FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1"

Transkriptio

1 FINANSSIVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN SUOMESSA 1 1 Muistion on laatinut johtokunnan asettama Suomen Pankin sisäinen työryhmä Esa Ojanen (pj), Arno Lindgren, Juha Tarkka ja Kimmo Virolainen. Sihteereinä ovat olleet Hannu Karppinen ja Pertti Pylkkönen.

2

3 1 Yhteenveto 3 2 Rahoitusmarkkinaviranomaiset ja niiden nykyiset tehtävät Rahoitustarkastus Vakuutusvalvontavirasto Ministeriöt Suomen Pankki 19 3 Rahoitusmarkkinoiden ja -valvonnan muutokset Valvottavien rakenne- ja kehitystrendit Finanssimarkkinoiden valvonnan kehitystrendejä Euroopassa Euroopan keskuspankin kanta rahoitusmarkkinoiden valvontaan 26 4 Rahoitusvalvonnan kehittämisen tavoitteet Valvonnan korkea laatu Valvonnan kustannustehokkuus Valvonnan uskottavuus ja johdonmukaisuus Kriisinhallintavalmiuden vahvistaminen Valvonnan neutraalisuus 32 5 Finanssivalvonnan järjestäminen Suomessa Finanssivalvonnan organisointivaihtoehtojen vertailua Finanssivalvonnan tehtävien rajaaminen Finanssivalvonnan suhde keskuspankkiin 39 6 Johtopäätökset 41

4

5 3 1 Yhteenveto Rahoitus- ja vakuutusalojen (finanssialan) valvonta on järjestetty Suomessa perinteisellä tavalla sektoreittain niin, että kummallakin alalla on oma valvojansa. Finanssialan voimakkaan kehityksen vuoksi monessa maassa on luovuttu sektoreittaisesta organisointitavasta ja siirrytty useimmiten yhden finanssivalvojan järjestelmään tai eräissä tapauksissa kahden valvojan malliin, jossa valvonta on yhdistetty toiminnoittain erikseen vakavaraisuusvalvonnassa ja markkinavalvonnassa. Tässä muistiossa arvioidaan, miten finanssivalvonta pitäisi Suomessa tulevaisuudessa järjestää niin, että se mahdollisimman tehokkaasti edistäisi rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta rahoitus- ja vakuutuslaitosten toimintaan. Muistiossa esitetyt keskeiset johtopäätökset ovat: Finanssivalvonta olisi Suomessakin perusteltua koota yhteen valvontaorganisaatioon, joka vastaa sekä vakavaraisuusvalvonnasta että markkinavalvonnasta. Yhdistetyn finanssivalvojan pitäisi olla riippumaton muusta päätöksenteosta, minkä vuoksi sillä ei voisi olla lainsäädännön valmistelua tai talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä tehtäviä. Sosiaalivakuutuksen menettelytapavalvontatehtävät sekä kuluttaja- ja kilpailuasiat olisi erotettava finanssivalvonnan piiristä. Käytännössä uusi finanssivalvoja muodostettaisiin yhdistämällä nykyinen Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontaviraston vakavaraisuusvalvonta kokonaisuudessaan sekä osa sen menettelytapavalvontaa. Selvityksessä on arvioitu rahoitus- ja vakuutustoimialojen valvonnan tarkoituksenmukaista organisointia ottaen huomioon finanssialan suuret rakenteelliset muutokset, synergianäkökohdat ja valvonnan kansainvälinen kehitys sekä mittakaavaedut. Finanssivalvonnan tehtävien tarkoituksenmukaista rajausta on samalla harkittu valvonnan riippumattomuuden ja asiantuntijuuden näkökulmasta sekä vastuunjaon selväpiirteisyyden kannalta. Selvityksen perusteella finanssialan valvonta olisi välttämätöntä yhdistää, jotta se olisi riittävän tehokasta ja kattavaa muuttuneissa oloissa, joissa alan yritykset yhdistyvät, liittoutuvat tai muuttavat rakenteitaan ja toiminnot keskittyvät, alan omistus kansainvälistyy ja keskittyy, riskit siirtyvät alalta toiselle ja finanssiryhmissä riskienhallinta ylittää sektorirajat, riskit ovat vakuutusteknisiä riskejä lukuun ottamatta samankaltaisia, alan tuotteet samankaltaistuvat ja niiden jakelutiet yhdistyvät,

