SLMSC materials Page 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SLMSC materials Page 1"

Transkriptio

1 1

2 Käytännönläheinen oppimisen työkalupakki oman lihayrityksen kehittämiseen Johdanto Näin käytät SLMSC- työkalupakkia Pienet lihantuottajat ympäri Eurooppaa taistelevat useista eri syistä eloonjäämisestään. Kuitenkaan heidän tuotteidensa kysynnän puute ei kuulu näihin syihin! He ovat keskeisessä roolissa eurooppalaisessa lihan tarjontaketjussa, mutta tästä huolimatta valtaosan kannattavuus ja kilpailukyky ovat heikkenemässä, mistä seuraa tulonmenetyksiä, työn määrän laskua sekä elämänlaadun heikkenemistä. Tämä heikkeneminen on osin seurausta ulkoisista tekijöistä, mutta ottaen huomioon meneillään olevan lihasektorin kasvun sekä kuluttajien mieltymyksen paikallisesti tuotettuun ruokaan, uskomme että sisäiset esteet lyhyen aikavälinen operationaalinen painopiste yhdistettynä innovaatio- ja markkinointitaitojen puutteeseen rajoittavat paikallisten teurastamoiden kasvua. Maa- ja elintarviketeollisuutta koskevat lakimuutokset yhdistettyinä kuluttajien lukuisiin pelkoihin ovat vaikuttaneet niin, että olemassa olevat valtuutetut ammattikoulutuskurssit keskittyvät elintarviketieteeseen, teknologiaan, hygieniaan ja määräystenmukaisuuteen. Olemassa olevaa yrityksen kehittämiskoulutusta pidetään maaseudun pienyrityksille liian yleisenä, liian ylivoimaisena tai liian kalliina mitä tulee sekä aikaan että rahaan. Tarjolla on vain vähän tai ei lainkaan näille saavutettavissa olevaa lihasektorin innovaatioihin ja markkinointiin liittyvää koulutusta. Tämä EU:n Leonardo da Vinci Elinikäisen oppimisen ohjelma pyrkii vastaamaan näihin ongelmiin. SLMSC- koulutusohjelma koostuu viidestä osasta: Moduuli 1 Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen Moduuli 2 Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? Module luvun lihakauppaa luomassa Moduuli 4 Luo uutta Tee sitä mitä osaat mutta paremmin Moduuli 5 Uusia tuotteita, uusia voittoja 2

3 Tätä e- oppimisalustaa voidaan käyttää monin eri tavoin. Voit seurata osia 1-5 peräkkäin tai saatat katsoa tarpeelliseksi suorittaa ainoastaan yhden tai kaksi osaa. Ohjelman todelliseksi hyödyntämiseksi ehdotamme, että kaikki osallistujat aloittavat osasta 1 ja etenevät siitä. 3

4 Moduuli 1 Yleiskuva, paikallisten lihan tarjontaketjujen ymmärtäminen 1.1. Mikä on paikallinen lihan tarjontaketju? Paikallisiin lihan tarjontaketjuihin kuuluvat kaikki toimijat joiden kautta liha kulkee maatilalta loppukuluttajalle, mukaan lukien tavarantoimittajat, tuottajat, jalostajat, jakelijat ja kaupat. Tietoiset kuluttajat Tuottajat/ maanviljelijät Tavarantoimittajat Saavutettavat markkinat Jalostajat/ teurastamot Näiden ydinosatekijöiden lisäksi arvoketjuun kuuluvat sellaiset toimijat kuten: valvojat, kouluttajat, eläinlääkärit, jätehuolto, alakohtaiset markkinointiorganisaatiot edunvalvonnan organisaatiot 1.2. Liha- alan yritysten kohtaamat esteet Liha- alan yritykset kautta Euroopan kohtaavat samantyyppisiä esteitä: EU:n heikko taloustilanne on johtanut siihen, että kuluttajat haluavat entistä enemmän vastinetta rahoilleen. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ruokaostoksissa synnyttää haasteita, joihin lihan tarjontaketjun täytyy vastata. 4

5 Liha on edelleen perinteinen tuoteluokka, jonka innovaatioaste on matala verrattuna muihin tuoreen ruuan sektoreihin. (Bord Bia Ireland 2011). Uudet maut, mieltymykset ja uskontoon liittyvät valinnat muokkaavat myynnissä olevaa lihavalikoimaa. Tuore SLMSC- koulutustarveanalyysimme, jossa tarkasteltiin liha- alan yrityksiä viidessä osallistujamaassa (Iso- Britannia, Espanja, Irlanti, Suomi ja Espanja) osoittaa, että 39% yrityksistä on kokenut laskua voittomarginaaleissaan viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä todennäköisesti heijastelee kuluttajakäyttäytymisen vaikutuksia Eurooppaa kohdanneen finanssikriisin aikana. Irlanti (40%) ja Espanja (75%) ovat kokeneet suurimmat pudotukset kannattavuudessa, kun taas 50% suomalaisista yrityksistä raportoi tuottojen kasvaneen ja sijoittui huomattavasti keskimääräisten lukujen yläpuolelle. Yksi syy kannattavuuden laskuun on myös karjan ja raaka- aineiden hintojen nousu samaan aikaan kun markkinat eivät ole sallineet myyntihintojen nostamista. Jätteiden ja eläimistä syntyvien sivutuotteiden käsittelyn kalleus. Kykenemättömyys siirtää kulukannan kasvua täysimääräisesti, mikä johtuu jälleenmyyjien markkinavoimasta, erittäin voimakkaasti kilpailluista markkinapaikoista ja kuluttajien hinnankorotuksiin kohdistuneesta vastustuksesta. Ruuan turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyvät valvontakulut. Monissa tapauksissa maaseutuyhteisöissä ja maatalousvaltaisissa talouksissa ei ole riittävää paikallista infrastruktuuria pienten lihakauppojen ja teurastamoiden määrän laskettua. Säädösten tuomat haasteet Vastikään voimaan tullut EU- säädös on ylimääräinen vaatimus ja este ruokayhtiöille, jotka jakelevat yli 50km päähän tuotantopaikasta. Heiltä vaaditaan tukkumyyntivaltuutusta, mikä monille pienyrityksille muodostaa ylimääräisen esteen ja kustannuksen yrityksen laajentamiselle alueille, joilla on enemmän asiakkaita. Pääoman ja rahoituksen rajoitettu saatavuus Ammatillisen ja yrityskehityskoulutuksen ja - opetuksen tarve lihasektorilla. Koulutuksen hinta on suuri este kaikissa maissa paitsi Suomessa, joka yleisesti panostaa koulutukseen. Kuluttajakasvatuksen tarve 1.3. Miksi eurooppalainen lihan tarjontaketjusektori tarvitsee oman e- opetusalustan? Pienet liha- alan yritykset ovat avainroolissa eurooppalaisessa lihan tarjontaketjussa, mutta tästä huolimatta suuri enemmistö alan yrityksistä kautta Euroopan kärsii tuottojen ja kilpailukyvyn laskusta, mistä seurauksena on menetyksiä tuloissa, työn määrässä ja elämänlaadussa. Maa- ja elintarviketeollisuutta koskeva lakimuutos yhdistettynä lukuisiin kuluttajien pelkoihin ovat johtaneet 5

6 siihen, että olemassa olevat valtuutetut ammattikoulutuskurssit keskittyvät elintarviketieteeseen, teknologiaan, hygieniaan ja määräystenmukaisuuteen. Valitettavasti olemassa oleva yrityksen kehittämiskoulutus on nähty maaseudun pienyrityksille liian yleisenä, liian ylivoimaisena tai liian kalliina sekä suhteessa aikaan että rahaan. Tarjolla on vain vähän tai ei lainkaan näille saavutettavissa olevaa lihasektorin innovaatioihin ja markkinointiin liittyvää koulutusta. Näin ollen: SLMSC:n tavoite - rakentaa dynaaminen e- oppimisalusta (ensimmäistä kertaa), joka suoraan vastaa EU:n liha- alan pienyrityssektorin tarpeisiin Euroopan markkinatrendit Hollantilainen yritys Innova Market Insights on tunnistanut ruokamarkkinoihin vuonna 2012 ja sen jälkeen vaikuttavia avaintrendejä. Tärkeimmät trendit liittyvät ruuan puhtauteen, alkuperään ja kestävyyteen kuluttajien etsiessä lisäarvollisia tuotteita huolimatta vallitsevasta taloudellisesta epävarmuudesta. Nämä trendit ovat erittäin keskeisiä lihasektorilla Puhdas on uusi luonnollinen : Luonnontuotteista on tulossa pikemminkin sääntö kuin poikkeus useimmilla länsimaisilla markkinoilla, huolimatta siitä että luonnollisen selkeästä määritelmästä vallitsee epäselvyys. Yritykset ovat kehittyneet tuotteiden puhtauden markkinoinnissa ja Innova Market Insight raportoikin tuotteiden, joiden markkinoinnissa käytetään sanaa puhdas, lukumäärän kaksinkertaistuneen vuosien 2008 ja 2009 välillä, kasvaneen kolmanneksella vuonna 2010 ja vielä huomattavasti enemmän vuonna Vihreys on itsestäänselvyys: Yhtiöiden sosiaalisen vastuun ja kestävän kehityksen strategiat ovat saaneet yhä tärkeämmän roolin. Huomio on pakkausten vähentämisessä sekä korkeamman hyvinvoinnin ja reilunkaupan linjastojen luomisessa. Funktionaalisuuden ja terveyshyötyjen korostaminen on myös entistä tärkeämpää Paikallisuus, paikallisuus, paikallisuus: Kuluttajien kiinnostus siihen, missä heidän ruokansa on tuotettu ei ole koskaan ollut suurempaa. Tähän ovat johtaneet sellaiset tekijät kuin kiinnostus paikallisen tarjonnan tukemiseen, mieltymys etnis- henkisiin linjastoihin, huoli tuontitavaroiden laadusta ja turvallisuudesta tai aitojen, tietyn maan tai alueen tuotteiden kysyntä. Tämä on erittäin olennainen asia paikallisille lihan tuotantoketjuille Ensiluokkainen erottuu: Huolimatta kuluttajien rahankäyttöön liittyvistä taloudellisista haasteista monissa EU- maissa, asemoituminen ensiluokkaisuuteen tuo mukanaan monia etuja. Kuluttajien on edelleen syötävä ja on todennäköistä, että he 6

7 suuntaavat huomionsa kasvavassa määrin ääripäihin alennustuotteista korkealuokkaisiin tuotteisiin näiden väliin jäävän alueen jatkuvasti kutistuessa. Ensiluokkainen makupala saatetaan perustella hemmotteluna johon on varaa, erityisesti jos siihen voidaan myös liittää hyväksi sinulle - elementti Huomio senioreihin: Yritykset ovat alkaneet vastata vanhenevan väestönosan tarpeisiin huomioiden sekä pakkausten käytännöllisyyden että yleiset ja erityiset terveyteen liittyvät huolenaiheet. Uusien EU- säädösten tulisi myös auttaa senioreita lisäämällä ravitsemustiedon selkeyttä ja näkyvyyttä. Muut Innova Market Insightsin tunnistamat trendit ovat: Huomio nelikymppisiin: Huomiota kiinnitetään kasvavassa määrin aktiiviseen ikääntymiseen ja jatkettuun keski- ikään, joihin liittyy elämän jatkuminen aktiivisena, tuottavana ja palkitsevana niin pitkään kuin mahdollista. Myöhempinä ikävuosina painotetaan enemmän ravintoa erityisesti ravintoaineiden saannin näkökulmasta. Avainasioita ovat tällöin oikein syöminen ja tasapainoinen ruokavalio. Keski- ikää lähestyvät ovat aktiivisempia etsimään ravintolisien ja ruokailun kaltaisia keinoja paremman elämänlaadun varmistamiseksi ja dementian ja huonon näön kaltaisten, vanhuuteen liittyvien terveysongelmien välttämiseksi. Perusta tieteessä: Kuluttajat kaipaavat lisääntyvässä määrin tieteellisiä todistuksia esitetyille terveysväitteille. Raaka- aineet ja tuotteet, joita koskevat väitteet ovat saaneet sääntelyviranomaisten hyväksynnän, saavat etua tästä esimerkiksi Euroopassa. Sääntely tarjoaa suuren mahdollisuuden esim. EFSA:n hyväksymä väite (Lokakuu 2010): C- vitamiinin ja immuunijärjestelmän normaalin toiminnan ylläpidon välisen yhteyden toteamisesta on seurannut EFSA:n hyväksymien luuston terveyttä koskevien väitteiden määrän kasvu. Vaikuttavaksi raaka- aineeksi todettu kalsium hallitsee nyt tuotejulkistuksia. Proteiinibuumi: Siinä missä teknologia ohjaa uusien kasvipohjaisten proteiinien kehitystä, kylläisyydentunnetta ja painonlaskua hakevat kuluttajat ohjaavat tätä trendiä. Lihattomat proteiinivaihtoehdot tulevat jatkuvasti suositummiksi. Mihin sinun kannattaa keskittää oppimisesi? Tämä vapaaehtoinen harjoitus auttaa sinua tunnistamaan missä määrin vallitsevat ja nousevat lihasektorin trendit koskettavat sinua ja nostaa esiin ne harjoitusmoduulit, joista sinä tulet hyötymään. 7

8 Asteikolla 1-5 missä määrin nämä kysymykset vastaavat sinun yrityksesi tilannetta? 1 Eivät vastaa hyvin 3 Vastaavat osin 5 Vastaavat oikein hyvin Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? (moduuli 2) Kuluttajien halu saada enemmän vastinetta rahoilleen. Vähittäiskaupassa lihasta on tullut sisäänvetotuote ja yksi kauppiaiden välisen joukkoalennuskilpailun päätaistelukentistä. Jotkin liha- alan yritykset ovat siirtymässä kylmistä lihatuotteista pakastevalikoimiin, jotka ovat sekä heille itselleen että kuluttajille edullisempia. Lasten ravitsemus terveellisten lastenaterioiden muodossa on synnyttämässä uuden ja kasvavan markkinaraon. Kuluttajat ovat johdonmukaisesti osoittaneet olevansa valmiita maksamaan lisähintaa paikallisesti tuotetusta ja ruoholla ruokitun karjan lihasta. Valmisruokien myynti on vahvaa niiden palvellessa ostajia, jotka arvostavat mukavuutta enemmän kuin rahan säästöä. Kiinnostus marinoituun lihaan on kasvussa, samoin kuin yleisempi kiinnostus mausteisempaan ja aromikkaampaan ruokaan. Ovatko suoraan tuottajilta ostaminen ja yhteisöllinen maanviljely trendejä? Irlannissa on ryhdytty luomaan brändejä rotujen ympärille, esim. Angus- ja Hereford- roduilla on vahvat markkinointikampanjat (Aldin ja Iris Angusin yhteiskampanja) Parhaat liharodut ovat tulleet suositummiksi ja saaneet tukea ravintoloilta ja ruokapalveluilta (esim. Burger King ja Angus burgers) luvun lihakauppaa luomassa (moduuli 3)

9 Ostoskokemuksesta on tullut pääkatujen lihakauppiaiden keskeinen erottautumiskeino. Lihan esillepanosta ja markkinoinnista on tullut vähittäiskaupassa jatkuvasti merkittävämpi tekijä. Korkealuokkaisesta sisustuksesta, lihankäsittelykursseista ja opastetuista kierroksista on tullut tavallisempia pääkatujen lihakaupoissa. Lihantuottajat myyvät yhä useammin suoraan kuluttajille verkkokaupoissa. Luo uutta Tee sitä mitä osaat mutta paremmin (moduuli 4) Vähittäiskauppiaat tarjoavat yhä useammin globaaleihin ruokailutottumuksiin sopivia leikkaustapoja kuluttajien pyrkiessä valmistamaan kotonaan ruokia, joita ovat löytäneet ruokapalveluista. Myös uskonnollisilla vakaumuksilla on yhä suurempi vaikutus makutottumuksiin. Tiedetään, että ruualla on merkittävä rooli monien uskontojen harjoittamisessa ja hengellisissä rituaaleissa esimerkiksi kristinuskossa, juutalaisuudessa, islamissa, hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Yleisön lisääntynyt tietoisuus uusista karjaroduista esim. Wagyu- härän liha, erityisesti Kobe- siivut. Yksineläjät käyvät useammin ruokamyymälöissä ja ostavat kerralla pienempiä määriä. Millä tavoin sinkku- talouksien määrän kasvu ja niiden tarpeet muuttavat eri lihatyyppien ja leikkaustapojen kysyntää? Kuinka pakkaamista voidaan hyödyntää optimaalisen annoskoon tarjoamiseen tai irtotavarana myydyn lihan tuoreena säilyttämiseen? Valmiit paistopussit ovat ilmestyneet markkinoille uutena ratkaisuna aterian valmistukseen. Ne ovat erityisen näkyvästi esillä Britannian ja Irlannin kauppojen hyllyillä. Tarve uudenlaisille pakkauksille sellaisten asiakkaiden miellyttämiseksi, jotka eivät itse halua käsitellä lihaa. Uusia tuotteita, uusia voittoja (moduuli 5) Maut ja mieltymykset ohjaavat leikkaustapoja ja valikoimia

10 ruokapalveluissa ja vähittäiskaupoissa; kysyntää uusille mauille, marinoiduille tuotteille sekä valmisruuille. Millaiset uudet pakkausmallit voisivat lisätä kuluttajien uskallusta valmistaa ruokaa raa asta lihasta ja tunnetta ruuan valmistukseen osallistumisesta? Moduuli 2: Tiekartta asiakasmäärien kasvattamiseen Kuinka myydä enemmän lihaa? 10

11 Olitpa sitten teurastaja tai lihan vähittäismyyjä tämä moduuli voi lisätä monin eri tavoin markkinointitaitojasi ja tietämystäsi ja niiden avulla yrityksesi voi ansaita enemmän rahaa ja myydä enemmän lihaa. Suorittamalla tämän moduulin tulet oppimaan kuinka Määritellä yrityksesi USP (Unique Selling Proposition Yksilöllinen myyntitarjous ) Luoda brändi, eli kertoa yrityksesi tarina ja myydä se Olla hyvin tarkka kohdemarkkinoinnissa käyttämällä täsmämarkkinointitekniikkaa Hyödyntää kuuden askeleen ohjelmaa täydellisen asiakkaan houkuttelemiseksi 2.1 Määrittele yrityksesi USP (Unique Selling Proposition) On ensiarvoisen tärkeää, että voimakkaasti kilpailuilla markkinoilla yritys erottuu joukosta. Markkinointitermi Unique Selling Proposition (USP - ainutlaatuinen myyntitarjous ) tunnetaan myös nimellä erottautumispiste. Jos saat yrityksesi erottumaan joukosta, kaikki mitä teet tulee olemaan helpompaa. Lihasektorille osuvasti, Seth Godin viittaa tähän sinun purppuranpunaisena lehmänäsi ja USP saakin yrityksesi erottumaan kaikesta muusta tarjolla olevasta tästä syystä asiakas tulee sinun eikä kilpailijoidesi luokse. Godinin käsite purppuranpunainen lehmä syntyi hänen lehmiä koskevasta havainnostaan. Kun niitä aikansa katsoo, ne kaikki näyttävät samanlaisilta, tavallisilta ja arkipäiväisiltä. Mutta purppuranpunainen lehmä nousisi esiin ja herättäisi huomiota. Tunnista ainakin viisi selkeää USP-tekijää (tai purppuranpunaisen lehmän tuomaa etua), jotka määrittelevät mitä sellaista sinä voit tarjota asiakkaillesi, jota laajemmat markkinat eivät tarjoa. Aloita näin: Kysy asiakkailtasi 11

12 Kysy henkilökunnaltasi Kysy työntekijöiltäsi Kysy tavarantoimittajiltasi Kysy liikekumppaneiltasi Esimerkki teurastamon USP:stä: Teurastamon lihakauppa hankkii, teurastaa, jalostaa, esikäsittelee, markkinoi, jakelee ja myy ainutlaatuisella tavalla täysin jäljitettävissä olevaa paikallista ja laadukasta käsityönä käsiteltyä lihaa. Se hallitsee täysin koko tarjontaketjuprosessin, minkä ansiosta sen on ollut mahdollista luoda vahva markkinointiviesti, joka perustuu todelliseen ja täydelliseen alkuperän jäljitettävyyteen. Tanskalainen esimerkki Stensvedin teurastamo Teurastuksen, lihan esikäsittelyn ja omien tuotteiden myynnin lisäksi tämä yritys tarjoaa pienille yksityisille maanviljelijöille ja paikallisille lihakauppiaille nautojen, lampaiden ja sikojen teurastusta alihankintana. Tälle yritykselle ovat luoneet markkinaraon kasvava joukko pieniä harrasteviljelijöitä, jotka tarvitsevat pienten eläinmäärien teurastuspalvelua sekä monien lihatuotteiden esikäsittelypalvelua. Esimerkkejä USP:stä lihakauppiaille: Tanskalaiset esimerkit: Boeslunde Roegeri shop.dk/ Tällä lihakaupalla on useita USP- tekijöitä Sillä on oma vanhanaikainen savustushuone. Se myy tuotteitaan vain internetin välityksellä, mikä tarkoittaa että asiakas tekee tilauksen internetissä ja noutaa tuotteet myymälästä keskiviikon ja perjantain välisenä aikana. Tuotteita ei ole mahdollista ostaa ellei ole tehnyt tilausta etukäteen verkkokaupassa. TorvehallerneKBH on Kööpenhaminan suurimmat ja parhaat ruokamarkkinat, joiden viikoittainen kävijämäärä on yli Yli 60 eri myyntikojua myy korkealaatuisinta ruokaa eri hintaluokissa. Markkinoilla myydään korkealuokkaista lihaa ja Kööpenhaminan alueen vaativia asiakkaita houkuteltaessa käytetään hyväksi suuri määrä persoonallisuutta, intohimoa ja tarinankerrontaa. Tärkein USP- tekijä ovat erittäin lahjakkaat ammattilaiset, jotka rakastavat saada jakaa ruokaa 12

13 koskevan tietämyksensä ja intohimonsa. Markkinat painottavat monipuolisuutta ja maistiaistarjoilut, kausitarjoukset ja erikoisuudet läheltä ja kaukaa tekevät niistä erittäin vuorovaikutteiset. Lähtökohtana on perustavanlaatuinen kunnioitus myytäviä tuotteita, aterioita ja ruokakulttuuria kohtaan. Avainsanoja ovat laatu, tuoreus ja suorat kontaktit myyjien ja tuottajien välillä. Irlantilaiset esimerkit Katso markkinoinnin työkalupakki HARJOITUS 2: Tämä harjoitus auttaa sinua tunnistamaan mikä oman yrityksesi USP on tai voi pian olla. Minun ainutlaatuinen myyntitarjoukseni on/tulee perustumaan (Saatat uskoa, ettei sinulla ole tällaista, mutta todennäköisesti sinulla on!) Kyllä Ei Miksi? Uuden keksiminen Laatu Hinta Ympäristöystävällisyys Tuotevalikoima Asiakaspalvelu Koulutus Aukioloajat Ilmapiiri ja vakaumus Alue/seutu, josta olen kotoisin Alkuperä Perinteet 2.2. Luo brändi eli kerro yrityksesi tarina ja myy se 13

14 Onko brändin luominen sinulle uutta? Tiesitkö, että erinomaisen markkinoinnin lähtökohta on brändin kehittäminen/uudelleen määrittely. Miksi? Koska brändille lojaalit asiakkaat Ovat vähemmän kiinnostuneita tuotteen hinnasta Omaavat voimakkaammin tunteisiin perustuvan suhteen sinun yritykseesi - Ajan myötä he alkavat luottaa yritykseesi enemmän ja brändisi alkaa merkitä heille ammattimaisuutta. Nostavat ajan myötä myyntituloja maksimoimalla asiakkuuden elinkaaren arvon Ovat vähemmän kalliita palvella Muuttuvat brändisi puolestapuhujiksi Laita asiakkaasi puhumaan sinusta ja suosittelemaan yritystäsi! Brändi on enemmän kuin pelkkä logo. Brändin tulisi kertoa, mikä tekee sinun yrityksestäsi erityisen Ota lähtökohdaksi oma USP. Brändin tulisi nostaa esiin yrityksesi kulttuuri ja filosofia. Ajattele sitä organisaatiosi kasvoina ulkomaailmaan. Brändisi auttaa sinua pääsemään esille kilpailutilanteessa. Visuaalisesti kiinnostava ja stimuloiva logo, joka esiintyy verkkosivuillasi, painetuissa materiaaleissa ja sosiaalisen median sivustoilla, auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi ja tukee asiakkaidesi suhdetta brändiisi Kaipaako brändisi uudistamista? Jos sinulla on jo brändi sattaa olla hyödyllistä arvioida sitä ja varmistaa, että se toimii hyvin yrityksesi kannalta ja saat sen kautta yhteyden nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiisi. Hyödyllisiä artikkeleita, jotka saattavat auttaa sivua tässä prosessissa ovat brändin tarkastamista käsittelevät brand audit artkkeli 1 ja brand audit artikkeli 2. Tapausesimerkkejä brändin luomisesta liha- alan yritykselle Brittiläinen perhelihakauppias John Crawshaw halusi kasvattaa yritystään. Hän myöntää, että vaikka tuotteemme olivat hyviä ja teimme monia myönteisiä asioita, kuten hankintaa paikallisilta tuottajilta, emme osanneet välittää tietoa tästä tehokkaasti. Lue hänen tarinansa siitä, miten brändin luominen toimi hänelle avaimena markkinoinnin ammattimaistamisessa. 14

15 Brittiläiset Stilton Butchers - lihakauppiaat käyttivät graafisen suunnittelun toimistoa apunaan uuden, kaikkia mainosmateriaaleja koskeneen brändistrategian käyttöönotossa. Tutustu heidän brändäystarinaansa Viisi sukupolvea toiminut Irlantilainen perhelihakauppa McCarthy s of Kanturk kävi läpi uudelleenbrändäysprosessin irlantilaisen Momentum Marketin suunnittelutoimiston avustuksella. Uusi brändi välitää sanomaa yrityksen alkuperästä ja perheen pitkästä käsityöläisperinteestä. Vanha brändi Uusi brändi Tanskalainen kauppajärjestö Danske Slagtermestre ( Tanskalaiset mestarilihakauppiaat ) tai lyhyesti DSM, on markkinointiorganisaatio ja työnantajajärjestö, jolla on noin 400 jäsentä, mukaan lukien yksityisiä lihakauppiaita, teurastamoita ja ruokateollisuutta. DSM tarjoaa jäsenilleen ammattimaista markkinointia sen oman mainostoimiston kautta. Eräs sen edistämistä brändeistä on Mad Med Mere ( Ruokaa yms. ) jonka yhteistä brändiä kaupat voivat hyödyntää kampanjoissaan, kauppojensa julkisivuilla, työvaatteissaan, Internetsivuilla, kauppojen TV- näytöillä sekä sellaisissa mainoskampanjoissa kuin Perjantain herkkupaketti ( The Friday gourmet package ). 15

16 Kerro tarinasi ja myy se Jos käyt läpi tämän osion, sinulla tulee olemaan vahvaa markkinointimateriaalia, jota voit käyttää PR- kampanjan aloittamiseen. Sinun lihayritykselläsi on vangitseva tarina kerrottavanaan. Jaatko sitä muille? Pelkän lihan myymisen sijaan, liha- alan yrityksen tulisi jakaa tarina sen tuotteiden ja työprosessien takana. Tämä herättää tuotteen henkiin ja antaa liiketoiminnalle todellisen persoonallisuuden ja aidon viestin. On tunnettu ajatus, että ihmiset ostavat ihmisiä. Sinun yksilöllinen tarinasi ja se, miksi teet sitä mitä teet voi toimia myös voimakkaana todisteena omasta liha- asiantuntemuksestasi. Sen jälkeen kun olet hahmotellut tarinasi, ryhdy jakamaan sitä. Päivitä verkkosivujesi sisältö houkuttelevammaksi. Jatka tarinasi rakentamista kun liiketoimintasi kehittyy edelleen. VINKKI Vältä samanlaisuutta Vältä loppuun kuluneita ilmaisuja. Kuinka uniikkia on uniikki? Myynnissä on SINUN persoonallisuutesi kirjoita kieltä jota ihmiset ymmärtävät. Luovu jargonista. Kirjoita lyhyempiä lauseita. Lisää ripaus huumoria. Tekstin tulee kuulostaa siltä että kirjoittaja on ihminen! Kuvaile tuotteitasi tavalla, joka saa asiakkaasi näkemään, maistamaan, tuntemaan ja haistamaan ne ja luomaan niistä vahvoja kuvia mielessään Sijoita laadukkaisiin valokuviin itsestäsi ja yrityksestäsi Ihmiset ajattelevat usein kuvien kautta. Jos haluat että sinut muistetaan, sinulla täytyy olla valikoima ammattimaisia ja kiinnostavia valokuvia itsestäsi yrityksessäsi, tuotteistasi (sekä raaka- aineista että valmiista ruokalajeista), toimitiloistasi, työntekijöistäsi ja asiakkaistasi huolehdi siitä että kuvat ovat aina tuoreita. Käytä valokuvia verkkosivuillasi, sosiaalisen median kanavissa ja printtimediassa. Käytä omaa kameraasi yrityksesi erilaisten virstanpylväiden ja kausitapahtumien kuvaamiseen. Luo online- valokuva- albumi tähän erikoistuneen sosiaalisen median kanavaan kuten Pinterestiin tai Flickriin. (Esimerkki: The Butcher Shop, Boston). 16

17 HARJOITUS 3: Kerro tarinasi tämä kaavake auttaa sinua kirjoittamaan tarinasi. 2.3 Täsmämarkkinointi Olet saattanut kuulla puhuttavan kohdemarkkinoinnista, jossa markkinointitoimet suunnataan sille erityiselle henkilöryhmälle, jolle tuotetta halutaan myydä. Tämä voi olla maantieteellinen kohderyhmä (kaikki 20 km säteellä asuvat henkilöt), markkinasegmentti (esim. ruokapalvelut) tai demografinen kohderyhmä (yliopisto- opiskelijat). Ottaen huomioon, että mainostaminen ja markkinointi voi olla hyvin kallista, haluamme lisätä taitojasi entistä täsmällisemmässä markkinoinnin kohdentamisessa siten, että menestys ei perustu kaikkien mahdollisten ihmisten houkuttelemiseen asiakkaiksi, vaan hyvin erityiseen markkinarakoon keskittymiseen. Markkinointi on muutoksessa. Vanha markkinointi Uusi markkinointi - rakenna ihmissuhteita Muodostuu muuttumattoman sisällön markkinoimisesta massoille Viestinä yksi koko sopii kaikille Vähän tai ei lainkaan reaaliaikaista vuorovaikutusta Tämä ei ole ainoastaan kallis taktiikka, vaan se ei myöskään ole lähellekään niin tehokasta kuin markkinoinnin kohdistaminen omille ihanneasiakkaille. Kohdista markkinointi niille henkilöille jotka haluavat kuulla sinusta! Lähestymistapana markkinarakoon kohdentaminen, dynaamiset sisällöt ja reaaliaikaiset toimet. Kun järjestät markkinointisi (ja itse yritystoimintasi) tietyn ihanneasiakasryhmän ympärille, sinulla on mahdollisuus todella puhua tälle ryhmälle kielellä jota he ymmärtävät ja johon he todennäköisesti vastaavat. Esimerkkejä vanhasta markkinoinnista Esimerkkejä uudesta markkinoinnista Markkinointi sanoma- ja aikakauslehdissä Ulkomainonta Painetut esitteet Eksklusiiviset ja asiakkaille relevantit erikoistarjoukset elektronisissa lehdissä Markinointi sosiaalisessa mediassa Facebook tarjoukset, reseptit 17

18 Tekstiviestit QR- koodien käyttäminen erikoistiedon välittämiseksi ihmisille tämä voi olla esimerkiksi demo- video, viljelijän tapaaminen tms. You tube mainokset Seuraava osio käsittelee sitä, kuinka voit houkutella ihanneasiakastasi ja se auttaa sinua valmistautumaan markkinointitoiminnan kohdentamiseen juuri tälle asiakkaalle KUUSI ASKELTA IHANNEASIAKKAAN HOUKUTTELEMISEKSI Askel 1. Tunnista markkinasi ja ihanneasiakkaidesi demografiset piirteet mitä he mielellään tekevät? Millaisista henkilöistä kohdemarkkinasi muodostuvat? Tunne kohdemarkkinoidesi ikä, sukupuoli, tulotaso ja maantieteellinen sijainti. Menestyksekkään liha- alan yrityksen ei tule yrittää olla kaikkea kaikille. Sinun tulee tunnistaa ihanneasiakkaasi ja palvella heidän kaikkia tarpeitaan. Etsi joukosta ne asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita myymästäsi tuotteesta, esimerkiksi tietyistä erikoiskarjaroduista, erikoistarjouksista yhden hengen talouksille, globaaleista makuvalikoimista jne. Täsmämarkkinointi edellyttää, että ymmärrät entistä syvemmällä tasolla asiakkaitasi. Kyse ei ole vain heidän ikänsä ja asuinpaikkansa tuntemisesta, vaan pikemminkin sellaisten asioiden tuntemisesta kuin o o o Mitä he tekevät mielellään? Lisätiedot heidän elämäntyylistään ovat hyvin arvokkaita sinun markkinointi- ja tuotekehityssuunnitelmiesi kannalta. Mitkä ovat heidän kipupisteitään? Esim. He eivät ehkä halua käsitellä lihaa. Mistä he valittavat? Esim. Hinnat, huoli ympäristöstä, tuotteen jäljitettävyys. Opi tuntemaan nykyiset asiakkaasi ja profiloi ihanneasiakkaasi. Ole hyvin täsmällinen Askel 2 Kuinka houkutella heitä? Haasteenasi on nousta muiden ohitse ja välittää tietoa siitä, millä tavoin sinun yrityksesi on parempi kuin muut alasi yritykset. Hinnalla ja valikoimilla kilpaileminen ei yksinkertaisesti riitä. Tänä päivänä 18

19 asiakkaat haluavat enemmän. He etsivät sisältöä ja tekevät usein tunteisiin perustuvia ostopäätöksiä. Tee markkinoinnista henkilökohtaista. Keskustele henkilökohtaisella tavalla kontaktiesi kanssa. Sinun tulee olla tietoinen lupamarkkinoinnista, missä kontaktihenkilöiltäsi tiedustellaan haluavatko he vastaanottaa yritykseltäsi sähköpostia tarjouksista jne. Rakenna tietokanta asiakkaidesi mieltymyksistä ja ennakoi niitä, esim. lähetä asiakkaalle, joka ostaa uuden kauden lammasta, ruokaohjeita, ruuanlaittovinkkejä tai tietoa lampaanlihaa koskevista erikoistarjouksista. Teknologiasta voi olla sinulle hyötyä tietojen keräämisessä. Kehota ihmisiä tilaamaan uutiskirjeesi ja tietoa erikoistarjouksista verkkosivujesi kautta, sosiaalisen median kanavia pitkin tai heidän asioidessaan liikkeessäsi. Tieto lisää vastuuta. Varmista että tunnet alueesi tietosuojalainsäädännön. Klikkaa tästä lisää esimerkkejä lupamarkkinoinnin pyynnöistä Askel 3 Älä vain myy, kouluta Kun opastat asiakkaitasi tuotteistasi, he kokevat että tarjoat lisäarvoa heidän maksamalleen hinnalle. Käytä taitojasi, asiantuntemustasi ja tietojasi asiakkaasi auttamiseksi. James Whelan Butchers - lihakauppaketju Irlannista on tuottaneet sarjan videoita, joissa heidän omat mestarilihakauppiaansa opettavat lihanvalmistustaitoja. Voit myös hankkia lisätuloja järjestämällä lihasta kiinnostuneille kuluttajille työpajoja ja kursseja. James Whelan Butchers pyörittää lihankäsittelyn mestarikursseja veitsenkäsittelytaidoissa sekä sian ja naudan lihan käsittelyssä. Lisätietoja Jack Mc Carthy Butchers pyöriittä Sika päiväsä kurssia. Lisätietoja Tiedon jakaminen internetissä on hyvin tehokas väline maineenrakentamisessa. julkaise henkilökohtaistettu video YouTubessa, Foodbuzzessa esim. Kuinka verimakkaraa tehdään Clonakilty verimakkara Sheridanin ruokamessut Perusta tapahtuma Järjestä liikkeessäsi tai paikallisessa hotellissa huppukokkien esityksiä, joissa he käyttävät sinun lihatuotteitasi. Tarjoa yleisölle lihaa alennushintaan, järjestä ilmainen arvonta ja 19

20 huolehdi siitä, että saat kerättyä kaikkien osallistujien yhteystiedot, jotta voit jatkossa kohdistaa markkinointia näille henkilöille. Ruokakerhot ja yhdistykset kasvattavat suosiotaan ja tarjoavat tuottajille ja vähittäismyyjille tapoja saada kontakteja kasvavaan joukkoon erottumishaluisia lihan kuluttajia. Esimerkkinä tästä ovat Lobelsin ruokakerho ja Kysy lihakauppiaaltasi - osio (Lobels Culinary Club & Ask a Butcher) Askel 4 Paras mainoskokonaisuus liha- alan yritykselle Markkinointiponnistelujasi voit terävöittää lukuisilla todistetusti tehokkailla mainosvaihtoehdoilla. Lataa markkinoinnin työkalupakki, joka on suunniteltu Irlantilaiselle liha- alan yritykselle ja on täynnä korkean vaikuttavuuden markkinointivaihtoehtoja. Suoramarkkinointi Tekstiviestit, sähköpostimarkkinointi, uutiskirjeet ja myyntikirjeet. Markkinointi sosiaalisessa mediassa Facebook, Twitter Verkkomarkkinointi Sellaisen verkkosivun rakentaminen, joka kertoo tarinasi ja herättää huomiota Videot Liikkeessä tapahtuva mainonta Luovat pakettitarjoukset, kuten osta X määrä maksa Y Suhdetoiminta Medianäkyvyys, joka perustuu uutisarvoisten tarinoiden luomiseen Sponsorointi ja verkostoituminen Tue rahallisesti paikallisyhteisöä ja hyväntekeväisyystapahtumia Kanta- asiakasohjelmat Luo uskollisille asiakkaille palkitsemisjärjestelmä Reseptit Luo sarja reseptejä, joissa esitellään paikallisia lempiruokia ja lihan leikkaustapoja. Jakele näitä asiakkaillesi, lisää ne verkkosivuillesi ja Facebook- sivuillesi sekä reseptien jakeluun erikoistuneille nettisivustoille ympäri verkkoa. Pyydä asiakkailtasi palautetta. Askel 5 Suorat myyntikanavat Useat lihan vähittäiskauppiaat tutkivat uusia kanavia lisätäkseen kuluttajien yhteyksiä tuotteiden alkulähteille esimerkiksi ottamalla käyttöön suoraan alkulähteeltä - myyntimetodeja. Erityinen etu, jonka tuotteidesi verkkomyynti tuo myyntikapasiteetillesi on se, että se on erinomainen tapa laajentaa asiakaspohjasi maantieteellistä kattavuutta omien paikallisten markkinoittesi ulkopuolelle. 20

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS

2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS 2016 ERINOMAINEN KOHDE -SERTIFIKAATTI MAINOSPAKKAUS Matkailijat ympäri maailman etsivät tietoa TripAdvisorista TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto 1, ja se sisältää yli 320 miljoonaa arvostelua

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan

Eveliina Koivula Tiski piste fi http://tiski.fi puhelin 0400 230 612 Skypessä themarketinglady Twiittaa @evekoivulan 1. Asiakkaasi voi helposti levittää sanaa ja suositella palveluitasi eteenpäin omassa verkostossaan. Aktiivi-ikäisistä suomalaisista lähes kaikki käyttävät jotakin some-palvelua vähintään viikottain. 2.

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

Ellimaija Ahonen Kouluttaja

Ellimaija Ahonen Kouluttaja LinkedInin käyttö työnhaussa Ellimaija Ahonen Kouluttaja Spring House Oy Kanssanne tänään Ellimaija Ahonen ü Koulutus- ja palveluliiketoiminta ü Kahlattuna Suomi ja Iso-Britannia Matkan varrella Työnhaku-

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Isän kohtaamisen periaatteita

Isän kohtaamisen periaatteita TOIMIVAT KÄYTÄNNÖT Isän kohtaamisen periaatteita Isä määrittelee itse avun tarpeensa Voimavarakeskeisyys Sukupuolisensitiivisyys Ennaltaehkäisevyys Matala kynnys Dialogisuus Nopeasti yhteys myös isään,

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN

NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN NU SKIN LIIKETOIMINTA ON SOSIAALISTA NU SKININ OHJEET SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN 1 SUORAMYYNTIÄ VOI AJATELLA ALKUPERÄISENÄ 'SOSIAALISENA VERKOSTONA' Liiketoimintamallimme perustuu kahdenkeskeisiin myyntitapahtumiin

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa

Case Visit Helsinki. Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Case Visit Helsinki Miten hyödyntää sosiaalista mediaa matkailutoimiston markkinoinnissa, viestinnässä ja matkailuneuvonnassa Matkailutiedottaja Elisabeth Henrichs Helsingin matkailu sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Ruoka on osa hyvinvointia

Ruoka on osa hyvinvointia Ruoka on osa hyvinvointia Baltfood, yleistä Itämeren alueen ruokakäyttäytyminen - trendit Heidi Valtari Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Turun yliopisto baltfood c/o LÜBECK Business Development Corporation

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Elämäsi. mahdollisuus!

Elämäsi. mahdollisuus! Elämäsi mahdollisuus! MIKSI partylite PartyLite auttaa sinua aloittamaan sinun elämäntyylisi sopivan liiketoiminnan, jolla voit saavuttaa unelmasi. Miksi PartyLite? Kodin tuoksut ovat kasvava liiketoiminnan

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE

KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE KAJAANI 2.2. 2016 MESSUOHJE NY- YRITTÄJILLE Hyvä NY-yrittäjä! NY-aluemessut järjestetään tiistaina 2.2. klo 12-17 Kajaanin Prismassa. NYyritysten tulee osallistua messuille, osallistuminen messuille kuuluu

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot