Ennakkotiedote: Perusturvalautakunnan päätöksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotiedote: Perusturvalautakunnan päätöksiä 17.3.2015"

Transkriptio

1 Ennakkotiedote: Perusturvalautakunnan päätöksiä Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset: Perusturvalautakunnan talouden toteuma 2/2015 ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Lautakunta merkitsi toteumat ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi. Virrat menot 13,6 %, tulot 10,9 %, toimintakate 14 % Ruovesi menot 13,8 %, tulot 16,3 %. Talousarvion operatiivisten tavoitteiden mukaisesti asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan eri palveluissa ja raportoidaan lautakunnalle. Virtain terveyskeskuksen poliklinikan asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Kysely toteutettiin poliklinikan vastaanotossa ipad laitteella, johon asiakkaat saivat itsenäisesti syöttää vastaukset. Vastauksia saatiin 47. Vastaajista 72,3 % oli tyytyväisiä poliklinikan toimintaan antaen palvelulle arvosanan 5. 19,1 % antoi arvosanaksi 3 ja 8,5 % arvosanan 1. (Asteikko 5 = erinomainen, 3 = hyvä, 1 = tyydyttävä). Kyselyssä sai antaa palautetta myös sanallisesti. Oikaisuvaatimus / Suun terveydenhuollon palvelujen kilpailutus Perusturvalautakunta hylkäsi Med Group Hammaslääkärit Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Med Group Hammaslääkärit Oy on tehnyt lautakunnan päätöksestä / 21 hankintaoikaisuvaatimuksen koskien Attendo Terveyspalvelut Oy:n valintaa suun terveydenhuollon palvelujen toimittajaksi. Vaatimuksessaan Med Group Hammaslääkärit Oy esittää hankintamenettelyn virheen korjaamista kumoamalla vaatimuksen kohteena oleva hankintapäätös, suorittamalla tarjousten vertailu uudelleen ottaen huomioon hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyt näkökannat sekä tekemällä uusi hankintapäätös tai suorittamalla uusi kilpailutus, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös laatukriteerit palvelun tuottamiseen. Tarjouspyynnön palveluille asetetut vaatimukset ovat korkeat ja Med Group Hammaslääkärit Oy:n näkemyksen mukaan Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjoamalla hinnalla ei pystytä vastaamaan tarvittavien palvelujen tuottamiseen. Lisäksi palvelusta vastaavan hammaslääkärin tulisi työskennellä itse vähintään osa-aikaisesti hoitolassa, jotta palvelujen laadun ja toiminnan kehittäminen onnistuu odotetulla tavalla. Virtain hoitolassa ei ole yhtään virkahammaslääkäriä, jolla olisi paikallistuntemus alueen väestön suun terveydenhuollon tilanteesta. Group Hammaslääkärit Oy:n näkemyksen mukaan tarjous tulee hylätä liian alhaisen hinnan vuoksi (Hankintalaki 63 ). Perusturvalautakunta katsoo, että tarjouskilpailun keskeyttäminen esitetyillä vaatimuksilla ei ole perusteltua. Valitun tarjouksen hinta ei ole poikkeuksellisen alhainen (HankL 63 ) muihin tarjouksiin

2 nähden. Tarjoushinnan ero toiseksi edullisimpaan tarjoukseen ei ole merkittävä hintaeron ollessa 7.414,42 euroa. Vastaavan hammaslääkärin työskentelyä hoitolassa ei ole erikseen edellytetty tarjouspyynnössä. Tilinpäätös 2014 ja tavoitteiden toteutuminen Perusturvalautakunta merkitsi tilinpäätöstiedot tiedoksi ja antaa liitteenä olevan talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Perusturvalautakunnan toteuma yhteensä, tilikauden alijäämä ,14 Talous TA + muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Toimintamenot , , ,21 100,5 Toimintatulot , , , Toimintakate , , ,14 100,1 Investointeihin oli varattu vuodeosaston remontoinnin loppuunsaattamiseen. Hanketta on siirretty. Kuluja on kertynyt suunnittelusta ja valvonnasta n Lisämäärärahantarve johtui lääkäriresurssien käytöstä, sairaankuljetuksen kulujen virheellisestä (sairaanhoitopiiri) arviosta, vuodepaikkojen vähyydestä (jouduttu hoitamaan muualla), erikoissairaanhoidon lisälaskusta, hammashoidon ostopalveluista, puuttuvista ravintohuollon kustannuksista kehitysvammahuollossa, laitoshoidon arvioitua suuremmasta käytöstä sekä sosiaalityön tulosalueella lisääntyneestä palveluntarpeesta. Osittaista työaikaa koskeva hakemus Lautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Sosiaalitoimiston toimistosihteeri hakee 50 %:n osittaiseen työaikaan siirtymistä alkaen. Kaupunginhallitus on päättänyt, että täyttölupaa ei myönnetä sosiaalitoimiston osa-aikaiselle (50 %) toimistosihteerin viralle. Toimistosihteerin tehtäväkokonaisuuksista selvitetään mahdollisuudet tehtävien jakamiseen ja uudelleenjärjestelyille. Tyydyttävää ratkaisua ei vielä ole saatu, joten asian valmistelua jatketaan. Lautakunta keskusteli asiasta ja esille nousi mm. asiakaspalvelun saatavuuden turvaaminen. Työmarkkinatuen kuntaosuus Perusturvalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se käynnistää eri tahojen kanssa yhteistoiminnassa Virroilla monipuolisten aktivointitoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen. Kunnat ovat viime vuoden loppuun asti vastanneet yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta 50-prosenttisesti. Vuonna 2014 Virtain osuus työmarkkinatuesta oli Kuukausittain työmarkkinatuen kuntalistalla oli noin 40 henkilöä. Eräs keino vaikuttaa näihin

3 kustannuksiin on kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Vuonna 2014 Virroilla oli kuntouttavassa työtoiminnassa jatkuvasti lähes 70 asiakasta alkaen kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista muuttui siten, että kunnan osuus on 50 % yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. KELA:n veloittama kunnan osuus työmarkkinatuesta oli tammikuulta 2015 yhteensä 25398,91. Listalla on 22 henkilöä yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita ja 42 henkilöä päivää työmarkkinatukea saaneita. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kannanotto muistisairaiden kuljetuspalveluihin Virroilla ja Ruovedellä Lautakunta merkitsee Pirkanmaan muistiyhdistyksen Virtain alaosaston kannanoton tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut edellyttävät yksilökohtaista ratkaisua. Pirkanmaan muistiyhdistyksen Virtain alaosaston on lähettänyt perusturvalautakunnalle osoitetun kirjelmän. Kirjelmässä tuodaan esille huoli muistisairaiden kuljetuspalveluihin liittyvistä ongelmista. Muistisairaudet tuovat vaikeuksia arjesta selviytymiseen esim. siten, että ajo-oikeus evätään. Kirjelmässä ollaan huolissaan siitä, että muistisairaiden kuljetuspalveluanomuksia hylätään Virroilla ja Ruovedellä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä ei ole yhtenäistä linjaa muistisairaiden kuljetuspalveluasioissa. Esim. KHO T 1399 dementoineen vanhuksen kuljetuspalvelu on hylätty, koska vanhuksella ei ole sellaista ruumiillista vammaa tai sairautta, joka olisi vaikeuttanut hänen liikkumistaan ja jonka vuoksi hän ei olisi voinut käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Sen sijaan KHO T 3766 mukaan Alzheimerin tautia sairastavalta, jolla on lisäksi molemmat lonkkanivelet operoitu, ei ole voitu lautakunnan ilmoittamilla perusteilla hylätä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemusta. Lapsiperheiden kotipalvelut Lautakunta kävi ohjauskeskustelua lapsiperheiden kotipalvelusta. Uuden sosiaalihuoltolain ( /1301) mukaan lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu. Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhetai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Vuoden 2015 talousarviossa ei ole varattu lisäresursseja lapsiperheiden kotipalveluun. Kotihoidon nykyisiä resursseja ei ole mahdollista kohdentaa nykyistä enemmän lapsiperheille.

4 Vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa lapsiperheiden kotipalvelu on ainakin uusi työntekijäresurssi, palvelun hankkiminen ostopalveluna tai henkilöstötyöpanoksen osoittaminen ko. tehtävään olemassa olevasta henkilöstöstä. Ehdotus kaupunginhallitukselle perusturvaosaston avointen virkojen ja toimien täyttämiseksi Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myöntää täyttöluvat edellä esitetyille toimille, koska niiden täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätöntä. Parlamentaarinen työryhmä on käynyt keskustelua vanhustyönjohtajan ja hoitotyönjohtajan tehtävien yhdistämisestä. Tässä tilanteessa avopalveluohjaan tehtävän täyttäminen on tarkoituksenmukaista toiminnan turvaamiseksi. Yksikkö virka/toimi Aika 1 Virrat, terveyskeskus apulaisosastonhoitajan virka Virrat, vuodeosasto sairaanhoitajan toimi Yhteistoiminta-alue, avopalveluohjaajan virka kotihoito 4 Virrat, kotihoito lähihoitajan toimi, määräaikainen, 60 % Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Valintatyöryhmän asettaminen Valintatyöryhmään valittiin Keijo Kaleva, Juha-Pekka Lehminiemi, Anita Viljanmaa ja Jaana Männikkö. Haastatteluihin kutsutaan mukaan ylilääkäri Kirsti Ristilä ja henkilöstön edustaja. Perusturvalautakunta julisti haettavaksi hoitotyönjohtajan - ja avoterveydenhuollon osastonhoitajan virat klo 15 mennessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, internetsivuilla ja te-toimiston internetsivuilla julkaistulla hakuilmoituksella. Lisäksi hakuilmoitukseen viitattiin Suomenselän- ja Ruoveden sanomissa sekä Aamulehdessä julkaistuilla ilmoituksilla. Hoitotyönjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 17 hakijaa ja avoterveydenhuollon osastonhoitajan virkaa 10 hakijaa.

5 Kokouksen alussa Maarit Padatsu ja Soile Lepistö esittelivät Palvelutalo Ainalan toimintaa. Kokousaika 17:30-20:25

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: kodinhoitajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi Kaupunginvaltuusto 49 28.08.2008 Kaupunginhallitus, julkinen 283 15.09.2008 Perusturvalautakunta 83 30.09.2009 Kaupunginhallitus, julkinen 53 15.02.2010 Kaupunginvaltuusto 23 08.03.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00. Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 24.8.2011 78 Kokousaika 24.8.2011 klo 17.00 19.00 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Aalto Jukka-Pekka Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (24 ) Tekninen lautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 14:00-15:35 PAIKKA Kaupungintalon 2. krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

30.5.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti 1.1.2011 30.4.2011 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot