Tilastotuotantomallit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastotuotantomallit"

Transkriptio

1 Tilastotuotantomallit - Tilastojen tuottamisen haasteet, Tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut SAS Forum Finland 2012

2 Tilastokeskus = Tilastotuotanto = säännöllisesti toistuva lähes 200:n tilaston sisältötuotanto

3 Tilastotuotanto prosessina

4 The Generic Business Process Model / Unece

5 Tilastotuotantoprosessi tasot 1 ja 2, perusmalli Taso 1 Tiedontarpeen selvitys Määrittely ja suunnittelu Tuotantojärjestelmän rakentaminen Tiedon hankinta Datan muokkaus Analyysi Julkaiseminen & jakelu Prosessin arviointi Ilmiöalueen peruskartoitus Tutkimusasetelman määrittely Tiedon hankintajärjest. rakentam.inen Tiedonkeruusuunnitelma Luokittelu, koodaus Alustavat tulokset Käyttäjätuki Mittari- ja palautetiedon koostaminen T a s o 2 Aineistojen saatavuusselvitys Käyttäjien tiedontarpei-- den selvitys Tilaston perustaminen Tietosisällön tarkentaminen Tiedonantajien kuuleminen Tiedonkeruupäätös Tuotantoprosessin kuvaus Vuosisuunnittelu Perusjoukon, otannan suunnittelu Vakiotaulukoiden, avoimen datan suunnittelu Metatietojen suunnittelu Tiedon muokkaus- & anal.j. rakentamiinen Työn kulkujen viimeistely Tuotantojärjestelmän testaus Prosessin toimivuuden testaus Tuotantojärjestelmän viimeistely Rekisteriaineistojen hankinta ja ylläpito Otoksen poiminta Esitäyttö Tiedonkeruun toteutus Aineíston vastaanotto Raakadatan tallennus ja arkistointi Aineistojen yhdistäminen Datan tarkastelu ja editointisuunnittelu Editointi Toimenpideja laatuarviointi. Uusien muuttujien luominen Uusien havaintoyksiköiden muodostam. Tulosten tarkistus Analyysi ja tulkinta Tietosuojan varmistus Lopulliset tulokset Julkaisupäätös Laatudokumenttien valmistaminen Kansain- Julkistamisväliset kalenteri tietotoimitukset Jakelutietokantojen päivitys Julkistaminen Kansainväliset tietotoimitukset Tietojen rutiinijakelu Arkistointi Prosessien ongelmien analysointi Kehittämisehdotukset Vain suora tiedonkeruu Kehittämisprojektiehdotukset Valmiin datan tallennus ja arkistointi Raporttien tallennus

6 Prosessimallin rajoittuneisuus 1. Aineiston menetelmällinen muokkaus - miten? 2. Aineiston ja aineiston käsittelyn kuvaus miten?

7 Aineiston muokkauksesta editointimaliin

8 The Generic Business Process Model / Unece

9 Tiedon menetelmällinen käsittely haalinta suora tiedonkeruu rekisterit raaka-aineisto = arkistodata (I) tilastoaineisto editointi editoitu aineisto = arkistodata (II) imputointi estimointi lopullinen aineisto = arkistodata (III) taulukointi muu laskenta

10 Tilastoaineiston käsittelyvaiheet (täsmennys) Tilastotuotanto Suunnittelu Tiedon hankinta Havaintoaineiston muokkaus Aggregoidun aineiston tuottaminen Julkaiseminen jakelu Kehikon luonti Rekisteriaineiston sisäänluku Aineistojen yhdistäminen Summaformaattien haku / muodostaminen Px / XML -taulukoiden muodostaminen Otospoiminta Lähdedatojen vertailua Sähköisten tiedonkeruiden aineiston sisäänluku Aineiston alkuanalyysi Aineiston päivitys tietokantaan Aineistopoiminnat eri lähteistä Aineiston massatarkistus Editointi Imputointi estimointi Johdettujen muuttujien laskenta Laadun varmistus Aineiston analysointi Aineistojen summaus julkaisun esitystasolle Johdettujen muuttujien askenta Tietosuojan varmistus Formaattien / labelien kiinnitys Grafiikan muodostaminen Gesmes-toimitusten muodostaminen Muiden tiedostomuotojen muodostaminen Arkistointi / KN

11 Editointimalli Osa 1

12 Editointimalli Osa 2

13 1 Aineistotarkastelut ja editoinnin suunnittelu Alkuanalyysi Toiminta Ohjelmallinen aineistokatsaus Aineistotarkastelu analyysivälinein (tutkijan kokemuksen avulla suuntautuva tarkastelu [havaintotaso, osajoukot, tunnusluvut, taulukot, graafinen tarkastelu]) Tuotokset Raaka-aineistoa kuvaavat indikaattorit Analyysin tuotokset (graafit, listaukset, taulukot) Alustavat virhemerkinnät Kommentit ym. Arvio aineistosta

14 2 Aineistotarkastelut ja editoinnin suunnittelu Virhediagnostiikka Toiminta Kohdennettu alustava virheentunnistus (varmat virheet, tiedossa olevat ongelma-alueet) Virhediagnostiikka (Alkuanalyysillä saadun tiedon, aineistoarvion ja alustavan virheentunnistuksen sekä aiempien kokemuksien perusteella tehty diagnoosi siitä, minkälaisia virheitä aineistossa esiintyy ja onko mukana myös ennen toteamattomia ilmiöitä) Tuotokset Virhelogi

15 3 Aineistotarkastelut ja editoinnin suunnittelu Editointisuunnitelma Toiminta Editointisuunnitelman hahmottelu Päätöksenteko sen suhteen, mitä virheentunnistus- ja virheenkorjaustoimia tehdään sekä missä järjestyksessä ja minkälaisin ehdoin (parametrein). Suunnittelussa otetaan huomioon myös aiemmat käytännöt. Tuotokset Päätös editointitoimenpiteistä - menetelmävalinnat (mukana määritys, rajataanko virheentunnistusta vain merkittäviin havaintoihin ja/tai virheisiin) - editointiparametrit (päätökset siitä, millä raja-arvoilla ja muilla numeerisilla valinnoilla eri vaiheiden proseduurit toteutetaan)

16 4 Editointi Toiminta 4a 4b Virheen- ja puuttuvuuden tunnistus Virheen- ja puuttuvuuden korjaus Tuotokset Editoitu aineisto Toteutus- ja analyysitieto

17 4a Virheen- ja puuttuvuuden tunnistus Päätös editointitoimenpiteistä -menetelmävalinnat (mukana määritys, rajataanko virheentunnistusta vain merkittäviin havaintoihin ja/tai virheisiin) -editointiparametrit Nykytilanne: Mikrotason tarkastelu Makrotason tarkastelu Havainnon muuttujasisällön tarkastelu Havaintoarvojen tarkastelu ajassa sekä referenssivertailu Editointisäännöt ja tarkastusohjelmat Virhelistaukset ja niiden tarkastelu Havaintotason mallinnus Poikkeavat arvot ja havainnot Graafinen tarkastelu Tunnusluvut, jakaumat ja taulukointi sekä aggregaatit mukana mahdollisesti havainnon ja / tai virheen merkittävyyden arviointi Varmojen virheiden tai virheellisiksi epäiltyjen arvojen identifioituminen Toteutus- ja analyysitieto

18 4b Virheen- ja puuttuvuuden korjaus Varmojen virheiden tai virheellisiksi epäiltyjen arvojen identifioituminen Toteutus- ja analyysitieto Manuaalikorjaus Imputointi tilastollisella menetelmällä Arvon tiedustelu tiedontuottajalta Arvon sijoitus, päättely tai arviointi Automaattinen korjaus Keskiarvo- ja muu tunnuslukuimputointi Mallinnusimputointi Luovuttajaimputointi Jakaumaimputointi, summajako jakauman mukaan sekä balanssivirheen korjaus Massaimputointi sekä moniimputointi Editoitu aineisto Toteutus- ja analyysitieto

19 5 Laatuanalyysi Toiminta ja tuotokset Laatuindikaattoreiden laskenta Laatuindikaattorit editointivaiheeseen Tuloslaskenta editoidusta aineistosta Arvio muokkaustoimien vaikutuksesta editointivaih. Yhteenveto editointitoimien laadusta Laatuarvio editointivaiheeseen Lopullinen aineisto

20 . ja tilastoaineistoon tulee toteuttaa määritellyt editointisäännöt mahdollisimman vähäisellä määrällä muuttujanarvomuutoksia - FELLEGI-HOLT PERIAATE (970-luvulta) - Periaatteeseen liittyy olennaisena osana muuttujille määritellyt luotettavuuspainot (reliability weights)

21 Prosessimallin rajoittuneisuus 1. Aineiston menetelmällinen muokkaus - miten? 2. Aineiston ja aineiston käsittelyn kuvaus miten?

22 The Generic Business Process Model / Unece

23 GSBPM and GSIM / Generic Statistical Information Model (GSIM) Specification (Version 0.8, September 2012)

24

25

26 Tilastollinen metatietomalli CoSSI (Common Structure of Statistical Information)

27 Tilastollinen metatieto

28 - luokitustieto

29 Tiedon muuttujakeskeisyys spesification statmeta.dtd statmeta.dtd statmeta.dtd quality declaration.dtd concept/ meaning measurement description data quality survey data quality concept model variable

30 määritykset CoSSI modularisointi docmeta.dtd qualitymeta.dtd statmeta.dtd xyz_procmeta. dtd -taxmeta.dtd -vrkmeta.dtd. taltion yksilöintitieto aineiston laatuarviotieto numeerisen tilastotiedon sisältö prosessoinnin parametritieto numeerisen lähdetiedon sisältö käsitemalli tilastollinen informaatio tiedon organisointi KeysFormat matriisi taulukko kyselylomake julkaisu grafiikka KeysFormat.dtd matrix.dtd table.dtd question.dtd cxqf.dtd publication.dtd määritykset CoSSI --- osat ja kokonaisuus

31 Xml -tiedosto

32 Aineistokuvausten käyttöalueet tilaston tuotantoprosessissa

33 Metatietojen käyttö tilastotuotantoprosessissa?

34 Tekninen infrastruktuuri

35 Statistics Finland SAS Software Deployment Architecture View Production Environment SAS 9.2 => 9.3 Datahakemistojen standardirakenne

36 SAS-architecture - Virtualization Virtualized application servers 18 cores (excl. Metadataserver, WinProxy, demo) Mb memory SASdemo

37 SAS-architecture - Overview SAS -servers Two IBM P7 AIX-servers 64 bit enabled SAS metadataserver Statistical data 32 bit P5 Statistical data Win-Server (performance testing) Databases 5 SQL servers ~160 databases Statistical data exist XML Metadata of the statistical data

38 Tietovarastot

39 XIV-levyjärjestelmä SAS-palvelin 1 SAS-palvelin 2 SQL-Server 1 SQL-Server 2 Sähköpostipalvelin Verkkolevyt Jakelu- ja julkaisupalvelimet Tiedonkeruu, muut tukipalvelut Tilastotuotanto Hallinto- ja jakelu SVC -kerros Replikointi SVC-kerroksen kautta XIV 2 Käyttökapasitteeti 25TB 6 modulia à 12 TB Tilastotuotannon Primaaritaltio XIV Käyttökapasitteeti ~60TB 12 modulia à 12 TB Tilastotuotannon sekundaaritaltio ja muun primaari Replikointi suoraan XIV:ien välillä

40 SQL 2012 infra Uusi SQL 2012 Analysis Services 20 ydintä, paljon muistia Yhtsql2 Herttua Uusi Yhtsql Rubik Kehitysja testi Yhtsql-kannat siirretään enimmäkseen Rubikille ja loput Yhtsql2:lle SQL 2008 (ei päivitetä) Vanhainkoti (Sybase) 24 ydintä SQL > SQL ydintä SQL ydintä? SQL 2005 ei päivitetä, poistuu käytöstä 8 ydintä SQL > SQL ydintä SQL 2008 ja SQL 2012 virtuaalikoneita Mika Muttonen, Riitta Piela, Toni Räikkönen

41 Integroitu mikrodatavarasto TK:n Tietolaari Tutkimusyhteisöt, yritykset, lehdistö ym. tutkimus/erityisselvitys-palveluja tarvisijat Kansalaiset ym. vakiotuotteiden ja -palvelujen käyttäjät Tietopalvelut-yksikkö Pääjohtaja ja pj:n sihteeristö Tutkimus-, mikrosimuointimalli- ja erityisselvityspalvelut Tietovarastojen hallinta-yksikkö Tuotevarasto Makrodatavarasto Mikrodatavarasto Raakadatan hankinta-yksikkö Hallinto-yksikkö Tilastotuotannon tuki-yksikkö Tilastoalueen z tilastotuotanto-yksikkö Tilastoalueen y tilastotuotanto-yksikkö Tilastoalueen x tilastotuotanto-yksikkö IT-palvelut-yksikkö Tiedonantajat

42 Muut projektit 1. Jakelun prosessimalli - TK/jakelu 2. xcola - TK/TI 3. SAS-arkkitehtuuri 4. Hallinnollisten aineistojen vastaanotto 5. Hakemistorakenne 6. Muuttujaeditori 7. Luokituseditori 8. Arkistointi ja 9. OID:n käyttö

43 Tilastotuotannon modernisointi

44 Tilastotuotannon modernisointi (I)

45 Modernisointiprosessin perusvaatimuksia 1. Muutoksen perussuunta on saavuttaa prosessimallin mukainen toimintatapa - tilastotiedon jalostusketju on katkeamaton - tilastotiedon jalostaminen tehokkaasti aineiston laadun ohjaamana - prosessimallin mukaiseen toimintatapaan ja sen hallintaan sopivat tietotekniset työvälineet 2. Modernisoinnilla tavoitellut vaikutukset tilastotuotannossa - tilastoaineistojen oikea ja tarkoituksenmukainen muokkaus - välinetuki, so. tietotekninen arkkitehtuuri, tukee toimintatapaa - tuotannollisten virheiden ennakollinen karsinta - tilastotiedon ja tuotannon dokumentoinnin tuottaminen ja käyttö - tilastotuotantoa ohjaamisessa tarvittavan informaation tuottaminen ja käyttö, esimerkinä tilastoaineiston laadun indikaattorit

46 Tilastotuotannon modernisointi (II)

47 Tavoite:. ja kaikki tämä tulisi olla toteutettuna vuonna 2017!

48 Kiitos!

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen

Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen 1 Metropolia ammattikorkeakoulu Liiketalouden yksikkö Pertti Vilpas Ohjeita kvantitatiiviseen tutkimukseen Osa 1 Sisältö: 1. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteita.2 2. Määrällisen tutkimusprosessin vaiheet..3

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö

LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN. Diplomityö LAURI LIUKKONEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 06.03.2013

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO)

TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 27 Aki Valkonen TOIMINTAINFORMAATIO AMMATTIKORKEA- KOULUJEN OHJAUKSEN JA ARVONTUOTANNON SEKÄ NIIDEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINNIN TUKENA (TINFO) Yhteenvetoraportti

Lisätiedot

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web

SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN TIEDONHALLINTA Suuntana semanttinen web Reija Nurmeksela Maiju Virtanen Antti Lehtinen Matti Järvenpää Airi Salminen EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2006 SUOMALAISEN LAINSÄÄDÄNTÖTYÖN

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen VÄYLÄVIRASTOJEN HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN SOVITTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot