Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Kehto-foorumi Antti Kivelä, Sitra Kuntaohjelman johtaja Ilkka Pirskanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Kehto-foorumi 24.3.2011 Antti Kivelä, Sitra Kuntaohjelman johtaja Ilkka Pirskanen"

Transkriptio

1 Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Kehto-foorumi Antti Kivelä, Sitra Kuntaohjelman johtaja Ilkka Pirskanen

2 Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Sisällysluettelo Tausta, tavoitteet ja lähestymistapa 3 Projektisuunnitelmaluonnos 7 Ehdotettu projektin vaiheistus ja aikataulu Alustava projektiorganisaatio Projektin rajaukset ja onnistumisen kriteerit Yhteistyökonseptin viitekehys 11 Teknisen toimen kehityshaasteet Ehdotettu toiminnallinen laajuus Haastattelun lähestymistapa Alustava ehdotus haastateltavista kaupungeista / kunnista 2

3 Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Tausta, tavoitteet ja lähestymistapa 3

4 Projektin tausta Sitra ja KUPERA-hanke ovat yhteistyössä käynnistäneet kuntien teknisen toimen yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen Sitran kuntaohjelman hankkeet tähtäävät kuntien palvelurakenteiden uudistamiseen, asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen sekä kuntalaisten valinnan- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Kuntaohjelman yhtenä osana on toteutettu kuntien palvelukeskushanke. Sitra selvitti vuosien aikana kuntasektorille suunnattujen valtakunnallisten ICT- sekä henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskusten perustamisen mahdollisuuksia sekä laati niiden toimintaan liittyvät liiketoimintasuunnitelmat. Yhtiöt perustettiin syyskuussa 2010 laadittujen suunnitelmien pohjalta. Kuntaohjelmassa nähdään, että jos kuntien prosessit saataisiin järjestettyä optimaalisesti, resursseja voitaisiin ohjata hallinnosta kuntien ydintoimintoihin. Kuntasektorilla voitaisiin saavuttaa jopa usean miljardin vuosittaiset säästöt virtaviivaistamalla prosesseja ennakkoluulottomasti. KUPERA-hanke on KEHTO-foorumin käynnistämä ja Tekesin rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, jonka ideana on yhtäältä tunnistaa ja analysoida innovatiivisia toimintamalleja ja toisaalta jalkauttaa perusrakennepalvelujen kehittämiskonsepteja yhteistyössä kaupunkien teknisen toimen kanssa. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota innovaatioiden synnyttämiseen ja leviämiseen. Teknisen sektorin kehittämisessä innovatiiviset ratkaisut ovat keskeisiä asemassa pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen. Tavoitteitansa tukeakseen Sitra ja KUPERA-hanke ovat yhdessä käynnistäneet projektin, jossa tutkitaan teknisen toimen toimintojen, prosessien ja työkalujen yhtenäistämismahdollisuuksia kuntakentällä, haastatellaan suurten, keskisuurten ja pienten kaupunkien/kuntien teknisen toimen johtavia asiantuntijoita ja luodaan kerättyjen näkemyksien ja tietojen pohjalta malli teknisen toimen yhteistyökonseptiksi. 4

5 Projektin tavoitteet Yhteistyökonseptin tavoitteena parantaa toimintaedellytyksiä Yhteistyökuvioiden kirjo Nykyiset teknisen toimen yhteistyömallit ovat usein hyvin paikallisia ja siten niiden tuomat hyödyt rajallisia. Alueellisesti laajemmat yhteistyömallit ovat usein väljiä, jolloin konkretia jää vähäiseksi. Toimivimmat operatiivisen tason yhteistyömallit kattavat usein kapean alueen (mm. jätehuolto). Lisääntyvät vaatimukset Tavoitetilan yhteistyökonsepti Teknisen toimen palveluiden kasvava kysyntä, lisääntyvät vaatimukset, toimintaympäristön muutokset ja toisaalta niukkenevat resurssit edellyttävät uusia toimintatapoja palveluiden ja kehityksen turvaamiseksi Tavoitteena on määrittää nykyisten hyvien käytäntöjen päälle rakentuva toimiva yhteistyökonsepti kuntien teknisen toimen tukemiseksi kartoittamalla: Toimintoalueet, joilla yhteistyö lisää tuottavuutta Eri toimintoalueilla tavoitellut yhteistyön tasot Yhteistyön tiiviysaste ja virallinen muoto Palvelutyypit ja palvelutuotannon toimintamalli Palveluiden hinnoittelun ja kehitystyön rahoituksen periaatteet Yhteistyön toiminnan hallintomallin ja toiminnan ohjaamisen periaatteet Projektin lopputuloksena voi olla myös, että toimivaa yhteistyökonseptia ei ole mahdollista rakentaa 5

6 Projektin lähestymistapa Projektissa hyödynnetään Sitran aiempaa kokemusta kuntasektorin palvelukeskushankkeista ja KUPERA-hankkeessa jo tehtyä työtä Projektissa hyödynnetään Sitran kokemuksia ja osaamista kuntien palvelukeskushankkeista (Kuntien Tiera Oy, entinen KPK ICT Oy ja Kunnan Taitoa Oy, entinen KPK THH Oy) ja luodaan alustava kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti. Haastattelemalla valittujen suurten, keskisuurten ja pienten kaupunkien/kuntien teknisen toimen johtajat ja apulais-/kaupunginjohtajat kartoitetaan teknisen toimen kipupisteitä ja kehityssuuntia eri toimintoalueilla ja kuntien yhteistyövalmiuksia teknisen toimen alueella. Haastatteluissa testataan alustavia yhteistyövaihtoehtoja ja kartoitetaan yhteistyön kannalta merkittävimmät toimintoalueet. Asiakashaastattelut jaksotetaan kahteen aaltoon palautteen tehokkaan hyödyntämisen varmistamiseksi. Työssä hyödynnetään KUPERA-hankkeessa jo tehtyä työtä. Projektin ohjausryhmä muodostuu KUPERA-hankkeen johtoryhmään kuuluvista henkilöistä. Yhteistyömallin rakentamiseen ja kommentointiin osallistuvat KUPERA-hankkeeseen osallistuvat kaupungit/kunnat sekä joukko muita kuntia. Tavoitetilan yhteistyökonseptia tarkennetaan projektin aikana haastattelujen palautteen ja datapohjaisen analyysin kautta tiiviissä vuoropuhelussa projektitiimin, Sitran projektijohdon ja projektiin osallistuvien kaupunkien/kuntien edustajien kanssa. Tarkennetun yhteistyökonseptin hyödyt kvantifioidaan ja tavoitetilan yhteistyömalli sekä hyötylaskelma validoidaan työpajassa kuntien edustajien kanssa. Loppuraportissa esitellään validoitu yhteistyökonsepti, listataan suositukset kuntien teknisen toimen yhteistyön tiivistämiseksi ja esitellään tarvittavat jatkotoimenpiteet. 6

7 Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Projektisuunnitelmaluonnos 7

8 Ehdotettu projektin vaiheistus ja aikataulu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Yhteistyökonsepti 14.3 KEHTO-foorumi pp.kk pp.kk pp.kk pp.kk pp.kk 24.3 Konseptityöpaja Konseptin läpikäynti pp.kk pp.kk Yhteistyön vaihtoehdot ja näkökulmat Alustava Yhteistyökonsepti Konseptin kommentointitilaisuuden valmistelu Vaihtoehtojen ja näkökulmien kommentointi (* Konseptin tarkentaminen, loppuraportti (sis. Vaikuttavuusanalyysi) Asiakashaastattelut Teknisen toimen taustatiedot ja haastattelurunko Haastattelukohteet tunnistettu Haastattelujen sopiminen 1. aallon haastattelut (max. 20 kpl) 2. aallon haastattelut (max. 25 kpl) Lopputuotteen hyväksyntä ja projektin päättäminen 20.6 mennessä Projektinhallinta Haastattelut sovittu Haastattelut tehty Projektinhallinta Haastattelut tehty 8 (* osallistuvat ainakin projektin ohjausryhmä Projektin virstanpylväs Ohjausryhmän kokous tai vast.

9 Alustava projektiorganisaatio Ohjausryhmä KUPERA-hankkeen operat. jory: Kari Ström, Jyväskylä Nea Kielenniva, Helsinki Raimo K. Saarinen, Helsinki Tapio Räsänen, Kuopio Kirsi Rontu, Kuntaliitto Pekka Malinen, BIT Tero Haahtela, BIT Jaana Myllyluoma, FCG Sitra: Antti Kivelä Ilkka Pirskanen, BearingPoint Ari Mäkinen, BearingPoint Alustavasti projektin ohjausryhmässä KUPERAhankkeen operatiivien johtoryhmä ja Sitran edustus. Ohjausryhmää voidaan muokata hankkeeseen osallistuvien kaupunkien / kuntien edustuksella Projektitiimi Marja Illi, Sitra, projektipäällikkö Ilkka Pirskanen, toimittajan pp. Ari Mäkinen, konsultti Niina Drachman, konsultti Samuli Syrjänen, konsultti 9

10 Projektin rajaukset ja onnistumisen kriteerit Onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että: - Teknisen toimen asiantuntijuus ja kokemus saadaan riittävissä määrin projektin jatkuvaan käyttöön (edellyttää ~1-2 htp:n työpanoksen projektiin teknisen toimen asiantuntijoiksi valituilta henkilöiltä mahdollisten ohjausryhmäkokousten lisäksi) - Projektin ohjausryhmä osallistuu aktiivisesti sovittaviin ohjausryhmätapaamisiin, jossa väli- ja lopputuotteet hyväksytään ja edesauttaa omalla kentän tuntemuksellaan yhteistyökonseptityön edistymistä - Haastateltavat teknisen toimen johtohenkilöt ja kaupungin/kunnan johtohenkilöt löytävät tarvittavan haastatteluajan kalentereistaan (haastattelun kesto ~2 tuntia) - Projektin ohjausryhmä muodostaa yhteisen strategisen tason näkemyksen tavoitetilan yhteistyömallista, jonka pohjalta projektin suosittelema tavoitetilan yhteistyökonsepti laaditaan. Projektissa ei: - Tehdä suosituksia investointien rahoitusmalleista eikä toiminnallisista palveluista - Tehdä suosituksia toimintoalueiden sisällölliseen kehittämiseen (esim. maankäyttö, kaavoitus jne.) 10

11 Kuntien teknisen toimen yhteistyökonsepti / LUONNOS Yhteistyökonseptin viitekehys 11

12 Teknisen toimen kehityshaasteet Kupera-hankkeessa tehdyissä haastatteluissa tunnistetut teknisen toimen merkittävimmät kehityshaasteet Investoinnit Maaomaisuus, muu omaisuus. Käytön tehokkuus ja hallinnointi Omistajuus ja kumppanuusmallit Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys Korjausvelka Hajanaisuus, suoritemäärien nopea kasvu Tiiviys / Väestön ikääntyminen Demografiset muutokset Talouden mittarit Omistus- ja rahoitusosaaminen Kaupunkirakenne elinkeinorakenne Yhteistyön vaatimat panostukset Kustannuste n vaihtelu Yhteistyö ja synergian tavoittelu Tekninen toimi Palveluiden hankinta, hallinta ja organisointi Kunnossapito, infra ja kaavoitus Yhteistyön hallinta Kalusto ja henkilöstö (osto/oma) hallinta Yhteistyön jatkuvuuden puute Resurssit ja osaaminen Vaikuttavuus ja toiminnan ymmärtäminen Viestintä- ja tiedonvälitysosaaminen Lapsiperheet Työttömät Markkinaehtoistaminen Strateginen hallinta ja tehokkuus Tehtävien ja toimenkuvan kehitys Eläköityminen Päätösten seurausten ja vaikutusten viive Teknisen toimen huomioarvo muihin sektoreihin verrattuna Merkittävät välilliset vaikutukset 12

13 Ehdotettu toiminnallinen laajuus Kartoitettavat yhteistyön kannalta merkittävimmät toimintoalueet muodostavat projektin kohdealueen ja yhteistyökonseptin rungon Projektissa tehtävä yhteistyömahdollisuuksien kartoitus kattaa ensi vaiheessa teknisen toimen ja ympäristötoimen koko toimintokartan (pl. palo- ja pelastustoimi) Ensimmäisen aallon haastattelujen pohjalta tunnistetaan laajemman yhteistyön kannalta merkittävät toimintoalueet Yhteistyökonseptin laatimisessa keskitytään näiden merkittäviksi tunnistettujen toimintoalueiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Konseptia voidaan tulevaisuudessa laajentaa myös näiden prioriteettialueiden ulkopuolelle. Toimintoalueiden/-lohkojen määrittelyyn käytetään alla esitettyä viitekehystä, jolla varmistetaan yhtenäinen kuvaustapa ja käsitteistö sekä edesautetaan kerättyjen tietojen yhteismitallisuutta. Suunnittelu ja valmistelu Toteutus Ylläpito ja kunnossapito Maankäyttö ja luvat Yhdyskuntatekniikka Kadut ja liikenne Tavoitteena tunnistaa kpl aihioita kehitettävään yhteistyökonseptiin Toimitilat, muut kiinteistöt ja yleiset alueet Ympäristö ja maatalous Palo- ja pelastus *) 13 *) Palo- ja pelastustoimi rajattu selvityksen ulkopuolelle

14 Teknisen toimen toimintokartta, toimintotaso Toimintoalueiden jako toimintoihin Toiminnan johtaminen ja ohjaus Ydinprosessit Hallinto ja päätöksenteko Henkilöstöjohtaminen Talousjohtaminen Suunnittelu ja valmistelu Toteutus Ylläpito ja kunnossapito Maankäyttö ja luvat Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu Maanmittaus ja rakennusvalvonta Kartasto- ja paikkatietopalvelut Yhdyskuntatekniikka Vesihuolto, jätehuolto ja energia Yhdyskuntatekniikan rakentaminen Kadut ja liikenne Kadut, vesirakenteet ja satamat Joukkoliikenne Pysäköinninvalvonta Toimitilat, muut kiinteistöt ja yleiset alueet Puistot, liikuntapaikat Toimitilat, tilapalvelut Muut kiinteistöt Ympäristö ja maatalous Ympäristönsuojelu, eläinlääkintä, ympäristöterveydenhuolto Maatalouspalvelut, neuvonta ja lomitus Palo- ja pelastus *) Tukiprosessit Asian-ja asiakirjanhallinta Tietohallinto Sähköinen asiointi ja ajanvaraus Kiinteistöjen hallinta/- huolto Turvallisuuden, laadun ja riskien hallinta Hankinta,logistiikka,mat eriaalihallinto, sis. ateriat Viestintä, markkinointi ja sidosryhmäsuhteet Laskutus Laki Henkilöstön kehittäminen *) Palo- ja pelastustoimi rajattu selvityksen ulkopuolelle

15 Haastattelun lähestymistapa Haastatteluissa lähestytään yhteistyömahdollisuuksia kunnan lähtötilanteen, kipupisteiden sekä kehityssuunnan kautta Teknisen toimen tilanteen ja tarpeiden ymmärtämiseksi lähestytään yhteistyömahdollisuuksia kolmelta suunnalta: - Millaiset ovat lähtötilanne ja yleiset olosuhteet (hyvät tai huonot) kunnan teknisen toimen toimintaympäristössä? - Onko teknisellä toimella sille perustavanlaatuisia ja yleistettäviä kipupisteitä? - Mikä on kunnan teknisen toimen kehityssuunta (tavoitteet, strategia) ja millaisella yhteistyöllä voidaan lisätä vaikuttavuutta teknisessä toimessa Laajamittaisemmilla yhteistyömalleilla haettavat ratkaisut tulee kohdistaa merkittävimpiin kipupisteisiin siten, että ne tukevat kunnan kehityssuuntaa ja strategiaa Lähtötilanne, olosuhteet ja tunnusluvut Teknisen toimen kipupisteet ja niiden vaikuttavuus Taloudellinen tilanne ja reunaehdot Nykyiset ja suunnitellut yhteistyömallit Yhteistyökonseptin syötteet Yhteistyön esteet, haasteet ja mahdollisuudet Kehityssuunta ja yhteistyön menetelmät 15

16 Alustava ehdotus haastateltavista kaupungeista / kunnista Jyväskylä Joensuu Askola Lahti Kotka Järvenpää Oulu Kuopio Kemiön saari Turku Mikkeli Kuusamo Vantaa Pori Loimaa Vaasa Pieksämäki Posio 16

17 Systeemisen muutoksen mahdollistaja näkijä ja tekijä sitra.fi 17

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla

Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelutasoa innovatiivisilla toimintatavoilla Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (Toim.): Avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen, 2013. Virpi Britschgi, Raine Hautala, Risto Öörni & Pekka Leviäkangas Tieto- ja viestintätekniikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot