TOIMINTAKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä BirdLife Suomi ry, BirdLife Finland rf on valtakunnallinen nuorisotyötä tekevä järjestö sekä 30 lintutieteellisen ja lintuharrastajayhdistyksen sekä näiden noin henkilöjäsenen keskusjärjestö. BirdLife Suomi on maailmanlaajuisen, yli 100 maassa toimivan ja yli 2,5 miljoonan henkilöjäsenen BirdLife International -järjestön partneri. BirdLife Suomi edistää linnustonsuojelua, lintuharrastusta ja -tutkimusta. Linnustonsuojelun kautta toimitaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ekologisesti kestävän kehityksen puolesta. Vuosi 2006 oli BirdLife Suomen 34. toimintavuosi. 1.1 Jäsenyhdistykset BirdLife Suomeen kuuluu 30 jäsenyhdistystä. Jäsenyhdistyksiin kuului henkilöjäseniä yhteensä Vuoden 2005 lopussa jäseniä oli BirdLife Suomen jäsenyhdistykset Jäsenmäärä vuonna 2006 Bongariliitto ry Etelä-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry 243 Etelä-Savon Lintuharrastajat Oriolus ry 182 Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry 101 Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry 320 Kemin Lintuharrastajat Xenus ry 86 Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry 215 Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry, Mellersta Österbottens Ornitologiska Förening rf Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry 547 Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry / Pohjois-Savon Lintutieteellinen Yhdistys Kuikka Kuusamon Lintukerho ry 194 Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry

2 2 Lapin Lintutieteellinen yhdistys ry 168 Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry 182 Lounais-Hämeen Lintuharrastajat ry 128 Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry 72 Ostrobothnia Australis rf 44 Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry 712 Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry 163 Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry 245 Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry 398 Porvoon Seudun Lintuyhdistys Borgå Nejdens Fågelförening ry Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry 323 Rauman Seudun Lintuharrastajat ry 133 Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry 363 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry 100 Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry, Åbo Ornitologiska Förening rf Valkeakosken Lintuharrastajat ry 138 Ålands Fågelskyddsförening rf Huomionosoitukset Vuonna 2006 myönnettiin BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki Esa Lehikoiselle ja hopeiset ansiomerkit seuraaville henkilöille: Juhani Kairamo, Sampo Kunttu, Rauno Laine, Jouni Lamminmäki ja Ilkka Ventus. BirdLife Suomen vuoden lintuyhdistys -tunnustuspalkinto myönnettiin Pirkanmaan Lintutieteelliselle Yhdistykselle. Perusteluina valinnalle olivat yhdistyksen monipuolinen julkaisutoiminta (pönttöjuliste, lintupaikkaopas, uudistunut Lintuviesti), kattava suojelutoiminta ja aktiivinen osallistuminen sekä havaintojärjestelmän kehittämiseen että muuhun BirdLifen toimintaan. Vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi valittiin Markus Lampinen Turusta ja vuoden retkikummeiksi valittiin Hannu Allonen ja Arto Kalliola Turusta Linnustonsuojelu ja -tutkimus Suojelutoiminnan tavoitteena on BirdLife Suomen oman kansallisen suojelustrategian toteuttaminen sekä BirdLife Internationalin suojeluohjelmien ja tavoitteiden edistäminen Suomessa. Suomen kannalta tärkeimmät BirdLife Internationalin suojeluohjelmat ovat tärkeiden lintualueiden (Important Bird Areas eli IBA) kartoitus, seuranta ja suojelu, elinympäristöjen suojeluohjelmat sekä uhanalaisten lajien suojeluohjelmat. Ympäristöministeriö tuki BirdLife Suomen suojelutoimintaa yleisavustuksella. Lisäksi räyskän suojelusuunnitelmien tekemiseksi saatiin rahoitusta ministeriön uhanalaisten lajien suojelu- ja hoitomomentin määrärahoista. Ison-Britannian BirdLife (Royal Society for the Protection of Birds, RSPB)

3 tuki BirdLife Suomen EU-puheenjohtajuuskauden työtä. BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimuspäällikkönä toimi Teemu Lehtiniemi, suojeluasiantuntijana Margus Ellermaa, metsäasiantuntijana Kristiina Koskinen ja maatalousasiantuntijana Hanna Seitapuro (alkuvuosi 2006). Suojelutoiminnassa seurattiin BirdLife Suomen suojelustrategiaa. Strategia pohjautuu suurelta osin BirdLife Internationalin Euroopan tavoiteohjelmaan. Suojelutoimintaa koordinoi BirdLife Suomen suojelutoimikunta ja hallitus. Suojeluasioista keskusteltiin myös suojelu-sähköpostilistalla. BirdLife Suomen tutkimustoiminnan tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa linnuston- ja muun luonnonsuojelun avuksi. Tutkimukset toteutetaan pääosin vapaaehtoisten lintuharrastajien voimin. BirdLife Suomen jäsenyhdistysten jäsenet jatkoivat valtakunnallisia linnustonseurantoja yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa. Seurantojen tuloksia esiteltiin Linnut-vuosikirjassa ja Linnutlehdessä Lausunnot ja vaikuttaminen BirdLife Suomi avusti ja neuvoi lintu- ja luonnonharrastajia, muita kansalaisia sekä yhdistyksiä erilaisissa kaava- ym. hankkeissa toimimiseksi. Hankkeita koskevia yhteydenottoja tuli BirdLife Suomen toimistolle viikoittain. Vuoden aikana laadittiin seuraavat kirjalliset lausunnot tai kirjeet: - Maa- ja metsätalousministeriölle ja ympäristöministeriölle vesilintujen syysmuutonaikaisen levähtämisen ja vesilintukantojen säilymisestä Suomalaisille europarlamentaarikoille EU:n vuosien taloussuunnitelman ympäristönäkökohdista Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi poikkeustoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä Lapin liitolle Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta Vantaan poliisille Vantaan kaupungineläinlääkärin tekemän luonnonlintujen ruokintakieltopäätöksen lainmukaisuudesta Kainuun liitolle Kainuun maakuntakaavaehdotuksesta Maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksesta Manner-Suomen kansalliseksi kehittämisohjelmaksi Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä kasvinsuojeluainelaiksi sekä laeista kemikaalilain ja rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta Ympäristöministeriölle ehdotuksesta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategiaksi sekä siihen liittyvästä toimintaohjelmasta Kampanjoitiin Välimeren alueella yleisesti tapahtuvien lintuja koskevien luonnonsuojelurikosten, kuten pikkulintujen liimatikkupyynnin, lopettamiseksi. Apuna käytettiin verkkosivuja, artikkeleita ja lehdistötiedotteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin Kyproksella tapahtuvan pyynnin lopettamiseen. Osana kampanjaa hankittiin rahoitusta euroa, jonka turvin Kyproksen BirdLife laati linnuista ja niiden laittoman pyynnin vahingollisuudesta kertovan julisteen. Juliste painetaan kolmella kielellä ja jaetaan kaikkiin yli 3 000:een Kyproksen etelä- ja pohjoisosan koululuokkaan. Vuonna 2005 BirdLife Suomi oli yhdessä Pohjois-Savon Lintutieteellinen Yhdistys Kuikan ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa vaikuttamassa siihen, ettei muuttohaukkoja otettaisi käyttöön lokkien karkottamiseksi Kuopion jäteasemalta. BirdLifen asiantuntija-avulla laaditusta Savo-Karjalan luontopiirin valituksesta tuli päätös vuonna Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muuttohaukkojen käytölle kaatopaikoilla on vaihtoehtoja ja totesi alueellisen ympäristökeskuksen luvan laittomaksi. 2.2 Lajisuojelu ja -tutkimus Metsähanhiprojektia jatkettiin, mutta toiminta oli vähäistä rahoituksen puutteen vuoksi. Metsähanhiprojektin tarkoituksena on selvittää Suomen metsähanhikannan tilaa, esiintymistä ja kokoa. Projektin koordinaattorina toimi Sami Timonen. BirdLife Suomen kokoon kutsumassa

4 metsähanhityöryhmässä on edustus maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Metsähallituksesta, Oulun ja Helsingin yliopistoista, Pohjois- Pohjanmaan Lintutieteellisestä Yhdistyksestä, Lapin, Kainuun ja Oulun riistanhoitopiireistä ja Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksesta. Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys edustaa paikallisia lintuyhdistyksiä ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus alueellisia ympäristökeskuksia. Työryhmä ei kokoontunut. Metsähanhityössä keskityttiin lepäilijälaskentoihin, pesivien lintujen kaularengastamiseen ja vanhan aineiston keräämiseen. Kottarainen oli vuoden laji. Vuoden laji -hankkeessa tiedotettiin kottaraisen vähenemisestä ja vähenemisen syistä. Kaksi lehdistötiedotetta julkaistiin, ja kottaraiselle laadittiin oma osio BirdLifen verkkosivuille. Lintuharrastajia kannustettiin ilmoittamaan yhdistyksille kesän ja syksyn suuret kottaraisparvet. Hankkeen tulokset julkaistaan vuonna Vuonna 2005 toteutettujen kaulushaikara- ja ruskosuohaukkaprojektien tulokset analysoitiin ja julkaistiin. Projektivuoden aineisto osoittaa kaulushaikarakannan olleen reviiriä ja ruskosuohaukkakannan paria vuonna Kaulushaikarayhteenvedon teki vapaaehtoisena projektikoordinaattorina toiminut Petri Parkko. Vuoden 2004 laulujoutsenkartoituksen tulokset julkaistiin Linnut-lehdessä. Suomen laulujoutsenkannaksi arvioitiin paria. Suunniteltiin ja ohjeistettiin vuoden 2007 vuoden lajin, kuukkelin, kartoitus- ja suojeluprojekti. Vapaaehtoisen projektikoordinaattorin tehtävään nimettiin Pertti Koskimies. Jatkettiin lajisuojelusuunnitelmien valmistelua. Tavoitteena on saada lajikohtaiset suunnitelmat kaikille uhanalaisille ja silmälläpidettäville lintulajeille Suomessa. Suunnitelmissa kartoitetaan myös keinot, joilla BirdLife Suomi ja jäsenyhdistykset voivat parhaiten edistää kunkin lajin suojelua. Työ antaa pohjan yksittäisten lajien suojeluhankkeille. Työstä vastasi suojeluasiantuntija. Vuoden aikana tehtiin räyskän kansallinen lajisuojelusuunnitelma. Ympäristöministeriö tuki suunnitelman laatimista. Osallistuttiin WWF Suomen koordinoimaan kiljuhanhen LIFE-hankkeseen. Hanke toteutuu vuosina Hankkeessa BirdLife Suomi vastaa lajin kansallisen suojelusuunnitelman laatimisesta. Suunnitelman laadinta aloitettiin vuoden aikana ja suunnitelma on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2007 aikana. Osallistuttiin myös AEWAn (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) laatiman lajin kansainvälisen suojelusuunnitelman kommentointiin. Faunististen havaintojen keruuta jatkettiin ja yhdistyksiä kannustettiin tekemään yhteenvedot. Uusia havaintoja kerättiin ja julkaistujen faunististen katsausten tietoja tarkistettiin yhdistyksiltä. Tietokannat lähetettiin yhdistyksille niiden omaa käyttöä sekä tietojen tarkistamista varten. Linnut-vuosikirjassa julkaistiin faunistinen katsaus vuosilta WWF Suomen toimintaryhmien ja ympäristöhallinnon kanssa jatkettiin yhteistyötä uhanalaisten lintulajien, kuten kiljuhanhen ja uhanalaisten petolintujen suojelussa. Kurkityöryhmä jatkoi toimintaansa. Toiminta keskittyi kurkien rengastamiseen. Yritettiin käynnistää yhteistyötä Metsästäjäin keskusjärjestön kanssa metsästäjille suunnatun vesilintujen tunnistusmateriaalin tekemiseksi. Annettiin asiantuntija-apua Turun Lintutieteelliselle Yhdistykselle valituksessa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen luvasta pyydystää luonnosta valkoposkihanhia sijaisemoiksi tarhakiljuhanhiistutuksiin Lapissa Aluesuojelu ja -tutkimus Suomessa sijaitsevien kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (IBA, Important Bird Area) suojelutilanne on hyvä. Suomesta kartoitetusta 96 IBA-alueesta 92 sisältyy osittain tai kokonaan Natura verkostoon. Näistä 92 kohteesta seitsemän on mukana verkostossa SCI-alueena (Site of Community Interest) ilman lintudirektiivin mukaista SPA-statusta (Special Protection Area, erityissuojelualue). Lisäksi muutamasta IBA-alueesta on suojeltu vain osa.

5 Lågskärin Nyhamnin IBA-alueen vajavaisesta suojelusta oltiin yhteydessä EU:n komissioon. SPAverkoston ulkopuoliselle osalle on suunniteltu tuulivoimarakentamista, vaikka alueella talvehtii uhanalainen allihaahka ja pesii monipuolinen saaristolinnusto. Komissio antoi lokakuussa Nyhamnin suojelematta jättämisestä virallisen huomautuksen Suomelle. Itse tuulivoimaloiden rakennusluvista valitettiin ensin Ahvenanmaan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Aloitettiin IBA-alueiden linnustotietojen päivityskierros. Alueiden linnustoa ja tilaa inventoidaan aktiivisesti vuonna 2007, jolloin on meneillään Euroopan laajuinen IBA-inventointi. Suomen tärkeät lintualueet -hanketta (FINIBA) jatkettiin yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. BirdLife Suomen tavoitteena on, että suojelemattomat FINIBA-alueet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja muussa päätöksenteossa niin, että kunkin kohteen linnustollinen arvo pystytään ylläpitämään, vaikka kohteella ei olisi virallista suojelustatusta. Alueiden tärkeydestä muistutettiin mm. maakuntakaavaprosessien yhteydessä. Osallistuttiin Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksien koordinoimaan Lintulahdet-Lifehankkeeseen, joka alkoi syksyllä 2003 ja jonka kohteena on yhteensä 12 lintukosteikkoa Uudeltamaalta Kymenlaaksoon. BirdLife Suomi osallistui hankkeen ohjausryhmään. Osana hanketta julkaistiin juliste Siipien viuhunaa kosteikoilla, jossa esitellään kosteikoilla esiintyviä lintudirektiivin liitteen I lajeja ja kosteikkojen luonnonsuojelullista arvoa. Julistetta painettiin kpl kolmella kielellä ja sitä jaettiin mm. jäsenyhdistyksille, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen peruskouluihin, luonto- ja ympäristökouluihin, luontokeskuksiin ja ympäristöhallintoon. Porin Yyterissä järjestettiin elokuussa uhanalaisen etelänsuosirrin pesimäniityn kunnostustalkoot yhteistyössä Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Porin kaupungin kanssa. Talkoisiin osallistui 30 henkilöä. Talkoot olivat osa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Kokemäenjoki-LIFEhanketta, joka alkoi elokuussa ja jatkuu heinäkuuhun 2011 asti ja jossa BirdLife Suomi on yksi hankekumppaneista Metsät ja luonnon monimuotoisuus Julkaistiin Etelä-Suomen metsiensuojelutilanteesta kertovat verkkosivut (www.etelasuomenmetsat.fi) yhteistyössä useiden muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Verkkosivujen tekemistä koordinoi BirdLife Suomen metsäasiantuntija Kristiina Koskinen. Verkkosivujen tarkoituksena on toimia tietolähteenä ja positiivisena kampanjatyökaluna järjestöjen Etelä-Suomen metsiensuojelutyössä. Sivujen julkistamisen yhteydessä järjestettiin tiedotustilaisuus Nuuksion Elohovissa. Helmi maaliskuussa 2006 sivuilla oli yhteensä kävijää. Loppuvuodesta kävijämäärät vähenivät. Aloitettiin Ympäristöakatemian käytännön toiminta. Ympäristöakatemia on kolmen ympäristöjärjestön yhteistyöhanke (www.ymparistoakatemia.fi). Hankkeen koordinaattorina toimi BirdLife Suomen metsäasiantuntija Kristiina Koskinen. Vuoden 2006 Ympäristöakatemian seminaarin aiheena oli metsiensuojelun tulevaisuus. Kaksipäiväinen seminaari järjestettiin Lammilla ja sen ohjelmassa oli luentojen lisäksi maastoretkiä ja ryhmätyö. Perinteisten metsiensuojelun ongelmien lisäksi tuotiin esille myös metsiensuojelukysymyksien mahdollisia ratkaisuja, kuten luontomatkailu ja pienyrittäjyys. Seminaariin osallistui 25 henkilöä. Ympäristöakatemian tuleviksi seminaariaiheiksi valittiin Itämeri ja maatalouden ympäristökysymykset. Osallistuttiin aktiivisesti BirdLife Internationalin Euroopan metsätyöryhmän toimintaan (katso kohta 2.7). Kristiina Koskinen toimi lahjoituksen turvin koko vuoden päätoimisena metsävastaavana. 2.5 Maatalous ja luonnon monimuotoisuus Viljelijäväestölle laadittiin ja jaettiin keväällä 36-sivuinen opaskirjanen Oma maa mansikka neuvoja kasvien tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Opas esittelee yleisimpiä maatalousympäristössä havaittavia kasvilajeja sekä neuvoo toimenpiteitä vähentyneiden kasvien hyvinvoinnin varmistamiseksi. Esitettä painettiin suomeksi ja ruotsiksi kappaletta. Opas tuotettiin maa- ja metsätalousministeriön tuella yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen, Metsästäjäin keskusjärjestön, Suomen

6 luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen kanssa. Esitteen tuottamisesta vastasi maatalousasiantuntija Hanna Seitapuro. Maatalouteen liittyviä asioita hoiti vapaaehtoinen maatalousvastaava Irina Herzon. Maatalousvastaava osallistui LUMOTTU-hankkeen (Maatalousluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma) ohjausryhmän työhön JÄMYRÄn edustajana. Osallistuttiin osana järjestöjen maatalouden ympäristöryhmää (JÄMYRÄ) maatalouden ympäristötukijärjestelmän seuraavan toimintakauden suunnittelutyöhön. JÄMYRÄ antoi lausunnon ympäristötukijärjestelmästä maa- ja metsätalousministeriölle Muu suojelu ja tutkimus H5N1-lintuinfluenssamuotoa löytyi Euroopasta talvella Tiedostusvälineet kirjoittivat aiheesta laajasti ja mediassa esiintyneet osin virheellisetkin tiedot luonnonvaraisten lintujen osuudesta taudin leviämisessä aiheuttivat poikkeuksellisen runsaasti yhteydenottoja myös BirdLifen toimistolle. BirdLife Suomi toimi aktiivisesti koko vuoden väärinkäsityksien oikaisemiseksi. Tosiasioihin pohjautuvaa tietoutta jaettiin taajaan päivitetyillä lintuinfluenssa-verkkosivuilla sekä mediatiedottein. Lisäksi osallistuttiin useisiin tilaisuuksiin, joissa aihetta käsiteltiin. Eduskunnan ympäristövaliokunta kutsui BirdLife Suomen edustajat asiantuntijaksi kokoukseensa Kolmas valtakunnallinen lintuatlas käynnistyi. Hanketta koordinoi Luonnontieteellinen keskusmuseo ja siinä ovat mukana BirdLife Suomi, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö. BirdLife Suomi osallistuu hankkeessa atlastoimikunnan ja ohjausryhmän toimintaan. Lisäksi BirdLife Suomen Tiira-lehteä ja sähköpostilistoja käytettiin hankkeesta tiedottamiseen. Hankkeen muu toteutus tapahtuu suoraan atlastoimiston ja jäsenyhdistysten kesken. Tiira-lehden kaikissa numeroissa ja Linnut-lehdessä tuotiin monipuolisesti esiin linnustonsuojelua sekä kotimaassa että ulkomailla. Lintujen talviruokinnasta ja pesimärauhasta tiedotettiin ja toimittajia avustettiin ruokintaan ja muihin lintujen suojeluasioihin liittyvissä kysymyksissä. BirdLife Suomen verkkosivuilla ylläpidettiin palvelua, jossa voi esittää suojelukysymyksiä BirdLife Suomen asiantuntijoille. Mielenkiintoisimmat kysymykset vastauksineen julkaistiin sivuilla ja osa kysymyksistä julkaistiin myös Tiira-lehdessä. 2.7 Kansainvälinen suojelutoiminta Suomi oli vuoden jälkipuoliskolla EU:n puheenjohtajamaa. Yhdessä BirdLife Internationalin kanssa laadittiin tavoiteohjelma Suomen puheenjohtajuuskaudelle. Puheenjohtajuuskauden aikana toimitettiin aktiivisesti tietoja BirdLife Internationalilta Suomen päättäjille ja avainvirkamiehille. Erityisesti keskityttiin lintujen tuonnin kieltämiseen EU:ssa, Natura alueiden LIFE+-rahoitusohjelmaan, EU:n biodiversiteettisuojelun strategiaan sekä meriympäristödirektiivin säätämisprosessiin. BirdLife Internationalin Euroopan metsätyöryhmä (Forest Task Force, FTF) jatkoi toimintaansa. BirdLife Suomi osallistui ryhmän toimintaan ja kehittämiseen aktiivisesti. FTF:n vuosikokous pidettiin Cambridgessa teemoina boreaalisen metsävyöhykkeen linnustonsuojelu sekä paperinkulutuksen vaikutukset luonnonmetsiin. Suurtapahtuma järjestettiin yhteistyössä metsiensuojelutyötä tekevien ympäristöjärjestön katto-organisaatioiden Forest Movement Europen sekä Taiga Rescue Networkin kanssa. Kokouksessa FTF esitteli hankkeitaan muille järjestöille postereilla, jotka tehtiin Suomessa. BirdLife Suomen FTF-edustajana toimi Marcus Walsh. BirdLife Suomi toimi vastuullisena partnerina metsätyöryhmän tutkimushankkeessa, joka kartoittaa Puolan ja Valko-Venäjän biologisesti arvokkaiden metsien sijaintia ja ominaisuuksia. Hanke toteutetaan Aage V. Jensenin säätiön tuella. Hanke jatkuu vuoden 2007 kesäkuuhun ja laajenee Romaniaan ja Bulgariaan. Samalla kartoitetaan myös muiden Euroopan maiden metsätietokantojen soveltuvuutta ja saatavuutta biologisesti arvokkaiden metsien etsintään. Hankkeen yhteydessä on tutkittu myös

7 mahdollisuutta käyttää kaukokartoitustekniikkaa arvometsien tunnistamiseen yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen professori Erkki Tompon tutkimusryhmän kanssa. BirdLife Suomi on sekä kansallisen että kansainvälisen FSC-yhdistyksen jäsen. Suomen kansallinen FSCyhdistys järjestäytyi uudelleen vuonna 2006 saatuaan Suomen FSC-standardin virallisesti hyväksyttyä kansainvälisen FSC:n taholta. Kiinnostus FSC-sertifiointiin lisääntyi selvästi, kun yhdistys sai jäsenekseen Stora Enson. Forest Task Force valmistelee hanketta FSC-sertifikaatin ekologisen vaikuttavuuden arvioimiseksi yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Marcus Walsh, BirdLife Suomen metsävastaava Kristiina Koskinen sekä akatemiatutkija Otso Ovaskainen kävivät esittelemässä hanketta FSC:n päämajassa Bonnissa Hanke pyritään käynnistämään vuonna BirdLife Suomen edustaja FSC-yhteyksissä on Marcus Walsh. BirdLife Internationalin Euroopan maataloustyöryhmän (Agriculture Task Force, ATF) toimintaan osallistuttiin aktiivisesti. ATF:n ajankohtaisia asioita olivat mm. biopolttoaineet ja CAP-kesannointi (CAP, Common Agriculture Policy). BirdLife Suomea edusti työryhmässä Irina Herzon. Osallistuttiin BirdLife Internationalin direktiivityöryhmän (Birds and Habitats Directive Task Force, BHDTF) toimintaan. Työryhmä käsittelee lintujen suojeluasioita EU:n luonnonsuojelulainsäädännön näkökulmista. Kommentoitiin BirdLife Internationalin laatimia suojelutasoltaan epäsuotuisien, mutta metsästettävien lajien kansainvälisiä suojelusuunnitelmia (mustapyrstökuiri ja lapasotka). BirdLife Internationalille välitettiin tietoja lintujen suojelutilanteesta Suomessa. Vuoden aikana oltiin suojelukysymyksissä yhteydessä erityisesti BirdLife Internationaliin ja Ison-Britannian BirdLife-partneriin (RSPB) sekä useisiin muihin Euroopan BirdLife-partnereihin. Tiira-lehdessä, jäsentiedotteissa ja BirdLife Suomen verkkosivuilla välitettiin tietoa kansainvälisistä suojeluhankkeista. EU-asioissa BirdLife Suomi teki yhteistyötä BirdLife Internationalin Euroopan toimiston kanssa, joka valvoo myös keskeisten suojelusopimusten voimassaoloa ja toteutumista Suomessa. Osallistuttiin Siemenpuu-säätiön toimintaan yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa. Säätiö on ympäristörahasto, jonka tarkoituksena on edistää ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa. Säätiössä on mukana 15 suomalaista kansalaisjärjestöä. Jatkettiin BirdLife Internationalin ja Etiopian BirdLifen (Ethiopian Wildlife and Natural History Society, EWNHS) kanssa Etiopian Bergan alueen kosteikkojen suojelun kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja alueen elintason sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen pitkällä aikavälillä. Kohdealueella pesii maailmanlaajuisesti uhanalainen pilkkarääkkiäinen, jolla on koko maailmassa vain kolme tunnettua pesimäaluetta. Kolmas pesimäalue löytyi hankkeen toimesta. BirdLife Suomi maksoi jokaisesta henkilöjäsenestä BirdLife Internationalille jäsenmaksuna yhden euron. BirdLife Suomen jäsenmaksut käytetään BirdLife Internationalin kansainvälisten suojeluhankkeiden tukemiseen Linnustonsuojeluklubi Linnustonsuojeluklubin jäsenet tukevat suoraan BirdLife Suomen suojelutyötä. Osa varoista käytetään BirdLife Internationalin kansainväliseen suojelutyöhön. Klubin toimintaa tuki 470 henkilöä. 2.9 Lintuihin kohdistuvat rikokset Kansainväliselle Eurogroup Against Bird Crime -ryhmälle välitettiin tietoja linturikoksista Suomessa. Yhteistyötä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa jatkettiin mm. CITES-sopimuksen vastaisen ja laittoman täytettyjen lintujen kaupan estämiseksi.

8 3. Lintuharrastuksen edistäminen Varhaisnuoriso- ja nuorisotoiminta Nuorisotoiminta on joko välillisesti tai suoraan mukana suuressa osassa järjestön perustoimintoja. Konkreettisimmin nuorisotoimintaa toteutetaan retkikummien kautta. Retkikummit ovat jäsenyhdistysten vapaaehtoisia, jotka järjestävät opastettuja linturetkiä, lintukursseja ja lintukerhoja. Vuoden lopussa retkikummeina toimi 93 henkilöä yhteensä 24 jäsenyhdistyksessä. Tietoutta lintuharrastuksesta levitettiin retkikummien linturetkillä ja lintukursseilla sekä Tiira-lehden välityksellä. Retkikummit järjestivät noin 250 retkeä ja tapahtumaa, joista noin 25 oli erityisesti suunnattu lapsille ja nuorille. Retkikummien retkille ja tapahtumiin osallistui noin henkilöä, joista lapsia ja nuoria oli noin Jäsenyhdistysten käyttöön oli saatavilla BirdLifen Suomen nuorisotyön materiaali, joka sisältää oppaan lintukerhotoiminnasta, materiaalia oppitunnin pitämiseksi kouluissa sekä materiaalia leiripäivän järjestämiseksi. Jäsenyhdistysten nuorisotoimintaa kannustettiin nimeämällä BirdLife Suomen syyskokouksessa vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi Markus Lampinen Turun Lintutieteellisestä Yhdistyksestä. BirdLife Suomi järjesti kolmannen Lasten lintupäivän Mukana oli yhdeksän joukkuetta ja 22 lasta yhteensä kahdeksalta paikkakunnalta. Tapahtuman päätarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria lintu- ja muuhun luontoharrastukseen sekä retkeilyyn ja tutustumaan lähiseutunsa luontoon. Yhteistyötä Parasta Lapsille ry:n kanssa jatkettiin järjestämällä lintuteemapäivä lasten kesäleirillä Haukiputaalla. Leirillä kerrottiin linnuista ja esiteltiin lapsille lintuharrastusta. Teemapäivän vetäjänä toimi Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen retkikummi Markku Hukkanen. BirdLife Suomi osallistui Luonto-Liiton ja Natur och Miljön järjestämiin nuorille suunnattuihin Ympäristötoimintapäiviin Orivedellä. Tapahtumaan toimitettiin BirdLife Suomen esittelymateriaalia ja osallistujille järjestettiin linturetki. Retken vetäjinä toimivat Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen retkikummit Timo Peltoniemi ja Pirjo Ahola. Retkelle osallistui noin 15 nuorta. Itse tapahtumaan osallistui noin 130 nuorta ympäri Suomea. Opettajien täydennyskoulutusmateriaalia eli VESO-pakettia välitettiin jäsenyhdistyksille. Tiira-lehden jokaisessa vuoden 2006 numerossa oli lapsille ja nuorille suunnatut omat sivut, joilla julkaistiin lasten omia juttuja, piirroksia ja lasten ottamia lintukuvia. 3.2 Tapahtumat Tammikuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin Suomen ensimmäinen Pihabongaus-tapahtuma. Pihabongauksessa tarkkailtiin tunnin ajan lintuja kotipihalla tai muulla sopivalla paikalla ja ilmoitettiin havainnot BirdLife Suomelle. Kohderyhmänä olivat kaikki luonnosta kiinnostuneet ihmiset. Tapahtumaan osallistui yli ihmistä noin pihalla; lintuja ilmoitettiin lähes yksilöä. Yli kolmetuhatta osallistujaa ei ollut jäseniä. Heille lähetettiin tapahtuman jälkeen kirje, jossa kerrottiin BirdLife Suomen jäsenyhdistyksistä, suojeluklubista, julkaisuista ja Lintuvarusteesta. Pihabongauksesta tuli maan suurin lintuharrastustapahtuma, joka on tarkoitus toistaa vuosittain. BirdLife Suomi ja Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki järjestivät yhteistyössä Muutonseuranta lintutieteen apuväline -seminaarin Lohjan Kisakalliossa Seminaarissa kuultiin mm. ensisaapujahavainnoista ja ilmastonmuutostutkimuksesta, arktisesta syysmuutosta, lintuasema-aineiston käytöstä lintukantojen seurannassa, lintuinfluenssasta sekä siitä, miten muutonseuranta voi täydentää pesimälinnuston inventointeja. Seminaariin osallistui yli 70 henkilöä. BirdLife Suomi järjesti 13. valtakunnallisen Tornien taisto -lintuharrastustapahtuman 6.5. Ennätykselliset 248 joukkuetta ja noin lintuharrastajaa osallistui tapahtumaan, jossa havainnoidaan lintulajeja

9 lintutorneista kahdeksan tunnin ajan. BirdLife Suomen joukkue kisaili Helsingin Viikissä ja havaitsi 91 lajia. Joukkueen jäsenet olivat Mika Asikainen, Teemu Lehtiniemi, Pertti Uusivuori, Olli-Pekka Liinalaakso, Karno Mikkola, Heidi Björklund, Tom Björklund ja Helena Ranta. Päivän aikana tuhannet ihmiset kävivät tutustumassa lintuharrastukseen torneilla eri puolilla Suomea. Tapahtumaa sponsoroi Kemira ja tapahtuma tuotti e BirdLife Suomen linnustonsuojelutyöhön. BirdLife Suomen ja Kuusamon Lintukerhon järjestämä 23. SM-lintumaraton kilpailtiin Kuusamossa Kisaan osallistui yhteensä 29 joukkuetta ja lintumaratonissa havaittiin yhteensä 156 lajia. Kilpailun voittajajoukkue havaitsi 131 lajia. Kuusamon Lintumaratonin osallistumismaksuilla tuettiin Vihtasalmen lintutornin rakentamista Verkkosivut ja sähköpostilistat BirdLife Suomen verkkosivuja hyödynnettiin lintuharrastuksen edistämisessä. Verkkosivuilla on esillä monipuolisesti lintuihin ja lintuharrastukseen liittyvää materiaalia. Sivuista tarkemmin kohdassa 5.5. BirdLife Suomi ylläpiti jäsenyhdistysten toimihenkilöiden BirdLife-aktiivit -sähköpostilistaa, suojeluaiheista sähköpostilistaa ja lintuharrastajille tarkoitettua sähköpostilistaa (Lintuverkko), jolla oli vuoden lopussa noin tilaajaa. Lisäksi ylläpidettiin eurooppalaisille lintuharrastajille tarkoitettua listaa (EuroBirdNet), jolla oli noin tilaajaa. Sähköpostilistoista ja verkkosivuista vastasi henkilökunta Joonas Gustafssonin ja Jarkko Prihan (Prihateam Networks) avustamana. 3.4 Koulutustoiminta BirdLife Suomi järjesti vuoden aikana seitsemän kurssia ja koulutustilaisuutta, jotka järjestettiin yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa. Kurssin nimi: Paikka: Aika: Osanottajat: Muutonseuranta lintutieteen apuväline Lohja Kevätmuutto Kristiinankaupunki Lintuharrastuksen peruskurssi aloittaville senioreille Kristiinankaupunki Arktika Virolahti Kahlaajakurssi Kristiinankaupunki Syysmuutto ja vaelluslinnut Kristiinankaupunki Puheenjohtajakokous Kempele Lisäksi järjestettiin Parikkalassa yhteistyössä Tmi Ornion kanssa lintuharrastuksen peruskurssi (16 osanottajaa) ja yölaulajakurssi (20 osanottajaa). 3.5 Muu toiminta BirdLife Suomi asensi Nokian lahjoittaman kameran kuvaamaan alkuvuodeksi lintujen talviruokintapaikkaa Hämeessä. Kamera otti yli 1300 kuvaa, joissa esiintyi yhteensä yli kymmenen lintulajia. Kuvat siirsi verkkosivuillemme Hannu Sievilä HS-visual Art Ky:stä. Lintukamerasivu keräsi kolmessa kuukaudessa noin kävijää.

10 BirdLife Suomen nimistötoimikunta julkaisi huhtikuussa uuden painoksen maailman lintujen suomenkielisestä nimistöstä, joka vastaa Howard & Mooren lajilistan kolmatta painosta sekä länsipalearktisen alueen lajien osalta Euroopan rariteettikomiteoiden AERC:n suosituksia. Tiira-lehteä lähetettiin halukkaille yhdistyksille, messuille ja muihin tapahtumiin jaettavaksi. Yhteensä noin lehteä jaettiin erilaisissa tapahtumissa. Tiedotustoiminnan yhteydessä esiteltiin lintuharrastusta eri medioissa lukuisia kertoja (katso kohta 5.6). Lintuharrastuksesta ja linnuista kiinnostuneita palveltiin puhelimitse päivittäin. Kyselyhuippu osui alkukevääseen lintuinfluenssan vuoksi. Havainnot harvinaisista linnuista tarkastava rariteettikomitea (RK) toimi entiseen tapaan. Vuoden 2006 aikana julkaistiin edellisen vuoden harvinaisuusraportti Linnut-vuosikirjassa Järjestötoiminta 4.1 Toiminta Suomessa Jäsenyhdistyksiä kannustettiin tekemään aktiivista jäsenhankintaa. Jäsenyhdistysten järjestötoimintaa tuettiin valitsemalla vuoden lintuyhdistys (tarkemmin kohdassa 1.2). BirdLife Suomi edisti jäsenhankintaa lähettämällä kaikille jäsenyhdistysten uusille jäsenille ilmaisen Kuukkelin kaltaiset -lintuharrastusoppaan. Yhdistyksille ja retkikummien tapahtumiin osallistuneille lähetettiin myös BirdLife Suomen lehtiä. Uusia jäseniä liittyi noin 650. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsentiedotteissa ja Tiira-lehdessä. Tiira-lehden keskeisen osan muodosti jäsenyhdistysten tapahtumapalsta. Sähköpostia käytettiin tehokkaasti hyväksi tiedottamisessa ja käytännön asioissa. BirdLife Suomen jäsentiedotteet välitettiin sähköpostitse aktiivit-sähköpostilistan avulla lähes 200 jäsenyhdistysten toimihenkilölle. Kempeleessä järjestettiin puheenjohtajakokous Kokouksessa käsiteltiin etupäässä Tiiralintuhavaintopalveluun liittyviä asioita, kuten havaintojen käyttöoikeuksia, järjestelmän rahoitusta, havaintojen salaamista ja jäsenten etuja. Lisäksi kokouksessa jaettiin puheenjohtajakansio, johon on koottu olennainen perustieto BirdLife Suomesta. Kansio annetaan jatkossa kaikille uusille puheenjohtajille. Kokoukseen osallistui noin 20 yhdistyksen edustajia. Ajankohtaisten tietojen välitykseen käytettiin myös BirdLife Suomen verkkosivuja, joilta löytyy kaikki perustieto BirdLife Suomen toiminnasta. Jäsenyhdistyksille toimitettiin tilauksesta tapahtumissa käytettäviä lintutorneihin kiinnitettäviä infokortteja. Yhdistyksillä oli myös mahdollisuus tilata yhdistysbanderolleja. Jäsenrekisteripalveluja tarjottiin niitä haluaville yhdistyksille; palveluja käytti kymmenen jäsenyhdistystä. Toiminnanjohtaja, suojelu- ja tutkimuspäällikkö, tiedottaja, järjestösihteeri ja toimistosihteeri vierailivat yhdistyksissä ja yhdistysten tapahtumissa 14 kertaa esittelemässä liiton toimintaa sekä ajankohtaisia lintuharrastus- ja suojeluasioita. Kehittämistoimikunta avusti henkilökuntaa järjestötyön kehittämisessä. 4.2 Tiira-lintutietopalvelu Vuoden päätavoite oli valtakunnallisen havaintojärjestelmän avaaminen ja kehittäminen. BirdLife Suomen kehittämä Tiira-lintutietopalvelu avattiin Palveluun kirjautui parissa viikossa yli käyttäjää ja vuoden lopussa kirjautuneita käyttäjiä oli Palvelu on tarkoitettu kaikille linnuista kiinnostuneille ja se toimii internetissä osoitteessa Palveluun tulevat havainnot ovat jäsenyhdistyksille käyttökelpoisessa muodossa arkistoituna. Palvelussa voi selata havaintoja koko maasta ja siellä voi pitää omaa havaintopäiväkirjaa. Palvelua kehitettiin vuoden

11 aikana ja siihen tuli runsaasti uusia ominaisuuksia. Jäsenyhdistysten jäsenillä on käytössään laajemmat hakuominaisuudet ja tarkemmat kartat kuin ei-jäsenillä. Jäsenyhdistyksille järjestettiin keväällä Tiira-koulutusta yhteensä kymmenellä paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistui 24 jäsenyhdistystä. Yhdistysten aktiiveja koulutettiin ja kyselyihin vastattiin myös yhdistyskäyntien yhteydessä sekä puhelimitse ja sähköpostitse koko vuoden ajan. Tiiraan siirrettiin 11 jäsenyhdistyksen vanhoja havaintoarkistoja. Havainnot tiliytettiin käyttäjien omille havaintotileille joulukuussa. Havaintoarkistojen myötä Tiiraan tuli noin miljoona havaintoa ja vuonna 2006 havaintoja kirjattiin Tiiraan noin Tiiraan liittyville kyselyille ja palautteille avattiin Tiira-keskustelufoorumi samaan aikaan Tiiralintutietopalvelun kanssa. Foorumilla vastailtiin palautteeseen säännöllisesti ja foorumilta tulleita kehittämisehdotuksia otettiin vastaan. Vuoden aikana kaikki jäsenyhdistykset siirtyivät käyttämään Tiiraa ensisijaisena havaintojenkeruujärjestelmänä. Tiiran sivuilla kirjattiin yhteensä käyntiä vuoden aikana. Tiiran toteutuksesta vastasi ohjelmistosuunnittelija Sampo Kunttu apunaan Mikko Lindfors ja Timo Koski. Työtä ohjasi havaintotoimikunta (11.4. asti) ja muu henkilökunta Kansainvälinen toiminta BirdLife Suomi toimi edellisten vuosien tapaan tiiviissä yhteistyössä BirdLife Internationalin sihteeristön kanssa tiedotuksellisissa ja järjestötoimintaan liittyvissä asioissa. BirdLife Suomi sai sihteeristöltä materiaalia ja muuta apua tiedotustoiminnan ja varainhankinnan tueksi. Ljubljanassa Sloveniassa järjestettyyn BirdLifen Euroopan kokoukseen osallistuivat toiminnanjohtaja Mika Asikainen, suojelu- ja tutkimuspäällikkö Teemu Lehtiniemi ja hallituksen jäsen Aki Arkiomaa. Kokouksessa käsiteltiin monipuolisesti BirdLifen Euroopan ohjelmaa: mm. IBA-hanke, linnustonseuranta, ilmastonmuutos ja lintuinfluenssa olivat näkyvästi esillä. Kokouksen virallisessa osuudessa mm. hyväksyttiin Euroopan alueelle uudet toimintaohjeet, esiteltiin BirdLife Internationalin uusi ekstranetti ja keskusteltiin useista Euroopan laajuisista hankkeista. BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Mika Asikainen toimi BirdLife Internationalin Euroopan neuvoston (European Committee) puheenjohtajana ja lokakuussa Asikainen valittiin neuvostoon uudelle kaksivuotiskaudelle. Neuvosto on neuvoa antava elin Euroopan toimistojen henkilökunnalle. Neuvosto myös hyväksyy Euroopan henkilökunnan vuosisuunnitelmat ja budjetin. BirdLife Internationalin World Birdwatch -lehteä välitettiin linnustonsuojeluklubin tukijoille sekä lehden tilaajille. Suomen levikki oli 140 kappaletta. Pohjoismaiden BirdLife-partnerit kokoontuivat lokakuussa Ljubljanan kokouksen yhteydessä keskustelemaan yhteisistä hankkeista. Esille nousi mm. mahdollisuus osallistua jonkin Euroopan maan BirdLife-partnerin kehittämiseen BirdLife Internationalin Supporting partner -menettelyllä. Tämän asian selvittelyä päätettiin jatkaa. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta katso kohta Tiedotustoiminta ja julkaisut 5.1 Linnut-lehti Tilattava aikakauslehti Linnut ilmestyi 41. vuosikertanaan neljänä numerona. Lehden tavoitteena oli antaa kaikille linnuista kiinnostuneille hyödyllistä ja luotettavaa lintutietoa sekä tarjota kiinnostavia kuvauksia linturetkiltä kokemuksellisen tekstin ja hyvien valokuvien avulla.

12 Lehteä markkinoitiin aktiivisesti. Näytenumero ja markkinointikirje lähetettiin jokaiselle uudelle jäsenelle. Näytenumeroita lähetettiin myös retkikummeille, lintukurssien pitäjille, luontokeskuksiin ja näyttelyihin. Vuoden aikana kokeiltiin myös mahdollisuutta tilata lehdestä näytenumero tekstiviestillä. Lehden tilaajamäärä kasvoi vuoden aikana noin 5 %. Painosmäärä oli keskimäärin kpl. Painopaikkana oli Erweko Oy Helsingissä. Päätoimittajana oli tiedottaja Lauri Hänninen ja taittajana Seppo Alanko. Lehteä vakituisesti avustavia toimittajia olivat Heidi Björklund, Tom Björklund, Kari Kekki, Teemu Lehtiniemi, Jyrki Normaja, Mia Rönkä ja William Velmala. Lisäksi Airi Lamminmäki avusti toimitustyössä. BirdLife Suomen toimisto ylläpiti lehden tilaajarekisteriä. Mainoshankinnasta vastasi Markkinointi- ja mainospalvelu Halminen Ky. Vanhojen Linnut-lehtien irtonumeroiden myyntiä jatkettiin Tiira-lehti Tiira-tiedotuslehden 11. vuosikerta ilmestyi neljänä numerona. Lehdessä esiteltiin BirdLife Suomen ja sen jäsenyhdistysten perustoimintoja, kansallisia ja kansainvälisiä linnustonsuojeluaiheita, lintuharrastusaiheita sekä BirdLife Suomen ja jäsenyhdistysten tapahtumia. Lehden painosmäärä oli keskimäärin kpl. Painopaikka oli West Point Oy Raumalla. Lehden päätoimittajana toimi Mika Asikainen. BirdLife Suomen henkilökunta toimitti pääosan lehden aineistosta. Lehden taittajana toimi Seppo Alanko. Mainoshankinnasta vastasi Markkinointi- ja mainospalvelu Halminen Ky. 5.3 Linnut-vuosikirja Linnut-vuosikirja ilmestyi kymmenennen kerran. Kirjan sisältö koostui uhanalaisten lajien seurantaraporteista, valtakunnallisista linnustonseurantaraporteista sekä muista tutkimusraporteista. Näiden lisäksi vuosikirjassa oli mukana myös rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2005 harvinaisuushavainnot ja vuoden 2004 pikkuharvinaisuuskatsaus. Kirjan toimitti Rauno Yrjölä ja taittoi Seppo Alanko. Kirjan painosmäärä oli kpl. Painopaikka oli Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopiossa. Vuosikirja julkaistiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 5.4 Ornis Fennica BirdLife Suomelle vuonna 2005 siirtynyt Ornis Fennica ilmestyi neljänä numerona. Lehden päätoimittajana oli Jon Brommer ja taittajana Johan Ulfvens. Painosmäärä oli 800 kpl. Painopaikka oli Suomen Graafiset Palvelut Oy. Artikkeleita lähetettiin toimitukseen 45, joista 22 julkaistiin. Ornis Fennican sitaatti-indeksi (impact factor) on yli 0,7, mikä tekee siitä varsin arvostetun lintutieteellisen julkaisun. Suomen Akatemia tuki Ornis Fennican julkaisemista. 5.5 BirdLife Suomen verkkosivut BirdLife Suomen verkkosivuja osoitteessa pidettiin ajan tasalla lähes päivittäin. Sivuilla vieraili keskimäärin noin kävijää kuukaudessa ja vuoden aikana kävijöitä oli yhteensä noin Tämä on noin 20 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Sivujen ylläpitämisestä vastasi BirdLife Suomen henkilökunta ja Pekka J. Nikander. Suurimman osan sivujen materiaalista tuotti BirdLife Suomen henkilökunta. Teknisissä kysymyksissä apua saatiin Joonas Gustafssonilta. Sivujen suosituin palvelu on lintutilannekatsaus, joka viikoittain kertoo lintutilanteen eri puolilla maata. Katsaus kootaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa ja se on suunnattu kaikille linnuista kiinnostuneille. Lintutilanneraportteja lähettivät katsaukseen vuoden aikana Pirkka Aalto, Seppo Grönlund, Tomi Hakkari, Jouni Holopainen, Harri Hutri, Matti Häkkilä, Oskari Härmä, Harri Högmander, Juhani Karvonen, Pekka Kyllönen, Olli Lamminsalo, Timo Leppänen, Sami Luoma, Jyrki Mäkelä, Aarne Ohtonen, Harri Okkonen,

13 Antti Peuna, Marko Pohjoismäki, Jouni Ruuskanen, Leo Salo, Frans Silvenius, Lauri Tervo, Tero Toivanen, Jari-Pekka Tyyskä, Jarmo Vuorinen ja Jouni Ylipekkala. BirdLife Suomen verkkosivujen yhteydessä on myös Suomen Lintuvaruste Oy:n verkkosivut. BirdLife Suomen sivusto toimi Nebula Oy:n palvelimella. Tiira-sivustosta tarkemmin kohdassa 4.2 ja eteläsuomenmetsät-sivustosta kohdassa Muu tiedotustoiminta BirdLife Suomen toimisto antoi 40 lehdistötiedotetta, joiden läpimenoprosentti oli yli 80 %. Lisäksi joukkoviestimiä avustettiin yli 250 kertaa. Näistä oli radiohaastatteluita 49 ja tv-haastatteluita 14. Alkukevään eurooppalaiset lintuinfluenssatapaukset lisäsivät selvästi median yhteydenottoja. Vuoden aikana jäsenyhdistyksiä tiedotettiin pääasiassa aktiivit-sähköpostilistan välityksellä. Tämän lisäksi yhdistyksille lähetettiin yksi jäsentiedote. Edustajiston kokousasioiden lisäksi esiteltiin hallituksen päätöksiä, järjestö- ja linnustonsuojeluasioita sekä muita ajankohtaisia tapahtumia. Tiira-järjestelmästä tiedotettiin Tiira-foorumilla, sähköpostilistoilla ja yhdistyskäyttäjien postilistalla. Maanviljelijöille tehdystä opaskirjasesta Oma maa mansikka kerrotaan kohdassa Hallinto 6.1 Edustajisto Edustajistoon, BirdLife Suomen ylimpään päättävään elimeen, kuului 79 edustajaa. Edustajiston puheenjohtajaksi kaudelle valittiin Harri Högmander Jyväskylästä ja varapuheenjohtajaksi Petri Seppälä Vammalasta. Edustajisto kokoontui sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lohjalla sekä syyskokoukseen Kempeleessä. Kokouksissa käsiteltiin ja hyväksyttiin BirdLife Suomen sääntömääräiset asiat. Syyskokouksessa valittiin kaudelle liittohallituksen varapuheenjohtajaksi Asta Lähdesmäki sekä hallituksen jäseniksi Hanna Aalto, Jukka Ihanus, Harto Lindén ja Tuomo Pihlaja. Syyskokouksessa hyväksyttiin BirdLife Suomen visio Kevätkokouksen yhteydessä järjestettiin Muutonseuranta lintutieteen apuväline -seminaari ja syyskokouksen yhteydessä pidettiin puheenjohtajakokous, jossa esillä oli erityisesti Tiirahavaintojärjestelmään liittyviä asioita. Tilintarkastajina toimivat Ernst & Young Oy (Roger Nyqvist) ja Timo Böhme sekä varatilintarkastajina Timo Heiskari ja Jyrki Normaja. 6.2 Liittohallitus BirdLife Suomen kymmenjäseninen hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa osallistuminen kokouksiin): Ulla Matturi puheenjohtaja (9/9) Asta Lähdesmäki varapuheenjohtaja (9/9) Marko Vauhkonen sihteeri (7/9) Aki Arkiomaa taloudenhoitaja (7/9) Hanna Aalto jäsen (5/9)

14 Heidi Björklund jäsen (8/9) Olli-Pekka Liinalaakso jäsen (9/9) Tuomo Pihlaja jäsen (8/9) Peter Uppstu jäsen (7/9) Jari Valkama jäsen (5/9) Hallituksen kokousten pöytäkirjapykäliä kertyi 163. Hallituksen toiminnan helpottamiseksi perustettiin hallituksen omat verkkosivut Toimikunnat Vuoden lopussa BirdLife Suomella oli kahdeksan toimikuntaa. 1. Suojelutoimikunta Aki Arkiomaa, Margus Ellermaa (siht.), Esko Gustafsson, Harri Hölttä, Panu Kunttu (pj), Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Sami Timonen, Ville Vepsäläinen ja Marcus Walsh. Toimikunta avusti henkilökuntaa suojelutoiminnan suunnittelussa ja koordinoinnissa. Toimikunta kokoontui neljä kertaa. 2. Kehittämistoimikunta Hanna Aalto, Aki Arkiomaa, Mika Asikainen, Lauri Hänninen, Katri Liikonen (siht.), Asta Lähdesmäki, Ulla Matturi (pj). Toimikunta linjaa ja priorisoi seuraavien vuosien asiakokonaisuuksia varainhankinnan, jäsenhankinnan, järjestötoiminnan ja tiedotuksen suhteen. Toimikunta kokoontui kolme kertaa. 3. Nimistötoimikunta Heidi Björklund, Lauri Hänninen (siht.), Harri Högmander, Matti Lammin-Soila, Juhani Lokki ja Visa Rauste, Risto A. Väisänen (pj). Toimikunta ylläpitää ja päivittää maailman lintujen suomenkielisten nimien luetteloa. Toimikunta ei kokoontunut, mutta julkaisi päivitetyn luettelon huhtikuussa. 4. Rariteettikomitea Tapio Aalto, Antero Lindholm (siht.), Pekka J. Nikander, Jyrki Normaja, Visa Rauste (pj), Kari Soilevaara ja William Velmala. Komitea tarkasti ja julkaisi Suomessa tavattavien harvinaisten lintujen havainnot ja kokoontui kolme kertaa. 5. Metsähanhityöryhmä Teuvo Eskola, Matti Hovi, Sauli Härkönen, Keijo Kapiainen, Jukka Keränen, Teemu Lehtiniemi (siht.), Matti Osara, Jorma Pessa (pj), Ari Rajasärkkä, Minna Ruokonen, Sami Timonen, Einari Väyrynen ja Veli- Matti Väänänen. Työryhmä koordinoi metsähanhen tutkimusta ja suojelua Suomessa. Työryhmä ei kokoontunut vuoden aikana. 6. Kurkityöryhmä Juhani Rinne, ym. Työryhmä koordinoi kurkien tutkimusta ja suojelua. 7. Tieteellinen toimikunta Jon Brommer, Esa Lammi, Teemu Lehtiniemi (siht.), Hannu Pietiäinen (pj) ja Jari Valkama. Toimikunnan tehtävänä on Ornis Fennican kehittäminen ja tieteellisen toiminnan koordinointi. Toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran. 8. Johtoryhmä Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, toiminnanjohtaja ja suojelu- ja tutkimuspäällikkö. Johtoryhmä valmisteli hallituksen kokousten asioita. Pääosa kokouksista käytiin internetin välityksellä puhelinpalavereina. Kokouksia oli yhteensä 17.

15 6.4. BirdLife Suomen jäsenyydet ja edustukset 15 Jäsenyydet: 1. Aikakauslehtien Liitto ry 2. Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry (OK-opintokeskus) 3. Siemenpuu Kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö 4. Suomen luonnonsuojeluliitto ry, ulkojäsen 5. Suomen ympäristökasvatuksen seura ry 6. Tieteellisten Seurain Valtuuskunta 7. Veronmaksajain Keskusliitto ry Henkilökunta edusti BirdLife Suomea. Kotimaiset edustukset (suluissa BirdLife Suomea edustanut henkilö): 1. Järjestöjen maatalouden ympäristöryhmä JÄMYRÄ (Teemu Lehtiniemi) 2. Kuusamon lintumaratonin järjestelytoimikunta (Mika Asikainen) 3. Lintuatlaksen ohjausryhmä (Harri Högmander) 4. Lintuatlastoimikunta (Marko Vauhkonen asti, Asta Lähdesmäki alkaen) 5. Lintulahdet-Life-hanke (Teemu Lehtiniemi) 6. Lintutyöryhmä (UHEKS) (Teemu Lehtiniemi) 7. Metsähallituksen Länsi-Suomen alueen luonnonvarasuunnitteluryhmä (Risto Sulkava) 8. Metsähallituksen petolinturyhmä (Teemu Lehtiniemi) 9. Metsähallituksen Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmä (Ulla Matturi) 10. Metsävetoomushankkeen ohjausryhmä (Marcus Walsh) 11. Suomen biodiversiteetti-indikaattorit -kehityshanke (Teemu Lehtiniemi) 12. Sääksisäätiö (Arto Kalliola) 13. Viikin Vanhankaupunginlahden-tutkimustyöryhmä (Teemu Lehtiniemi) 14. Ympäristöjärjestöjen metsäryhmä (Marcus Walsh) Kansainväliset edustukset: 1. BirdLife International (Mika Asikainen) 2. Eurogroup Against Bird Crime (Teemu Lehtiniemi) 3. Forest Stewardship Council (FSC) (Marcus Walsh) 7. Henkilökunta ja toimitilat BirdLife Suomen toimihenkilöt olivat toiminnanjohtaja Mika Asikainen, suojelu- ja tutkimuspäällikkö Teemu Lehtiniemi, järjestösihteeri Heini Jalava (10.3. asti), järjestösihteeri Katri Liikonen, tiedottaja Lauri Hänninen, toimistosihteeri Kirsi Peltonen ja taloussihteeri Merja Taiminen-Vähätalo. Lisäksi Margus Ellermaa työskenteli suojeluasiantuntijana, Kristiina Koskinen metsäasiantuntijana, Sampo Kunttu

16 ohjelmistosuunnittelijana, Hanna Seitapuro (31.5. asti) maatalousasiantuntijana, Mattias Isaksson toimistoapulaisena (31.5. asti) ja Mikko Lindfors ohjelmistosuunnittelijana (noin 4 kuukautta) alkaen BirdLife Suomen toimistolla suoritti siviilipalvelustaan Tuomas Ripatti. BirdLife Suomen toimisto sijaitsee Helsingissä (Annankatu 29 A). BirdLife Suomen tiloissa sijaitsee myös Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n arkisto Talous BirdLife Suomen talouden perustana olivat jäsen- ja tilausmaksut, opetusministeriön yleisavustus nuorisotyötä tekeville järjestöille, ympäristöministeriön yleisavustus, muu julkinen projektirahoitus, mainostulot, linnustonsuojeluklubin tukimaksut sekä lahjoitukset. Toimintavuoden lopussa tilikauden alijäämä oli 3 249,99 e. 8.1 Jäsenmaksut ja lahjoitukset Jäsenyhdistysten jäsenmaksu oli 8,5 e per jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Jäsenmaksutuottoina saatiin e. Linnustonsuojeluklubin kautta toimintaan saatiin e ja muita lahjoituksia saatiin e. 8.2 Valtionavut Opetusministeriön yleisavustus oli e. Ympäristöministeriöltä saatiin yleisavustusta e, e lajisuojelusuunnitelmien tekemiseen ja e BirdLifen Euroopan kokouksen matkakuluihin. Maa- ja metsätalousministeriöstä saatiin e kasviesitteen tekoon. Ulkoasiainministeriöltä saatiin Etiopian kosteikkohankkeeseen e. Lisäksi OK-opintokeskukselta saatiin e kurssien järjestämiseen. 8.3 Hankkeet Yhdessä Mobile Avenue Finland Oy:n kanssa jatkettiin matkapuhelinkäyttäjille tarkoitettujen linnunlaulusoittoäänien ja taustakuvien välittämistä ja tekstiviestipalveluiden tarjoamista. Mobiilipalvelut tuottivat vuoden aikana yhteensä noin e. Jatkettiin yhteistyötä lintukuvaajien Arto Juvonen, Tomi Muukkonen, Jari Peltomäki ja Markus Varesvuo kanssa Lintukuva.fi-verkkosivuilla. 9. Suomen Lintuvaruste Oy BirdLife Suomi omistaa Suomen Lintuvaruste Oy:n kokonaan. Lintuvaruste ei jakanut osinkoa, mutta yhtiö lyhensi velkaansa BirdLife Suomelle e. BirdLife Suomen edustajina yhtiön hallituksessa olivat Juhani Kairamo, Marko Vauhkonen ja Jouni Lamminmäki. Yhtiökokouksessa BirdLife Suomea edustivat 8.6. Aki Arkiomaa ja Mika Asikainen. Lintuvarusteella on myymälä Helsingin Viikissä.

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot?

Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Linnut ja soidensuojelu - lintuyhdistysten aineistot? Teemu Lehtiniemi Kuva: Margus Ellermaa Linnut Suomen parhaiten seurattu lajiryhmä Pitkät aikasarjat Hyviä muun luonnon monimuotoisuuden ilmentäjiä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma

Ramsar kosteikkotoimintaohjelma Ramsar kosteikkotoimintaohjelma 2016-2020 Ramsar -kosteikkotoimintaohjelman valmistelu Tavoitteena kansainvälisen Ramsarin sopimuksen toimeenpanon eli kosteikkojen suojelun ja kestävän käytön edistäminen

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. IGS Finnish Chapterin perustamiskokous Aika: Keskiviikko 19.5.2010 klo 15.30 Paikka: Viapipe Oy, Vernissakatu 6, 01300 Vantaa 1 Kokouksen avaus Minna Leppänen avasi kokouksen klo 15:30 Ja toivotti läsnäolijat

Lisätiedot

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen. HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010.

Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. Yhdistyksen säännöt Suomen Metsäsertifiointi ry:n 26.5.2009 hyväksymät säännöt, jotka Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt 8.1.2010. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA:

H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: H E L S I N G I N H A L L I N T O O I K E U D E L L E ASIA: Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.11.2015 :n 284 kohdalla (Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksyminen

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Hiirettelänvuori, Iitti, Joakim Westerberg

Hiirettelänvuori, Iitti, Joakim Westerberg Hiirettelänvuori, Iitti, Joakim Westerberg LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ perustettu vuonna 1995 suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti metsää, mutta myös soita ja muita uhanalaisia elinympäristöjä hankkii omistukseensa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

SANGINJOEN METSÄLINNUSTON KEHITYS

SANGINJOEN METSÄLINNUSTON KEHITYS SANGINJOEN METSÄLINNUSTON KEHITYS 1997 2016 Ari Rajasärkkä, Ari Pekka Auvinen ja Juha Markkola Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 21.9.2016 1 Ari Rajasärkkä, Ari Pekka Auvinen ja Juha Markkola

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

Avoimet luontohavainnot

Avoimet luontohavainnot Avoimet luontohavainnot Ekologiset yhteydet -seminaari 9.3.2012 Luonnontieteellinen keskusmuseo Miten luontohavainnot syntyvät? Tutkimuksen tuloksena Tieteellisistä kokoelmista Luontoharrastajat keräävät

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä

TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-2012 Nilsiä TULOKSET Pohjoismainen metsästysammunta Pohjoismainen metsästysammunta SM-0 Nilsiä 7:3 HIRVI etunimi sukunimi seura lopputulos ratko 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 30 3 3 33 34 35 36 37

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2014

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2014 Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys r.y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2014 1. Hallitus Puheenjohtajana jatkoi neljättä kautta Hannu Lehtoranta. Muut hallituksen toimihenkilöt: varapuheenjohtaja Toni

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY

SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY SUOMEN FYSIOLOGIYHDISTYS - SOCIETAS PHYSIOLOGICA FINLANDIAE RY Hallituksen kokous Pöytäkirja 6/2001 Laadittu 28. 01.2002 AIKA: 23.11.2001 klo 12.15-13.00 PAIKKA: Turku, Kelan tutkimuskeskus, Peltolantie

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Kuukkelin esiintyminen Itä-Suomessa

Kuukkelin esiintyminen Itä-Suomessa Kuukkelin esiintyminen Itä-Suomessa Harri Hölttä Metsäasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitto Kuukkeliseminaari Tampere 19.10.2007 Itä-Suomen alue - Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala,

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot