VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1. Sähköposti /12/5132

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 8.3.2013 00902/12/5132"

Transkriptio

1 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0053/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, VAASA Antopäivä Puhelin Faksi Sähköposti /12/5132 ASIA Valitus Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan keskeyttämistä koskevassa ympäristönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa, Sotkamo MUUTOKSENHAKIJA Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki VASTAPUOLI Talvivaara Sotkamo Oy, Sotkamo PÄÄTÖS, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Viranomainen Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Päivämäärä Dnro KAIELY/5/07.00/2010 Hallintopakkohakemus Suomen luonnonsuojeluliitto ry on vaatinut Kainuun ELYkeskusta kaivosyhtiötä valvovana viranomaisena keskeyttämään Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan kunnes ongelmat kaivoksen ympäristönsuojelussa on saatu todistettavasti korjattua. Hakija on perustellut vaatimustaan muun muassa toiminnasta aiheutuneilla ympäristöhaitoilla ja ympäristöluvasta poikkeamisilla. Osalle toiminnan päästöistä ei ole osattu antaa

2 ympäristöluvassa päästörajoja, vaan niitä on tarkkailtu suhteessa yhtiön itse ilmoittamiin päästötasoihin, jotka on monelta osin ylitetty. Merkittävimmät poikkeamat ympäristöluvasta liittyvät jätevesiin. Lisäksi vireillepanossa on viitattu toiminnan aiheuttamiin pöly- ja meluhaittoihin sekä suolaiseen jäteveteen, jonka todetaan muuttaneen lähijärvien luonnontilaa merkittävästi. Lisäksi on viitattu kaivoksen aiheuttamiin hajuongelmiin. Kainuun ELY-keskuksen valituksenalainen päätös Kainuun ELY-keskus on katsonut, että ympäristönsuojelulain 86 :ssä tarkoitettu toiminnan keskeyttäminen ei ole ollut tarpeen hakemuksen johdosta, minkä vuoksi Kainuun ELYkeskus on hylännyt Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n vaatimuksen. Perusteluja ELY-keskus on perustellut päätöstään muun ohella siten, että Talvivaara Sotkamo Oy (myöhemmin toiminnanharjoittaja) on esittänyt kaivostoiminnasta aiheutuvien jätevesien käsittelyn tehostamiseen tähtäävän ohjelman syksyllä 2011 ja tarkentanut ohjelmaa keväällä Toiminnanharjoittaja on toteuttanut ohjelmaa muun muassa veden kierrätystä lisäämällä ja jätevesien käsittelyä koskevilla prosessimuutoksilla. Toiminnanharjoittaja pyrkii saamaan keskeisen jäteveden ongelmallisuuden aiheuttavan ennakoitua runsaamman lipeänkäytön oleellisilta osin pienennetyksi muuttamalla hönkien käsittelymenetelmän polttoon. Toiminnanharjoittaja on alkuvuonna 2012 työskennellyt siten, että ympäristöön johdetun jäteveden määrä on aikaisempaan verrattuna kyetty merkittävästi vähentämään. Ympäristönsuojelulain 86 :n mukainen mahdollisuus toiminnan välittömään keskeyttämiseen edellyttää välittömän terveyshaitan tai merkittävän muun välittömän ympäristön pilaantumisen aiheutumisen lisäksi myös sitä, että haittaa ei voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää. Molempien kriteerien on toiminnan keskeyttämiseksi täytyttävä. Kaivoksen tuotanto on kasvatusvaiheessa, ja tuotannon nostamiseen sekä prosessin säätämiseen liittyviä teknisiä muutoksia on toteutettu muun muassa jätevesien laadun parantamiseksi. Muutoksista johtuen on ajoittain aiheutunut hajupäästöjä. Hajupäästöjen ei ole katsottava muodostavan

3 ympäristönsuojelulain 86 :ssä tarkoitettua välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista. Talvivaaran kaivoksen toiminnasta on aiheutunut lupahakemuksessa arvioidusta poikkeavia ympäristövaikutuksia. Vesistöihin johdettujen jätevesien haitallisuus on ollut suurimmillaan vuodenvaihteessa Jätevesien koostumusta on keskeisesti saatu parannettua alkusyksyyn 2011 mennessä. Toiminnanharjoittaja ja valvontaviranomainen (ELY-keskus) ovat sopineet lähimpien purkuvesistöjen kunnostustarpeen seurannasta ja neuvotelleet mahdollisista toimista tilanteen kehittyessä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lähimpien purkuvesistöjen vesien kerrostumisen osalta ympäristönsuojelulain 86 :ssä tarkoitettua pilaantumisen mahdollisuutta ei voida täysin sulkea pois. ELY-keskus on toiminnanharjoittajan jo suorittamien, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n vaatiman hallintopakon kohdetta tarkoittavien toimenpiteiden, valvontaviranomaisen (ELYkeskus) asiassa esittämien vaatimusten ja kaivoksen päästöissä sekä niiden laadussa syksyn 2011 ja kevään 2012 välillä tapahtuneiden muutosten ja asiassa kokonaisuudessaan saadun selvityksen valossa katsonut, ettei asiassa ole käsillä sellaisia perusteita, jotka edellyttäisivät hallintopakon soveltamista asiassa välittömästi, ja hylännyt ympäristönsuojelulain 86 ja 92 :n nojalla Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n hallintopakkohakemuksen. VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA Suomen luonnonsuojeluliitto ryon vaatinut Kainuun ELYkeskuksen päätöksen kumoamista ja Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan keskeyttämistä. Valittaja on perustellut valitustaan muun muassa sillä, että toiminta aiheuttaa ja on jo aiheuttanut ympäristönsuojelulain 86 :ssä tarkoitettua merkittävää välitöntä ympäristön pilaantumista. Haittaa ei voida poistaa siten kuin Kainuun ELYkeskus päätöksessään olettaa vaan se edellyttää toiminnan keskeyttämistä. Selvityksen perusteella päästöt ovat pilanneet alapuolisia vesistöjä aiheuttamalla kerrostumista ja haittaa pieneliöille ja lisänneet mahdollisen vesistöjen happamoitumisen ja muiden kemiallisten reaktioiden riskiä sekä aiheuttaneet happipitoisuuden vähenemistä. Toiminnasta

4 aiheutuvat ilmapäästöt ovat jatkuvia ja haitallisia. Mahdollisia bioliotuskasoista aiheutuvia päästöjä voi syntyä kasojen määrän lisääntyessä ja toiminnan tehostuessa. Prosessivesien varastointi louhoksessa voi aiheuttaa pohjavesien pilaantumista. ELY-keskus ei ole asiassa ottanut huomioon Pohjois-Savon ELY-keskuksen analyysejä. Pohjois-Savon ELY-keskus on katsonut, etteivät Talvivaara Oy:n tilaamat mittaustulokset ole luotettavia. Vesistöjen Kainuun ELY-keskuksen arviointia huonompi tila edellyttää nopeita toimia ja suurempia päästövähennyksiä kuin mihin päätöksen mukaisilla toimenpiteillä päästään. Lisäksi yhtiö pyrkii lisäämään metallin tuotantoa aikaisemmin suunnitellulle tasolle ja on hakenut ympäristölupaa toiminnan laajentamiselle sekä uraanin talteenotolle. Vaikka tuotettua metallitonnia kohden päästöt vähentyisivät uusien puhdistusmenetelmien takia, kasvava tuotanto lisää niitä. Lisäksi uudet puhdistusmenetelmät eivät ole riittäviä ja niiden toimivuus on epävarmaa. Ainoa tapa päästöjen vähentämiseen nopeasti on tuotannon vähentäminen. Toiminnassa on jo nykyisellä tuotannolla käytössä ympäristöluvassa asetettu vesistöön johdettavan veden enimmäismäärä kokonaisuudessaan, joten tuotantomäärien kasvu lisää ilman erityistoimenpiteitä vesimäärän kemikaalipitoisuutta. Suuremmilla kemikaalimäärillä pitoisuudet vesistöön päästettävässä vesimäärässä kasvavat, koska vesimäärää ei voi kasvattaa. Suomen luonnonsuojeluliitto ryon hallinto-oikeuteen saapuneella kirjeellään täydentänyt valituksensa perusteluja. Täydennyksen mukaan muun muassa arvio kaivoksen vaikutuksista vesistöön on tehty velvoiteseurannan perusteella ja arvioinnin pohjana on jälkikäsittely-yksiköltä lähtevä LONEylitteen aiheuttama kuormitus, joka ei anna oikeaa kuvaa vesistöön johdettavista päästöistä. Arvioinnissa ei ole huomioitu pintavalutuskentän kalkituksesta aiheutuvaa suolojen määrän lisäystä. Täydennyksessä on katsottu, että valituksenalaisen päätöksen allekirjoittanut ylijohtaja Kari Pääkkönen on asiassa esteellinen. Hän on ollut osallisena geologisen tutkimuslaitoksen projektissa, joka tutki Talvivaaran malmia. Kyseisen laitoksen vuosikertomuksessa vuodelta 2006 on todettu "GTK played a major role in the EU-sponsored Bioshale Project in selecting and devoloping a suitable bioleaching method. The results of

5 the project are now being scaled up for commercial production at the Talvivaara mine near Sotkamo". Lisäksi yleisön luottamus Kainuun ELY-keskuksen puolueettomuuteen on oleellisesti vähentynyt ja valituksenalainen päätös olisi tullut tehdä jossain toisessa ELY-keskuksessa. Valituksen täydennys on lähetetty Talvivaara Sotkamo Oy:lle tiedoksi Suomen luonnonsuojeluliitto ry on täydentänyt valitustaan hallinto-oikeuteen toimittamallaan kirjelmällä. Valittaja on vaatinut että yhtiön toiminta tulee määrätä keskeytettäväksi siihen asti, että valituksenalaisen asian käsittely hallinto-oikeudessa on saatu päätökseen. Valittaja on perustellut vaatimustaan muun muassa sillä, että marraskuussa 2012 tapahtunut kipsisakka-altaan vuoto ja sen jälkitoimenpiteet ovat tehneet laitokselle käytännössä mahdottomaksi toimia ympäristölupansa mukaisesti ja toiminta pilaa maaperää, alapuolisia vesistöjä sekä mahdollisesti pohjavesiä. Yhdistyksen valituksen täydennyksen johdosta Talvivaara Sotkamo Oy:lle on annettu vastinemahdollisuus ja Kainuun ELY-keskukselle lausuntomahdollisuus. ASIAN KÄSITTELY HALLINTO-OIKEUDESSA Talvivaara Sotkamo Oy on antanut valituksen ja sen täydennyksen johdosta vastineen. Vastineessa on muun muassa todettu, että Talvivaaran kaivoksen toiminnasta ei ole aiheutunut sen laatuisia seurauksia, että perusteet hallintopakon käyttämiselle, toiminnan keskeyttämiselle tai rajoittamiselle taikka vesistöjen kunnostamisesta määräämiselle olisivat olleet olemassa. Valittajan vaatimukset on hylättävä. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että asiassa on suoritettava katselmus ja suullinen käsittely. Hallinto-oikeus on pyytänyt valituksenalaisen päätöksen, valituksen ja yhtiön vastineen johdosta Pohjois-Savon ELYkeskukselta vastinetta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle antamassa vastineessa on muun muassa todettu, että Talvivaaran päästöt ovat vaikuttaneet merkittävästi vesistöjen veden laatuun, mikä on näkynyt selvimmin veden natrium- ja sulfaattipitoisuuksissa sekä sähkönjohtavuusarvoissa. Korkeat sulfaattipitoisuudet,

6 joita on havaittu Laakajärvessä, ovat olleet omiaan aiheuttamaan haittoja vesieliöille. Vastine on lähetetty Talvivaara Sotkamo Oy:lle tiedoksi. Hallinto-oikeus on pyytänyt Talvivaara Sotkamo Oy:ltä lisäselvitystä Kainuun ELY-keskuksen tarkastuspöytäkirjassa mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta, vesi- ja ilmapäästöjen pienentymisestä, vesistöihin johdetun jäteveden ja tuotettujen metallien määristä vuoden 2012 aikana, pintavesien vaikutustarkkailun tuloksia vuodelta 2011 ja vuosina 2011 ja 2012 suoritetun pohjavesi- ja kaivovesitarkkailun tuloksia sekä selvityksiä mihin toimenpiteisiin yhtiö on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä jätevesipäästöjen vaikutusalueella sijaitsevien järvien tilan parantamiseksi. Lisäksi yhtiötä on pyydetty toimittamaan Laakajärven kalojen raskasmetallipitoisuuksista tehtyjen tutkimuksien tulokset. Talvivaara Sotkamo Oy on antanut pyydetyn lisäselvityksen. Kainuun ELY-keskuson antanut Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n valituksen ja sen täydennyksen sekä Talvivaara Sotkamo Oy:n vastineen johdosta lausunnon. Kainuun ELY-keskus on katsonut, ettei päätöksentekoon ole osallistunut esteellinen henkilö, koska ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkösen aiempi työskentely Geologian tutkimuskeskuksen Itä-Suomen alueyksikön aluejohtajana ei tee häntä asiassa esteelliseksi. Kainuun ELY-keskus on esittänyt valituksen hylkäämistä. MERKINTÄ Kainuun ELY-keskus on ja antamillaan päätöksillä ratkaissut Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n ja Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän sekä Sinikka Peroniuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan keskeyttämistä koskevat vaatimukset päätöksillä dnro:t KAIELY/5/07.00/2010. Hallinto-oikeus on antanut päätöksistä tehdyistä valituksista ratkaisunsa samalla kertaa. HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU Käsittelyratkaisu 1. Hallinto-oikeus hylkää valituksen siinä esitetyn esteellisyysväitteen osalta.

7 2. Hallinto-oikeus hylkää yhtiön vaatimuksen suullisen käsittelyn ja katselmuksen järjestämisestä asiassa. Perustelut 1. Esteellisyys Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain 28 :n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen muun muassa, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Suomen luonnonsuojeluliitto ry on valituksessaan esittänyt, että valituksenalaisen päätöksen ratkaisemiseen osallistunut ylijohtaja Kari Pääkkönen on osallistunut aikaisemmin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) projektiin, joka on tutkinut Talvivaaran malmia ja kyseinen laitos on osallistunut Talvivaaran kaivoksen bioliotusprosessin valintaan ja kehittämiseen. Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoiminnalle on myönnetty ympäristölupa Valituksenalainen päätös ja hallintopakkohakemus koskevat kaivoksen toiminnan ympäristöluvasta poikkeamista ja toiminnan aiheuttamia vaikutuksia ympäristölle. Valituksessa mainittu Talvivaaran malmin tutkiminen liittyy Talvivaaran kaivoksen esiselvityksiin ja on valituksen perusteella tapahtunut ennen nykyisen kaivostoiminnan aloittamista. Kun otetaan huomioon se, että valituksenalaisessa asiassa on kysymys nykyisen malmin bioliotuksen aiheuttamien päästöjen ympäristöluvan mukaisuudesta ja niiden aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta, ei kyseisen malmitutkimuksen voida katsoa aiheuttavan sellaista ennakkokäsitystä tai etukäteiskantaa, jonka perusteella luottamuksen Pääkkösen puolueettomuuteen voitaisiin katsoa vaarantuneen hallintolain 28 :ssä tarkoitetulla tavalla. Valituksen täydennyksessä ei ole esitetty Pääkkösen osallistuneen bioliotusprosessin kehittämiseen tai valintaan vaan on mainittu vain osallistuneen kaivosalueen malmivarojen selvittämiseen. Näin ollen ja kun asiassa ei ole ilmennyt muutakaan esteellisyysperustetta, Pääkkönen ei ole ollut

8 esteellinen osallistumaan asian päättämiseen Kainuun ELYkeskuksessa. Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja tai perusteita, joiden nojalla Kainuun ELY-keskus voitaisiin viranomaisena katsoa esteelliseksi ja joiden nojalla asia olisi tullut käsitellä ja ratkaista muussa ELY-keskuksessa. 2. Kun otetaan huomioon pääasiaratkaisun lopputulos sekä asiassa saatu selvitys, ei asiassa ole tarpeen järjestää hallintolainkäyttölain 38 :n mukaista suullista käsittelyä ja 41 :n mukaista katselmusta. Pääasiaratkaisu Hallinto-oikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Kainuun ELY-keskukseen uudelleen käsiteltäväksi. Perustelut Päätöksen kumoaminen ja asian palauttaminen Hakemus Suomen luonnonsuojeluliitto ry on vaatinut Kainuun ELYkeskusta kaivosyhtiötä valvovana viranomaisena keskeyttämään Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan, kunnes ongelmat kaivoksen ympäristönsuojelussa on saatu todistettavasti korjattua. Asiassa saatu selvitys ym. Hallinto-oikeus katsoo, ettei Talvivaara Sotkamo Oy ole asiassa kiistänyt Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n hallintopakkohakemuksessaan ja ELY-keskuksen valituksenalaisessa päätöksessä mainittuja Talvivaaran kaivoksen poikkeuksellisia päästöjä. Poikkeuksellisten päästöjen tapahtumisen osalta asiassa ei ole siten ollut kiistaa. Asiassa on hallinto-oikeudessa oikeudellisesti ratkaistavana kysymys siitä, onko Kainuun ELY-keskus yllä mainittu seikka huomioon ottaen voinut päätöksessään mainitsemilla perusteilla hylätä Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n hallintopakkohakemuksen.

9 Lisäselvitys Yhtiön lisäselvityksen perusteella Talvivaaran kaivoksella on alkanut kipsisakka-altaan vuoto, jossa metallipitoista ja hapanta vettä pääsi vuotamaan kaivosalueelle ja kaivosalueen ympäristöön. Kaivosalueen ympäristöön jouduttiin johtamaan vesiä noin neljä vuorokautta, jona aikana etelään johdettiin noin m³ ja pohjoiseen noin m³. Vuodon seurauksena kaivosalueen lähivesien metallipitoisuudet kohosivat nopeasti. Tilanne kaivosalueella on saatu yhtiön mukaan hallintaan ja vesistöjen metallipitoisuudet ovat vuototilanteen jälkeen laskeneet. Onnettomuuden seurauksena ympäristöön päässeet metallit näyttävät päätyneen etelässä Kivijärven syvänteeseen ja pohjoisessa pääasiassa Salmisen ja Kalliojärven syvänteisiin sekä osa Kolmisoppeen. Lisäselvityksen mukaan kipsisakka-altaan vuodon havaittuaan yhtiö ajoi metallitehtaan tuotannon alas oma-aloitteisesti. Malmin louhinta on ollut keskeytyksissä jo pidemmän aikaa vaikean vesitasetilanteen johdosta. Yhtiö käynnisti metallitehtaan toiminnan vuodon jälkeen uudelleen vasta kun se oli saanut toiminnan käynnistämistä koskevan puoltavan lausunnon viranomaisilta. Uudet hallintopakkovaatimukset ja valituksien täydennykset Kainuun ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry on jättämällään hallintopakkohakemuksella vaatinut Talvivaaran kaivoksen metallinjalostuksen keskeyttämistä sekä yhtiön määräämistä selvittämään toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset ja ryhtymään toimenpiteisiin ympäristövahinkojen estämiseksi. Edelleen Kainuun ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä on vaatinut ELY-keskuksessa vireille tulleessa hallintopakkohakemuksessaan Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan keskeyttämistä toistaiseksi ja yhtiön määräämistä korjaamaan vesistön pilaantunut tila ja luontovahingot. Vaatimuksen perusteluina kuntayhtymä on esittänyt yhtiön ympäristöluvan lupamääräysten jatkuvan rikkomisen ja toistuvat onnettomuudet, joista aiheutuu ympäristön pilaantumista. Suomen luonnonsuojeluliitto ry on hallinto-oikeudessa vaatinut valituksen täydennyksessä Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan

10 välitöntä keskeyttämistä myös kipsisakka-altaan vuotoon perustuen. Johtopäätökset Näin ollen kahdessa Kainuun ELY-keskuksessa vireillä olevassa Talvivaara Sotkamo Oy:n toiminnan keskeyttämistä koskevassa uudessa hallintopakkoasiassa ja Vaasan hallintooikeudessa vireillä olevassa hallintopakkoasiassa on vaadittu marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon huomioimista. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on hakenut yhtiön toiminnan keskeyttämistä Kainuun ELY-keskukselta osittain samoin perustein kuin hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa marraskuun 2012 vuotoon vedoten. Vaasan hallinto-oikeus ei voi ympäristönsuojelulain 96 :n mukaisena muutoksenhakutuomioistuimena käsitellä yhtiön toiminnan keskeyttämistä valituksien täydennyksissä mainituilla marraskuun 2012 vuotoon liittyvillä uusilla perusteilla, joilla asia on samanaikaisesti vireillä ympäristönsuojelulain mukaisessa valvontaviranomaisessa. Toimivalta uusien perusteiden osalta kuuluu asiassa ensi asteena toimivalle valvontaviranomaiselle eli Kainuun ELYkeskukselle. Marraskuussa tapahtuneella vuodolla voi olla merkitystä myös järvien pilaantumisen kannalta ja uusissa vaatimuksissa ja hallintopakkohakemuksissa on osittain kysymys samoista perusteista kuin hallinto-oikeudessa käsiteltävissä asioissa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kaivoksen toimintaa on jo rajoitettu ja se on osittain keskeytetty marraskuun 2012 vuodon takia, on asiassa kokonaisarvion saamiseksi syytä kumota valituksenalainen päätös ja palauttaa asia Kainuun ELYkeskukselle uudelleen käsiteltäväksi yhdessä marraskuussa 2012 vireille tulleiden uusien hallintopakkohakemusten kanssa. Asiallisen ratkaisun antaminen valituksenalaisen päätöksen aikaisen tiedon nojalla ei ole edellä todetussa muuttuneessa tilanteessa tarpeen. Ottaen huomioon hallinto-oikeuden ratkaisu ja edellä esitetyt perustelut on enempi asianosaisten kuuleminen vastineista, valituksen täydennyksestä, lisäselvityksestä ja lausunnosta ilmeisen tarpeetonta. Sovelletut oikeusohjeet

11 Ympäristönsuojelulaki 86 ja 96 Hallintolaki 27 ja 28 Hallintolainkäyttölaki 34 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä HaK (07.07).

12 00902/12/5132 Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie ja lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reijo Hellman ja Yrjänä Honkavaara sekä luonnontieteiden alan hallintooikeustuomarit Sauli Viitasaari ja Merja Manninen. Liisa Talvitie Reijo Hellman Sauli Viitasaari Merja Manninen Yrjänä Honkavaara Esittelijä hallinto-oikeussihteeri Janne Marttila Toimituskirjan antaja: Irmeli Haakana lainkäyttösihteeri

13 Diaarinumero 00902/12/5132 JAKELU Päätös ja maksu Suomen luonnonsuojeluliitto ry, maksutta Kotkankatu Helsinki saantitodistuksin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maksutta Ympäristö ja luonnonvarat PL Kajaani Jäljennös maksutta Talvivaara Sotkamo Oy asiamies: Asianajotoimisto Borenius Oy Asianajaja Casper Herler Yrjönkatu 13 A Helsinki saantitodistuksin Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat PL Kajaani + asiakirjat (hallinto-oikeuden päätöksen saatua lainvoiman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristö ja luonnonvarat PL Kuopio Suomen ympäristökeskus (sähköinen: JM/IH

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1. Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0047/1 Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Antopäivä Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 4.3.2013 01260/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139

Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 13/0109/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 2.5.2013 02144/12/5139 ASIA Valitus

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeudelle, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta toimitettuna, kirjaamo.pohjois@avi.fi

Vaasan hallinto-oikeudelle, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta toimitettuna, kirjaamo.pohjois@avi.fi Vaasan hallinto-oikeudelle, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta toimitettuna, kirjaamo.pohjois@avi.fi PSAVI:n päätös 30.4.2014 nro 36/2014/1, Dnro PSAVI/58/04.08/2011 Talvivaaran kaivoksen ympäristö-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008

ASIA LUVAN HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 63/08/1 Dnro PSY-2008-Y-127 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2008 ASIA Kattilalaitosten ympäristölupa ja ympäristölupapäätöksen muuttaminen voimalaitoksella käytettävän polttoaineen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Selvitys DnroKAI ELY/5/07.00/2010 ympäristökeskus 2.1 2.201 1 Julkinen Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto. Viite YM6/033/2011 Pyydetty selvitys Talvivaara Sotkamo Oy:n

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010.

Päätös 1 (4) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.4.2010; 7.5.2010; 15.7.2010. Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 4.3.2014 8961 Mondo Minerals B.V. c/o Mondo Minerals B.V. Branch Finland Kasarminkatu 22 00130 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Heinisuo Hakija

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40

Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Ympäristöpalvelut Helmi Nro Sivu Ympäristöterveyslautakunta 3/2011 1 KOKOUSAIKA Torstai 9.6.2011 klo 13.00-15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haapaveden

Lisätiedot

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa Pohjois-Suomen hallinto -oi k eu d en p ä ä t ös 1 (5) KITT!LÄN KU NTA Nro Antopäivä 7.5.2015 Päätösnumero 15/0172/1 Diaarinumero 00540/13/RO/4112 Asia Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

Lisätiedot

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 227/2012/1 Dnro ESAVI/241/04.08/2012 Annettu 18.12.2012 ASIA Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 141/2012/1, (18.9.2012),

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi

ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi YMPÄRISTÖNSUOJELU YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 3.11.2014 RHE-13/2014 ELÄINSUOJAN YMPÄRISTÖLUPA, Vilminko Tommi KERTOELMAOSA: LUVAN HAKIJA: Tommi Vilminko Vilmingontie 555 86460 Alpua puh: 040 7156 967 e-mail: tommi.vilminko@netti.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta.

Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. Arviointimuistio Vantaan kaupunki ympäristövastuiden toteuttajana lentokentän läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen osalta. 3.8.2011 Ulkoinen tarkastus Ville Voima Lyhennelmä arviointimuistiosta sivut

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 PÄÄTÖS Nro 72/12/1 Dnro PSAVI/54/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Koetoimintailmoitus permuurahaishapon ja peretikkahapon käytöstä jätevesilietteiden hygienisoinnissa,

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 42/2012/1 Dnro ISAVI/150/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristölupa, Savonlinna Autoliike Itäosa Oy TOIMINTA JA SIJAINTI Yritys ottaa vastaan

Lisätiedot

ASIA Valitus vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa VELVOITETTU YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA JA MUUTOKSENHAKIJA HALLINTO-OIKEUDESSA

ASIA Valitus vesilain mukaisessa hallintopakkoasiassa VELVOITETTU YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOSSA JA MUUTOKSENHAKIJA HALLINTO-OIKEUDESSA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 6.3.2008 08/0066/1 65101 VAASA p. 010 36 42611 Diaarinumero f. 010 36 42760 01593/06/5211 s-posti vaasa.hao@om.fi ASIA Valitus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 59/10/1 Dnro PSAVI/15/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJAT Tulppion helikopterin lasku- ja tankkauspaikan ympäristölupa, Savukoski Rajavartiolaitos Lapin Rajavartiosto

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 LUPAPÄÄTÖS Nro 8/11/1 Dnro PSAVI/239/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kuhmon kaupunki Leskinen Tuomo Vieksinjoentie 321 88900

Lisätiedot