6 4 synergiaedut ovat ilmeiset samanlaisten osaamisvaatimusten, tietohallinnon yhdistämisen ja yhteisten valvottavien kautta, lisääntyvän kilpailun korostamat kustannustehokkuustavoitteet edellyttävät riittävää kriittistä massaa ja mittakaavaetujen hyödyntämistä, tehokkuushyödyt korostuvat etenkin pienen maan kuten Suomen tapauksessa ja yksi valvoja takaa samantyyppisissä asioissa tasapuolisen ja yhtenäisen kohtelun kaikille. Näillä perusteilla myös markkinavalvonta ja siihen läheisesti liittyvä osa menettelytapavalvontaa olisi parasta pitää samassa organisaatiossa kuin vakavaraisuusvalvonta. Uusi finanssivalvontaorganisaatio ottaisi hoitaakseen rahoitus- ja vakuutusalojen vakavaraisuusvalvonnan lisäksi Rahoitustarkastuksen nykyiset arvopaperimarkkinavalvontatehtävät ja sen osan Vakuutusvalvontaviraston menettelytapavalvontatehtävistä, jotka liittyvät yksityisvakuutusten valvontaan. Toimivan valvontaorganisaation täytyy olla työssään riippumaton muusta päätöksenteosta. Valvojalla ei saa olla tehtäviä, joiden hoitaminen saattaa vaarantaa valvonnan neutraalisuuden ja tasapuolisuuden. Sen vuoksi finanssivalvonnan ulkopuolelle olisi tarpeen jättää lainsäädännön valmistelu, joka kuuluu ministeriöiden vastuulle, talous- tai sosiaalipolitiikkaan liittyvät tehtävät, jotka kuuluvat ministeriöiden vastuulle ja varsinaiset kuluttaja- ja kilpailuasiat, jotka kuuluvat erillisille kuluttajasuojasta ja kilpailukysymyksistä vastuullisille organisaatioille. Työnjakoa toisaalta valvojan ja toisaalta ministeriöiden ja kuluttaja- ja kilpailuasioista vastaavien kesken on mahdollista selkiyttää edellä kuvatun mukaisesti: Lainsäädäntötyössä ei riippumattomalla valvojalla voi olla muuta roolia kuin osallistuminen asiantuntijana lainvalmisteluun ja käytännön valvontatyöhön liittyvien alemman tason määräysten antaminen saatujen toimivaltuuksien perusteella. Työeläke-, työttömyys- ja muun sosiaalivakuutuksen menettelytapavalvonta-tehtävät, joita Vakuutusvalvontavirasto nykyisin jossain määrin hoitaa, on tarpeen määritellä kokonaan sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Yleisperiaatteena olisi, että finanssivalvoja vastaisi koko rahoitus- ja vakuutusalan sijoitustoiminnan ja vakavaraisuuden valvonnasta, myös työeläkelaitosten osalta, ja että finanssivalvojan vastuun ulkopuolella olisivat lakisääteisen sosiaalivakuutuksen toimeenpanon valvonta. Ministeriöiden välistä työnjakoa ei valvonnan yhdistämisen takia ole tarpeen muuttaa.

7 5 Kuluttaja- ja kilpailuasioista finanssivalvojan vastuulle voisivat edelleen kuulua asiakkaan- ja sijoittajansuojaan liittyvät tehtävät siltä osin kuin ne ovat luonteva osa markkinavalvontaa. Kansainvälinen kehityssuuntaus etääntyy selvästi Suomen nykyjärjestelmän kaltaisesta sektorikohtaisesta valvonnasta kohti valvonnan keskittämistä joko yhden valvojan malliin tai toiminnoittaiseen (ns. kahden kärjen) malliin, jossa vakavaraisuusvalvonta ja markkinavalvonta ovat kahdessa eri organisaatiossa. Ehdotettu malli vastaa pääpiirteiltään yhden valvojan mallia, joka on viime aikoina yleistynyt ja se on käytössä useissa Suomen finanssisektorin kannalta tärkeissä maissa. Kansainvälinen käytäntö vaihtelee sen suhteen, onko finanssivalvonta keskuspankin yhteydessä ja missä määrin kuluttaja-asiat kuuluvat finanssivalvonnasta vastaavalle organisaatiolle. Muistiossa ei oteta kantaa finanssivalvonnan organisatoriseen suhteeseen keskuspankkiin. Ehdotetulla tavalla toteutettu yhteinen finanssivalvonta voisi toimia hallinnollisesti keskuspankin yhteydessä mutta päätöksenteossaan itsenäisenä tai keskuspankista erillään. Kummassakin tapauksessa on kuitenkin välttämätöntä, että riittävä tiedonkulku makrovakausvalvonnan ja vakavaraisuusvalvonnan välillä turvataan. 2 Rahoitusmarkkinaviranomaiset ja niiden nykyiset tehtävät 2.1 Rahoitustarkastus Tehtävät ja valtuudet Rahoitustarkastus on rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen, joka pyrkii toiminnallaan edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta sekä luottamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Rahoitustarkastuksen toimintaa säätelee laki Rahoitustarkastuksesta, jonka mukaan Rahoitustarkastus valvoo sen valvottavaksi säädettyjen ja muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien toimintaa. Rahoitustarkastuksella on myös rahoitusalan asiakasvalistustehtävä. Rahoitustarkastuksen edeltäjänä toimi pankkitarkastusvirasto, joka oli hallinnollisesti valtiovarainministeriön alaisuudessa. Virasto lakkautettiin vuonna 1993 ja sen tehtäviä hoitamaan perustettiin Rahoitustarkastus Suomen Pankin yhteyteen. Muutoksen tavoitteena oli rahoitusmarkkinoiden valvonnan tehostaminen ja valvontaviranomaisten yhteistyön tiivistäminen, mikä oli markkinoiden murroksessa osoittautunut välttämättömäksi.

8 6 Vakavaraisuusvalvonta Markkinavalvonta Rahoitustarkastuksella on lukuisia erityyppisiä valvottavia, joista tärkeimpiä ovat pankit, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja arvopaperipörssi. Sen ydintoiminta voidaan jakaa valvonta- ja sääntelytehtävään. Rahoitusmarkkinoiden valvonnalla tarkoitetaan normien ja asianmukaisten menettelytapojen noudattamisen valvontaa sekä vahvistamista valvontatoimenpitein. Sääntelytoiminta puolestaan tarkoittaa rahoituspalveluyrityksiä, arvopaperien liikkeeseenlaskijoita ja myös muita markkinoilla toimivia tahoja koskevien normien antamista. Rahoitustarkastuksen valvontatoimi jakaantuu vakavaraisuus- ja markkinavalvontaan. Rahoitustarkastus voi tehdä valvottaviinsa tarkastuksia ja saada tarpeellisia asiakirjoja ja tietoja, määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kieltää valvottavan vastuuhenkilön toimimisen sekä peruuttaa tai rajoittaa toimiluvan. Vakavaraisuusvalvonta käsittää luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja omaisuudenhoitoa tarjoavien rahastoyhtiöiden riskinkantokyvyn riittävyyden ja niiden hallinnon luotettavuuden valvonnan. Vakavaraisuusvalvonnassa arvioidaan valvottavan taloudellista tilaa, riskinkantokykyä, johtamis-, valvonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä ja toimintaympäristön muutoksia. Valvonnassa arvioidaan valvottavien kannattavuutta ja vakavaraisuutta sekä luotto-, markkina- ja operatiivisia riskejä. Tarkastusten kohteena ovat hallinnon luotettavuus sekä riskien määrä ja hallinta. Yksittäisten valvottavien riskien lisäksi Rahoitustarkastus analysoi rahoitusmarkkinoiden tilannetta kokonaisuutena ja julkistaa näiden analyysien tuloksia. Rahoitustarkastus tekee vakavaraisuusvalvonnassa yhteistyötä Suomen Pankin, Vakuutusvalvontaviraston sekä pohjoismaisten ja Baltian valvontaviranomaisten kanssa. EU-tasolla valvontayhteistyötä tehdään Euroopan pankkivalvojien komiteassa (Committee of European Banking Supervisors) ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän pankkivalvontakomiteassa (Banking Supervision Committee). Markkinavalvonnalla tarkoitetaan Rahoitustarkastuksen valvontatoimintaa, joka kohdistuu markkinoiden infrastruktuurin toimintaan, rahoituspalveluyritysten menettelytapojen noudattamiseen, sijoittajainformaation oikeellisuuteen ja riittävyyteen sekä pörssikaupankäynnin asianmukaisuuteen. Markkinavalvonnalla

9 7 edistetään sijoittajan- ja asiakkaansuojaa sekä yleistä luottamusta markkinoiden toimintaan. Markkinavalvonnan keskeisiä alueita ovat markkinapaikat ja järjestelmät, tiedonantovelvollisuus (sijoittajainformaatio mukaan lukien tilinpäätösinformaatio), palveluntarjoajien menettelytavat, arvopaperimarkkinoiden kaupankäynti. Markkinapaikkojen ja järjestelmien osalta Rahoitustarkastus vastaa rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin valvonnasta. Se kattaa maksu-, selvitys-, toimitus-, arvopaperikaupankäynti- ja arvo-osuusjärjestelmän. Tiedonantovelvollisuuden valvonta kattaa ensimarkkinat ja jälkimarkkinat. Ensimarkkinoilla valvonta keskittyy perinteisistä arvopaperitarjouksista ja yhtiöiden listautumisista tehtävien tarjousesitteiden ennakkotarkastukseen. Jälkimarkkinoilla tiedonantovelvollisuuden valvonta kattaa listayhtiöiden tiedottamisen, liputusvelvollisuuden noudattamisen sekä julkisten ostotarjousten esitemateriaalin. Tilinpäätösinformaation valvontaan kuuluvat tilinpäätös- ja tilintarkastusasiat eli listayhtiöiden ja valvottavien säännöllisen tiedonantovelvollisuuden valvonta. Kaupankäynnin valvonta käsittää yleisen kaupankäynnin seurannan, epäiltyjen sisäpiiri- ja manipulaatiotapausten tutkimisen sekä kaupankäyntiin liittyvien menettelytapojen yleisvalvonnan. Rahanpesulain määrittelemät ilmoitusvelvolliset rahoituslaitokset ovat keskeisessä asemassa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisessä. Rahoitustarkastus valvoo, että valvottavien menettelytavat, riskienhallinta ja sisäinen valvonta täyttävät vaatimukset. Markkinavalvonnan piiriin kuuluu myös havaittujen väärinkäytösten osalta mahdollisten hallinnollisten sanktioiden antaminen. Tapauksesta riippuen käytettävissä on ankaruudeltaan eriasteisia seuraamuksia alkaen rikemaksusta ja julkisesta huomautuksesta ja päätyen toimiluvan peruuttamiseen. Vakavissa tapauksissa tehdään tutkintapyyntö poliisille. Markkinavalvonnassa yhteistyötä tehdään EU-tasolla Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa (Committee of European Securities Regulators).

10 8 Sääntely, toimiluvat ja sanktiot Kuluttaja-asiat Suomen oikeusjärjestyksestä johtuvista syistä Rahoitustarkastukselle on annettu norminantovaltaa vain tarkoin määritellyissä rajoissa. Laissa säädettyjen valtuuksien puitteissa Rahoitustarkastuksen sääntelyn välineenä ja valvonnan ohjaajana toimii sen määräyskokoelma. Siihen Rahoitustarkastus on keskittänyt aihealueittain kaiken oikeudellisesti sitovan norminantonsa sekä samaan asiakokonaisuuteen sisältyvän yleisohjetyyppisen, suositusluonteisen ohjeistuksensa (standardit). Määräyskokoelmassa on kuusi pääjaksoa, joista jokainen sisältää sekä sääntelyn linjauksen että standardit. Pääjaksot ovat: hallintokulttuuri ja liiketoiminta, menettelytavat, tilinpäätös ja toimintakertomus, vakavaraisuus ja riskien hallinta, tietojen julkistaminen ja raportointi. Rahoitustarkastus myös myöntää luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja panttilainaamojen toimiluvat. Rahoitustarkastuksella on lisäksi oikeus peruuttaa näiden yhtiöiden toimiluvat joko hakemuksesta tai tilanteessa, jossa toimiluvan peruuttamisen edellytykset täyttyvät. Valvontaan liittyvien valvontatoimenpiteiden lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita lain tai Rahoitustarkastuksen määräysten rikkomistapauksissa. Keskeiset sanktiot ovat huomautus, varoitus, toimintakielto, uhkasakko, rikesakko sekä seuraamusmaksu. Rahoitustarkastukselle kuuluu myös eräitä rahoitusalan kuluttajansuojaan liittyviä tehtäviä, jotka poikkeavat luonteeltaan rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevista tehtävistä. Näiden tehtävien merkitys Rahoitustarkastuksen toiminnassa on kuitenkin työmäärältään vähäinen. Sen sijaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan (menettelytapojen ja tiedonantovelvollisuuden valvonta) kautta sillä on myös huomattava määrä asiakkaan- ja sijoittajansuojaan olennaisesti vaikuttavia tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat myös rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisöjen menettelytapojen asianmukaisuuden valvonta, palveluntarjonnan luvanvaraisuuden arviointi sekä kysymykset, jotka liittyvät markkinointi-, selonotto- ja tiedonantovelvollisuuteen, sopimusehtojen noudattamiseen, rahanpesun estämiseen, asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen, eturistiriitoihin ja toiminnan ulkoistamiseen. Valvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että valvottavat noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, toimilupansa ehtoja sekä toimivat huolellisesti asiakkaiden toimeksiantoja hoitaessaan. Lisäksi Rahoitustarkastus ottaa huomioon valvottavien asiakkaiden selvityspyynnöissään esittämät valvottavien menettelytapoihin liittyvät epäkohdat.

11 9 Kilpailuasiat Organisaatio ja hallinto Rahoitustarkastus voi kieltää luottolaitosta jatkamasta säännösten tai määräysten vastaista markkinointia tai sopimusehtojen käyttöä ja asettaa määräämänsä kiellon tehosteeksi uhkasakon, jonka tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus. Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on myös rahoituspalveluiden osalta huolehtia yksittäisten, ei-ammattimaista sijoitustoimintaa harjoittavien kuluttajien eduista. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Rahoitustarkastus, joka ei ole kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttajansuojaviranomainen, valvoo luottolaitosten sopimusehtojen käyttöä yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa. Jos Rahoitustarkastus havaitsee luottolaitoksen menettelevän sopimusehtoja asettaessaan kuluttajansuojalain vastaisesti, sen on pyydettävä asiassa kuluttaja-asiamiehen lausunto. Kuluttajansuojanäkökohtien huomioon ottamista ja kehittämistä varten kuluttajavirasto, Rahoitustarkastus ja Suomen Pankkiyhdistys (nykyisin Finanssialan Keskusliitto) ovat perustaneet Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston, jonka tarkoituksena on edistää luottamusta pankkien ja niiden asiakkaina olevien kuluttajien välisessä liiketoiminnassa sekä kehittää vapaaehtoisella yhteistyöllä pankkitoiminnan käytäntöjä. Sen kannanotot ovat suositusluonteisia. Toimiston yhteydessä toimii myös arvopaperilautakunta. Se tarvittaessa etsii ratkaisuja kiistakysymyksiin, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädännön ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä ja sopimusehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppaa sekä muita arvopaperikäytäntöä koskevia asioita. Rahoitustarkastuksella ei ole suoranaista vastuuta kilpailuasioista. Kilpailuasiat kuuluvat Kilpailuviraston toimivaltaan. Rahoitustarkastus on päällikkövirasto ja sen toimintaa johtaa johtaja. Johtajan yleistoimivaltaan kuuluvat kaikki ne asiat, joita ei ole nimenomaisesti annettu johtokunnalle. Luottolaitoksia, säilytysyhteisöjä, rahastoyhtiöitä ja erikoissijoitusrahastoja koskevien hakemusasioiden käsittely on siirretty valtioneuvostolta Rahoitustarkastukselle. Tällöin toimivalta päättää toimiluvista siirtyi valtiovarainministeriöltä Rahoitustarkastuksen johtajalle. Johtajan on puolestaan alistettava eräät sanktioluonteiset ja merkittävät periaatteelliset kannanotot johtokunnan etukäteen käsiteltäviksi. Pankkivaltuuston vahvistamassa työjärjestyksessä määrätään tarkemmin asioiden käsittelystä ja päätöksenteosta. Rahoitustarkastuksen johtokunta päättää toiminnan tavoitteista ja toimintalinjoista sekä hyväksyy toiminta- ja valvontasuunnitelmat. Johtokunnalla on päätösvalta asioista, jotka vaikuttavat merkittävästi valvottavien toimintaan tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai muutoin rahoitusmarkkinoiden kehitykseen.

12 10 Johtokunta päättää myös määräysten antamisesta ja valvontamaksuista. Pankkivaltuuston nimittämässä johtokunnassa ovat Suomen Pankin, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ehdottamat henkilöt ja suoraan lain nojalla Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston johtaja. Pankkivaltuusto määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Pankkivaltuustolle kuuluu Rahoitustarkastuksen toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden valvonta. Lisäksi sillä on tyhjentävässä tehtäväluettelossa eräitä muita hallinnollisia tehtäviä kuten edellä mainittu nimitysvalta sekä työjärjestyksen hyväksyminen. Rahoitustarkastus toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä ja Rahoitustarkastuksessa työskentelevät kuuluvat Suomen Pankin henkilökuntaan. Rahoitustarkastuksella on Suomen Pankin kanssa yhteiset sisäiset palvelut kuten ITtoiminnot ja henkilöstö- ja taloushallinto. Valvontatoiminnassaan ja päätöksenteossaan Rahoitustarkastus on itsenäinen. Rahoitustarkastuksella on merkittävää yhteistyötä Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston kanssa erityisesti valvottavien toimintaympäristöanalyysissa ja rahoituslaitoksia koskevan tiedon keruussa ja käsittelyssä. Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoittamiseksi peritään valvottavilta toimenpide- ja valvontamaksuja. Valvontamaksuista on säädetty oma erityislakinsa. Eduskunta päättää laissa valvontamaksujen suuruuden perusteet. Suomen Pankin johtokunta hyväksyy Rahoitustarkastuksen vuotuisen talousarvion. Vuoden 2005 lopussa Rahoitustarkastuksen henkilöstön määrä oli 138. Kokonaiskustannukset olivat 15,8 milj. euroa.

13 11 Kuvio 1. Rahoitustarkastuksen organisaatiokaavio Rahoitustarkastus Eduskunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin johtokunta Rahoitustarkastuksen johtokunta Sisäinen tarkastus Viestintä ja tietopalvelut Toiminnansuunnittelu ja organisaation kehittäminen Johtaja Esikunta Vakavaraisuusvalvonta Markkinavalvonta Sääntelystrategia Päälakimiestoimisto Kansainvälisten asioiden koordinointi Ratan sisäinen sisäpiirivalvonta Valvontamaksut Instituutiovalvonta Luotto- ja markkinariskit Luotettava hallinto ja operatiiviset riskit Taloudellinen analyysi Tietojärjestelmäpalvelut Vakavaraisuusuudistus Markkinapaikat ja järjestelmät Markkinat Menettelytavat Tilinpäätösraportointi 2.2 Vakuutusvalvontavirasto Tehtävät ja toiminta Vakuutusvalvontavirasto toimii hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa ja sen tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten vakaa toiminta sekä luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan. Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja tarkastus. Talouden valvontaa suoritetaan tarkastamalla ja arvioimalla valvottavien vakavaraisuutta ja sen kehitystä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmiä sekä hallinnon luotettavuutta.

14 12 Vakuutusvalvontaviraston tehtäviin kuuluvat valvottavien toiminnan lainmukaisuuden ja hyvän vakuutustavan noudattamisen valvonta. Se valvoo, että vakuutus- ja eläkelaitokset, vakuutuksenvälittäjät sekä työttömyyskassat käyttävät asiakassuhteissaan asianmukaisia menettelytapoja. Tehtäväalue kattaa myös vakuutusehtojen ja lakisääteisten vahinkovakuutusten vakuutusmaksujen lainmukaisuuden valvonnan. Vakuutusvalvontaviraston toimintakenttä jakaantuu sosiaalivakuutukseen ja yksityisvakuutukseen. Sosiaalivakuutuksen alaan kuuluvat kansaneläke- ja työeläkevakuutus, sairaus- ja tapaturmavakuutus, toimeentulo- ja työttömyysturva sekä kansainväliset sosiaalivakuutusasiat. Yksityisvakuutuksen alaan kuuluvat henki-, vapaaehtoinen eläke-, vahinko-, liikenne- ja potilasvakuutus. Sosiaalivakuutus on luonteeltaan lakisääteistä sosiaaliturvaa ja yksityisvakuutus pääasiassa vapaaehtoista varautumista erilaisiin riskeihin. Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin kuuluvat sosiaalivakuutusta toteuttavat laitokset seuraavasti: täydentäviä lisävakuutuksia hoitavat sairauskassat, eläkekassat, eläkesäätiöt ja työttömyyskassat, työeläkevakuutuksista huolehtivat eläkeyhtiöt, eläkekassat ja eläkesäätiöt, yksityisen sektorin työeläkevakuutuksien rekistereitä, etuuksien valvontaa ja muita yhteisiä asioita hoitava Eläketurvakeskus, valtion palveluksessa olleiden eläkkeiden maksatuksesta huolehtiva valtiokonttori ja kuntien eläkkeiden maksatuksesta huolehtiva Kuntien eläkevakuutus, pakollisesta tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sekä pakollisesta liikennevakuutuksesta huolehtivat vakuutusyhtiöt sekä työttömyysvakuutusta hoitavat työttömyyskassat, joihin kuuluminen on vapaaehtoista. Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin kuuluvat yksityisvakuutuksen alaan kuuluvat laitokset seuraavasti: henki-, eläke-, vahinko-, liikenne- ja potilasvakuutuksista huolehtivat henki- ja vakuutusyhtiöt, työntekijäin, muuta kuin lakisääteistä ryhmähenkivakuutusta hoitavat henkivakuutusyhtiöt

15 13 Vähimmäisturvaan kuuluvasta kansaneläkkeestä, vammaistukijärjestelmästä, sairaus- ja äitiysvakuutuksista sekä työttömyysajan vähimmäisturvasta huolehtii Kansaneläkelaitos, joka ei kuulu Vakuutusvalvontaviraston valvonnan piiriin. Vakuutusvalvontavirasto jakaa strategiassaan toimintansa kahteen osaan: vakavaraisuusvalvontaan ja menettelytapavalvontaan. Vakavaraisuusvalvonnassa henki-, eläke- ja vahinkovakuutuslaitosten talouden valvonnan päämääränä on vakuutettujen ja vakuutuksenottajien etujen turvaaminen vapaaehtoisten henkija eläkevakuutusten, lakisääteisten eläkevakuutusten sekä vapaaehtoisten ja lakisääteisten vahinkovakuutusten osalta. Menettelytapavalvonnassa viraston tehtävänä on valvoa henki- eläke- ja vahinkovakuutuslaitosten ja vakuutusvälittäjien markkinointia ja menettelytapoja sekä vakuutussopimusehtojen lainmukaisuutta ja hyvän vakuutustavan noudattamista. Virasto valvoo myös sosiaaliturvan piiriin kuuluvien työttömyyskassojen sekä koulutusrahaston taloutta, menettelytapoja ja hallintoa sekä Työttömyysvakuutusrahastoa. Vuonna 2005 Vakuutusvalvontavirastossa toteutunut henkilötyövuosien määrä oli 67,6. Henki- ja vahinkoyhtiöiden, vakuutusyhdistysten sekä työeläkelaitosten valvontaan, eli käytännössä vakavaraisuusvalvontaan käytettiin noin 60 % henkilötyövuosista. Menettelytapavalvontaan, kuten työttömyysetuuksien valvontaan käytettiin runsas viidennes henkilötyövuosista. Loput resursseista suuntautuivat johtamiseen, hallintoon sekä tukipalveluihin. Vakavaraisuusvalvonnassa Vakuutusvalvontavirasto edistää valvottavien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistä, vaikuttaa vakuutusyritysten tilinpäätös-, vakavaraisuus- ja sijoitustoiminnan sääntelyn kehittämiseen painottaen toiminnan riskejä, valvoo vakuutusryhmittymiä ja finanssikonglomeraatteja yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja ulkomaisten valvojien kanssa. Menettelytapavalvonnassa Vakuutusvalvontavirasto valvoo ja tarkastaa henki-, vahinko- ja eläkevakuutuslaitosten, vakuutusedustajien ja työttömyyskassojen menettelytapoja, valvoo lakisääteisten tapaturma- ja liikennevakuutusten maksujen kohtuullisuutta ja turvaavuutta, tarkastaa kuluttajille merkittävien uusien vakuutustuotteiden vakuutusehdot sekä niiden markkinointikampanjat, suorittaa tarkastuksia rahanpesun estämiseksi, ylläpitää rekisteriä ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuspalvelujen vapaata tarjontaa ja edustustoja koskevista ilmoituksista,

16 14 käsittelee ETA-vakuutusyhtiöiden vakuutuskannan luovutuksia koskevia suostumuspyyntöjä, käsittelee virastolle osoitettuja kansalaiskirjeitä ja vastaa vakuutusyhtiöiden asiakkaiden tekemiin yhtiöiden toimintaan liittyviin tiedusteluihin, antaa lausuntoja ylimmille lainvalvojille kanteluasioissa sekä työttömyysturvaan liittyvistä säädösmuutoksista, valvoo markkinoinnin, hallinnon ja korvaustoiminnan käytäntöjen lainmukaisuutta. Menettelytapavalvonnan piiriin sisältyy myös työttömyyskassojen maksamien etuuksien toimeenpanon valvonta. Tämä tehtävä on laajempi kuin muihin valvottaviin kohdistuva valvonta, koska Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on valvoa työttömyyskassojen maksamien etuuksien soveltamiskäytäntöä. Vakuutuslaitosten tekemien korvauspäätösten sisältöön Vakuutusvalvontavirasto ei ota kantaa. Vakuutusvalvontavirasto tekee yhteistyötä Rahoitustarkastuksen kanssa vakavaraisuusvalvonnassa. Lisäksi se tekee Rahoitustarkastuksen kanssa yhteistyötä pörssiyhtiöiden konserniin kuuluvien vakuutusyhtiöiden IFRS-tilinpäätösten valvonnassa. Muita keskeisiä kotimaisia yhteistyötahoja ovat kilpailuvirasto, kuluttaja-asiamies ja tietosuojavaltuutettu. Vakuutusvalvonta tekee yhteistyötä myös Kuluttajien vakuutustoimiston kanssa, joka raportoi havaitsemistaan vakuutusehtojen lainvastaisuuksista Vakuutusvalvontavirastolle. Kansainvälistä yhteistyötä Vakuutusvalvontavirasto tekee pohjoismaisten valvojien kanssa vakuutus- ja rahoitusryhmittymien valvonnan osalta. Pohjoismaisella tasolla Vakuutusvalvontavirasto osallistuu kahden pysyvän Pohjoismaisen työttömyysturvajärjestelmiin liittyvän työryhmän toimintaan. Vakuutusvalvontavirasto osallistuu EU-tasolla valvontayhteistyöhön Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komiteassa (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors). Sääntely, toimiluvat ja sanktiot Vakuutusvalvonnan sääntelyn välineenä ja valvonnan ohjaajana toimii sen määräys- ja ohjekokoelma. Määräykset ovat alemman asteisia, pääosin teknisiä normeja (esimerkiksi vastuuvelan kattamisesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä) ja ne annetaan laki- ja asetustasoisten valtuutussäännösten nojalla. Määräykset ovat velvoittavina noudatettavia. Kohderyhminä ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt, eläkekassat, vakuutusedustajat, ja työttömyyskassat. Vakuutusalan säädösten valmisteluvastuu kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Vakuutusvalvontavirasto osallistuu asiantuntijana vakuutusalan säädösten valmisteluun.

17 15 Kuluttaja-asiat Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimiluvat myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan myöntää valtioneuvosto. Vakuutusyhtiölaki työryhmän mietinnössä ehdotetaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden toimilupa-asioiden käsittelyn ja ratkaisemisen siirtämistä sosiaali- ja terveysministeriöstä Vakuutusvalvontavirastolle. Vakuutusvalvontavirasto voi antaa vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian määräajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston virheellisenä pitämää menettelyä, muun muassa tilanteessa, jolloin vakuutusyhtiö ei noudata sosiaali- ja terveysministeriön tai Vakuutusvalvontaviraston antamia määräyksiä. Kehotuksen tai kiellon tehosteeksi sosiaali- ja terveysministeriö voi asettaa uhkasakon. Laissa määrätyissä tilanteissa sosiaali- ja terveysministeriö voi pyydettyään Vakuutusvalvontaviraston lausunnon, rajoittaa tai peruuttaa toimiluvan. Vastaavat sanktiot ovat myös eläkesäätiöiden ja vakuutusyhdistysten osalta niitä koskevassa aineellisessa lainsäädännössä. Kuluttajansuoja-asioita vakuutusalalla hoitaa Kuluttajien vakuutustoimisto sekä useat eri muutoksenhakuelimet ja lautakunnat. Kuluttajien vakuutustoimisto on vakuutusalan sopimuspohjainen kuluttajaorganisaatio, jonka toiminta perustuu kuluttajaviraston ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton väliseen sopimukseen. Toimiston kustannuksista vastaa pääosin Finanssialan Keskusliitto (ennen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto) sekä osaltaan myös Eläkesäätiöyhdistys sen jälkeen kun eläkesäätiöiden lisäeläkevakuutukset tulivat sopimuksen piiriin. Toimiston tehtävänä on opastaa ja auttaa kuluttajia vakuutusasioissa ennen vakuutuksen ottamista ja sen jälkeen. Toimisto vastaa vakuutuskorvauksia sekä vakuutusehtojen soveltamista ja tulkintaa koskeviin kysymyksiin. Toimisto voi myös neuvotella kuluttajan asiassa vakuutusyhtiön kanssa. Toimisto tekee yhteistyötä Vakuutusvalvontaviraston kanssa, se voi esimerkiksi raportoida vakuutusehdoissa havaituista lainvastaisuuksista. Toimiston kokemuksia hyödynnetään myös lainvalmistelussa. Kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimii Vakuutuslautakunta, joka käsittelee vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä, jotka vakuutettu tai vakuutusyhtiö on sille esittänyt. Lautakunta käsittelee vapaaehtoisia vakuutuksia koskevia asioita ja se antaa myös lausuntoja tuomioistuimille niiden pyynnöstä.

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta HELSINKI Julkaisija: VALTIOVARANUINISTERIO 'ekijat: 'irkko Pohjoisaho-Aarti (pj) Aarja-Liisa Kahola (s.) Leima Letto (s.) uikaisun nimi : Moitus- ja vakuutusryhmittymm

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valmiuslakia muutettavaksi vastaamaan rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi Luonnos 25.6.2013 1(335) Luonnos hallituksen esitykseksi vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vaihtoehtorahastojen

Lisätiedot

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA Johdanto Euroalueen kahdestatoista maasta kymmenessä kansalliset keskuspankit vastaavat rahoitusvalvonnasta tai ovat vahvasti mukana valvontatehtävissä. Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin

Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2006 10.10.2006 1 (18) Sisällysluettelo Rahastosijoittajan kannattaa perehtyä lunastuksia koskeviin poikkeussäännöksiin Sijoittajat ovat tottuneet siihen, että sijoitusrahastoihin

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet

Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet Luku 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet Leena Mörttinen Kimmo Virolainen Rahoitusmarkkinaosasto 1 Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet...12 1.1 Rahoitusmarkkinoiden muutosvoimat...12

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Rautaruukin Eläkesäätiössä puhaltavat tuoreet tuulet Valvonnan rooli korostuu Eläkelaitosten sijoitussäännökset uudistuvat 3/2006 Sisältö ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2006 Pankkien ja vakuutusyhtiöiden tuloksentekokyky oli vahva vuonna 2005 Luottojohdannaisten volyymin voimakas kasvu uhkana infrastruktuurin toiminnalle? Lisääkö varallisuusveron

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA Pertti Pylkkönen Tutkimusosasto 3.10.1996 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta FINLANDS BANKS DISKUSSIONUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS.,iis Suomen

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000. Valtiovarainministeriö PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄN MUISTIO 16/2000 Valtiovarainministeriö 2 V a l t i o v a r a i n m i n i s t e r i ö l l e 1. Työryhmän toimeksianto Valtiovarainministeriö asetti 9.9.1999 työryhmän, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

Raportti joukkorahoituskyselystä

Raportti joukkorahoituskyselystä Raportti joukkorahoituskyselystä 13.3.2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot