Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa"

Transkriptio

1 Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv.

2 Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet: Orientaatioperusta - kartta julkisiin hankintoihin Perehdyttää julkisten hankintojen toimintaympäristöön Antaa perusvalmiudet tarjoamiselle Sisältö Hankintaprosessi ja sen vaiheet Tarjouspyyntö Hankintailmoitus Vertailu Hankintapäätös

3

4 Julkinen ostotoiminta Julkisyhteisöt ovat ostaneet tavaroita, palveluja ja urakkatöitä yrityksiltä tuhansia vuosia Tietyillä aloilla kilpailuttaminen on ollut kauppatapa niin yritysten kuin julkisyhteisöjenkin ostoissa Suomessa julkisten hankintojen kilpailuttaminen korostui Suomen liityttyä Euroopan unioniin 90-luvun puolivälissä Voimaan tuli laki julkisista hankinnoista, joka velvoitti kaikkia julkisyhteisöjä kilpailuttamaan hankintansa Julkisten hankintojen osuus julkisten varojen käytöstä on kasvanut ja kasvaa edelleen hankintalaki tunnetaan yhä laajemmin ja siitä kirjoitetaan mediassa aktiivisesti Kilpailutusten määrä kasvanut (n ilmoitettua hankintaa vuodessa), tuomioistuinasioiden määrä kasvanut

5 Julkisten hankintojen tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Luoda ja kehittää EU:n sisämarkkinoita Maksamalla tavaroista, palveluista ja urakoista rahallista arvoa sisältävän vastikkeen, julkisyhteisöt ja muut hankintayksiköt vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan Myös uusia tavoitteita: Ympäristönäkökohdat Sosiaaliset näkökohdat Eettiset näkökohdat Elinkeinopolitiikka Innovaatiot

6 Ratkaisujen löytäminen - Markkinakartoitus ( teknisen vuoropuhelun ) toteutusvaihtoehtoja Tiedetäänkö hankinnan kohteesta ja markkinoista tarpeeksi? Ellei, kartoitetaan markkinoita ja toimittajaehdokkaita Markkinakartoitus ( tekninen vuoropuhelu ) Kaikenlainen markkinoiden kartoittaminen on sallittua, kunhan tehdään ennen hankintailmoituksen julkaisemista avoimuus ja syrjimättömyysperiaate huomioitava Hankintamenettely käynnistyy lainsäädännön näkökulmasta vasta hankintailmoituksen julkaisemisella Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen vuoropuhelua on rajoitettava Menetelmät; messut, netti + muu toimittajien markkinointimateriaali, kyselyt toimittajille, esittelytilaisuudet, toimittajatapaamiset Infotilaisuus tarjoajille Tarjouspyyntöluonnoksen kommentointikierros!

7 Tietopyyntö - yksi tapa selvittää Tietopyyntö Hilmassa Julkaistaan ennakkoilmoitukset - pohjalla Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä tätä tietopyyntöä koskevan hankinnan aloittamiseen. Tietopyyntö myös vapaamuotoisesti!

8 Tietopyyntö Tietopyyntöä apuna käyttäen voidaan selvittää kaikkia mahdollisia hankinnan kohteeseen liittyviä seikkoja Tarjonta / toteutusvaihtoehdot Toimitusajat Hinnat Työmääräarviot Alalla käytettävät sopimusehdot Tietopyynnön avulla hankintayksikkö saa käsityksen potentiaalisista tarjoajista voi vaikuttaa esim. menettelytavan valintaan

9 Hankintaprosessi Hankinnan suunnittelu ja valmistelu Hankinnan kohteen määrittäminen Markkinaselvitys Toteutustavan valinta Kilpailutusprosessi Tarjouspyynnön laatiminen Hankintamenettelyn valinta Hankinnasta ilmoittaminen, tarjouspyyntöjen lähettäminen Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Hankintapäätöksen tiedoksianto Sopimusprosessi Sopimuksen tekeminen Tilauksen tekeminen, valvonta ja vastaanotto Sopimusaikainen yhteistyö Hankintalaki Tilaajavastuulaki

10 Hankintalainsäädännön rajoite + mahdollisuus Säätää, miten itse kilpailutusprosessi on toteutettava Ei määrää, mitä hankitaan tai millaisin ehdoin hankitaan

11 Kynnysarvot ja hankintalain soveltamisala Kuvio hankintal Hankinnan arvo Joustavammat menettelyt Direktiivin mukaiset menettelyt Hankintaohjeet Hankintalaki Kansallinen kynnysarvo EU kynnysarvo

12 Laissa olevat kynnysarvot Tavarat Palvelut EU-hankinta Keskushallinto EU-hankinta Paikallishallinto EU-hankinta Keskushallinto EU-hankinta Paikallishallinto < < Kansallinen hankinta Pienhankinta hankintalain ulkopuolelle SOTE-palvelut, tietyt työvoimahallinnon aikuiskoulpalvelut

13 Laissa olevat kynnysarvot Rakennusurakat EU-hankinta Keskus- ja paikallishallinto < Kansallinen hankinta < Pienhankinta hankintalain ulkopuolelle

14 Hankintalain lähtökohtia pienhankintojen osalta Pyrkimys helpottaa, yksinkertaistaa ja joustavoittaa pienten hankintojen toteuttamista Hankintalain määräykset eivät koske pienhankintoja (ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen!) Hankintaoikaisu mahdollinen Hankintayksikön omat ohjeet määrittelee miten pienhankintoja toteutetaan EY perustamissopimuksen periaatteita myös noudatettava: tarjoajien tasapuolisuus ja syrjimättömyys avoimuusperiaate suhteellisuusperiaate

15 Hankintamenettelyt

16 Hankintamenettelyt Ensisijaisia Vain kun edellytykset täyttyvät Avoin Rajoitettu Neuvottelumenettely Suora hankinta Kilpailullinen neuvottelumenettely Suunnittelukilpailu Dynaaminen hankintajärjestelmä Puitejärjestely Kesto enintään 4 vuotta uusi Sähköinen huutokauppa

17 Avoimen menettelyn käyttö Hankintalaissa ei ole avoimen menettelyn käytölle käyttöedellytyksiä, vaan avointa menettelyä voi käyttää aina Tarjoajien määrää ei voi rajoittaa Kuka tahansa saa osallistua Tarjouspyyntöä ei voi olla antamatta sitä pyytävälle Hankinnan sisällöstä ja sopimusehdoista ei voida neuvotella -> ratkaisu perustuu pääsääntöisesti asiakirjojen vaihtoon

18 Avoin menettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Markkinoiden kartoitus Hankintailmoitus Tarjouspyynnön pyytämin. ja lähetys Tarjoukset Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten tarjouspyynnönmuka i-suuden arviointi Mahdolliset tarkennukset ja tarjousten vertailu Hankintapäätös Päätökse n tiedoksianto Päätös vertailuun hyväksytyistä ja mahd. tiedoksianto

19 Rajoitettu menettely Kaksivaiheinen menettely Osallistujat on valittava osallistumishakemuksen tehneiden joukosta ja ainoastaan hankintayksikön valitsemat vähimmäis-vaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen Vähintään 5 ehdokasta kutsuttava, jos soveliaita on riittävästi Voidaan ennalta rajata tarjouskilpailuun osallistujien ehdokkaiden lukumäärää hankintailmoituksessa ilmoitettavilla tarjoajien arviointiperusteilla Voidaan kohdistaa tarjouskilpailuun osallistuminen saatujen selvitysten perusteella soveltuviin eli taloudellisesti ja teknisesti suorituskykyisiin ja osaaviin tarjoajiin Rajoitetussa menettelyssä ei voida neuvotella tarjoajien kanssa

20 Rajoitettu menettely Markkinoiden kartoitus Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua; ainoastaan valitut ehdokkaat voivat tehdä tarjoukset. Hankintailmoitus Osallistumis - hakemukset Ehdokkaiden soveltuvuude n arviointi ja valinta Tarjous -pyyntö Tarjoukse t Tarjousten tarjouspyynnönmukaisu uden arviointi Mahdolliset tarkennukse t ja tarjousten vertailu Päätös tarjouspyyn nön saajista ja mahdollinen tiedoksianto Päätös vertailuun hyväksytyistä, mahd tiedoksianto Hankintapäätös Tiedoksiant o

21 Neuvottelumenettely Monivaiheinen menettely Edellyttää aina neuvottelumenettelyn käyttöedellytyksen olemassaoloa. Perusteltava hankintapäätöksessä. Perusteet lueteltu tyhjentävästi (kansalliset ja EU-perusteet) Osallistujat on valittava osallistumishakemuksen tehneiden joukosta ja ainoastaan hankintayksikön valitsemat vähimmäis-vaatimukset täyttävät ehdokkaat voidaan kutsua neuvotteluihin Vähintään 3 ehdokasta, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän Voidaan ennalta rajata tarjouskilpailuun osallistujien ehdokkaiden lukumäärää hankintailmoituksessa ilmoitettavilla tarjoajien vähimmäisvaatimuksilla ja arviointiperusteilla

22 Suorahankinnan perusteet (27, 28 ) Tarjouskilpailulla ei aiemmin ole Tavara valmistetaan tutkimuskokeilu- tai tuotekehitys- tai saatu lainkaan tai osallistumishakemuksia tai tieteellistä tarkoitusta varten tarjouksia tai ei sopivia tarjouksia tietyin edellytyksin Ennalta arvaamaton hankintayksiköstä riippumaton äärimmäinen kiire Raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankittavat tuotteet Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuteen liittyvistä syistä vain yksi toimittaja kyseeseen Hankinta toimintansa lopettavalta tavarantoimittajalta Palvelunhankinta suunnittelukilpailun voittajalta Sote- ja koulutushankinnat tietyin edellytyksin Lisähankinnat / optiot Perusteet lueteltu tyhjentävästi hankintalaissa, ei voi keksiä itse perustetta!!

23 Sopimuksen ennakoidun arvon määrittäminen ja hankinnoista ilmoittaminen

24 Sopimuksen ennakoitu arvo Miksi? Sen arvioimiseksi, miten hankinta tulee kilpailuttaa EY-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat säännökset Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevat säännökset Hankinta hankintalain soveltamisalan ulkopuolella -> pienhankinnat (EU:n perustamissopimuksen perusperiaatteet + hankintayksikön sisäiset ohjeet) Mitä? Arvo ilman arvonlisäveroa Mukaan myös optio- ja pidennysehdot sekä eri vaihtoehtojen ennakoidut arvot

25 Sopimuksen ennakoitu arvo Jos samanaikaisesti erillisinä osina, osien ennakoitu arvo laskettava yhteen. Kokonaisarvo määrää noudatettavan menettelyn Paras, perusteltu arvio hankintailmoituksen tai tarjouspyynnön lähetyshetkellä Arvion tekemisessä toimittava huolellisesti Markkinoiden kartoittaminen ja hinnannousun ennakoiminen Kynnysarvolle osuva hankinta kannattaa kilpailuttaa hankintalain mukaan varmuuden vuoksi Jos ylitys harkinnan jälkeen tulee yllätyksenä, perusteltava asiakirjoihin Jos ei tehty hankintailmoitusta, vaikka arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, on hankinta valituskelpoinen, jos asiakirjoissa ei ole perusteltua syytä pienhankinta-arviolle

26 Sopimuksen ennakoitu arvo Miten lasken? Tavara- ja palveluhankinta (yksittäinen hankinta) sopimuksen arvonlisäveroton kokonaisarvo Tavarahankinta vuokraamalla, leasing-sopimuksella tai osamaksulla Määräaikainen sopimus, sopimuksen arvioitu kokonaisarvo toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sopimuksen kuukausiarvo x 48

27 Hankinnan pilkkomiskielto Hankintaa ei saa jakaa eriin, osittaa tai laskea poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säädösten soveltamisen välttämiseksi Eli ei saa pilkkoa pienempiin osiin! EU-hankintojen kynnysarvo Kansallinen kynnysarvo lain soveltamiseksi Kansallisen neuvottelumenettelyn kynnysarvo Huomaa! Valitusmahdollisuus MAO:een hankinnan pilkkomisesta ja säädösten kiertämisestä, vaikka hankinnan arvo alle kansallisen kynnysarvon; yleensä pienhankinnoissa ei Tarvittaessa velvollisuus osoittaa, ettei hankintoja ole jaettu kansallisen kynnysarvon alittamiseksi ja toteutettu suorahankintana kilpailuttamisvelvoitteen välttämiseksi HY:n oma arviointi ratkaisee, mikäli se on ollut objektiivinen (MAO 476/08)

28 Ennakoidun arvon laskeminen Kunnossapitopalvelun vuosisopimus v > -> Työasemia = kpl /vuosi à > -> X-koneiden vuokrasopimus toistaiseksi /kk -> -> Säännöllisesti toistuva ammattikirjahankinta = kirjaa/v à > ->

29 Hankintailmoitus Pakollinen ilmoitusvelvollisuus kansallisissa ja Eu hankinnoissa Edellytys hankintaprosessin käynnistymiselle muissa kuin suorahankinoissa (HUOM! Vapaaehtoinen suorahankintailmoitus) Sisältää keskeiset hankintaa koskevat tiedot Virheetön ilmoitus edellytyksenä ilmoitusvelvollisuuden täyttymiselle Virheellinen hankintailmoitus johtaa virheelliseen menettelytapaan purkuperuste HILMAssa oikein tehty ilmoitus täyttää lainsäädännön ilmoittamisvelvollisuudet

30 Määräajat EU-hankinnoissa Määräaikojen lyhentäminen sähköisillä menettelyillä mahdollista! Menettelytapa Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu Avoin menettely tavara, palvelu, rak.urakka Tarjousten jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Jos tarjouspyyntö sähköis. kotisivuilla Rajoitettu, neuvott. ja kilp. neuvottelumenettely Osallistumishakemuksen jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Tarjousten jättäminen raj. menettely Jos tarjouspyyntö sähköis. kotisivuilla Nopeutettu raj. tai neuv.menettely Osallistumishakemuksen jättäminen Jos hankintailmoitus sähköisesti Tarjousten jättäminen raj. menenettely Käyttöoikeusurakat Osallistumishak. jättäminen Aliurakoiden osallistumihak. Tarjousten jättäminen Kaikki ajat vähimmäisaikoja! 52 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 45 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 30 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 35 pv ilm. julkaisupäivästä 15 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv tarj.pyynnön lähett. 52 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 40 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 37 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 30 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 22 pv tarj.pyynnön lähettämisestä 22 pv ilm. julkaisupäivästä 15 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv ilm. lähettämistä seur. pvstä 10 pv tarj.pyynnön lähett. Jälki-ilmoitus 48 pv sopimuksen syntymisestä 48 pv sopimuksen syntymisestä

31 Kansalliset määräajat Hankintailmoituksen tulee olla näkyvillä kohtuullisen ajan Tarjouspyyntöasiakirjat on toimitettava viipymättä tai asetettava saatavaksi hankintailmoituksessa mainittuun internet-osoitteeseen Tarjousajan tulee olla riittävä hankinnan kokoon nähden Suositus: Vähintään viikkoa tuoteryhmäkohtaisesti harkiten Yli kuukausi, jos on paljon laskettavaa ja kirjoitettavaa

32 Tavara, palvelu vai urakka? Arviointi Hankintalain Liitteet Mistä maksetaan mitä on enemmistössä, ensisijainen tarkoitus CPV koodit Pääkohde + lisäkohde (esim. yhdistelmä palvelua ja tavaraa) Tehdasvalmisteisen laitteen asennus ei urakka

33 Tarjouspyyntö

34 Tarjouspyynnön sisältö Samat tiedot, jotka ovat hankintailmoituksessa! Pakolliset tiedot Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde ja määrä Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja selvitykset Tarjouksen valintaperuste, vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys Sopimusehdot Tarjouksenteko-ohjeet Määräaika tarjouksen tekemiselle Tarjouksen jättöosoite Tarjousten voimassaoloaika Pakolliset tiedot, EU- hankinta lisäksi Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen Vertailuperusteiden painoarvot pakollisia Tarjouksentekokieli Lisäksi kummassakin tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä

35 Hankinnan kohteen määrittely Sidosryhmien tarpeiden huomioiminen Laitteen käyttäjä Loppukäyttäjä, asiakas Tekninen asiantuntija Hankinnan hyväksyjä Kaupallinen/ juridinen asiantuntija Logistiikka, asennus, huolto, varaosat, jätehuolto Kouluttaja

36 Hyvä hankinnan kuvaus Kertoo vaatimukset selkeästi ja loogisesti Mihin tuotetta tullaan käyttämään? Sisältää riittävästi informaatiota, jotta nämä voivat päättää Minkälaisia tavararoita ja palveluja he voivat tarjota? Mitä odotetaan laatutasolta? Mitä odotetaan hinnalta? Muodostaa sopimuksen perustan Ei passiivia (kahvihuoneen pöytä kannetaan alakertaan) Tekniset eritelmät voidaan esittää viittaamalla standardeihin tai suorituskykyyn ja toiminnallisiin ominaisuuksiin

37 Vaatimusten määrittely - tekniset eritelmät Liityttävä hankinnan kohteeseen Teknisten eritelmien annettava yhtäläiset mahdollisuudet tarjoajille osallistua tarjouskilpailuun Teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita Ei saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmän tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita Viittaus poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin => perusteltava Viittaukseen liitettävä ilmaisu "tai vastaava"

38 Esimerkki teknisestä eritelmästä, laitehankinta Käsitteiden määrittely tarvittaessa Käyttötarkoitus ja käyttäjät Hankinnan kohteen yksityiskohtainen kuvaus Ehdottomat ominaisuudet, vaatimukset mittayksiköineen, jotka hyväksyttävällä laitteella on oltava = TUOTTEEN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET Lisäksi laitteen vertailtavat ominaisuudet, jotka otetaan huomioon eri tarjottujen laitteiden keskinäisessä vertailussa = TUOTTEEN VERTAILTAVAT VAATIMUKSET ESIMERKIKSI: Lisälaitteet, varaosat, liitännät Lisäominaisuudet, optiot Kokonaisuus, jossa toimii, rajapinnat ja kytkennät Toiminta-/käyttöympäristövaatimukset mm. käyttötila, lämpö, kosteus, tärinä Asennusjärjestelyt (kuka, mihin, mitä edellyttää) Koulutus (kuinka monelle, missä, kesto, mikä sisältö, mitä edellyttää) Huolto- ja ylläpitojärjestelyt (takuun sisältö ja kesto?)

39 Mitä vaatimuksia voidaan tarjoajalle asettaa?

40 Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset Hankintakohtaiset vähimmäisvaatimukset ja selvitykset on suhteutettava hankinnan kohteeseen on liityttävä ehdokkaan tai tarjoajan eli yrityksen mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta on ilmoitettava hankintailmoituksessa rekisteröityminen, rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne, tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys tai laatuun liittyvät ominaisuudet

41 Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia Rekisteröityminen (selvitä itse Y-tunnuksella) -> kaupparekisteri, ennakkoperintärekisteri työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, tilaajavastuulaki Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne on riittävä liikevaihto, tilinpäätöstiedot, luottokelpoisuus, -> verojen ja eläkemaksujen maksaminen, pyydettävä Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys on riittävä selvitys johdon sekä palvelun, urakan suorittamisesta vastaavan henkilöstön koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä selvitys palvelun tarjoajan, urakoitsijan keskimääräisestä työvoimasta ja johtohenkilöiden lukumäärästä sekä selvitys alihankkijoista selvitys palveluntarjoajan urakoitsijan työvälineistä, kalustosta ja teknisistä laitteista referenssit eli aikaisemmat toimitukset selvitys laadunvalvonnasta vastaavista tahoista kuvaus laadunvarmistuksen ja ympäristönhallinnan järjestelmistä näytteet, kuvaukset, valokuvat, selvitykset vaatimustenmukaisuudesta Muuta lakisääteiset luvat noudatettava työehtosopimus, tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus

42 Ehdokkaan /Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 1. Rikolliseen toimintaan syyllistyneiden poissulkeminen (Pakollinen poissulkemisperuste) 2. Konkurssi, liiketoimintakielto, verojen tai sosiaaliturvamaksujen laiminlyönti ym. (Harkinnanvarainen poissulkemisperuste) 3. Taloudelliselle, tekniselle, ammatilliselle pätevyydelle voidaan asettaa vaatimuksia. (Hylättävä, jos ei täytä asetettuja vaatimuksia.)

43 Esimerkiksi: Taloudellinen soveltuvuus Esim. rakennusurakoissa liikevaihdon oltava vähintään 1,5 kertaa hankinnan arvo Tekninen soveltuvuus Esim. vaadittavan kaluston minimitaso, tiloilta edellytettävä taso ja referenssit Ammatillinen soveltuvuus Esim. minimi koulutustaso Vaatimukset asetettava tarjouspyynnössä / hankintailmoituksessa Uuden oikeuskäytännön perusteella soveltuvuusehdot on määriteltävä tarkemmin kuin ennen (esim. riittävät näytöt ei käy ) Hylättävä, jos ei täytä asetettuja vaatimuksia

44 Soveltuvuuden arviointi - yhteenveto Tarjoajaa/ehdokas on aina suljettava pois kilpailusta, jos asetetut soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset eivät täyty tai kyse on 53 :ssä tarkoitetuista pakollisista poissulkemisperusteista Hankintayksiköllä on oikeus sulkea pois tarjoaja/ehdokas, jonka tarjouksesta puuttuu pyydetty, lainmukainen selvitys. Tarjoajaa/ehdokasta voi pyytää täydentämään tai täsmentämään vaadittuja selvityksiä mutta velvollisuutta ei ole Tarjoajaa/ehdokasta ei voi sulkea kilpailusta, jos puute johtuu hankintayksiköstä

45 Avoin menettely Hankintailmoitus Tarjouspyyntö Tarjoukset Pyydetään sitoumus tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisestä Ilmoitetaan tilaajavastuulain selvitysten pyytämisestä hankintapäätöksen tekemisen jälkeen Tarjousten avaaminen ja käsittely Vertailu Hankintapä ätös, tiedoksianto Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten hankinta Tarkistetaan sopimuspuolen lakisääteisten velvoitteiden täytyminen Hankintasop imus

46 Mitkä ovat hankinnan valinta- ja vertailuperusteita

47 Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Hankinnan valintaperusteet Käsitteet tulee yksilöidä tarjouspyynnössä Halvin hinta Kokonaistaloudellinen edullisuus Halvin hinta tai Kokonaistaloudellinen edullisuus Tarjousten vertailuperusteet Jos valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus, tulee määrittää vertailuperusteet, jotka liittyvät hankinnan kohteeseen Esimerkiksi hinta, laatu, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, ympäristöystävällisyys, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeiset palvelut ja tekninen tuki, huoltopalvelut, toimituspäivä, toimitusaika toteutusaika tai elinkaarikustannukset Myös yleisen edun mukaisia taloudellisia tai laadullisia tekijöitä kuten ympäristövaatimusten täyttymiseen liittyviä tekijöitä tai sosiaalisia tekijöitä voidaan käyttää (energiatehokkuus, kierrätettävyys)

48 Tarjousten vertailuperusteet Markkinaoikeuden vuoden 2013 päätöksissä liian yleisiä ja yksilöimättömiä vertailuperusteita, esimerkiksi Pakkausmateriaalien valikoiman laajuus Työohjelma, aikataulu Henkilöstön tunnistaminen Raportointi Kalusto vähiten päästöjä (vertaillaan ilmoitettujen päästöjen keskiarvolla) Asiakaspalaute Saatu palaute Kokemus vastaavista töistä Huolto ja varaosien saatavuus Toimitusvarmuus Vakiintunut oikeuskäytäntö: Liikevaihto, vakavaraisuus tai koko yrityksen henkilökunnan määrä eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä tarjousten vertailuperusteita.

49 Vertailuperusteiden painotus Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden painotuksen ilmoittaminen Kansalliset hankinnat: vertailuperusteiden painotus kerrotaan ilmoittamalla perusteiden tärkeysjärjestys EU-hankinnat: Painoarvojen tai painoarvojen vaihteluvälin ilmoittaminen on pääsääntöisesti pakollista Poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestys Perusteltava

50 Sopimus on tärkeä osa tarjouspyyntöä

51 Miksi kirjallinen sopimus? Julkiset hankinnat: laki edellyttää Viranomaisen oikeudellinen asema on muuten heikko Viranhaltijan suuri vastuu Suorahankintasopimus Hankintasopimus Puitesopimus Pelkkä tilaus ja tilausvahvistus ei riitä! Suullinenkin sopimus sitoo mutta mikä on sen sisältö?

52 Tarjoajan omat sopimusehdot?opimusehdot Tarjouspyynnöissä säännönmukaisesti ehto, siitä, ettei tarjoajan omia (vakio) sopimusehtoja tule liittää tarjoukseen Jos tarjoaja kuitenkin liittää, joudutaan tarjous yleensä hylkäämään Tarjouspyyntöä vastaamaton Ristiriita tarjouspyynnön sopimusehtojen kanssa Ei täsmentämismahdollisuutta

53 Tarjous julkisessa hankinnassa Tarjouskilpailussa annetut tarjoukset ovat normaalilla tavalla sitovia Tarjouksen selonotto tapahtuu tarjousten avaamistilaisuudessa, joten tarjouksen tekijä voi vapaasti peruuttaa tarjouksensa tätä ennen Tarjouskartellit kiellettyjä: elinkeinonharjoittajat eivät saa etukäteen sopia tarjouksista Kun yksi tarjous hyväksytään, muut tarjoukset lähtökohtaisesti raukeavat => ellei erityistä ehtoa Kaikkien tarjousten hylkääminen on mahdollista mutta Tarjouskilpailua ei saa käyttää pelkästään kustannustason selvittämiseen, vaan tarjouksia pyytävällä tulee olla aito tarkoitus tehdä sopimus

54 Sopimuksen solminen julkisessa hankinnassa EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa hankintapäätöksen tekimisen / valitusajan kulumisen jälkeen EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa, 21 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista Pakollinen odotusaika Ei valitusta vireillä EU-kynnysarvot ylittävä suorahankinta => 14 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta Ei valitusta vireillä

55 Jyse ehdot pääpiirteissään ja niiden käyttö

56 JYSE 2014 julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot JYSE 2014 Tavarat / palvelut yleiset sopimusehdot Hyvät ehdot perusasioista, Tutustu kis/jyse_2014_tavarat.pdf Täydennettävä vähintään: Hankinnan kohde ja laatutaso Henkilöstöä koskevat ehdot Hinta Sopimuskausi ja päättyminen Olennaisia muutoksia edellisiin JYSE ehtoihin: Hinta kiinteä ensimmäiset 12 kk Sopijapuolen korvausvastuu max. 5 krt hankinnan arvo

57 Yleiset ehdot osana sopimusta 2/2 Kun vakioehdot liitetään yksittäiseen sopimukseen Viitataan sopimuksessa Esim. Siltä osin kuin tässä sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, sopimukseen sovelletaan Jyse 2009 Palvelut -ehtoja. Ehtojen käyttäjän tulee nimenomaisesti ilmaista tekevänsä sopimuksen vakioehdoin Toisella osapuolella tulee olla mahdollisuus tutustua vakioehtoihin Käytännössä vakioehdot otetaan sopimuksen liitteeksi. Vähintään linkkimuodossa jo tarjouspyyntöön.

58 JYSE-ehtojen käyttö Hankintayksikkö arvioi tarjouspyyntöä laatiessaan, onko hankinnassa pääosin kyse tavara- vai palveluhankinnasta Käytettävät ehdot JYSE Tavarat tai JYSE Palvelut Valitaan sen mukaan Ehdot kannattaa ottaa kokonaisuudessaan osaksi hankintasopimusta Hankinnan kohteesta riippuen mietittävä soveltuvatko kaikki kohdat omaan hankintaan

59 JYSE 2009 ja JYSE 2014 keskeiset erot Korvausvastuun enimmäismäärä on viisi kertaa hankintasopimuksen arvo Aikaisemmin vahingonkorvauksella ei ollut ylärajaa JYSE 2014 PALVELUT -ehdoissa on uusi kohta, jonka mukaan palveluntuottajalla on velvollisuus korvata sopimuksen vastaisella menettelyllä kolmannelle aiheuttamansa vahinko Tähän vastuuseen ei sovelleta vahingonkorvauksen ylärajaa Ehdon tarkoituksena on selkeyttää palveluntuottajan korvausvastuuta Tarkoitus on, että palveluntuottaja hoitaa asian suoraan vahingonkärsijän kanssa => ei tilaajaa välikätenä Esim. yksityisen, toimeksiannon saaneet palveluntuottajan julkishallinnon asiakkaalle aiheuttama vahinko.

60 Hintaehto ja hinnan tarkistaminen JYSE 2009 ja JYSE 2014 JYSE ehdoissa hinta on kiinteä, ellei toisin ollut sovittu Hinnan muuttaminen oli mahdollista vain, jos osapuolet ottavat sopimuksen ehdon hinnan muutoksista JYSE ehtojen mukaan hinta on kiinteä ainoastaan ensimmäiset 12 kuukautta Tämän jälkeen sopijapuolet voivat ehdottaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavaa hinnanmuutosta Sopijapuolilla on kolme kuukautta aikaa neuvotella hinnoista Jyse 2014 mukaan molemmilla sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus hinnanmuutosneuvotteluiden kariuduttua Hinnanmuutos ei tule voimaan, jos sopimus irtisanotaan ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja irtisanomisajalla noudatetaan voimassa olevia hintoja

61 Tavara, palvelu vai urakka? Arviointi Hankintalain Liitteet Mistä maksetaan mitä on enemmistössä, ensisijainen tarkoitus CPV koodit Pääkohde + lisäkohde (esim. yhdistelmä palvelua ja tavaraa) Tehdasvalmisteisen laitteen asennus ei urakka

62 Tarjousten käsittely, arviointi ja tarjousten vertailu

63 Tarjousten arviointi ja vertailu 1.Vaihe - Vastaanottaminen 2.Vaihe 3.Vaihe 4.Vaihe - Avaaminen - Avauspöytäkirja Ehdokkaan ja tarjoajan soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjousten vertailu

64 Tarjousten vastaanottaminen Tarjouksia pyydetään yleensä lähettämään Sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen (vast.) Huolehdittava, ettei niitä käsitellä ennen määräaikaa Postitse Postiosoitteeseen (PL xx, 00x01 Xxxxxxxx) Tuomaan perille Katuosoitteeseen Aina lähettäjän vastuulla, että tulee määräajassa

65 Myöhästynyt tarjous tai osallistumishakemus Myöhästynyt eli määräajan jälkeen tullut tarjous tai osallistumishakemus tulee hylätä Palautetaan avaamattomana takaisin tarjoajalle, kun hankintapäätös ja sopimus on tehty Tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika on ehdoton! Jättöajan jälkeen, mutta ennen avaamista tullutta tarjousta ei hyväksytä (MAO 2001/04) Postinkulun viiveen vuoksi myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä (MAO 116/04) Teknisen vian vuoksi myöhästynyttä tarjousta ei hyväksytä (MAO 109/05) KHO taltio 39 ja KHO taltio 810

66 Tarjousten arviointi ja vertailu

67 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Hankintalaki 46 Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjouksen on suljettava tarjouskilpailusta MAO:n ja KHO:n kanta: Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hylkääminen ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei kenellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta parantaa tarjoustaan Hankintayksiköllä on tarvittaessa velvollisuus saattaa tarjoukset vertailukelpoisiksi, jotta tarjousten vertailukelvottomuus ei vaarantaisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimätöntä kohtelua vertailussa Hankintayksiköllä on ts. joissakin tapauksissa oikeus pyytää tarjoajilta täsmennyksiä tarjouksiin

68 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tärkeää erottaa eri tilanteet! Tarjous on ehdoiltaan tarjouspyynnön vastainen (tarjous on lähtökohtaisesti hylättävä) Tarjouksesta puuttuu tieto, jolla ei ole merkitystä tarjousten vertailukelpoisuuteen ja tieto ei muutenkaan ole olennainen (tarjousta ei lähtökohtaisesti hylätä) Puutteellisen tarjouksen saa sulkea pois (mutta ei velvollisuutta) jos puuttuva tieto on hankintayksikön kannalta olennainen, vaikka puute ei vaikuta vertailuun Tarjous on epäselvä eli sitä ei voida todeta tarjouspyynnön mukaiseksi eikä tarjouspyynnön vastaiseksi (tarjoajalta pyydetään ensisijaisesti selvennystä)

69 Tarjouksen tarjouksenpyynnön mukaisuus Milloin tarjous on tarjouspyynnön vastainen - on suljettava tarjouskilpailusta? Esimerkkejä oikeuskäytännöstä: Tarjous on myöhässä Tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset eivät täyty Tarjouksen toimitusaika poikkeava tp:stä Tarjouksen kieli Tarjottu tuote/palvelu ei vastaa ehdottomia vaatimuksia Hinnoittelussa on virhe/puute joka vaikuttaa vertailuun ja tasapuoliseen kohteluun Hintalomake puuttuu kokonaan Osa hintatiedoista on jätetty antamatta Hinnat eivät ole kiinteitä tai hintoja koskee varauma Maksuaika Toimitusaika. -ehdot ja paikka Sopimusehdot (tarjoaja käyttää esim. omia)

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen

Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Yleistä - Tarjouksen tekeminen ja lähettäminen Tarjouksen tekeminen - valmistautuminen LUE tarjouspyyntö huolellisesti läpi Merkitse huomiokynällä Mitä todistuksia pyydetään? Mitä selvityksiä kysytään?

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa

IPT 2. Hankinta työpaja Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa IPT 2 Hankinta työpaja 8.-9.6.2017 Uusi hankintalaki valituksien välttäminen tarjousten vertailussa Neuvottelumenettelyn läpivienti Hankinnalle määritetty selkeät tavoitteet Hankintaprosessin mukainen

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) ASUNNOTTOMIEN ASUMIS-JA TUKIPALVELUJEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Hankinnan

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot