TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA"

Transkriptio

1 SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja sen nojalla annettujen viranomaissääntelyn mukaiset tiedot Head Asset Management Oy:stä sen tarjoamista sijoitus- ja oheispalvelusta sekä niiden tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista. Tarkemmat palvelu- ja tuotekohtaiset tiedot sekä mahdolliset sopimusehdot annetaan tarvittaessa ennen palvelun tai rahoitusvälineen tarjoamista. Lisäsi tässä tiedotteessa annetaan kuluttajalle kuluttajasuojalain mukaiset ennakkotiedot rahoituspalveluiden etämyynnistä. Tiedot mukaan lukien etämyynnin ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina. Head Asset Management Oy päivittää näitä tietoja tarvittaessa. Päivitykset ovat saatavilla osoitteesta TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA Head Asset Management Oy (jäljempänä H.A.M ) on suomalainen sijoituspalveluyhtiö, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan tarjota omaisuudenhoitoa ja rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä, sijoituspalveluihin liittyvää valuuttapalvelua sekä tuottaa ja levittää sijoitustutkimuksia ja rahoitusanalyysejä. H.A.M ei käytä sijoituspalveluiden tarjoamisessa sidonnaisasiamiehiä. H.A.M on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toimipiste ja muut yhteystiedot: Head Asset Management Oy Eteläesplanadi 24 A HELSINKI Puhelin Telefax Sähköposti: H.A.M:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan osoite on Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki ja puh , YHTEYDENPIDOSSA KÄYTETTÄVÄT TAVAT Asiakas voi asioida H.A.M:n toimipisteessä henkilökohtaisesti sekä kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelua tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Asiakasraportoinnista sovitaan tarkemmin palvelukohtaisessa sopimuksessa. Etämyynnin ennakkotiedot ja sopimukset on saatavissa suomenkielisinä. 1(21)

2 Asiakas voi antaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja sähköpostilla, kirjeitse, faksilla, puhelimitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa. H.A.M:llä on oikeus tallentaa asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut ja käyttää tallenteita toimeksiantojen todentamiseen, asiakaspalvelunsa kehittämiseen, riskienhallinnallisiin tarkoituksiin sekä todisteina mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa. Finanssivalvonnalla on oikeus saada pyynnöstä kopiot tallenteista. H.A.M:llä on oikeus lähettää sijoitus- ja oheispalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle kirjeitse, faksilla ja sähköpostilla ja muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas on tietoinen, että faksin ja sähköpostin käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa sen vuoksi, että viesti ei mahdollisesti saavu perille, viesti saattaa joutua ulkopuolisen tietoon tai ulkopuolinen saattaa muunnella viestin sisältöä. H.A.M:llä on oikeus luottaa faksin tai sähköpostin välityksin saamansa palvelua koskevan viestin aitouteen ja oikeellisuuteen. ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT H.A.M voi välittää Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston toimeksiantoja etämyynnillä. Etämyynnillä tarkoitetaan rahoituspalvelun tarjoamista kuluttajalle etätarjontamenetelmän avulla siten, että sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään puhelinta, postia tai muuta välinettä ilman, että kuluttaja-asiakas henkilökohtaisesti tapaa H.A.M:n edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse silloin, kun sopimus satunnaisesti tehdään asiakasta tapaamatta. Sopimusmuutosten tekeminen H.A.M:n edustajaa tapaamatta eivät myöskään ole rahoituspalvelluiden etämyyntiä. Tuotekohtaiset ennakkotiedot annetaan tuotekohtaisissa ehdoissa, kuten sijoitusrahaston osalta sijoitusrahaston avaintietoesitteessä ja rahastoesitteessä. Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston avaintietoesite, säännöt ja rahastoesite on saatavissa H.A.M:n Internet-sivulta sekä Elite Rahastohallinto Oy:n Internet-sivulta Kuluttaja-asiakkaalla on etämyynnissä peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole sellaisen rahoituspalvelun tai siihen liittyvän rahoitusvälineen osalta, joiden arvo vaihtelee rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten perusteella. Näin ollen kuluttaja-asiakkaalla ei ole oikeutta peruttaa esimerkiksi antamaansa sijoitusrahasto-osuuksien merkintä- tai lunastustoimeksiantoa. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, kun asiointi puhelinpalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen tai jos sopimus täytetään kokonaisuudessaan kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole sopimusmuutoksia tehtäessä. Kuluttaja-asiakkaan peruuttamisoikeus on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun asiakas on tehnyt uuden rahoitussopimuksen ja saanut tai voinut saada haltuunsa ennakkotiedot ja sopimusehdot. 2(21)

3 Mikäli kuluttaja-asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti H.A.M:n asiakaspalveluun. Ilmoituksessa on yksilöitävä peruutettava sopimus. Peruutettuaan sopimuksen asiakas on velvollinen palauttamaan H.A.M:n sopimuksen perusteella H.A.M:ltä saamansa suoritukset viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, uhalla, että muutoin peruuttaminen raukeaa. Etäsopimukseen ja etäsopimiseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttaja-asiakas vaadi asian käsittelyä oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Lisätietoja etäsopimukseen ja etäsopimiseen liittyvistä oikeussuojakeinoista on annettu jäljempänä tässä asiakirjassa. TIEDOT H.A.M:N TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA Omaisuudenhoito H.A.M tarjoaa asiakkailleen sijoituspalvelulain mukaista omaisuudenhoitoa. Omaisuudenhoidolla tarkoitetaan rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan (täyden valtakirjan omaisuudenhoito) omaisuudenhoitajalle. Omaisuudenhoidosta solmitaan aina asiakkaan kanssa kirjallinen sopimus, josta palvelun ehdot ja palkkiot ja kulut ilmenevät. Toimeksiantojen välitys H.A.M tarjoaa toimeksiantojen välityspalvelua ensisijaisesti pohjoismaisilla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevilla rahoitusvälineillä sekä Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia, mutta myös muilla yhtiön välitykseen hyväksytyillä rahoitusvälineillä. Välityspalveluista perittävät palkkiot ja kulut ilmenevät palvelua koskevasta hinnastosta. Sijoituspalveluihin liittyvää valuuttapalvelua H.A.M:llä on oikeus tarjota sijoituspalveluun liittyvää valuuttapalvelua. Sijoitustutkimusten ja rahoitusanalyysien tuottaminen H.A.M:llä on oikeus tuottaa ja levittää sijoitustutkimuksia, rahoitusanalyysejä sekä muita vastaavia rahoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyviä yleisiä suosituksia. SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTO- JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT ASIAKASLUOKITTELU Sijoituspalvelulain mukaan H.A.M:n on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta eiammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja sijoituspalvelulaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa H.A.M:lle muutoksista, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan luokitteluun. 3(21)

4 Hakemus tulla luokitelluksi toisessa asiakasluokassa Asiakkaalla on oikeus hakea H.A.M:in tekemän asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. Ammattimaista asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella ei-ammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapuolena. Myös ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana. H.A.M harkitsee tapauskohtaisesti luokittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä hyväksyykö se asiakkaan hakemuksen. Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus pyytää ei-ammattimaisen asiakkaan kohtelua, jos asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. ASIAKASLUOKITTELUN VAIKUTUKSET SIJOITTAJANSUOJAAN Suomen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset asiakkaat ovat Sijoittajien korvausrahaston suojanpiirissä. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti. Sijoittajien korvausrahasto ei kuitenkaan kata sijoitusrahastotoimintaa. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Ulkomaisen palveluntarjoajan Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen ei-ammattimaiset asiakkaan kuuluvat pääsääntöisesti palveluntarjoajan kotivaltion sijoittajan suojan piiriin. Ei-ammattimaisilla asiakkailla on myös oikeus saada sijoituspalvelulain soveltamista koskevat yksittäiset erimielisyydet ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimielimen ratkaistavaksi. Tällaisena toimielimenä toimii Arvopaperilautakunta. ASIAKASLUOKITTELUN VAIKUTUS SOVELLETTAVIIN MENETTELYTAPAVAATIMUKSIIN Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimaiselle asiakkaalle on annettava ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot H.A.M:stä sekä tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös palveluntarjoajan verkkosivuilla, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. 4(21)

5 Asianmukaisuuden arvioiminen: Tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä ei-ammattimaiselle asiakkaalle H.A.M:n on pyydettävä asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaan kannalta asianmukainen. H.A.M:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli H.A.M katsoo, ettei rahoitusväline tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmukainen, on H.A.M:n ilmoitettava tästä asiakkaalle. H.A.M:n on myös kerrottava asiakkaalle, mikäli se ei voi arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle siitä syystä, että asiakas ei ole antanut kaikkia arvioinnin perusteeksi tarvittavia tietoja. Soveltuvuuden arvioiminen: Tarjotessaan omaisuudenhoitoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle H.A.M:n on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, asiakkaan tai tämän edustajan kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja - tietämyksestä sekä asiakkaan sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. H.A.M:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Soveltuvuusarvioinnin tarkoituksena on antaa H.A.M:ille mahdollisuus toimia asiakkaan etujen mukaisesti. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiakkaan edustaja antaa H.A.M:llä ajantasaiset ja oikeat tiedot. H.A.M:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. H.A.M:n tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita, kykeneekö asiakas kantamaan taloudellisesti mahdollisen riskin ja onko asiakkaalla tai tämän edustajalla tarvittava sijoituskokemus ja -tietämys riskien ymmärtämiseksi suositeltuun toimeen. Jos H.A.M ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Ammattimainen asiakas Ammattimaiselle asiakkaalle on annettava ennen sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä asiakkaan sijoituskokemus huomioon ottaen riittävät tiedot tarjottavasta palvelusta ja palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta sekä niihin liittyvistä riskeistä. Ammattimainen asiakas kuuluu vain osittain menettelytapasäännösten suojan piiriin. Tarjotessaan omaisuudenhoitoa ammattimaiselle asiakkaalle, H.A.M:n on hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. H.A.M:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Jos asiakas on suoraan lain nojalla luokiteltu ammattimaiseksi asiakkaaksi, H.A.M voi omaisuudenhoitopalveluita tarjotessaan olettaa, että asiakas pystyy kantamaan taloudellisesti 5(21)

6 suositeltuun liiketoimeen liittyvät asiakkaan sijoitustavoitteiden mukaiset sijoitusriskit eikä asiakkaan taloudellista asemaan ole näin ollen tarpeen selvittää. H.A.M:n tulee edellä hankkimiensa tietojen valossa arvioida vastaako annettava neuvo tai tarjottava palvelu asiakkaan sijoitustavoitteita. Jos H.A.M ei saa riittäviä tietoja se ei saa suositella asiakkaalle kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä. Hyväksyttävä vastapuoli Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää H.A.M:ltä kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. H.A.M harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. TIETOA ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMISESTÄ Omaisuudenhoitosopimuksen piiriin kuuluvia rahavaroja säilytetään asiakkaan nimiin ja lukuun suomalaisessa talletuspankissa tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avatulla talletustilillä. H.A.M:n omaisuudenhoitoasiakkaan Suomen arvo-osuusjärjestelmässä olevat arvo-osuuden säilytetään joko kunkin asiakkaan itsensä tai H.A.M:n toimesta asiakkaan nimiin ja lukuun avatulla arvo-osuustilillä. Ulkomaiset arvopaperit säilytetään joko asiakkaan itsensä tai H.A.M:n asiakkaan nimiin ja lukuun avaamassa koti- tai ulkomaisissa säilytysyhteisöissä. Säilytysyhteisö voi kansainvälisen käytännön mukaisesti säilyttää asiakkaan ulkomaisia rahoitusvälineitä säilytysyhteisön valitseman ulkomaisen säilytysyhteisön (alisäilyttäjä) yhteistilillä. Alisäilyttäjät voivat edelleen säilyttää arvopapereita omilla alisäilyttäjillään. Yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ulkomaisia rahoitusvälineitä ei yleensä voida rekisteröidä asiakkaiden nimiin, vaan ne rekisteröidään edellä mainitun säilytysyhteisön tai sen alisäilyttäjän nimiin asiakkaiden lukuun. Säilytysyhteisö pitää omassa säilytyskirjanpidossaan erillään asiakkaiden lukuun säilyttämänsä varat. Kotimaiset rahasto-osuudet säilytetään asianomaisen rahastoyhtiön rahasto-osuusrekisterissä. Ulkomaiset rahasto-osuudet säilytetään edellä mainitun säilytysyhteisön kautta kunkin rahastoyhtiön ylläpitämässä reksiterissä yhteistilillä asiakkaiden lukuun. Säilytysyhteisö pitää omassa säilytyskirjanpidossaan erillään asiakkaiden lukuun säilyttämänsä varat. Vakuutusyhtiö säilyttää sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät rahavarat ja rahoitusvälineet valitsemansa säilytysyhteisössä tai/ja talletuspankissa. Vakioidut johdannaissopimukset kirjataan asiakkaan nimiin ja lukuun avattavalle johdannaistiliasemalle, jota ylläpitää asiakkaan tai H.A.M:n valitsema säilytysyhteisö. 6(21)

7 Mikäli H.A.M avaa arvo-osuustilin tai säilytyksen asiakkaan omaisuudenhoitopalvelua varten, H.A.M:n vastuu säilyttäjän toimista ja laiminlyönneistä rajoittuu siihen, että H.A.M valitsee säilyttäjän huolellisesti. Säilyttäjän tulee olla Finanssivalvonnan tai sitä muussa valtiossa vastaavan toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, jos se on mahdollista. Säilytyspalvelusta vastaa asianomainen säilyttäjä asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Omaisuudenhoidon piirissä oleviin rahoitusvälineisiin ja rahavaroihin kohdistuvat vakuus- ja kuittausoikeudet on määritelty omaisuudenhoitosopimuksessa tai muussa asiakkaan ja H.A.M:n välisessä sijoituspalvelun tarjoamista koskevassa sopimuksessa. Ulkomaisten rahoitusvälineiden tai rahavarojen säilyttäjällä voi olla kyseisiin rahoitusvälineisiin tai rahavaroihin kohdistuva vakuus- tai kuittausoikeus. Asiakkaan yhteistilillä säilytettävät rahoitusvälineet voivat olla vakuus- ja kuittausoikeuden kohteena myös muiden asiakkaiden velvoitteiden perusteella. Ulkomaisten rahoitusvälineiden säilyttämiseen ja vaihdantaan voi liittyä kotimaisten rahoitusvälineiden säilyttämiseen verrattuna ennalta arvaamattomia riskejä varsinkin, jos alisäilyttäjän kotipaikka on ETA-alueen ulkopuolella. Tällaisia riskit voivat olla mm. poliittisia, markkinainfrastruktuuri liittyviä, oikeudellisia ja verotuksellisia. Ulkomaisia rahoitusvälineitä ei yleensä rekisteröidä asiakkaan nimiin vaan niitä säilytettään säilyttäjän nimiin avatulla ulkomaisen alisäilyttäjän hallussa olevilla tileillä, joihin sovelletaan paikallista lainsäädäntöä. Siten on mahdollista, että mahdollisessa konkurssi- tai muussa maksukyvyttömyystilanteessa rahoitusvälineet eivät ole välttämättä erotettavissa säilyttäjän tai sen alisäilyttäjän varoista. Edellä mainitut riskit jäävät asiakkaan kannettavaksi. H.A.M on Sijoittajien korvausrahaston jäsen. H.A.M:n tai Suomessa toimiluvan saaneen talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa asiakkaan talletustilillä olevat riidattomien ja erääntyneet saamisten on katettu Sijoittajien korvausrahastosta jäljempänä mainitussa laajuudessa. Suojan piiriin kuuluu erikseen kukin H.A.M:n ei-ammattimaisena asiakkaana oleva asiakas, jonka varoja on talletuspankissa H.A.M:n tai talletuspankin maksukyvyttömyystilanteessa. Koska omaisuudenhoidon piirissä olevaa talletustiliä voidaan käyttää vain sijoituspalveluihin, kuuluu talletustili Sijoittajien korvausrahastosuojan piiriin. Tilille vielä kirjautumattomat saamiset ovat joko talletussuojarahaston tai Sijoittajien korvaussuojarahaston piirissä. Varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa. Kullekin asiakkaalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan H.A.M:ltä tai talletuspankilta olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Korvaus maksetaan suoraan asiakkaalle. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita. Vain ei-ammattimaiset asiakkaat kuuluvat suojan piiriin. ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA H.A.M:ssa noudatettavat toimintaperiaatteet mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sisältyvät yhtiön hallituksen hyväksymiin toimintaperiaatteisiin eturistiriitojen välttämisestä ja hallinnasta. Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan ja H.A.M:n välillä, mihin saattaa liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä 7(21)

8 riski. Eturistiriita voi syntyä myös yhtiön ja sen henkilökunnan tai kahden yhtiön asiakkaan välille. H.A.M tarjoaa sijoituspalveluina omaisuudenhoitopalvelua ja toimeksiantojen välitystä. Kumpaankin edellä mainitun sijoituspalvelun tarjoamiseen voi mahdollisesti liittyä eturistiriitatilanteita. H.A.M pyrkii kuitenkin kaikin mahdollisin tavoin ehkäisemään mahdolliset eturistiriitatilanteet, joihin voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuvia merkittäviä riskejä. Eturistiriitatilanteet pyritään ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti muun muassa erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että H.A.M:n johto ja henkilöstö hoitavat tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti ja toteuttavat liiketoimia riittävän itsenäisesti asiakkaiden etujen suojelemiseksi. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Eturistiriitoja hallitaan mm. seuraavin keinoin: Korkea ammattietiikka Henkilöiden ja toimintojen välisen tietojenvaihdon estäminen tai valvominen esim. erilaisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla Toimeksiantojen välittämistä koskevat periaatteet Riskienhallintapolitiikka Säännösten noudattamisen valvonnan riippumattomuus liiketoiminnasta Asiakkaiden tunnistamista ja rahanpesun estämistä koskevat ohjeet Henkilökunnan ja johdon kaupankäyntiohjeet H.A.M kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen omaisuudenhoidossa ja toimeksiantojen välityksessä. Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Siltä osin kuin eturistiriitatilanne syntyy, asiakkaalle annetaan viipymättä riittävät tiedot eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Kyseinen liiketoimi voidaan myös jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi. Eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä koskevien toimintaperiaatteiden sisältö ja ajantasaisuus tarkastetaan säännöllisesti. OMAISUUDENHOIDON JA TOIMEKSIANTOJEN VÄLITTÄMISTÄ KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET Seuraavassa kuvataan ne menettelytavat, joita H.A.M noudattaa välittäessään ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltujen asiakkaidensa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja edelleen toteutettavaksi tai tarjotessaan omaisuudenhoitopalvelua päästäkseen asiakkaan kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. H.A.M ei toteuta asiakkaan liiketoimia itse. H.A.M:n välittäessä asiakkaalta vastaanotettuja tai omaisuudenhoitoon liittyviä toimeksiantoja sijoituspalvelun tarjoajille toteutettaviksi H.A.M pitää toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisina seikkoina rahoitusvälineen hintaa, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvia 8(21)

9 kustannuksia, toimeksiannon toteuttamisen nopeuttaja toimeksiannon toteuttamisen ja selvityksen todennäköisyyttä, toimeksiannon kokoa ja luonnetta sekä muuta toimeksiannon kannalta olennaista seikkaa. H.A.M määrittää näiden seikkojen tärkeysjärjestyksen sijoituspalvelun tarjoajaa valitessaan seuraavien kriteerien perusteella: a) asiakkaan ominaispiirteet, asiakasluokittelu ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi ja ammattimaiseksi asiakkaaksi mukaan lukien, b) asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet, c) toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet, d) niiden kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata. Toimeksiannon vastaanottanut sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa toimeksiannot oman toteutuspolitiikkansa mukaisesti ja asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. H.A.M ottaa toimeksiantojen toteuttajaa valitessaan huomioon myös seuraavat tekijät: kustannustehokkuus, riittävät tekniset ja hallinnolliset edellytykset sekä riittävä asiantuntemus toimeksiantojen toteuttamiseksi. H.A.M painottaa ei-ammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoitaessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta. Kokonaisvastike muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, jotka sisältävät kaikki toimeksiannon toteuttamisesta asiakkaalle suoraan aiheutuvat kustannukset, kuten kaupankäyntipaikkojen perimät maksut, kaupan selvitykseen liittyvät maksut sekä muut toimeksiannon toteuttamiseen osallistuville kolmansille maksettavat maksut. Jos toimeksiannon huolellinen toteuttaminen sitä vaatii, H.A.M voi painottaa myös muita seikkoja kuin kokonaisvastiketta esim. epälikvidiä rahoitusvälinettä toteutettavaksi välittäessään. H.A.M välittää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä koskevat toimeksiannot asianomaiseen rahastoyhtiöön toteutettavaksi. H.A.M välittää strukturoitujen tuotteiden merkintä- ja ostotoimeksiannot merkintäpaikkaan ja jälkimarkkinakauppoja koskevat toimeksiannot jälkimarkkinakauppoja toteuttavalle sijoituspalvelun tarjoajalle. Strukturoiduilla tuotteilla ei käydä kauppaa järjestäytyneillä kaupankäyntipaikoilla, vaan kauppaa käydään suoraan sijoituspalvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä siten, että sijoituspalvelun tarjoaja asettuu asiakkaan vastapuoleksi kaupassa. Tästä syystä näillä tuotteilla ei ole likvidejä jälkimarkkinoita ja siten on mahdollista, että vastapuolia on vain yksi tai jälkimarkkina voi puuttua kokonaan. H.A.M voi yhdistää asiakkaidensa ja sijoitusrahaston toimeksiantoja, jos H.A.M katsoo, että on epätodennäköistä, että yhdistäminen on kokonaistuloksen kannalta epäedullista joillekin asiakkaista, joiden toimeksiannot on tarkoitus yhdistää. H.A.M kohdentaa toimeksiannot toimeksiantojen kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. Asiakkaan H.A.M:lle antamat toimeksiannon toteuttamiseen liittyvät mahdolliset erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa jäljempänä yksilöityihin toimintaperiaatteisiin ja toimeksiantojen 9(21)

10 toteuttajan omaan toteutuspolitiikkaan. Asiakkaan antamat erityiset ohjeet saattavat estää H.A.M:tä toimimasta näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti. H.A.M:lla on oikeus poiketa tilapäisesti näistä toimintaperiaatteista markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriöiden vuoksi. Häiriötilanteissa H.A.M toteuttaa kohtuulliset toimet päästäkseen tulokseen, joka olosuhteisiin nähden on asiakkaan kannalta paras mahdollinen. H.A.M arvioi säännöllisesti toimeksiantojen hoitamista koskevien periaatteidensa sisältöä ja ajantasaisuutta. H.A.M ylläpitää ajantasaista luetteloa kussakin tuoteryhmässä omaisuudenhoitopalveluissa käyttämistään sijoituspalvelun tarjoajista. Luettelo on saatavissa H.A.M:n asiakaspalvelusta. H.A.M ilmoittaa edellä kuvattujen toimintaperiaatteidensa olennaisista muutoksista asiakkailleen valintansa mukaan kirjeitse, sähköpostitse tai Internet-sivuillaan. HEAD NORDIC SELECT DIVIDEND SIJOITUSRAHASTON SALKUNHOITOA KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET Eufex Rahastohallinto Oy on ulkoistanut Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahaston (jäljempänä sijoitusrahasto ) salkunhoidon H.A.M:lle. H.A.M toimii sijoitusrahaston edun mukaisesti välittäessään sijoitusrahaston toimeksiantoja sijoituspalveluiden tarjoajien toteutettavaksi. H.A.M ei toteuta sijoitusrahaston toimeksiantoja. H.A.M on toteuttanut kaikki kohtuulliset toimet päästäkseen sijoitusrahaston kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ottaen huomioon hinnan, kustannukset, nopeuden, liiketoimen toteuttamisen ja selvityksen todennäköisyyden, toimeksiannon suuruuden ja luonteen sekä muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset tekijät. Näiden tekijöiden suhteellinen merkityksen H.A.M määrittää seuraavin perustein: - sijoitusrahaston tavoitteet, sijoituspolitiikka ja erityiset riskit sellaisina kuin ne on esitetty rahastoesitteessä tai tapauksen mukaan sijoitusrahaston säännöissä; - toimeksiannon erityispiirteet; - toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden erityispiirteet; - niiden toteuttamispaikkojen erityispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata. H.A.M voi yhdistää sijoitusrahastoa koskeviin toimeksiantoihin muiden asiakkaidensa toimeksiantoja, jos H.A.M katsoo, että on epätodennäköistä, että yhdistäminen on kokonaistuloksen kannalta epäedullista sijoitusrahastolle tai joillekin asiakkaista, joiden toimeksiannot on tarkoitus yhdistää. H.A.M kohdentaa toimeksiannot toimeksiantojen kohdentamisperiaatteiden mukaisesti. H.A.M arvioi säännöllisesti toimeksiantojen välittämistä koskevien järjestelyjen ja periaatteiden tehokkuutta ja erityisesti toimintaperiaatteiden perusteella valittujen yhteisöjen toteuttamien toimeksiantojen laatuja korjatakseen mahdolliset puutteet. H.A.M tarkistaa nämä sijoitusrahaston toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet vuosittain. Tarkistus on suoritettava myös silloin, kun tapahtuu olennainen muutos, joka vaikuttaa H.A.M:n kykyyn päästä sijoitusrahaston kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen. 10(21)

11 H.A.M ylläpitää ajantasaista luetteloa kussakin rahoitusvälineryhmässä käyttämistään sijoituspalvelun tarjoajista. Luettelo on saatavissa H.A.M:n asiakaspalvelusta. H.A.M ilmoittaa edellä kuvattujen toimintaperiaatteidensa olennaisista muutoksista asiakkailleen valintansa mukaan kirjeitse, sähköpostitse tai Internet-sivuillaan. SIJOITUSPALVELUIHIN LIITTYVÄT KULUT JA PALKKIOT H.A.M perii toimeksiantojen välityksestä ja omaisuudenhoidosta palvelua koskevassa sopimuksessa sovitut kulut ja palkkiot. TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ Seuraavassa annetaan yleistä tietoa eri rahoitusvälinelajien luonteesta ja niitä koskevista tyypillisistä riskeistä. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä eikä se sisällä kaikkia mahdollisia riskejä, joita kuvattuihin rahoitusvälineisiin liittyy. Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Ennen sijoittamisen aloittamista on asiakkaan syytä perehtyä sijoitusmarkkinoihin, eri sijoitusvaihtoehtoihin ja eri sijoituspalveluihin. Asiakkaan tulee ennen palvelun käyttöä tutustua sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen ehtoihin, joista mm. selviää asiakkaan sekä palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet sekä palveluun tai tuotteeseen liittyvät palkkiot ja kulut. Hajauttamalla sijoituksia eri rahoitusvälineisiin, eri markkinoille ja eri omaisuuslajeihin voi pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä, koska näiden erilaiset arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa. Vaikka H.A.M olisikin arvioinut sijoituspalvelun tai rahoitusvälineen asianmukaisuutta taikka soveltuvuutta asiakkaalle, asiakas vastaa yksin sijoituspäätöstensä, toimintansa ja rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojensa sekä omaisuudenhoidon taloudellisista seurauksista veroseuraamuksineen eikä ole oikeutettu saamaan näistä aiheutuvista vahingoista tai tappioista korvausta H.A.M:ltä. KESKEISET MÄÄRITELMÄT Markkinariski Rahoitusvälineiden markkinariski aiheutuu markkinahintojen vaihtelusta. Markkinariskejä ovat korko, osake-, valuutta- tai muu hintariski. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea tarjonnan ja kysynnän, sijoittajien kiinnostuksen ja kohde-etuutena olevien tai siihen liittyvien sijoitusten hintojen mukaan. Myös toimialoihin, poliittiseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvillä tekijöillä voi olla vaikutusta. Markkinariski voi vaikuttaa rahoitusvälineen arvoon, olipa kyse koko markkinoiden muutoksesta tai vain sijoituskohtaisesta muutoksesta. 11(21)

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot