Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista"

Transkriptio

1 Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista sekä sijoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista. Lisäksi tiedote sisältää tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä tyypillisimmistä riskeistä. Tarkemmat palvelu- ja tuotekohtaiset tiedot ilmoitetaan yleisissä asiakassuhteen ehdoissa sekä tarvittaessa palvelun tai rahoitusvälineen tarjoamisen yhteydessä. 2. TIEDOT FINLANDIA GROUP OYJ:STÄ Finlandia Group Oyj Finlandia Group Oyj on suomalainen sijoituspalveluyritys, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan toimeksiantojen välittämiseen ja toteuttamiseen, kaupankäyntiin omaan lukuun, liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, omaisuudenhoitoon, sijoitusneuvontaan sekä saman lain mukaisten oheispalvelujen tarjoamiseen. Finlandia Group Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y- tunnuksella Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet Finlandia Group Oyj tarjoaa alla mainittuja sijoitusja oheispalveluja myös sidonnaisasiamiestensä välityksellä. Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet toimivat yhtiön lukuun ja vastuulla. Sidonnaisasiamiehet voivat 1)vastaanottaa ja välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamiin sijoitus- ja oheispalveluihin liittyviä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja, 2) välittää Finlandia Group Oyj:n tarjoamia rahoitusvälineitä asiakkaille, 3) markkinoida Finlandia Group Oyj:n tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja. Finlandia Group Oyj pitää sidonnaisasiamiehistään julkista rekisteriä, joka on nähtävillä yhtiön pääkonttorissa. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltio on Suomi. Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet toimivat myös Finlandia-konserniin kuuluvan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastolaissa tarkoitettuna asiamiehinä. Finlandia Group Oyj:n yhteystiedot Finlandia Group Oyj:n pääkonttori sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Muiden toimipaikkojemme ajantasaiset yhteystiedot löytyvät Internet-sivuiltamme kohdasta Yhteystiedot. Sidonnaisasiamiesten yhteystiedot ovat saatavilla yhtiön pääkonttorista. Finlandia Group Oyj:tä ja sen sidonnaisasiamiehiä valvovat viranomaiset Sijoituspalvelutoiminta Finlandia Group Oyj:n sijoituspalvelulain mukaista toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, Helsinki, puhelin (vaihde), faksi Lisätietoja: Vakuutusasiamiestoiminta Finlandia Group Oyj toimii myös vakuutusedustuksesta annetun lain mukaisena asiamiehenä. Vakuutusasiamiestoiminnan osalta yhtiön valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Vakuutusedustuksesta annetun lain mukaiset tiedot asiamiehestä annetaan yhtiön Internet-sivuilla 3. TIEDOT FINLANDIA GROUP OYJ:N TARJOAMISTA PALVELUISTA Arvopaperinvälitys Finlandia Group Oyj ja sen lukuun ja vastuulla toimivat sidonnaisasiamiehet välittävät ja toteuttavat rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja niiden rahoitusvälineiden osalta, joita Finlandia Group Oyj kulloinkin sisällyttää arvopaperinvälityspalvelunsa tuotevalikoimaan. Varainhoito Finlandia Group Oyj tarjoaa asiakkailleen täyden valtakirjan varainhoitopalveluja. Yhtiön sidonnaisasiamiehet markkinoivat varainhoitopalveluita asiakkaille. Sijoitusneuvonta Finlandia Group Oyj voi antaa asiakkailleen yksilöllistä sijoitusneuvontaa koskien Finlandia Group Oyj:n kulloinkin tarjoamia rahoitusvälineitä, mikäli sijoitusneuvontapalvelusta on sovittu erikseen kirjallisesti asiakkaan kanssa. Liikkeeseenlaskujen järjestäminen Finlandia Group Oyj voi toimia liikkeeseenlaskujen järjestäjänä. Liikkeeseenlaskun järjestäminen voi koskea esimerkiksi strukturoidun tuotteen liikkeeseenlaskun järjestämistä ja myyntipaikkana toimimista. Oheispalvelut Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet voivat markkinoida sijoituspalveluun liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta. Finlandia Group Oyj voi myös tarjota sijoituspalvelulain mukaisina oheispalveluina säilytyspalvelua asiakkailleen. 4. ASIOINTITAVAT Finlandia Group Oyj:llä on oikeus lähettää sijoituspalveluun liittyvää kirjallista tietoa asiakkaalle kirjeitse, faksilla, sähköpostilla tai muulla asiakkaan kanssa erikseen sovitulla tavalla. Asiakas voi asioida yhtiön ja sen sidonnaisasiamiesten kanssa kirjeitse, faksilla, sähköpostilla ja tapaamalla heidän edustajiaan henkilökohtaisesti. Rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja asiakas voi pääsääntöisesti antaa henkilökohtaisessa tapaamisessa. Asiakaspalvelua tarjotaan suomen kielellä. Palvelua mahdollisesti koskevat raportit sekä raporttien toimitusväli ja ajankohta käyvät ilmi palvelua koskevista ehdoista tai mahdollisesta sopimuksesta. Asiakas on tietoinen, että faksin ja sähköpostin, käyttämiseen viestintävälineenä liittyy erityisiä riskejä muun muassa tietoturvaan liittyen. Finlandia Group Oyj:llä on oikeus luottaa faksin tai sähköpostin välityksin saamansa viestin aitouteen ja oikeellisuuteen. 5. SIJOITUS- JA OHEISPALVELUIHIN LIITTYVÄT KULUT JA PALKKIOT Finlandia Group Oyj perii asiakkailtaan strukturoituja tuotteita koskevista merkintätoimeksiannoista toimeksiantolomakkeesta ilmenevän merkintäpalkkion ja joukkovelkakirjalainojen ostotoimeksiannoissa toimeksiantolomakkeesta ilmenevän välityspalkkion. Finlandia Group Oyj perii varainhoidosta varainhoitosopimuksessa sovitun palkkion ja kulut. Varainhoitopalkkion lisäksi peritään mahdolliset välityspalkkiot. Finlandia Rahastoyhtiö Oy perii voimassa olevien rahastojen sääntöjen mukaisesti palkkiot ja kulut Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n omistamien rahastojen hallinnoinnista sekä rahasto-osuuksien merkinnästä ja lunastuksesta. Tiedot voimassaolevista kuluista ja palkkioista ovat saatavilla rahastoesitteistä. Muilta osin mahdollisista palkkioista ja kuluista sovitaan asiakkaan kanssa asiakassopimuksessa ja/tai tuotekohtaisissa ehdoissa. Kannustimet Kannustimella tarkoitetaan sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle annettavia tai tältä saatavia maksuja ja muita etuja. Näiden maksujen tarkoituksena on parantaa palvelun laatua tarjoamalla mahdollisimman kattavat palvelut Finlandia Group Oyj:n asiakkaille. Finlandia Group Oyj maksaa sidonnaisasiamiehen työntekijöille palkkion joukkovelkakirjalainojen ja strukturoitujen tuotteiden sekä varainhoitopalvelun myymisestä Palkkio on tietty osuus asiakkaan merkitsemästä määrästä. Finlandia Rahastoyhtiö Oy maksaa sidonnaisasiamiehen työntekijöille euromääräisen palkkion heidän kauttaan hankituista uusista rahastomerkinnöistä. Finlandia Group Oyj voi saada kolmansilta osapuolilta volyymiin perustuvia palkkionalennuksia. 6. ASIAKASLUOKITTELU Sijoituspalvelulain mukaan Finlandia Group Oyj:n on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta eiammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi. Luokittelu tapahtuu suoraan lain nojalla ja sijoituspalvelulaki sisältää yksityiskohtaiset määräykset luokitteluun vaikuttavista tekijöistä. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettavaksi tuleviin menettelytapasääntöihin. Asiakkaitten luokittelukriteerit esitetään tarkemmin yhtiön Internet-sivuilla olevassa asiakirjassa Asiakkaiden luokittelukriteerit. Finlandia Group Oyj luokittelee pääsääntöisesti kaikki asiakkaansa asiakassuhteen alussa eiammattimaisiksi asiakkaiksi. Asiakasluokittelusta ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti asiakassopimuksessa. Asiakasluokan muuttamista koskeva hakemus Asiakkaalla on oikeus hakea asiakasluokittelun muuttamista. Luokittelun muuttamista koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti. Luokittelun muuttamisella voi olla vaikutusta sijoittajansuojaan ja menettelytapasäännösten soveltamiseen. Finlandia Group Oyj harkitsee tapauskohtaisesti luokittelun muuttamisen edellytyksiä ja sitä hyväksyykö se asiakkaan hakemuksen. Ammattimaista asiakasta voidaan tämän hakemuksesta kohdella ei-ammattimaisena asiakkaana tai hyväksyttävänä vastapuolena. Myös ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi aiemmin luokiteltu asiakas voi luokittelukriteerien täyttyessä tulla hakemuksesta kohdelluksi ammattimaisena asiakkaana. Hyväksyttäväksi vastapuoleksi luokiteltu asiakas voi hakemuksesta tulla kohdelluksi ammattimaisena tai ei-ammattimaisena asiakkaana. Ammattimaisella asiakkaalla on velvollisuus pyytää ei-ammattimaisen asiakkaan kohtelua, jos asiakas katsoo, ettei sillä ole riittävää kokemusta ja tietämystä arvioida tai hallita palveluun tai liiketoimeen liittyviä riskejä. 1 / 5

2 7. ASIAKASLUOKITTELUN VAIKUTUS SOVELLETTAVIIN MENETTELYTAPOIHIN Ei-ammattimainen asiakas Ei-ammattimaiselle asiakkaalle annetaan ennen kirjallisen sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot ja riittävät tiedot Finlandia Group Oyj:stä sekä kulloinkin tarjottavasta palvelusta. Myös tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla siten, että asiakas voi tulostaa tai tallentaa ne. Tiedot voidaan antaa myös asiakassopimuksessa sovitulla tavalla Finlandia Group Oyj:n verkkosivuilla. Asianmukaisuuden arvioiminen arvopaperinvälityspalvelun osalta: tarjotessaan toimeksiantojen välittämistä ei-ammattimaiselle asiakkaalle Finlandia Group Oyj pyytää asiakkaalta tiedot tämän kyseistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua koskevasta sijoituskokemuksesta ja - tietämyksestä voidakseen arvioida, onko rahoitusväline tai palvelu asiakkaalle asianmukainen. Finlandia Group Oyj:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Soveltuvuuden arvioiminen omaisuudenhoidossa ja sijoitusneuvonnassa: kun asiakkaalle tarjotaan omaisuudenhoitopalvelua tai sijoitusneuvontaa, Finlandia Group Oyj:n on sen hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Finlandia Group Oyj:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Ammattimainen asiakas Ammattimaiselle asiakkaalle annetaan yleiskuvaus palvelun kohteena olevien rahoitusvälineiden luonteesta ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä, jos se on tarpeellista ottaen huomioon kyseisen asiakkaan sijoituskokemus. Ammattimaisen asiakkaalle ei suoriteta arvopaperinvälityspalvelun osalta rahoitusvälineen asianmukaisuutta koskevaa arviointia. Kun ammattimaiselle asiakkaalle tarjotaan omaisuudenhoitopalvelua tai sijoitusneuvontaa, Finlandia Group Oyj:n on sen hankittava ennen sijoituspalvelun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalvelua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitustavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle soveltuvia rahoitusvälineitä tai palveluita. Finlandia Group Oyj:llä on oikeus luottaa asiakkaan antamiin tietoihin. Hyväksyttävä vastapuoli Hyväksyttävä vastapuoli voi pyytää Finlandia Group Oyj:ltä kirjallisesti, että sijoittajan suojaksi tarkoitettuja menettelytapasäännöksiä sovellettaisiin sen kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liiketoimen osalta. Finlandia Group Oyj harkitsee tapauskohtaisesti suostuuko se esitettyyn pyyntöön. Muissa tapauksissa menettelytapasäännökset ja sijoittajan suojaa koskevat säännökset eivät sovellu hyväksyttäviin vastapuoliin. 8. ASIAKASVAROJEN SÄILYTTÄMINEN Finlandia Group Oyj soveltaa asiakasvarojen säilyttämiseen Suomen lakia. Sijoituspalvelulaki edellyttää, että asiakkaiden rahavarat säilytetään erillään Finlandia Group Oyj:n ja Finlandia Group Oyj:n käyttämien ulkopuolisten säilyttäjien rahavaroista. Finlandia Group Oyj noudattaa huolellisuutta ulkopuolisen säilyttäjän valinnassa. Finlandia Group Oyj:n kirjanpito ja muut seurantajärjestelmät varmistavat, että Finlandia Group Oyj:n ja ulkopuolisen säilyttäjän halussa olevia asiakkaiden rahavaroja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata kokonaisuutena sekä erikseen, kunkin asiakkaan osalta. Finlandia Group Oyj ei ilman asiakkaan etukäteen antamaa erillistä nimenomaista suostumusta panttaa tai luovuta asiakkaalle kuuluvaa rahoitusvälinettä omaan eikä toisen asiakkaan lukuun. Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehet eivät pidä hallussaan asiakkaan rahavaroja tai rahoitusvälineitä. Rahavarat Finlandia Group Oyj säilyttää asiakkaidensa rahavaroja suomalaisen talletuspankin tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avatuilla asiakasvaratileillä. Asiakasvaratilien kautta hoidetaan asiakkaiden strukturoituja tuotteita ja joukkovelkakirjalainoja koskevien toimeksiantojen toteutukseen liittyvä maksuliikenne sekä varinahoitopalveluun liittyvä maksuliikenne. Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa. Rahasto-osuudet Omaisuudenhoidon piirissä olevia sijoitusrahastoosuuksia säilytetään asiakkaan omalla nimellä rahastoyhtiön ylläpitämässä rahastoosuusrekisterissä. Ulkomaisten rahastojen rahastoosuuksia voidaan säilyttää myös rahastoyhtiön rekisterissä Finlandia Group Oyj:n nimissä olevalla hallintorekisteröidyllä tilillä. Ulkomaisiin rahastoihin voi liittyä poliittisia, taloudellisia, oikeudellisissa, verotuksellisia ja muita ennalta arvaamattomia riskejä, jotka jäävät asiakkaan vastattavaksi. Arvo-osuudet Omaisuudenhoidon piirissä olevia asiakkaan kotimaisia arvo-osuusmuotoisia arvopapereita säilytetään omaisuudenhoitosopimuksen nojalla asiakkaan nimiin avattavalla arvo-osuustilillä. Arvopaperisäilytyksestä vastaa asiakkaalle säilytyspalvelun tarjoava tilinhoitaja. Asiakkaan ulkomaiset arvo-osuudet säilytetään asiakkaan arvopaperisäilytyksestä vastaavan tilinhoitajan valitseman ulkomaisen säilytysyhteisön (alisäilyttäjä) yhteistilillä. Yleisen kansainvälisen käytännön mukaisesti ulkomaisia arvo-osuuksia ei välttämättä voida rekisteröidä Finlandia Groupin tai sen asiakkaiden nimiin, vaan ne voidaan rekisteröidä edellä mainitun tilinhoitajayhteisön tai sen alisäilyttäjän nimiin. Yhteistilillä säilyttämisessä on olemassa riski asiakkaan arvo-osuuksien sekoittumisesta alisäilyttäjien tai muiden sijoittajien varoihin. Asiakkaiden arvo-osuuksien erittely asiakaskohtaisesti tapahtuu tilinhoitajan säilytyskirjanpidossa ja Finlandia Group Oyj:n kirjanpidossa. Ulkomaisten arvo-osuuksien omistamiseen ja vaihdantaan voi liittyä kotimaisiin arvo-osuuksiin verrattuna ennalta arvaamattomia riskejä (kuten esimerkiksi juridisia tai verotuksellisia), erityisesti ulkomaisen alisäilyttäjän maksukyvyttömyystilanteessa. Nämä riskit jäävät asiakkaan vastattaviksi. Mikäli alisäilyttäjän kotipaikka on Euroopan talousalueen ulkopuolella, asiakkaan oikeudet arvopapereihin voivat olla erilaiset. Myös alisäilyttäjän maksukyvyttömyydestä aiheutuvat vahingot jäävät asiakkaan vastattavaksi. Sijoittajien korvausrahasto Suomen lainsäädännön mukaan ei-ammattimaiset asiakkaat ovat sijoittajien korvausrahaston suojan piirissä. Rahasto turvaa ei-ammattimaisten sijoittajien riidattomien ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys ei pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. Yhdelle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on 9/10 sijoittajan yhdeltä sijoituspalveluyritykseltä olevan saatavan suuruudesta, kuitenkin enintään euroa. Rahasto ei kuitenkaan korvaa osakekurssin laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Finlandia Group Oyj:n eri talletuspankkien asiakasvaratileillä olevat asiakasvarat kuuluvat sijoittajan korvausrahaston suojan piiriin yllä mainitulla tavalla, mikäli ne ovat tilillä, jota voidaan sijoituspalveluyrityksen sijoittajan kanssa tekemän sopimuksen nojalla käyttää ainoastaan sijoituspalveluun tai säilytys- tai hoitopalveluun tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla asiakasvaratilillä. 9. TOIMINTAPERIAATTEET TOIMEKSIANTOJA VÄLITETTÄESSÄ JA TOTEUTETTAESSA Finlandia Group Oyj Finlandia Group Oyj:n ei-ammattimaisiksi ja ammattimaisiksi asiakkaiksi luokitelluille asiakkaille tarjottavan arvopaperinvälityspalvelun sisältönä on Finlandia Group Oyj:n välittämien strukturoitujen tuotteitten jälkimarkkinakaupankäynti sekä joukkovelkakirjojen kaupankäynti. Tällaisilla rahoitusvälineillä ei yleensä käydä säännöllisesti kauppaa arvopaperipörsseissä eikä monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla (MTF), vaan kaupankäynti perustuu suoraan vastapuolen kanssa tehtävään kauppaan. Näiden rahoitusvälineiden osalta Finlandia Group Oyj toteuttaa asiakkaan toimeksiannon omaan lukuunsa. Rahoitusvälineiden hinnoittelu perustuu tällöin käytettävissä oleviin ja kyseiseen rahoitusvälineeseen soveltuviin ulkopuolisiin referenssi/viitehintoihin, hinnoittelussa otetaan huomioon lisäksi muun muassa oman pääoman kustannukset, vastapuoliriski ja Finlandia Group Oyj:n marginaali. Finlandia Group Oyj:n välittämien Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen tai muiden mahdollisten sijoitusrahastojen, joiden osuuksilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, osuuksia koskevat toimeksiannot toteutetaan antamalla toimeksiannot viipymättä sille rahastoyhtiölle, joka hallinnoi kyseistä rahastoa. Tällöin toimeksiannon toteutus tapahtuu rahaston sääntöjen mukaisesti. Finlandia Group Oyj;n tulee toteuttaa kaikki mahdolliset toimet päästäkseen asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen toteuttaessaan itse tai antaessaan asiakkaan toimeksiantoja muiden yhteisöjen toteutettavaksi. Parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Finlandia Group Oyj ottaa huomioon seuraavia seikkoja toteuttaessaan asiakkaan toimeksiannon tai antaessaan asiakkaan toimeksiantoja arvopaperinvälittäjien toteutettavaksi: todennäköinen toteutushinta ja toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset; toimeksiannon toteutumisen nopeus; toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys; toimeksiannon koko ja luonne; sekä muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat Parasta toteutusta koskevassa kokonaisarvioinnissa rahoitusvälineen hinnalla ja toimeksiannon todennäköisellä toteutuskustannuksella on tavallisesti korkein suhteellinen merkitys rahoitusvälineen likviditeetin ollessa toiseksi merkittävin tekijä. Muut edellä mainitut seikat ovat keskenään yhtä tärkeitä. Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys ja suhteellinen merkitys voi kuitenkin vaihdella toimeksiannon koon ja luonteen, toimeksiannon kohteena olevan rahoitusvälineen ominaispiirteiden, sekä mahdollisten kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteiden mukaan. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi eri tekijöiden suhteellinen merkitys päätetään viime kädessä liiketoimikohtaisesti perustuen Finlandia Group Oyj:n toimialakokemukseen ja asiantuntemukseen, markkinaolosuhteita koskeviin tietoihin perustuvaan arviointiin sekä ennustettuihin markkinaolosuhteisiin. Finlandia Group Oyj hoitaa asiakkaiden toimeksiannot täsmällisesti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti. Toimeksiannot käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan määräämät 2 / 5

3 hintarajat tai muut toimeksiannon ehdot sekä se, miten toimeksianto on annettu. Finlandia Group Oyj ei pääsääntöisesti yhdistä asiakkaiden toimeksiantoja, mutta ne on mahdollista yhdistää ja toteuttaa yhdessä tai useassa erässä. Kun yhdistetyt toimeksiannot toteutetaan, ne allokoidaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaille kaupantekopäivänä laskennallisella keskihinnalla. Jos yhdistetyt toimeksiannot voidaan toteuttaa vain osittain, Finlandia Group Oyj allokoi toteutetun osuuden osallistujille heidän toimeksiantojensa kokojen ja ehtojen mukaan. Päätös toimeksiantojen yhdistämisestä ja jakamisesta tehdään tapauskohtaisesti noudattaen sisäisiä toimeksiannon toteuttamista koskevia periaatteita ja tavoitellen toimeksiannon parasta mahdollista toteutusta. On kuitenkin huomattava, että toimeksiantojen yhdistäminen ja jakaminen saattaa joissakin tapauksissa osoittautua myös asiakkaiden kannalta epäedulliseksi. Finlandia Rahastoyhtiö Oy Finlandia Rahastoyhtiö Oy ei toteuta itse rahoitusvälineiden kauppoja rahaston lukuun, vaan rahaston lukuun tehtävät rahoitusvälineiden ostot ja myynnit toteutetaan antamalla rahoitusvälinettä koskeva osto- tai myyntitoimeksianto kolmannen osapuolen ( arvopaperinvälittäjä ) hoidettavaksi. Siltä osin kuin sijoituskohteena on rahasto-osuus, osto/myynti voidaan edellä sanotusta poiketen toteuttaa antamalla rahasto-osuutta koskeva toimeksianto suoraan kohderahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle hoidettavaksi. Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n tulee toteuttaa kaikki mahdolliset toimet päästäkseen hallinnoimiensa sijoitusrahastojen kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen antaessaan toimeksiantoja muiden yhteisöjen toteutettavaksi sijoitusrahaston lukuun käytävää kauppaa varten. Parhaimman tuloksen saavuttamiseksi Finlandia Rahastoyhtiö Oy ottaa huomioon seuraavia seikkoja antaessaan toimeksiantoja arvopaperinvälittäjien toteutettavaksi: todennäköinen toteutushinta ja toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset; toimeksiannon toteutumisen nopeus; toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys; toimeksiannon koko ja luonne; sekä muut toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaiset seikat Parasta toteutusta koskevassa kokonaisarvioinnissa rahoitusvälineen hinnalla ja toimeksiannon todennäköisellä toteutuskustannuksella on tavallisesti korkein suhteellinen merkitys rahoitusvälineen likviditeetin ollessa toiseksi merkittävin tekijä. Muut edellä mainitut seikat ovat keskenään yhtä tärkeitä. Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys ja suhteellinen merkitys voi kuitenkin vaihdella sijoitusrahaston sijoitustavoitteiden ja sijoituspolitiikan perusteella sekä toimeksiannon, rahoitusvälineen ja toteutuspaikan luonteen tai ominaispiirteiden mukaan. Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi eri tekijöiden suhteellinen merkitys päätetään viime kädessä liiketoimikohtaisesti perustuen Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n toimialakokemukseen ja asiantuntemukseen, markkinaolosuhteita koskeviin tietoihin perustuvaan arviointiin sekä ennustettuihin markkinaolosuhteisiin. Finlandia Rahastoyhtiö Oy ei yhdistä rahastojen toimeksiantoja antaessaan niitä arvopaperinvälittäjälle toteutettavaksi, vaan toimeksiannot annetaan arvopaperinvälittäjälle kunkin rahaston nimissä ja näin ollen kunkin rahaston kaupat selvitetään ilman että kauppoja on tarpeen jakaa eri rahastojen kesken. Finlandia Rahastoyhtiö Oy valitsee arvopaperinvälittäjikseen sellaisia toimijoita, joiden voidaan perustellusti uskoa kykenevän toteuttamaan Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n toimeksiannot best execution -velvoitteen mukaisesti. Arvopaperinvälittäjän valinnassa ja arvioinnissa huomiota kiinnitetään muun muassa vastapuolen perimiin kaupankäyntikuluihin, vastapuolen maineeseen toimialalla, tarjotun palvelun laatutasoon ja selvityksen sujuvuuteen. Lisäksi valintaan vaikuttavat myös arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen käsittelyä koskevista periaatteista ilmenevät yleiset menettelytavat ja toimeksiantojen toteuttamispaikat. Tämän asiakirjan julkaisuajankohtana Rahastoyhtiön arvopaperinvälittäjinä voidaan käyttää ainakin seuraavia yhteisöjä: Carnegie, Deutche Bank, Evli, FIM, Finlandia Group, J.P. Morgan, Merril Lynch, Nordea, Nordnet, OP-Pohjola, Pareto ja Tapiola. Ajankohtainen listaus Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n käyttämistä arvopaperinvälittäjistä on nähtävillä Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n toimitiloissa. Markkinoiden tai järjestelmien toimintahäiriötilanteissa Finlandia Group Oyj:llä tai Finlandia Rahastoyhtiö Oy:llä on oikeus poiketa tilapäisesti näistä toimintaperiaatteista. Häiriötilanteissa Finlandia Group Oyj:n tai Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n tulee toteuttaa kohtuulliset toimet päästäkseen tulokseen, joka olosuhteisiin nähden on asiakkaan tai sijoitusrahaston edun kannalta paras mahdollinen. Finlandia Group Oyj sekä Finlandia Rahastoyhtiö Oy arvioivat säännöllisesti toimeksiantojen toteuttamista koskevien toimintaperiaatteidensa ja toimeksiantojen toteuttamisjärjestelyidensä sisältöä ja asianmukaisuutta. Finlandia Group Oyj ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy ilmoittavat toimintaperiaatteidensa olennaisista muutoksista verkkosivuillaan. Muutokset ja päivitykset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne julkaistaan Finlandia Group Oyj:n verkkosivuilla. 10. ETURISTIRIITATILANTEIDEN HALLINTA Finlandia Group Oyj:n tarjotessa palveluitaan asiakkailleen on mahdollista, että eturistiriitatilanteita saattaa syntyä. Eturistiriidalla tarkoitetaan sellaista poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esimerkiksi asiakkaan tai asiakkaiden, Finlandia Group Oyj:n tai Finlandia Group Oyj:n sidonnaisasiamiehen tai henkilökunnan välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Finlandia Group Oyj noudattaa Finlandia Group Oyj:n hallituksen hyväksymiä toimintaperiaatteita eturistiriitojen hallinnasta mahdollisten eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Finlandia Group Oyj pyrkii tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisia eturistiriitatilanteita mm. erilaisten organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla, joiden tavoitteena on varmistaa, että Finlandia Group Oyj:n henkilökunta ja sen sidonnaisasiamiehet hoitavat tehtäviään rehellisesti ja lojaalisti asiakkaan etujen suojelemiseksi. Finlandia Group Oyj:ssä eturistiriitoja hallitaan mm. henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisääntöjen ja sivutoimia koskevien periaatteiden sekä toimeksiantojen toteuttamista ja välittämistä koskevien toimintaperiaatteiden avulla. Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Finlandia Group Oyj voi myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa. Finlandia Group Oyj:n hallitus tarkistaa Finlandia Group Oyj:n eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä koskevien toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden säännöllisesti. 11. TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Asiakas vastaa aina itse omien sijoitus-päätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Rahoitusvälineiden historiallisen tuoton kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Tässä osiossa on esitetty yleiskuvaus yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä eikä kuvaus ole kattava. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti rahoitusvälinettä koskeviin ehtoihin, ominaisuuksiin ja niistä aiheutuviin velvollisuuksiin. Yleisimpien riskityyppien määritelmiä Tuottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että rahoitusvälineen kohde-etuus kehittyy ei-toivotulla tavalla, ja sijoittaja voi ilman tuottoa tai tuotto voi jäädä pieneksi. Nimellispääoman suoja ei kata mahdollista ylikurssia tai merkintäpalkkiota, joten sijoittaja voi tuottoriskin toteutuessa menettää mahdollisen tuoton lisäksi mahdollisen ylikurssin ja merkintäpalkkion. Liikkeeseenlaskijariski tarkoittaa riskiä siitä, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija joutuu maksukyvyttömyystilaan, jolloin sillä ei ole kykyä suoriutua joukkovelkakirjalainan asettamista velvoitteista sijoittajia kohtaan eli maksaa mahdollista erääntynyttä pääomaa ja/tai tuottoa sijoittajalle. Luottoriski tarkoittaa riskiä siitä, että rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan rahoitusvälineen pääomaa tai tuottoa liikkeeseenlaskuehtojen mukaisesti sijoittajalle takaisin. Luottokelpoisuusluokitus on yksi tapa arvioida luottoriskiä. Markkinariski tarkoittaa markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Markkinariskejä ovat korko-, osake-, valuutta- tai muu hintariski. Korkoriski tarkoittaa korkotason vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Korkotason nousu laskee joukkovelkakirjalainojen jälleenmarkkinahintaa ja korkotason lasku puolestaan nostaa sitä. Valuuttariski tarkoittaa valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Ennenaikaisen lunastuksen riski realisoituu tilanteessa, jossa liikkeeseenlaskija voi lunastaa rahoitusvälineen takaisin ennen sen erääntymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, mm. olennaisen lainsäädännön muutoksen johdosta. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata lainaehtoja ilman rahoitusvälineen omistajan suostumusta lainaehdoissa mainituin ehdoin. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia rahoitusvälineen haltijoille. Likviditeettiriski tarkoittaa riskiä siitä, että rahoitusvälinettä ei voi myydä tai ostaa tiettynä ajankohtana, koska sen vaihto on alhainen tai koska jälkimarkkinoita ei ole lainkaan. Vastapuoliriski tarkoittaa pörssin ulkopuoliseen kaupankäyntiin liittyvää riskiä kaupan toteuttajan kyvystä suoriutua velvoitteistaan. Vastapuoliriski voi tulla kysymykseen mm. johdannaisia, korkosijoituksia ja strukturoitujen sijoituksia koskevissa kaupoissa sekä valuuttakaupoissa. Vipuvaikutusriski tarkoittaa johdannaissopimukseen liittyvää rakennetta, joka aiheuttaa riskin siitä, että jo pienellä kohde-etuuden muutoksella voi olla suuri vaikutus johdannaissopimuksen tuottoon ja arvoon (positiivinen tai negatiivinen). Yritysriski tarkoittaa sijoitusinstrumentin liikkeeseen laskeneen yhtiön menestykseen liittyvää riskiä. Selvitysriski tarkoittaa rahoitusvälineen kaupan toteuttamiseen liittyvää riskiä siitä, että kauppa ei 3 / 5

4 toteudu joko siitä syystä, että vastapuoli ei ole toimittanut rahoitusvälineitä tai maksanut kauppahintaa. Tietoa yleisimmistä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä Sijoitusrahastot Sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö kerää yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri rahoitusvälineisiin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahastotoiminta on viranomaisvalvonnassa. Rahastoyhtiö on jatkuvasti velvollinen raportoimaan toiminnastaan Finanssivalvonnalle. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Sijoitusrahaston kautta sijoittaja pystyy sijoittamaan kohteisiin, jotka ovat yksityisille sijoittajille ja pienille yrityksille vieraita tai joihin heillä ei edes ole mahdollista suoraan sijoittaa. Sijoitusrahastolla on rahastoesite ja Finanssivalvonnan vahvistamat säännöt. Esitteestä ja säännöistä selviää, minkä tyyppinen sijoitusrahasto on kyseessä sekä millaista sijoituspolitiikkaa se harjoittaa. Rahasto voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin (osakerahasto), korkoinstrumentteihin (korkorahasto) tai niiden yhdistelmiin (yhdistelmärahasto). Rahasto voi sijoittaa myös toiseen rahastoon (rahastojenrahasto). Voitonjakoon perustuvan jaottelun mukaan sijoitusrahastot jaetaan rahastoihin, jotka jakavat voittoa esim. vuosittain sekä kasvurahastoihin, joissa voitto kasvattaa rahasto-osuuden arvoa. Samassa rahastossa voi olla sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Rahaston säännöistä ilmenevät myös rahaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja rajoitukset. Sijoitusrahasto sijoittaa rahasto-osuuksien myynnistä saamansa varat rahaston säännöissä ilmaistua sijoitusstrategiaa noudattaen. Useimmat sijoitusrahastot noudattavat sijoituspolitiikassaan riskin hajauttamista koskevia periaatteita. Eräät rahastot kuitenkin poikkeavat näistä periaatteista, jolloin niitä kutsutaan erikoissijoitusrahastoiksi. Rahaston riskitaso riippuu rahaston sijoitusstrategiasta ja siten sijoituskohteista. Sijoitettavien varojen hajauttaminen useampaan kuin yhteen toisistaan riippumattomaan sijoituskohteeseen pienentää rahaston kokonaisriskiä suhteessa yksittäiseen sijoituskohteeseen. Jotkin sijoituskohteet ovat riskillisempiä kuin toiset. Sijoituskohteet voivat altistua markkinariskin lisäksi myös mm. liikkeeseenlaskijasta johtuville riskeille sekä oikeudellisille ja poliittisille riskeille. Rahastot ovat pääsääntöisesti likvidejä päivittäin, mutta rahastojen likvidiyttä voi olla rajoitettu rahaston säännöissä. Vieraan valuutan määräisten rahastojen arvoon vaikuttavat myös valuuttakurssimuutokset (valuuttariski). Rahastoyhtiön on lunastettava rahasto-osuudet sijoittajalta vaadittaessa. Sijoitusrahaston varoista peritään sen toimintaan liittyvät kulut, kuten hallinnointi- ja säilytyspalkkiot, joiden suuruus vaihtelee rahastosta riippuen, ja ne yksilöidään yksinkertaistetussa rahastoesitteessä. Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on kuvattu sijoitusrahaston ominaisuuksia ja siihen liittyviä riskejä. Strukturoidut tuotteet Strukturoiduilla sijoitustuotteilla tarkoitetaan sijoituksia, jotka muodostuvat korkokomponentista ja riskillisestä johdannaiskomponentista tai pelkästään johdannaiskomponentista. Strukturoitujen sijoitustuotteiden tuotto on sidottu valittujen kohdeetuuksien esim. osakkeiden, osakeindeksien, koron, rahastojen, valuuttojen, hyödykkeiden, luottoriskin tai näiden erilaiset yhdistelmien kehitykseen. Strukturoidut tuotteet voivat olla rakenteeltaan pääomaturvattuja (indeksilainat), pääomaturvaamattomia (sijoituswarrantit) tai ehdollisesti pääomaturvattuja (sertifikaatit). Strukturoidut tuotteet poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan. Rahoitusvälineen keskeiset ehdot, liikkeeseenlaskijan taloudellisen aseman ja sijoituskohteen eri riskit selvittääkseen sijoittajan on aina ennen strukturoituun sijoitustuotteeseen sijoittamista tutustuttava huolellisesti sijoituskohteena kulloinkin olevan strukturoidun tuotteen liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen ja instrumenttikohtaisiin ehtoihin kokonaisuudessaan sekä markkinointimateriaalissa esitettyihin tietoihin. Sijoituskohteen ehdoista ja ominaisuuksista riippuen strukturoituun tuotteeseen liittyy tyypillisesti seuraavia riskejä: tuottoriski, liikkeeseenlaskijariski, jälkimarkkinariski, valuuttariski, ennen aikaisen lunastuksen riski ja riski pääoman menettämisestä. Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat ovat vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla yhteisöt hakevat rahoitusmarkkinoilta pitkäaikaista rahoitusta. Joukkovelkakirjoja voivat laskea liikkeeseen esim. valtio, kunta, yritys, luottolaitos, vakuutus- ja rahoituslaitos. Joukkovelkakirjalainat ovat useamman pitemmän aikavälin, vähintään vuoden mittaisia sijoituksia. Joukkovelkakirjalaina voi olla kiinteä- tai vaihtuvakorkoinen, mutta myös nollakorkoinen, jolloin joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen alle nimellisarvon. Joukkovelkakirjan arvo määritellään kassavirtojen nykyarvona markkinoilla vallitsevaa tuottovaatimusta eli diskonttokorkoa käyttäen. Kassavirrat muodostuvat joukkovelkakirjalainan ehtojen perusteella maksettavien koronmaksujen sekä lainan pääoman takaisinmaksuista. Korot maksetaan vähintään vuosittain, vaihtuvakorkoisissa lainoissa useimmiten puoli- tai neljännesvuosittain. Laina maksetaan takaisin yleensä yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Joukkovelkakirjalainat ovat yleensä vakuudettomia. Perinteiset joukkovelkakirjalainat sopivat sijoittajalle, joka arvostaa turvallisuutta ja säännöllistä korkotuottoa. Pääoma maksetaan lainaehtojen mukaan takaisin yleensä kokonaisuudessaan. Jos lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla sitoumuksilla, sitä kutsutaan debentuurilainaksi. Suuremman riskin vuoksi debentuurilainalle maksettava korko on korkeampi kuin saman liikkeeseenlaskijan tavallisella joukkovelkakirjalainalla, ja se sopii tuottohakuisemmalle sijoittajalle. Osakesijoituksia matalammasta riskitasosta huolimatta joukkovelkakirjalainoihin sisältyy aina liikkeeseenlaskijariski. Jos liikkeeseenlaskijariski toteutuu, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Muita joukkovelkakirjalainoihin liittyviä riskejä ovat markkina- luotto- ja korkoriski. Mikäli joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen muussa valuutassa kuin eroissa, liittyy lainaan myös valuuttariski. Riskien arvioimiseksi sijoittajan tulee tutustua joukkovelkakirjalainan lainaohjelmassa sekä ohjelmaesitteessä esitettyihin tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja joukkovelkakirjalainan keskeisistä ehdoista ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Johdannaissopimukset Johdannaissopimuksella tarkoitetaan instrumenttia, jonka arvo riippuu sen kohde-etuuden arvon muutoksista, hintavaihtelusta, korkotason vaihtelusta, sopimuksen erääntymisajasta tai muusta johdannaisen arvoon vaikuttavasta tekijästä. Johdannaissopimuksen kohde-etuutena voi olla esim. osake, korko, hyödyke, luottoriski tai indeksi. Johdannaisia käytetään joko olemassa olevan riskin pienentämiseen tai riskin ottamiseen sijoitusmielessä. Johdannaissopimukset voidaan jakaa vakioituihin ja vakioimattomiin johdannaisiin. Johdannaissopimuksia ovat optiot, termiinit, futuurit, swapit ja näiden yhdistelmät. Eri johdannaisten ero on niiden sitovuudessa, molemmat osapuolet voivat sitoutua ehtojen mukaiseen transaktioon tai vain myyjä voi antaa sitovan lupauksen. Yksittäisen johdannaissopimuksen ehdot voivat olla sellaisia, että voitto-/tappiomahdollisuus voi kasvaa hyvin suureksi. Johdannaissopimuksiin liittyy huomattavia riskejä eikä niitä näin ollen suositella kokemattomalle sijoittajalle tai sijoittajalle, jolla ei ole riittävää taloudellista riskinkantokykyä. Johdannaissopimuksiin liittyvät tyypilliset riskit ovat kohde-etuuden arvon liittyvä markkinariski, vastapuolen maksukyvyttömyydestä johtuva luottoriski, vipuvaikutusriski sekä vieraan valuutan määräisiin johdannaisten arvoon liittyvä valuuttariski. Osakkeet Osake on osakeyhtiön liikkeeseen laskema arvopaperi, joka tuottaa oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakesijoituksen tuotto muodostuu osingosta sekä osakkeen arvonnoususta. Osakkeen arvo perustuu kulloinkin vallitsevaan näkemykseen osakkeen liikkeeseen laskeneen osakeyhtiön arvosta. Osake voi olla julkisen kaupankäynnin kohteena arvo-paperipörssissä tai kaupankäynnin kohteena vaihtoehtoisella markkinapaikalla. Osake voi olla myös noteeraamaton. Osakkeenomistajan kannalta osakesijoitus on riskisijoitus. Osakesijoituksiin sisältyy mahdollisuus menettää koko sijoitettu pääoma, jos liikkeeseenlaskija ajautuu konkurssiin (vastapuoliriski). Osakesijoitukseen liittyy myös aina epävarmuus tuoton suuruudesta. Suorat osakesijoitukset ovatkin pitkän aikavälin sijoituksia. Muita osakesijoitusten tyypillisiä riskejä ovat osakkeiden hinnanvaihteluun liittyvä markkinariski (osakeriski), yhtiön menestykseen liittyvä riski (yritysriski) sekä kaupankäynnin laajuuteen liittyvä riski (likviditeettiriski). Rahamarkkinainstrumentit Rahamarkkinainstrumentit ovat vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joilla yhteisöt hakevat rahoitusmarkkinoilta lyhytaikaista rahoitusta. Rahamarkkinainstrumentteja ovat esim. sijoitustodistukset, valtion velkasitoumukset, yritystodistukset ja kuntatodistukset. Rahamarkkinainstrumenttien laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta ja ne lasketaan liikkeeseen pääsääntöisesti alle nimellisarvonsa (diskonttoinstrumentti). Liikkeeseenlaskija maksaa rahamarkkinainstrumentin nimellisarvon rahamarkkinainstrumentin eräpäivänä. Rahamarkkinainstrumentin tuotto muodostuu hankintahinnan ja nimellisarvon erotuksesta. Rahamarkkinainstrumentteihin korkoinstrumentteina liittyviä tyypillisiä riskejä ovat korkoriski ja luottoriski. Luoton käyttö sijoittamisessa Sijoittajan on mahdollista harjoittaa sijoitustoimintaa myös lainarahoituksella. Mikäli sijoitus kehittyy positiivisesti, on lainarahoituksella mahdollisuus saavuttaa suurempi tuotto kuin pelkällä omalla rahoituksella tehdyllä sijoituksella. Sijoittajan on kuitenkin otettava huomioon, että sijoituksen kehittyessä negatiivisesti tai sijoituksen menettäessä kokonaan arvonsa, on sijoittamista varten otettu luotto joka tapauksessa maksettava takaisin. Lainapääomalla sijoittamista harkitsevan tulee aina arvioida velanmaksukykynsä riippumatta lainoitettavan sijoituskohteen kehityksestä. Lainakustannukset voivat myös laina-aikana nousta korkotason nousun myötä. Mikäli sijoituskohteen arvo ei enää riitä kattamaan lainalle määriteltyä vakuusvaadetta, voi sijoittaja joutua asettamaan lainansa vakuudeksi lisävakuuksia. 12. ETÄMYYNTI Finlandia Group Oyj ja sen asiamiehet voivat tarjota tuotteita asiakkailleen etämyynnillä. Kuluttajasuojalain (KSL) mukaan etämyynnillä tarkoitetaan rahoituspalvelun tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän etätarjontamenetelmän avulla, jolloin sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. Etämyyntiä harjoittaessaan Finlandia Group Oyj sitoutuu toimittamaan asiakkaalleen tiedot elinkeinonharjoittajasta, tarjottavasta 4 / 5

5 rahoituspalvelusta, etäsopimisesta ja kuluttajan oikeussuojakeinoista. KSL:n mukaiset tiedot ovat saatavilla alla mainitulla tavalla: tiedot elinkeinoharjoittajasta löytyvät tämän tietopaketin kappaleesta 2. tiedot tarjottavasta rahoitustuotteesta tai - palvelusta löytyvät Internet-sivuiltamme sekä kunkin tuotteen sopimusehdoista ja/tai esitteestä ennakkotiedot etäsopimuksesta ovat esitetty alapuolella kohdassa Etäsopimuksen ennakkotiedot tiedot oikeussuojakeinoista löytyvät tämän tietopaketin kappaleesta 15. Etäsopimuksen ennakkotiedot Tässä esitetyt ennakkotiedot on annettu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan kappaleen 15. mukaisesti Helsingin tuomioistuimessa. Ennakkotiedot annetaan suomen kielellä ja Finlandia Group Oyj sitoutuu käyttämään suomen kieltä myös sopimussuhteen aikana. Peruuttamisoikeus Kun Asiakas tekee uuden rahoituspalvelua koskevan sopimuksen tapaamatta palveluntarjoajaa, asiakkaalla on pääsääntöisesti oikeus peruuttaa tekemänsä etäsopimus. Peruuttamisoikeus on voimassa 14 vuorokautta siitä, kun asiakas on tehnyt rahoituspalvelusopimuksen. Jos asiakas haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee ilmoittaa siitä määräajassa Finlandia Group Oyj:lle. Ilmoituksessa on annettava asiakkaan henkilötiedot ja yksilöitävä peruutettava sopimus. Finlandia Group Oyj ei vastaanota peruutuksia puhelimitse. Finlandia Group Oyj:llä on oikeus periä peruutettavan sopimuksen tai hinnaston mukaisen palkkion siltä ajalta kun rahoituspalvelua koskeva sopimus on ollut voimassa. Peruuttamisoikeuden rajoitukset etämyynnissä KSL:n mukaan peruuttamisoikeutta ei ole sellaisen sopimuksen osalta, joka koskee sellaista rahoitusvälinettä, jonka hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa. Asiakkaalla ei siis ole oikeutta peruuttaa esimerkiksi sijoitusrahastoosuuksia koskevia toimeksiantoja. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole sen jälkeen, kun kumpikin osapuoli on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan peruuttamisaikana. Finlandia ei ole asettanut etämyynnillä myydylle jatkuvalle rahoituspalvelulle ei ole asetettu erityistä vähimmäiskestoa. Näin ollen sopimussuhteen kuluessa asiakkaalla on oikeus irtisanoa tai purkaa hänelle etämyynnillä myyty rahoitustuote tai -palvelu yleisten sopimusehtojen mukaisesti. 13. VEROTUS Asiakkaan tulee kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusvälineiden ostamiseen, omistukseen ja myymiseen liittyy veroseuraamuksia. Asiakkaan tulee huolehtia riittävien verotusta koskevien tietojen hankkimisesta jo ennen sijoituspäätösten tekoa. Verotus perustuu asiakkaan yksilöllisiin olosuhteisiin ja verotus voi sijoitusaikana muuttua. Sijoitusta harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Suomen verolainsäädännön mukaisista tai muista veroseuraamuksista koskien rahoitusvälineiden ostamista, omistamista ja myymistä. Lisätietoja verotuksesta saa muun muassa omasta verotoimistosta sekä verohallinnon Internet-sivuilta 14. ASIAKASNEUVONTA JA ASIAKASVALITUSTEN KÄSITTELY Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Finlandia Group Oyj:lle palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan. Finlandia Group Oyj:llä ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:llä ( Finlandia ) on asiakaspalautteen ja valitusten käsittelyä koskevat toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan, että Finlandian Asiakkaat saavat mahdollisen reklamaationsa ja asiakaspalautteensa käsitellyksi tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä. Asiakkailta saatu palaute tarjoaa myös Finlandialle tärkeää tietoa palveluiden laadusta ja asiakastyytyväisyydestä ja auttaa kehittämään palveluja ja toimintatapoja edelleen. Kaikki Finlandiaa ja sen asiamiehiä koskeva palaute ja mahdolliset reklamaatiot käsitellään keskitetysti asiakaspalvelu-yksikössämme. Näin ollen asiakaspalaute ja mahdolliset reklamaatiot pyydetään lähettämään kirjallisesti osoitteeseen tai Finlandia Group Oyj / Asiakaspalvelu, Aleksanterinkatu 44, Helsinki. Asiakasvalituksiin pyritään vastaamaan viipymättä ja viimeistään viikon kuluessa asiakkaan yhteydenotosta lukien. Mikäli tämä ei ole mahdollista esimerkiksi lisäselvitysten hankkimisen johdosta, asiasta ilmoitetaan Asiakkaalle ja hänelle annetaan arvio vastausajasta. 15. OIKEUSSUOJAKEINOT Jos Finlandian ja Asiakkaan välillä ei päästä riitaasiassa neuvotellen ratkaisuun, voi Asiakas pyytää Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta apua tilanteen selvittämisessä tai viedä erimielisyyden ratkaistavaksi arvopaperilautakuntaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta puhelinnumero on ja Internet-sivu Arvopaperilautakunta antaa maksuttoman suositusluonteisen lausunnon ei-ammattimaisen asiakkaan ja sijoituspalveluja tarjoavan yrityksen välisessä erimielisyystilanteessa. Erimielisyys voi koskea esimerkiksi lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperikauppatavan tai sopimusehtojen soveltamista taikka palveluntarjoajan menettelyä. Lautakunta ei käsittele ammattimaisten asiakkaiden lausuntopyyntöjä. Ei-ammattimainen asiakas voi viedä asian myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton asiantuntijaelin, jonka jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Se antaa ratkaisusuosituksia kuluttaja- ja asuntokauppariitoihin. Valitus on tehtävä kirjallisesti, mieluiten lautakunnan lomakkeelle. Valituslomakkeen sekä ohjeita ja neuvoja saa kuluttajariitalautakunnan www-sivuilta Finlandia Group Oyj:n ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka. Jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin kymmenentuhatta (10.000) euroa, eikä Asiakkaana ole kuluttajansuojalain 4 :ssä tarkoitettu kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen Asiakas, ratkaistaan sopijapuolten välinen riita välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä. Elleivät sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari.. Palveluun liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti asiakasvastaavaansa. 5 / 5

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA ZENITOSTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain ja

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT TIETOA UNITED BANKERS -KONSERNIN SIJOITUSPALVELUYRITYKSISTÄ JA TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Sijoituspalveluyritysten kuten arvopaperinvälitys- tai omaisuudenhoitopalveluntarjoajien

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 16/2013

Määräykset ja ohjeet 16/2013 Määräykset ja ohjeet 16/2013 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro FIVA 4/01.00/2011 Antopäivä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE Elokuu 2014 ILMOITUS ASIAKASLUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulaki velvoittaa sijoituspalveluyrityksen luokittelemaan asiakkaansa ja noudattamaan tiettyjä menettelytapoja sijoituspalveluja tarjottaessa. Asiakasluokittelu

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot

KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot KEHITTYVÄ KORKO II Lainan ehdot Sijoittamista harkitsevan tulee lukea lainan ehdot kokonaan ja muodostaa oma kantansa ennen sijoituspäätöstä. Laina ei välttämättä ole kaikille sijoittajille sopiva sijoituskohde

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot