VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012"

Transkriptio

1 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät 8 5. Lapselle ominainen tapa toimia 9 6. Sisältöalueet Erityisen tuen järjestäminen Monikulttuuriset lapset päiväkodissa Yhteistyö Kasvatuskumppanuus Moniammatillinen yhteistyö Muu yhteistyö 10. Arviointi ja dokumentointi Lapsen kehityksen ja oppimisen seuranta ja arviointi Toiminnan toteutumisen jatkuva arviointi ja kehittäminen 17

3 3 1. TERVETULOA VAISAAREN PÄIVÄKOTIIN Vaisaaren päiväkoti on perustettu vuonna Kuulumme Ihalan tulosyksikköalueeseen ja olemme avoinna arkisin klo Lapsia päiväkodissamme on 33, joista 3-5-vuotiaita Hattivatteja on 21 ja 1-2-vuotiaita Nipsuja on 13. Päiväkotimme hallinnollisena johtajana toimii Marjo Mesimäki ja hänet tavoittaa parhaiten puhelimitse p Maanantaisin ja keskiviikkoisin hänet yleensä tavoittaa Vaisaaren päiväkodista. Hänen varajohtajanaan toimii lastentarhanopettaja Jenni Vähätupa. Päiväkotimme puhelinnumero on ja sähköpostiosoitteemme on Varhaiskasvatuksen erityisopettajana toimii Anne Sorariutta. Hänet tavoittaa numerosta Päiväkotimme kummiterveydenhoitajana toimii Katri Vuorela-Hakkarainen. Hänet tavoittaa numerosta Hattivateissa työskentelevät lastentarhanopettajat Jenni Vähätupa ja Elisa Rita- Kasari sekä lastenhoitaja Sari Silander. Nipsuissa työskentelevät lastenhoitajat Päivi Linja-Aho ja Mirja Rutonen sekä lastentarhanopettajan sijainen. Päiväkodin ruoanvalmistuksesta vastaa dieettikokki Seija Hillgren. Hänet tavoittaa numerosta Laitosapulaisina toimivat Rauni Hartikainen ja Sinikka Kauppinen vuoroviikoin.

4 4 Päiväkotimme sijaitsee kerrostaloalueella metsän reunassa. Lähiympäristössä ovat pururata, palloilu- ja luistinkenttä sekä kirjasto. Lapsen aloittaessa päivähoidossa on hyvä, että vanhemmat ja lapset tulevat yhdessä tutustumaan päiväkodin toimintaan jo etukäteen. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. (Vasu-perusteet, Stakes 2003) Varhaiskasvatussuunnitelmamme pohjautuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet - julkaisuun ja Raision kaupungin Varhaiskasvatussuunnitelmaan Kasvu jatkuu.

5 5 2. VAISAAREN PÄIVÄKODIN ARVOT Päiväkotimme toimintaa ohjaavat arvot, jotka henkilökunta ja vanhemmat ovat yhdessä koonneet. Arvot ovat asioita, joita pidämme tärkeinä lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Olemme huomioineet kansainväliset lapsen oikeudet sekä Suomen lait ja säädökset lapsen oikeuksien turvaamiseksi. - yksilöllisyys - turvallisuus - avoimuus - tekemisen ja oppimisen ilo - lapsuuden vaaliminen - luonto - tasa-arvoisuus - oikeudenmukaisuus - toisten huomioiminen ja kunnioittaminen

6 6 3. TOIMINTA-AJATUS JA KASVATUSYMPÄRISTÖ Toimintamme pohjautuu lapsilähtöisyyteen, jonka perustana on lapsen kyky ja halu oppia. Kasvatushenkilöstö vastaa toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lapsilähtöisyys ottaa huomioon lapsen yksilöllisen kehitystason sekä lapsen omat toiveet ja kokemukset. Oppiminen perustuu avoimiin vuorovaikutussuhteisiin. Päiväkodissamme toteutetaan arkitoimintapedagogiikkaa. Arkitoimintapedagogiikalla tarkoitetaan arkitoimintatilanteita, joissa hoito- ja kasvatushenkilöstön on mahdollisuus tukea lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen edistymistä. Arkitoimintatilanteita ovat esimerkiksi ruokailut, hygieniatilanteet, pukemistilanteet jne. Arkitoiminta-tilanteet korostuvat leikin ja erilaisten opetustuokioiden rinnalla tärkeinä oppimisen mahdollisuuksina. Raision kaupungin päiväkotien yhteinen haaste on pienryhmätoiminta. Vaisaaren päiväkodissa olemme jakaneet sekä Nipsujen että Hattivattien ryhmät kolmeen pienryhmään. Pienryhmätoiminnan avulla tähdätään mm. vuorovaikutussuhteiden paranemiseen sekä lapsen keskinäisissä suhteissa, kuin myös lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Pienryhmätoiminta mahdollistaa, että lapsi saa enemmän aikuisen aikaa ja voi tuoda esille omia vahvuuksiaan, mutta voi myös harjoitella taitojaan niillä osa-alueilla, jotka vaativat vielä harjoitusta. Pienryhmissä toimiessa lapsen havainnointi helpottuu ja tarkentuu ja lapsi kohdataan kokonaisvaltaisesti yksilöllisemmin. Lapsen hyvinvointia varhaiskasvatuksessa edistävät mahdollisimman pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsen suhteita vanhempiin, kasvattajiin ja muihin lapsiin vaalitaan, jotta hän kokee kuuluvansa vertaisryhmään. Tärkeä osa päiväkotimme toimintaa on vapaa leikki. Leikki on lapsen tapa oppia ja jäsentää maailmaansa. Leikin pitää olla aina läsnä lapsen elämässä.

7 7 Kasvatusympäristö on lasta kannustava ja innostava. Se antaa lapselle mahdollisuuden tehdä havaintoja, saada elämyksiä, pohtia ja löytää ratkaisuja sekä edistää lapsen leikkiä, tutkimista ja oppimista. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja säilyttää oppimisen ilon. Monipuolinen toiminta turvaa lapsen tasapainoisen kehityksen.

8 8 4. KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 1. LAPSEN HYVINVOINTI yksilöllisyys turvallisuus henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi positiivisen minäkuvan vahvistaminen lapsen tukeminen tunteiden ilmaisussa, pettymysten sietämisessä ja riitojen rakentavassa ratkaisussa kasvatuskumppanuus 2. TOISTEN HUOMIOIMINEN lapsi oppii huomioimaan ja hyväksymään toiset ja noudattamaan sovittuja sääntöjä ja rajoja lapsi sisäistää hyvät tavat ja ymmärtää niiden merkityksen osana jokapäiväistä elämäämme tasapuolinen ja oikeudenmukainen kasvatusilmapiiri 3. LAPSEN ITSENÄISYYDEN TUKEMINEN lapsen ohjaaminen omatoimisuuteen päivittäisissä toiminnoissa autetaan lasta löytämään omat kykynsä ja rajansa sekä hänen tapansa toimia ja oppia tuetaan ja ohjataan lasta hänen omien tarpeidensa mukaan 4. LUONTO- JA YMPÄRISTÖKASVATUS vahvistamme lapsen myönteistä suhtautumista luontoon ja lähiympäristöön kannustamme lasta toimimaan ympäristöä säästävällä tavalla

9 9 5. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA LEIKKIMINEN Leikki on luonnollinen osa lapsuutta. Se on kaiken oppimisen perusta. Lapselle annetaan mahdollisuus rikkaaseen ja monipuoliseen leikkiin ja hänelle pyritään antamaan leikkirauha. Ympäristö on leikin kannalta tarkoituksenmukainen ja innostava. Aikuinen osallistuu leikkiin ja sen kehittämiseen tarvittaessa. LIIKKUMINEN Liikunta on motoristen taitojen oppimisen perusta ja se vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Tehtävämme on tukea lapsen luonnollista liikkumisen tarvetta ja harjaannuttaa sitä monipuolisesti. Liikunta on myös itseilmaisun väline ja se tukee lapsen minäkuvan sekä itseluottamuksen rakentamista. TUTKIMINEN Lapsi on luontaisesti utelias ja oppimishaluinen. Oppimisessa tuetaan lapsen aktiivisuutta, kannustetaan kyselemään, tutkimaan ja kokeilemaan asioita. TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN Taiteen eri osa-alueisiin tutustuminen (musiikki, kuvataide, tanssi, teatteri), niistä nauttiminen ja niiden tuottaminen lisää lapsen itsetuntemusta ja luottamusta.

10 10 6. SISÄLTÖALUEET 1. KIELI JA VUOROVAIKUTUS Kieli antaa välineitä itseilmaisuun ja vahvistaa myönteistä minäkuvaa. Kieli on kommunikaation väline. Äidinkielen omaksuminen antaa juuret omaan kulttuuriin. - vuorovaikutustilanteet - sadut ja kertomukset sekä lorut, runot ja riimit - omat tarinat ja itseilmaisu - kirjainten ja äänten tunnistaminen - kirjastokäynnit - lastenteatterit ym. esitykset 2. MATEMATIIKKA Matematiikkaan liittyvät keskeisesti ajattelu, muisti, havainnointi, ongelmanratkaisu ja oivaltaminen. Lasta ohjataan kiinnittämään huomiota arkipäivän tilanteissa esiin tuleviin matemaattisiin ilmiöihin. - hahmottaminen - luokittelu - muodot - lukumäärän ja numeron vastaavuus - pienet laskutoimitukset - tilastot - pituus - massa - raha - aikakäsitys 3. MUSIIKKI Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkiin, tarjota myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin parissa toimimisesta, kehittää lapsen luovaa musiikillista ilmaisua sekä omaa tuottamista ja herkistää lasta kuunteluun.

11 11 Musiikki on ilmaisun väline ja siinä on paljon vaihtelun mahdollisuuksia: - kuunteleminen - lorut, laulut ja kansanperinne - rytmiikka - musiikkimaalaus - musiikkiliikunta, tanssi - itse tehdyt soittimet - konsertit - juhlat 4. KÄDENTAIDOT Kädentaitoihin kuuluvat mm. kuvallinen ilmaisu, käsityöt ja askartelu. Tavoitteena on tutustuttaa lapsi erilaisiin materiaaleihin, välineisiin ja tekniikoihin. Lapsi kokeilee, saa uusia elämyksiä sekä kehittää luovuuttaan. - piirtäminen - maalaaminen - värit - askartelu eri materiaaleista - kangas- ja lankatyöt - muovailu - leipominen - taidenäyttelyt 5. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontieto tarjoaa luontoelämyksiä, arkipäivän ympäristöystävällistä toimintaa, yhdessä tekemistä, havainnointia, tutkimista, satua ja seikkailua sekä oivaltamisen riemua. Tavoitteena on saada lapsi ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia ympäristöönsä. - minä ja terveys - lähiympäristössä liikkuminen ja liikennesääntöjen noudattaminen - vuodenaikojen vaihtelu - säännölliset metsäretket - sää - eläimet eri vuodenaikoina - luonnosta huolehtiminen ja sen kunnioittaminen - luonnonrauhan kokeminen

12 12 6. LIIKUNTA Liikuntakasvatuksen tavoitteena on motoristen valmiuksien kehittäminen ja liikunnan ilon kokeminen perustana myöhemmille liikuntatottumuksille. Liikunnalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Yhteistyötaitoja on helppo harjoitella erilaisten joukkue- ja sääntöleikkien avulla. - kehontuntemus - päivittäinen liikkuminen sisällä ja ulkona (perusliikuntamuodot) - luonnossa liikkuminen - musiikkiliikunta, tanssi - luistelu - rentoutuminen 7. HISTORIA JA YHTEISKUNTA Rakennetaan lasten kanssa kuvaa menneisyydestä siitä kertovien esineiden ja dokumenttien avulla. Lähiympäristön ja kotiseudun kohteet sekä nähtävyydet saavat aikaulottuvuuden ja merkityksen. Samalla on mahdollista tutustua myös nyky-yhteiskunnan toimintaan. - Raisio, kotikaupunkimme - tutustuminen kotiseutuun mm. retkien avulla 8. EETTINEN KASVATUS Eettisen kasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lapsesta vastuuntuntoinen, myönteinen ja tasapainoinen ihminen, joka arvostaa sekä itseään että muita ihmisiä. Eettinen kasvatus sisältyy kaikkeen toimintaan. - hyvä/paha, oikea/väärä - toisen kunnioittaminen ja huomioiminen - empatiakyky - riitojen rakentava selvittely - rehellisyys - pettymysten sieto - erilaisuuden hyväksyminen

13 13 9. USKONTOKASVATUS Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta uskontokasvatukseen. Päiväkotimme uskontokasvatus on enemmistön (luterilaisuus) mukaista ja sen mukaan annetaan lapselle mahdollisuus tutustua kirkollisiin juhlapyhiin ja uskonnon keskeisiin sisältöihin, sekä pohtia ja keskustella uskonnollisista kysymyksistä. Uskontokasvatusta toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa. - hiljentyminen - kirkolliset juhlat ja perhejuhlat - kirkkokäynnit (esim. joulu- ja pääsiäiskirkko) - seurakunnan järjestämä pikkukirkko 1krt/kk

14 14 7. ERITYISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Jos vanhemmat ja päivähoidon työntekijät havaitsevat lapsen kehityksessä erityisen tuen tarvetta, lapsen tulee saada tarvitsemansa pedagoginen ja kuntoutuksellinen tuki päivähoitopaikkaansa mahdollisuuksien mukaan. Vanhempien oman lapsen asiantuntemus ja henkilökunnan pedagoginen osaaminen ovat perusta toiminnan suunnittelulle ja toteutukselle. Tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen kasautumista ja pitkittymistä. Henkilökunta arvioi ja dokumentoi toimintaa. Raision päivähoidon arvojen mukaan lapsen tarvitessa erityistä tukea varhaiskasvatuksessa se järjestetään hänelle mahdollisimman nopeasti. Lapsen edun mukaisesti hänelle laaditaan yhdessä vanhempien, päiväkodin henkilökunnan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa kuntoutus- ja toimintasuunnitelma mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

15 15 8. MONIKULTTUURINEN LAPSI PÄIVÄKODISSAMME Monikulttuurisella lapsella tulee olla mahdollisuus kasvaa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Monikulttuuriset lapset ovat osa päiväkotiryhmää ja heidän sosiaalisia vuorovaikutussuhteita tuetaan. Heille annetaan mahdollisuus kasvaa oman kulttuurinsa lähtökohdat huomioiden. - yhteistyö vanhempien kanssa vanhemmat käyttävät lapsensa kanssa omaa äidinkieltään, jolloin lapselle kehittyy hyvä oman kielen pohja ja suomenkielen oppiminen helpottuu - yksilötyöskentely - toiminnalliset menetelmät, leikki, laulut, lorut ja sadut

16 16 9. YHTEISTYÖ 9.1 KASVATUSKUMPPANUUS Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja päivähoidon henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Vanhemmilla on lapsensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisesta. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on edistää vanhempien ja henkilökunnan keskinäisen yhteistyön muotoja ja tapoja. Kasvatuskumppanuutta toteutetaan: - päivittäiset keskustelut - kasvatuskeskustelut (lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma) - viikko- ja kuukausitiedotteet - vanhempainillat - juhlat sekä toiminnalliset illat 9.2 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ - varhaiskasvatuksen erityisopettaja - puhe-, toiminta- ja fysioterapia - neuvolapsykologi - kummiterveydenhoitaja - sosiaalitoimisto ja perheneuvola - TYKS - muut päivähoitoyksiköt Päiväkodissamme toimii lapsityöryhmä, joihin voimme kutsua edellä mainittuja ammattilaisia. 9.3 MUU YHTEISTYÖ - ammatilliset oppilaitokset - vanhempainyhdistys - seurakunta - liikuntatoimi - kirjasto

17 ARVIOINTI JA DOKUMENTOINTI 10.1 LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Lapsen kehityksen ja oppimisen seurannassa peruslähtökohtina ovat ikäkaudenmukaiset tavoitteet ja henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Arviointi on aina yksilöllistä ja lapsia ei verrata keskenään. Lasta arvioidessa on tarkoitus löytää kunkin lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Lisäksi arviointi auttaa tunnistamaan mahdollisia tuettavia alueita lapsen kehityksessä. Arviointia tekevät henkilö-kunta, lapset ja vanhemmat. Käytössämme olevia arviointimenetelmiä: - havainnointi ja dokumentointi - yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma - keskustelut vanhempien kanssa - varhaiskasvatuksen erityisopettajan käynnit - 4-vuotis lomake neuvolaan - jokaisen lapsen oma kasvunkansio, joka sisältää mm. valokuvia, piirroksia ja tehtäviä lapsen päivähoitoajoilta 10.2 TOIMINNAN TOTEUTUMISEN JATKUVA ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Arvioinnin avulla saadun tiedon pohjalta kehitetään varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja arvoja, tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä sekä päivittäistä toimintaa. Henkilökunnan arvioidessa ja kehittäessä omaa työtään käytämme seuraavia menetelmiä: - viikkopalaveri - yksilö- ja ryhmäkehityskeskustelut - vanhempien palaute - molempien ryhmien tiimipalaveri 2krt/kk

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013-

HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- HIRSIMÄEN VARHAISKASVATUSKESKUS ESIOPETUSSUUNNITELMA 2013- TOIMINTA-AJATUS AJATUS Hirsimäen esiopetus perustuu kestävän kehityksen ajatukseen eheyttäväst stä toiminnasta. Kasvatuksellisen ja opetuksellisen

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot