Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa"

Transkriptio

1 Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv.

2 Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet: Orientaatioperusta - kartta julkisiin hankintoihin Perehdyttää julkisten hankintojen toimintaympäristöön Antaa perusvalmiudet tarjoamiselle Sisältö Hankintaprosessi ja sen vaiheet Tarjouspyyntö Hankintailmoitus Vertailu Hankintapäätös

3

4 Julkinen ostotoiminta Julkisyhteisöt ovat ostaneet tavaroita, palveluja ja urakkatöitä yrityksiltä tuhansia vuosia Tietyillä aloilla kilpailuttaminen on ollut kauppatapa niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin ostoissa Suomessa julkisten hankintojen kilpailuttaminen korostui Suomen liityttyä Euroopan unioniin 90-luvun puolivälissä Voimaan tuli laki julkisista hankinnoista, joka velvoitti kaikkia julkisyhteisöjä kilpailuttamaan hankintansa Julkisten hankintojen osuus julkisten varojen käytöstä on kasvanut ja kasvaa edelleen hankintalaki tunnetaan yhä laajemmin ja siitä kirjoitetaan mediassa aktiivisesti Kilpailutusten määrä kasvanut (n ilmoitettua hankintaa vuodessa), tuomioistuinasioiden määrä kasvanut

5 Julkisten hankintojen tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Luoda ja kehittää EU:n sisämarkkinoita Maksamalla tavaroista, palveluista ja urakoista rahallista arvoa sisältävän vastikkeen, julkisyhteisöt ja muut hankintayksiköt vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan Myös uusia tavoitteita: Ympäristönäkökohdat Sosiaaliset näkökohdat Eettiset näkökohdat Elinkeinopolitiikka Innovaatiot

6 Ratkaisujen löytäminen - Markkinakartoitus ( teknisen vuoropuhelun ) toteutusvaihtoehtoja Tiedetäänkö hankinnan kohteesta ja markkinoista tarpeeksi? Ellei, kartoitetaan markkinoita ja toimittajaehdokkaita Markkinakartoitus ( tekninen vuoropuhelu ) Kaikenlainen markkinoiden kartoittaminen on sallittua, kunhan tehdään ennen hankintailmoituksen julkaisemista avoimuus ja syrjimättömyysperiaate huomioitava Hankintamenettely käynnistyy lainsäädännön näkökulmasta vasta hankintailmoituksen julkaisemisella Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen vuoropuhelua on rajoitettava Menetelmät; messut, netti + muu toimittajien markkinointimateriaali, kyselyt toimittajille, esittelytilaisuudet, toimittajatapaamiset Infotilaisuus tarjoajille Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointikierros!

7 Tietopyyntö - yksi tapa selvittää Tietopyyntö Hilmassa Julkaistaan ennakkoilmoitukset - pohjalla Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä tätä tietopyyntöä koskevan hankinnan aloittamiseen. Tietopyyntö myös vapaamuotoisesti!

8 Tietopyyntö Tietopyyntöä apuna käyttäen voidaan selvittää kaikkia mahdollisia hankinnan kohteeseen liittyviä seikkoja Tarjonta / toteutusvaihtoehdot Toimitusajat Hinnat Työmääräarviot Alalla käytettävät sopimusehdot Tietopyynnön avulla hankintayksikkö saa käsityksen potentiaalisista tarjoajista voi vaikuttaa esim. menettelytavan valintaan

9 Hankintaprosessi Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Hankinnan kohteen määrittäminen Markkinaselvitys Toteutustavan valinta Kilpailutusprosessi Tarjouspyynnön laatiminen Hankintamenettelyn valinta Hankinnasta ilmoittaminen, tarjouspyyntöjen lähettäminen Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Hankintapäätöksen tiedoksianto Sopimusprosessi Sopimuksen tekeminen Tilauksen tekeminen, valvonta ja vastaanotto Sopimusaikainen yhteistyö Hankintalaki Tilaajavastuulaki

10 Hankintalainsäädännön rajoite + mahdollisuus Säätää, miten itse kilpailutusprosessi on toteutettava Ei määrää, mitä hankitaan tai millaisin ehdoin hankitaan

11 Kynnysarvot ja hankintalain soveltamisala Kuvio hankintal Hankinnan arvo Joustavammat menettelyt Direktiivin mukaiset menettelyt Hankintaohjeet Hankintalaki Kansallinen kynnysarvo EU kynnysarvo

12 Laissa olevat kynnysarvot Tavarat Palvelut EU-hankinta Keskushallinto EU-hankinta Paikallishallinto EU-hankinta Keskushallinto EU-hankinta Paikallishallinto < < Kansallinen hankinta Pienhankinta hankintalain ulkopuolelle SOTE-palvelut, tietyt työvoimahallinnon aikuiskoulpalvelut

13 Laissa olevat kynnysarvot Rakennusurakat EU-hankinta Keskus- ja paikallishallinto < Kansallinen hankinta < Pienhankinta hankintalain ulkopuolelle

14 Hankintalain lähtökohtia pienhankintojen osalta Pyrkimys helpottaa, yksinkertaistaa ja joustavoittaa pienten hankintojen toteuttamista Hankintalain määräykset eivät koske pienhankintoja (ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen!) Hankintaoikaisu mahdollinen Hankintayksikön omat ohjeet määrittelee miten pienhankintoja toteutetaan EY perustamissopimuksen periaatteita myös noudatettava: tarjoajien tasapuolisuus ja syrjimättömyys avoimuusperiaate suhteellisuusperiaate

15 Hankintamenettelyt

16 Hankintamenettelyt Ensisijaisia Vain kun edellytykset täyttyvät Avoin Rajoitettu Neuvottelumenettely Suora hankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suunnittelukilpailu Dynaaminen hankintajärjestelmä Puitejärjestely Kesto enintään 4 vuotta uusi Sähköinen huutokauppa

17 Avoimen menettelyn käyttö Hankintalaissa ei ole avoimen menettelyn käytölle käyttöedellytyksiä, vaan avointa menettelyä voi käyttää aina Tarjoajien määrää ei voi rajoittaa Kuka tahansa saa osallistua Tarjouspyyntöä ei voi olla antamatta sitä pyytävälle Hankinnan sisällöstä ja sopimusehdoista ei voida neuvotella -> ratkaisu perustuu pääsääntöisesti asiakirjojen vaihtoon

18 Avoin menettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Markkinoiden kartoitus Hankintailmoitus Tarjouspyynnön pyytämin. ja lähetys Tarjoukset Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarjouspyynnönmuka i-suuden arviointi Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu Hankintapäätös Päätökse n tiedoksianto Päätös vertailuun hyväksytyistä ja mahd. tiedoksianto

19 Rajoitettu menettely Kaksivaiheinen menettely Osallistujat on valittava osallistumishakemuksen tehneiden joukosta ja ainoastaan hankintayksikön valitsemat vähimmäis-vaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen Vähintään 5 ehdokasta kutsuttava, jos soveliaita on riittävästi Voidaan ennalta rajata tarjouskilpailuun osallistujien ehdokkaiden lukumäärää hankintailmoituksessa ilmoitettavilla tarjoajien arviointiperusteilla Voidaan kohdistaa tarjouskilpailuun osallistuminen saatujen selvitysten perusteella soveltuviin eli taloudellisesti ja teknisesti suorituskykyisiin ja osaaviin tarjoajiin Rajoitetussa menettelyssä ei voida neuvotella tarjoajien kanssa

20 Rajoitettu menettely Markkinoiden kartoitus Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjoukset. Hankintailmoitus Osallistumis - hakemukset Ehdokkaiden soveltuvuude n arviointi ja valinta Tarjous -pyyntö Tarjoukse t Tarjousten tarjouspyynnönmukaisu uden arviointi Mahdolliset tarkennukse t ja tarjousten vertailu Päätös tarjouspyyn nön saajista ja mahdollinen tiedoksianto Päätös vertailuun hyväksytyistä, mahd tiedoksianto Hankintapäätös Tiedoksiant o

21 Neuvottelumenettely Monivaiheinen menettely Edellyttää aina neuvottelumenettelyn käyttöedellytyksen olemassaoloa. Perusteltava hankintapäätöksessä. Perusteet lueteltu tyhjentävästi (kansalliset ja EU-perusteet) Osallistujat on valittava osallistumishakemuksen tehneiden joukosta ja ainoastaan hankintayksikön valitsemat vähimmäis-vaatimukset täyttävät ehdokkaat voidaan kutsua neuvotteluihin Vähintään 3 ehdokasta, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän Voidaan ennalta rajata tarjouskilpailuun osallistujien ehdokkaiden lukumäärää hankintailmoituksessa ilmoitettavilla tarjoajien vähimmäisvaatimuksilla ja arviointiperusteilla

22 Suorahankinnan perusteet (27, 28 ) Tarjouskilpailulla ei aiemmin ole Tavara valmistetaan tutkimuskokeilu- tai tuotekehitys- tai saatu lainkaan tai osallistumishakemuksia tai tieteellistä tarkoitusta varten tarjouksia tai ei sopivia tarjouksia tietyin edellytyksin Ennalta arvaamaton hankintayksiköstä riippumaton äärimmäinen kiire Raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tuotteet Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain yksi toimittaja kyseeseen Hankinta toimintansa lopettavalta tavarantoimittajalta Palvelunhankinta suunnittelukilpailun voittajalta Sote- ja koulutushankinnat tietyin edellytyksin Lisähankinnat / optiot Perusteet lueteltu tyhjentävästi hankintalaissa, ei voi keksiä itse perustetta!!

23 Sopimuksen ennakoidun arvon määrittäminen ja hankinnoista ilmoittaminen

24 Sopimuksen ennakoitu arvo Miksi? Sen arvioimiseksi, miten hankinta tulee kilpailuttaa EY-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat säännökset Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat säännökset Hankinta hankintalain soveltamisalan ulkopuolella -> pienhankinnat (EU:n perustamissopimuksen perusperiaatteet + hankintayksikön sisäiset ohjeet) Mitä? Arvo ilman arvonlisäveroa Mukaan myös optio- ja pidennysehdot sekä eri vaihtoehtojen ennakoidut arvot

25 Sopimuksen ennakoitu arvo Jos samanaikaisesti erillisinä osina, osien ennakoitu arvo laskettava yhteen. Kokonaisarvo määrää noudatettavan menettelyn Paras, perusteltu arvio hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön lähetyshetkellä Arvion tekemisessä toimittava huolellisesti Markkinoiden kartoittaminen ja hinnannousun ennakoiminen Kynnysarvolle osuva hankinta kannattaa kilpailuttaa hankintalain mukaan varmuuden vuoksi Jos ylitys harkinnan jälkeen tulee yllätyksenä, perusteltava asiakirjoihin Jos ei tehty hankintailmoitusta, vaikka arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, on hankinta valituskelpoinen, jos asiakirjoissa ei ole perusteltua syytä pienhankinta-arviolle

26 Sopimuksen ennakoitu arvo Miten lasken? Tavara- ja palveluhankinta (yksittäinen hankinta) sopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo Tavarahankinta vuokraamalla, leasing-sopimuksella tai osamaksulla Määräaikainen sopimus, sopimuksen arvioitu kokonaisarvo toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sopimuksen kuukausiarvo x 48

27 Hankinnan pilkkomiskielto Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säädösten soveltamisen välttämiseksi Eli ei saa pilkkoa pienempiin osiin! EU-hankintojen kynnysarvo Kansallinen kynnysarvo lain soveltamiseksi Kansallisen neuvottelumenettelyn kynnysarvo Huomaa! Valitusmahdollisuus MAO:een hankinnan pilkkomisesta ja säädösten kiertämisestä, vaikka hankinnan arvo alle kansallisen kynnysarvon; yleensä pienhankinnoissa ei Tarvittaessa velvollisuus osoittaa, ettei hankintoja ole jaettu kansallisen kynnysarvon alittamiseksi ja toteutettu suorahankintana kilpailuttamisvelvoitteen välttämiseksi HY:n oma arviointi ratkaisee, mikäli se on ollut objektiivinen (MAO 476/08)

28 Ennakoidun arvon laskeminen Kunnossapitopalvelun vuosisopimus v > -> Työasemia = kpl /vuosi à > -> X-koneiden vuokrasopimus toistaiseksi /kk -> -> Säännöllisesti toistuva ammattikirjahankinta = kirjaa/v à > ->

29 Hankintailmoitus Pakollinen ilmoitusvelvollisuus kansallisissa ja Eu hankinnoissa Edellytys hankintaprosessin käynnistymiselle muissa kuin suorahankinoissa (HUOM! Vapaaehtoinen suorahankintailmoitus) Sisältää keskeiset hankintaa koskevat tiedot Virheetön ilmoitus edellytyksenä ilmoitusvelvollisuuden täyttymiselle Virheellinen hankintailmoitus johtaa virheelliseen menettelytapaan purkuperuste HILMAssa oikein tehty ilmoitus täyttää lainsäädännön ilmoittamisvelvollisuudet

30 Määräajat EU-hankinnoissa Määräaikojen lyhentäminen sähköisillä menettelyillä mahdollista! Menettelytapa Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu Avoin menettely tavara, palvelu, rak.urakka Tarjousten jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Jos tarjouspyyntö sähköis. kotisivuilla Rajoitettu, neuvott. ja kilp. neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Tarjousten jättäminen raj. menettely Jos tarjouspyyntö sähköis. kotisivuilla Nopeutettu raj. tai neuv.menettely Osallistumishakemuksen jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Tarjousten jättäminen raj. menenettely Käyttöoikeusurakat Osallistumishak. jättäminen Aliurakoiden osallistumihak. Tarjousten jättäminen Kaikki ajat vähimmäisaikoja! 52 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 45 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 30 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 35 pv ilm. julkaisupäivästä 15 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv tarj.pyynnön lähett. 52 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 30 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 22 pv ilm. julkaisupäivästä 15 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv tarj.pyynnön lähett. Jälki-ilmoitus 48 pv sopimuksen syntymisestä 48 pv sopimuksen syntymisestä

31 Kansalliset määräajat Hankintailmoituksen tulee olla näkyvillä kohtuullisen ajan Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettava viipymättä tai asetettava saatavaksi hankintailmoituksessa mainittuun internet-osoitteeseen Tarjousajan tulee olla riittävä hankinnan kokoon nähden Suositus: Vähintään viikkoa tuoteryhmäkohtaisesti harkiten Yli kuukausi, jos on paljon laskettavaa ja kirjoitettavaa

32 Tavara, palvelu vai urakka? Arviointi Hankintalain Liitteet Mistä maksetaan mitä on enemmistössä, ensisijainen tarkoitus CPV koodit Pääkohde + lisäkohde (esim. yhdistelmä palvelua ja tavaraa) Tehdasvalmisteisen laitteen asennus ei urakka

33 Tarjouspyyntö

34 Tarjouspyynnön sisältö Samat tiedot, jotka ovat hankintailmoituksessa! Pakolliset tiedot Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde ja määrä Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja selvitykset Tarjouksen valintaperuste, vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys Sopimusehdot Tarjouksenteko-ohjeet Määräaika tarjouksen tekemiselle Tarjouksen jättöosoite Tarjousten voimassaoloaika Pakolliset tiedot, EU- hankinta lisäksi Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen Vertailuperusteiden painoarvot pakollisia Tarjouksentekokieli Lisäksi kummassakin tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä

35 Hankinnan kohteen määrittely Sidosryhmien tarpeiden huomioiminen Laitteen käyttäjä Loppukäyttäjä, asiakas Tekninen asiantuntija Hankinnan hyväksyjä Kaupallinen/ juridinen asiantuntija Logistiikka, asennus, huolto, varaosat, jätehuolto Kouluttaja

36 Hyvä hankinnan kuvaus Kertoo vaatimukset selkeästi ja loogisesti Mihin tuotetta tullaan käyttämään? Sisältää riittävästi informaatiota, jotta nämä voivat päättää Minkälaisia tavararoita ja palveluja he voivat tarjota? Mitä odotetaan laatutasolta? Mitä odotetaan hinnalta? Muodostaa sopimuksen perustan Ei passiivia (kahvihuoneen pöytä kannetaan alakertaan) Tekniset eritelmät voidaan esittää viittaamalla standardeihin tai suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin

37 Vaatimusten määrittely - tekniset eritelmät Liityttävä hankinnan kohteeseen Teknisten eritelmien annettava yhtäläiset mahdollisuudet tarjoajille osallistua tarjouskilpailuun Teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita Ei saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmän tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita Viittaus poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin => perusteltava Viittaukseen liitettävä ilmaisu "tai vastaava"

38 Esimerkki teknisestä eritelmästä, laitehankinta Käsitteiden määrittely tarvittaessa Käyttötarkoitus ja käyttäjät Hankinnan kohteen yksityiskohtainen kuvaus Ehdottomat ominaisuudet, vaatimukset mittayksiköineen, jotka hyväksyttävällä laitteella on oltava = TUOTTEEN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET Lisäksi laitteen vertailtavat ominaisuudet, jotka otetaan huomioon eri tarjottujen laitteiden keskinäisessä vertailussa = TUOTTEEN VERTAILTAVAT VAATIMUKSET ESIMERKIKSI: Lisälaitteet, varaosat, liitännät Lisäominaisuudet, optiot Kokonaisuus, jossa toimii, rajapinnat ja kytkennät Toiminta-/käyttöympäristövaatimukset mm. käyttötila, lämpö, kosteus, tärinä Asennusjärjestelyt (kuka, mihin, mitä edellyttää) Koulutus (kuinka monelle, missä, kesto, mikä sisältö, mitä edellyttää) Huolto- ja ylläpitojärjestelyt (takuun sisältö ja kesto?)

39 Mitä vaatimuksia voidaan tarjoajalle asettaa?

40 Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset Hankintakohtaiset vähimmäisvaatimukset ja selvitykset on suhteutettava hankinnan kohteeseen on liityttävä ehdokkaan tai tarjoajan eli yrityksen mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta on ilmoitettava hankintailmoituksessa rekisteröityminen, rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne, tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys tai laatuun liittyvät ominaisuudet

41 Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia Rekisteröityminen (selvitä itse Y-tunnuksella) -> kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, tilaajavastuulaki Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne on riittävä liikevaihto, tilinpäätöstiedot, luottokelpoisuus, -> verojen ja eläkemaksujen maksaminen, pyydettävä Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys on riittävä selvitys johdon sekä palvelun, urakan suorittamisesta vastaavan henkilöstön koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä selvitys palvelun tarjoajan, urakoitsijan keskimääräisestä työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä sekä selvitys alihankkijoista selvitys palveluntarjoajan urakoitsijan työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista referenssit eli aikaisemmat toimitukset selvitys laadunvalvonnasta vastaavista tahoista kuvaus laadunvarmistuksen ja ympäristönhallinnan järjestelmistä näytteet, kuvaukset, valokuvat, selvitykset vaatimustenmukaisuudesta Muuta lakisääteiset luvat noudatettava työehtosopimus, tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus

42 Ehdokkaan /Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 1. Rikolliseen toimintaan syyllistyneiden poissulkeminen (Pakollinen poissulkemisperuste) 2. Konkurssi, liiketoimintakielto, verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti ym. (Harkinnanvarainen poissulkemisperuste) 3. Taloudelliselle, tekniselle, ammatilliselle pätevyydelle voidaan asettaa vaatimuksia. (Hylättävä, jos ei täytä asetettuja vaatimuksia.)

43 Esimerkiksi: Taloudellinen soveltuvuus Esim. rakennusurakoissa liikevaihdon oltava vähintään 1,5 kertaa hankinnan arvo Tekninen soveltuvuus Esim. vaadittavan kaluston minimitaso, tiloilta edellytettävä taso ja referenssit Ammatillinen soveltuvuus Esim. minimi koulutustaso Vaatimukset asetettava tarjouspyynnössä / hankintailmoituksessa Uuden oikeuskäytännön perusteella soveltuvuusehdot on määriteltävä tarkemmin kuin ennen (esim. riittävät näytöt ei käy ) Hylättävä, jos ei täytä asetettuja vaatimuksia

44 Soveltuvuuden arviointi - yhteenveto Tarjoajaa/ehdokas on aina suljettava pois kilpailusta, jos asetetut soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset eivät täyty tai kyse on 53 :ssä tarkoitetuista pakollisista poissulkemisperusteista Hankintayksiköllä on oikeus sulkea pois tarjoaja/ehdokas, jonka tarjouksesta puuttuu pyydetty, lainmukainen selvitys. Tarjoajaa/ehdokasta voi pyytää täydentämään tai täsmentämään vaadittuja selvityksiä mutta velvollisuutta ei ole Tarjoajaa/ehdokasta ei voi sulkea kilpailusta, jos puute johtuu hankintayksiköstä

45 Avoin menettely Hankintailmoitus Tarjouspyyntö Tarjoukset Pyydetään sitoumus tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisestä Ilmoitetaan tilaajavastuulain selvitysten pyytämisestä hankintapäätöksen tekemisen jälkeen Tarjousten avaaminen ja käsittely Vertailu Hankintapä ätös, tiedoksianto Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankinta Tarkistetaan sopimuspuolen lakisääteisten velvoitteiden täytyminen Hankintasop imus

46 Mitkä ovat hankinnan valinta- ja vertailuperusteita

47 Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Hankinnan valintaperusteet Käsitteet tulee yksilöidä tarjouspyynnössä Halvin hinta Kokonaistaloudellinen edullisuus Halvin hinta tai Kokonaistaloudellinen edullisuus Tarjousten vertailuperusteet Jos valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus, tulee määrittää vertailuperusteet, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen Esimerkiksi hinta, laatu, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeiset palvelut ja tekninen tuki, huoltopalvelut, toimituspäivä, toimitusaika toteutusaika tai elinkaarikustannukset Myös yleisen edun mukaisia taloudellisia tai laadullisia tekijöitä kuten ympäristövaatimusten täyttymiseen liittyviä tekijöitä tai sosiaalisia tekijöitä voidaan käyttää (energiatehokkuus, kierrätettävyys)

48 Tarjousten vertailuperusteet Markkinaoikeuden vuoden 2013 päätöksissä liian yleisiä ja yksilöimättömiä vertailuperusteita, esimerkiksi Pakkausmateriaalien valikoiman laajuus Työohjelma, aikataulu Henkilöstön tunnistaminen Raportointi Kalusto vähiten päästöjä (vertaillaan ilmoitettujen päästöjen keskiarvolla) Asiakaspalaute Saatu palaute Kokemus vastaavista töistä Huolto ja varaosien saatavuus Toimitusvarmuus Vakiintunut oikeuskäytäntö: Liikevaihto, vakavaraisuus tai koko yrityksen henkilökunnan määrä eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä tarjousten vertailuperusteita.

49 Vertailuperusteiden painotus Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden painotuksen ilmoittaminen Kansalliset hankinnat: vertailuperusteiden painotus kerrotaan ilmoittamalla perusteiden tärkeysjärjestys EU-hankinnat: Painoarvojen tai painoarvojen vaihteluvälin ilmoittaminen on pääsääntöisesti pakollista Poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestys Perusteltava

50 Sopimus on tärkeä osa tarjouspyyntöä

51 Miksi kirjallinen sopimus? Julkiset hankinnat: laki edellyttää Viranomaisen oikeudellinen asema on muuten heikko Viranhaltijan suuri vastuu Suorahankintasopimus Hankintasopimus Puitesopimus Pelkkä tilaus ja tilausvahvistus ei riitä! Suullinenkin sopimus sitoo mutta mikä on sen sisältö?

52 Tarjoajan omat sopimusehdot?opimusehdot Tarjouspyynnöissä säännönmukaisesti ehto, siitä, ettei tarjoajan omia (vakio) sopimusehtoja tule liittää tarjoukseen Jos tarjoaja kuitenkin liittää, joudutaan tarjous yleensä hylkäämään Tarjouspyyntöä vastaamaton Ristiriita tarjouspyynnön sopimusehtojen kanssa Ei täsmentämismahdollisuutta

53 Tarjous julkisessa hankinnassa Tarjouskilpailussa annetut tarjoukset ovat normaalilla tavalla sitovia Tarjouksen selonotto tapahtuu tarjousten avaamistilaisuudessa, joten tarjouksen tekijä voi vapaasti peruuttaa tarjouksensa tätä ennen Tarjouskartellit kiellettyjä: elinkeinonharjoittajat eivät saa etukäteen sopia tarjouksista Kun yksi tarjous hyväksytään, muut tarjoukset lähtökohtaisesti raukeavat => ellei erityistä ehtoa Kaikkien tarjousten hylkääminen on mahdollista mutta Tarjouskilpailua ei saa käyttää pelkästään kustannustason selvittämiseen, vaan tarjouksia pyytävällä tulee olla aito tarkoitus tehdä sopimus

54 Sopimuksen solminen julkisessa hankinnassa EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekimisen / valitusajan kulumisen jälkeen EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa, 21 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista Pakollinen odotusaika Ei valitusta vireillä EU-kynnysarvot ylittävä suorahankinta => 14 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta Ei valitusta vireillä

55 Jyse ehdot pääpiirteissään ja niiden käyttö

56 JYSE 2014 julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat / palvelut yleiset sopimusehdot Hyvät ehdot perusasioista, Tutustu kis/jyse_2014_tavarat.pdf Täydennettävä vähintään: Hankinnan kohde ja laatutaso Henkilöstöä koskevat ehdot Hinta Sopimuskausi ja päättyminen Olennaisia muutoksia edellisiin JYSE ehtoihin: Hinta kiinteä ensimmäiset 12 kk Sopijapuolen korvausvastuu max. 5 krt hankinnan arvo

57 Yleiset ehdot osana sopimusta 2/2 Kun vakioehdot liitetään yksittäiseen sopimukseen Viitataan sopimuksessa Esim. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan Jyse 2009 Palvelut -ehtoja. Ehtojen käyttäjän tulee nimenomaisesti ilmaista tekevänsä sopimuksen vakioehdoin Toisella osapuolella tulee olla mahdollisuus tutustua vakioehtoihin Käytännössä vakioehdot otetaan sopimuksen liitteeksi. Vähintään linkkimuodossa jo tarjouspyyntöön.

58 JYSE-ehtojen käyttö Hankintayksikkö arvioi tarjouspyyntöä laatiessaan, onko hankinnassa pääosin kyse tavara- vai palveluhankinnasta Käytettävät ehdot JYSE Tavarat tai JYSE Palvelut Valitaan sen mukaan Ehdot kannattaa ottaa kokonaisuudessaan osaksi hankintasopimusta Hankinnan kohteesta riippuen mietittävä soveltuvatko kaikki kohdat omaan hankintaan

59 JYSE 2009 ja JYSE 2014 keskeiset erot Korvausvastuun enimmäismäärä on viisi kertaa hankintasopimuksen arvo Aikaisemmin vahingonkorvauksella ei ollut ylärajaa JYSE 2014 PALVELUT -ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus korvata sopimuksen vastaisella menettelyllä kolmannelle aiheuttamansa vahinko Tähän vastuuseen ei sovelleta vahingonkorvauksen ylärajaa Ehdon tarkoituksena on selkeyttää palveluntuottajan korvausvastuuta Tarkoitus on, että palveluntuottaja hoitaa asian suoraan vahingonkärsijän kanssa => ei tilaajaa välikätenä Esim. yksityisen, toimeksiannon saaneet palveluntuottajan julkishallinnon asiakkaalle aiheuttama vahinko.

60 Hintaehto ja hinnan tarkistaminen JYSE 2009 ja JYSE 2014 JYSE ehdoissa hinta on kiinteä, ellei toisin ollut sovittu Hinnan muuttaminen oli mahdollista vain, jos osapuolet ottavat sopimuksen ehdon hinnan muutoksista JYSE ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12 kuukautta Tämän jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavaa hinnanmuutosta Sopijapuolilla on kolme kuukautta aikaa neuvotella hinnoista Jyse 2014 mukaan molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus hinnanmuutosneuvotteluiden kariuduttua Hinnanmuutos ei tule voimaan, jos sopimus irtisanotaan ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja irtisanomisajalla noudatetaan voimassa olevia hintoja

61 Tavara, palvelu vai urakka? Arviointi Hankintalain Liitteet Mistä maksetaan mitä on enemmistössä, ensisijainen tarkoitus CPV koodit Pääkohde + lisäkohde (esim. yhdistelmä palvelua ja tavaraa) Tehdasvalmisteisen laitteen asennus ei urakka

62 Tarjousten käsittely, arviointi ja tarjousten vertailu

63 Tarjousten arviointi ja vertailu 1.Vaihe - Vastaanottaminen 2.Vaihe 3.Vaihe 4.Vaihe - Avaaminen - Avauspöytäkirja Ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjousten vertailu

64 Tarjousten vastaanottaminen Tarjouksia pyydetään yleensä lähettämään Sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen (vast.) Huolehdittava, ettei niitä käsitellä ennen määräaikaa Postitse Postiosoitteeseen (PL xx, 00x01 Xxxxxxxx) Tuomaan perille Katuosoitteeseen Aina lähettäjän vastuulla, että tulee määräajassa

65 Myöhästynyt tarjous tai osallistumishakemus Myöhästynyt eli määräajan jälkeen tullut tarjous tai osallistumishakemus tulee hylätä Palautetaan avaamattomana takaisin tarjoajalle, kun hankintapäätös ja sopimus on tehty Tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika on ehdoton! Jättöajan jälkeen, mutta ennen avaamista tullutta tarjousta ei hyväksytä (MAO 2001/04) Postinkulun viiveen vuoksi myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä (MAO 116/04) Teknisen vian vuoksi myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä (MAO 109/05) KHO taltio 39 ja KHO taltio 810

66 Tarjousten arviointi ja vertailu

67 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalaki 46 Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjouksen on suljettava tarjouskilpailusta MAO:n ja KHO:n kanta: Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan Hankintayksiköllä on tarvittaessa velvollisuus saattaa tarjoukset vertailukelpoisiksi, jotta tarjousten vertailukelvottomuus ei vaarantaisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimätöntä kohtelua vertailussa Hankintayksiköllä on ts. joissakin tapauksissa oikeus pyytää tarjoajilta täsmennyksiä tarjouksiin

68 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tärkeää erottaa eri tilanteet! Tarjous on ehdoiltaan tarjouspyynnön vastainen (tarjous on lähtökohtaisesti hylättävä) Tarjouksesta puuttuu tieto, jolla ei ole merkitystä tarjousten vertailukelpoisuuteen ja tieto ei muutenkaan ole olennainen (tarjousta ei lähtökohtaisesti hylätä) Puutteellisen tarjouksen saa sulkea pois (mutta ei velvollisuutta) jos puuttuva tieto on hankintayksikön kannalta olennainen, vaikka puute ei vaikuta vertailuun Tarjous on epäselvä eli sitä ei voida todeta tarjouspyynnön mukaiseksi eikä tarjouspyynnön vastaiseksi (tarjoajalta pyydetään ensisijaisesti selvennystä)

69 Tarjouksen tarjouksenpyynnön mukaisuus Milloin tarjous on tarjouspyynnön vastainen - on suljettava tarjouskilpailusta? Esimerkkejä oikeuskäytännöstä: Tarjous on myöhässä Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty Tarjouksen toimitusaika poikkeava tp:stä Tarjouksen kieli Tarjottu tuote/palvelu ei vastaa ehdottomia vaatimuksia Hinnoittelussa on virhe/puute joka vaikuttaa vertailuun ja tasapuoliseen kohteluun Hintalomake puuttuu kokonaan Osa hintatiedoista on jätetty antamatta Hinnat eivät ole kiinteitä tai hintoja koskee varauma Maksuaika Toimitusaika. -ehdot ja paikka Sopimusehdot (tarjoaja käyttää esim. omia)

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot