NORVESTIA OYJ Osakeanti osaketta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NORVESTIA OYJ Osakeanti 5.105.520 osaketta"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE NORVESTIA OYJ Osakeanti osaketta Norvestia Oyj ( Norvestia tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi uusia A- ja B-sarjan osakkeita (yhdessä Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkintähintaan 5,00 euroa kultakin A-sarjan osakkeelta ( A-osakkeet ) ja merkintähintaan 5,00 euroa kultakin B-sarjan osakkeelta ( B-osakkeet ) jäljempänä esitettyjen osakeannin ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Osakeannissa A-osakkeiden omistajilla on ensisijainen oikeus merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeiden omistajilla uusia B-osakkeita ( Ensisijainen merkintäetuoikeus ). Kukin osakkeenomistaja saa yhden A-osakkeen merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden ( Amerkintäoikeus ) ja/tai yhden B-osakkeen merkintään oikeuttavan merkintäoikeuden jokaista mainittuna täsmäytyspäivänä omistamaansa B-osaketta kohden ( B-merkintäoikeus ) (A-merkintäoikeudet ja B- merkintäoikeudet yhdessä Merkintäoikeudet ). Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeus on siirtynyt, voi merkitä jokaista kahta (2) A-merkintäoikeutta kohden yhden (1) uuden A-osakkeen ja/tai jokaista kahta (2) B- merkintäoikeutta kohden yhden (1) uuden B-osakkeen Ensisijaisen merkintäetuoikeutensa perusteella ( Ensisijainen merkintä ). Osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää Ensisijaista merkintäetuoikeuttaan joko kokonaan tai osittain, on Osakeannin ehtojen mukaisesti myös oikeus merkitä toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa merkinnässä ( Toissijainen merkintäetuoikeus, Toissijainen merkintä ). Ensisijaisen merkintäetuoikeuden tuottavat Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä, eikä siitä anneta osakkeenomistajalle kaupankäyntikelpoisia merkintäoikeuksia. Merkintäaika Ensi- ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella alkaa ja päättyy klo 18 ( Merkintäaika ). B-merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) alkaen klo asti. A-merkintäoikeudet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Norvestian suurimmat osakkeenomistajat Kaupthing Bank ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa uusia Osakkeita vähintään omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Pääjärjestäjänä toimiva Kaupthing Sofi Oyj on myös sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Toissijaisen merkinnän jälkeen. Ks. Osakeannin ehdot. Norvestian B-osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla tunnuksella NVABV. Ensisijaisessa merkinnässä merkityt B-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle omana arvo-osuuslajinaan kaupankäyntitunnuksella NVABVN0105 siten, että kaupankäynti alkaa ensimmäisenä pörssipäivänä Merkintäajan päättymisen jälkeen Tämä arvo-osuuslaji yhdistetään Yhtiön nykyiseen B- osakelajiin ja sekä Ensisijaisessa että Toissijaisessa merkinnässä merkityt uudet B-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina yhdessä Norvestian nykyisten B-osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Norvestian A-osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Pääjärjestäjä: Kaupthing Sofi Oyj

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 RISKITEKIJÄT Osakkeiden merkitsemistä harkitsevia sijoittajia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tässä listalleottoesitteessä esitettäviin tietoihin ja erityisesti alla esitettäviin riskitekijöihin. Tiettyjä muita sijoituspäätöstä tehtäessä huomioon otettavia, Konsernin liiketoimintaan liittyviä seikkoja on selvitetty kohdassa Norvestia. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskeistä toteutuu, sillä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Norvestian liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai toiminnan tulokseen tai osakkeen arvoon. Lisäksi myös sellaiset tekijät, jotka eivät tällä hetkellä ole Norvestian tiedossa tai joita se ei pidä merkityksellisinä, saattavat vaikuttaa haitallisesti Norvestian liiketoimintaan. Koska Konserniin kuuluu Helsingin Pörssissä noteerattu Neomarkka Oyj, alla ja muualla tässä listalleottoesitteessä Konsernista esitetyt tiedot perustuvat Neomarkka-konsernin osalta sen itsensä julkistamiin tietoihin. Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvät riskit Konsernin liiketoiminta Konserni harjoittaa sijoitustoimintaa ja voi sijoittaa suoraan tai epäsuorasti muun muassa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, johdannaissopimuksiin, erilaisiin rahastoihin kuten osake-, private equity- ja hedge-rahastoihin, sekä muihin arvopapereihin ja valuuttoihin. Sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. Konserni voi myös poikkeuksellisesti ottaa velkaa toimintansa rahoittamiseksi. Konsernin sijoitustoimintaan liittyy useita riskitekijöitä, jotka voivat myös poiketa sijoittamiseen liittyvistä yleisistä riskeistä. Yhtiö ei siten voi antaa takeita liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisesta ja Yhtiön substanssiarvon kasvusta. Sijoitusyhtiöiden liiketoiminta eroaa olennaisesti esimerkiksi teollisuus-, kauppa-, vakuutus- tai pankkitoimintaa harjoittavien yhtiöiden toiminnasta. Yhtiö ei ole määritellyt tavoitetta tuloslaskelman osoittamalle liikevaihdolle tai tulokselle. Yhtiö tavoittelee substanssilleen hyvää absoluuttista tuottoa osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä kehityksestä riippumatta. Tähän pyritään osakemarkkinoilla vallitsevaa tuoton vaihtelutasoa alhaisemmalla substanssin tuoton vaihtelutasolla. Sijoittajien tulee huomata, ettei Yhtiön liiketoiminnan kirjanpidollisen tuloksen ja taloudellisen aseman seuraaminen ole välttämättä vertailukelpoista muiden eri toimialoilla toimivien noteerattujen yhtiöiden toiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kanssa. Substanssin laskentatapa on määritelty Rahoitustarkastuksen ohjeessa sijoitusyhtiöiden arvopaperien arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta (ohje 204.2). Yhtiö julkaisee kuukausittain kyseisen ohjeen mukaisen substanssiraportin, joka sisältää substanssilaskelman ja sen tuottaman tunnusluvun substanssi per osake. Konsernin sijoitusstrategia Konserni on sijoittanut nykyisen sijoitusstrategiansa ja markkinanäkemyksensä perusteella pääosin listattuihin osakkeisiin ja rahastoihin Suomessa ja muissa maissa. Sijoitusportfolio on hajautettu suoraan tai epäsuorasti laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Sijoitustoiminnan hajauttaminen tähtää kokonaisriskitason rajoittamiseen ja Konsernin omaisuuden tasaisen kasvun turvaamiseen. Yhtiö pyrkii jatkossa nostamaan sijoitustensa tuottoa nykyisestä tasosta. Tämä johtaa samalla sijoitusten nykyisen suhteellisen alhaisen riskitason nostamiseen. Ensisijaisesti sijoitusstrategian muutos tapahtuu korkosijoitusten painoa vähentämällä ja siirtämällä varallisuutta osakesijoituksiin silloin, kun se on analyyttisesti perusteltua. Tämä voi myös tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan aikaisempaa suurempi osa varallisuudesta sijoitetaan noteeraamattomiin arvopapereihin ja erilaisiin pääomasijoituksiin. Norvestian sijoitustoiminnan tulos on voimakkaasti riippuvainen yleisestä taloudellisesta kehityksestä ja noteerattujen yhtiöiden osakekurssien muutoksista erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Mainituissa seikoissa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi ja negatiivisesti Yhtiön tulokseen, varallisuuteen ja Yhtiön osakkeen arvoon. On mahdollista, että Yhtiön usean sijoituksen arvo alenee samanaikaisesti. Erityisesti näin voi käydä poikkeuksellisen suurten markkinaliikkeiden vuoksi, jolloin Yhtiön substanssiarvo voi heiketä merkittävästi. Sijoituskohteisiin ja sijoituskohteiden toimialaan liittyvät riskit Vaikka Norvestian sijoitusportfoliota tuleekin käsitellä yhtenä kokonaisuutena, voidaan se jakaa suoriin noteerattuihin osakesijoituksiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin ja rahamarkkinasijoituksiin sekä suoriin noteeraamattomiin osakesijoituksiin ja Neomarkka Oyj:öön (mukaan lukien sen tytäryhtiöt) tehtyyn tytäryhtiösijoitukseen. Näiden eri sijoitustyyppien painotukset voivat vaihdella kulloisenkin markkinanäkemyksen mukaisesti. Yhtiön sijoitusten 14

15

16 Oikeudelliset ja sääntelylliset riskit Yhtiön ja Konsernin toimintaan ja varallisuuteen saattavat vaikuttaa erilaiset epävarmuustekijät, kuten kansainvälisen politiikan kehitys, muutokset hallitusten politiikassa, verotus, rajoitukset koskien ulkomaisia investointeja ja valuutan kotiuttamista, valuuttakurssien vaihtelut sekä muutokset Suomen lainsäädännössä tai muiden niiden maiden lainsäädännössä ja määräyksissä, joissa Yhtiön ja Konsernin varoja on sijoitettuna. Mainituilla seikoilla voi toteutuessaan olla negatiivinen vaikutus Yhtiön ja Konsernin toiminnan tulokseen ja varallisuuteen. Tiettyjä ennusteita koskeva varoitus Tietyt tässä listalleottoesitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausunnot ja tiedot pohjautuvat Yhtiön johdon arvioon tai ovat oletuksia, jotka pohjautuvat johdon käytössä oleviin tietoihin. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausunnot heijastavat Yhtiön ja sen sijoitusten näkymiä suhteessa tuleviin tapahtumiin ja ovat alttiina tietyille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille. Yhtiön ja sen sijoitusten kannattavuus ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Yhtiössä tulevaisuudessa voivat poiketa huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetyistä. Monet kannattavuuteen ja omistuksen arvoon vaikuttavat tekijät ovat sellaisia, ettei Yhtiö voi vaikuttaa niihin tai ennustaa niitä. Osakkeenomistajien ei tule liiallisesti luottaa tulevaa kehitystä koskeviin arvioihin. Muun muassa seuraavat tärkeät tekijät voivat vaikuttaa Yhtiön ja Konsernin toimintaan ja tulokseen, jolloin Yhtiön kannattavuus ja sen osakkeen arvo voi tämän listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen poiketa merkittävästi tässä listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista: yleisissä taloudellisissa suhdanteissa tapahtuvat muutokset, muutokset Yhtiön ja Konsernin sijoitusten yleisissä markkina-arvostusperusteissa, Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden yhteistyö- ja palveluntarjontasopimukset, muutokset Yhtiön ja Konsernin sijoituksia koskevissa säädöksissä, Osakeannin toteutumisen onnistuminen ja muun rahoituksen saatavuus hyväksyttävin ehdoin sekä muut tässä listalleottoesitteessä esitetyt seikat. Osakkeisiin ja Osakeantiin liittyvät riskit Osakkeiden ja B-merkintäoikeuksien volatiliteetti ja arvostustaso Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. Yhtiön B-osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla alkaen. Yhtiön A-osakkeet ovat noteeraamattomia. Yhtiön B-osakkeiden vaihto viimeisten 12 kuukauden aikana oli kappaletta. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet B-osakkeet ja B-merkintäoikeudet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. B-osakkeiden ja B-merkintäoikeuksien volatiliteetti markkinoilla voi olla suuri. Lisäksi ei ole varmaa, kehittyykö B-merkintäoikeuksille aktiivisia markkinoita. Yhtiön osakkeiden ja B-merkintäoikeuksien markkinahinta voi vaihdella huomattavasti riippuen muun muassa markkinoiden kehityksestä, Yhtiön toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutoksista, Yhtiön sijoitustoiminnan muutoksista tai muista tässä kuvatuista seikoista. Osakemarkkinoilla saattaa ajoittain esiintyä merkittäviä hintojen ja vaihtomäärien vaihteluita, jotka eivät välttämättä liity Yhtiön liiketoiminnan menestyksellisyyteen tai Konsernin tulevaisuudennäkymiin. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos voi joskus alittaa markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa B-osakkeiden markkinahinnan laskemiseen Osakeannin mukaisen Osakkeiden merkintähinnan alapuolelle. Lisäksi Osakeannissa merkittävät Osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena Merkintäajan aikana ja näin ollen näitä B-osakkeita ei voi myydä julkisessa kaupankäynnissä ennen Merkintäajan päättymistä. Yhtiö ei vastaa siitä, että Osakeannissa merkittyjen B-osakkeiden markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä siitä, että osakkeille muodostuu aktiiviset jälkimarkkinat Helsingin Pörssissä. Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden raukeaminen ilman vastiketta Merkintäaika alkaa ja päättyy Merkintäajan päättymispäivä on viimeinen mahdollinen ajankohta käyttää Merkintäoikeuksia ja Toissijaista merkintäetuoikeutta. Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus raukeavat arvottomina. Riski suhteellisen omistusosuuden pienenemisestä, mikäli osakkeenomistaja ei käytä Merkintäoikeuksiaan Osakeannissa tarjottavien Yhtiön uusien Osakkeiden enimmäismäärä on osaketta, joka vastaa noin 33 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä Osakeannin jälkeen, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat uudet Osakkeet merkitään. Osakeanti on järjestetty siten, että kaikille nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus 1 oikaistu yhtiökokouksen päättämässä rahastoannissa liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärällä 16

17 merkitä liikkeeseen laskettavia uusia Osakkeita. Osakkeenomistajan suhteellinen omistusosuus ja äänimäärä Yhtiössä pienenevät, mikäli osakkeenomistaja ei käytä Merkintäoikeuksiaan vähintään osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Osakeomistuksen keskittyminen Yhtiön osakeomistus on osin keskittynyt. Yhtiön suurimmalla osakkeenomistajalla Kaupthing Bankilla on olennainen merkitys Yhtiön toiminnassa ja sen kehityksessä, ja sillä on yksinään mahdollisuus kontrolloida yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä liittyen esimerkiksi tilinpäätösten vahvistamiseen, hallituksen valintaan ja osingonjakoon. Osakeannissa lasketaan liikkeeseen enintään uutta Osaketta. Mikäli osakkeenomistajat eivät käytä Merkintäoikeuksiaan tasaisesti, saattaa se suurten osakkeenomistajien antamien merkintäsitoumusten johdosta johtaa omistuksen keskittymiseen entisestään. Mahdollinen ylimerkintätilanne Toissijaisessa merkinnässä Mikäli Toissijainen merkintä tulee ylimerkityksi ja Yhtiö jakaa osakkeenomistajalle tämän merkintäsitoumuksen mukaista määrää pienemmän määrän Osakkeita, Yhtiö, Pääjärjestäjä tai tilinhoitajayhteisö ei ole velvollinen maksamaan korkoa osakkeenomistajalle palautettavista merkintämaksuista. 17

18

19

20 Kaupthing Bank 30,4% osakkeista 54,5% äänistä Norvestia Oyj 32,5% osakkeista 53,1% äänistä Neomarkka Oyj 100% osakkeista 100% äänistä Norventures Oy 100% osakkeista 100% äänistä Novalis Oyj 100% osakkeista 100% äänistä Alnus Oy Investointitoiminta Norvestia-konserni sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille. Lisäksi Neomarkka Oyj:llä on sijoituksia noteeraamattomissa yhtiöissä telealalla. Norvestian sijoitustoiminnan päämääränä on hyvä riskikorjattu tuotto. Yhtiön pääsijoituskohde ovat pörssinoteeratut osakkeet. Syyskuun 2004 lopun tilanteen mukaan nämä muodostavat noin 54 prosenttia Yhtiön kokonaissijoituksista. Tämän lisäksi erityyppiset rahastot muodostavat noin 39 prosenttia ja rahamarkkinasijoitukset noin seitsemän prosenttia Yhtiön sijoituksista. Tarkka kuvaus sijoitusten jakaumasta on esitetty osavuosikatsauksessa, tämän listalleottoesitteen sivulta 37 alkaen. Osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen eri sijoituskohteiden painotuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muuta Norvestia ei ole osallisena missään oikeudenkäynnissä tai viranomaismenettelyssä, jolla olisi tai voisi olla merkittävää taloudellista vaikutusta Norvestian asemaan. Liiketoiminnan viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät Viimeaikainen kehitys Lokakuussa 2004 julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen ei Yhtiön toiminnassa ole tapahtunut pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltyjen asioiden lisäksi mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Yhtiön sijoitustoiminta on jatkunut pitkälti alkuvuoden kaltaisena ja muutokset sijoitussalkun osakemäärissä ovat olleet vähäisiä sijoitustoiminnan kokoon suhteutettuna. Yhtiön sijoitussalkun arvo on kehittynyt varsin suotuisasti päättyneeltä jaksolta julkaistun osavuosikatsauksen jälkeen. Norvestian substanssiarvo nousi lokakuussa 2004 piilevän verovelan jälkeen yhden prosentin ja marraskuussa 3,8 prosenttia. Pääosin substanssiarvon nousu perustui Yhtiön suorien osakesijoitusten arvonnousuun. Yhtiön osakekohtainen substanssiarvo oli piilevän verovelan jälkeen marraskuun 2004 lopussa sen hetkisen osakemäärän mukaan laskettuna 21,74 euroa. Jos ylimääräisen yhtiökokouksen päättämässä rahastoannissa liikkeeseenlasketut osakkeet otetaan huomioon osakekohtaisen substanssin laskennassa, oli osakekohtainen substanssi tasan puolet pienempi, koska rahastoannissa liikkeeseenlasketut osakkeet kaksinkertaistivat Yhtiön osakemäärän. Ero on puhtaasti laskennallinen, eikä sillä ole tässä mielessä osakkeenomistajan kannalta merkitystä. 20

21

22

23

24

25 Osingot Yhtiön pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Yhtiön A- ja B-osakkeille maksetaan vuodelta 2003 vahvistetun taseen perusteella 2,50 euron lisäosinko osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkitty osakkeenomistajaksi APK:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakeannissa tarjottavat Osakkeet oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin päättyneeltä tilikaudelta lukien. Yhtiön osingoista päätetään yhtiökokouksessa yleensä hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan yleensä osinkoa vain kerran vuodessa varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Näin ollen Yhtiön osakkeita koskeva osingonjako edellyttää siten osakkeenomistajien enemmistön hyväksyntää Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa (ks. Tiivistelmä osakkeisiin liittyvistä oikeuksista Osingot ja muut jako-osuudet ). Osakkeenomistajat Yhtiön päivätyn osakasluettelon mukaan Yhtiöllä oli osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen suurinta osakkeenomistajaa päivätyn osakasluettelon mukaan. Nimi Osakkeita, kpl Osuus osakepääomasta, % Osuus äänimäärästä, % Kaupthing Bank yhteensä, joista A-osaketta 30,43 % 54,49 % B-osaketta Kaupthing Bunadarbanki hf A-osaketta 30,35 % 54,44 % B-osaketta Kaupthing Sofi Oyj B-osaketta 0,08 % 0,05 % Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo B-osaketta 10,23 % 6,69 % Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva B-osaketta 1,26 % 0,83 % Laakkonen Reino B-osaketta 1,02 % 0,67 % Immonen Jukka B-osaketta 0,61 % 0,40 % Pasanen Matti B-osaketta 0,47 % 0,31 % Oyj Leo Longlife plc B-osaketta 0,45 % 0,30 % Haapanen Ritva B-osaketta 0,43 % 0,28 % Oy Finnbulk Ab B-osaketta 0,42 % 0,27 % Kauppila Jouko B-osaketta 0,41 % 0,27 % Yhteensä A-osaketta B-osaketta 45,73 % 64,50 % Yhtiön osakkeenomistajista Kaupthing Bank ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo omistavat suoraan vähintään 1/20 Yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä (ks. yllä). Edellä mainitut, Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva sekä Reino Laakkonen omistavat kukin yli yhden prosentin Yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä ja kuuluvat siten osakeyhtiölain mukaan Yhtiön lähipiiriin. Yhtiön lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa ei ole tehty luonteeltaan tai ehdoiltaan epätavallisia liiketoimia eikä heille ole myönnetty lainoja taikka takauksia Yhtiön toimesta. Osakkeenomistajista Kaupthing Bank omistaa 54,5 prosenttia Yhtiön äänistä, joten sillä on osakeyhtiölain tarkoittama määräysvalta Yhtiössä. Kaupthing Bank ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo sekä Keskinäinen Vakuutusosakeyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet merkitsemään Osakeannissa uusia Osakkeita vähintään omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Yhtiön tiedossa ei ole Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvää osakassopimusta. Tiivistelmä osakkeisiin liittyvistä oikeuksista Yhtiökokoukset Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestys määrää, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä mm. tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, osingonjako, hallituksen jäsenten valinta sekä yksittäisten osakkeenomistajien käsiteltäväksi esittämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 OSAVUOSIKATSAUS Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 6,7 milj. euroa, joka vastaa 6,3 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 3,7 milj. euroa, joka vastaa 3,5 %. 30. syyskuuta 2004 substanssi per osake piilevän verovelan jälkeen oli 20,75. Vastaavana ajankohtana edellisvuonna substanssi per osake piilevän verovelan jälkeen oli 20,36. Osinkoa jaettiin maaliskuussa ,60 /osake. Edellisvuonna jaettiin 1,40 /osake. n s NORVESTIA 37 OYJ

38 O s a v u o s i k a t s a u s OSAKEMARKKINAT Maailmantalouden kasvunäkymät pysyivät vakaina vuoden kolmannella neljänneksellä, joskin kasvuennusteet laskivat hieman kesän aikana. Viimeisten ennusteiden mukaan maailmantalouden kasvuvauhti olisi noin 4 % vuosina Suomen talouden kasvuvauhdin ennakoidaan olevan lähivuosina noin 3 %. Talousennusteiden mukaan maailmantalouden kasvunäkymät näyttävät siis varsin suotuisilta. Osake-, korko- ja raaka-ainemarkkinoiden viimeaikaista kehitystä tarkastelemalla lähitulevaisuuden odotukset eivät näytä kuitenkaan yhtä lupaavilta. Osakemarkkinoiden kehitys indeksitasolla on ollut varsin vaatimatonta tänä vuonna. Tärkeimmät osakeindeksit olivat syyskuun lopussa suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden alkaessa. Osakemarkkinoilla ei ainakaan toistaiseksi näytetä uskovan yritysten tulosten laajamittaiseen nopeaan kasvuun. USA:n pitkät korot nousivat alkuvuodesta, mutta kääntyivät laskuun kesäkuussa. Korkotaso on edelleen historiallisesti tarkastellen hyvin alhainen ja tämä viittaisi siihen, että korkomarkkinoiden usko USA:n nopeaan talouskasvuun ei myöskään ole kovin vahva. Selkeä uhka talouskasvulle on raakaöljyn korkea hinta. Raakaöljyn hinta on noussut vuoden alusta jo yli 50 % ja siitä maksettu hinta on nyt korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Jos öljyn hintanousu jatkuu, on tällä väistämättä talouden kasvua hidastava vaikutus. Kehitys Suomen osakemarkkinoilla on jatkunut kaksijakoisena: indeksitasolla kehitys on ollut vaatimatonta, mutta monet yksittäiset osakkeet ovat tuottaneet hyvin. HEXindeksin tuotto vuoden alusta syyskuun loppuun oli negatiivinen. Tämä johtuu lähinnä siitä, että Nokian osakkeen paino indeksissä on suuri ja Nokian kurssikehitys tänä vuonna on ainakin toistaiseksi ollut heikko. Kokonaisuudessaan Helsingin pörssin kurssikehitys on kuitenkin ollut varsin tyydyttävä kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Yli puolet HEX-indeksin osakkeista on noussut vuoden alusta. Toimialoittain tarkasteltuna kurssikehitys on vieläkin vakaampaa. Kolme neljäsosaa toimialaindekseistä ovat nousseet tänä vuonna. Parhaiten on kehittynyt energiatoimiala, joka tosin käytännössä vastaa Fortumin kurssikehitystä. Fortumin osakekurssi on noussut vuoden alusta noin 40 %. Seuraavassa taulukossa esitetään indeksikehitys eri pörsseissä vuoden 2004 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana: Suomi / HEX-indeksi -4,1 % Suomi / HEX-portfoliotuottoindeksi 11,0 % Ruotsi / SAX-indeksi 10,4 % Norja / OBX-indeksi 23,8 % Tanska / KFX-indeksi 15,4 % USA / Nasdaq Composite-indeksi -5,3 % USA / S&P 500-indeksi 0,2 % Japani / Nikkei 225-indeksi 1,4 % Norvestian osinko-oikaistu pörssikurssi 10,3 % Norvestian osinko-oikaistu substanssi 6,3 % SUBSTANSSIARVO JA PÖRSSIKURSSI Substanssiarvo piilevän verovelan jälkeen oli 20,75 euroa osakkeelta (20,36 euroa per osake vastaavana kautena viime vuonna), kun se vuoden 2003 lopussa oli 21,02 euroa. Norvestian substanssiarvoon sisältyy 32,5 % (32,5 %) Neomarkan substanssiarvosta, mikä vastaa omistettujen osakkeitten osuutta osakkeiden kokonaismäärästä. Kun maaliskuussa vuonna 2004 jaettu 1,60 euron osinko otetaan huomioon, on yhtiön substanssiarvo noussut katsauskaudella 1,33 euroa (0,73), mikä vastaa 6,3 %:n nousua (3,5 %). Kolmannella neljänneksellä substanssiarvo nousi 0,34 euroa per osake (0,63). Norvestian B-osakkeen päätöskurssi oli 14,95 euroa per osake (15,50), mikä vastaa 28 %:n substanssialennusta (24 %). Vuoden lopussa kurssi oli 15,00 euroa osakkeelta. LIIKEVAIHTO JA TULOS Norvestia-konsernin liikevaihto koostuu pääasiassa arvopapereiden myynnistä, saaduista osingoista ja korkotuotoista. Konsernin liikevaihto oli tammi - syyskuussa 51,7 miljoonaa euroa (20,4) kun taas liiketoiminnan kulut olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,7). Tulos oli 4,2 miljoonaa euroa (2,3). Kolmannella neljänneksellä tulos oli 0,3 miljoona euroa (1,1). Emoyhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 38,4 miljoonaa euroa (12,2) ja kauden tulos 4,2 miljoonaa euroa (2,0). Konsernin arvopaperisalkkuun kohdistui kauden lopussa realisoitumatonta arvonnousua 22,5 miljoonaa euroa ennen piilevää verovelkaa (17,0). Vähemmistön osuus yliarvosta oli 3,4 miljoonaa euroa (2,5). Piilevää verovelkaa realisoitumattomalle arvonnousulle oli emoyhtiössä 4,7 miljoonaa euroa (3,9). Norvestia on kuitenkin arvioinut, että korkeintaan 30 % emoyhtiön yliarvosta tullaan realisoimaan vuoden 2004 aikana. 70 % Norvestian piilevästä verovelasta realisoitumattomalle arvonnousulle on siksi laskettu 26 % mukaan. Menettely perustuu uuteen verolakiin, joka tulee voimaan vuoden 2005 alusta. Laskentatapa vähentää piilevää verovelkaa 0,4 milj. euroa. Sijoitusyhtiön, kuten Norvestian, olennaisin tunnusluku on substanssin muutos, joka kuvaa yhtiön sijoitusten tuottoa niin realisoitumattomat voitot kuin realisoitumattomat tappiotkin huomioon ottaen. Kirjanpidollinen tulos sisältää realisoitumattomat tappiot mutta ei realisoitumattomia voittoja. Erotus voi ajoittain olla merkittävä. EMOYHTIÖN SIJOITUKSET Norvestia sijoitusaste on noussut jonkin verran vuoden kolmannella neljänneksellä. Suorat osakesijoitukset muodostivat 54 % emoyhtiön sijoituksista. Norvestia konsernin sijoitusaste oli syyskuun lopussa 98 % (63%). Emoyhtiön sijoitukset jakautuvat seuraavasti: suorat osakesijoitukset 54 % (17 %), osakerahastot 9 % (10 %), hedgerahastot 30 % (31 %), rahamarkkinasijoitukset 6 % (40 %) sekä kassa ja pankkisaatavat 1 % (2 %). Norvestia Oyj:n sijoituksista 71 % on euromääräisiä, 25 % Ruotsin kruunuissa ja 4 % muussa valuutassa. 38

39 Norvestian sijoitusten kokonaistuotto oli kolmannella neljänneksellä positiivinen. Suorat osakesijoitukset tuottivat parhaiten ja niiden tuotto oli selvästi positiivinen. Rahastosijoitusten ja korkosijoitusten tuotto oli lähellä nollaa. Suurimmat ostot vuoden kolmannella neljänneksellä tehtiin Pohjolan ja Orionin osakkeilla ja suurimmat myynnit Nokian ja Orionin osakkeilla. NORVESTIA-KONSERNI Norvestia Oyj, joka on osa Kaupthing Bank-konsernia, on Neomarkka Oyj:n ja Norventures Oy:n emoyhtiö. Norvestian omistusosuus Neomarkasta oli syyskuun lopussa 32,5 % (32,5 %) pääomasta ja 53,1 % (53,1 %) äänimäärästä. Neomarkan osakkeiden hankintahinta on ollut yhteensä 17,2 miljoonaa euroa (17,2). Norvestia sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin noteerattuihin osakkeisiin, osakerahastoihin, hedge-rahastoihin sekä rahamarkkinoille. Neomarkka sijoittaa pääasiassa hedgerahastoihin ja pienempi osa varoista voidaan sijoittaa osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, johdannaisiin ja muihin arvopapereihin. Neomarkka voi myös sijoittaa velkavaroja ja yhtiöllä oli syyskuun lopussa 20,0 miljoonan euron lyhytaikainen laina Kaupthing Bankilta. Neomarkan substanssi piilevän verovelan jälkeen oli katsauskauden lopussa 8,92 euroa per osake (8,54), kun se vuoden 2003 lopussa oli 8,74 euroa. Kun osingonjako 0,08 euroa otetaan huomioon on substanssi noussut kauden aikana 3,0 % (5,2 %). Tulos katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (0,8). Neomarkassa on kirjaamattomia laskennallisia vero-saamisia nettomäärältään 0,7 miljoonaa euroa (1,3). HENKILÖSTÖ JA INVESTOINNIT Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Norvestiakonsernin palveluksessa oli keskimäärin 7 henkeä (11). Kauden aikana ei tehty investointeja koneisiin ja kalustoon (-). OSAKKEENOMISTAJAT Norvestialla oli osakkeenomistajaa syyskuun 2004 lopussa (4 955). Osakkeista 30,8 % oli ulkomaisessa omistuksessa (30,9 %). Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Kaupthing Bank, joka omistaa 30,4 % (30,4) osakkeista vastaten 54,4 % (54,4) äänistä. Norvestian toiseksi suurin omistaja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo omistaa 12,4 % (14,6 %) osakkeista ja 8,1 % (9,5 %) äänistä. Kymmenellä suurimmalla osakkeenomistajalla on hallussaan yhteensä 49,4 % (50,1 %) osakkeista ja 66,9 % (67,4 %) osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. HALLITUS Mika Lehto erosi Norvestian hallituksesta Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtaja Sigurdur Einarsson, jäsenet J.T. Bergqvist, Stig-Erik Bergström ja Hreidar Már Sigurdsson. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Tilanne osakemarkkinoilla jatkuu mielenkiintoisena. Talousennusteiden mukaan maailmantalouden lähivuosien kehitysnäkymät ovat varsin hyvät. Tämä positiivinen näkemys ei ole juuri heijastunut osakeindeksien hintakehitykseen ja korkotaso on edelleen historiallisesti tarkastellen erittäin alhainen. Nämä molemmat tekijät ennakoivat talousennusteita hitaampaa kasvua. Lähitulevaisuus osoittaa, ollaanko osakemarkkinoilla liian pessimistisiä vai ovatko talousennusteet liian optimistisia. Jos talousennusteet pitävät paikkansa, kehityksen osakemarkkinoilla tulisi olla lähitulevaisuudessa hyvä. Jos taas osakkeiden hintojen ja korkotason sisältämä informaatio osoittautuu oikeaksi, joudutaan talousennusteiden kasvunäkymiä korjaamaan alaspäin, mikä lisäisi epävarmuutta myös osakemarkkinoilla. Valitsemansa strategian mukaisesti Norvestia keskittyy myös jatkossa pääosin ns. arvo-osakkeisiin. Arvo-osake on osake, jonka kurssi on historiallisesti alhaisella tasolla ja jonka hinta suhteessa yhtiön substanssiin sekä odotettuun tulokseen on alhainen. Yhtiö voi kuitenkin tehdä sijoituksia myös ns. kasvuyhtiöihin, jos se on analyyttisesti perusteltua. Sijoitusaste, kuten myös osakkeiden, rahastojen ja korkoa tuottavien sijoitusten välinen suhde, arvioidaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Suorien osake-sijoitusten painoa on viimeisen vuoden aikana tasaisesti kasvatettu Norvestian salkussa ja näin ollen Norvestian substanssikehitys on aikaisempaa enemmän sidoksissa osake-markkinoiden yleiseen kehitykseen. TUNNUSLUVUT Tulos/osake, 0,83 0,44 0, Omavaraisuusaste 85,1 % 98,5 % 98,8 % Oma pääoma/osake, 17,92 18,28 18,69 Substanssi piilevän verovelan jälkeen/osake, 20,75 20,36 21,02 B-osakkeen pörssikurssi, 14,95 15,50 15,00 Osakkeiden lukumäärä

OSAVUOSIKATSAUS. Osinkoa jaettiin maaliskuussa 2004 1,60 /osake. Edellisvuonna jaettiin 1,40 /osake. NORVESTIA

OSAVUOSIKATSAUS. Osinkoa jaettiin maaliskuussa 2004 1,60 /osake. Edellisvuonna jaettiin 1,40 /osake. NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 1.1. 30.9.2004 30.6.2004 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 6,7 milj. euroa, joka vastaa 6,3 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 3,7 milj. euroa, joka

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2004 klo 19.10 1 (11)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2004 klo 19.10 1 (11) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2004 klo 19.10 1 (11) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2004 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,0 milj. euroa, joka vastaa 2,8 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,0 milj. euroa, joka vastaa 2,8 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi laski 2,0 milj. euroa, joka vastaa 1,8 %. 31.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,0 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa, joka vastaa 0,5 %. 30.

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2004 klo 15.45 1 (11) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 6,7 milj. euroa, joka vastaa 6,3 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 klo 17.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 11,3 milj. euroa, joka vastaa 9,6 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 5,0 milj. euroa, joka vastaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2005 klo 14.45 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2005 klo 14.45 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.10.2005 klo 14.45 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005 Norvestian tulos lähes kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön tulos oli 18,4 milj. euroa

Lisätiedot

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 13,9 milj. euroa, joka vastaa 9,3 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 5,6 milj. euroa, joka vastaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2005 klo 14.30 1 (12)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2005 klo 14.30 1 (12) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2005 klo 14.30 1 (12) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005 Norvestian tulos yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön tulos oli 11,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 5,6 milj. euroa, joka vastaa 4,7 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 3,0 milj. euroa, joka vastaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Julkaistu: 2005-01-25 15:15:00 CET Norvestia Oyj - Pörssitiedote NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2005 klo 16.15 1(14) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.04.2006 klo 10.00 1 (10)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.04.2006 klo 10.00 1 (10) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.04.2006 klo 10.00 1 (10) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2006 Norvestian tulos yli kaksinkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhtiön tulos

Lisätiedot

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005).

Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna 2005). Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 21.7.2006 klo 16.00 1 (9) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Konsernin tulos oli 11,3 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2006 (11,3 milj. euroa vastaava kautena vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 11,3 milj. euroa, joka vastasi 7,5 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 11,3 milj. euroa, joka vastasi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 30.6.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 0,6 % (vastaavana kautena edellisvuonna 1,8 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 0,7 milj.

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1.-30.9.2002 Substanssi (osinko-oikaistu) laski kauden aikana 2,5 milj. euroa, joka vastaa -2,1 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 0,5 milj. euroa (0,4

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005 Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005 Yhtiön toimiala Neomarkka on Helsingin pörssin päälistalla noteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sellaisiin

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007. Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,9 % (9,3 %). Tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa (13,9).

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007. Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,9 % (9,3 %). Tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa (13,9). NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,9 % (9,3 %). Tilikauden tulos oli 6,3 milj. euroa (13,9). Substanssi per osake oli 10,53 (10,09 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003 Julkaistu: 2004-02-11 08:01:41 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 klo 9.00 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus n Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,0 milj. euroa, joka vastaa 1,8 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 2,7 milj. euroa, joka vastaa 2,4 %.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 Siirtyminen Helsingin Pörssin päälistalle Neomarkka siirtyi 21.9.2004 Helsingin Pörssin päälistalle I-listalta, jolla yhtiön B-sarjan osakkeet on 29.7.1996

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.10.2003 klo 14.30 1 (11) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2003 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 3,7 milj. euroa, joka vastaa 3,5 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS

NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS NORVESTIA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006 Osinko-oikaistu substanssi nousi kauden aikana 14,7 milj. euroa, joka vastasi 9,8 %. Vastaavana kautena edellisvuonna substanssi nousi 18,4 milj. euroa, joka vastasi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (9)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (9) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2006 klo 15.45 1 (9) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 Konsernin tulos oli 14,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2006 (18,4 milj. euroa vastaavana kautena edellisenä

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (11) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003 klo 13.30 1 (11) NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.31.3.2003 Substanssi (osinkooikaistu) laski kauden aikana 2,0 milj. euroa, joka vastaa 1,8 %. Vastaavana kautena edellisvuonna

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02

O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02 O s a v u o s i k a t s a u s 1.1. 31.3.20 02 Substanssi (osinko-oikaistu) kasvoi kauden aikana 2,4 % (vastaavana kautena edellisvuonna 0,3 %) Substanssikasvu (osinko-oikaistu) kauden aikana 2,7 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 YHTIÖN TOIMIALA Neomarkka on noteerattu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, rahastoihin, noteerattuihin osakkeisiin, rahamarkkinoille

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2002 YHTIÖN TOIMIALA Neomarkka on noteerattu sijoitusyhtiö, joka sijoittaa noteeraamattomiin pohjoismaisiin yhtiöihin, rahastoihin, noteerattuihin osakkeisiin, rahamarkkinoille

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8).

1.1. 30.6.2008. Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). 2 0 0 8 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 Osinko-oikaistu substanssi laski kauden aikana 2,6 % (+9,3 %). Tilikauden tulos oli -4,1 milj. euroa (14,8). Substanssi per osake oli 9,97 (11,08 ). Maaliskuussa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Julkaistu: 2006-01-25 14:16:50 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.1.2006 klo 15.15 1(13) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005 Tilikauden tulos lähes kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin tulos oli 31,4 milj. euroa

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Yhtiön toimiala Neomarkka on Helsingin pörssin päälistalla noteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sellaisiin

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2004 osakeindeksin mukaan (euromääräinen ja osinkokorjattu) 17 % (-16 %) ja euroalueen joukkovelkakirjat tuottivat JP Morganin Government Bond -indeksin mukaan 1,8

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Julkaistu: 2003-02-12 15:00:16 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003 klo 16.00 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Julkaistu: 2007-01-23 15:30:30 CET Norvestia Oyj - neljännesvuosikatsaus NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.1.2007 klo 16.30 1(12) NORVESTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Yhtiön toimiala Neomarkka on Helsingin Pörssin päälistalla noteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sellaisiin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007 Yhtiön toimiala Neomarkka on Helsingin Pörssin päälistalla noteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävänä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sellaisiin

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto

Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Suomi -indeksirahasto Puolivuosikatsaus 30.6.2009 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO SUOMI -INDEKSIRAHASTO Rahastotyyppi: Osakerahasto, Suomi Rekisteröimisvuosi:

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus

Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus Neomarkka Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2004 Yhtiön toimiala Neomarkka on pörssinoteerattu sijoitusyhtiö. Yhtiön tehtävä on luoda omistaja-arvoa muodostamalla kanava sijoituskohteisiin, joita osakkeenomistajien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot