina- ja operatiivisia riskejä. Tarkastusten kohteena ovat hallinnon luotettavuus sekä riskien määrä ja hallinta. Yksittäisten valvottavien riskien lisäksi Rahoitustarkastus analysoi rahoitusmarkkinoiden tilannetta kokonaisuutena ja julkistaa näiden analyysien tuloksia. Rahoitustarkastus tekee vakavaraisuusvalvonnassa yhteistyötä Suomen Pankin, Vakuutusvalvontaviraston sekä pohjoismaisten ja Baltian valvontaviranomaisten kanssa. EU-tasolla valvontayhteistyötä tehdään Euroopan pankkivalvojien komiteassa (Committee of European Banking Supervisors) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomiteassa (Banking Supervision Committee). Markkinavalvonnalla tarkoitetaan Rahoitustarkastuksen valvontatoimintaa, joka kohdistuu markkinoiden infrastruktuurin toimintaan, rahoituspalveluyritysten menettelytapojen noudattamiseen, sijoittajainformaation oikeellisuuteen ja riittävyyteen sekä pörssikaupankäynnin asianmukaisuuteen. Markkinavalvonnalla

9 7 edistetään sijoittajan- ja asiakkaansuojaa sekä yleistä luottamusta markkinoiden toimintaan. Markkinavalvonnan keskeisiä alueita ovat markkinapaikat ja järjestelmät, tiedonantovelvollisuus (sijoittajainformaatio mukaan lukien tilinpäätösinformaatio), palveluntarjoajien menettelytavat, arvopaperimarkkinoiden kaupankäynti. Markkinapaikkojen ja järjestelmien osalta Rahoitustarkastus vastaa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin valvonnasta. Se kattaa maksu-, selvitys-, toimitus-, arvopaperikaupankäynti- ja arvo-osuusjärjestelmän. Tiedonantovelvollisuuden valvonta kattaa ensimarkkinat ja jälkimarkkinat. Ensimarkkinoilla valvonta keskittyy perinteisistä arvopaperitarjouksista ja yhtiöiden listautumisista tehtävien tarjousesitteiden ennakkotarkastukseen. Jälkimarkkinoilla tiedonantovelvollisuuden valvonta kattaa listayhtiöiden tiedottamisen, liputusvelvollisuuden noudattamisen sekä julkisten ostotarjousten esitemateriaalin. Tilinpäätösinformaation valvontaan kuuluvat tilinpäätös- ja tilintarkastusasiat eli listayhtiöiden ja valvottavien säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valvonta. Kaupankäynnin valvonta käsittää yleisen kaupankäynnin seurannan, epäiltyjen sisäpiiri- ja manipulaatiotapausten tutkimisen sekä kaupankäyntiin liittyvien menettelytapojen yleisvalvonnan. Rahanpesulain määrittelemät ilmoitusvelvolliset rahoituslaitokset ovat keskeisessä asemassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä. Rahoitustarkastus valvoo, että valvottavien menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät vaatimukset. Markkinavalvonnan piiriin kuuluu myös havaittujen väärinkäytösten osalta mahdollisten hallinnollisten sanktioiden antaminen. Tapauksesta riippuen käytettävissä on ankaruudeltaan eriasteisia seuraamuksia alkaen rikemaksusta ja julkisesta huomautuksesta ja päätyen toimiluvan peruuttamiseen. Vakavissa tapauksissa tehdään tutkintapyyntö poliisille. Markkinavalvonnassa yhteistyötä tehdään EU-tasolla Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa (Committee of European Securities Regulators).

10 8 Sääntely, toimiluvat ja sanktiot Kuluttaja-asiat Suomen oikeusjärjestyksestä johtuvista syistä Rahoitustarkastukselle on annettu norminantovaltaa vain tarkoin määritellyissä rajoissa. Laissa säädettyjen valtuuksien puitteissa Rahoitustarkastuksen sääntelyn välineenä ja valvonnan ohjaajana toimii sen määräyskokoelma. Siihen Rahoitustarkastus on keskittänyt aihealueittain kaiken oikeudellisesti sitovan norminantonsa sekä samaan asiakokonaisuuteen sisältyvän yleisohjetyyppisen, suositusluonteisen ohjeistuksensa (standardit). Määräyskokoelmassa on kuusi pääjaksoa, joista jokainen sisältää sekä sääntelyn linjauksen että standardit. Pääjaksot ovat: hallintokulttuuri ja liiketoiminta, menettelytavat, tilinpäätös ja toimintakertomus, vakavaraisuus ja riskien hallinta, tietojen julkistaminen ja raportointi. Rahoitustarkastus myös myöntää luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja panttilainaamojen toimiluvat. Rahoitustarkastuksella on lisäksi oikeus peruuttaa näiden yhtiöiden toimiluvat joko hakemuksesta tai tilanteessa, jossa toimiluvan peruuttamisen edellytykset täyttyvät. Valvontaan liittyvien valvontatoimenpiteiden lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita lain tai Rahoitustarkastuksen määräysten rikkomistapauksissa. Keskeiset sanktiot ovat huomautus, varoitus, toimintakielto, uhkasakko, rikesakko sekä seuraamusmaksu. Rahoitustarkastukselle kuuluu myös eräitä rahoitusalan kuluttajansuojaan liittyviä tehtäviä, jotka poikkeavat luonteeltaan rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevista tehtävistä. Näiden tehtävien merkitys Rahoitustarkastuksen toiminnassa on kuitenkin työmäärältään vähäinen. Sen sijaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan (menettelytapojen ja tiedonantovelvollisuuden valvonta) kautta sillä on myös huomattava määrä asiakkaan- ja sijoittajansuojaan olennaisesti vaikuttavia tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat myös rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen menettelytapojen asianmukaisuuden valvonta, palveluntarjonnan luvanvaraisuuden arviointi sekä kysymykset, jotka liittyvät markkinointi-, selonotto- ja tiedonantovelvollisuuteen, sopimusehtojen noudattamiseen, rahanpesun estämiseen, asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen, eturistiriitoihin ja toiminnan ulkoistamiseen. Valvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että valvottavat noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, toimilupansa ehtoja sekä toimivat huolellisesti asiakkaiden toimeksiantoja hoitaessaan. Lisäksi Rahoitustarkastus ottaa huomioon valvottavien asiakkaiden selvityspyynnöissään esittämät valvottavien menettelytapoihin liittyvät epäkohdat.

11 9 Kilpailuasiat Organisaatio ja hallinto Rahoitustarkastus voi kieltää luottolaitosta jatkamasta säännösten tai määräysten vastaista markkinointia tai sopimusehtojen käyttöä ja asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon, jonka tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus. Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on myös rahoituspalveluiden osalta huolehtia yksittäisten, ei-ammattimaista sijoitustoimintaa harjoittavien kuluttajien eduista. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Rahoitustarkastus, joka ei ole kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttajansuojaviranomainen, valvoo luottolaitosten sopimusehtojen käyttöä yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa. Jos Rahoitustarkastus havaitsee luottolaitoksen menettelevän sopimusehtoja asettaessaan kuluttajansuojalain vastaisesti, sen on pyydettävä asiassa kuluttaja-asiamiehen lausunto. Kuluttajansuojanäkökohtien huomioon ottamista ja kehittämistä varten kuluttajavirasto, Rahoitustarkastus ja Suomen Pankkiyhdistys (nykyisin Finanssialan Keskusliitto) ovat perustaneet Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston, jonka tarkoituksena on edistää luottamusta pankkien ja niiden asiakkaina olevien kuluttajien välisessä liiketoiminnassa sekä kehittää vapaaehtoisella yhteistyöllä pankkitoiminnan käytäntöjä. Sen kannanotot ovat suositusluonteisia. Toimiston yhteydessä toimii myös arvopaperilautakunta. Se tarvittaessa etsii ratkaisuja kiistakysymyksiin, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Rahoitustarkastuksella ei ole suoranaista vastuuta kilpailuasioista. Kilpailuasiat kuuluvat Kilpailuviraston toimivaltaan. Rahoitustarkastus on päällikkövirasto ja sen toimintaa johtaa johtaja. Johtajan yleistoimivaltaan kuuluvat kaikki ne asiat, joita ei ole nimenomaisesti annettu johtokunnalle. Luottolaitoksia, säilytysyhteisöjä, rahastoyhtiöitä ja erikoissijoitusrahastoja koskevien hakemusasioiden käsittely on siirretty valtioneuvostolta Rahoitustarkastukselle. Tällöin toimivalta päättää toimiluvista siirtyi valtiovarainministeriöltä Rahoitustarkastuksen johtajalle. Johtajan on puolestaan alistettava eräät sanktioluonteiset ja merkittävät periaatteelliset kannanotot johtokunnan etukäteen käsiteltäviksi. Pankkivaltuuston vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta. Rahoitustarkastuksen johtokunta päättää toiminnan tavoitteista ja toimintalinjoista sekä hyväksyy toiminta- ja valvontasuunnitelmat. Johtokunnalla on päätösvalta asioista, jotka vaikuttavat merkittävästi valvottavien toimintaan tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai muutoin rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.

12 10 Johtokunta päättää myös määräysten antamisesta ja valvontamaksuista. Pankkivaltuuston nimittämässä johtokunnassa ovat Suomen Pankin, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamat henkilöt ja suoraan lain nojalla Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston johtaja. Pankkivaltuusto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pankkivaltuustolle kuuluu Rahoitustarkastuksen toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonta. Lisäksi sillä on tyhjentävässä tehtäväluettelossa eräitä muita hallinnollisia tehtäviä kuten edellä mainittu nimitysvalta sekä työjärjestyksen hyväksyminen. Rahoitustarkastus toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä ja Rahoitustarkastuksessa työskentelevät kuuluvat Suomen Pankin henkilökuntaan. Rahoitustarkastuksella on Suomen Pankin kanssa yhteiset sisäiset palvelut kuten ITtoiminnot ja henkilöstö- ja taloushallinto. Valvontatoiminnassaan ja päätöksenteossaan Rahoitustarkastus on itsenäinen. Rahoitustarkastuksella on merkittävää yhteistyötä Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston kanssa erityisesti valvottavien toimintaympäristöanalyysissa ja rahoituslaitoksia koskevan tiedon keruussa ja käsittelyssä. Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoittamiseksi peritään valvottavilta toimenpide- ja valvontamaksuja. Valvontamaksuista on säädetty oma erityislakinsa. Eduskunta päättää laissa valvontamaksujen suuruuden perusteet. Suomen Pankin johtokunta hyväksyy Rahoitustarkastuksen vuotuisen talousarvion. Vuoden 2005 lopussa Rahoitustarkastuksen henkilöstön määrä oli 138. Kokonaiskustannukset olivat 15,8 milj. euroa.

13 11 Kuvio 1. Rahoitustarkastuksen organisaatiokaavio Rahoitustarkastus Eduskunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin johtokunta Rahoitustarkastuksen johtokunta Sisäinen tarkastus Viestintä ja tietopalvelut Toiminnansuunnittelu ja organisaation kehittäminen Johtaja Esikunta Vakavaraisuusvalvonta Markkinavalvonta Sääntelystrategia Päälakimiestoimisto Kansainvälisten asioiden koordinointi Ratan sisäinen sisäpiirivalvonta Valvontamaksut Instituutiovalvonta Luotto- ja markkinariskit Luotettava hallinto ja operatiiviset riskit Taloudellinen analyysi Tietojärjestelmäpalvelut Vakavaraisuusuudistus Markkinapaikat ja järjestelmät Markkinat Menettelytavat Tilinpäätösraportointi 2.2 Vakuutusvalvontavirasto Tehtävät ja toiminta Vakuutusvalvontavirasto toimii hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja sen tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan. Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvontaa suoritetaan tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta.

14 12 Vakuutusvalvontaviraston tehtäviin kuuluvat valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Se valvoo, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Vakuutusvalvontaviraston toimintakenttä jakaantuu sosiaalivakuutukseen ja yksityisvakuutukseen. Sosiaalivakuutuksen alaan kuuluvat kansaneläke- ja työeläkevakuutus, sairaus- ja tapaturmavakuutus, toimeentulo- ja työttömyysturva sekä kansainväliset sosiaalivakuutusasiat. Yksityisvakuutuksen alaan kuuluvat henki-, vapaaehtoinen eläke-, vahinko-, liikenne- ja potilasvakuutus. Sosiaalivakuutus on luonteeltaan lakisääteistä sosiaaliturvaa ja yksityisvakuutus pääasiassa vapaaehtoista varautumista erilaisiin riskeihin. Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin kuuluvat sosiaalivakuutusta toteuttavat laitokset seuraavasti: täydentäviä lisävakuutuksia hoitavat sairauskassat, eläkekassat, eläkesäätiöt ja työttömyyskassat, työeläkevakuutuksista huolehtivat eläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt, yksityisen sektorin työeläkevakuutuksien rekistereitä, etuuksien valvontaa ja muita yhteisiä asioita hoitava Eläketurvakeskus, valtion palveluksessa olleiden eläkkeiden maksatuksesta huolehtiva valtiokonttori ja kuntien eläkkeiden maksatuksesta huolehtiva Kuntien eläkevakuutus, pakollisesta tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sekä pakollisesta liikennevakuutuksesta huolehtivat vakuutusyhtiöt sekä työttömyysvakuutusta hoitavat työttömyyskassat, joihin kuuluminen on vapaaehtoista. Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin kuuluvat yksityisvakuutuksen alaan kuuluvat laitokset seuraavasti: henki-, eläke-, vahinko-, liikenne- ja potilasvakuutuksista huolehtivat henki- ja vakuutusyhtiöt, työntekijäin, muuta kuin lakisääteistä ryhmähenkivakuutusta hoitavat henkivakuutusyhtiöt

15 13 Vähimmäisturvaan kuuluvasta kansaneläkkeestä, vammaistukijärjestelmästä, sairaus- ja äitiysvakuutuksista sekä työttömyysajan vähimmäisturvasta huolehtii Kansaneläkelaitos, joka ei kuulu Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin. Vakuutusvalvontavirasto jakaa strategiassaan toimintansa kahteen osaan: vakavaraisuusvalvontaan ja menettelytapavalvontaan. Vakavaraisuusvalvonnassa henki-, eläke- ja vahinkovakuutuslaitosten talouden valvonnan päämääränä on vakuutettujen ja vakuutuksenottajien etujen turvaaminen vapaaehtoisten henkija eläkevakuutusten, lakisääteisten eläkevakuutusten sekä vapaaehtoisten ja lakisääteisten vahinkovakuutusten osalta. Menettelytapavalvonnassa viraston tehtävänä on valvoa henki- eläke- ja vahinkovakuutuslaitosten ja vakuutusvälittäjien markkinointia ja menettelytapoja sekä vakuutussopimusehtojen lainmukaisuutta ja hyvän vakuutustavan noudattamista. Virasto valvoo myös sosiaaliturvan piiriin kuuluvien työttömyyskassojen sekä koulutusrahaston taloutta, menettelytapoja ja hallintoa sekä Työttömyysvakuutusrahastoa. Vuonna 2005 Vakuutusvalvontavirastossa toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 67,6. Henki- ja vahinkoyhtiöiden, vakuutusyhdistysten sekä työeläkelaitosten valvontaan, eli käytännössä vakavaraisuusvalvontaan käytettiin noin 60 % henkilötyövuosista. Menettelytapavalvontaan, kuten työttömyysetuuksien valvontaan käytettiin runsas viidennes henkilötyövuosista. Loput resursseista suuntautuivat johtamiseen, hallintoon sekä tukipalveluihin. Vakavaraisuusvalvonnassa Vakuutusvalvontavirasto edistää valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä, vaikuttaa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen painottaen toiminnan riskejä, valvoo vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten valvojien kanssa. Menettelytapavalvonnassa Vakuutusvalvontavirasto valvoo ja tarkastaa henki-, vahinko- ja eläkevakuutuslaitosten, vakuutusedustajien ja työttömyyskassojen menettelytapoja, valvoo lakisääteisten tapaturma- ja liikennevakuutusten maksujen kohtuullisuutta ja turvaavuutta, tarkastaa kuluttajille merkittävien uusien vakuutustuotteiden vakuutusehdot sekä niiden markkinointikampanjat, suorittaa tarkastuksia rahanpesun estämiseksi, ylläpitää rekisteriä ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa ja edustustoja koskevista ilmoituksista,

16 14 käsittelee ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuskannan luovutuksia koskevia suostumuspyyntöjä, käsittelee virastolle osoitettuja kansalaiskirjeitä ja vastaa vakuutusyhtiöiden asiakkaiden tekemiin yhtiöiden toimintaan liittyviin tiedusteluihin, antaa lausuntoja ylimmille lainvalvojille kanteluasioissa sekä työttömyysturvaan liittyvistä säädösmuutoksista, valvoo markkinoinnin, hallinnon ja korvaustoiminnan käytäntöjen lainmukaisuutta. Menettelytapavalvonnan piiriin sisältyy myös työttömyyskassojen maksamien etuuksien toimeenpanon valvonta. Tämä tehtävä on laajempi kuin muihin valvottaviin kohdistuva valvonta, koska Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on valvoa työttömyyskassojen maksamien etuuksien soveltamiskäytäntöä. Vakuutuslaitosten tekemien korvauspäätösten sisältöön Vakuutusvalvontavirasto ei ota kantaa. Vakuutusvalvontavirasto tekee yhteistyötä Rahoitustarkastuksen kanssa vakavaraisuusvalvonnassa. Lisäksi se tekee Rahoitustarkastuksen kanssa yhteistyötä pörssiyhtiöiden konserniin kuuluvien vakuutusyhtiöiden IFRS-tilinpäätösten valvonnassa. Muita keskeisiä kotimaisia yhteistyötahoja ovat kilpailuvirasto, kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Vakuutusvalvonta tekee yhteistyötä myös Kuluttajien vakuutustoimiston kanssa, joka raportoi havaitsemistaan vakuutusehtojen lainvastaisuuksista Vakuutusvalvontavirastolle. Kansainvälistä yhteistyötä Vakuutusvalvontavirasto tekee pohjoismaisten valvojien kanssa vakuutus- ja rahoitusryhmittymien valvonnan osalta. Pohjoismaisella tasolla Vakuutusvalvontavirasto osallistuu kahden pysyvän Pohjoismaisen työttömyysturvajärjestelmiin liittyvän työryhmän toimintaan. Vakuutusvalvontavirasto osallistuu EU-tasolla valvontayhteistyöhön Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komiteassa (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Sääntely, toimiluvat ja sanktiot Vakuutusvalvonnan sääntelyn välineenä ja valvonnan ohjaajana toimii sen määräys- ja ohjekokoelma. Määräykset ovat alemman asteisia, pääosin teknisiä normeja (esimerkiksi vastuuvelan kattamisesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä) ja ne annetaan laki- ja asetustasoisten valtuutussäännösten nojalla. Määräykset ovat velvoittavina noudatettavia. Kohderyhminä ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat, vakuutusedustajat, ja työttömyyskassat. Vakuutusalan säädösten valmisteluvastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Vakuutusvalvontavirasto osallistuu asiantuntijana vakuutusalan säädösten valmisteluun.

17 15 Kuluttaja-asiat Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimiluvat myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Vakuutusyhtiölaki työryhmän mietinnössä ehdotetaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittelyn ja ratkaisemisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöstä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirasto voi antaa vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian määräajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston virheellisenä pitämää menettelyä, muun muassa tilanteessa, jolloin vakuutusyhtiö ei noudata sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston antamia määräyksiä. Kehotuksen tai kiellon tehosteeksi sosiaali- ja terveysministeriö voi asettaa uhkasakon. Laissa määrätyissä tilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö voi pyydettyään Vakuutusvalvontaviraston lausunnon, rajoittaa tai peruuttaa toimiluvan. Vastaavat sanktiot ovat myös eläkesäätiöiden ja vakuutusyhdistysten osalta niitä koskevassa aineellisessa lainsäädännössä. Kuluttajansuoja-asioita vakuutusalalla hoitaa Kuluttajien vakuutustoimisto sekä useat eri muutoksenhakuelimet ja lautakunnat. Kuluttajien vakuutustoimisto on vakuutusalan sopimuspohjainen kuluttajaorganisaatio, jonka toiminta perustuu kuluttajaviraston ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton väliseen sopimukseen. Toimiston kustannuksista vastaa pääosin Finanssialan Keskusliitto (ennen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto) sekä osaltaan myös Eläkesäätiöyhdistys sen jälkeen kun eläkesäätiöiden lisäeläkevakuutukset tulivat sopimuksen piiriin. Toimiston tehtävänä on opastaa ja auttaa kuluttajia vakuutusasioissa ennen vakuutuksen ottamista ja sen jälkeen. Toimisto vastaa vakuutuskorvauksia sekä vakuutusehtojen soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Toimisto voi myös neuvotella kuluttajan asiassa vakuutusyhtiön kanssa. Toimisto tekee yhteistyötä Vakuutusvalvontaviraston kanssa, se voi esimerkiksi raportoida vakuutusehdoissa havaituista lainvastaisuuksista. Toimiston kokemuksia hyödynnetään myös lainvalmistelussa. Kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimii Vakuutuslautakunta, joka käsittelee vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä, jotka vakuutettu tai vakuutusyhtiö on sille esittänyt. Lautakunta käsittelee vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia asioita ja se antaa myös lausuntoja tuomioistuimille niiden pyynnöstä.

18 16 Kilpailuasiat Organisaatio ja hallinto Vakuutusyhtiölain mukaan Vakuutusvalvontavirasto seuraa kilpailuolosuhteita, selvittää kilpailurajoituksia, ryhtyy toimenpiteisiin kilpailurajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi sekä tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi. Vakuutusvalvontaviraston on otettava huomioon kilpailun vaatimukset myös vakuutusyhtiöiden valvonnassa. Vakuutusvalvontavirasto tekee kilpailuasioissa yhteistyötä Kilpailuviraston kanssa. Kilpailuviraston on lisäksi pyydettävä lausunto Vakuutusvalvontavirastolta käsitellessään vakuutustoimintaa koskevaa kilpailurajoitusta. Vakuutusyhtiölaki työryhmän mietinnössä ehdotetaan Vakuutusvalvontaviraston ja Kilpailuviraston toimivaltasuhteiden muuttamista siten, että vakuutusyhtiölaista poistettaisiin Vakuutusvalvontaviraston valtuudet kilpailun valvontaan ja näiden toimintojen keskittämistä Kilpailuvirastoon. Vakuutusvalvontavirasto ei ehdotetun muutoksen jälkeen enää valvoisi esimerkiksi omistajakontrollisäännösten noudattamista kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta, eikä myöskään sulautumisen tai vakuutuskannan luovuttamisen muodossa tapahtuvia yritysjärjestelyjä. Vakuutusvalvontavirasto on hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, mutta päätöksenteossaan itsenäinen. Viraston toimintaa säätelevät Vakuutusvalvontavirastoa koskeva laki ja -asetus sekä näiden nojalla annettu työjärjestys. Vakuutusvalvontavirasto on päällikkövirasto, jonka toimintaa johtaa ylijohtaja. Organisatorisesti virasto jakaantuu vakavaraisuus- ja menettelytapavalvontaan. Vakuutusvalvontavirastolla on johtokunta, jonka puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriö nimittää myös muut jäsenet ja varajäsenet, joista kaksi Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ehdotusten perusteella. Johtokunnassa voi olla henkilöstöä edustava lisäjäsen henkilöstöasioita käsiteltäessä. Johtokunnan ja ylijohtajan työnjakoa sääntelevä normisto on sisällöltään melko pitkälle samanlainen kuin Rahoitustarkastuksella, mutta asetustasolla säädetty. Vakuutusvalvontavirasto voi myös periä valvonta- ja toimenpidemaksuja. Toisin kuin Rahoitustarkastuksessa valvontamaksuja ei ole katsottu veronluonteisiksi maksuiksi eikä niiden perusteita vahvista eduskunta vaan sosiaali- ja terveysministeriö. Vakuutusvalvontaviraston aineelliseen lainsäädäntöön sijoitetut toimivaltuudet ovat olleet pitkään samanlaiset kuin Rahoitustarkastuksella. Merkittävä osa sanktiovallasta on sosiaali- ja terveysministeriöllä.

19 17 Vuoden 2005 lopussa Vakuutusvalvontaviraston henkilöstön määrä oli 73, joista vakinaisia 68. Kokonaiskustannukset olivat 5,4 miljoonaa euroa. Kuvio 2. Vakuutusvalvontaviraston organisaatiokaavio Vakuutusvalvontavirasto Sosiaali- ja terveysministeriö Vakuutusvalvontaviraston johtokunta Ylijohtaja Päälakimies Tiedottaja Tutkimus Tilastointi Hallinto Vakavaraisuusvalvonta Menettelytapavalvonta Vakuutusryhmittymät Muut vakuutuslaitokset ja valvottavat Erityisriskit ja valvonnan tuki Henki-, eläke- ja vahinkovakuutus Työttömyysvakuutus Nykyinen valvontayhteistyö ja sen hallintomalli Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston välisen yhteistyön kehittämiseksi on säädetty laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Sen tarkoituksena on määrittää vaatimukset rahoitus- ja vakuutusryhmittymän toiminnalle ja niiden valvonta. Ryhmittymiä valvovat yhteistyössä Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto. Näiden johtokuntien koostumus on yhdenmukaistettu vuonna 2003, jotta rahoitusmarkkinoiden ja niiden vakausongelmien hoidosta viime kädessä vastuussa olevat viranomaiset ovat päätöksenteossa riittävästi edustettuina. Valvojien

20 18 on oltava yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten, kuten niitä vastaavan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaisen kanssa. Mainitut viranomaiset antavat lain perusteella tarkempia ohjeita ja määräyksiä. Periaatteena on, että molemmat viranomaiset antavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymiä koskevat ohjeet ja määräykset erikseen, mutta sisällöltään samanlaisina. Käytännön valvontatyötä tekee niiden edustajista koostuva valvontaryhmä. Ryhmittymän valvonnassa se viranomainen, jonka toimialan painoarvo on ryhmittymässä suurempi, on koordinoiva valvontaviranomainen, jolla on kokonaisvastuu valvonnasta. Kummankin viraston valvottavapiiri ja valvonnan sisältö määräytyvät aineellisen lainsäädännön perusteella omista lähtökohdistaan. Siksi valvontayhteistyön kehittäminen ei voi sääntelypuolella helposti ulottua toisen viranomaisen toimialueelle, esimerkiksi norminanto-, lainvalmistelu-, hallintomalli- ja politiikkakysymyksiin toisin kuin puhtaasti taloudellisissa kysymyksissä kuten vakavaraisuuden ja sijoitustoiminnan valvonnassa ja yleisesti riskienhallinnassa. 2.3 Ministeriöt Valtiovarainministeriö Rahoitusmarkkinoiden sääntelystä vastaa valtiovarainministeriö, jolle kuuluvat valtioneuvoston työnjaossa myös Suomen Pankkia ja Rahoitustarkastusta koskevat lainsäädäntöasiat. Valtiovarainministeriössä rahoitusmarkkina-asiat on keskitetty rahoitusmarkkinaosastolle. Osasto vastaa raha-, luotto- ja talletusmarkkinoiden sekä arvopaperi- ja johdannaismarkkinoiden lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä sekä niihin liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriöllä on hallintovaltaa Rahoitustarkastuksen toimialan eräissä asioissa kuten arvopaperipörssin toimilupia koskevissa asioissa. Osan valtuuksistaan ministeriö on lain nojalla delegoinut Rahoitustarkastukselle kuten alemman asteisten säännösten antamisen. Valtiovarainministeriön johdolla harjoitetaan kotimaista viranomaisyhteistyötä rahoitusmarkkinaviranomaisten (Suomen Pankki, Rahoitustarkastus, sosiaali- ja terveysministeriö ja Vakuutusvalvontavirasto) kesken. Valtiovarainministeriön hoidossa toimii myös valtion vakuusrahasto, joka on vuonna 1992 pankkikriisin ja pankkituen hallinnoimiseksi perustettu talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka tehtävänä on ollut talletuspankkien vakaan toiminnan turvaaminen ja pankkikriisin hoito. Valmiutta vakuusrahaston käytölle on nähty tarpeelliseksi pitää yllä myös pankkikriisin jälkeen, koska se luo edellytykset viranomaisten nopeille toimenpiteille vakavissa rahoitusjärjestelmän häiriötilanteissa ja sitä kautta parantaa edellytyksiä häiriötilanteista aiheutuvien kustannusten minimoimiselle.

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen

Finanssivalvonnasta. Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista Erja Rautanen Finanssivalvonnasta Ajankohtaista kuluttajien raha-asioista 11.5.2011 Finanssivalvonta (Fiva) Aloitti toimintansa 1.1.2009 Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston yhdistyttyä Hallinnollisesti

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) RA RAPORTOINTI PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Valvonnan toteuttamiseksi valvottavat toimittavat Rahoitustarkastukselle tietoja, joiden avulla Rahoitustarkastus valvoo

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa

Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa Finanssimarkkinoiden asiantuntijana Fivassa Contact Forum 27.1.2011 Liisa Rajala ja Anton Tuomisalo Esityksen sisältö Lyhyesti Fivasta Käytännön esimerkkejä työstä Fivassa Analyytikko: Anton Tuomisalo

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja

Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Eurooppalainen valvonnan vaikuttaja Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 2015 Miksi Finanssivalvonta on olemassa? Finanssivalvonta työskentelee sen puolesta, että asiakkaat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Miksi Finanssivalvonta on olemassa? 2 Finanssivalvonta eli Fiva tekee työtä sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.4.2013 Erkki Rajaniemi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan?

Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Miten työeläkevakuuttajia Suomessa valvotaan? Suomen Pankin rahamuseo 16.4.2013 Johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi Työeläkejärjestelmät Suomessa Aihe laaja ja heterogeeninen Esityksen tilastomateriaalin

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee?

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Studia monetaria 27.4.2010 Jarmo Parkkonen, markkinavalvonnan osastopäällikkö 27.4.2010 Jarmo Parkkonen Esityksen sisältö Sijoittajansuoja kuluttajansuoja Sijoittajansuojan

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. Pankkivaltuuston tehtävänä on 1) valvoa

Lisätiedot

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa

Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Finanssivalvonnan painopisteet varautumisen valvonnassa Vakuutusalan varautumisen uudet haasteet -koulutustilaisuus 1.2.2011 Jukka Vesala, apulaisjohtaja Fivan missio Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta

Lisätiedot

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta

2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS. Tavoitteet, tausta ja normiperusta 1 (5) 2 MENETTELYTAVAT-PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Rahoituspalvelujen tarjonnassa noudatettavien menettelytapojen sääntelyssä Rahoitustarkastuksen tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto (1) Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. (2) Pankkivaltuuston tehtävänä on 1. Soveltamisala.

Lisätiedot

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain

HE 170/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain HE 170/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi säännökset, jotka koskevat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus

Matemaatikkona vakuutusyhtiössä. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Matemaatikkona vakuutusyhtiössä Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 27.10.2014 Kumpulan kampus Miksi vakuutusmatemaatikoilla on töitä Vakuutusyhtiölaki (2008/521) 6. luku Vakuutusyhtiössä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Eurooppalainen finanssivalvonta

Eurooppalainen finanssivalvonta Eurooppalainen finanssivalvonta Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 16.1.2012 EU:n valvontajärjestelmän tavoitteet 1. Finanssimarkkinoiden makrovakauden valvonnan tehostaminen

Lisätiedot

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee?

Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Millaista suojaa sijoittaja tarvitsee? Sijoitus-Invest 17. 18.11.2010 Antti Lampinen Miksi Fiva on olemassa? Fiva työskentelee sen puolesta, että asiakkaat voisivat Suomessa asioida finanssialan palveluntarjoajien

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto Työeläkevakuutusyhtiöt harjoittavat sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Seija Lehtonen Matemaatikko

Vakavaraisuus meillä ja muualla Seija Lehtonen Matemaatikko Vakavaraisuus meillä ja muualla 26.9.2017 Seija Lehtonen Matemaatikko Twitter: @seija_lehtonen Vakavaraisuus meillä Yksityisten alojen työeläkerahan kiertokulku 2016, mrd. euroa Työeläkemaksut ja valtionosuudet

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA

1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA 1 (6) 1 CORPORATE GOVERNANCE (HALLINTOKULTTUURI) JA LIIKETOIMINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Corporate governancea ja liiketoimintoja koskevan sääntelyn tavoitteena

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne.

Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Hyvät juhlavieraat Kiitän kutsusta tulla tuomaan valvojan tervehdys tähän 200-vuotisjuhlaanne. Pidän tätä osoituksena siitä hyvästä keskusteluyhteydestä, joka Suomessa vallitsee valvottavien ja valvojan

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

HE 66/2008 vp. Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä. Rahoitustarkastukselle. Vakuutusvalvontavirastosta annetusta

HE 66/2008 vp. Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä. Rahoitustarkastukselle. Vakuutusvalvontavirastosta annetusta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Finanssivalvonnasta. Lailla perustettaisiin

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa

Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Kommenttipuheenvuoro: Riskien hallinnan kehityskohteita finanssikriisin valossa Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 Apulaisjohtaja Jukka Vesala Finanssivalvonta Finansinspektionen

Lisätiedot

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 4/2001 vp). Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 206/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Finanssivalvonnan työjärjestys

Finanssivalvonnan työjärjestys 1 (8) Finanssivalvonnan työjärjestys Johdanto (1) Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 8 :n mukaan pankkivaltuusto vahvistaa Finanssivalvonnalle työjärjestyksen. (2) Pankkivaltuuston tehtävänä on

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla

Vakavaraisuus meillä ja muualla Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 22.9.2016 Jouni Herkama Lakimies Työeläkevakuuttajat TELA ry Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 )

RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO (5) Liite Dnro 9/040/2003 6, 21 (LLL 39, 5 ) RAHOITUSTARKASTUS TOIMENPIDEHINNASTO 1.10.2003 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT Laki sijoituspalveluyrityksistä (SIPAL) luokka Poikkeuslupapäätös konsernitilinpäätöksen tai konsolidointiryhmän

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

ECB-PUBLIC. EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31)

ECB-PUBLIC. EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31) FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 2 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusmarkkinoiden kriisinratkaisusta (CON/2014/31) Johdanto ja oikeusperusta Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO 1 (6) Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö 21.12.2005: OM 32/41/2003 LAUSUNTO VALMIUSLAKITOIMIKUNNAN MIETINNÖSTÄ KOMITEAMIETINTÖ 2005:2 Oikeusministeriö on pyytänyt Rahoitustarkastukselta

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät

Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät Finanssivalvonta Tavoitteet ja tehtävät Studia monetaria 6.10.2009 Anneli Tuominen FINANSSIVALVONTA 1 Sisältö Miksi sääntelyä ja valvontaa? Finanssikriisin opetukset valvonnalle Valvonnan uudistaminen

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013

MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN. Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 MONTA MAILIA SÄÄTIÖ- JA KASSAKENTÄSTÄ YHTIÖKESKITTYMIIN Jussi Vauhkonen Työeläkepäivä 14.11.2013 2 Miksi työeläketurvan toimeenpano on hajautettu? Yksityisellä sektorilla oli jo ennen työeläkelakeja eläkesäätiöitä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen Määräykset ja ohjeet Vakuutusyhtiöt Eläkekassat Eläkesäätiöt Antopäivä 1.2.2011 Voimaantulopäivä 1.2.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta EV 77/2000 vp - HE 34/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain, vakuutusyhdistyslain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista?

Julkinen kuuleminen. Kysymyksiä ja vastauksia. 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Julkinen kuuleminen toimilupahakemusten arviointioppaasta ja fintechluottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaasta Kysymyksiä ja vastauksia 1 Miksi pankkitoiminta on luvanvaraista? Pankit eli vakavaraisuusasetuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Rahoitustarkastuksesta, joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS

4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS 1 (7) 4 VAKAVARAISUUS JA RISKIENHALLINTA -PÄÄJAKSON SÄÄNTELYN LINJAUS Tavoitteet, tausta ja normiperusta Vakavaraisuutta ja riskienhallintaa koskevan sääntelyn lähtökohtana on määritellä vähimmäistaso,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Finanssimarkkinoiden riskit ja valvonta

Finanssimarkkinoiden riskit ja valvonta Finanssimarkkinoiden riskit ja valvonta Liikesivistysrahaston vuosikokous 16.4.2008 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euroalueen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 171/2014 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio

Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Pilari 2 mukainen vakavaraisuuden kokonaisarvio Tiedotustilaisuus 28.9.2006 Helena Tuhkanen Esityksen tavoitteet Esityksen tavoitteena on kertoa Pilari 2 prosesseista ja näiden välisen vuoropuhelun toteuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 482. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 482 496 SISÄLLYS N:o Sivu 482 luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 2191 483 sijoitusrahastolain muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot