Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus"

Transkriptio

1 Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus Julkinen Ympäristöministeriö PL Valtioneuvosto. Viite YM6/033/2011 Pyydetty selvitys Talvivaara Sotkamo Oy:n Talvivaaran kaivoksen valvonnasta Viitteessä tarkoitettuun selvityspyyntöön sisältyy varsin laajoja kaivosvalvontaan liittyviä kysymyksiä. Kaivostoiminnasta aiheutuu monenlaisia päästöjä ja niiden kuvaaminen tyhjentävästi ja yksiselitteisesti ei ole mahdollista. Keskitymme tässä selvityksessä olennaisimpiin seikkoihin, jotka ovat tulleet esille Talvivaaara Sotkamo Oy:n Talvivaaran kaivoksen ja sen yhteydessä toimivan metallitehtaan rakentamisen, käyttöönoton ja käytön yhteydessä. Tarvittaessa täydennämme selvitystä ministeriön tarpeelliseksi katsomilta osin. Seuraavassa vastaukset esitettyihin kysymyksiin: Mitä erilaisia ympäristövaikutuksia kaivoksella on ollut ja mikä on niiden suhde olemassa olevaan ympäristölupaan ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön? Alla on eritelty erillisinä kappaleina niitä kaivoksen ympäristövaikutuksia, jotka ovat nousseet kaivoksen olemassaolon aikana useimmin ja/tai merkittävimmin esiin. Samalla esitetään tarpeen mukaan arvio suhteesta ympäristönsuojelulainsäädäntöön perustuvaan ympäristölupaan. Pölyäminen Pölyäminen oli runsasta ja selvästi ympäristölupahakemuksen yhteydessä esitettyä suurempaa Talvivaaran kaivostoiminnan alkuvaiheessa. Tämä johtui pääasiassa siitä, että käytössä oli runsaasti tilapäisiä murskaamoja, laajoja maanrakentamisalueita oli avoinna ja primäärikasan peitteiden painottamiseen käytettiin murskattua malmia. Hiilen kiteinen muoto eli grafiitti on raemuotonsa (suomumainen) vuoksi helposti kulkeutuvaa/leijuvaa. Grafiittipöly on tummaa ja tahraavaa ja siksi tavanomaista pölyä likaavampaa. Pölyntorjuntaa on koko toiminnan ajan kehitetty eri osa-alueilla. Pölyämistä vähentävät, automaattisesti ohjatut sadettimet on otettu pääliikenneväylillä käyttöön keväällä KAINUUN ELlNKEINO-, LlI KENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero Kalliokatu 4 PL 115, Kajaani

2 Seulomon pölynpoistolaitokseen on tehty lukuisia sen johdosta, se ei täyttänyt asetettua ympäristölupamääräystä (lupamääräys 1 Tilannetta on saatu parannettua, mutta muutokset eivät ole tehonneet. tehostamistoimenpiteistä on toimitettu Kainuun ELY-keskukselle mukaan pölynpoiston edellyttää investointia, jonka on määrä valmistua Räjäytyksien pöly nousee ylös ilmaan tuulen mukana. Pölyn pyritään vähentämään niin, porausreiän yläosaan 3.5 metriä panostamatonta osaa, joka täytetään puhtaalla kivellä toteuttamiseksi seurantaa on tehostettu niin, urakoitsijan toimintaa yhtiön edustajien jatkuvasti. Räjäytykset kuvauksin perusteella pölyhaittojen minimoinnissa on edistytty aikaisempaan verrattuna. Räjäytyspölyn leviämisen ei ole ympäristöluvassa. Ympäristöluvan lupamääräyksessä 19 on viittaus toiminnasta muodostuvien haja päästöjen rajoittamiseen toimintatapoja jota on myös osalta suoritettu. Hajut Merkittävä osa hajuja aiheuttavista vapautui toiminnan alkuvaiheessa sellaisista prosessin niitä ei arvioitu vapautuvan. aiheuttavia määriä rikkivetyä kulkeutui myös pitkälle ulkopuolelle, minkä yleisöilmoituksia hajupäästöjen tehtiin valvontaviranomaiselle runsaasti. ehkäisemiseksi pesureita on rakennettu vesipesureita on muutettu lipeäpesureiksi ja Ibt:::>bd on ryhdytty vetyperoksidia. on vielä viime aikoinakin syntynyt "uusia" rikkivedyn päästökohteita, on otettu keräilyn rikkivedyn piiriin. Tarkkailumittauksia suoritetaan Normaalitilanteissa metallitehtaan rikkivetypäästöt alittavat ympäristöluvan lupamääräyksen (lupamääräys 17). Hajuja metallitehtaan alasajotilanteissa prosessihäiriötilanteissa, joita edelleen tapahtuu. Kaikki suunnitellut hönkäpesurit ovat hetkellä käytössä. Toiminnanharjoittaja on selvittänyt katalyyttistä keinona hajupäästöjen minimoimiseksl Tavoitteena on ollut, uutta tekniikkaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Polttamistekniikka mm. natriumin käyttöä kautta helpottaisi Samalla poistuu muita esiintyviä rikkiyhdisteitä kuten rikkihiiltä. Tärinä melu suorittaa jatkuvatoimista tärinän seurantaa lähimmissä koetaan aluksi lähes aina kun se on aistittavissa. vauriorajaa ei Ilman kautta tuleva usein tärinään. melusta ei viime ole tullut juurikaan valituksia valvontaviranomaiselle. annettu Tärinämittausseurantaan ELV-keskuksen on, että toiminnasta aiheudu sen laatuista tärinää, ylittäisi ympäristönsuojelulainsäädännössä asetetut koskien esimerkiksi naapuruussuhdehaittaa. hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti väliajoin tarkkailuun Ympäristöluvan 21 toiminnalle on ",.","t",'lt, melutasoa Tarkkailussa melu ei ole ylittänyt sille asetettuja raja-arvoja.

3 Jätevedet ja niiden vaikutukset koostumuksen annettu lupamääräys koskien enimmäispitoisuutta {lupamääräys ei ole määrätty einimmäispitoisuuksista mm. T alvivaa ra n kaivostoimintaa on keskimääräiset pitoisuudet. Jäteveden nikkeli-, kupari- ja raja-arvot. Pitoisuuksia yhteydessä. Jäteveden vuonna Toteutunut,<01,,"''''''''' Toiminnanharjoittaja on merkittävästi...""...,...''''''''rn..,...,. johdettavan toiminnanharjoittaja pystyy Veden puhdistamisen tehostamisessa ollaan ovat pääsääntöisesti alittaneet ympäristöluvassa lyhytaikaisesti eräiden poikkeuksellisten hehkutusjäännös ylittyi kolmen kaikilta osin vastannut ympäristö~upaa hakiessaan. ovat olleet sulfaatin ja ja pystynyt 2011 vesistöön, että lisäämällä. käsittelyn Tehdasalueella toimiva Talvivaara on toiminut aiheuttanut lievän likaantumisen alue ulottuu Oulujoen suunnassa Jormasjärveen ja Vuoksen suunnassa Kiltuanjärveen. Tällä alueella käytölle ei aiheudu mutta ja määrissä voi tapahtua muutoksia. Vesistöjen tilan kehittymistä seurataan

4 Kainuun suoritti lyhyen koekalastuksen Kivijärvessä. Koekalastuksessa oli edelleen monipuolista ja näytti hyväkuntoiselta. Kalojen terveydentilan analysointi on Kokonaisuutena arvioiden Kainuun mukaan merkittävimmät poikkeamat ympäristöluvasta ja voimassa liittyvät jätevesiin ja aiheuttamiin vaikutuksiin. Kainuun ei kuitenkaan antamispäivämäärään mennessä katsonut tarpeelliseksi välittömän hallintopakon "'''''',1011'''' käytännössä keskeyttämistä jätevesien aiheuttamien ympäristövaikutusten johdosta. Kainuun EL V-keskuksen näkemys on ollut, että haitta voidaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetulla tavalla tai riittävästi muulla tavoin. Näitä keinoja on käsitelty muualla tässä selvityksessä. Mitä valvontatoimenpiteitä ja muita toimenpiteitä on tehty ympäristövaikutusten arvioimiseksi sekä toiminnan saattamiseksi lain ja ympäristöluvan mukaiseksi? Talvivaaran kaivoksella tai toimintaan liittyen on vuosien aikana suoritettu kpl, kpl, vuosi kpl, vuosi 2010 kpl ja vuosi 2011 kpl (tilanne ). Toiminnan ympäristövaikutusten toiminnan on yhteydessä sovittu korjaustoimenpileislä, pyydetty lisäselvitys suunnitelman muodossa, sovittu uudesta tarkastuksesta ja/tai huomautus. on tarkastuksia koskeviin pöytäkirjoihin, jotka on tallennettu ympärislöhallinnon VAHTI-järjestelmään. Huomautuksia on annettu kpl ne ovat koskeneet mm. aihealueita: suunnitelmien ja riippumattoman valvonnan yhteenvetojen esittämisen aikatauluja, pölyn tehostamista, niin, että poikkeukselliset rikkivetypäästöt vähenevät, päästöjen ilmoittamista, jäteveden koostumuksen määriuämislä ja jäleveden käsittelyä, louhosvesien tavoin, operaattoreiden poikkeuksellisten rikkivetypäästöjen tärinämiltausten suorittamista. hönkäpesureiden määrän koetoimintaraportin toimittamista, tarkkailun ja pohjavesiputkien asentamista, rakentamisalueilta parantamista ja työmaapäiväkirjojen täyttämistä. saattamiseksi tai toimintaan liittyen annettu koskeneet seuraavia käsittelyn ilmoittamista henkilökunnan, talousjäleveden rikkivedyn tehostamista ja häiriöilmoitusten tekemistä, tärinämittausten louhintatyön rakentamissuunnitelmlen toimittamista tehostamista, jakeluasemien rakentamista rakentamistöiden laadunvalvonnan ja vesienkäsittelyn tehostamista. Kehotusten ajankohta ilmenee ympäristöhallinnon AHJO-tietojärjestelmästä Kainuun 2010 ja 2011) diaarinumerolla KAIELY/5/07.00/2010 ja Kainuun että keskeisellä sijalla valvontatoiminnassa on ollut ympäristöluvan 4 ympäristönsuojelurakenteiden

5 5/10 laadunvalvontaa suunnitelmien käsittely rakenteiden käyttöönottoon hyväksyminen. Erilaisia rakentamissuunnitelmia on käsitelty 32 kpl kohteita on käyttöönoteuavaksi 39 kpl. Lisäksi Kainuun on ratkaissut toiminnan keskeyttämistä rajoittamista koskevaa hakemusta. Tiedot muiden valvontaan liittyvien toimenpiteiden ajankohdasta löytyvät ympäristöhallinnon AHJO-tietojärjestelmästä, johon on kirjattu to imenpidettä. Patoturvallisuuslaki on tullut voimaan Vuoden 2009 lopussa Talvivaaran patojen valvonta on Aiemmin viranomainen kaivospatojen osalta oli TUKES, joka on hyväksynyt osan patojen asiakirjoista aikaisemman lainsäädännön puitteissa. Talvivaarassa luokiteltavia parhaillaan on nykyisellään 16 jotka ovat Lisäksi muutamia patoja on suunnitteluvaiheessa. EL V-keskuksen hyväksyttävänä. mukaisia patojen asiakirjoista on Padon omistajan on padon rakentamista koskevassa muun lain mukaisessa lupahakemuksessa selostettava määrin aiheutuvaa sen vaikutusta mitoitusperusteisiin (patoturvallisuuslain 9 Talvivaaran ympäristöluvan antamisen nykyinen ei. Kainuun on nykyisen mukaisena patoturvallisuusviranomaisena pyytänyt patoturvallisuuskansioihin liitettäväksi arvion padoista vahingonvaarasta. Oy vahingonvaara-arviot kaikille kaivosalueen padoille Ua myös altaille) ja toimittavansa ne Kainuun elokuun 11 loppuun mennessä. Patoturvallisuusviranomaiselle on toimitettu ja altaiden arvioinnit, voidaan pitää patoturvallisuuslain 9 :n mukaisina Ennen ympäristöarvioinnin on tullut patoturvallisuusviranomaiselle padon luokitielu- tarkkailuohjelmaesitykset (valmisteilla on nyt 6 hyväksymispäätöstä). toimittanut kahden padon osalta. Patoturvallisuusviranomainen ei voinut tehdä patojen luokkien hyväksymispäätöksiä ilman vahingonvaara-arvioita. Talvivaaran kaivoksella on tehty patoihin liittyviä tarkastuksia toiminnanharjoittajan on käyty patoturvallisuuteen liittyviä neuvotteluita yhteensä kappaletta. Onko harkittu jatkuvaa mittarointia erilaisista ilma- ja vesipäästöistä saatujen tietojen Toiminnanharjoittajan kanssa on oltu mm. rikkivetypäästöjen jatkuvatoimisesta Toiminnanharjoittajaa on kuultu jatkuvatoimisen rikkivedyn järjestämiseksi päästökohteissa. Ympäristöluvan lupamääräyksissä velvoitetta mittauksen suorittamisesta eikä toiminnanharjoittajan käsityksen mukaan rikkivetypäästöjen mittaamiseen ole laajalla pitoisuuksien vaihtelutasolla toimivaa mittauslaitetta. toiminta on ollut ylösajovaiheessa ja prosessi- ja toimintahäiriöitä on esiintynyt päästöjen vaihteluväli on suuri ja jatkuvatoiminen mittaaminen lisäarvoa Tarkkailuohjelman mukaiset mittaukset

6 on sovittu suoritettavaksi kuukausittain, kunnes kokonaisuudessaan.,cacäuo,a vakiintumaan. Alueella kiintoaine- 15 avulla jatkuvatoimisesti. Maaeliöihin metallipitoisuutta seurataan kangasrouskun kekomuurahaisten perusteella. Myös alueen ja lepakkokantojen kehittymistä seurataan. Metallitehtaan henkilöstöllä on jatkuvatoimiset henkilökohtaiset ilman rikkivetypitoisuutta hälyttimellä mittarit. Vesipäästöjen on yleisesti jatkuvatoimisten mittausten soveltuvuutta kaivoksen jätevesien tarkkailuun viimeksi Jatkuvatoimisten mittarien ongelmat liittyvät mm. mittaustarkkuuteen jatkuvaa mittausta suorittavien toimintakunnossa säilymiseen. Ympäristöluvassa ja sen vahvistetussa tarkkailuohjelmassa ei räyksiä jatkuvatoimisen tarkkailun. Kainuun ympäristökeskus on pääosin vahvistanut laitoksen tarkkailua koskevan Tarkkailuohjelman mukaan yhtiö ottaa vesinäytteitä viikoittain. näytteenottoa on pidetty jätevesi,ron"o'r", vesistöön käsittelyalueiden kautta, jolloin menevän laatu ja mää vaihtele lyhyen ajan Luotet1avasti jatkuvatoimiset mittarit olisivat paikallaan mm. poikkeuksellisten havaitsemisen kannalta. Velvoitetarkkailuohjelma on vesistönäytteenoton yli 40 havaintopaikalta 3 kertaa ja lähimmistä kuukausittain tarkkailua on vielä lisätty tehty in-situ -mittauksia. Vesinäytteistä yli aineen pitoisuuksien määritystä. Lisäksi vesistövaikutuksia kasviplanktonin, perifytonin, pohjaeläimistön, koostumuksen, pohjasedimentin, ravun kalaston metallipitoisuuksien avulla. kuuluu 15 kaivon seuranta. Miten vesipäästöjen niiden on arvioitu? Onko selvitetty astole,n vaikutusta laajemmalla vesistöalueella? leviämistä on seurattu laajennetulla tihennetyllä tarkkailulla vuoden 2010 Laajennetussa määriteuäviä komponentteja on ja näytteenottoa on tihennetty. Tarkkailuun on liitetty myös in-situ -mittauksia. Tulosten merkitystä on analysoitu valmistumisen. Tarkkailupisteitä on lisätty ja lisätään ta sitä mukaa kun vaikutusalue on laajentunut tulee edelleen Nykyisin kaukaisimmat tarkkailupisteet (Vuoksen (Oulujoen valuma-alue). Konsultin suorittaman näytteenoton lisäksi Kainuun on suorittanut omaa näytteenottoa Ja -mittauksia. Vuoden 2010 kalataloustarkkailussa ei havaittu merkittäviä muutoksia purkuvesistöjen valuma-a puolella konsultti on suorittanut Tuhkajoen sähkökoekalastuksen 1, jolloin kalakannassa ei havaittu negatiivisia muutoksia. Kainuun EL V-keskuksen 2011 pienimuotoisen koekalastuksen mukaan myös Kivijärven (Vuoksen valuma-alue) kalasto näytti kestäneen vaikutuksia. Lähimpien purkuvesistöjen alusveden koostumus meriven koostumusta. Sulfaattipitoisuus on kuitenkin korkeampi natriumin aivan yhtä kuin merivedessä. Korkeat suola pitoisuudet. hapettomuus ja riskinä happamoituminen

7 eliöstöä kerrannaisvaikutuksia, jolloin joidenkin haitallisuus vesieliöille kasvaa. happamoituminen niiden yhdisteiden pitoisuudet voivat laatu sen sijaan on plankton ja kalasto hyvin. Vesistöjen päällysveden mangaanipitoisuus on laskenut siinä määrin, että löylyvetenä koskeva suositus voisi olla aiheeton. Tilanteen kuitenkin vielä siinä määrin epävarma, poistamista ei pidetä Toiminnanharjoittajan kanssa on sovittu, se teettää selvityksen voimakkaimmin likaantuneiden vesistöjen tilasta ja sen. Lähimpien purkuvesistöjen tilavuudet on kehittymistä arvioidaan mallintamalla. Vesistömallin avulla tehtävän on määrä vuoden 2011 loppuun Laakajärvessä ja Kiltuanjärvessä, vaikutukset sulfaatti- ja näkyvät, mutta ne eivät käytölle. Kuitenkin tieto vähentää halukkuutta virkistyskäyttöön. Oikeanlaisen tiedon olisi sen vuoksi jokaisen vaikuttavan tahon tehtävä. Onko rikkivety- ja laajuudesta sekä vaikutuksista ihmisten terveyteen tutkittua tietoa? Hajuhaittojen laajuuden arviointia on tehty ja tehdään mm. tarkastusten yhteydessä. Hajut ovat pahimmillaan aistittavissa useiden kaivoksen Vaikutuksia ympäristöön ei tarkkailla rikkivedyn osalta. Tarkkailuohjelma monipuolisen ympäristön tarkkailuohjelmakokonaisuuden, joka välillisesti antaa mahdollisista rikkivedyn vaikutuksista. Yhtiö on teettänyt kesällä 2009 tuloksia on mahdollista tulevissa seurannoissa. tarkastelun yhteydessä tarkkailun laajentamisen tarve tulee tarkasteltavaksi. Rikkivedyn vaarat tunnetaan varsin ne huomioidaan työsuojelussa. Metallitehtaan on jatkuvatoimiset ilman rikkivetypitoisuutta osoittavat hälyttimellä varustetut mittarit. Tehdasalueen terveydelliset vaarat on huomioitu turvallisuusselvityksessä. saadun selvityksen tehdasalueella varastoida rikkivetyä, vaan rikkivetymäärä Toiminnanharjoittaja on laatinut [96/082/EEC] turvallisuusselvityksen, joka koskee vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista varastointia tuotantolaitoksia. turvallisuusselvityksessä on arvioitu suuronnettomuuden mahdollisia riskejä ja riskeihin varautumista. Rikkivety voi prc)se:sslen ylös- sekä rikkivetypesurien toimintahäiriöissä levitä hajukynnyksen (0,008 ppm) ylittävinä pitoisuuksina. vaarallisia esimerkiksi (15 min) ylittäviä pitoisuuksia (15 ppm) ei toiminnanharjoittajalta saadun selvityksen ympärille missään

8 Miten on arvioitu kaivosprosessiin sisältyvän uraanin mahdollista kemiallista leviämistä prosessin ulkopuolelle? Talvivaaran suunnitellun uraanin ympäristövaikutukset arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Kainuun EL V-keskus antoi annetussa lausunnossa todettiin, nikkelimalmissa esiintyvistä uraanimineraaleista liukenee bioliuotuksessa alkuperäisistä poiketen. radiologisten perusteella kertyneet tytärnuklidit liuotuksessa primäärikasaan, koska niitä ei merkittävässä Selvitysten metallien talteenoton jälkeen poistettavissa tytärnuklideja. Tutkimusten perusteella vähentää merkittävästi sekä nikkelituoueeseen että kipsisakkaan uraanin menettelyn Kainuun päätyi että uraanin talteenoton seurauksena uraanin aiheuttamat ympäristövaikutukset kohdealueelle ovat pienemmät kuin laitoksen nykyisellään. Talvivaara Oy on tilannut säteilyvalvonnan päävastuutaholta Säteilyturvakeskukselta (STUK) perustilaselvityksen, radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. tarkastellaan radioaktiivisten määriä sllna johon kaivostoiminnalla siihen mahdollisesti liitettävällä talteenotolla voi olla vaikutusta. Hankkeen tuloksena saadaan yksityiskohtainen tieto radioaktiivisuustasosta. Hanke on kaksivuotinen ja alkoi heinäkuussa Loppuraportti 2. Väliraportti (http://www.talvivaara.com/kest%c3%a4v%c3%a4_kehityslymparistovastuulympa risto raporttejal helmikuussa selvityksessä analysoitiin luonnon radioaktiivisia uraani (U-238, torium (Th-228, ), radium (Ra-226, lyijy (Pb-210), polonium radon (Rn-222) erilaisista ympäristönäytteistä kuten jokisedimentti, järvisedimentti, näkinsammal, kalanliha, marjat, hirvenliha, pohjavesi, ulkoilman pöly, radon, mansikka, viinimarja ja peruna. Lisäksi tehtiin paikan gammaspektrometrisiä in-situ Tulokset osoittivat, että Talvivaaran alueella ympäristönäytteiden radioaktiivisuuspitoisuudet olivat matalia. Tulokset eivät poikkea muualta mitatuista näytteiden ympäristön luonnontuotteita sekä elintarvikkeita voidaan tapaan. Perustilaselvityksen avulla voidaan arvioida tulevaisuudessa ja talteenoton vaikutusta ympäristön radioaktiivisuuteen. U pitoisuuksia on edellisen seurattu mm. tehostetun yhteydessä pofkkeavia ole on s0\!ittu määritettäväksi näytteenottokierroksen yhteydessä, joka suoritetaan 3 vuodessa. Jätevedestä määritetään uraani viikoittain otettavasta Määritys jälkikäsittely-yksiköille johdettavasta, että jälkikäsittely-yksiköiltä vesistöön vedestä. määritys sisältyy kipsisakoista kuukausiuaiseen määritykseen.

9 Mihin suuntaan ELV-keskuksen arvion kehittymään? ovat kehittyneet ja tulevat Pölyämisen on Seulomon pölynpoistolaitteistoinvestoinnin on maara syntyvän pölyn ml!lleslsa on viime aikoina merkittävästi ja kiinnittämään e(]i~iif!en orn".c"ro huomiota. Melutilanteen asutusta. Tärinän säätämällä. suorittamisessa ja Hajujen osalta on Kainuun EL V-keskuksen mukaan jossa haju rajoittuu normaalitilanteessa kaivospiirin alueelle ja ympäristöluvassa määrätty raja-arvo rikkivetypäästölle ja pesurien on kuitenkin edelleen Uuden käsittelymenetelmän (poltto) tuovan lisää varmuutta Kainuun arvioi, että suurimmat vaikeudet poikkeuksellisista kuten tehtaan alas- ja ylösajosta Toiminnanharjoittaja arvion vesistöpäästöjen vaikutuksista Kun otetaan huomioon jo vuoden 1 toteutuneet suunnitelmat käsittelystä polttamalla, Kainuun vesistövaikutukset tulevat lähimpien vuoden 2012 vähenemään. On alkuvaiheessa nykyisestään hieman nousemaan purkuvesistöjen (Salminen, KallIojärvi, Ylä-Lumijärvi monitahoisuuden vaikea tässä ennustaa. mennessä uusia tilanteen Onko selvinnyt joitakin joissa ELV-keskuksen mielestä olemassa olevaa lainsäädäntöä tai ympäristöviranomaisten koulutusta, resursointia tai ohjausta...""ii"i''t"it'"'''' ympäristönsuojelun tason turvaamiseksi? ei ympäristöhallinnon sisällä ole ollut lainkaan vuosina kaivosvalvojille koulutusjoissa on valvontaan ja antanut asiantuntija-apua muille ELY-keskuksille ja lupaviranomaisille. Kaivosvalvonta tulisi ottaa ympäristöhallinnon koulutusohjelmaan samalla tavalla kuin muukin sektorikohtainen Ympäristöviranomaisten koulutuksen kehittämistarpeita valtakunnallisesti ovat muun muassa. Malmigeologian perusteiden sekä malmiesiintymien mineralogian rapautumiskemian, hapontuottoon liittyvän rapautumiskemian ja tuntemisen lisääminen

10 10/10 Malmikivien rikastusmenetelmien ja rikastuksessa (prosessoinnissa) käytettävien kemikaalien sekä kemikaalien käyttöön liittyvien ympäristöriskien ja vesistövaikutusten tuntemisen lisääminen (yleistaso) Kaivosalan jätevesien puhdistusmenetelmät Kaivostoiminnan parhaisiin ympäristökäytäntöihin liittyvän tietotaidon lisääminen koskien kaivannaisjätteiden ominaisuuksia, jätealueiden sijoittamista sekä pohja- ja patorakenteiden valintaa Kansainvälinen verkostoituminen, uusien sovellustietojen vaihto (kansainväliset kou lutusta rjon nat, vi ranoma isyhte istyö, tutustu miskäynnit e rityyppisissä ka ivoksissa) Resursoinnissa ei kaivostoiminnan lisääntymistä ole otettu huomioon muutoin kuin myöntämällä Kainuun EL Y-keskukselle kolmevuotinen projektiraha kaivosturvallisuuden viranomaistehtävien kehittämiseen. Tämän ja siihen saatavan jatkorahoituksen turvin Kainuun EL V-keskus on valmis ottamaan vastuuta kaivosalan valvonnan kehittämisestä. Esityksemme kaivosvalvonnan kehittämiseen ja sen resursointiin: Kainuun EL V-keskuksen erikoistumispalvelujen jatkuvuuden turvaaminen/lisäresursointi/kehittämistehtävät ( 1,5 htv ) o valvonnan ja tarkkailuohjeiden kehittäminen o asiantuntija-apu tarkkailuohjelmien laatimisessa (kaivoskohtainen) o asiantuntija-apu ympäristöongelmien tutkimus- ja selvitysohjeistukseen o lupahakemusvaiheeseen liittyvä asiantuntija-apu aluehallintoviranomaisille (täydennysselvitysten pyytäminen; asiantuntija-apu sisältökysymyksiin liittyvissä neuvotteluissa toiminnanharjoittajan kanssa) o kansainvälinen yhteistyö ja asiantuntijatehtävät EU-tasolla Kaivosvalvontaosaamisen varmistaminen Lapin EL V-keskuksessa ja Pohjois-Pohjanmaan EL V-keskuksessa, koska näiden EL V-keskusten alueelle on rakenteilla ja suunnitteilla useita kaivoshankkeita. Kainuun EL V-keskus on ollut yhtenä päätekijänä vuodenvaihteessa valmistuvassa Kaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt -julkaisussa, joka tuo tervetullutta koottua tietoa hyväksi havaituista menettelyistä ja toimintatavoista. Laajan uudentyyppisen toiminnan kyseessä ollessa ympäristölupamenettelyssä tulisi ottaa käytännöksi menettely, jossa ensimmäinen luvan tarkistus tehtäisiin hyvin pian, noin kahden vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Lupamuutosten käsittelyn tulisi sujua nykyistä nopeammin. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö ;:'1d-.bA~ Sirkka-Liisa Markkanen Ympäristögeologi

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan

Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Tiedote 12.2.2013 Kainuun ELY-keskus antaa Talvivaaralle osittaisen jätevesien johtamisluvan Talvivaaran kaivoksella marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena merkittävä osa kaivospiirin

Lisätiedot

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan

Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Kehotus Dnro KAIELY/1/07.00/2013 3.1.2014 Julkinen Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Kehotus toiminnan saattamiseksi ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen tilaan Talvivaara on ilmoittanut

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi Kaupunginhallitus 166 24.04.2012 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 67/1/112/2012 KHALL 166 Ympäristönsuojelusihteeri 18.4.2012 Kainuun elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN

KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN KEMIKAALIT JA YMPÄRISTÖ 25.4.2012 TALVIVAARAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT EEVA RUOKONEN 1 TALVIVAARA LYHYESTI Maailmanluokan nikkelikaivoksen ylösajo käynnissä Sotkamossa Kansainvälisesti merkittävä

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 9.5.2017 Taltionumero 2159 Diaarinumero 1730/1/16 1 (6) Asia Valittaja Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus Terrafame Oy Päätös, jota valitus koskee 1. Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan

Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 2010-2011 - Tarkkailutulosten mukaan Talvivaaran jätevesipäästön alapuolisten järvien veden laatu 21-211 - Tarkkailutulosten mukaan 4.1.211 1 Pintavesien tarkkailukohteet, Talvivaara Jormasjärvi Kolmisoppi Tuhkajoki Kalliojärvi Salminen Ylälumijärvi

Lisätiedot

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04.

LAUSUNTO /36/2014. Pohjois-Suomen AVI. PL 293 (Linnankatu 1-3) OULU. Lausuntopyyntö , PSAVI/55/04. LAUSUNTO 7.8.2014 5431/36/2014 Pohjois-Suomen AVI PL 293 (Linnankatu 1-3) 90101 OULU Lausuntopyyntö 11.7.2014, PSAVI/55/04.08/2014 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n vesienkäsittelystä Tukes on vastaanottanut

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella

Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Talvivaaran vesistövaikutuksista Pohjois-Savon alueella Sonkajärvi 22.3.2012 Pohjois-Savon ELY-keskus 26.3.2012 1 Talvivaaran velvoitetarkkailupaikat ja tarkkailuohjelma (tilanne 1/2012) Aineisto:Talvivaara

Lisätiedot

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET

TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET TALVIVAARA H1 2014 OSAVUOSIKATSAUS SANEERAUSOHJELMAEHDOTUKSET 30.9.2014 1. H1 2014 lyhyesti 2. Tuotantopäivitys 3. Vesien hallinta 4. Luvitus ja oikeudelliset prosessit 5. Toiminnalliset ja markkinanäkymät

Lisätiedot

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011

LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 LEHDISTÖTILAISUUS 13.12.2011 1 TALVIVAARAN TOIMINTA VESISTÖPÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI Vesien kierrätyksen lisääminen entisestään Vesien kierrätyksen lisääminen ja kemikaalikulutuksen optimointi Vedenlaatuvaikutusten

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro

Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Ympäristönsuojelulain yleinen ilmoitusmenettely Kuntaliiton kommenttipuheenvuoro Miira Riipinen Ympäristönsuojelulain yleistä ilmoitusmenettelyä koskeva kuulemistilaisuus 19.4.2017 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 113 02.04.2013

Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Kunnanhallitus 113 02.04.2013 Lausunto Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksesta: Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien tilapäistä varastointia,

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012

YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA 14.3.2012 TALVIVAARAN KAIVOKSEN LAAJENNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUDET KAJAANISSA 13.3.2012 JA SOTKAMOSSA YLEISÖTILAISUUDEN OHJELMA Klo 16 18 Vapaamuotoinen tutustuminen suunnitelmiin Klo 18

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys 25.3.2015 MUTKU-päivät Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio Ympäristönsuojelulain uudistus YSL-hanke etenee vaiheittain 1. vaihe eli uusi YSL ja YSA tulivat

Lisätiedot

Lupahakemuksen täydennys

Lupahakemuksen täydennys Lupahakemuksen täydennys 26.4.2012 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Finland 2012-04-26 2 / 6 Lupahakemuksen täydennys Täydennyskehotuksessa (11.4.2012) täsmennettäväksi pyydetyt

Lisätiedot

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO

TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS KLO SOTKAMO TERRAFAMEN KAIVOSTOIMINNAN JATKAMISEN TAI VAIHTOEHTOISESTI SULKEMISEN YVA-MENETTELY YLEISÖTILAISUUS 24.11.2016 KLO 18-20 SOTKAMO HANKKEEN TAUSTA Tämä YVA-menettely koskee Terrafame Oy:n kaivostoiminnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1

Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta, 15.8.2012 48 liite 1 Ympäristölautakunta Pohjois-Suomen aluehallintovirasto PL 293 90101 OULU Viite: PSAVI/58/04.08/2011 LAUSUNTO TALVIVAARAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN LAAJENTAMINEN, HANKO PÄÄTÖS UUDELY/1/07.04/2012 9.1.2013 Hangon Satama Länsisatama 10900 Hanko SAANTITODISTUKSELLA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; HANGON LÄNSISATAMAN

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 8640/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 5 Asianro 8640/11.01.00/2014 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle / Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä, vireillepano,

Lisätiedot

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA

KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA KAIVANNAISTOIMINTA KAINUUSSA Alustus perustuu Kainuun ELY-keskuksen Kainuun maakunnalle tehtyyn kaivoshankeselvitykseen Lahnaslammen talkkikaivos Mondo Minerals B.V. Branch Finland Talvivaaran nikkelikaivos

Lisätiedot

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt

Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt Talvivaaran meneillään olevat viranomaismenettelyt ylitarkastaja Sari Myllyoja Kainuun ELY-keskus, Sari Myllyoja 4.4.2012 1 Lupatilanne Ympäristöluvan lupaehtojen päivityshakemus jätetty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2013 Tiedote 7..213 Julkaisuvapaa 8..213 klo 1. Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 213 Talvivaaran kaivosyhtiö on kamppaillut viime ajat kaivosalueella olevien ylimääräisten vesien kanssa. Kainuun

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011

KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 KESTÄVÄ KEHITYS TALVIVAARAN VASTUULLISEN TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT MARRASKUU 2011 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS 2 TALVIVAARA JA KESTÄVÄ KEHITYS Kestävä kehitys on keskeinen osa Talvivaaran strategiaa Talvivaara

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO

TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY KLO KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO TERRAFAMEN VESIENHALLINNAN YVA-MENETTELY 8.9.2016 KLO 18-20 KAJAANIN KAUPUNGIN KIRJASTO HANKKEEN TAUSTA Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin

Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Uraani talteen Talvivaara hyödyntää sivutuotteena saatavan uraanin Talvivaaran alueella esiintyy luonnonuraania pieninä pitoisuuksina Luonnonuraani ei säteile merkittävästi - alueen taustasäteily ei poikkea

Lisätiedot

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012

TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 2012 Tiedote 19.9.212 Julkaisuvapaa 2.9.212 klo 1. TALVIVAARAN ALAPUOLISTEN VESISTÖJEN TILA SYKSYLLÄ 212 Talvivaaran kaivoksen vesistöpäästöjä ja alapuolisten vesistöjen tilaa tarkkaillaan kattavasti ympäristöluvassa

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011

STUK Talvivaaran ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti 28.2.2011 Yhteenveto Tässä Talvivaara Sotkamo Oy:n Säteilyturvakeskukselta (STUK) tilaamassa radiologisessa perustilaselvityksessä kartoitetaan radiologinen tilanne Talvivaaran kaivosalueen ympäristössä. Hankkeessa

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0054/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 01169/12/5132 ASIA Valitus

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 138 12.09.2012 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 175 21.11.2012 Annetun lausunnon täydentäminen, ympteknltk 12.9.2012 138 Lausunto Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ

TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ, VAIKUTUKSISTA, MUUTOKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ LAPIN VESITUTKIMUS OY 1 Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY YHTEENVETO TOIMINNASTA, PÄÄSTÖISTÄ,

Lisätiedot

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki

Julkisselvittäjä, asianajaja, varatuomari Jari Salminen Fabianinkatu 29 B, Helsinki (./) 0 UJ I (./) c::: UJ > UJ Pohjois-Suomen alueha llintovirasto PL 293, 90101 Oulu kirjaamo. pohjois@avi.fi Eversheds Asianajotoimisto Oy Fabianinkatu 29 B FI-00100 Helsinki Finland T: +358 (0)10 684

Lisätiedot

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta

Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun. Tausta Tiedote Dnro KAIELY/632/2015 16.9.2016 Julkinen Terrafamen kaivoksen purkuputken vaikutus Nuasjärven vedenlaatuun Tausta Terrafame Oy:n kaivosalueelta johdetaan vesiä Oulujoen ja Vuoksen vesistöjen suuntiin.

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0436/3 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 0100 86360, (lisämaksuton) Faksi 010 36 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 27.9.2011 01220/11/5139

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 00902/12/5132

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 00902/12/5132 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 00902/12/5132 ASIA Valitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 359 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Helen Oy:n valituksesta Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-014194

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2

TÄYDENNYKSEN LIITE 34-2 SUNSHINE KAIDI NEW ENERGY GROUP Permitting engineering services TYÖNUMERO F13551 ILMANLAADUN TARKKAILU Sisältö 1 Ilmanlaadun tarkkailu 2 1.1 Kemin nykyinen ilman laadun tarkkailu 2 1.2 Aiemmissa mittauksissa

Lisätiedot

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE

K uhmo. 42 Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma VESISTÖ- VAIKUTUSALUE LÄHIVAIKUTUS- ALUE LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE Suomussalmen nikkeliprojektit: Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 41 LÄHIVAIKUTUSALUE VESISTÖVAIKUTUSALUE LOUHOS LIIKENTEEN VAIKUTUSALUE 250 0 500 1000 m Kuva 7. Peura-ahon lähivaikutusalueen, valuma-alueen

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Kaisa Vähänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY Aluefoorumi 25.5.2016, Hotelli Lasaretti, Oulu Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle Viranomaiseen kannattaa ottaa

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Tiedote 12.12.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila loppuvuonna 2013 Talvivaara on jatkanut syksyn ajan käsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistöön että etelään Vuoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus

Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus Talvivaaran kaivoksen alapuolisten vesistöjen tila keväällä vuonna 2014 Kimmo Virtanen Kainuun ELY-keskus 2 Kolmisoppi ekologinen tila välttävä Kasviplankton (2008, 2010, 2012) erinomainen (2013) Lajistomuutoksia

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta 29.11.2012 Patoviranomaisen rooli kaivos/jätepadon eri vaiheissa: - Hanke- ja yleissuunnittelu - Ympäristölupa - Rakennussuunnittelu - Rakentaminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi

Auri Koivuhuhta Sonkajärvi Sotkamon Talvivaaran ympäristön vesien harvinaiset maametallien sekä talliumin, lyijyn ja uraanin pitoisuudet GTK:n tekemän selvityksen tulosten esittely Esityksen sisältö Mitä ovat harvinaiset maametallit

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy Kunnanhallitus 142 23.06.2014 Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuudesta/talvivaara Sotkamo Oy 124/00.04/2014 KHALL 142 Ympäristötarkastaja Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin Talvivaara)

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset

Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset Talvivaara & co. Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset FM Lily Laine 2 Kuva: Talvivaara FM Lily Laine 3 Sisältö Kaivostoiminta Suomessa Kaivoksen elinkaari Kaivostoiminnan vaikutuksia Alkuaineet, yhdisteet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30. Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2

PÖYTÄKIRJA. Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30. Kainuun ELY-keskus, Kajaani. Kokous nro 2 PÖYTÄKIRJA Projekti Aihe Talvivaaran laajennus-yva Seurantaryhmäkokous Päivämäärä 18.4.2012 klo 15.30-18.30 Paikka Kokous nro 2 Laatija Osallistujat Kainuun ELY-keskus, Kajaani Janne Kekkonen Sari Myllyoja,

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Katsaus Julkaisuvapaa 15.5.2014 klo 10.00 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila alkuvuonna 2014 Talvivaaran kaivosyhtiö on johtanut kalkkikäsiteltyjä jätevesiä vesistöihin tammi huhtikuussa 2014 yhteensä

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018 TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 17.1.2018 2017-706-IPM Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen valvontakertomus vuodelta 2012

Kainuun ELY-keskuksen valvontakertomus vuodelta 2012 Valvontakertomus 10.6.2013 Julkinen Kainuun ELY-keskuksen valvontakertomus vuodelta 2012 Kainuun ELY-keskuksen suorittama lupa- ja laillisuusvalvonta perustuu ympäristönsuojelu-, vesi- ja jätelainsäädäntöön,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen

SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen SAVUKAASUPESUREIDEN LUVITUSKÄYTÄNNÖT JA JÄTEVESIEN JA LIETTEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari Kirsi Koivunen TAUSTA JA SISÄLTÖ Selvitys polttolaitosten savukaasupesureiden

Lisätiedot

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus

7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7. Maaperä, vesi, ilma, ilmasto, kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 7.1 Talvivaaran kaivoksen sijainti Talvivaaran kaivoksen sijainti on kuvattu seuraavan auekeaman kuvassa 7-1. 47 Talvivaaran

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Raportti 2.10.2013 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila syksyllä 2013 Talvivaaran kaivosyhtiö on jatkanut kesän ajan kalkkikäsiteltyjen jätevesien johtamista sekä pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan

Lisätiedot

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

188/ /2013. Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen Kunnanhallitus 120 08.04.2013 Kunnanhallitus 260 28.10.2013 Kunnanhallitus 148 16.06.2014 Kunnanhallitus 205 27.10.2014 Kunnanhallitus 78 09.05.2016 Kunnanhallitus 129 15.05.2017 Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus

55 12.05.2015. Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 55 12.05.2015 Lausunto: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta/taipalsaaren harjoitus- ja ampuma-alueen ampumaratojen ympäristölupahakemus 154/11.01.00.01/2015

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa

Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa PÄÄTÖS Dnro KAIELY/1/07.00/2013 5.3.2014 ASIA ASIANOSAINEN Päätös ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisessa hallintopakkoasiassa Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 Tuhkakylä Sotkamo TOIMINTAA KOSKEVA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY LISÄTÖIDEN TARKKAILUSUUNNITELMA 16WWE0005.720L3 30.11.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma 1 Talvivaara Sotkamo Oy Kipsisakka-altaan vuoto, lisätöiden tarkkailusuunnitelma

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset ja vesinäytteenotto Marja Liisa Räisänen Kainuun ELY-keskus (1.1.2013 alkaen GTK, Kuopio) Maanalainen louhos Avolouhos Maankäyttötarve - louhosalue - malmivarastoalueet

Lisätiedot

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio

Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Yhdyskuntajätevesien suositussopimuksen liitemuistio Suositussopimuksen luonteesta Suositussopimuksen allekirjoittajilla ympäristöministeriöllä, Suomen Kuntaliitto ry:llä ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry:llä

Lisätiedot

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys. Väliraportti Suhangon kaivoshankkeen ympäristön radiologinen perustilaselvitys Väliraportti Säteilyturvakeskus 15.10.2013 1 Tiivistelmä Gold Fields Arctic Platinium Oy selvittää Suhangon kaivoksen avaamista Ranuan

Lisätiedot

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015

SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus. SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 SOTERKO-RISKY Kaivostoiminnan riskit-aihealue Antti Kallio, Säteilyturvakeskus SOTERKO ohjelmaseminaari 10.6.2015 Sisällysluettelo SOTERKO-RISKY kaivosten riskit Saavutuksia 2014 Käynnissä olevia hankkeita

Lisätiedot