Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön hinnnanmuutokset. kerrottava ja perusteltava selvästi. Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava"

Transkriptio

1 Kuluttajaviraston uutiskirje 4/2007 Tutkassa nyt Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön hinta nousee mutta miksi? Hinnankorotuksen taustalla vaikuttavat syyt jäävät kuluttajille usein hämärän peittoon. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut sähkönmyyjille linjauksen siitä, miten hinnanmuutoksista pitäisi ilmoittaa. Lue lisää s. 3 Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkö on välttämättömyyspalvelu eli palvelu, jota ilman ei ole juurikaan mahdollista selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Tällaisten palvelujen saatavuudelle ja edullisuudelle on asetettu erityisvaatimuksia, minkä takia mm. vaatimukset toimitusvelvollisuudesta ja hinnan kohtuullisuudesta ovat tärkeitä. Lue lisää s. 4 Artikkelit Sähkön hinnnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia ei voi ketjuttaa Sähköntoimituksen keskeytykset huomioon verkkotoiminnan hinnoittelussa Sähkölaskun tiedot ovat tärkeitä yhtiöiden kilpailuttamisessa Sähkönjakelun varmuutta parannettava Sähkön kysyntäpiikkeihin etsitään ratkaisua kysyntäjoustosta Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Sähkösopimusten puhelinmarkkinointi on yleistynyt viime aikoina, eikä puhelinmyynnin sudenkuopiltakaan ole vältytty. Kuluttajavirasto perää myyjien vastuullisuutta ja muistuttaa, että kuluttajansuolain markkinointisäännökset koskevat puhelinmyyjän viestintää aivan samoin kuin muutakin markkinointia. Lue lisää s. 5 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimitus: Sakari Seppälä, Laura Salmi

2 Kilpailun onnistuminen sähkömarkkinoilla vaatii hyväkuntoista kuluttajansuojaa Nykyaikaisen ja joustavan talouden sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta keskeisten peruspalvelujen turvaaminen kohtuulliseen hintaan on ehdoton edellytys hyvinvoinnille. EU:n uudessa kuluttajapoliittisessa strategiassa halutaankin varmistaa, että yleishyödyllisiä palveluja koskeva politiikka etenee rinnakkain kuluttajansuojan kanssa. Energian kaltaisessa peruspalvelussa on siis taattava entistä paremmin markkinoiden avoimuus sekä paremmat valitus- ja oikeussuojamenettelyt. Tätä taustaa vasten Suomen sähkömarkkinalakiin sisältyvä säännös kohtuullisen hinnan vaatimuksesta toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville kuluttajille on edelleen tärkeä. Paljon on puhuttu myös siitä, miten mahdollisimman monet kuluttajat saataisiin mukaan vauhdittamaan kilpailua. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on tärkeää, että sähkömarkkinat olisivat läpinäkyvät, hintainformaatio selkeää ja myyjän vaihtaminen sujuvaa. Avoimuus ja selkeys mahdollistavat sen, että kuluttaja tekee itsensä kannalta järkevimmät valinnat. Samoihin johtopäätöksiin tultiin Englannin Centre for Competition Policyn teettämässä selvityksessä Do Consumers Switch to the Best Supplier?. Selvityksessä todettiin, että yllättävän suuri osa sähkönmyyjän kilpailuttaneista kuluttajista saavutti vain vähän paremman hintaedun kuin sattumanvaraisesti myyjän vaihtanut. Osa kuluttajista vaihtoi jopa kalliimpaan myyjään, vaikka vaihdon syynä oli säästöjen etsiminen. Pohdittavaksi jäi, mikä osuus epäonnistuneeseen vaihtoon voi olla vaihtoehtojen paljoudella sekin saattaa joillekin kuluttajille olla haitta. Anja Peltonen Päätoimittaja, kuluttajaoikeudesta vastaava johtaja 2

3 Sähkön hinnanmuutokset kerrottava ja perusteltava selvästi Sähkön hinta nousee mutta miksi? Hinnankorotuksen taustalla vaikuttavat syyt jäävät kuluttajille usein hämärän peittoon. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Kuluttajavirasto on laatinut sähkönmyyjille linjauksen siitä, miten hinnanmuutoksista pitäisi ilmoittaa. Kuluttajaviraston linjauksessa käydään läpi, millaisia vaatimuksia sähkömarkkinalaki sekä sähkön toimitus- ja myyntiehdot asettavat sähkön hinnan muuttamiselle. Sähköntoimituksessa on kyse pitkäkestoisesta sopimuksesta, jonka muuttamisen perusteet on yksilöity sopimusehdoissa. Ehtojen mukaan myyjä voi muuttaa hintaa muun muassa silloin, jos sähkön hankintakustannukset nousevat tai alenevat. Muutoksissa on muistettava johdonmukaisuus: jos yritys korottaa hintoja hankintakustannusten nousuun vedoten, sen on yhtä lailla myös laskettava hintoja, kun hankintakustannukset pienenevät. Muuten yrityksen sopimusehtokäytäntö on kuluttajien kannalta kohtuuton. Pelkkä muutoksesta kertominen ei riitä, vaan asiakkaalle on avattava, mihin muutos ja sen suuruus perustuvat. Näin toimiessaan myyjä lisää omalta osaltaan hinnanmuutosten läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta asiakkaiden silmissä. Asiakas tarvitsee konkreettista tietoa siitä, mitä hinnanmuutos tulee käytännössä hänen kohdallaan merkitsemään. Hinnanmuutoksen suuruutta onkin syytä havainnollistaa kertomalla, millainen vaikutus muutoksella on euromääräisesti ja prosentuaalisesti asiakkaan sähkölaskuun. Asiakkaalle on myös kerrottava, mistä ajankohdasta lähtien hinnanmuutos tulee voimaan. Sähkömarkkinalain mukaan hinnankorotus voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun kuluttajalle on lähetetty muutosilmoitus. Säännöksellä on haluttu varmistaa se, että kuluttajalla on riittävästi aikaa varautua korotuksiin. Sen sijaan hinnanalennukset voi toteuttaa ilman kuukautta aikaisemmin tehtyä ennakkoilmoitustakin. Kuluttajavirasto korostaa, että kuluttajalla on aina oltava ajantasainen tieto sähkön hinnasta. Ilman sitä hän ei voi kilpailuttaa eri sähkönmyyjiä vertailemalla niiden hintoja. Vaikean asian avaaminen kannattaa Sähkön hinnan liikkeitä ohjaa oma logiikkansa, joka ei läheskään aina aukene kuluttajalle. Tilannetta ei helpota se, että hinnanmuutoksia perustellaan tukkuhinnan, vesivarastojen täyttöasteen ja päästöoikeuksien hintakehityksen kaltaisilla hankalilla termeillä. Jos kuluttajat eivät saa selkeitä tietoja hinnanmuutoksesta ja sen syistä, he eivät voi ymmärtää markkinoiden toimintaa eivätkä voi olla varmoja siitä, että hinnanmuutoksiin on todella aihetta. Siksi hinnanmuutos ja sen perusteet on annettava kirjallisesti. Sähkönmyyjän on myös kiinnitettävä huomiota siihen, että asiakas ymmärtää viestin ilman ylimääräistä vaivannäköä. Riittävät ja yksiselitteiset tiedot eivät helpota ainoastaan kuluttajan arkea, vaan niillä on myönteisiä seurauksia myös yrityksille. Kuluttajien hintatietoisuuden kehittyessä kilpailukin toimii tehokkaammin. Lue lisää > Yritykselle > ohjeita ja linjauksia > linjauksia ja suosituksia > Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen 3

4 Toimitusvelvollisuushintojen kohtuullisuudesta huolehdittava Sähkö on välttämättömyyspalvelu eli palvelu, jota ilman ei ole juurikaan mahdollista selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Tällaisten palvelujen saatavuudelle ja edullisuudelle on asetettu erityisvaatimuksia, minkä takia mm. vaatimukset toimitusvelvollisuudesta ja hinnan kohtuullisuudesta ovat tärkeitä. Sähkömarkkinalakiin otettiin kilpailun avaamisen yhteydessä toimitusvelvollisuutta koskeva säännös, jotta kilpailukykyisiä sähkön hankintamahdollisuuksia vailla olevien kuluttajien asema turvattaisiin. Tämä merkitsee sitä, että palvelun saatavuus on turvattava kaikille kuluttajille. Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että sähkön vähittäismyyjän on toimitettava sähköä asiakkaalleen kohtuulliseen hintaan, jos myyjä on määräävässä markkina-asemassa jakeluverkon alueella. Kohtuullisuudella tarkoitetaan lain perustelujen mukaan hintojen mahdollisimman suurta kustannusvastaavuutta. Sähkön hinnan tulisi siis vastata mahdollisimman pitkälle toimitusvelvollisuuden piirissä olevien kuluttajien aiheuttamia kustannuksia. Sen sijaan kilpailun piirissä olevien asiakkaiden vähittäismyyjällä on oikeus tapauskohtaiseen hinnoitteluun. Myös tällöin myyjän on hinnoiteltava sähkönsä siten, ettei alempia hintoja tueta toimitusvelvollisuuden piirissä olevien kuluttajien maksuilla. Toimitusvelvollisuushinnat voivat samallakin sähkönmyyjällä olla useita kymmeniä prosentteja korkeampia kuin kilpailun piirissä olevat hinnat. Tällöin voidaan kysyä, ovatko toimitusvelvollisuushinnat lain edellyttämällä tavalla kustannusvastaavia vai onko kyse kilpailun piirissä olevien asiakkaiden tukemisesta toimitusvelvollisuusasiakkaiden hinnoilla. Jos huomattavia tarjouksia on annettu laajasti etenkin kilpailun piirissä oleville asiakkaille, voi olla aihetta epäillä, että toimitusvelvollisuushintojakin olisi tosiasiassa mahdollisuus laskea. Direktiivi edellyttää yleispalvelun varmistamista Etenkin sähkönmyyjät ovat kritisoineet toimitusvelvollisuusjärjestelmää. Järjestelmän on katsottu jäykistävän markkinoita. Myös samalla alueella olevat toimitusvelvollisuus- ja tarjoushinnat aiheuttavat sekaannusta. Järjestelmää ei ole kuitenkaan mahdollista eikä tarpeenkaan kokonaan poistaa, koska myös sähkön sisämarkkinadirektiivi (2003/54/EY) edellyttää yleispalvelun varmistamista eli sähkötoimituksia ainakin kaikille kotitalousasiakkaille kohtuullisin, helposti ja selkeästi verrattavin hinnoin. On tärkeää, että sähkön kaltaisen välttämättömyyspalvelun saatavuus turvataan lain säännöksin kaikille kuluttajille kaikissa oloissa. Tärkeää myös olisi, että toimitusvelvollisuushinnalle laissa asetetut vaatimukset kohtuullisuudesta ja kustannusvastaavuudesta saisivat konkreettisen sisällön myös kuluttajilta perittävissä sähkön hinnoissa. 4

5 Sähkön puhelinmarkkinointi vaatii erityistä tarkkuutta Sähkösopimusten puhelinmarkkinointi on yleistynyt viime aikoina, eikä puhelinmyynnin sudenkuopiltakaan ole vältytty. Kuluttajavirasto perää myyjien vastuullisuutta ja muistuttaa, että kuluttajansuolain markkinointisäännökset koskevat puhelinmyyjän viestintää aivan samoin kuin muutakin markkinointia. Sähkö on puhelinmyynnin kannalta hankala tuote, mikä asettaa markkinoijalle monia vaatimuksia. Kuluttajan täytyy saada puhelinkeskustelun aikana keskeiset tiedot tarjotusta tuotteesta, sopimuksen ehdoista ja hinnasta. Kuluttajan on myös selkeästi ymmärrettävä, onko kyse sopimuksen tekemisestä puhelimessa vai siitä, että myyjä lupaa lähettää kuluttajalle sopimustarjouksen. Jos puhelimessa sovitaan suullisesti sähkönmyyntisopimuksesta, ostajalle on puhelun jälkeen lähetettävä kirjallinen vahvistusilmoitus, kuten sähkömarkkinalaki edellyttää. Vahvistuksesta on käytävä ilmi tiedot tehdystä sopimuksesta sekä siihen sovellettavista hinnoista ja muista ehdoista. Asiakas voi peruttaa sopimuksen kolmen viikon huomautusaikana, joka lasketaan vahvistuksen lähettämisestä. Tämä vastaa peruutusoikeutta, joka asiakkaalla joka tapauksessa olisi yleisten etämyyntisäännösten nojalla. Sopimusvahvistus voidaan lähettää vain, jos osapuolten kesken on tehty sopimus Sähkön puhelinmyynnissä epäselvyyksiä on aiheutunut tilanteista, joissa kuluttaja on ymmärtänyt keskustelun perusteella myyjän lähettävän vain tarjouksen, mutta kuluttaja onkin saanut myyjältä sähkönmyyntisopimuksen vahvistusilmoituksen. Vahvistusilmoituksen saatuaan kuluttajalla on vielä mahdollisuus peruuttaa sopimus. Kuluttajalta ei voi kuitenkaan edellyttää sopimuksen peruuttamista tai muuta reagointia silloin, kun mitään sopimusta osapuolten välillä ei ole puhelimessa tehtykään. Kuluttaja joutuu kuitenkin helposti tahtomattaan sidotuksi sopimukseen, kun myyjä vetoaa lähettämäänsä sopimusvahvistukseen, jota kuluttaja ei ole peruuttanut. Tällainen ns. negatiivinen myyntimenetelmä, jossa ilman nimenomaista tilausta ja sopimusta toimitetusta tuotteesta edellytetään maksua, on kielletty myös kuluttajansuojalain 2 luvun 2a :ssä. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi eräät sähköyhtiöt käyttävät menettelyä, jossa yhtiö pyytää kuluttajalta ennen sopimuksen voimaanastumista allekirjoituksen vahvistusilmoitukseen sekä edellisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanomista koskevaan valtakirjaan. Tällaista sopimuksen varmistamismenettelyä voidaan pitää suositeltavana, vaikka laki ei sitä edellytäkään. Markkinointiväitteiden pidettävä paikkansa myös puhelinmyynnissä Sähkön puhelinmyynnissä annetaan toisinaan lupauksia sähkön hinnan edullisuudesta ja luvataan esimerkiksi, että myyjän hinta on tietyn prosenttiluvun verran halvempi kuin paikallisen sähköyhtiön hinta. Kuluttajansuojalaissa lähdetään siitä, että tuotteen markkinoinnissa annetut tiedot tulevat osaksi osapuolten välistä sopimusta. Kuluttajalla on oikeus odottaa, että lupaus sähkön hinnan edullisuudesta pitää paikkansa sekä sopimuksen tekohetkellä että myöhemmin sopimuksen voimassaoloaikana. Markkinoijan on siis varmistettava, että hän kykenee noudattamaan lupausta hinnan edullisuudesta kaikissa tilanteissa. Jos tätä ei voida luotettavasti varmistaa, markkinoijan kannattaa pidättäytyä hintalupausten antamisesta. Muussa tapauksessa markkinointi on harhaanjohtavaa ja kuluttajansuojalain vastaista. 5

6 Määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia ei voi ketjuttaa Määräaikaisen sähkösopimuksen jatkaminen automaattisesti ilman kuluttajan suostumusta on sopimusoikeuden perusperiaatteiden vastaista. Sähkömarkkinoilla kilpailutetut sähkönmyyntisopimukset tehdään usein kahden vuoden määräajaksi. Eräillä sähköyhtiöillä on ollut käytössään menettely, jossa yhtiö on kahden vuoden sopimuskauden lopussa ilmoittanut asiakkaalle, että sopimus jatkuu automaattisesti uuden kahden vuoden sopimuskauden, jos asiakas ei ilmoita yhtiölle haluavansa irrottautua sopimuksesta. Menettely on kuitenkin sekä sopimusoikeuden yleisten periaatteiden että sähkömarkkinalain säännösten vastainen. Sopimusoikeudessa edellytetään nimenomaista tahdonilmaisua sopimuksen syntymiseksi, jolloin toisen osapuolen passiivisuus ei riitä. Jos sähköyhtiö haluaa kahden vuoden jälkeen edelleen jatkaa sopimusta määräaikaisena, on osapuolten kesken tehtävä uusi sopimus, jossa kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy hänelle tehdyn tarjouksen. Jos kuluttaja ei ilmoita hyväksymistään, sopimus jatkuu osapuolten kesken toistaiseksi voimassa olevana. Sähkömarkkinalain mukaan kuluttajalla on oikeus irtisanoa määräaikainen sähkönmyyntisopimus, jos sopimus on ollut voimassa kaksi vuotta. Sähköntoimitusehtojen mukaan kuluttajan oikeus irtisanoa määräaikainen sähköntoimitussopimus alkaa, kun kaksi vuotta on kulunut ensimmäisen saman sopimuksen mukaisen sopimuskauden alusta. Kuluttajaa ei siten voida sitoa sähkönmyyntisopimukseen kahta vuotta pitemmäksi ajaksi ilman, että hänellä on laissa mainittu irtisanomisoikeus. 6

7 Sähköntoimituksen keskeytykset huomioon verkkotoiminnan hinnoittelussa Kotitalouksien riippuvuus sähköstä on jatkuvasti lisääntynyt ja samalla myös kuluttajien odotukset sähkön laadun ja toimitusvarmuuden suhteen ovat kasvaneet. Tämän vuoksi voidaan edellyttää, etteivät sähkön laatuhäiriöt ja keskeytykset saa kohtuuttomasti hankaloittaa kuluttajien jokapäiväistä elämää. Energiamarkkinavirasto on valmistellut luonnoksen sähkön jakeluverkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivoiksi vuosille Luonnoksessa esitetään verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuuden arviointiin muutosta muun muassa siltä osin, että sähköntoimituksessa tapahtuvat keskeytykset ja niistä asiakkaille aiheutuva haitta otettaisiin huomioon vuonna 2008 alkavalla valvontajaksolla. Kuluttajavirasto pitää antamassaan lausunnossa ehdotusta perusteltuna, kun otetaan huomioon sähkön toimitusvarmuuden suuri merkitys kotitalouksille ja muillekin sähkönkäyttäjille. Keskeistä on, että valvontamallissa on verkkoyhtiölle riittävät kannusteet ja pakotteet, jotta keskeytysten aiheuttamia haittoja saataisiin pienennettyä ja sähkön laatua parannettua. Kuluttajavirasto korostaa, että verkonhaltijalta odotettavan lähtö- tai normaalitason tulisi keskeytyksiin nähden olla vaatimuksiltaan korkea. Kuluttajilla on oikeus odottaa toimitusvarmuutta jo pelkästään sähkömarkkinalain sähköntoimituksen virhettä koskevan säännöksen perusteella. Verkkoyhtiön palkitseminen edellyttää siten, että yhtiö on onnistunut poikkeuksellisen hyvin pienentämään toimenpiteillään keskeytyshaittoja. Keskeytysten lisäksi kuluttajille aiheutuu haittoja myös siltä osin kuin sähkö ei laadultaan ole standardin mukaista. Kuluttajavirasto esittääkin harkittavaksi, voitaisiinko myös sähkön standardinmukaisuuteen liittyvät laatupuutteet sisällyttää haitta-arviointiin tulevilla valvontajaksoilla. Myös asiakaspalvelun laatu huomioon Energiamarkkinaviraston tarkoituksena on kehittää valvontamallia siten, että muun muassa asiakaspalvelun laatu otetaan tavalla tai toisella huomioon verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuuden arvioinnissa. Kuluttajavirasto kannattaa asiakaspalvelun laadun ottamista mukaan verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuusarviointiin. Tätä tukee myös se, että Kuluttajavirastoon viime aikoina tulleissa ilmoituksissa on korostunut asianmukaisen laskutuksen hoitamisen merkitys. Asiakaspalvelun laadun huomioiminen edellyttäisi riittävän luotettavien ja objektiivisten verkkotoiminnan asiakaspalvelun laadun mittaamismenetelmien kehittämistä. Määrittää pitäisi myös asiakkaiden odottama palvelun tavoitetaso ja se, miten asiakkaat rahassa mitaten arvostavat asiakaspalvelun laatua. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > Kuluttajaviraston lausunto luonnoksista sähköverkonhaltijoiden verkkotoiminnan hinnoittelun kohtuullisuuden arvioinnin suuntaviivoiksi v ( ) 7

8 Sähkölaskun tiedot ovat tärkeitä yhtiöiden kilpailuttamisessa Kuluttaja voi käyttää sähkölaskun tietoja myyjien kilpailuttamiseen. Sähkölasku on myös väline, jolla kuluttajan pitäisi voida tarkistaa laskutuksensa oikeellisuus ilman kohtuutonta vaivannäköä. Sähkölaskun sisältämiä tietoja ei voida merkittävästi karsia ilman, että vaarannettaisiin kuluttajien tarvitsemat perustiedot. Sähkölaskujen uudistamisessa on löydettävä tasapaino laskujen selkeysvaatimuksen ja tietoihin kohdistuvien tarpeiden välillä, toteaa Kuluttajavirasto lausunnossaan sähkölaskujen erittelyä koskevan määräyksen uudistamisesta. Kuluttajat kokevat sähkölaskut usein vaikeaselkoisina ja hankalasti ymmärrettävinä. Sähkölaskujen selkeyttämisen lisäksi uudistuksen taustalla on myös jotkin sähkömarkkinoilla tapahtuneet muutokset, kuten kehitys kohti sähköistä laskutusta sekä sähkön kulutusta reaaliaikaisesti mittaavien sähkömittareiden yleistyminen. Sähköiseen laskutukseen kuluttajan suostumus Kuluttajavirasto ei näe estettä sähköisen laskutuksen kehittämiselle, jos kuluttajalla on mahdollisuus valita haluamansa laskutusmuoto. Suostumus sähköiseen laskutukseen on oltava aina yksilöllinen, kuluttajan nimenomaisesti sopimusta tehtäessä tai myöhemmin antama. Tarvittaessa suostumus on voitava peruuttaa. Sähköinen laskutus ei kaikille kuluttajille nykypäivänä sovellu, joten laskutusta paperimuodossa on edelleen pidettävä ensisijaisena laskutustapana. Luonnollisesti vaatimusten sähkölaskun sisällölle on oltava samat kummassakin laskutusmuodossa. Hintavertailuun tarvitaan apuvälineitä Laskuerittelymääräystä koskevan luonnoksen mukaan laskussa on ilmoitettava sähköenergian ja/tai sähkön siirron vuosilaskutuksen kokonaismäärä euroissa ja/tai keskihinta kilowattituntia kohden. Kuluttajavirasto pitää ehdotusta perusteltuna eli laskussa on tarpeen ilmoittaa ainakin toinen edellä mainituista tiedoista. Vaikka kuluttaja ei voikaan tietojen perusteella suoraan verrata oman yhtiönsä hintaa muiden yhtiöiden hintoihin, tiedot ovat hyödyllisiä apuvälineitä kuluttajien tekemissä hintavertailuissa. Esimerkiksi omalla kulutusmäärällä laskettua vuosilaskutusta voi käyttää vertailussa muiden sähkönmyyjien vastaaviin summiin. Vastaavasti keskihintatiedon avulla kuluttaja voi verrata oman sähkönkulutuksensa keskihintaa muiden yhtiöiden tariffien mukaisesti määräytyviin keskihintoihin. Ennakkotiedotetta ei ole syytä poistaa Voimassa olevassa laskuerittelymääräyksessä edellytetään, että asiakkaalle on tasausjakson alussa annettava ennakkotiedote, joka sisältää muun muassa asiakkaan arvioidun kulutusmäärän tasausjakson aikana sekä tasausjakson aikana lähetettävien laskujen lukumäärän, eräpäivät sekä loppusummat. Laskuerittelypäätöstä koskevan luonnoksen mukaan vaatimus ennakkotiedotteen antamisesta poistettaisiin ja arviolaskutuksen piirissä oleva kuluttaja saisi tietoa tulevasta laskutuksestaan lähinnä siten, että arviolaskussa ilmoitettaisiin seuraava eräpäivä. Kuluttajavirasto ei pidä näin olennaista ennakkotietoihin kohdistuvaa vähennystä perusteltuna. Tasausjakso on yleensä melko pitkä, normaalisti vuoden pituinen. Kuluttajan taloudenhallinnankin kannalta on tarpeellista saada tietää ennakolta ainakin tulevien laskujen eräpäivät ja laskujen loppusummat tasausjakson ajalta sekä myös tasausjaksoa koskeva kulutusarvio. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > > Luonnos energiamarkkinaviraston määräykseksi sähkön siirtoa ja sähköenergiaa koskevien laskujen erittelystä ( ) 8

9 Sähkönjakelun varmuutta parannettava Sähkömarkkinalaissa säädetystä verkon kehittämisvelvollisuudesta huolimatta jakeluverkon keskeytysajat eivät ole viimeisen vuosikymmenen aikana pienentyneet. Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä näkee tarpeelliseksi asettaa yleiset tavoitetasot jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantamiseksi. Kuluttajavirasto kannattaa lausunnossaan työryhmän ehdotusta tavoitetasojen asettamisesta, jossa tulisi huomioida myös yksittäisten asiakkaiden kokemukset keskeytysajoista ja sähkön laadusta. Nykyinen sähkön laatua koskeva standardi SFS vastaa huonosti kuluttajien sähkön laatua koskeviin odotuksiin. Standardissa on esimerkiksi lyhyiden sähkökatkojen viitteelliselle määrälle annettu vaihteluväli muutamasta kymmenestä useisiin satoihin keskeytyksiin vuodessa. Pitkien, yli kolme minuuttia kestävien sähkökatkojen viitteellinen arvo vaihtelee alle kymmenestä jopa 50 keskeytykseen vuodessa alueesta riippuen. Jännitekuoppien määrä voi vaihdella muutamista kymmenistä tuhanteen vuodessa. Käytännössä jakeluhäiriöitä on enemmän haja-asutusalueiden ilmajohtojen varressa asuvilla sähkönkäyttäjillä kuin taajamissa, jossa maakaapelointi on yleistä. Keskiarvoihin perustuvat yhtiökohtaiset sähkönjakelun keskeytystilastot eivät anna oikeaa kuvaa kuluttajien kokemista haitoista. Kuluttajavirastoon tulleista ilmoituksista on pääteltävissä, että osa kuluttajista kärsii lyhyistä sähkökatkoista ja muista laatuhäiriöistä selvästi keskimääräistä enemmän. Asiakaskohtaisien keskeytyslukujen keräämisessä on kiinnitettävä huomiota myös ns. huonoimmin palveltujen asiakkaiden asemaan. Jakeluverkkojen toimitusvarmuuden parantaminen lisää myös sähkönjakelun kustannuksia ja nostaa sähkön siirtohintoja. Kuluttajavirasto korostaa, että erityisesti sähkölämmittäjille sähkölasku on jo nykyisinkin suuri menoerä. Suurehkot siirtohinnan korotukset muodostuisivat heidän kannaltaan ongelmallisiksi. Perusteltua onkin asettaa toimenpiteiden aikataulu riittävän pitkäksi ja verkkojen taloudellisen käyttöiän huomioivaksi, jolloin kustannukset kuluttajille jäisivät kohtuullisiksi. Lue lisää > kuluttajapolitiikka > Kuluttajaviraston lausuntoja > Lausunto sähkön jakeluhäiriöiden ehkäisemistä ja jakelun toiminnallisia tavoitteita selvittäneen työryhmän raportista ( ) 9

10 Sähkön kysyntäpiikkeihin etsitään ratkaisua kysyntäjoustosta Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti maaliskuussa työryhmän sähkön kysyntäjouston kehittämiseksi ja sovittamiseksi osaksi sähkömarkkinoita. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus, jossa määritellään kysyntäjouston rooli ja tavoitteet sähkömarkkinoilla, jotta voitaisiin lisätä kysyntäjoustoa kaikissa kuluttajaryhmissä mahdollisuuksien mukaan. Useimmissa kulutuskohteissa sähköä käytetään silloin kun sitä tarvitaan, pitkälti sähkön hinnasta riippumatta. Jos käyttäjä voi siirtää sähkön käyttöään toiseen ajankohtaan, puhutaan kysyntäjoustosta. Tällöin kuluttaja käytännössä siirtää kulutustaan halvemman hinnan aikaan. Kysyntäjoustolla kuluttaja voi säästää energiakustannuksissaan ja hallita hintariskejä. Sähkön kysynnän joustolla voidaan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon säilymiseen tiukoissa kuormitustilanteissa sekä hinnanmuodostukseen markkinoilla. Kuluttajaviraston edustajana työryhmässä toimii apulaisjohtaja Päivi Seppälä. 10

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 37/420/2011 17.5.2011 ASIA Sopimusvahvistus sekä sopimusta ja laskutusta koskevat tiedot TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Martti Luukkonen ASIANOSAINEN Market Energia Sähkönmyynti

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin

Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Kommentti TEM:n luonnoksesta HE:ksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin Energiavirasto 17.6.2016 Johtaja Veli-Pekka Saajo 68 Valvonnan rytmi

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista

Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista Selvitys kuntosaliketjujen hinnoista 1/2016 27.1.2016 Kuluttajaliitto tiedottaa: Treenaaja säästää satasia vertailemalla kuntosaliketjujen hintoja Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n ja Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut.

Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 4246 Liite MAKSUTAULUKKO Suomen ympäristökeskuksen julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään maksut. 1 Kemikaalilain (744/1989) ja sen muuttamisesta

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta!

Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! Tee ympäristöteko, osta pörssisähköä! eli Osta sitä tunneittain hinnoiteltuna, kahden viikon irtisanomisajalla, ilman määräaikaista sopimusta! 14.8.2015 Eero Paananen, Eero Pere, Marjaniemen kiinteistönomistajat

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

KUV/10334/48/2009 27.1.2010 VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI KUV/10334/48/2009 27.1.2010 Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle VESIHUOLTOLAIN TARKISTAMISTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Olette pyytänyt lausuntoa vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän väliraportista. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin

ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin ET:n kommenttipuheenvuoro lainsäädäntömuutoksiin Energiaviraston verkkotoiminnan ajankohtaispäivä 17.6.2016 Kenneth Hänninen Energiateollisuus ry kenneth.hanninen@energia.fi www.energia.fi Puh. 09 5305

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

jätteenkuljetusjärjestelmä

jätteenkuljetusjärjestelmä Uusi jätelaki / jätteenkuljetusjärjestelmä j j j Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on järjestettävä joko perusmallilla, kunnan järjestämä jätteenkuljetus eli kunnan kilpailuttama tai Kunta voi päättää,

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie 1 B 2 krs 02400 KIRKKONUMMI

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon

Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Kuluttajien valmius kysyntäjoustoon Enni Ruokamo, Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, SYKE BC-DC Workshop 16.1.2017 Kyselyn taustat ja tarkoitus Pilottitutkimus

Lisätiedot

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016

1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Viite: TEM/1105/ /2016; TEM038:00/2016 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö kirjaamo@tem.fi Viite: TEM/1105/03.01.02./2016; TEM038:00/2016 Caruna Oy:n ja Caruna Oy:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä.

Näytesivut. 4.1 Yhtiökokous. Kokoustapa. Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. 4 4.1 Yhtiökokous HALLINTO Päätöksentekoa yhtiökokouksessa koskevat säännökset vastaavat pääosin vanhan lain säännöksiä. Kokoustapa Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, jossa päätökset

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOSTYÖSTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TIEDOT Yhtiön nimi Huoneiston numero Osakkeiden numero OSAKKEEN OMISTAJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet Sähköposti Asunto-osakeyhtiölain 5. luku 2, ilmoitus

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle.

HE 35/2015 vp. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta 70 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jäteverolakia. Jäteveron tasoa korotettaisiin 55 eurosta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY )

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä ( HSY ) 1 (5) Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Asia Vastineen antaja Asiamies ja prosessiosoite Hankintayksikkö Oikaisun vaatija Vastine betoniputkien ja betonisten kaivonosien hankintaa koskevassa

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot