1. TOIMEENTULOTUEN PERIAATTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMEENTULOTUEN PERIAATTEET"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEENTULOTUEN PERIAATTEET 3 2. TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN Yleiset perusteet Toimeentulotuen rakenne ja suuruus Toimeentulotuen perusosan suuruus Perusosan alentaminen Asumismenot Sosiaalipalveluista ja laitoshoidosta aiheutuvat menot Takautuva tuki Tulot ja varat Tulot, joita ei oteta huomioon Varojen huomioonottaminen Ulosoton vaikutus Velkajärjestely Maksettu elatusapu Opiskelijat Toimeentulotuen jaksotus Työttömyysturvan huomioiminen Toimeentulotuen takaisinperintä EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Toimeentulotuen hakeminen ja hakemuksen käsittely Päätöksen perustelu ja tiedoksianto TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMINEN ASIAKASLAKI MUUTOKSENHAKU, VALITUS JA KANTELU 16

3 1. TOIMEENTULOTUEN PERIAATTEET Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. (Toimeentulotukilaki eli TOTUL 1 ). Tuen tarve on aina arvioitava ottaen huomioon asiakkaan kokonaistilanne, yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Asiakkaalla on aina oikeus saada asiansa käsiteltäväksi ja päätös kirjallisena. Toimeentulotukea on oikeutettu saamaan henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan muilla tavoilla (TOTUL 2 ). Toimeentulotukilain mukaan jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan esim. ansiotyöllä huolehtia omasta elatuksestaan ja hoidostaan ja siinä laajuudessa kuin muissa laeissa on säädetty myös puolisonsa sekä alaikäisten lastensa ja ottolastensa elatuksesta ja hoidosta (TOTUL 2 ). Toimeentulotuen hakijoita tulee ohjata käyttämään heille kuuluvia ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia ja tarvittaessa neuvoa myös niiden hakemisessa. Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisen sekä tarvittaessa heidän huoltajansa ja edunvalvojansa on annettava sosiaalitoimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Tuensaajan velvollisuutena on lisäksi välittömästi ilmoittaa sosiaalitoimelle kaikki muutokset, jotka voivat vaikuttaa oikeuteen saada toimeentulotukea. (TOTUL 17 ). Asiakaslain 20 :n 1 momentissa mainitut valtion ja kunnan viranomaiset, eläkelaitokset, yhteisöt ja laitokset ym. ovat velvollisia pyynnöstä antamaan maksutta sosiaalihuollon viranomaisille näiden tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Kun toimeentulotuen myöntämisessä on kysymys perustuslain 19 :ssä säädetystä välttämättömän toimeentuloturvan järjestämisestä, on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että asiakkaan ihmisarvoisesta ja välttämättömästä toimeentulon turvaamisesta huolehditaan. On tilanteita, joissa asiakkaalla on sellaisia erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia menoja, joiden huomioon ottaminen toimeentulotukea myönnettäessä voi olla oleellista henkilön tai perheen selviytymiselle. Toisaalta toimeentulotuen tehtävänä on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo ottaen huomioon henkilön tai perheen erityiset tarpeet ja olosuhteet. Siten ohje on yksilökohtaisen harkinnan apuna. Asiakkaalla voi olla toimeentulotuen tarvetta, vaikka laskelma osoittaa ylijäämää. Toimeentulotuen myöntäminen näissä tapauksissa arvioidaan yksilöllisesti sen mukaan, mistä erityistekijöistä tuen tarve aiheutuu. 2. TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMINEN 2.1. Yleiset perusteet Toimeentulotukea myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakituisesti oleskelee. Jos henkilö tai perhe oleskelee muutoin kuin satunnaisesti useammassa kunnassa, myöntää tuen se kunta, jonka alueella oleskelusta menot johtuvat. Esim. tuen tarpeessa olevien perheenjäsenten asuessa työn tai opiskelun takia eri kunnissa, vastaa kukin oleskelukunta vain omalta osaltaan toimeentulotuen myöntämisestä. (TOTUL 14 ). 3

4 Myös kunta, jossa henkilö oleskelee vain satunnaisesti, saattaa kiireellisessä tilanteessa olla velvollinen myöntämään toimeentulotukea hakijalle. Kiireellinen tilanne voi olla esim. matkarahojen puute kotipaikkakunnalle palaamiseen tai akuutit terveydenhuoltomenot. Hoito laitoksessa tai muussa yksikössä, asevelvollisuuden suorittaminen, tutkintavankeus tai vapausrangaistuksen suorittaminen ei muuta henkilön oleskelukuntaa. Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus (TOTUL 6 ). Toimeentulotuen suuruutta määrättäessä perheeseen kuuluvina henkilöinä pidetään yhteistaloudessa asuvia vanhempia, vanhemman alaikäistä lasta ja ottolasta, aviopuolisoita sekä miestä ja naista, jotka elävät avioliitonomaisissa olosuhteissa (TOTUL 3 ) Toimeentulotuen rakenne ja suuruus Toimeentulotuen määrää arvioitaessa tulot ja varat otetaan huomioon ensin 7 :ssä tarkoitettua perustoimeentulotukea myönnettäessä. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) sekä muut perusmenot, sen mukaan kuin jäljempänä erikseen säädetään. Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: asumistukilain (408/1975) 6 :ssä tarkoitetut asumismenot taloussähköstä aiheutuvat menot kotivakuutusmaksu vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat: lasten päivähoitomenot muut kuin 7 b :ssä tarkoitetut asumisesta aiheutuvat menot; sekä henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot esim: o asumismenoista takuuvuokra, muuttokustannukset o työmatkamenot o elatusmaksut o päivähoitomenot o kotipalvelumaksu o huonekalut o lapsen tapaamisesta aiheutuvat kustannukset o hautauskustannukset 4

5 Henkilön tai perheen erityisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan pitää esimerkiksi pitkäaikaista toimeentulotuen saamista, pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta sekä lasten harrastustoimintaan liittyviä erityisiä tarpeita. Menoja ei oteta huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina siltä osin kuin ne korvataan tai niitä vastaava etuus saadaan muulla perusteella (esim. hoitotuki kattaa terveydenhuoltomenoja) Toimeentulotuen perusosan suuruus 1) yksin asuvalla henkilöllä ja yksinhuoltajalla lukien 419,11 euroa kuukaudessa. Perusosaa tarkistetaan vuosittain 1.1. alkaen. 2) muulla 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä 85 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta, jollei kohdasta 3 muuta johdu. Yhteistaloudessa asuville sovelletaan 85 prosentin perusosaa riippumatta siitä, ovatko henkilöt avio- tai avopuolisoita, yhdessä asuvia sisaruksia, ystäviä, samaa sukupuolta olevia henkilöitä jne. Edellytyksenä on, että yhteistaloudessa asuminen on todellista. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaan mukaan yhteistaloudesta on kysymys lähinnä silloin, kun henkilöillä on yhteinen ruokatalous ja taloudessa olevat käyttötavarat kuten TV, sanomalehti ja kodinkoneet ovat yhteiskäytössä Jos täysi-ikäiset henkilöt asuvat yhteistaloudessa vaikka eivät muodosta perhettä, katsotaan heidät itsenäisiksi tulonsaajiksi. Heille tehdään erilliset toimeentulotukilaskelmat, mutta heidän perusosansa lasketaan 85 %:n mukaan. 3) vanhempansa tai vanhempiensa luona asuvalla, 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä 73 prosenttia yksin asuvan henkilön perusosasta 4) 10-7-vuotiaalla lapsella 70 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta sekä 5) alle 10-vuotiaalla lapsella 63 prosenttia yksinäisen henkilön perusosasta. Jos perheessä on useampia alle 18-vuotiaita lapsia (kohdat 4 ja 5), perusosaa alennetaan toisesta lapsesta 5 prosenttiyksiköllä ja kolmannesta ja kustakin seuraavasta lapsesta 10 prosenttiyksiköllä Perusosan alentaminen Jos henkilön toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että hän on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt yksilöidysti ja todistetusti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, joka kohtuullisen pitkän ajan turvaisi hänen toimeentulonsa tai jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ole voitu tarjota hänelle, perusosan suuruutta voidaan alentaa hänen osaltaan enintään 20 prosenttia. Perusosan alentaminen koskee ainoastaan työstä ym. toimenpiteistä kieltäytynyttä henkilöä eikä muita perheenjäseniä. Perusosan alentaminen edellyttää, että toimeentulotukipäätöksen tekijällä on selkeä ja yksilöity näyttö siitä, että työnhakija on kieltäytynyt tarjotusta työstä ym. toimenpiteestä. Jos henkilö esim. ei ilmoittaudu kehotuksesta huolimatta työttömäksi työnhakijaksi tai ei ilman perusteltua syytä nouda- 5

6 ta työvoimaviranomaisen antamia ilmoittautumisaikoja, aiheuttaa hän omalla toiminnallaan sen, että hänelle ei ole voitu tarjota työtä. Toimeentulotukilain 2a :ssä on todettu toimeentulotuen hakijan velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi ellei hänellä ole em. pykälässä todettua hyväksyttävää syytä tai estettä työn vastaanottamiselle. Myös kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain perusteella voidaan toimeentulotuen perusosaa alentaa toimeentulotukilain 10 :n mukaisesti, jos henkilö, jolla on velvollisuus osallistua aktivointisuunnitelman laatimiseen, kieltäytyy osallistumasta suunnitelman tekemiseen tai ei saavu sovittuun yhteiseen tapaamiseen, jossa suunnitelma on tarkoitus tehdä alle 25-vuotias kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 3 :n tarkoittama henkilö kieltäytyy kuntouttavasta työtoiminnasta tai keskeyttää työtoiminnan ilman perusteltua syytä. myös kieltäytyminen allekirjoittamasta aktivointisuunnitelmaa on perusosan alentamisperuste, mutta jos se on mahdollista, on tavoitteena neuvotella yhdessä niin kauan, että suunnitelman sisällöstä löytyy yhteisymmärrys. Jos työstä tai toimenpiteistä kieltäytyminen on toistuvaa, voidaan perusosan suuruutta alentaa yhteensä enintään 40 prosentilla. Perusosaa voidaan kerrallaan alentaa enintään kahdeksi kuukaudeksi kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lukien. Kahden kuukauden jälkeen voidaan tehdä uusi alentamispäätös, jos kieltäytyminen toimenpiteistä tai lain tarkoittamat laiminlyönnit jatkuvat. Perusosan alentamisen yhteydessä tulee aina laatia, mikäli mahdollista yhdessä toimeentulotuen hakijan ja tarvittaessa yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Suunnitelman voi tehdä esim. päätöksen yhteydessä asiaselosteeseen. Asiakkaan tulee aina saada suunnitelma kirjallisena. Myös suunnittelusta kieltäytyminen voi olla peruste perusosan alentamiselle. Lain mukaan alentaminen voidaan tehdä vain sillä ehdolla, että se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää kohtuuttomana. Kohtuuharkinnassa tulee ottaa huomioon henkilön sosiaalinen tilanne ja tosiasiallinen työkyky ottaen huomioon mm. akuutin mielenterveys- tai päihdeongelman vaikutus Asumismenot Toimeentulotukea myönnetään pääsääntöisesti vain asuinkäyttöön tarkoitettuihin tiloihin. Toimeentulotuessa huomioitavia menoja ovat vuokra sekä erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut. Omistusasunnoissa näitä menoja ovat yhtiövastike, erikseen maksettavat lämmityskustannukset ja vesimaksut tai kiinteistön hoitomenot. Myös asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otettujen henkilökohtaisten lainojen kohtuulliset korot otetaan huomioon edellyttäen, että verotuksen ennakonpidätyksessä on asuntolainojen korot otettu huomioon. Tarvittaessa asiakasta voidaan ohjata hakemaan verovirastosta muutosta ennakonpidätykseen. Myönnettäessä toimeentulotukea asuntolainan korkoihin tulee myös selvittää asuntohankkeen realistisuus. Jos asunnon hankinta on alunperinkin ollut epärealistinen perheen tulotasoon nähden eikä tuensaajalla ole mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa vastata itse asumisestaan, ei asumista tueta toimeentulotuella. Siten sellaisen asunnon asuntolainan korkoihin, jonka pankki tulee realisoimaan, ei tule myöntää toimeentulotukea, koska tuen myöntäminen ei turvaa asumisen jatkumista. Lainanlyhennyksiä ei huomioida menona. 6

7 Jos asunto on vuokransa tai pinta-alansa suhteen kohtuuttoman suuri, tulee asiakkaan kanssa selvittää mahdollisuudet hankkia kohtuullinen asunto. Asunnonvaihtoon on annettava riittävästi aikaa, jonka jälkeen vuokrasta tai muista asumiskuluista huomioidaan menona vain kohtuulliseksi katsottu osuus. Myönnettäessä toimeentulotukea omistusasunnosta aiheutuviin asumiskustannuksiin arvioidaan asunnon koon ja asumiskustannusten kohtuullisuutta samoin perustein kuin vuokra-asuntojen kohdalla. Tukea voidaan myöntää omistusasunnon yhtiövastikkeeseen (sekä hoito- että rahoitusvastikkeeseen) ja kohtuullisiin asuntolainan korkoihin. Vuokrien kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan perusteena käyttää kunnan yleistä hintatasoa. Kohtuullinen hintataso määräytyy Urjalassa kunnan hintatason mukaisesti Sosiaalipalveluista ja laitoshoidosta aiheutuvat menot Asiakasmaksulain 11 :n mukaan sosiaalipalvelumaksu sekä terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Sosiaalipalveluista perittävän maksun alentaminen on aina ensisijaista toimeentulotuen myöntämiseen nähden. Lyhytaikaisesta hoidosta aiheutuvat asiakas/potilasmaksut otetaan huomioon toimeentulotuen suuruutta määrättäessä samoin kuin muutkin terveydenhoitomenot. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön käyttövaroiksi tulee varata vähintään 90 euroa/kk. Lisäksi otetaan huomioon käyttövaroihin ja sairaalalaskuun kuulumattomat toimeentulotukeen oikeuttavat menot. Mikäli palveluasumisessa asiakkaan tulot, säästöt tai varallisuus eivät riitä kattamaan palveluntuottajan perimiä kustannuksia, myönnetään niihin maksuihin asiakkaalle toimeentulotukilain mukaisesti toimeentulotukea, jolloin toimeentulotuen tarpeen arvioinnissa huomioidaan perusosaan sijaan 150 euroa kuukausittaisena käyttövarana. Käyttövara sisältää myös terveydenhuoltomenot ja lääkkeet. Mikäli käyttövarat eivät jonakin kuukautena riitä kattamaan kaikkia terveydenhuoltomenoja, huomioidaan toimeentulotuessa silloin erikseen myös käyttövaran ylittävät terveydenhuoltomenot. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla voidaan tarvittaessa harkinnanvaraisesti käyttää 200 euron kuukausittaista käyttövaraa. Vankilaviranomaisten tulee huolehtia vangin toimeentulosta vapausrangaistuksen ajalla, joten varsinaista toimeentulotukea ei vangille pääsääntöisesti myönnetä. Sen sijaan omaisuuden säilyttäminen vapausrangaistuksen ajalla on järjestettävä viimesijassa toimeentulotukena, jos muita vaihtoehtoja ei ole. Myös tutkintavangit saavat välttämättömän ylläpidon vankilan toimesta. Tutkintavangille voidaan myöntää ehkäisevänä toimeentulotukena käyttövaroja, jos hän ei voi saada työtä vankilan puolesta ja on täysin vailla toimeentulovaroja. Sekä asevelvolliset että siviilipalvelusta suorittavat saavat palvelusaikana tarpeellisen majoituksen, muonituksen, vaatetuksen, terveydenhuollon ym. ylläpidon valtion toimesta. Lisäksi tietyissä tilanteissa tarvittavan tuen voi saada sotilasavustuksena. Myöskään viikonloppuvapaiden ym. lomien kustannuksiin ei toimeentulotukea myönnetä. 7

8 2.3. Takautuva tuki Pääsääntöisesti toimeentulotuki lasketaan tuen hakemisajankohdasta eteenpäin. Toimeentulotukilain 15 :n mukaan toimeentulotuki tai osa siitä voidaan erityisestä syystä myöntää myös takautuvasti toteennäytettyjen, toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen. Tällöin tulee ottaa huomioon asiakkaan tilanne myös sillä hetkellä, kun tukea maksamattomiin menoihin haetaan sekä mahdollisuudet selviytyä näistä menoista vastaisuudessa. Perusteena takautuvan tuen myöntämiselle on hakijan kyvyttömyys (esim. sairaus) tuen hakemiseen tuen tarpeen ajankohtana Tulot ja varat Toimeentulotuen suuruutta määrättäessä tuloina otetaan huomioon henkilön ja perheeseen kuuluvien henkilöiden käytettävissä olevat tosiasialliset tulot. Tuloilla tarkoitetaan kaikkia käytettävissä olevia tuloja tulolähteestä riippumatta. Näitä tuloja ovat esimerkiksi palkka-, yrittäjä-, eläke- ja omaisuustulot, yksityisistä ja julkisista lähteistä saatavat avustukset jne Tulot, joita ei oteta huomioon Toimeentulotukilain 11 :n mukaan toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa tuloina ei kuitenkaan oteta huomioon: vähäisiksi katsottavia avustuksia ja ansiotuloja tuloja siltä osin kuin ne vastaavat työmatkamenoja sekä muita työssä käymisestä aiheutuvia menoja. Siten ansiotuloista vähennetään matkakustannusten hinta edullisimman matkustustavan mukaan. Verottomia tuloja, kuten kilometrikorvauksia tai päivärahoja voidaan ottaa tulona huomioon siltä osin kun ne eivät korvaa tulonhankkimiskustannuksia (esim. polttoainemenoja tai majoittumiskustannuksia). Lailla on toimeentulotukilain 11 :ään lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan toimeentulotukea hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä. Säännösmuutos on voimassa toistaiseksi saakka. äitiysavustusta eikä vammaisetuuksista annetun lain (570/2007)mukaista etuutta. Vastaavasti toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon menoja, jotka tulisi kattaa em. etuuksilla työttömyysturvalaissa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitettua ylläpitokorvausta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta perheeseen kuuluvan alle 18-vuotiaan lapsen säännöllisiä ansiotuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen osaltaan toimeentulotuessa huomioon otettavat menot. korvauksia ja tuloja, joilla katetaan toimeentulotukeen oikeuttavia menoja Varojen huomioonottaminen Toimeentulotuen saamiseen ja määrään eivät vaikuta toimeentulotukilain 21 :n 2 momentissa tarkoitetut varat (esim. asunto, tarpeellinen asuinirtaimisto ja tarpeelliset työvälineet), joiden katsotaan olevan tarpeen henkilön jatkuvan toimeentulon turvaamiseen eivätkä sellaiset varat, jotka eivät ole käytettävissä tukea myönnettäessä. 8

9 Säästöt, arvopaperit ym. helposti realisoitavissa olevat varat otetaan käytettävissä olevina varoina huomioon. Muun varallisuuden myymiseen on jätettävä riittävästi aikaa ja turvattava asiakkaan toimeentulo siihen asti kunnes varallisuuden myynnistä saadut tulot ovat käytettävissä. Tämänlaista varallisuutta voi olla mm. kesämökki, arvokas auto tai vene. Toimeentulotuen hakijan käytössä olevaa kohtuuhintaista autoa ei velvoiteta realisoimaan. Auton käytöstä aiheutuviin kustannuksiin ei kuitenkaan myönnetä toimeentulotukea. Myös avopuolison käytettävissä oleva varallisuus on toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa huomioon otettavaa. Avopuolison varoista ei kuitenkaan voi periä avopuolisolle myönnettävää tukea takaisin. Pääsääntöisesti varallisuuden realisointiajan toimeentulotuki myönnetään takaisinperinnällä, mikäli perinnän edellytykset täyttyvät Ulosoton vaikutus Jos tulot ovat ulosoton kohteena, tuloista on perusteltua ottaa huomioon vain ulosoton jälkeen jäävä osa. Ensisijaisesti selvitetään kuitenkin tuensaajan mahdollisuudet sopia järjestelyistä velkojen lyhentämiseksi ja lisäansioiden saamiseksi, jos se katsotaan kohtuulliseksi. Menona huomioidaan myös vapaaehtoisen ulosottomiehen kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaiset maksut. Ulosottolain mukaan voi ulosottoon saada erityisestä syystä 1-3 kuukauden keskeytyksen vuodessa. Pitkään ulosoton piirissä olleilla perheillä saattaa olla tuen tarvetta erityiskustannuksiin. Niihin ei ko. tilanteessa myönnetä toimeentulotukea, vaan kehotetaan henkilöä hakemaan keskeytystä ulosmittaukseen erityismenojen perusteella Velkajärjestely Velkaantunut asiakas on usein tarkoituksenmukaista ohjata velkaneuvontaan. Samoin velkajärjestely on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Velkajärjestelyn piirissä oleva asiakas ei yleensä voi saada toimeentulotukea, mutta olosuhteiden muutosten johdosta hän saattaa tilapäisesti joutua tilanteisiin, jolloin toimeentulotuen myöntäminen on perusteltua Maksettu elatusapu Kun toimeentulotukea myönnetään tilapäiseen tarpeeseen, maksettu elatusapu otetaan huomioon maksajan menona tosiasiallisen suorituksen mukaisesti. Mikäli toimeentulotuen tarve jatkuu pidempään, kehotetaan elatusvelvollista tekemään lapsen huoltajan kanssa maksukyvyn mukainen sopimus. Jos maksukyvyttömyys johtuu esimerkiksi työttömyydestä, asiakasta kehotetaan ilmoittamaan lapsen huoltajalle maksukyvyttömyydestään, jolloin huoltaja hakee elatustukea. Elatusvelvollinen voi hakea vapautusta elatustuen korvaamisesta jälkikäteen Opiskelijat Opiskelijan ensisijainen tukimuoto on opintotuki kokonaisuudessaan sisältäen myös opintolainan. Toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa opintolaina huomioidaan tulona kaikilla siihen oikeutetuilla opiskelijoilla, myös pitkittyneissä opinnoissa. Mikäli opiskelija ei kuitenkaan enää voi saada opintotukea pitkittyneiden opintojen tai maksuhäiriöiden vuoksi, on opiskelijan ensisijaisesti itse hankittava opintotukea korvaava rahoitus opinnoilleen. Mikäli toimeentulotukea haetaan pitkittyneiden 9

10 opintojen vuoksi, on tuen hakijan esitettävä hakemuksen liitteenä oppilaitoksen lausunto opiskelijan opinto- ja valmistumissuunnitelmasta. Opintoja voidaan toimeentulotuella tukea ainoastaan suunnitelmallisesti muutaman kuukauden ajan. Opiskelijan on toimeentulotukea hakiessaan esitettävä myös selvitys vanhempien elatuskyvystä. Vanhemmilla on elatusvelvollisuus alle 18-vuotiaisiin lapsiinsa nähden. Lapsen elatuksesta annetun lain 3 2 mom. mukaan vanhemmat vastaavat koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Vanhemmilta saatu apu otetaan toimeentulotukea myönnettäessä tulona huomioon. Tuen tarvetta harkittaessa selvitetään myös, saako opiskelija vanhemmiltaan tai muilta läheisiltään taloudellista apua Toimeentulotuen jaksotus Menot, tulot ja varat otetaan huomioon siltä ajanjaksolta, jota koskevana toimeentulotuki määrätään. Yrittäjien tulojen ja menojen arviointikautena voidaan käyttää tarvittaessa koko tilikautta. Opiskelijoiden tulo- ja menolaskelma voidaan tehdä lukukaudelle tai lukuvuodelle. Usean kuukauden laskelmaa tehtäessä lähdetään siitä, että oikeus toimeentulotukeen syntyy vasta sitten, kun käytettävissä olevia varoja ei laskelman mukaan enää ole (esim. opintolaina) Työttömyysturvan huomioiminen Jatkuvasti työttömänä oleva saa vuoden aikana 13 maksuerää työttömyysturvaa. Lyhyen työttömyysjakson aikana tai työttömyysturvan määrän vaihdellessa kuukausittain otetaan huomioon asiakkaan tosiasialliset tulot kuukauden ajalta (20 päivän kerroin). Jos hakija saa kaksi täyttä maksuerää saman kuukauden alussa ja lopussa, lasketaan lyhyissä työttömyysjaksoissa vain yksi erä tuloksi. Kun työttömyysturvan saanti on jatkunut pitkään (noin puoli vuotta), tulona käytetään laskennallisesti 21,5 päivän kerrointa. Asiakasta informoidaan laskutavan muuttumisesta, mikäli asiakkuus on säännöllistä. Mikäli pitkäaikaistyötön asiakas haluaa työttömyysturvan kertoimena jatkossakin huomioitavan 20, on hänen ilmoitettava asia kirjallisesti. 21,5 päivän kerrointa käytettäessä huomioidaan työttömyysturvaa vuoden kaikkina kuukausina saman kertoimen mukaan; myös silloin, kun asiakas saa kaksi työttömyysturvan maksuerää kuukaudessa. Jos asiakas valitsee 20 päivän kertoimen, otetaan laskelmassa yhtenä kuukautena (voi olla muukin kuin juuri se kuukausi, jolloin hän saa kaksi työttömyysturvan maksuerää) vuodessa huomioon kaksi maksuerää. Asiakkaalle ilmoitetaan seuraavan toimeentulotuki-päätöksen yhteydessä se kuukausi, jona huomioidaan kaksi maksuerää. Kuukausi on pääsääntöisesti kuudes kuukausi päätöksen antamisesta, jolloin asiakkaalla on riittävästi aikaa varautua sen kuukauden taloudelliseen tilanteeseensa. Mahdollinen normiylijäämä huomioidaan tulona seuraavan kuukauden laskelmassa Toimeentulotuen takaisinperintä Toimeentulotuen takaisinperinnän perusteista on säädetty toimeentulotukilain 20 :ssä. Toimeentulotuki voidaan periä takaisin toimeentulotuen saajalta, mikäli asiasta päätettäessä tai myöhemmin hänellä on oikeus saada sellaisia tuloja tai varoja, joista korvaus voidaan periä vaarantamatta 10

11 korvausvelvollisen tai sellaisen henkilön toimeentuloa, josta hän pitää huolta tai on velvollinen pitämään huolta. Perintää ei voida kohdentaa toimeentulotuen hakijan vakinaiseen asuntoon, tarpeelliseen asuinirtaimistoon tai työvälineisiin. Toimeentulotukea määrättäessä ja perintäpäätöstä tehtäessä ei perintää voida myöskään kohdistaa tuleviin palkkatuloihin tai tehdä perintäpäätöstä esim. opintolainasta. Päätös toimeentulotuen takaisinperinnästä on tehtävä samalla, kun päätetään toimeentulotuenkin myöntämisestä. Perintäpäätös on tehtävä (kirjattava) toimeentulotuen myöntämistä koskevaan päätösasiakirjaan. Myönnettäessä takautuvasti toimeentulotukea myöntämis- ja perintäpäätös tehdään siitä ajankohdasta, jolloin toimeentulotukea on myönnetty. Jos tehdyn toimeentulotukipäätöksen perusteena olleissa tuloissa ja taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut muutoksia, voi viranhaltija lopettaa päätöksen. Viranhaltija voi myös ottaa maksetut etuudet tulona huomioon vastaista toimeentulotukea myönnettäessä. 3. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI Toimeentulotuesta annetun lain 13 :n 1 momentin mukaan kunta myöntää päättämiensä perusteiden mukaan ehkäisevää toimeentulotukea lain 1 :n 2 momentissa mainittujen tavoitteiden saamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteista päätettäväksi kunnissa vähintään lautakuntatasolla. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta (TOTUL 1 ). Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin (TOTUL 13 ). Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, onko henkilö tai perhe oikeutettu toimeentulotukilain 1 :n 1 momentin tarkoittamaan toimeentulotukeen eli ehkäisevää tukea voidaan myöntää myös tilanteissa, joissa henkilöllä tai perheellä ei toimeentulotukilaskelman perusteella ole oikeutta varsinaiseen toimeentulotukeen. Ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistuksena käytetään STM:n viimeisintä opasta toimeentulotukilain soveltajille vuodelta Ehkäisevää toimeentulotukea myönnetään ennen kaikkea yksilökohtaisen harkinnan perusteella, jolloin huomioidaan tuen tarpeessa olevan taloudellinen ja sosiaalinen kokonaistilanne. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen edellytyksenä on, että sen avulla voidaan pääsääntöisesti kertaluontoisesti turvata tuen saajan omatoiminen suoriutuminen tai ehkäistä taloudellisia vaikeuksia esim. jatkuva toimeentulotukiasiakkuus. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa: kertaluontoisesti asumisesta aiheutuviin kuluihin (esim. vuokra tai sähkölasku) lapsiperheiden, mielenterveysongelmaisten ja vanhusten asumisen turvaamiseksi tai muissa kriisitilanteissa työttömän työn/koulutuksen yms. aloittamisesta aiheutuviin kuluihin terveyden (myös mielenterveyden) ylläpitämisestä aiheutuviin kuluihin Ehkäisevään toimeentulotuen myöntämistä ei kuitenkaan rajata tiettyihin tilanteisiin tai kohteisiin vaan jokainen päätös perustellaan tapauskohtaisella harkinnalla, jolloin selvitetään voidaanko taloudellisella tuella ennaltaehkäistä henkilön tai perheen muita vaikeampia ongelmia. Sosiaalityön- 11

12 tekijä voi tarvittaessa tuen tarpeen arvioimiseksi ja määrittelemiseksi esittää tapauksensa käsiteltäväksi yhteistyöryhmässä, jolloin tilannetta arvioi useampi sosiaalityöntekijä. Tukea voidaan tarvittaessa myöntää myös niihin menoihin, joita ei voida toimeentulotukea myönnettäessä ottaa huomioon, mikäli tuen saajalla ei ole muuta mahdollisuutta saada niihin taloudellista apua. Erityisen harkinnan perusteella ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen voi olla myös säännöllistä, mutta silloin sen päättymisestä on sovittu tuen myöntämisen yhteydessä ja tuen myöntämisen vaikutuksia arvioidaan säännöllisesti yhdessä sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kanssa. 4. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA 4.1. Toimeentulotuen hakeminen ja hakemuksen käsittely Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti siihen suunnitellulla lomakkeella. Ainoastaan erityisen painavista syistä toimeentulotukea voidaan hakea suullisesti. Toimeentulotukipäätöksen tekeminen edellyttää, että hakemus on täytetty oikein ja sen liitteenä on esitetty tarvittavat tositteet toimeentulotuen määrittelyä varten. Myös suulliseen hakemukseen on liitettävä vaadittavat tositteet. Mikäli hakemus on täytetty puutteellisesti tai tarvittavia tositteita ei ole esitetty, ei toimeentulotukipäätöstä voida tehdä ennen kuin pyydetyt liitteet on esitetty tai hakemuksen puutteet on korjattu. Lisäselvitysten pyytäminen viivästyttää käsittelyä ja siten toimeentulotuen hakijan kannattaakin tarkistaa jo hakemusta jättäessään, että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Päätös tehdään vasta kun kaikki tarvittavat tositteet on esitetty. Mikäli pyydettyjä selvityksiä ei kahden viikon aikana saada, hakemus hylätään riittämättömien selvitysten perusteella. Hakija voi halutessaan laittaa asiansa vireille uudestaan, jolloin se voidaan käsitellä, jos liitteet esitetään. Hakija voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään puolestaan valtakirjalla hakemuksen. Hakijan on kuitenkin tultava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi (Hallintolaki 12 ). Ilmoituksen toimeentulotuen tarpeesta voi tehdä myös toinen henkilö tukea tarvitsevan puolesta. Sosiaalityöntekijän tulee näissä tapauksissa tarpeen mukaan toimia myös oma-aloitteisesti henkilön tuen tarpeen selvittämiseksi. Mikäli toimeentulotuen määrittely vaatii tarkempaa taloudellisen tilanteen selvittelyä, on mahdollista tarvittaessa tavata ajanvarauksella myös sosiaalityöntekijää. Kirjallisia toimeentulotukihakemuksia on saatavissa perusturvakeskuksesta. Hakemusten täyttämiseksi on tehty erilliset ohjeet, joihin on sisällytetty myös selvitys hakemuksen liitteeksi tarvittavista tositteista. Hakemuksen voit toimittaa henkilökohtaisesti perusturvakeskukseen ma-pe klo 9-11 tai jättää sen perusturvakeskuksen postiluukusta tai postittaa osoitteella: Urjalan perusturvalautakunta Toimeentulotuki PL Urjala Kaikki hakemukset käsitellään. Toimeentulotuki on viimesijaisena toimeentuloa turvaavana tukimuotona usein kiireellisesti käsiteltävä asia. Toimeentulotukiasia on käsiteltävä kunnassa siten, että asiakkaan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ei vaarannu. Kiireellisessä ta- 12

13 pauksessa päätös on tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Päätös toimeentulotuen myöntämisestä on pantava viivytyksettä täytäntöön (TOTUL 14a ) Tarvittaessa lähetetään toimeentulotuen hakijalle postitse lisäselvityspyyntö, jolla pyydetään täydentämään hakemusta puuttuvilta osin. Etuuskäsittelijän tehtäviin kuuluu asiakkaan opastaminen ja neuvonta hakemiseen ja toimeentulotuen perusteisiin liittyvissä kysymyksissä. Myös sosiaalityöntekijän on tarpeen mukaan opastettava tapaamiansa asiakkaita toimeentulotuen hakumenettelyssä. Mikäli hakemus jätetään henkilökohtaisesti työntekijälle, on silloin syytä yhdessä tarkistaa, että hakemus on täytetty oikein, se on allekirjoitettu ja siihen on liitetty tarvittavat tositteet. Siten vältetään lisäselvityspyyntöjen lähettämistä Päätöksen perustelu ja tiedoksianto Hallintolain mukaan päätös on annettava kirjallisesti ja päätöksestä on selvästi käytävä ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu (44 ). Tuen suuruuden määräytymisperusteet samoin kuin kielteisen päätöksen perustelut tulee selkeästi esittää asiakkaalle siten, että hänellä on mahdollisuus tietää mitä menoja ja tuloja on toimeentulotukilaskelmassa otettu huomioon. Myös myönteisessä päätöksessä tulee olla tuen tarvearvioinnissa huomioidut seikat eriteltyinä. Päätökseen liitetään laskelma, mikäli sitä on käytetty päätöksenteon pohjana. Hallintolain 55 :n mukaan päätös on viipymättä annettava tiedoksi asianomaiselle. Tiedoksi antamisella on myös merkitystä muutoksenhakuajan alkamisen suhteen. Jos päätöstä ei ole annettu tiedoksi, muutoksenhakuaika ei ala kulua. Kaikki toimeentulotukipäätökset, niin kielteiset kuin myönteisetkin, annetaan asiakkaalle kirjallisesti tiedoksi. Päätös toimitetaan asianomaiselle tiedoksi pääsääntöisesti postitse ja se postitetaan päätöksentekopäivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaannin katsotaan tällöin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 5. TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAMINEN Toimeentulotuki maksetaan käyttövarojen osalta pääosin tilille. Laskujen osalta pääsääntöisesti maksujen toteutuminen turvataan maksamalla toimeentulotuki suoraan laskuihin tai antamalla maksusitoumuksia. Vain erityisen painavista syistä ne voidaan huomioida laskelmassa menona ja myöntää rahana. Osamaksulla tai muulla luotolla hankittujen välttämättömien tarvikkeiden, joiden hankintaan asiakas olisi saanut toimeentulotukea, menot voidaan ottaa huomioon toimeentulotukea myönnettäessä. Myös luotolla ostettaessa noudatetaan liitteenä olevia hintarajoja. Toimeentulotukea harkinnanvaraisiin menoihin myönnetään pääsääntöisesti vain pitkäaikaisille asiakkaille (asiakkuus kestänyt vähintään 6kk) tai odottamattomissa akuuteissa tilanteissa lastensuojelullisen perustein, koska muiden osalta voidaan edellyttää omaa vastuullisuutta taloudestaan ja menoistaan sekä siten myös valmistautumista tuleviin hankintoihin. Toimeentulotuen myöntämisessä sovelletaan seuraavaa kohtuullisuutta. 13

14 Terveydenhuoltomenot Toimeentulotuessa erikseen huomioitavia menoja ovat pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon omavastuuosuudet: terveyskeskusmaksut lääkärin sairauden hoitoon määräämät lääkkeet välttämätön hammashoito poliklinikka- ja sairaalamaksut, fysioterapia hoitoon liittyvä lääkärinlausunto syntyvyyden säännöstelyyn ehkäisypillerit ja kierukka sairauden perusteella määrätyt lääkkeet tupakasta vieroittamiseen tai lihavuuden hoitoon Kelan korvausten jälkeiset matkakustannusten omavastuuosuudet julkisia terveydenhuoltopalveluja käyttäen Yksityisen silmälääkärin ja gynekologin määräämät lääkkeet sairauden hoitoon sekä ehkäisypillerit ja kierukka voidaan huomioida menona. Vain erityisen painavista syistä voidaan huomioida muita yksityislääkärin sairauden hoitoon määräämiä lääkkeitä. Maksusitoumus apteekkiin myönnetään tapauskohtaisesti. Mikäli sairaalahoito jatkuu yli 14 vrk, huomioidaan sairaalassaoloajalle käyttövarat (90 e/kk) ja kotonaoloajalle perusosa. Mikäli sairaalahoidon kustannukset eivät ole ennalta olleet tiedossa, tehdään tarvittaessa korjauslaskelma takautuvasti. Silmälasit Toimeentulotukea voidaan myöntää yksiin silmälaseihin joka kolmas vuosi ellei uusiminen lääkärin määräyksestä ole välttämätöntä aiemmin. Sankoihin myönnetään korkeintaan 70 euroa ja linsseihin tarpeen mukaan. Toimeentulotukea ei myönnetä linssien lisäkäsittelyyn, värjäykseen tai pintakäsittelyyn ilman lääkärin määräystä. Hautauskulut Hautausavustusta myönnetään hautaustoimistolle korkeintaan 500 euroa ja seurakunnalle 130 euroa. Kuljetuskustannukset huomioidaan erikseen. Lukuun ottamatta voimassaolevaan toimeentulotukipäätökseen sisällytettyjä menoja kuolinkuukauden loppuun saakka eivät vainajalta maksamatta jääneet laskut ole toimeentulotukeen oikeuttavia menoja. Romanivaatteet Romaninaisen hameen hankintaan voidaan myöntää toimeentulotukea vain joka toinen vuosi korkeintaan 420 euroa. Toimeentulotuen saamisen edellytyksenä on, että romaninainen käyttää hametta jatkuvasti. Työmatkakustannukset Työmatkakustannuksia voidaan huomioida menona 0,21 euroa/kilometri, mikäli se on työssäkäynnin mahdollistamiseksi välttämätöntä eikä julkisia liikennevälineitä voi käyttää. Muissa tilanteissa (esim. lapsen tapaaminen, omatoimisuuden tukeminen) matkakuluihin voidaan menoina huomioida 0,10 euroa/kilometri. Tapaamiskulut Pääsääntöisesti lasten perusosat huomioidaan laskelmassa, vaikka lapset olisivat poissa lähivanhemmiltaan. Pitkäaikainen (yli kuukauden) oleskelu muualla kuitenkin huomioidaan laskelmassa harkinnan mukaan. Vanhempiaan tapaavan lapsen osalta voidaan erityisen painavin perustein oleskelun ajalta huomioida ruokaraha (49% perusosasta). 14

15 Veronpalautukset Veronpalautukset huomioidaan toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa tulona (lukuun ottamatta ulosoton osuutta). Jälkiveroa ei huomioida menona. Normiylijäämä Toimeentulotukilaskelman mukainen normiylijäämä voidaan huomioida tulona seuraavan kuukauden laskelmassa. Pääsääntöisesti ko. tilanteita muodostuu suuremman yksittäisen tulon (esim. loppupalkan) seurauksena, jolloin sen vaikutus huomioidaan kahden seuraavan kuukauden aikana. Sen jälkeen mahdollista normiylijäämää ei enää huomioida, ellei kyseessä ole erityisen suuri tuloerä. Kodin hankinnat Kohtuullinen kotivakuutus voidaan huomioida menona. Kodinkonehankintoihin myönnetään toimeentulotukea ainoastaan akuuteissa tilanteissa lastensuojelullisin perustein. Pesukoneeseen voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 200 euroa ja vain silloin, jos taloyhtiössä ei ole pesutupaa. Jääkaappiin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 200 euroa, mikäli taloyhtiö ei hankintaa suorita. Astioihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 50 euroa ja huonekaluihin ensikotiin tai siihen verrattavaan yksinasuvalle korkeintaan 150 euroa ja perheelliselle korkeintaan 400 euroa. Oppikirjat Oppikirjoihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 100 euroa /vuosi. Koulumatkat sisältyvät pääosin perusosaan. Lastensuojelullisin perustein voidaan myöntää toimeentulotukea 50 euroa/kk ylittäviin matkakuluihin. Asumismenot Toimeentulotuella tuetaan vain välttämättömiä muuttoja tai asunnon vaihtoja. Jos henkilöllä tai perheellä on kohtuullinen asunto ja perheenjäsenten lukumäärä pysyy ennallaan, ei muuttamista tueta. Toimeentulotukea vakuuteen myönnetään vain silloin, kun asunnonvaihto on välttämätön. Yleensä tukea myönnetään vain yhden kuukauden vakuuteen. Muussa tapauksessa vakuuden on oltava asunnon saamisen kannalta välttämätöntä. Toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa huomioidaan vain kohtuulliset asumiskustannukset. Asunnon koon on myös oltava kohtuullinen asujien määrään verrattuna. Urjalan kunnassa kohtuulliset enimmäisasumismenot ovat seuraavat: Henkilömäärä 1 hlö 1-2 hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö jos asuu yksiössä Vuokran suuruus /kk Suurempien perheiden osalta asumismenot harkitaan erikseen. Alivuokralaissuhteessa kohtuullisena pidettävien asumiskulujen enimmäismäärät ovat yhdellä henkilöllä 250 euroa, kahdella henkilöllä 320 euroa ja kolmella 360 euroa. 15

16 Asumisoikeusasunnossa huomioidaan toimeentulotuessa asumismenoina vuokrasta vain käyttö- tai hoitovastikkeen osuus. Pääoma- tai rahoitusvastiketta ei huomioida menona lainkaan. Asumisoikeusmaksun tai osaomistukseen oikeuttavan osamaksun maksamista varten otettujen lainojen korot voidaan ottaa huomioon muina asumismenoina toimeentulotukea myönnettäessä Polttopuut Polttopuihin voidaan myöntää toimeentulotukea korkeintaan 50 euroa/kuutiometri. Hankinnat vauvalle Ensimmäisen lapsen syntyessä voidaan pitkäaikaisasiakkaalle toimeentulotukea kaikkiin lapsen hankintoihin myöntää korkeintaan 300 euroa. 6. ASIAKASLAKI Asiakaslain (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. 7. MUUTOKSENHAKU, VALITUS JA KANTELU Viranhaltijan tekemään päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada päätös perusturvalautakunnan käsiteltäväksi (PL 33, Urjala), jos hän 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii. Perusturvalautakunta ratkaisee toimeentulotuen muutoksenhaut. Päätökseen liittyy aina kirjallinen muutoksenhakuohje. Erityisestä syystä muutoksenhaun voi tehdä myös suullisesti, jolloin työntekijän tulee merkitä se asiakirjaan. Perusturvalautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Perusturvalautakunnan päätöksessä on aina valitusosoitus. Toimeentulotukea tarvitseva voi myös kannella sosiaaliviranomaisen ratkaisuista. Kantelu ei ole sidottu määräaikoihin eikä -muotoihin. Kantelun voi osoittaa ylemmälle viranomaiselle, viime kädessä eduskunnan oikeusasiamiehelle. Toimeentulotukikanteluja käsitellään myös Länsi-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla. 16

17 17

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp

Laki. EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp EV 233/1997 vp- HE 217/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi toimeentulotuesta sekä laiksi sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 27.3.2013 SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta

HE 124/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191)

Matkakorvauksen tarkoituksena on tukea henkilön osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan. (2.3.2001/191) 1 of 13 27/05/2011 12:42 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1412 30.12.1997/1412 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki toimeentulotuesta

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus

Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Asevelvollisuus/ Siviilipalvelus Sotilasavustuksen tarkoitus Turvata palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle toimeentulo sekä Korvata asevelvolliselle itselleen hänen käytössään olevasta asunnosta

Lisätiedot

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI

ASIAKASOHJE 2011 TOIMEENTULOTUKI TOIMEENTULOTUKI MITÄ SE ON? Toimeentulotuki on muuta toimentuloturvaa täydentävää viimesijaista yksilö- ja perhekohtaista taloudellista tukea. Sen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen ihmisarvoisen

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Toimeentulotuen soveltamisohje 1.5.2014 alkaen Sote-ltk 24.4.2014 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUEN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Säännökset 2 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

Toimeentulotuki lukien

Toimeentulotuki lukien TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 19.11.2013 8 / 2013 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2014 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuen perusosia

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Perusturvalautakunta Pöytäkirjan liite TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2016 Perusturvalautakunta 16.12.2015 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 13 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Kuka saa toimeentulotukea?...

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2015 Sosiaaliohjaajat Anne Seppälä ja Sofia Kemppainen X.X.2012 Matti Meikäläinen Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013

PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PIETARSAAREN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO TOIMEENTULOTUEN YHTEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET VUONNA 2013 PERUSTOIMEENTULOTUKI 2, 6, 7A, 7B Toimeentulotukea hakevalla saa olla tilillään yhden kuukauden elinkustannuksia

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki / 2012

KUNTAINFO Helsinki / 2012 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 26.11.2012 7 / 2012 Kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille Toimeentulotuki 1.1.2013 lukien 1. Toimeentulotuen perusosien määrät Toimeentulotuesta annetun

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Työllisyydenhoidon yhdyspinnat. Työvaliokunta PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Työllisyydenhoidon yhdyspinnat Työvaliokunta 15.11.2017 1.11.2017 Taustaa ja lähtökohtia Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001/189 Työmarkkinatukiuudistukset 2006 ja 2015 ja kuntien rahoitusvastuu ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (5) 470 V Ryj / Valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon aloite pienituloisimpien maksuttomasta joukkoliikennekortista päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen)

LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI. (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 69 LOMAKKEET LAPSEN ELATUSAVUN SUURUUDEN LASKEMISEKSI (tarkoitettu liitettäviksi elatusapusopimukseen) 70 LAPSEN ELATUKSEN TARVE LIITE 1 LAPSEN NIMI: Yleiset kustannukset (2.2) Erityiset kustannukset (

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET LAUKAAN KUNNAN TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 20.4.2017 1. EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI (Toimeentulotukilaki 13) Ehkäisevää toimeentulotukea koskevien lainmuutosten

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi

Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki. Lyhyesti ja selkeästi Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada? 2 Perusosa 2 Muut perusmenot 3 Miten tulot vaikuttavat

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 29.11.2002 TARKVES MUUTTOSOP (VM 4.3.2003) Päivitetty 1.3.2009 LIITE 4 1 ( 4 ) RAJAVARTIOLAITOKSEN MUUTTO- JA SIIRTOKUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1 Soveltamisala 2 Yleistä Tämän sopimuksen määräyksiä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2016 LUONNOS Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.4.2016 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET 3 1 SÄÄNNÖKSET 3 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 3 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki

Perustoimeentulotuki. Viimesijainen taloudellinen tuki Perustoimeentulotuki Viimesijainen taloudellinen tuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Perustoimeentulotuki 1 Mihin menoihin tukea voi saada? 2 Miten tulot vaikuttavat tukeen? 3 Miten tuen määrä lasketaan?

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimiala

NURMIJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimiala NURMIJÄRVEN KUNTA PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA OLEVALTA PERITTÄVÄN MAKSUN PERUSTEET 2.4.2015 LUKIEN Sosiaali - ja terveyslautakunta 18.3.2015 19 NURMIJÄRVEN KUNTA 2 PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA OLEVALTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET alkaen Rantasalmella 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 alkaen Rantasalmella Hyväksytty Kunnanhallitus 19.12.2016 / 256 Voimaantulo 1.1.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 3 1.1. Perustoimeentulotuki.3 1.2. Täydentävä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 6.4.2016 Id 429923 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Toimeentulotuen hakeminen ja hakemusten käsittely...

Lisätiedot