CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 CIRCUS HELSINGIN OPETUSSUUNNITELMA 2015 Circus Helsingin opetussuunnitelma on laadittu taiteen perusopetuksesta annetun lain ja asetusten perusteella sekä Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen perusteiden (2005) pohjalta. Circus Helsingin opetus toteutetaan opetussuunnitelman perusteella.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus 1.2. Arvot ja yleiset tavoitteet 2. OPETUKSEN TOTEUTUS 2.1. Oppimiskäsitys 2.2. Opiskeluympäristö 2.3. Työtavat 3. RAKENNE JA LAAJUUS 3.1. Rakenne 3.2. Opetuksen laajuus 3.3. Oppilaspaikat 3.4. Opintojen suorittamisaika 4. TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 4.1. Tavoite- ja sisältöalueet 4.2. Varhaisiän opinnot 4.3. Perusopinnot 4.4. Syventävät opinnot 4.5. Aikuisiän opetus 4.6. Opetuksen yksilöllistäminen 4.7. Oppimäärän yksilöllistäminen 5. ARVIOINTI 5.1. Arvioinnin perusteet 5.2. Oppilasarviointi 5.3. Oppilaitoksen itsearviointi 6. TODISTUKSET 6.1. Kirjalliset todistukset 6.2. Päättötodistus

3 1. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus Toiminnallaan Circus Helsinki pyrkii kehittämään ja ylläpitämään sirkuksen harrastamismahdollisuuksia sekä lisäämään sirkuskulttuurin näkyvyyttä. Tämän toteutumiseksi Circus Helsinki järjestää sirkustaiteen opetusta ja sirkuslajien harjoittelumahdollisuuksia, levittää tietoa sirkustaiteesta, järjestää sirkusesityksiä, vierailuja ja muita vastaavia sirkustapahtumia, järjestää kaikille jäsenille yhteisiä tilaisuuksia sekä tutustumis- ja esiintymismatkoja ja on yhteistyössä muiden sirkusalalla toimivien yhdistysten ja sirkusharrastajien kanssa. Circus Helsingin antama opetus tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella pitkäjänteisesti sirkustaidetta sen eri muodoissa. Opetuksessa otetaan huomioon kulttuurillinen moniarvoisuus, oppilaan henkilökohtainen kasvu ja yksilöllisyys. Oppilaille annetaan mahdollisuus tehdä omakohtaisia valintoja sirkusopetuksessa Arvot ja yleiset tavoitteet Circus Helsingin arvot perustuvat ajatukseen yksilöllisestä oppijasta ja positiivisesta opetuksesta. Oppilaan henkilökohtaista kehitystä, positiivista ilmapiiriä rakentavaa toimintaa ja positiivisen minäkuvan syntymistä tuetaan. Opetuksen ideana on luoda perusta turvalliselle, yksilölliselle ja elinikäiselle harrastamiselle sirkustaiteen parissa. Circus Helsingin opetus tukee nuoren henkistä kasvua ja kehittää pitkäjänteisyyttä, luovuutta ja aloitteellisuutta. Keskeiset arvolähtökohdat ovat tukea oppilaiden osaamisen monipuolisuutta, yksilöllisyyttä, tavoitteellisuutta ja sitoutumiskykyä, mutta antaa myös opettajille mahdollisuus välittää omaa osaamistaan ja harjoittelemisen tapoja harrastajille. Circus Helsinki pyrkii tarjoamaan oppilailleen pitkäjänteisiä mahdollisuuksia kehittyä sirkustaidoissa ja tutustua sirkustaiteen eri osa-alueisiin. Oppilaat ovat yhteistyössä eriikäisten ja eri kansallisuutta olevien ihmisten kanssa, samoin kuin sirkuksen ja muiden taiteenalojen tekijöiden kanssa.

4 2. OPETUKSEN TOTEUTUS 2.1. Oppimiskäsitys Sirkustaiteen lajit ovat määritelmällisesti vaikeita ja niiden oppiminen vaatii paljon aikaa. Oppiminen tapahtuukin yleensä vasta pitkäjänteisen oman työskentelyn ja tutkimisen tuloksena. Opittu taito innostaa usein oppimaan lisää. Oppilaat sisäistävät, että sirkustaidot vaativat keskittynyttä harjoittelua sekä yksin että yhteistyössä muiden oppilaiden sekä ohjaajien kanssa Opiskeluympäristö Circus Helsinki opiskeluympäristönä tukee oppilaan monipuolista ja turvallista kasvua ja oppimista sekä antaa onnistumisen kokemuksia. Opiskeluympäristössä toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Fyysisesti Circus Helsinki tarjoaa turvalliset puitteet sirkustaiteen tekemiseen. Harjoitus- ja esiintymistila sekä välineistö pidetään asianmukaisessa kunnossa. Harjoitustila pidetään tasapuolisena, tasapainoisena ja inspiroivana erilaiset harjoittelijat huomioon ottaen. Circus Helsinki on pyritty järjestämään psyykkisesti ja sosiaalisesti oppimista tukevaksi. Opetuksessa hyödynnetään keskittymisen, toiston, onnistumisen ilon, mielikuvituksen ja tervehenkisen esimerkillisyyden merkitystä nuoren ihmisen kehittymisessä. Kaikilta opetukseen osallistuvilta odotetaan hyvää käytöstä, erilaisuuden kunnioittamista ja positiivista suhtautumista muihin. Pelkojen voittaminen, kannustaminen ja auttaminen ovat osa Circus Helsingin opetusta Työtavat Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut taidot ja tiedot verrattuna käytettäviin opetusmenetelmiin. Opettajat tukevat oppilaan yksilöllistä kehitystä ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä. Oppilaille annetaan mahdollisuus tehdä omakohtaisia valintoja sirkusopetuksessa, joten kaikkien oppilaiden opetussuunnitelma on yksilöllinen. Opetusta annetaan koostumukseltaan erilaisissa ryhmä- ja yksilöopetustilanteissa. Circus Helsingillä pyritään siihen, ettei ketään jätetä ryhmän ulkopuolelle vasten omaa tahtoa. Taidollinen osaaminen ei ole osallistumista rajaava tekijä.

5 3. OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS 3.1. Rakenne Laajan oppimäärän mukainen sirkustaiteen perusopetus muodostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perus- ja syventävät opinnot on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Circus Helsingillä järjestetään myös varhaisiän ja aikuisten sirkustaiteen opetusta. Syventävien opintojen vaiheessa opinnot on mahdollista, joskaan ei välttämätöntä, jakaa pää- ja sivulajeihin Opetuksen laajuus Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. Opintojen laajuuden laskennan perusteena käytetään 45 minuutin pituista oppituntia. Perusopinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Syventävissä opinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia. Varhaisiän opinnot hyväksiluetaan perusopintoihin. Aikuisiän, vanhempi-lapsi-ryhmien ja tiiviskurssien opetuksesta sekä omatoimisen harjoittelun osalta ei myönnetä perusopintojen tai syventävien opintojen suorituksia Oppilaspaikat Oppilaspaikat Circus Helsingin ryhmissä täytetään ilmoittautumisen perusteella. Oppilaat voivat ilmoittautua halutessaan useampaan ryhmään. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella Circus Helsingin hallitukselta Opintojen suorittamisaika Yksi 45 minuutin viikkotunti on yhteensä 30 tuntia lukuvuodessa, yksi 60 minuutin viikkotunti on laskennallisesti 50 tuntia lukuvuodessa ja yksi 90 minuutin viikkotunti on laskennallisesti 70 tuntia lukuvuodessa. Perusopintojen laskennallisen laajuuden täytyttyä oppilas jatkaa syventävien opintojen suorittamista. HUOM! Perusopintojen (500 ot) ja syventävien opintojen (800 ot) suorittamisaika riippuu viikkotuntien määrästä: 1x 2x 3x 4x 5x 45 min/vk 500 ot ,5 3 vuotta 1x 2x 4x 6x 8x 45 min/vk 800 ot ,5 4 3 vuotta

6 Laajan oppimäärän mukaisia sirkustaiteen perusopintoja voi suorittaa enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona oppilas täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen oppilas voi jatkaa aikuisopinnoissa. Oppilas voi hakea kirjallisesti aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukua osaksi Circus Helsingin opintoja, jos ne sisältönsä puolesta sopivat osaksi Circus Helsingin tarjoamaa opetusta. Aiemmista opinnoista tulee esittää suoritustodistus ja arviointi.

7 4. TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT 4.1. Tavoite- ja sisältöalueet Circus Helsingin opetuksen tavoite- ja sisältöalueet ovat tekniikkaopetus, kehontuntemus, sirkustaiteen tuntemus ja esiintyminen. Tavoitteena on ohjata oppilaat ymmärtämään, että sirkustaide on monitaiteellinen taidemuoto. Circus Helsingin opetuksen tavoitteena on, että ymmärtämään sirkustaidetta ja sen merkitystä kulttuurissa opiskelemaan pitkäjänteisesti taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaisesti sekä saa edellytykset elinikäiselle sirkustaiteen harrastamiselle ja valmiudet hakeutua jatko-opintoihin oppilas kasvaa oma-aloitteisuuteen ja vastuun ottamiseen oppilaan minäkuva ja itsetunto vahvistuvat oppilas kehittyy sosiaalisissa taidoissa ja oppii arvostamaan ryhmän muita jäseniä sekä omia ja muiden oppimisprosesseja ja oppimistuloksia ilmaisemaan itseään erilaisten esiintymiskokemusten kautta Varhaisiän opinnot Circus Helsingin varhaisiän opinnoissa opetuksen lähtökohtana on leikki. Opetuksessa korostetaan liikunnallisia harjoituksia, aistihavaintojen tekoa sekä tuetaan mielikuvituksen ja aloitekyvyn kehittymistä. Oppilas ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti. Opetus järjestetään niin, että oppilas saa myönteisiä esiintymiskokemuksia. Hän harjoittelee ryhmässä olemista ja toimimista. Hän opettelee käyttämään sirkustaiteen sanastoa keskustellessaan omasta ja muiden työskentelystä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Tekniikkaopetus eri sirkuslajien ilmaisua. liikunnallisten ja karkeamotoristen taitojen kehittäminen perusliikunnan ja leikin avulla. Kehontuntemus hahmottamaan kehoaan ja sen liikemahdollisuuksia. oppilas tutustuu monipuolisen liikunnan avulla omaan kehoonsa, sen toimintaan ja liikemahdollisuuksiin.

8 Sirkustaiteen tuntemus sirkustaiteen perusteita. oppilas tutustuu sirkustaiteen lajituntemukseen ja perussanastoon sirkusharjoitusten yhteydessä sirkustaiteeseen ja sirkusesityksiin tutustutaan käytännön kokeilujen ja aistihavaintojen avulla. Esiintyminen ilmaisemaan itseään ja esiintymään harjoitellaan esiintymistä ensin ryhmässä ja myöhemmin ryhmän ulkopuoliselle yleisölle Perusopinnot Circus Helsingin perusopinnoissa opiskelemaan sirkustaidetta pitkäjänteisesti taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Perusopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle sirkustaiteen näkökulmasta. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Tekniikkaopetus eri sirkuslajien perustekniikoita harjoitellaan pitkäjänteisesti eri sirkuslajien tekniikoita tasolta toiselle edeten tutustutaan eri sirkuslajeille ominaisiin hienomotorisiin taitoihin ja opetellaan niitä. Kehontuntemus kehontuntemusta korostetaan oppilaan myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoon tehdään voimaharjoitteluja ja venyttelyjä tehdään koordinaatiokykyä ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita.

9 Sirkustaiteen tuntemus tuntemaan sirkuksen historiaa ja sirkustietoutta. tutustutaan sirkuksen ja sirkustaiteen historiaan kehitetään oppilaan sirkustietoutta, tuntemusta ja sanastoa tutustutaan esiintyvän sirkuksen toimintaan, katsotaan esityksiä ja opitaan analysoimaan ja tulkitsemaan nähtyä ja koettua tutustutaan sirkusharjoittelun turvallisuusnäkökohtiin. Esiintyminen esiintymistaitoja ja sirkustekniikoita. kehitetään improvisaation ja leikkien avulla oppilaan esiintymistaitoja yksilönä ja ryhmässä kannustetaan oppilasta kehittämään omaa taiteellista ilmaisuaan ja tekemään esityskokeiluja pyritään valmistamaan erilaisia esityksiä ja saamaan monipuolisia esiintymiskokemuksia. Päättötyö Oppilas valmistaa opettajan ohjauksessa sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päätteeksi esityksen yksin tai ryhmässä. Oppilas arvioi itse tekemäänsä ja saa työstään suullisen palautteen Syventävät opinnot Circus Helsingin syventävissä opinnoissa oppilasta ohjataan kohti itsenäistä harjoittelua. Syventävissä opinnoissa oppilasta ohjataan oman työskentelyn ja oppimisen seurantaan ja itsearviointiin. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Tekniikkaopetus Tavoitteet: taitoja ja tietoja taipumustensa ja kiinnostuksena mukaisesti sirkustaiteeseen syventymisessä tarvitsemiaan tekniikoita syvennetään oppilaan osaamista hänen kiinnostuksensa mukaisesti ja kehitetään taitoja hänen taipumustensa perusteella harjoitellaan oppilaan teknistä osaamista tukevia taidelajeja ja näin syvennetään oppilaan taidollista kehitystä ohjataan oppilasta itsenäiseen harjoitteluun.

10 Kehontuntemus Tavoitteet: oman kehon tuntemusta ja oppii kuuntelemaan sitä ymmärtämään kehonhuollon merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. opitaan ylläpitämään ja kehittämään kehon tasapainoa: notkeutta, voimaa, kestävyyttä ja koordinaatiota käydään läpi ihmisen anatomian ja fysiologian perusteita sekä ruokatottumuksien vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Sirkustaiteen tuntemus Tavoitteet: nykysirkuksen ilmaisumuotoja ymmärtämään sirkustaidetta kansainvälisenä taidemuotona. tutustutaan nykysirkuksen kehitysvaiheisiin, sen ilmenemismuotoihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin syvennetään taitoja sirkusnumeron kokonaisuuden suunnittelussa syvennetään tietoja sirkuksen historiasta katsotaan kansainvälisiä ja ammattitasoisia esityksiä opitaan välineiden huoltoa ja turvallisuusvaatimusten huomioon ottamista oppilasta ohjataan itsenäiseen tiedon hankintaan tutustutaan sirkustaiteen kansainväliseen sanastoon. Esiintyminen Tavoitteet: sirkusnumeron/sirkusesityksen valmistamista luomaan uutta ja kehittämään omia ideoitaan. tutkitaan ja harjoitellaan käytännön kokeilujen avulla sirkusnumeron suunnittelua ja valmistamista tehdään esityskokeiluja syvennetään sirkusnumeron kokonaisuuden suunnittelutaitoja tutkitaan ja kokeillaan yhdessä eri taidemuotojen vaikutusta sirkusesityksen taiteelliseen vaikutelmaan opiskellaan nykysirkuksen tekemistä. Päättötyö Sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävien opintojen lopuksi oppilas valmistaa päättötyön. Päättötyöhön kuuluu esityksen kokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja esittäminen sekä prosessin seuraaminen portfoliotyöskentelyn avulla.

11 Syventävissä opinnoissa oppilas saa sekä suullisen että kirjallisen arvion päättötyöstään. Päättötöissä arvioidaan taiteellista vaikutelmaa ja tekniikkaa. Oppilas reflektoi myös itse työnsä toteutusta asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Oppilas saa esityksestään ja portfoliotyöskentelystään kirjallisen arvion, jonka laatii vähintään kaksi koulun opettajista. Päättötyön laskennallinen laajuus on 40 tuntia Aikuisiän opetus Circus Helsingin aikuisiän opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin sirkustaiteen perusopetuksessa ja syventävissä opinnoissa. Aikuisten opetuksessa otetaan huomioon heidän kiinnostuksensa kohteet ja heidän aiemmat opintonsa ja kokemuksensa sirkustaiteesta. Aikuisoppilasta ohjataan opiskelemaan sirkustaidetta pitkäjänteisesti taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Aikuisopinnot tarjoavat pohjan elämänpituiselle harrastukselle tai taiteen kentällä toimimiselle sirkustaiteen näkökulmasta. Aikuisoppilaita ohjataan oman työskentelyn ja oppimisen seurantaan ja itsearviointiin. Opetuksessa luodaan kannustava ja sosiaalisesti vuorovaikutteinen opiskeluilmapiiri. Tekniikkaopetus eri sirkuslajien perustekniikoita harjoitellaan pitkäjänteisesti eri sirkuslajien tekniikoita tasolta toiselle edeten tutustutaan eri sirkuslajeille ominaisiin hienomotorisiin taitoihin ja opetellaan niitä. Kehontuntemus kehontuntemusta korostetaan oppilaan myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoon tehdään voimaharjoitteluja ja venyttelyjä tehdään koordinaatiokykyä ja rytmitajua kehittäviä harjoitteita. Sirkustaiteen tuntemus tuntemaan sirkuksen historiaa ja sirkustietoutta. tutustutaan sirkuksen ja sirkustaiteen historiaan kehitetään oppilaan sirkustietoutta, tuntemusta ja sanastoa tutustutaan esiintyvän sirkuksen toimintaan, katsotaan esityksiä ja opitaan analysoimaan ja tulkitsemaan nähtyä ja koettua tutustutaan sirkusharjoittelun turvallisuusnäkökohtiin.

12 Esiintyminen esiintymistaitoja ja sirkustekniikoita. kehitetään improvisaation ja leikkien avulla oppilaan esiintymistaitoja yksilönä ja ryhmässä kannustetaan oppilasta kehittämään omaa taiteellista ilmaisuaan ja tekemään esityskokeiluja pyritään valmistamaan erilaisia esityksiä ja saamaan monipuolisia esiintymiskokemuksia Opetuksen yksilöllistäminen Circus Helsingin oppilasta ohjataan opiskelemaan sirkustaidetta ja valitsemaan itse omat opintonsa hänen omista lähtökohdistaan. Pitkällä aikavälillä ottamaan vastuuta omista opinnoistaan pitkäjänteisesti taipumustensa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Circus Helsingin opinnot pyritään järjestämään niin, että jokaisen oppilaan opetus on yksilöllistä ja eriytettyä Oppimäärän yksilöllistäminen Mikäli oppilas on erityisen tuen tarpeessa tai ei kykene opiskelemaan Circus Helsingin opetussuunnitelman mukaisesti, tukea pyritään tarjoamaan tai opetussuunnitelman tavoitteita voidaan erityisesti yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Tällöin oppilaalle voidaan laatia sirkustaiteessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään opiskelun tavoitteet, opiskeluaika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, mahdolliset suoritukset ja arviointimenettely. Opintojen tavoitteiden tulee olla sirkustaiteen mukaiset. Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hyväkseen opetusta.

13 5. ARVIOINTI 5.1. Arvioinnin perusteet Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan edistymistä opinnoissa. Arvioinnin tulee tukea oppilaan hyvän itsetunnon ja ilmaisuvalmiuksien kehittymistä sekä oppilaan halukkuutta kehittää itseään sirkustaiteessa. Arvioinnin tulee olla säännöllistä, ja oppilaan on saatava palautetta oppimisestaan jatkuvasti oppimistilanteissa. Arviointi Circus Helsingillä on vuorovaikutuksellista ja opettajan, oppilaan ja ryhmän välillä tapahtuvaa. Opetuksessa tuetaan oppilaan kykyä arvioida omaa ja muiden työskentelyä. Oppilas harjoittelee koko opiskelun ajan itsearviointia, ja häntä opastetaan oppimisensa dokumentoimiseen ja seurantaan. Arviointi kohdistuu sekä prosessiin että lopputulokseen. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opetusmenetelmiin ja tukevat oppimista. Oppilaita tiedotetaan seuraavista arvioinnin perusteista: arvioinnin tehtävät ja kohteet, arviointikriteerit, opintojen etenemisen edellyttämät suoritukset, arvioinnin oikaiseminen ja päättötodistuksen sisältö Oppilasarviointi Kaikille oppilaille pyritään antamaan tuntisuorituksista jatkuvaa ja vuorovaikutuksellista suullista palautetta Varhaisiän, perusopintojen ja syventävien opintojen oppilaille annetaan kaikista opinnoista vuosittain kirjallinen arvio. Aikuisiän opinnoista voidaan antaa pyydettäessä kirjallinen arvio ja todistus. Syventävistä opinnoista ja syventävien opintojen päättötyöstä oppilas saa todistuksen ja todistukseen kirjallisen arvioinnin osaamisestaan. Oppilas voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tehdä pyynnön arvioinnin oikaisemisesta. Valitus jätetään kirjallisesti Circus Helsingin hallitukselle Oppilaitoksen itsearviointi Circus Helsinki suorittaa säännöllisesti toimintansa itsearviointia. Itsearviointi on toiminnan kehittämisen väline, jolla luodaan pohjaa myös päätöksenteolle. Circus Helsingin jatkuva ja järjestelmällinen arviointi tähtää koko toiminnan vahvuuksien ja kehittämistä kaipaavien osa-alueiden löytämiseen ja tukee oppilaitoksen johtamista. Laatua arvioitaessa tarkastellaan oppilaitoksen nykyistä toimintaa, arvioidaan sen tulevaa kehitystä ja keskustellaan opetuksen laatuun vaikuttavista tekijöistä.

14 Circus Helsinki kokoaa kerran vuodessa toimintakertomuksen, jossa toimintaa ja kehittymistä arvioidaan sekä laadullisesti että määrällisesti. Määrällinen arviointi perustuu oppilasrekisterin tietoihin, annettuun opetustuntimäärään ja tilikauden tapahtumiin. Laadullisen arvioinnin perustana toimivat henkilöstön, oppilaiden ja oppilaiden vanhempien palautteet.

15 6. TODISTUKSET 6.1. Kirjalliset todistukset Oppilas saa todistuksen ja kahden arvioitsijan laatiman kirjallisen kuvauksen perusopintojen päättötyöstä. Arvioinnin kohteina ovat ilmaisu ja tekninen osaaminen. Oppilaalle annetaan osallistumistodistus ja kirjallinen arviointi, jos opinnot keskeytyvät tai oppilas tarvitsee niitä muusta syystä. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus osallistumisesta sirkustaiteen laajan oppimäärän opintoihin ja sanallinen arviointi. Syventävien opintojen päättötodistus on samalla todistus koko sirkustaiteen perusopetuksen laajan oppimäärän suorittamisesta Päättötodistus Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistus on virallinen asiakirja, jonka sisältö noudattaa opetussuunnitelman perusteita. Päättötodistuksessa todetaan seuraavat asiat: koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen nimi opinnot, joista päättötodistus annetaan oppilaan nimi ja syntymäaika opiskeluaika oppilaan päättösuoritus, sanallinen arvio, suorituksen ajankohta osallistuminen sirkusesityksiin ja kulttuuriprojekteihin rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä lainsäädäntö, johon koulutus perustuu maininta, että koulutus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti maininta, että sirkustaiteen laaja oppimäärä sisältää perusopetuksen ja syventävät opinnot. arviointiasteikko. Laajan oppimäärän syventävien opintojen lopputyön arvosana-asteikko: Erinomainen 5 Kiitettävä 4 Hyvä 3 Tyydyttävä 2 Hyväksytty 1

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005

Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Taiteen perusopetuksen Sirkustaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005 Opetushallitus 2005 MÄÄRÄYS 1 (1) velvoittavana noudatettava 30.3.2005 Dnro 10/011/2005 Voimassaoloaika 30.3.2005

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 40/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEATTERITAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002

MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 MÄÄRÄYS 38/011/2002 TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2002 Opetushallitus 2002 Opetushallitus Kansi Taitto Viherjuuren Ilme Oy Pirjo Nylund ISBN 952 13 1381

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULUN SIRKUSTAITEEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1.1 Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu 3 1.2 Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tarkoitus,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa

OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa OPPIMISEN ARVIOINTI kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden opetuksessa Mikko Hartikainen, opetusneuvos, Opetushallitus Kuvataiteen, arkkitehtuurin ja mediataiteiden koulutus Taiteen perusopetuksen

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen

Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat Musiikki ja tanssi. Eija Kauppinen Taiteenalakohtaiset opetussuunnitelmatyöpajat 15.4.2010 Musiikki ja tanssi Eija Kauppinen Musiikin ja tanssin työpaja - klo 13.30-14.45 yhteinen osuus - klo 14.45-15.00 kahvi - klo 15.00-15.45 musiikin

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Muonion kansalaisopisto TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 12.10.2011 63 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Musiikin perusteet ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetusneuvos OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta MUSIIKIN PERUSTEIDEN TEEMAVUOSISEMINAARIIN 12.2.2011 2

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus

Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetushallitus Oppimisen arviointi uusissa lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetushallitus 17.3.2015 LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI JA PALAUTE SEKÄ TODISTUKSET LISÄOPETUKSESSA 6.1 Oppimista tukeva

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI

SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI SUOSITUS LAAJAN OPPIMÄÄRÄN PÄÄTTÖTYÖKÄYTÄNNÖIKSI 17.12.2009 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton opetussuunnitelmatyöryhmä (Heli Tiainen, Marketta Urpo-Koskinen ja Leena Stolzmann) on laatinut

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät

Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Taiteen perusopetuksen järjestäminen ja oppimäärät Tornio 3.3.2011 Opetusneuvos Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS Mitä opetushallitus tekee? OPH on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen,

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide

KUVATAIDE. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide www.edu.fi > yleissivistävä koulutus > taiteen perusopetus > kuvataide KUVATAIDE Kuvataiteessa taiteen perusopetusta annetaan joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Mahdolliset varhaisiän ja aikuisten

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä

Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Savonlinnan musiikkiopisto Tanssi Hyrrä Taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelma Voimassa 1.8.2011 alkaen SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry. Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS. laajan oppimäärän opetussuunnitelma Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry Näppi-käsityökoulu KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUS laajan oppimäärän opetussuunnitelma KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT Toiminimi: ETELÄ-POHJANMAAN KÄSI- JA

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA AIKUISILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998, 1 sekä

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT

TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT TAITEEN PERUSOPETUS VAASASSA Vaasan työväenopisto Vasa Arbis Vaasan kulttuurivirasto TAITEEN PERUSOPETUKSEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA - TANSSIN PERUSOPINNOT Taiteen perusopetuksen toiminta Vaasassa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22

4. YLEINEN OPPIMÄÄRÄ: ESITTÄVÄT TAITEET 19 4.1. Teatteritaiteen suuntautumisvaihtoehto 19 4.2. Sirkustaiteen suuntautumisvaihtoehto 22 OPETUSSUUNNITELMA 16.5.2012 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1. Espoon esittävän taiteen koulu 3 1.2. Laki taiteen perusopetuksesta 4 1.3. Arvot 4 1.4. Yleisiä tavoitteita 5 1.5. Tavoitteet ja sisällöt 5 1.6.

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F.

T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. T A I T E E N P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A K Ä S I T Y Ö ÅBOLANDS HANTVERK R.F. www.gullkrona.fi Sisällysluettelo 1 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä, arvot

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille

Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille Aiotko ohjata tai arvioida PALETIN? Lohjanseudun kuvataidekoulun päättötyöohjeet ohjaajille ja ulkopuolisille arvioitsijoille SYKSY 2010 MIKÄ PALETTI ON? Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan

Lisätiedot

Mitä arvioidaan ja milloin?

Mitä arvioidaan ja milloin? Koulun nimi: Ahtialan koulu Mitä arvioidaan ja milloin? Arviointi on monialaista ja jatkuvaa, sanallista arviointia ja arvosanoja annetaan lukukausittain. OPPIMINEN > välitön palaute onnistumisista ja

Lisätiedot

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33.

Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. LÄNTISEN KESKI-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO TANSSIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.6.2003 20. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 20.8.2014 33. 1. OPPILAITOKSEN

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Tanssinopetuksen tavoitteita ja sisältöjä syvennetään vuosiluokalta toiselle siirryttäessä. TANSSIN PAINOTUSOPETUS 7.-9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Tanssinopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua. Yleisenä tavoitteena on, että oppilas oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan omaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Koulun nimi: Tiirismaan koulu

Koulun nimi: Tiirismaan koulu Koulun nimi: Tiirismaan koulu OPS2016 Arviointi, Tiirismaan peruskoulun ops-työpaja 28.10.2014 Mitä ovat uuden opetussuunnitelman (2016) mukaisen arvioinnin keskeiset tehtävät? Ohjata oppimaan Tukea kehitystä

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013

Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 Turun seudun musiikkiopisto-åbonejdens musikinstitut Opetussuunnitelma Muutokset hyväksytty 07.10.2013 1. Toiminta-ajatus... 2 2. Oppimiskäsitys... 2 3. Opiskeluympäristö... 2 4. Oppilaitoksen rakenne

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kansalaisopisto 8.9.2011 Pentti Kinosmaa, Eeva Puromies 1 Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU DCA TAITEEN PERUSOPETUKSEN TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 Tanssikoulu DCA:n toiminta-ajatus 2 2 Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen arvot ja yleistavoitteet 2 2.1 Tehtävä

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TANSSIKOULU STUDIO DANCE PITISSÄ 1 Sisällys Taiteen perusopetus... 3 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävä... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Kontiolahden koulu

Kontiolahden koulu Kontiolahden koulu 18.3.2017 MIKÄ ON JOPO-LUOKKA? Opetus joustaa ei oppilas JOPO (joustava perusopetus) on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun yhdeksäs vuosiluokka. Tavoitteena

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015

LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Etunimi Sukunimi JULKAISUN OTSIKKO TULEE TÄHÄN Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle LUKIODIPLOMIN YLEISET SUORITUSOHJEET 2014 2015 Määräykset ja ohjeet 2014:6 Opetushallitus

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia?

VIIKKI Klo 14: Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? VIIKKI Klo 14:45.- 16.00 Najat Ouakrim-Soivio (Tutkijatohtori/ HY) Ymmärtääkö oppilas itsearviointia? PUHEENVUORON SISÄLTÖ Itsearvioinnin: - tavoitteet, - rooli ja tehtävä. Itsearviointitaidot. Itsearviointimalleista:

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h

Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h ESKO/TEATTERILINJA - 1298 tuntia 23.5.2016 Perusopinnot: KOHTI JULKISIA ESITYKSIÄ 564h PO1 SATUJEN MAAILMA 2h/68h 7-8v PO2 YHDESSÄ TEATTERIA 2h/68h 8-9v PO3 TARINAT LENTOON 2h/68h 9-10v PO4 KEKSITÄÄN UUTTA

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Teatteritaiteen yleinen ja laaja oppimäärä. Aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma

PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Teatteritaiteen yleinen ja laaja oppimäärä. Aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Nokia-Pirkkala Taiteen perusopetus (laki 633/1998 ja asetus 813/1998) Aikuisten Teatteritaide PIRKAN OPISTO OPETUSSUUNNITELMA Teatteritaiteen yleinen ja laaja oppimäärä Aikuisten teatteritaiteen perusopetuksen

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Visuaalisten taiteiden yleinen oppimäärä OSA A: KUVATAIDE Sisällys RIIHIMÄEN LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULUN OPETUSSUUNNITELMA... 1 Visuaalisten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot