MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 2/2015 Kirkkoneuvosto 4.3.2015"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO Kokous 2/2015 Aika Keskiviikko klo Paikka Lankaniemi Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja Matti Kemppainen Eveliina Mäenpää Inga Nikander Matti Nykänen Liisa Torniainen Varajäsenet Muut läsnä olleet 24 Kokouksen avaus Jaana Partio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sari Lantta, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Risto Jaakola, talouspäällikkö Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avaa kokouksen. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Muutoksenhaun ohjaus: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Panu Karjalainen ja Matti Kemppainen. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä taloustoimistossa Valittiin tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Panu Karjalainen ja Matti Kemppainen ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti. Muutoksenhaun ohjaus: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

2 27 Kirkkoneuvoston kokouskäytäntö/julkisuus/salassapito Selvitys: Seurakunnan toiminnan julkisuudesta ja salassapidosta säädetään mm. julkisuuslaissa, laissa yksityisyyden suojasta ja myös kirkkolaissa. Julkisuuslaissa on kaksi vastakkaista periaatetta: viranomaisen toiminnan avoimuus ja mahdollisimman laaja julkisuus, sekä yksityisyyden suoja. Lisäksi kirkkolaissa (25 ) säädetään sielunhoito ja diakoniaasioiden salassapidosta. Pääperiaatteina on, että kirkkovaltuuston esityslistat ja kokoukset ovat julkisia. Myöskin kirkkoneuvoston esityslista on pääsääntöisesti julkinen, mutta kirkkoneuvosto käsittelee paljon asioita, mitkä eivät ole julkisia. Seurakunnan muiden toimielimien kokoukset kirkkovaltuustoa lukuun ottamatta eivät ole julkisia. Näiden kokousten osalta kaikki luottamushenkilöt ja työntekijät ovat vaitiolovelvollisia kokouksessa käsiteltyjen salassa pidettävien asioiden osalta. Myös kokousten keskustelut ovat salaisia. Vain allekirjoitettu pöytäkirja on julkinen muiden paitsi salassa pidettävien asioiden osalta. Suljetussa kokouksessa käsitellyistä ei salassa pidettävistä asioista voi oman mielipiteen ilmaista julkisuudessakin, mutta ei kommentoida muiden mielipiteitä. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi pääperiaatteet kokousten julkisuudesta ja asioiden ja käsittelyn salassapidosta, ja kirkkoneuvoston jäsenet allekirjoittavat salassapitositoumukset, kuten kaikki työntekijätkin, vallitsevan käytännön mukaan. Todettiin tiedoksi ja päätettiin ja toimittiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaun ohjaus:

3 28 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Selvitys Talous kehittyi vuoden aikana suotuisasti. Taustalla vielä vuoden 2013 alusta tehty veroprosentin korotus. Tärkeimpinä tulokseen vaikuttavina tekijöinä olivat kumminkin metsätalouden tulojen ylittyminen noin 60 tuhannella eurolla ja yhden työntekijän koko vuoden kestänyt virkavapaus, sekä vajaus diakonian henkilöstössä kahden kuukauden osalta. Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 4 %, yhteensä n 19 tuhatta euroa. Verotulot toteutuivat lähes 100-prosenttisesti. Kirkollisverotulot alittivat talousarvion noin 25 tuhannella eurolla ja vastaavasti yhteisöverotulot ylittivät noin 28 tuhannella eurolla. Toimintamenot alittuivat yhteensä hieman yli 100 tuhannella eurolla. Tämä koostui säästöistä henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja aineiden ja tarvikkeiden ostoissa, sekä osin vapaaehtoisten/lahjoitusvarojen erilaisesta kirjauskäytännöstä Kipassa, kuin mitä talousarviossa oletettiin. Kustannuspaikoittain merkittävämpiä ylityksiä oli kirkollisten vaalien, kirkkoneuvoston, taloushallinnon, hautaustoimen ja leirikeskuksen kustannuspaikoilla. Ja merkittävimpiä alituksia oli kirkonkirjojenpidossa, päiväkerhotyössä, perhekerhotyössä, diakonia- ja lähetystyössä, sekä kirkon, seurakuntakeskuksen ja metsätalouden kustannuspaikoilla. Muilta osin talousarvio toteutui kiitettävästi ja osin myös säästöjä saatiin aikaan. Kirjanpito osoittaa ,10 euron ylijäämää. Esitys Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja antaa ne tilintarkastajalle tarkistettavaksi. Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti ja annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Muutoksenhaun ohjaus:

4 29 Lähetyksen talousarvioavustuksen jakoperusteet Selvitys: Kneuv Hyväksyttiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet muilta osin esityksen mukaisesti, mutta lisättiin siihen diakonian avustusten myöntämisvaltuudet ja lähetysjärjestöjen talousarviomäärärahojen jakoa koskevilta osin siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kirkkolaki 4 LUKU / Seurakunnan toiminta 1 Seurakunnan tehtävät Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Kirkkojärjestys 4 luku / Sielunhoito ja rippi; kirkkokuri; diakonia ja lähetystyö 4 Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä. Kirkon lähetystyön keskus suosittaa, että myöntäessään talousarviomäärärahoja kirkon lähetysjärjestöille seurakunnat ottaisivat huomioon kaikki seuraavat seikat: lähetysjärjestöjen seurakunnalta ja suoraan seurakuntalaisilta vastaanottama lähetystyön vapaaehtoinen kannatus seurakunnan nimikkoyhteistyösopimukset lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä seurakunnan ja lähetysjärjestöjen yhteistyön laajuus ja laatu seurakunnan mahdollisuus osallistua järjestön lähetystoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

5 Jakoperusteiden arviointia Vapaaehtoisen kannatuksen kehitystä voidaan seurata Kirkon lähetystyön keskuksen kokoaman Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kannatustilaston avulla. Vapaaehtoinen kannatus koostuu monista seurakunnan oman toiminnan osista sekä lähetysjärjestöjen alueellisten ja valtakunnallisten kannatus- ja ystävyysrenkaiden keräämistä tuotoista. Sen arvioinnissa on syytä pitää mielessä seurakuntien toimintatapojen muutokset. Siksi on tärkeää, että seurakunnan toiminnassa aina sovitaan ja ilmoitetaan, miten kussakin tilanteessa saatu tuotto käytetään. Lähetysjärjestöjen ulkomaisen työn laajuutta voidaan seurata Kirkon lähetysjärjestöjen ulkomailla olevat työntekijät -tilaston ja Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen diakonian toimijoiden tuotot ja kulut - tilaston avulla. Sen sijaan seurakunnan ja lähetysjärjestöjen välinen yhteistyö on vaikeasti mitattavissa. Kirkkoherran esitys: Lähetystyön talousarviovarat jaetaan seuraavin perustein: 1. Nimikkosopimusten velvoitteiden täyttäminen 2. Lähetysjärjestöjen ulkomainen toiminta ja sen osuus järjestön lähetystyössä 3. Järjestöjen vapaaehtoinen kannatus seurakunnassa. Kaikilla kolmella kohdalla on yhtä suuri painoarvo. (liite) Prosenttiosuudet ovat seuraavat: - Suomen Lähetysseura 44 - Lähetysyhdistys Kylväjä 15 - Suomen Ev Lut kansanlähetys 23 - Suomen Pipliaseura 4 - Sanansaattajat 9 - Ely 6 Lähettisopimukset on tehty yhtä lukuun ottamatta viimeisen kahden vuoden aikana, eikä niitä esitetä millään tavalla kyseenalaisiksi. Sopimukset on laadittu yhteistyössä seurakunnan ja ko. järjestöjen kanssa molempien toiveet ja mahdollisuudet huomioiden. On selvää, että järjestöt joilla on vähemmän lähettejä, voivat saada ja niillä yleensä on useampia tukiseurakuntia, kuin järjestö, jolla on paljon lähettejä ja vähemmän tukiseurakuntia. Tähän perustuu se että lähettisopimukset ovat erisuuruisia. Matti Kemppainen esitti, että Sley:lle jätetään 5 prosenttia ja ELY:lle 1 prosentti, mitä kannatettiin. Äänestyksessä pohjaesitys sai 7 ääntä ja Kemppaisen esitys 2 ääntä. Eli päätettiin kirkkoherran esityksen mukaisesti. Kirjattiin päätökseen, että tämä päätös on voimassa tämän valtuustokauden, ja mikäli perusteluissa 1-3 ei tapahdu oleellisia muutoksia.

6 Kirjattiin päätökseen, että Matti Kemppainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen seuraavasti: SLEY:tä ei pitäisi sulkea pois talousarviovarojen jaosta. Sley on edelleen kirkon lähetysjärjestö ja allekirjoittanut perussopimuksen. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan kannan mukaisesti sopimuksen noudattamisen valvonta pitäisi jättää kirkkohallitukselle. Asiassa ei ole ollut paikallisia ongelmia. Muutoksenhakuohjeet:

7 30 Työterveyshuollon tarjoukset Selvitys: Kneuv : Seurakunnan työterveyshuollon palvelut on toistaiseksi ostettu Etelä-Savon Työterveydeltä, mikä toimi omana terveydenhuollon yksikkönään viime vuoden loppuun asti. Tämän vuoden alusta alkaen ko yksikkö on yhtiöitetty Etelä-Savon Työterveys Oy:ksi. Yhtiöittämisen jälkeen ei ole vielä laadittu uutta sopimusta työterveyspalvelujen ostamisesta. Aikaisempaan palveluun ei ole oltu kaikilta osin täysin tyytyväisiä, ja siksi työterveyspalvelujen kilpailutus oli jo viime vuoden toimintasuunnitelmassa, mutta kilpailutusta ei viime vuonna kumminkaan vielä tehty. Nyt Etelä-Savon Työterveys Oy on lähettänyt sopimusehdotuksen hinnastoineen. Lisäsi on pyydetty tarjoukset Mikkelin seudulla vastaavia palveluja tarjoavilta Ikioma-työterveyshuollolta ja Terveystalon (ent. Marskin työterveys) työterveyshuollolta. Viime kokouksen jälkeen on saatu hintatarjoukset kolmelta työterveyshuollon palveluja tuottavalta yritykseltä. Yhteenveto niistä jaetaan viimeistään kokouksessa. Samoin asiasta on käyty keskusteluja työntekijöiden kanssa. Kokoukseen mennessä selviää todennäköisesti myös keiden tarjoajien palveluja olisi saatavilla Mäntyharjussa. (liittyen kunnan tarjouskilpailuun). Yhteenvetoa hinnoista: Hinnat lähellä toisiaan, keskimääräinen ero (ilman terveystarkastuksia) on noin 3,3 euroa per käynti tai muu toimenpide. Jos käyntejä esim 50 kpl per vuosi => hintaero vain noin 150 euroa, ja 100 käynnillä noin 300 euroa. Eli erona vain yhden-kahden työpäivän hinta, laskettuna alimpien palkkojen mukaan. Terveystarkastustenkin osalta vaikka hintaero olisi noin 10 euroa, kustannusvaikutus yhteensä noin 150 euroa kolmessa vuodessa! (Lakisääteiset tarkastukset yli 50-vuotiaille 3:n vuoden välein, ja muille 5:n vuoden välein.) Edellä mainitusta syystä suurempi merkitys kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta on sillä, kuinka nopeasti sopimukseen sisällytettävät tarvittavat, oikenlaiset ja riittävän monipuoliset palvelut (työterveyshoito ja sovittavat sairaanhoitopalvelut) ovat saatavilla, jotta toisaalta työkyky säilyy ja toisaalta sairaspäiviä tulee mahdollisimman harvoille ja mahdollisimman vähän.

8 Jo tarjouksia pyydettäessä on tarjoajille kerrottu, että hintojen painoarvo on korkeintaan puolet (50%). Työterveyspalvelujen hankinta ei edellytä seurakunnalta julkista kilpailutusta, hankinnan pienuuden takia. (viime vuoden kustannukset olivat Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia työterveyshuollon palvelut Lääkärikeskus Ikiomalta. Perusteluna kokonaistaloudellisuus, palvelujen monipuolisuus ja työntekijöiden kokemukset kaikista palvelujen tarjoajista. Työterveyspalveluihin sisällytetään lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi ns. yleislääkäritasoinen sairaanhoito ja myös tarvittaessa erikoislääkäripalvelut, esimiehen kokonaistaloudellisen harkinnan mukaan. Lisäksi sopimukseen sisällytetään fysioterapia/hierontakäyntejä 5 kertaa vuodessa per työntekijä, lääkärin lähetteellä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Muutoksenhaun ohjaus: Päätökseen voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta.

9 31 Rakennustoimikunnan valinta Selvitys: Kirkon kunnostus- ja maalausremonttia varten valitaan kevään aikana arkkitehtisuunnittelija. Kirkkohallituksen Yliarkkitehdin (Antti Pihkalan) suosittelemista arkkitehdeista kaksi on ilmaissut kiinnostuksensa kirkon suunnittelutehtävään. Samassa yhteydessä tehtänee suunnitelma myös siunauskappelin kylmätilojen uusimisesta. Työryhmän ensimmäisenä tehtävänä on määritellä alustavasti hankkeen laajuus, niin että voidaan kilpailuttaa arkkitehtiehdokkaat. Alustavasti on kyselty paria rakennuspuolen ammattilaista mukaan työryhmään, seurakunnan luottamushenkilöiden lisäksi. Mm kunnan rakennustarkastaja on lupautunut työryhmään mukaan. Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto valitsee rakennustoimikuntaan 4-6 jäsentä. Päätettiin valita rakennustoimikuntaan Sari Lantta, Panu Karjalainen, Seppo Kuitunen, Asko Patjas ja Risto Jaakola. Toimikunta valitse puheenjohtajan keskuudestaan. Muutoksenhakuohjeet:

10 32 Tiedotusasiat Talouspäällikön esitys: Kirkkneuvosto toteaa tiedoksi: - yhteistyöneuvottelut Pertunmaan seurakunnan kanssa - viranhaltijapäätökset, khra 9-11/2015 ja tp 3/2015 Todettiin tiedoksi. Muutoksenhakuohjeet: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 33 Muut Asiat Muita asioita ei ollut. Muutoksenhakuohjeet: 34 Valitusosoitus Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen: Pykälien ja osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälien osalta voidaan tehdä kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimus. Pykälän 30 osalta voi lisäksi hakea muutosta markkinaoikeudelta. Annettiin. Muutoksenhakuohjeet: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

11 35 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Mäntyharju Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Sihteeri Risto Jaakola Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Mäntyharju Panu Karjalainen Matti Kemppainen Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajalla. / - / 2015 Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (20) A S I A L U E T T E L O : 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastus 91 Ääntenlaskijat 92 Työjärjestys 93 Virkavapausanomus:

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 3/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 25.3.2014 klo 18.04-21.33 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 24 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 4 päivänä joulukuuta 2013 klo 17.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 Tampere Y-tunnus 0206114-9 1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ Yhteinen kirkkoneuvosto Näsilinnankatu 26, PL 226 33101 TAMPERE Y-tunnus 0206114-9 20.1.2015 TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2015-2018 1. Seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 8-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 4.10.2011 klo 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 21.8.2013 klo 17.30-18.20 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Seppo Karjalainen

Lisätiedot