KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään"

Transkriptio

1 KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään 1. Yleiskuvaus 2 2. Johdanto 4 3. Tietotekniset työkalut 5 Magazine Factory 5 Interaktiivinen valkotaulu 5 Digitaalinen kamera 5 Muistilehtiö 6 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat 6 Tilat 6 Oppituntien jaksotus 6 Opettajan ennakkovalmistelut 6 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus 6 Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 7 Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen 7 Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä 7 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin 8 Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun 8 Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun 8 Vaihe 7: Arviointi 9 6. Miten tästä eteenpäin? 9 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä 10 1

2 1. Yleiskuvaus Versiohistoria Luotu Viimeksi päivitetty Tekijät Koulun nimi, kaupunki, maa Koulumestarin koulu, Espoo, Suomi Opettajan nime Jarmo Elomaa Kouluasete Alakoulu Tutkijoiden nimet Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Pedagoginen jakso Äidinkieli, kirjoittaminen, digitaalisen materiaalin Oppiaineet tuottaminen Luokkataso 5. luokka, vuotiaat Etukäteen yksi oppitunti digikameraan perehtymistä. Kaksi tuntia viikossa varattu lehden tekoon, yhteensä 12 tuntia. Jakson pituus Kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työstivät juttua myös vapaa-ajalla. TVT-työkalut Työkalu 1 Verkko-osoite 1 Työkalun tyyppi 1 Työkalu 2 Työkalu 3 Työkalu 4 Työkalun tyyppi 4 Opettajan määrittelemät tavoitteet Jakson vaiheiden kuvaus Magazine Factory Verkossa vapaasti saatavilla oleva julkaisutyökalu Interaktiivinen valkotaulu Digitaalinen kamera Windowsin perustyökalu Muistio (Notepad) Kirjoittamisen sovellus Jakson kuvaus Lehden teon periaatteisiin ja erilaisiin nettilehtiin tutustuminen sekä toimitustyön harjoittelu. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Kirjoittamisen sekä kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu, kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen. Vaihe 1. Etukäteisvalmistelut. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. 2

3 Vaihe 2. Tehtävään orientoiminen. Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin nettilehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Kirjaudutaan Magazine Factory -ohjelmaan. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä. Ryhmät ideoivat lehtijuttujen aiheita. Yhdessä katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään. Opettaja ohjaa aivoriihityöskentelyyn ja miellekartan tekemiseen. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin. Opettaja ohjaa kirjoittamaan lehtijutun ensimmäisen version Muistio-työkalulla. Oppilaat kommentoivat jutun ensimmäistä versiota, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista valmiiksi. Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa ja vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun. Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuvat. Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä digitaalikameran käyttöön, minkä jälkeen oppilaat lähtevät itsenäisesti kuvaamaan. Samaten opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten kuvat siirretään kamerasta tietokoneelle ja miten niitä siirretään julkaisuohjelmaan. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun. Opettaja ohjaa ryhmiä yksitellen tekstin ja kuvien sijoittamisessa julkaisuohjelmassa olevaan omaan juttuun. Vaihe 7. Arviointi. Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa. Tämän jälkeen opettajan johdolla ensin jokainen ryhmä arvioi omaa työtään ja sen jälkeen muut oppilaat kommentoivat. Lisäksi arvioidaan työskentelyä yleensä: oppilaat kertovat mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa kommentit interaktiiviselle valkotaululle. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitettiin jokaisen omaa osuutta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen. 3

4 2. Johdanto Pedagoginen konteksti Oppilaiden aikaisempi kokemus työtavoista ja pedagogisesta lähestymistavasta: Esimerkkiprojektin tarkoituksena oli opettaa oppilaille (netti)julkaisemisen sisältöjä, prosessikirjoittamista, digitaalisen kuvankäsittelyn alkeita ja sekä arviointia. Tämä kokonaisuus oli sellaisenaan uusi. Oppilaat eivät olleet aikaisemmin tehneet lehteä, eivät olleet antaneet kirjoituksista toisilleen palautetta eivätkä olleet käyttäneet digitaalista kameraa koulutyössä. Oppilaiden aikaisempi kokemus ja taidot yleensä tietotekniikan ja projektissa käytettävien työkalujen käytössä: Yleiset tvt-taidot, joita oppilaiden pitäisi hallita, ovat kirjautuminen koneelle, tekstinkäsittelyn perusteet, Internetin perustaidot (selaimen avaaminen ja verkkoympäristöön kirjautuminen sekä verkkosivujen käyttäminen) ja sähköpostin käyttö. Kaikilla oppilailla oli kohtuulliset perustaidot, jotka riittivät työskentelyyn. Opettajan tavoitteena oli syventää joitakin tvt-taitoja (esim. julkaisuohjelman käyttö, digitaalisen kameran käyttö). Nämä seikat opetettiin työryhmille tarpeen mukaan ja hyvin konkreettisesti, niin että oppilaat tekivät omaa työtään ja opettaja neuvoi. Oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot aihepiiristä ja opetettavista oppiaineista: Koska kirjoitettavat jutut perustuivat oppilaiden omaan kiinnostukseen ja valintaan, varsinaista sisällön osaamista ei tarvittu. Ryhmätyötaidot ja ryhmän työskentely yhteisen tehtävän parissa osattiin ennestään. Oppilaat osasivat ennestään arvioida omaa työtään ja työskentelyään. Tavoitteet 1. Lehden teon periaatteisiin ja erilaisten nettilehtien tekemiseen ja sisältöön tutustuminen ja toimitustyön harjoittelu: ymmärtää lehden erilaisten juttujen tyypit ja rakenteet, tutustua nettilehtiin ohjatusti, oppia työskentelemään yhteisen kohteen (nettilehden) hyväksi ja oppia kirjoittamaan yhdessä, oppia arvioimaan sekä sisältöä että työskentelyprosessia kokonaisuuden, oman ryhmän ja yksilön suoritusten näkökulmasta. 4

5 2. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Prosessikirjoittamisen harjoittelu lehtijuttuja tekemällä, niin että oppilaat oppivat antamaan ja saamaan palautetta, kehittämään kirjoitustaan ja arvioimaan omaa tuotostaan. Kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu niin että oppilaat oppivat kuvaamaan digitaalisella kameralla, siirtämään kuvat tietokoneelle, ja poimimaan niitä tiedostosta. Kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa: oppilaat oppivat käyttämään julkaisuohjelmaa ja sijoittamaan tekstiä ja kuvia siihen. 3. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin niin että oppilaat tuottamalla omaa aineistoa nettiin tutustuvat tekijänoikeusperiaatteisiin. 4. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen niin että oppilaat osaavat ottaa vastaan palautetta työstään ja osaavat antaa rakentavasti palautetta yhteisestä tuotoksesta, työskentelyprosessista ja omasta yksilöllisestä osuudestaan. 3. Tietotekniset työkalut Magazine Factory Magazine Factory (http://magazinefactory.edu.fi/) on vapaasti verkosta saatava julkaisuohjelma, jossa valmiiseen taittopohjaan voidaan viedä tekstiä ja kuvia. Taittopohjassa on kaksi mahdollisuutta: ns. normaali sivu ja kuvajulkaisusivu. Sovellus on erityisesti tarkoitettu koulukäyttöön, joten se on helppokäyttöinen eikä sen oppiminen vaadi kohtuuttomasti aikaa. Lisäksi sitä on käytetty monissa kouluissa, minkä vuoksi oppilaat voivat tutustua helposti muiden koulujen ja oppilaiden töihin. Työkalu on keskeinen työväline ja se oli käytössä koko prosessin ajan. Toisaalta sen käyttö ei ohjaa työskentelyä vaan opettajan on suunniteltava ja ohjattava työskentelyn eri vaiheet. Interaktiivinen valkotaulu Magazine Factory -ohjelman lisäksi prosessin eri vaiheiden toteutusta tukee interaktiivinen valkotaulu, jonka avulla opettaja voi esitellä eri vaiheita, esimerkiksi nettilehtiä, oppilaiden omia tuotoksia, jonkin sovelluksen käyttöä jne. Lisäksi arviointivaiheessa taulu toimi yhteisten arviointien muistiinpanovälineenä. Interaktiivisen valkotaulun voi korvata tietokoneella ja siirtoheijastimella. Digitaalinen kamera Oppilaat ottavat kuvia digitaalikameralla, ja tämän työskentelyn opetus tapahtui hankkeen aikana. Oppilailla oli käytössä kaksi digitaalista kameraa. 5

6 Muistilehtiö Oppilaat kirjoittivat Windowsin Muistilehtiöohjelmalla (Notepad), joka oli tarkoitukseen sopivan yksinkertainen. Lisäksi se tuottaa valmiiksi.txt-muotoista tekstiä, joka on käytössä Magazine Factoryssä. Tekstin voi kirjoittaa tosin myös suoraan Magazine Factoryyn. 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat Tilat Projekti toteutettiin ensisijaisesti tietokoneluokassa, jossa oppilailla oli riittävästi koneita (itse asiassa koneita ei välttämättä tarvita kuin yksi/ryhmä). Tässä luokassa oli myös interaktiivinen valkotaulu. Lisäksi oppilaat käyttivät koulun muita tiloja työskentelyyn, sillä koulussa on jonkin verran pienimuotoisia ryhmätyötiloja. Esimerkiksi palautteen antamiseen ryhmät saattoivat käyttää myös kirjastoa. Oppilaiden työskentely edellytti myös koulun ulkopuolelle lähtemisiä, juttujen aiheen mukaan. Esimerkiksi yksi ryhmä valmisti lettuja erään oppilaan kotona, toinen ryhmä valmisteli juttua haastattelemalla yhden vaatekaupan myyjää ja samalla he saivat lainata uusimpia muotivaatteita kuviinsa. Myös kuvitus saattoi edellyttää käyntejä koulun ulkopuolella. Oppituntien jaksotus Esimerkkiprojekti toteutettiin ala-asteella, jossa sama opettaja opettaa lähes kaikki oppitunnit ja useita oppiaineita. Tietokoneluokan varaus oli tehtävä etukäteen, joten työskentely tietokoneilla oli aina etukäteen suunniteltu kahden tunnin mittaiseksi, mutta oppilaat työskentelivät myös vapaa-aikana, mikä nopeutti juttujen valmistumista. Opettajan ennakkovalmistelut Tässä työtavassa opettajalla on aikaa laatia ohjeita yms. prosessin kuluessa joustavasti ja tarpeen mukaan, joten verkossa ei tarvitse olla valmiina etukäteen paljon materiaalia tai ohjeita. Ennen projektin alkua opettajan pitää tehdä ainakin seuraavat ennakkovalmistelut: varata koulun tietokoneluokka ja digitaaliset kamerat käyttöön tarvittaviksi oppitunneiksi, huolehtia oppilailla käyttäjätunnukset Magazine Factoryyn, laatia oppilaiden käyttöön tekniset ohjeet ohjelmien käytöstä, luoda taittopohja uudelle lehdelle (ellei jatketa jo aloitettua lehteä). 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus Prosessin eteneminen on esitelty kolmella videolla, jotka sisältävät alla esitellyt työvaiheet seuraavasti: Video 1 Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään Video 2 Kirjoittamisen ohjaaminen Video 3 Kuvankäsittelyn ohjaaminen ja työprosessin arviointi 6

7 Videoissa ei ole esitetty kaikkia seuraavassa kuvattavia vaiheita yksityiskohtaisesti, sillä videoihin on valittu keskeiset haasteelliset työvaiheet, jotka edellyttävät opettajan ohjausta. Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 1. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. 2. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen Toiminnan kuvaus: Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin lehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee luokalle esimerkkilehtiä interaktiivisen valkotaulun avulla. Opettaja on lähettänyt oppilaille linkit esimerkkilehtiin sähköpostilla, jonka oppilaat avaavat ja tutustuvat lehtiin pareina tai pieninä ryhminä, esim. mitä osastoja lehdissä on, minkä näköisiä lehdet ovat ja mikä on niiden visuaalinen ilme. Itsenäisen tutustumisen jälkeen analysoidaan yhdessä keskustellen yhtä esimerkkilehteä interaktiivisen valkotaulun avulla. Tämän jälkeen opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Lopuksi oppilaat avaavat Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämän sähköpostiviestin, joka sisältää jokaiselle oppilaalle käyttäjätunnuksen ohjelmaan, minkä jälkeen oppilaat kirjautuvat ohjelmaan. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Magazine Factory -ohjelma, valmiita nettilehtiä, jotka on toteutettu Magazine Factoryllä, sähköpostijärjestelmä, Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämä viesti oppilaiden käyttäjätunnuksista, opettajan etukäteen oppilaille lähettämä viesti, joka sisältää esimerkkilehtien osoitteet. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä Toiminnan kuvaus: Ryhmät ideoivat 3 mahdollista lehtijuttua, minkä jälkeen opettaja kirjoittaa nämä interaktiiviselle valkotaululle. Tämä on samalla toimituskokous, jossa katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään (esim. Pääkirjoitus, Ajankohtaista, Urheilu, Leirikoulu, Harrastuksia ). Opettaja antaa ohjeita aivoriihityöskentelyyn ja näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkkiaiheen ( Välitunti ) avulla, miten jutun sisältöä ideoidaan miellekartan avulla. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Opettajan kone ja interaktiivinen valkotaulu, jokaisella oppilasparilla tai -ryhmällä kynä ja paperia. 7

8 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa oppilaita kirjoittamaan ensimmäisen version lehtijutusta Windowsin Muistio-työkalulla ja oppilaat kirjoittavat juttuaan. Opettaja kiertelee luokassa ja neuvoo ryhmiä Muistio-työkalun käytössä sen mukaan kun ryhmät tarvitsevat apua. Samalla kerrataan tarvittaessa tekstinkäsittelyn teknisiä seikkoja. Kun ryhmät saavat lehtijuttunsa ensimmäisen version valmiiksi, oppilaat kommentoivat toistensa juttuja, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen sekä kirjoittamalla tulostettuun tekstiin kirjalliset kommentit että antamalla samat kommentit myös suullisesti. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista ottamalla huomioon saadut kommentit. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa niin että vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun Toiminnan kuvaus: Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä (1-2 ryhmää kerrallaan) kuvien ottamiseen digitaalikameralla, minkä jälkeen oppilaat lähtevät kuvaamaan itsenäisesti kuvia omaan juttuunsa. Sitä mukaa kuin ryhmät ovat ottaneet tarvittavat kuvat, opettaja ohjaa oppilaita ryhmä kerrallaan siirtämään kuvat kamerasta ensin tietokoneelle ja edelleen julkaisuohjelmaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Kaksi digitaalikameraa sekä tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuivat. Varsinkin kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työskentelivät jutun parissa myös vapaa-ajalla. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa ryhmiä yksi kerrallaan, miten juttu ja kuvat sijoitetaan julkaisuohjelmaan. Kun oppilaat ovat saaneet juttunsa valmiiksi, opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten teksti siirretään Muistiosta julkaisuohjelmaan Kopio- ja Liitä-komentoja käyttäen. Sen jälkeen juttuihin liitetään digitaalikamerasta siirretyt kuvat sopiviin kohtiin tekstin lomaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain kahden edellisen vaiheen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut ja kuvat valmistuivat. 8

9 Vaihe 7: Arviointi Toiminnan kuvaus: Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa (mitä olisi voinut kehittää, mikä oli onnistunutta) sekä tämän jälkeen myös muita juttuja ja koko lehteä. Opettajan johdolla käydään yhteiskeskustelu, jossa ensin jokainen ryhmä kertoo arvionsa omasta työstään, minkä jälkeen muut oppilaat kommentoivat kutakin juttua. Lopuksi arvioidaan opettajan johdolla koko työskentelyprosessia, niin että oppilaat kertovat mielipiteitään siitä, mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa oppilaiden kommentit interaktiiviselle valkotaululle kahdeksi listaksi: hyvää ja kehitettävää. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitetään jokaisen omaa panosta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen: opettaja kyselee koko luokalta kysymyksiä omasta työskentelystä (esim. Kuka osallistui mielestään riittävästi ryhmän työskentelyyn?) ja oppilaat vastaavat viittaamalla. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa vähintään jokaisella ryhmällä tietokone lehtijuttujen lukemista varten. 6. Miten tästä eteenpäin? Tarkoitus on, että lehden teko jää oppilaiden pysyväksi käytännöksi: Lehti elää kokoajan ja sitä voi lukea jatkuvasti. Lehden jutut jäävät näkymään pitkäksikin aikaa ja niitä voi muistella ja tarkastella. Koulun historia tulee tallennetuksi lasten ajatuksin. Koulun toiminta on näkyvää kaikille kiinnostuneille (esim. vanhempia kannustetaan katsomaan sitä), sillä lehti on vapaasti verkossa koulun kotisivuilla. Opettajan tavoitteena on laajentaa hanketta koko koulun yhteiseksi lehdeksi, joka myös säilyy verkossa myöhemminkin saatavaksi. Tätä tavoitetta varten koulun kaikki muutkin opettajat opastetaan lehdentekoa oman luokan kanssa. Toinen idea, toteutettavaksi pienimuotoisemminkin, on yhteislehden tekeminen toisen luokan kanssa omassa koulussa tai jossakin muussa koulussa, esimerkiksi yhden oppiaineen teemasta: esim. joku ajankohtainen asia (vaalit), joku luontoon liittyvä, espoolainen lastenkulttuuri tai urheilu. Yhteistyö vanhempien kanssa voi kehittää myös koulun ja kodin yhteistyötä, niin etttä vanhemmat voivat laittaa juttuja lehteen, jotka lapset sitten toimittavat. Edelleen lehden tekemistä voi harjoitella kansainvälisenä yhteistyönä ulkomaisten luokkien kanssa, jolloin partnerin voi hakea esim. etwinning-portaalin avulla (http://www.etwinning.fi/, 9

10 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä Projektissa aloitettu, Magazine Factory -ohjelmalla tehty Koulumestarin koulun lehti löytyy osoitteesta Kuva 1 on lehden pääkirjoitussivusta (löytyy osoitteesta Kuva 1. Lehden pääkirjoitussivu. Opettaja on vastaava päätoimittaja. Vasemmassa palkissa on lehden eri osastot. 10

11 Kuvassa 2 on Koti- ja koulu -osaston sisältö (sivun osoite on Kuva 2. Koti- ja koulu osaston sisältö. Kuvasarja ja kirjoitus Alenin lentävät letut sekä artikkeli Verso toteutettiin hankkeen aikana. 11

12 Kuvassa 3 oleva Verso on artikkeli vertaissovittelusta (juttu löytyy osoitteesta Kuva 3. Juttu Verso-vertaissovittelusta. Oppilaat kirjoittivat jutun ja käyttivät kuvaa elävöittämiseen. Sivu on toteutettu normaalille sivupohjalle. 12

13 Kuvassa 4 on juttu, joka sisältää kuvasarjan Oppilaiden välituntitouhuista (juttu löytyy osoitteesta Kuva 4. Juttu oppilaiden välituntitouhuista. Oppilasryhmä teki ensin kyselyn koulun oppilaille suosituimmista välituntipuuhista. Lehteen he kirjoittivat nämä tulokset ja elävöittivät tekstiä ottamalla kuvia. Sivu on toteutettu kuvasarjapohjalle. 13

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Control Your Money. opettajan opas

Control Your Money. opettajan opas 1 Control Your Money opettajan opas Näin käytät Control Your Money oppimissivustoa taloustaidon opettamiseen peruskoulun 4.-9. luokille osana matematiikan ja muiden aineiden opetusta. 2 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

UUSI TEKNOLOGIA HAASTAA JA INSPIROI

UUSI TEKNOLOGIA HAASTAA JA INSPIROI Henna Mikkola, Päivi Jokinen, Marja Hytönen (toim.) TULEVAISUUDEN KOULUA KEHITTÄMÄSSÄ UUSI TEKNOLOGIA HAASTAA JA INSPIROI Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun

Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Nuorten vuorovaikutusmaailman keinoin arvostusta kouluruokailuun Dnro 2112/325/2011 Hankkeen kesto 1.1.2012-31.12.2013 LOPPURAPORTTI 2 Sisältö Hankkeen tavoitteet... 3 Hankeosapuolet ja yhteistyö... 3

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

"Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista

Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä - hanke. Kokemuksia ipadeistä ja BYODista "Tabletit luomassa monipuolista oppimisympäristöä" - hanke Kokemuksia ipadeistä ja BYODista 1 Johdanto Täbi, pädi ja äläri - teknologinen kehitys nuorten elämässä ja yhteiskunnassa ajaa eteenpäin koko

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan

Viisaasti verkossa. Opas tukioppilastoimintaan Viisaasti verkossa Opas tukioppilastoimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot