KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään"

Transkriptio

1 KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään 1. Yleiskuvaus 2 2. Johdanto 4 3. Tietotekniset työkalut 5 Magazine Factory 5 Interaktiivinen valkotaulu 5 Digitaalinen kamera 5 Muistilehtiö 6 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat 6 Tilat 6 Oppituntien jaksotus 6 Opettajan ennakkovalmistelut 6 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus 6 Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 7 Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen 7 Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä 7 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin 8 Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun 8 Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun 8 Vaihe 7: Arviointi 9 6. Miten tästä eteenpäin? 9 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä 10 1

2 1. Yleiskuvaus Versiohistoria Luotu Viimeksi päivitetty Tekijät Koulun nimi, kaupunki, maa Koulumestarin koulu, Espoo, Suomi Opettajan nime Jarmo Elomaa Kouluasete Alakoulu Tutkijoiden nimet Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Pedagoginen jakso Äidinkieli, kirjoittaminen, digitaalisen materiaalin Oppiaineet tuottaminen Luokkataso 5. luokka, vuotiaat Etukäteen yksi oppitunti digikameraan perehtymistä. Kaksi tuntia viikossa varattu lehden tekoon, yhteensä 12 tuntia. Jakson pituus Kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työstivät juttua myös vapaa-ajalla. TVT-työkalut Työkalu 1 Verkko-osoite 1 Työkalun tyyppi 1 Työkalu 2 Työkalu 3 Työkalu 4 Työkalun tyyppi 4 Opettajan määrittelemät tavoitteet Jakson vaiheiden kuvaus Magazine Factory Verkossa vapaasti saatavilla oleva julkaisutyökalu Interaktiivinen valkotaulu Digitaalinen kamera Windowsin perustyökalu Muistio (Notepad) Kirjoittamisen sovellus Jakson kuvaus Lehden teon periaatteisiin ja erilaisiin nettilehtiin tutustuminen sekä toimitustyön harjoittelu. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Kirjoittamisen sekä kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu, kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen. Vaihe 1. Etukäteisvalmistelut. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. 2

3 Vaihe 2. Tehtävään orientoiminen. Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin nettilehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Kirjaudutaan Magazine Factory -ohjelmaan. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä. Ryhmät ideoivat lehtijuttujen aiheita. Yhdessä katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään. Opettaja ohjaa aivoriihityöskentelyyn ja miellekartan tekemiseen. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin. Opettaja ohjaa kirjoittamaan lehtijutun ensimmäisen version Muistio-työkalulla. Oppilaat kommentoivat jutun ensimmäistä versiota, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista valmiiksi. Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa ja vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun. Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuvat. Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä digitaalikameran käyttöön, minkä jälkeen oppilaat lähtevät itsenäisesti kuvaamaan. Samaten opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten kuvat siirretään kamerasta tietokoneelle ja miten niitä siirretään julkaisuohjelmaan. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun. Opettaja ohjaa ryhmiä yksitellen tekstin ja kuvien sijoittamisessa julkaisuohjelmassa olevaan omaan juttuun. Vaihe 7. Arviointi. Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa. Tämän jälkeen opettajan johdolla ensin jokainen ryhmä arvioi omaa työtään ja sen jälkeen muut oppilaat kommentoivat. Lisäksi arvioidaan työskentelyä yleensä: oppilaat kertovat mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa kommentit interaktiiviselle valkotaululle. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitettiin jokaisen omaa osuutta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen. 3

4 2. Johdanto Pedagoginen konteksti Oppilaiden aikaisempi kokemus työtavoista ja pedagogisesta lähestymistavasta: Esimerkkiprojektin tarkoituksena oli opettaa oppilaille (netti)julkaisemisen sisältöjä, prosessikirjoittamista, digitaalisen kuvankäsittelyn alkeita ja sekä arviointia. Tämä kokonaisuus oli sellaisenaan uusi. Oppilaat eivät olleet aikaisemmin tehneet lehteä, eivät olleet antaneet kirjoituksista toisilleen palautetta eivätkä olleet käyttäneet digitaalista kameraa koulutyössä. Oppilaiden aikaisempi kokemus ja taidot yleensä tietotekniikan ja projektissa käytettävien työkalujen käytössä: Yleiset tvt-taidot, joita oppilaiden pitäisi hallita, ovat kirjautuminen koneelle, tekstinkäsittelyn perusteet, Internetin perustaidot (selaimen avaaminen ja verkkoympäristöön kirjautuminen sekä verkkosivujen käyttäminen) ja sähköpostin käyttö. Kaikilla oppilailla oli kohtuulliset perustaidot, jotka riittivät työskentelyyn. Opettajan tavoitteena oli syventää joitakin tvt-taitoja (esim. julkaisuohjelman käyttö, digitaalisen kameran käyttö). Nämä seikat opetettiin työryhmille tarpeen mukaan ja hyvin konkreettisesti, niin että oppilaat tekivät omaa työtään ja opettaja neuvoi. Oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot aihepiiristä ja opetettavista oppiaineista: Koska kirjoitettavat jutut perustuivat oppilaiden omaan kiinnostukseen ja valintaan, varsinaista sisällön osaamista ei tarvittu. Ryhmätyötaidot ja ryhmän työskentely yhteisen tehtävän parissa osattiin ennestään. Oppilaat osasivat ennestään arvioida omaa työtään ja työskentelyään. Tavoitteet 1. Lehden teon periaatteisiin ja erilaisten nettilehtien tekemiseen ja sisältöön tutustuminen ja toimitustyön harjoittelu: ymmärtää lehden erilaisten juttujen tyypit ja rakenteet, tutustua nettilehtiin ohjatusti, oppia työskentelemään yhteisen kohteen (nettilehden) hyväksi ja oppia kirjoittamaan yhdessä, oppia arvioimaan sekä sisältöä että työskentelyprosessia kokonaisuuden, oman ryhmän ja yksilön suoritusten näkökulmasta. 4

5 2. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Prosessikirjoittamisen harjoittelu lehtijuttuja tekemällä, niin että oppilaat oppivat antamaan ja saamaan palautetta, kehittämään kirjoitustaan ja arvioimaan omaa tuotostaan. Kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu niin että oppilaat oppivat kuvaamaan digitaalisella kameralla, siirtämään kuvat tietokoneelle, ja poimimaan niitä tiedostosta. Kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa: oppilaat oppivat käyttämään julkaisuohjelmaa ja sijoittamaan tekstiä ja kuvia siihen. 3. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin niin että oppilaat tuottamalla omaa aineistoa nettiin tutustuvat tekijänoikeusperiaatteisiin. 4. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen niin että oppilaat osaavat ottaa vastaan palautetta työstään ja osaavat antaa rakentavasti palautetta yhteisestä tuotoksesta, työskentelyprosessista ja omasta yksilöllisestä osuudestaan. 3. Tietotekniset työkalut Magazine Factory Magazine Factory (http://magazinefactory.edu.fi/) on vapaasti verkosta saatava julkaisuohjelma, jossa valmiiseen taittopohjaan voidaan viedä tekstiä ja kuvia. Taittopohjassa on kaksi mahdollisuutta: ns. normaali sivu ja kuvajulkaisusivu. Sovellus on erityisesti tarkoitettu koulukäyttöön, joten se on helppokäyttöinen eikä sen oppiminen vaadi kohtuuttomasti aikaa. Lisäksi sitä on käytetty monissa kouluissa, minkä vuoksi oppilaat voivat tutustua helposti muiden koulujen ja oppilaiden töihin. Työkalu on keskeinen työväline ja se oli käytössä koko prosessin ajan. Toisaalta sen käyttö ei ohjaa työskentelyä vaan opettajan on suunniteltava ja ohjattava työskentelyn eri vaiheet. Interaktiivinen valkotaulu Magazine Factory -ohjelman lisäksi prosessin eri vaiheiden toteutusta tukee interaktiivinen valkotaulu, jonka avulla opettaja voi esitellä eri vaiheita, esimerkiksi nettilehtiä, oppilaiden omia tuotoksia, jonkin sovelluksen käyttöä jne. Lisäksi arviointivaiheessa taulu toimi yhteisten arviointien muistiinpanovälineenä. Interaktiivisen valkotaulun voi korvata tietokoneella ja siirtoheijastimella. Digitaalinen kamera Oppilaat ottavat kuvia digitaalikameralla, ja tämän työskentelyn opetus tapahtui hankkeen aikana. Oppilailla oli käytössä kaksi digitaalista kameraa. 5

6 Muistilehtiö Oppilaat kirjoittivat Windowsin Muistilehtiöohjelmalla (Notepad), joka oli tarkoitukseen sopivan yksinkertainen. Lisäksi se tuottaa valmiiksi.txt-muotoista tekstiä, joka on käytössä Magazine Factoryssä. Tekstin voi kirjoittaa tosin myös suoraan Magazine Factoryyn. 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat Tilat Projekti toteutettiin ensisijaisesti tietokoneluokassa, jossa oppilailla oli riittävästi koneita (itse asiassa koneita ei välttämättä tarvita kuin yksi/ryhmä). Tässä luokassa oli myös interaktiivinen valkotaulu. Lisäksi oppilaat käyttivät koulun muita tiloja työskentelyyn, sillä koulussa on jonkin verran pienimuotoisia ryhmätyötiloja. Esimerkiksi palautteen antamiseen ryhmät saattoivat käyttää myös kirjastoa. Oppilaiden työskentely edellytti myös koulun ulkopuolelle lähtemisiä, juttujen aiheen mukaan. Esimerkiksi yksi ryhmä valmisti lettuja erään oppilaan kotona, toinen ryhmä valmisteli juttua haastattelemalla yhden vaatekaupan myyjää ja samalla he saivat lainata uusimpia muotivaatteita kuviinsa. Myös kuvitus saattoi edellyttää käyntejä koulun ulkopuolella. Oppituntien jaksotus Esimerkkiprojekti toteutettiin ala-asteella, jossa sama opettaja opettaa lähes kaikki oppitunnit ja useita oppiaineita. Tietokoneluokan varaus oli tehtävä etukäteen, joten työskentely tietokoneilla oli aina etukäteen suunniteltu kahden tunnin mittaiseksi, mutta oppilaat työskentelivät myös vapaa-aikana, mikä nopeutti juttujen valmistumista. Opettajan ennakkovalmistelut Tässä työtavassa opettajalla on aikaa laatia ohjeita yms. prosessin kuluessa joustavasti ja tarpeen mukaan, joten verkossa ei tarvitse olla valmiina etukäteen paljon materiaalia tai ohjeita. Ennen projektin alkua opettajan pitää tehdä ainakin seuraavat ennakkovalmistelut: varata koulun tietokoneluokka ja digitaaliset kamerat käyttöön tarvittaviksi oppitunneiksi, huolehtia oppilailla käyttäjätunnukset Magazine Factoryyn, laatia oppilaiden käyttöön tekniset ohjeet ohjelmien käytöstä, luoda taittopohja uudelle lehdelle (ellei jatketa jo aloitettua lehteä). 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus Prosessin eteneminen on esitelty kolmella videolla, jotka sisältävät alla esitellyt työvaiheet seuraavasti: Video 1 Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään Video 2 Kirjoittamisen ohjaaminen Video 3 Kuvankäsittelyn ohjaaminen ja työprosessin arviointi 6

7 Videoissa ei ole esitetty kaikkia seuraavassa kuvattavia vaiheita yksityiskohtaisesti, sillä videoihin on valittu keskeiset haasteelliset työvaiheet, jotka edellyttävät opettajan ohjausta. Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 1. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. 2. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen Toiminnan kuvaus: Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin lehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee luokalle esimerkkilehtiä interaktiivisen valkotaulun avulla. Opettaja on lähettänyt oppilaille linkit esimerkkilehtiin sähköpostilla, jonka oppilaat avaavat ja tutustuvat lehtiin pareina tai pieninä ryhminä, esim. mitä osastoja lehdissä on, minkä näköisiä lehdet ovat ja mikä on niiden visuaalinen ilme. Itsenäisen tutustumisen jälkeen analysoidaan yhdessä keskustellen yhtä esimerkkilehteä interaktiivisen valkotaulun avulla. Tämän jälkeen opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Lopuksi oppilaat avaavat Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämän sähköpostiviestin, joka sisältää jokaiselle oppilaalle käyttäjätunnuksen ohjelmaan, minkä jälkeen oppilaat kirjautuvat ohjelmaan. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Magazine Factory -ohjelma, valmiita nettilehtiä, jotka on toteutettu Magazine Factoryllä, sähköpostijärjestelmä, Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämä viesti oppilaiden käyttäjätunnuksista, opettajan etukäteen oppilaille lähettämä viesti, joka sisältää esimerkkilehtien osoitteet. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä Toiminnan kuvaus: Ryhmät ideoivat 3 mahdollista lehtijuttua, minkä jälkeen opettaja kirjoittaa nämä interaktiiviselle valkotaululle. Tämä on samalla toimituskokous, jossa katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään (esim. Pääkirjoitus, Ajankohtaista, Urheilu, Leirikoulu, Harrastuksia ). Opettaja antaa ohjeita aivoriihityöskentelyyn ja näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkkiaiheen ( Välitunti ) avulla, miten jutun sisältöä ideoidaan miellekartan avulla. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Opettajan kone ja interaktiivinen valkotaulu, jokaisella oppilasparilla tai -ryhmällä kynä ja paperia. 7

8 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa oppilaita kirjoittamaan ensimmäisen version lehtijutusta Windowsin Muistio-työkalulla ja oppilaat kirjoittavat juttuaan. Opettaja kiertelee luokassa ja neuvoo ryhmiä Muistio-työkalun käytössä sen mukaan kun ryhmät tarvitsevat apua. Samalla kerrataan tarvittaessa tekstinkäsittelyn teknisiä seikkoja. Kun ryhmät saavat lehtijuttunsa ensimmäisen version valmiiksi, oppilaat kommentoivat toistensa juttuja, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen sekä kirjoittamalla tulostettuun tekstiin kirjalliset kommentit että antamalla samat kommentit myös suullisesti. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista ottamalla huomioon saadut kommentit. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa niin että vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun Toiminnan kuvaus: Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä (1-2 ryhmää kerrallaan) kuvien ottamiseen digitaalikameralla, minkä jälkeen oppilaat lähtevät kuvaamaan itsenäisesti kuvia omaan juttuunsa. Sitä mukaa kuin ryhmät ovat ottaneet tarvittavat kuvat, opettaja ohjaa oppilaita ryhmä kerrallaan siirtämään kuvat kamerasta ensin tietokoneelle ja edelleen julkaisuohjelmaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Kaksi digitaalikameraa sekä tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuivat. Varsinkin kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työskentelivät jutun parissa myös vapaa-ajalla. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa ryhmiä yksi kerrallaan, miten juttu ja kuvat sijoitetaan julkaisuohjelmaan. Kun oppilaat ovat saaneet juttunsa valmiiksi, opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten teksti siirretään Muistiosta julkaisuohjelmaan Kopio- ja Liitä-komentoja käyttäen. Sen jälkeen juttuihin liitetään digitaalikamerasta siirretyt kuvat sopiviin kohtiin tekstin lomaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain kahden edellisen vaiheen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut ja kuvat valmistuivat. 8

9 Vaihe 7: Arviointi Toiminnan kuvaus: Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa (mitä olisi voinut kehittää, mikä oli onnistunutta) sekä tämän jälkeen myös muita juttuja ja koko lehteä. Opettajan johdolla käydään yhteiskeskustelu, jossa ensin jokainen ryhmä kertoo arvionsa omasta työstään, minkä jälkeen muut oppilaat kommentoivat kutakin juttua. Lopuksi arvioidaan opettajan johdolla koko työskentelyprosessia, niin että oppilaat kertovat mielipiteitään siitä, mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa oppilaiden kommentit interaktiiviselle valkotaululle kahdeksi listaksi: hyvää ja kehitettävää. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitetään jokaisen omaa panosta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen: opettaja kyselee koko luokalta kysymyksiä omasta työskentelystä (esim. Kuka osallistui mielestään riittävästi ryhmän työskentelyyn?) ja oppilaat vastaavat viittaamalla. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa vähintään jokaisella ryhmällä tietokone lehtijuttujen lukemista varten. 6. Miten tästä eteenpäin? Tarkoitus on, että lehden teko jää oppilaiden pysyväksi käytännöksi: Lehti elää kokoajan ja sitä voi lukea jatkuvasti. Lehden jutut jäävät näkymään pitkäksikin aikaa ja niitä voi muistella ja tarkastella. Koulun historia tulee tallennetuksi lasten ajatuksin. Koulun toiminta on näkyvää kaikille kiinnostuneille (esim. vanhempia kannustetaan katsomaan sitä), sillä lehti on vapaasti verkossa koulun kotisivuilla. Opettajan tavoitteena on laajentaa hanketta koko koulun yhteiseksi lehdeksi, joka myös säilyy verkossa myöhemminkin saatavaksi. Tätä tavoitetta varten koulun kaikki muutkin opettajat opastetaan lehdentekoa oman luokan kanssa. Toinen idea, toteutettavaksi pienimuotoisemminkin, on yhteislehden tekeminen toisen luokan kanssa omassa koulussa tai jossakin muussa koulussa, esimerkiksi yhden oppiaineen teemasta: esim. joku ajankohtainen asia (vaalit), joku luontoon liittyvä, espoolainen lastenkulttuuri tai urheilu. Yhteistyö vanhempien kanssa voi kehittää myös koulun ja kodin yhteistyötä, niin etttä vanhemmat voivat laittaa juttuja lehteen, jotka lapset sitten toimittavat. Edelleen lehden tekemistä voi harjoitella kansainvälisenä yhteistyönä ulkomaisten luokkien kanssa, jolloin partnerin voi hakea esim. etwinning-portaalin avulla (http://www.etwinning.fi/, 9

10 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä Projektissa aloitettu, Magazine Factory -ohjelmalla tehty Koulumestarin koulun lehti löytyy osoitteesta Kuva 1 on lehden pääkirjoitussivusta (löytyy osoitteesta Kuva 1. Lehden pääkirjoitussivu. Opettaja on vastaava päätoimittaja. Vasemmassa palkissa on lehden eri osastot. 10

11 Kuvassa 2 on Koti- ja koulu -osaston sisältö (sivun osoite on Kuva 2. Koti- ja koulu osaston sisältö. Kuvasarja ja kirjoitus Alenin lentävät letut sekä artikkeli Verso toteutettiin hankkeen aikana. 11

12 Kuvassa 3 oleva Verso on artikkeli vertaissovittelusta (juttu löytyy osoitteesta Kuva 3. Juttu Verso-vertaissovittelusta. Oppilaat kirjoittivat jutun ja käyttivät kuvaa elävöittämiseen. Sivu on toteutettu normaalille sivupohjalle. 12

13 Kuvassa 4 on juttu, joka sisältää kuvasarjan Oppilaiden välituntitouhuista (juttu löytyy osoitteesta Kuva 4. Juttu oppilaiden välituntitouhuista. Oppilasryhmä teki ensin kyselyn koulun oppilaille suosituimmista välituntipuuhista. Lehteen he kirjoittivat nämä tulokset ja elävöittivät tekstiä ottamalla kuvia. Sivu on toteutettu kuvasarjapohjalle. 13

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Teknologinen muutos verkkojakso

Teknologinen muutos verkkojakso Teknologinen muutos verkkojakso 25.8. - 26.9.2003. Teknologinen muutos -jakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia yliopistojen tulevaisuuden toimintakentästä ja luoda kuvaa edessämme olevista teknologisista

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma

POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma POM2STN/TS, Savelainen Sannimaari & Sällinen Suvi Käsityön jaksosuunnitelma Jakson päämääränä on kranssin suunnitteleminen ja valmistaminen pehmeitä ja kovia materiaaleja yhdistäen. Jakso on suunnattu

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MAIDON TIE -PROJEKTI Valitsimme maidon tie projektin, jossa tutustutaan muun

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi

Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi Yksilöllinen oppiminen ja ohjattu itsearviointi eduhakkeri Pekka Peura Martinlaakson lukio pekka.peura@eduvantaa.fi blogi: www.maot.fi www.facebook.com/eduhakkerit 12.4.2014 Aiheet 1) Oppimispotentiaali

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015

Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet. Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 Digitaaliset fysiikan ja kemian kokeet Tiina Tähkä Kemian jaoksen jäsen 2.2.2015 DIGABI ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Mitä tiedämme nyt fysiikan ja kemian kokeista? Koe suoritetaan suljetussa

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset

Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Vaatimusmäärittely Digi-tv vastaanottimella toteutetut interaktiiviset sovellukset Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 12.10.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 0.2 17.10.01 Pekka Koskinen Lisätty vaatimuksia

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen MAANTIETO Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Sisältöalueet Maantieteellinen tieto ja ymmärrys T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

PANSION KOULUN OPS PORTAAT

PANSION KOULUN OPS PORTAAT SYKSY 2012 TULEVAISUUDE N KOULU Kyselyt huoltajille, oppilaille ja opettajille SYKSY 2013 KOULUARJEN KEHITTÄMINEN Kyselyn tulosten hyödyntäminen VESO 16.11 Koulun toimintakulttu uri Mikä arjessa sujuu

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma: Teema 3

Tuntisuunnitelma: Teema 3 Tuntisuunnitelma: Teema 3 Aika: Oppimiskokonaisuuden 3. oppitunti Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuus, 7.-9. lk Aihe: Tulkitaan mittaustuloksia paikkatiedon avulla Oppitunnin tavoitteet: Oppilaat tutustuvat

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä

- Kuvan osoittamalla tavalla klikkaa kohtaa Tallenna Tiedosto. - Esimerkissämme Firefox selaimessa latauspalkki näyttää tältä 1 KODU OHJEET OSA 2 KODUN ASENNUS - Aloitamme asennuksen menemällä osoitteeseen www.google.fi ja sinne kirjoitamme kuvan osoittamalla tavalla kodu ja kun kuvan tapainen linkki listalta löytyy, niin siitä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto

3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto 3. Tutkimuspaketti: Mobiili sisällöntuotanto Marja-Riitta Kotilainen Projektitutkija/Optek-hanke Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Mobiiliopiskelu ja sisällöntuotanto Mobiilius: tietoa voidaan vastaanottaa

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot

Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot OKLV120 Tieto ja viestintätekniikka Opetuksen suunnittelutehtävä Emmi Tiainen Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot Jakson tavoitteena on tutustua Eurooppaan sekä Euroopan valtioihin, opetella

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja Nimi:

Oppimispäiväkirja Nimi: Oppimispäiväkirja Nimi: Tässä projektissa tavoitteena on Lisätään ymmärrystä siitä, millaista on asettua vieraaseen kulttuuriin. Viron kielen, kulttuurin ja tarinoiden tarkastelu luo lähtökohdan tavoitteen

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152

Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Digitaalinen tarinankerronta HTKS152 Paul Ife Horne. Flickr. CC BY-NC 2.0. http://tinyurl.com/digitarina 3.2.2014 Tanja Välisalo Tänään Digitaalinen tarinankerronta menetelmänä Kurssin suoritus Digitaalisen

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus ALVA ammattilaskennan valmiuksien kartoitus Tulokset syksy 2015 Kokemuksen mukaan 80 % tehtävistä oikein saaneella on hyvät valmiudet jatkaa matematiikan opintoja ts. perustaidot hallussa Tulos-% PM15A

Lisätiedot