KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään"

Transkriptio

1 KOULULEHTI MAGAZINE FACTORYN AVULLA Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään 1. Yleiskuvaus 2 2. Johdanto 4 3. Tietotekniset työkalut 5 Magazine Factory 5 Interaktiivinen valkotaulu 5 Digitaalinen kamera 5 Muistilehtiö 6 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat 6 Tilat 6 Oppituntien jaksotus 6 Opettajan ennakkovalmistelut 6 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus 6 Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 7 Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen 7 Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä 7 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin 8 Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun 8 Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun 8 Vaihe 7: Arviointi 9 6. Miten tästä eteenpäin? 9 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä 10 1

2 1. Yleiskuvaus Versiohistoria Luotu Viimeksi päivitetty Tekijät Koulun nimi, kaupunki, maa Koulumestarin koulu, Espoo, Suomi Opettajan nime Jarmo Elomaa Kouluasete Alakoulu Tutkijoiden nimet Minna Lakkala ja Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Pedagoginen jakso Äidinkieli, kirjoittaminen, digitaalisen materiaalin Oppiaineet tuottaminen Luokkataso 5. luokka, vuotiaat Etukäteen yksi oppitunti digikameraan perehtymistä. Kaksi tuntia viikossa varattu lehden tekoon, yhteensä 12 tuntia. Jakson pituus Kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työstivät juttua myös vapaa-ajalla. TVT-työkalut Työkalu 1 Verkko-osoite 1 Työkalun tyyppi 1 Työkalu 2 Työkalu 3 Työkalu 4 Työkalun tyyppi 4 Opettajan määrittelemät tavoitteet Jakson vaiheiden kuvaus Magazine Factory Verkossa vapaasti saatavilla oleva julkaisutyökalu Interaktiivinen valkotaulu Digitaalinen kamera Windowsin perustyökalu Muistio (Notepad) Kirjoittamisen sovellus Jakson kuvaus Lehden teon periaatteisiin ja erilaisiin nettilehtiin tutustuminen sekä toimitustyön harjoittelu. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Kirjoittamisen sekä kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu, kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen. Vaihe 1. Etukäteisvalmistelut. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. 2

3 Vaihe 2. Tehtävään orientoiminen. Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin nettilehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Kirjaudutaan Magazine Factory -ohjelmaan. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä. Ryhmät ideoivat lehtijuttujen aiheita. Yhdessä katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään. Opettaja ohjaa aivoriihityöskentelyyn ja miellekartan tekemiseen. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin. Opettaja ohjaa kirjoittamaan lehtijutun ensimmäisen version Muistio-työkalulla. Oppilaat kommentoivat jutun ensimmäistä versiota, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista valmiiksi. Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa ja vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun. Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuvat. Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä digitaalikameran käyttöön, minkä jälkeen oppilaat lähtevät itsenäisesti kuvaamaan. Samaten opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten kuvat siirretään kamerasta tietokoneelle ja miten niitä siirretään julkaisuohjelmaan. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun. Opettaja ohjaa ryhmiä yksitellen tekstin ja kuvien sijoittamisessa julkaisuohjelmassa olevaan omaan juttuun. Vaihe 7. Arviointi. Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa. Tämän jälkeen opettajan johdolla ensin jokainen ryhmä arvioi omaa työtään ja sen jälkeen muut oppilaat kommentoivat. Lisäksi arvioidaan työskentelyä yleensä: oppilaat kertovat mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa kommentit interaktiiviselle valkotaululle. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitettiin jokaisen omaa osuutta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen. 3

4 2. Johdanto Pedagoginen konteksti Oppilaiden aikaisempi kokemus työtavoista ja pedagogisesta lähestymistavasta: Esimerkkiprojektin tarkoituksena oli opettaa oppilaille (netti)julkaisemisen sisältöjä, prosessikirjoittamista, digitaalisen kuvankäsittelyn alkeita ja sekä arviointia. Tämä kokonaisuus oli sellaisenaan uusi. Oppilaat eivät olleet aikaisemmin tehneet lehteä, eivät olleet antaneet kirjoituksista toisilleen palautetta eivätkä olleet käyttäneet digitaalista kameraa koulutyössä. Oppilaiden aikaisempi kokemus ja taidot yleensä tietotekniikan ja projektissa käytettävien työkalujen käytössä: Yleiset tvt-taidot, joita oppilaiden pitäisi hallita, ovat kirjautuminen koneelle, tekstinkäsittelyn perusteet, Internetin perustaidot (selaimen avaaminen ja verkkoympäristöön kirjautuminen sekä verkkosivujen käyttäminen) ja sähköpostin käyttö. Kaikilla oppilailla oli kohtuulliset perustaidot, jotka riittivät työskentelyyn. Opettajan tavoitteena oli syventää joitakin tvt-taitoja (esim. julkaisuohjelman käyttö, digitaalisen kameran käyttö). Nämä seikat opetettiin työryhmille tarpeen mukaan ja hyvin konkreettisesti, niin että oppilaat tekivät omaa työtään ja opettaja neuvoi. Oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot aihepiiristä ja opetettavista oppiaineista: Koska kirjoitettavat jutut perustuivat oppilaiden omaan kiinnostukseen ja valintaan, varsinaista sisällön osaamista ei tarvittu. Ryhmätyötaidot ja ryhmän työskentely yhteisen tehtävän parissa osattiin ennestään. Oppilaat osasivat ennestään arvioida omaa työtään ja työskentelyään. Tavoitteet 1. Lehden teon periaatteisiin ja erilaisten nettilehtien tekemiseen ja sisältöön tutustuminen ja toimitustyön harjoittelu: ymmärtää lehden erilaisten juttujen tyypit ja rakenteet, tutustua nettilehtiin ohjatusti, oppia työskentelemään yhteisen kohteen (nettilehden) hyväksi ja oppia kirjoittamaan yhdessä, oppia arvioimaan sekä sisältöä että työskentelyprosessia kokonaisuuden, oman ryhmän ja yksilön suoritusten näkökulmasta. 4

5 2. Digitaalisen materiaalin luomisen ja käsittelyn taitojen kehittyminen: Prosessikirjoittamisen harjoittelu lehtijuttuja tekemällä, niin että oppilaat oppivat antamaan ja saamaan palautetta, kehittämään kirjoitustaan ja arvioimaan omaa tuotostaan. Kuvaamisen ja kuvan käsittelyn harjoittelu niin että oppilaat oppivat kuvaamaan digitaalisella kameralla, siirtämään kuvat tietokoneelle, ja poimimaan niitä tiedostosta. Kuvan ja tekstin liittäminen julkaisuohjelmassa: oppilaat oppivat käyttämään julkaisuohjelmaa ja sijoittamaan tekstiä ja kuvia siihen. 3. Tutustuminen tekijänoikeuksien periaatteisiin niin että oppilaat tuottamalla omaa aineistoa nettiin tutustuvat tekijänoikeusperiaatteisiin. 4. Työskentelyn ja sisällön arvioiminen niin että oppilaat osaavat ottaa vastaan palautetta työstään ja osaavat antaa rakentavasti palautetta yhteisestä tuotoksesta, työskentelyprosessista ja omasta yksilöllisestä osuudestaan. 3. Tietotekniset työkalut Magazine Factory Magazine Factory (http://magazinefactory.edu.fi/) on vapaasti verkosta saatava julkaisuohjelma, jossa valmiiseen taittopohjaan voidaan viedä tekstiä ja kuvia. Taittopohjassa on kaksi mahdollisuutta: ns. normaali sivu ja kuvajulkaisusivu. Sovellus on erityisesti tarkoitettu koulukäyttöön, joten se on helppokäyttöinen eikä sen oppiminen vaadi kohtuuttomasti aikaa. Lisäksi sitä on käytetty monissa kouluissa, minkä vuoksi oppilaat voivat tutustua helposti muiden koulujen ja oppilaiden töihin. Työkalu on keskeinen työväline ja se oli käytössä koko prosessin ajan. Toisaalta sen käyttö ei ohjaa työskentelyä vaan opettajan on suunniteltava ja ohjattava työskentelyn eri vaiheet. Interaktiivinen valkotaulu Magazine Factory -ohjelman lisäksi prosessin eri vaiheiden toteutusta tukee interaktiivinen valkotaulu, jonka avulla opettaja voi esitellä eri vaiheita, esimerkiksi nettilehtiä, oppilaiden omia tuotoksia, jonkin sovelluksen käyttöä jne. Lisäksi arviointivaiheessa taulu toimi yhteisten arviointien muistiinpanovälineenä. Interaktiivisen valkotaulun voi korvata tietokoneella ja siirtoheijastimella. Digitaalinen kamera Oppilaat ottavat kuvia digitaalikameralla, ja tämän työskentelyn opetus tapahtui hankkeen aikana. Oppilailla oli käytössä kaksi digitaalista kameraa. 5

6 Muistilehtiö Oppilaat kirjoittivat Windowsin Muistilehtiöohjelmalla (Notepad), joka oli tarkoitukseen sopivan yksinkertainen. Lisäksi se tuottaa valmiiksi.txt-muotoista tekstiä, joka on käytössä Magazine Factoryssä. Tekstin voi kirjoittaa tosin myös suoraan Magazine Factoryyn. 4. Taustajärjestelyt ja muut toteutusta tukevat seikat Tilat Projekti toteutettiin ensisijaisesti tietokoneluokassa, jossa oppilailla oli riittävästi koneita (itse asiassa koneita ei välttämättä tarvita kuin yksi/ryhmä). Tässä luokassa oli myös interaktiivinen valkotaulu. Lisäksi oppilaat käyttivät koulun muita tiloja työskentelyyn, sillä koulussa on jonkin verran pienimuotoisia ryhmätyötiloja. Esimerkiksi palautteen antamiseen ryhmät saattoivat käyttää myös kirjastoa. Oppilaiden työskentely edellytti myös koulun ulkopuolelle lähtemisiä, juttujen aiheen mukaan. Esimerkiksi yksi ryhmä valmisti lettuja erään oppilaan kotona, toinen ryhmä valmisteli juttua haastattelemalla yhden vaatekaupan myyjää ja samalla he saivat lainata uusimpia muotivaatteita kuviinsa. Myös kuvitus saattoi edellyttää käyntejä koulun ulkopuolella. Oppituntien jaksotus Esimerkkiprojekti toteutettiin ala-asteella, jossa sama opettaja opettaa lähes kaikki oppitunnit ja useita oppiaineita. Tietokoneluokan varaus oli tehtävä etukäteen, joten työskentely tietokoneilla oli aina etukäteen suunniteltu kahden tunnin mittaiseksi, mutta oppilaat työskentelivät myös vapaa-aikana, mikä nopeutti juttujen valmistumista. Opettajan ennakkovalmistelut Tässä työtavassa opettajalla on aikaa laatia ohjeita yms. prosessin kuluessa joustavasti ja tarpeen mukaan, joten verkossa ei tarvitse olla valmiina etukäteen paljon materiaalia tai ohjeita. Ennen projektin alkua opettajan pitää tehdä ainakin seuraavat ennakkovalmistelut: varata koulun tietokoneluokka ja digitaaliset kamerat käyttöön tarvittaviksi oppitunneiksi, huolehtia oppilailla käyttäjätunnukset Magazine Factoryyn, laatia oppilaiden käyttöön tekniset ohjeet ohjelmien käytöstä, luoda taittopohja uudelle lehdelle (ellei jatketa jo aloitettua lehteä). 5. Jakson käsikirjoituksen kuvaus Prosessin eteneminen on esitelty kolmella videolla, jotka sisältävät alla esitellyt työvaiheet seuraavasti: Video 1 Teknisten ohjeiden antaminen ja johdatus tehtävään Video 2 Kirjoittamisen ohjaaminen Video 3 Kuvankäsittelyn ohjaaminen ja työprosessin arviointi 6

7 Videoissa ei ole esitetty kaikkia seuraavassa kuvattavia vaiheita yksityiskohtaisesti, sillä videoihin on valittu keskeiset haasteelliset työvaiheet, jotka edellyttävät opettajan ohjausta. Vaihe 1: Etukäteisvalmistelut 1. Digitaaliseen kameraan perehtyminen yhdellä oppitunnilla. 2. Opettaja luo oppilaille käyttäjätunnukset ja salasanat MagazineFactoryyn; kaikille annetaan toimittajastatus; tunnukset lähetetään sähköpostiviestinä oppilaille. Vaihe 2: Tehtävään orientoiminen Toiminnan kuvaus: Tutustutaan erilaisiin olemassa oleviin lehtiin ja niiden ominaisuuksiin. Opettaja esittelee luokalle esimerkkilehtiä interaktiivisen valkotaulun avulla. Opettaja on lähettänyt oppilaille linkit esimerkkilehtiin sähköpostilla, jonka oppilaat avaavat ja tutustuvat lehtiin pareina tai pieninä ryhminä, esim. mitä osastoja lehdissä on, minkä näköisiä lehdet ovat ja mikä on niiden visuaalinen ilme. Itsenäisen tutustumisen jälkeen analysoidaan yhdessä keskustellen yhtä esimerkkilehteä interaktiivisen valkotaulun avulla. Tämän jälkeen opettaja esittelee työskentelytavan ja organisoi ryhmät. Lopuksi oppilaat avaavat Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämän sähköpostiviestin, joka sisältää jokaiselle oppilaalle käyttäjätunnuksen ohjelmaan, minkä jälkeen oppilaat kirjautuvat ohjelmaan. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Magazine Factory -ohjelma, valmiita nettilehtiä, jotka on toteutettu Magazine Factoryllä, sähköpostijärjestelmä, Magazine Factory -ohjelman ylläpitäjän lähettämä viesti oppilaiden käyttäjätunnuksista, opettajan etukäteen oppilaille lähettämä viesti, joka sisältää esimerkkilehtien osoitteet. Vaihe 3. Työskentelyn käynnistyminen ryhmissä Toiminnan kuvaus: Ryhmät ideoivat 3 mahdollista lehtijuttua, minkä jälkeen opettaja kirjoittaa nämä interaktiiviselle valkotaululle. Tämä on samalla toimituskokous, jossa katsotaan, mitä osastoja ja sivustoja lehteen tehdään (esim. Pääkirjoitus, Ajankohtaista, Urheilu, Leirikoulu, Harrastuksia ). Opettaja antaa ohjeita aivoriihityöskentelyyn ja näyttää interaktiivisella valkotaululla esimerkkiaiheen ( Välitunti ) avulla, miten jutun sisältöä ideoidaan miellekartan avulla. Ryhmät valitsevat aiheensa ja alkavat ideoida juttuaan käsitekartaksi. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu, pienryhmätyöskentely. Resurssit: Opettajan kone ja interaktiivinen valkotaulu, jokaisella oppilasparilla tai -ryhmällä kynä ja paperia. 7

8 Vaihe 4. Kirjoittaminen prosessikirjoittamisen keinoin Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa oppilaita kirjoittamaan ensimmäisen version lehtijutusta Windowsin Muistio-työkalulla ja oppilaat kirjoittavat juttuaan. Opettaja kiertelee luokassa ja neuvoo ryhmiä Muistio-työkalun käytössä sen mukaan kun ryhmät tarvitsevat apua. Samalla kerrataan tarvittaessa tekstinkäsittelyn teknisiä seikkoja. Kun ryhmät saavat lehtijuttunsa ensimmäisen version valmiiksi, oppilaat kommentoivat toistensa juttuja, niin että kaksi ryhmää antaa palautetta toisilleen sekä kirjoittamalla tulostettuun tekstiin kirjalliset kommentit että antamalla samat kommentit myös suullisesti. Tämän jälkeen oppilaat jatkavat juttunsa kirjoittamista ottamalla huomioon saadut kommentit. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe etenee oppilasryhmien omassa tahdissa niin että vaiheesta toiseen siirtyminen tapahtuu joustavasti. Vaihe 5. Kuvien ottaminen omaan juttuun Toiminnan kuvaus: Opettaja opastaa lyhyesti ryhmiä (1-2 ryhmää kerrallaan) kuvien ottamiseen digitaalikameralla, minkä jälkeen oppilaat lähtevät kuvaamaan itsenäisesti kuvia omaan juttuunsa. Sitä mukaa kuin ryhmät ovat ottaneet tarvittavat kuvat, opettaja ohjaa oppilaita ryhmä kerrallaan siirtämään kuvat kamerasta ensin tietokoneelle ja edelleen julkaisuohjelmaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely. Resurssit: Kaksi digitaalikameraa sekä tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain edellisen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut valmistuivat. Varsinkin kirjoittamis- ja kuvaamisvaiheessa oppilaat työskentelivät jutun parissa myös vapaa-ajalla. Vaihe 6. Juttujen laittaminen julkaisuun Toiminnan kuvaus: Opettaja ohjaa ryhmiä yksi kerrallaan, miten juttu ja kuvat sijoitetaan julkaisuohjelmaan. Kun oppilaat ovat saaneet juttunsa valmiiksi, opettaja ohjaa ryhmä kerrallaan, miten teksti siirretään Muistiosta julkaisuohjelmaan Kopio- ja Liitä-komentoja käyttäen. Sen jälkeen juttuihin liitetään digitaalikamerasta siirretyt kuvat sopiviin kohtiin tekstin lomaan. Työmuodot: Pienryhmätyöskentely Resurssit: Tietokoneluokka, jossa on jokaiselle oppilasryhmälle oma tietokone. Huomioita: Tämä vaihe menee lomittain kahden edellisen vaiheen kanssa, niin että opettaja ohjaa ryhmiä sen mukaan kuin jutut ja kuvat valmistuivat. 8

9 Vaihe 7: Arviointi Toiminnan kuvaus: Oppilaat arvioivat ryhmissä ensin oman juttunsa (mitä olisi voinut kehittää, mikä oli onnistunutta) sekä tämän jälkeen myös muita juttuja ja koko lehteä. Opettajan johdolla käydään yhteiskeskustelu, jossa ensin jokainen ryhmä kertoo arvionsa omasta työstään, minkä jälkeen muut oppilaat kommentoivat kutakin juttua. Lopuksi arvioidaan opettajan johdolla koko työskentelyprosessia, niin että oppilaat kertovat mielipiteitään siitä, mitä hyvää työskentelyssä oli ja millaisia parannusehdotuksia heillä on. Opettaja kirjaa oppilaiden kommentit interaktiiviselle valkotaululle kahdeksi listaksi: hyvää ja kehitettävää. Lopuksi kättennostoäänestyksellä selvitetään jokaisen omaa panosta ja tyytyväisyyttä omaan panokseen: opettaja kyselee koko luokalta kysymyksiä omasta työskentelystä (esim. Kuka osallistui mielestään riittävästi ryhmän työskentelyyn?) ja oppilaat vastaavat viittaamalla. Työmuodot: Opettajan johtama yhteiskeskustelu. Resurssit: Tietokoneluokka, jossa vähintään jokaisella ryhmällä tietokone lehtijuttujen lukemista varten. 6. Miten tästä eteenpäin? Tarkoitus on, että lehden teko jää oppilaiden pysyväksi käytännöksi: Lehti elää kokoajan ja sitä voi lukea jatkuvasti. Lehden jutut jäävät näkymään pitkäksikin aikaa ja niitä voi muistella ja tarkastella. Koulun historia tulee tallennetuksi lasten ajatuksin. Koulun toiminta on näkyvää kaikille kiinnostuneille (esim. vanhempia kannustetaan katsomaan sitä), sillä lehti on vapaasti verkossa koulun kotisivuilla. Opettajan tavoitteena on laajentaa hanketta koko koulun yhteiseksi lehdeksi, joka myös säilyy verkossa myöhemminkin saatavaksi. Tätä tavoitetta varten koulun kaikki muutkin opettajat opastetaan lehdentekoa oman luokan kanssa. Toinen idea, toteutettavaksi pienimuotoisemminkin, on yhteislehden tekeminen toisen luokan kanssa omassa koulussa tai jossakin muussa koulussa, esimerkiksi yhden oppiaineen teemasta: esim. joku ajankohtainen asia (vaalit), joku luontoon liittyvä, espoolainen lastenkulttuuri tai urheilu. Yhteistyö vanhempien kanssa voi kehittää myös koulun ja kodin yhteistyötä, niin etttä vanhemmat voivat laittaa juttuja lehteen, jotka lapset sitten toimittavat. Edelleen lehden tekemistä voi harjoitella kansainvälisenä yhteistyönä ulkomaisten luokkien kanssa, jolloin partnerin voi hakea esim. etwinning-portaalin avulla (http://www.etwinning.fi/, 9

10 Liite 1. Kuvia Magazine Factorystä Projektissa aloitettu, Magazine Factory -ohjelmalla tehty Koulumestarin koulun lehti löytyy osoitteesta Kuva 1 on lehden pääkirjoitussivusta (löytyy osoitteesta Kuva 1. Lehden pääkirjoitussivu. Opettaja on vastaava päätoimittaja. Vasemmassa palkissa on lehden eri osastot. 10

11 Kuvassa 2 on Koti- ja koulu -osaston sisältö (sivun osoite on Kuva 2. Koti- ja koulu osaston sisältö. Kuvasarja ja kirjoitus Alenin lentävät letut sekä artikkeli Verso toteutettiin hankkeen aikana. 11

12 Kuvassa 3 oleva Verso on artikkeli vertaissovittelusta (juttu löytyy osoitteesta Kuva 3. Juttu Verso-vertaissovittelusta. Oppilaat kirjoittivat jutun ja käyttivät kuvaa elävöittämiseen. Sivu on toteutettu normaalille sivupohjalle. 12

13 Kuvassa 4 on juttu, joka sisältää kuvasarjan Oppilaiden välituntitouhuista (juttu löytyy osoitteesta Kuva 4. Juttu oppilaiden välituntitouhuista. Oppilasryhmä teki ensin kyselyn koulun oppilaille suosituimmista välituntipuuhista. Lehteen he kirjoittivat nämä tulokset ja elävöittivät tekstiä ottamalla kuvia. Sivu on toteutettu kuvasarjapohjalle. 13

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO

AHOT-menettely. OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO OPISKELIJAN PORTFOLIO-OHJE päivitetty 31.5.2011, 7.2.2012, 30.5.2012 OSAAMISPORTFOLIO Aiemmin hankitun osaamisen hyväksymiseksi osaksi opintoja Opiskelijan nimi Vuosikurssi ja suuntautumisvaihtoehto/ Yamk

Lisätiedot

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA

KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA KYLÄSAAREN KOULUN TIETOSTRATEGIA 21.5.2008 Kyläsaaren koulussa on oppilaita 201 (toukokuu 2008) 1. Koulun IT-visio Informaatioteknologiaa hyödynnetään yhtenä osa-alueena jokapäiväistä koulutyötä. 2. Tietostrategian

Lisätiedot

KASVUPAIKKATEKIJÖIDEN TUTKIMUS Tutkivaa oppimista verkko-oppimisympäristön avulla

KASVUPAIKKATEKIJÖIDEN TUTKIMUS Tutkivaa oppimista verkko-oppimisympäristön avulla KASVUPAIKKATEKIJÖIDEN TUTKIMUS Tutkivaa oppimista verkko-oppimisympäristön avulla 1. Yleiskuvaus 2 2. Johdanto 4 3. Tietotekniset työkalut 5 Verkko-oppimisympäristö (esimerkissä FRONTER) 5 Interaktiivinen

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Pihlavan koulun tietostrategia 2008

Pihlavan koulun tietostrategia 2008 Pihlavan koulun tietostrategia 2008 1 PIHLAVAN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2008 Pihlavan koulussa on toukokuussa 2008 1-6 luokan oppilaita 185 sekä yksi esiopetusluokka. VISIO: Yhtenäinen ja toimiva informaatioteknologia

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa

Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa Opinajan käytön aloittaminen koulussa/oppilaitoksessa Yleistä Opinaika löytyy osoitteesta: http://www.opinaika.fi Jokainen oppilas ja opettaja tarvitsevat oman käyttäjätunnuksen ja siihen liittyvän salasanan

Lisätiedot

Verkko-opetusympäristö tietotekniikan ja kuvataiteen opetuksen apuvälineenä

Verkko-opetusympäristö tietotekniikan ja kuvataiteen opetuksen apuvälineenä Verkko-opetusympäristö tietotekniikan ja kuvataiteen opetuksen apuvälineenä KOULU 3.0 SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA, OSAHANKE Verkko-opetusympäristö tietotekniikan ja kuvataiteen opetuksen apuvälineenä

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto

Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto www.tut.fi/kirjasto/pori kirjasto-pori@tut.fi facebook.com/porintiedekirjasto 040 826 2780 Kirjastoinfo TY KTMT Porin tiedekirjasto Kalvot myös netissä: Porin tiedekirjasto > Koulutus Sisältö: Porin tiedekirjaston

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Code.org sivusto ohjelmoinnin opetuksessa Innokas-verkosto Kati Sormunen 1 Tämän oppitunnin tavoitteena On ottaa käyttöön Code.org sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto

Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itellan uuden extranetin ja Postittamisen työpöydän käyttöönotto Itella Viestinvälitys, Jakelu- ja markkinointipalvelut 1 Sisältö Tietoa Postittamisen työpöydästä ja Itellan extranetin uudistuksesta Uuden

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN

OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN OHJEET WORDPRESS-BLOGIN LUOMISEEN JA TAVALLISIMPIIN BLOGITOIMINTOIHIN Koulutusteknologian perusopinnot Digitaalinen portfolio oppimisen tukena 2010 Essi Vuopala 1. BLOGIN LUOMINEN Mene osoitteeseen http://www.wordpress.com

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Työjärjestys 6.12.2011

Työjärjestys 6.12.2011 Kirjoittamalla lukemaan - Trageton -työtapa, rehtori Meriusvan koulu 7.12.2011 Virtuaaliopetuksen päivät, Hki Messukeskus 1 Tietokone apuvälineenä lukemaan oppimisessa Arne Trageton, norjalainen pedagogi,

Lisätiedot

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto

Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla. Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Osallisuuden taitojen harjoittelua yhteisöllisesti kirjoittamalla Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo Tampereen yliopisto Havaintoja työtavan kehittämisen taustaksi yksin kirjoittamisen perinne

Lisätiedot

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa

Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Sopulihyppyjä ja tonttuhäntien tähtitaivas Päiväkotilapsien luovaa mediankäyttöä Molla-hankkeessa Esitys löytyy Mollan sivuilta: Molla.ejuttu.fi Molla- media, osallisuus, lapsi. Kurkistus pienten lasten

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista

Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Kokemuksia monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja niiden arvioinnista Leena-Maija Niemi apulaisrehtori, OPS-koordinaattori Kauniaisten suomenkielinen perusopetus 4.2.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27%

Kaikki vastaajat (N=819) 25% 26% 22% 27% Kaikki vastaajat (N=819) % 30 20 10 0 25% 26% 22% 27% 29% 36% 7. 8. 9. 34% 52% % 52 50 48 48% 46 Tyttö Poika Aloittelija: minulla ei ole kokemusta ipadin käytöstä Noviisi: minulla on ipadin peruskäyttökokemusta,

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

10/23/2012 Olli Määttä

10/23/2012 Olli Määttä Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen

TAVOITTEET journalistin reitin suunnittelu omien tavoitteiden asettaminen median tehtäviin tutustuminen Journalistin reitti Tavoitteet Journalistin reitin tavoitteena on tutustua mediaympäristöön ja erityisesti uutisen tekstilajiin. Journalistin reitillä laaditaan oma uutinen, jota varten haetaan tietoa,

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää

Sukunimi Kutsumanimi Ryhmä Hetu Sähköpostiosoite. OPINTOKOKONAISUUS / OPINTOJAKSO, JOSTA AHOT menettelyä haetaan. Opiskelija täyttää 1 OSAAMISEN OSOITTAMINEN, AHOT menettely A OPISKELIJAN TIEDOT Opiskelija täyttää. Lomake palautetaan yhdessä osaamisportfolion (liitteineen) kanssa AHOT menettelyä koskevan opintokokonaisuuden / opintojakson

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk)

Kirjaston käyttötaidot, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma, Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö (1.-9.lk) LIITE 1 1.luokka 2.luokka 3.luokka 4.luokka 5.luokka 6.luokka 1.Määrittele aihe/ongelma - mihin ja mitä

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet

Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet LIITE 5 Tampereen kaupunki Kasvatus ja opetuspalvelut 2012 2015 Perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan käytön taitotavoitteet Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto ja viestintätekniikan mahdollisuuksia

Lisätiedot

AVerClassSendApp. Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29

AVerClassSendApp. Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29 AVerClassSendApp Release department: EDU PMK AVer Information Inc. www.aver.com 2014-04-29 AVerClassSendin avulla opettaja voi: Tarjota oppilaille interaktiivisen oppimisympäristön. Julkaista nopeasti

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi

Vastuuhenkilön ohje. TIEKE www.tieke.fi Vastuuhenkilön ohje TIEKE Vastuuhenkilön ohje 1 (8) Vastuuhenkilön ohje in lyhyesti Sinut on lisätty organisaatiosi vastuuhenkilöksi in, jossa voit luoda ryhmillesi n testejä. Testien avulla arvioidaan

Lisätiedot

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska

Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus. Heini Puuska Käyttöliittymä ja tuotantokäsikirjoitus Heini Puuska Sisältö 1 Käyttöliittymä... 1 2 Tuotantokäsikirjoitus... 2 2.1 Kurssin esittely... 2 2.2 Oppimistehtävä 1... 2 2.3 Oppimistehtävä 2... 2 2.4 Reflektio

Lisätiedot

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset

SG550. Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset SG550 Riistakameran MMS- ja GPRS- asetukset Tuupakantie 3, 01740 1 FSM Tekninen tuki 0600 16160 Ensimmäiseksi: Valitse riistakameraan liittymä operaattorilta MMS ja/tai GPRS(data) ominaisuuksilla. Muistathan,

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Share toiminto ja Seinä

Share toiminto ja Seinä Share toiminto ja Seinä Top 7 opetusaineisto jakautuu kahteen osaan: Top 7 Sähköiseen opetusaineistoon, joka on tarkoitettu opettajajohtoiseen työskentelyyn ja Top 7 Oppilaan aineistoon (Student -osio,

Lisätiedot

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004.

TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. TieVie asiantuntijakoulutus Teknologinen muutos -verkkojakso 16.8. - 26.9.2004. Teknologinen muutos -verkkojakson tarkoituksena on kartoittaa ajatuksia korkeakoulujen tulevaisuuden toimintakentästä ja

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Käppärän koulun tietostrategia

Käppärän koulun tietostrategia 2008 Käppärän koulun tietostrategia JOHDANTO LAITTEISTO Käppärän koulussa on tällä hetkellä n. 50 konetta oppilaskäytössä. Näistä koneista hieman yli puolet on hankittu vuonna 2004 tai sen jälkeen. Näin

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL

Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa. Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Opiskelijoiden TVT:n käyttö sähköistyvässä lukiossa Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa & Erno Lehtinen, Oppimistutkimuksen keskus, OKL Tutkimuksen kohteena Opiskelijoiden tvt:n käyttö Laitteet ja ohjelmistot

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI

VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI VIRTUAALIMATKA MAAILMAN YMPÄRI on Raahen ja Vihannin yhteishanke teknologian tuomiseksi osaksi oppilaan arkea alkuopetuksesta lähtien. Suunnitteluvaiheessa mukana on ollut Honganpalon koulu Raahesta ja

Lisätiedot

TVT-koulutukset Osaava / Norssiope.fi

TVT-koulutukset Osaava / Norssiope.fi TVT-koulutukset Osaava / Norssiope.fi Ke 26.9. klo 8.15 9.00 Uuteen oppilaitosympäristöön siirtyminen; toimialue/lähiverkko, verkkoasemat, postituslistat, av-ohjainyksikkö Ti 2.10.2012 klo 13.20-14.50

Lisätiedot

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy

LC Profiler. - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä. Antti Peltonen, LC Prof Oy LC Profiler - Oppimisympäristön keskeisiä piirteitä Antti Peltonen, LC Prof Oy Profiler - Sovelluksen kehityskaari... Ensimmäiset versiot oppimisympäristöstä 1995 ProTo -projekti 1997-98, Oulun yliopisto

Lisätiedot

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori

Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30. Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori Kaikki vastaajat (N=81) 40 33 30 N 20 10 16 20 12 0 Kotimäki Piikkiö Piispanlähde Valkeavuori 22% 19% Kielet (myös äidinkielen opettajat) Reaaliaineet Taito ja taideaineet Opettajat jakautuivat hyvin tasaisesti

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund

Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos. MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys. Projektityö Maidon tie. Kaija Korhonen & Nina Nylund Turun Yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MO 9.2.3 Käsityö, muotoilu ja yrittäjyys MAIDON TIE -PROJEKTI Valitsimme maidon tie projektin, jossa tutustutaan muun

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi

Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Työkirja tietoteknisen oppimistehtävän suunnitteluun innovatiiviseksi Mieti oppimistehtäväsi tavoitteita ja vastaa muutamalla sanalla kysymyksiin Oppimistehtävän nimi: Pedagogiikka 1. Oppimista syntyy

Lisätiedot

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1

Psoriasisliiton sivusto Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Keskustelufoorumin käyttöohje 1 Psoriasisliiton keskustelufoorumin käyttöohjeet Yleiset periaatteet Psoriasisliiton keskustelufoorumi on keskustelupalsta psoriasista sairastaville ja heidän läheisilleen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen?

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Talousasioiden tuntemus ja ymmärtäminen eivät ole itsestäänselvyys nykypäivän lapsille

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot

Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot OKLV120 Tieto ja viestintätekniikka Opetuksen suunnittelutehtävä Emmi Tiainen Maantieteen opetuskokonaisuus Euroopan valtiot Jakson tavoitteena on tutustua Eurooppaan sekä Euroopan valtioihin, opetella

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen

Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen 1 Espoon tutkimuskoulujen opettajien tieto ja viestintätekniikan osaaminen ja käytäntö sekä pedagoginen soveltaminen Liisa Ilomäki, Kirsi Oravainen, Minna Lakkala ja Marjut Iivonen Espoon koulutoimen tieto

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot